Thông tư 29/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Thông tư 29/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 29/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/1999/TT-BTC ngày 17/9/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 29/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA  Th«ng    t c ñ a B é  t µi ch Ý n h  S è  29/2002/TT/BT C  n g µ y 26  th¸ng 3 n¨ m  2002 S ö a  ® æ i,  æ   u n g  T h « n g  t s è  111/1999/TT/BT C  n g µ y  17/9/1999 b s h í ng d É n   th ù c hi Ö n  ch Õ   é  t µi ®  ch Ý n h  ® è i víi   N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m N C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 100/1998/N§­   µy  CP ng 10/12/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Õ     µichÝnh  ña  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  v ch ®é t   c Ng h Nh n     c«ng v¨n  è  s 4152/VPCP­KTTH   µy  ng 10/9/2001  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  Ch ph v vi s ® æi NghÞ   nh  è  ®Þ s 100/1998/N§­CP,  é   µi chÝnh  íng dÉn    BT  h  bæ sung,söa    ® æi Th«ng   è  t s 111/1999/TT/BTC  µy  ng 17/9/1999  íng  Én  ùc hiÖn  Õ   h d th   ch ®é   µichÝnh  i víi ©n  µng  µ   ícViÖtNam     t  ®è    Ng h Nh n     nh sau:  1/Kho¶n chib¶o  Ö  iÒnnªu t¹®iÓm          v t      i 2.1.2   ôc  I   îcsöa  ¹    .dm II .B   l  nh sau: ® i   C¸c  kho¶n    chib¶o  Ö   Òn,gå m   v ti   : +  Chi  ô  Êp  ph c theo  Õ     ch ®é quy  nh  ®Þ cho  ùc l ng  l  î canh    g¸c,b¶o  Ö   v kho,¸p t¶i Òn,vµng  ¹c,®¸  ý,c¸cph¬ng  Ön thanh        ti   b   qu     ti   to¸nthay tiÒn.   +    Chi cho  Öc      ¬  vi thuªc¸cc quan,tæ    chøc  ngoµiNg ©n  µng  µ   íc bªn    h Nh n   ®Ó   Óm    ki tra,gi¸m  nh  Òn gi¶. ®Þ ti   2/§iÓm     ôc  I        2.2 M II .B­Chi cho    é,c«ng  c¸n b   chøc,viªnchøc     NHNN,  ©n   nh viªnhîp®ång  µ       v chikhen  ëng,phóc  î® îcsöa  æi  ¹nh  th   l     ® l   sau: i i ­ G¹ch  u     ®Ç dßng  thø  söa  ¹   2  l i Chi  tr cho  : ¨n  a  c¸n  é, c«ng  b  chøc, viªn    chøc  ã  Æt   µm  Öc  cm l vi trong n¨m    bao  å m   c¸cc¸n bé  g c¶      chuyªn tr¸chc«ng        t¸c ®oµn  Ó  ¹ NHNN.  th t  i Møc    µng  chih th¸ngcho  çi c¸n bé  Thèng  c    m     do  ®è NHNN   quyÕt  nh  ng  ®Þ nh kh«ng  îtqu¸  v  møc  ¬ng  èithiÓu  l t  quy  nh  i  íic«ng  ®Þ ®è v   chøc  µ   íc. Nh n ­ G¹ch  u     ®Ç dßng  5  öa  ¹ :Chi khen  ëng,phóc  î®Þnh  ú  µ  t  thø  s l      i th   l i k v ®é xuÊt cho  Ëp  Ó  µ    ©n    é,c«ng    t th v c¸ nh c¸n b   chøc,viªnchøc     NHNN.  Tæng møc   chihµng    n¨m  2    kho¶n  µy  n b»ng  tæng  ü ¬ng  ùc  Ön  qu l th hi trong n¨m        ( bao gå m   tiÒn l ng  ña      é  c¶   ¬ c c¸cc¸n b chuyªn tr¸chc«ng    oµn  Ó t¹ NHNN       t¸c® th     i ). 3/ §iÓ m     ôc  I       î Êp  ã    2.5 M II .B­ Chi tr  c kh kh¨n,trî Êp    Öc  îcsöa  ¹    c th«ivi ®   l  i nh  sau:  Chi  îcÊp  ã  tr  kh kh¨n,trîcÊp    Öc:®èi îng  µ     th«ivi   t v møc     ùc  Ön  chi th hi theo  quy  nh  ña  µ   íc.Riªng kho¶n    î Êp  ã  ®Þ c Nh n     chitr c kh kh¨n chØ  ùc hiÖn    th   khiNhµ   íccã  Õt ®Þnh    î Êp  ã    n   quy   chitr c kh kh¨n cho    é  ëng ¬ng  õng©n    c¸n b h l t  s¸ch Nhµ   íc.NHNN   îch¹ch to¸nvµo    Ý    n  ®     chiph kho¶n    î Êp  ã  chitr  c kh kh¨n cho    c¸n  é  ña  b c NHNN   theo quy  nh   µy  ®Þ n trong  êng  îp  ©n  tr h ng s¸ch  µ   íc Nh n   kh«ng  Êp  c kinh phÝ.   4/ §iÓ m     2.6.bM ôc  I       Ò   ícphÝ  u  iÖn  µ    II .B­ Chi v c   b® v truyÒn    îcsöa  tin®   ® æi    nh sau  : Lµ    c¸c kho¶n    Ò   u  Ý, truyÒn    iÖn    chiv b ph   tin,® b¸o,thuªkªnh    truyÒn    tin, telex,   .     ..  theo ho¸ ®¬n  ña  ¬  fax tr¶    c c quan  u  iÖn. b® ViÖc    chitrang bÞ  iÖn  ¹i  ® tho   c«ng  ô  ¹ nhµ  v ti   riªngvµ  iÖn  ¹i   ng   ® tho   ®é di cña    i t ng thùc hiÖn  c¸c®è  î     theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®Þ hi h c Nh n  
  2. 2 5/Bæ     sung,söa  æi  ét  è    ® m s kho¶n    ¹ ®iÓ m     ôc  I     chit   i 2.6 M II .Bnh sau: ­ Chi vÒ   u  Çu  µ      ®Ê th v thanh    Ýn  Õu  to¸nt phi kho  ¹c :kho¶n    µy  ùc b    chin th   hiÖn theo  quy  nh  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  Öc  ®Þ c BT  h d vi ph¸thµnh  Ýn  Õu    t phi kho  ¹c. b ­ Chi cho    c¸c c¸n  é  ùc tiÕp  µ  b tr   v gi¸n tiÕp    tham gia  µo  Öc  a  îp v vi ® h   ®ång qu¶ng    Ò   êi b¸o  ©n  µng  µ  ¹p  Ý  ©n  µng. Møc    èi c¸o v Th   ng h v T ch ng h   chit   ®a kh«ng  îtqu¸ møc  v    40%     Þcña  îp ®ång  gi¸tr   h  qu¶ng  c¸o. ­ Bá     kho¶n    ç  îgi¸odôc  chih tr    nªu  ¹  ¹ch  u   ti g ®Ç dßng thø  ®iÓ m   7  2.6.h   m ôc  I . II .B 6/Bá  iÓ m    ® 2.7.cM ôc  I      ©y  ùng  á    II .B­chix d nh 7/Bæ     sung  ét  m kho¶n    µo  iÓ m   chiv ® 2.10 M ôc  I       II .Bnh sau: ­ Chi båidìng quyÕt          to¸nn¨m  Thèng  c  ©n   µng  µ   ícquyÕt do  ®è Ng h Nh n     ®Þnh  Ò   i t ng vµ  v ®è  î   møc    åidìng. chib   8/  Ó m     ôc  ® îcsöa  æi nh   §i 2 M IV    ®   sau:   Hµng  ý, NHNN   Ých  ép  qu   tr n NSNN   theo  ×nh  h thøc  ¹m  ép  t n b»ng  70%   chªnh  Öch  l thu    µichÝnh  ùc  Õ  ña  ý. ViÖc  ¹m  ép  îc thùc  Ön  chi t   th t c qu   tn ®  hi trong10  µy  u   ña  ý  Õp theo.   ng ®Ç c qu ti   K Õt  óc n¨m  µichÝnh,trong thêigian 10  µy  Ó   õ khib¸o    Õt  th   t         ng k t     c¸o quy to¸n tµichÝnh     n¨m  îc Thèng  c  ®  ®è phª  duyÖt, NHNN   ã    c tr¸ch nhiÖm   ép    n NSNN   µn  é  sè  to b   chªnh  Öch  chitµichÝnh  l thu      ph¶inép  µng    h n¨m theo  è  s liÖu quyÕt to¸n.       Sè   chªnh  Öch      µichÝnh  l thu chit   n¨m  ph¶inép      NSNN   ña  c NHNN   Ï® îc s    x¸c ®Þnh  Ýnh    ch thøc theo  Õt  k qu¶  Óm     ña  Ó m   ki trac Ki to¸n Nhµ   íc.Trêng    n  hîp sè  ∙  ép    ® n cao  ¬n  è  h s ph¶inép    theo  Õt  Ën  Ýnh  k lu ch thøc  ña  Ó m     c Ki to¸n Nhµ   ícth× sè  n     chªnh  Önh  ép  õa  Ï  îctrõvµo  è  l n th s  ®     s ph¶inép  ña    c n¨m  sau.  Ng îc l¹   Õu  è  ∙  ép  Êp  ¬n  è    in, s ® n th h s ph¶inép    theo  Õt  Ën  Ýnh  k lu ch thøc  ña  c KiÓ m  to¸n Nhµ   íc th×    n  NHNN  ph¶i nép  è    s chªnh  Öch  l cßn  Õu  thi trong  êi th   gian 10  µy  Õp theo kÓ   õkhicã  Õt  Ën  ña  Ó m     µ   íc.   ng ti     t     k lu c Ki to¸nNh n Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ 01/01/2002.Trong  t n c hi l     t    qu¸  ×nh  ùc tr th   hiÖn  Õu   ã  íng  ¾ c     n cv m ®Ò nghÞ  NHNN  ph¶n ¸nh  Ò   é   µi  Ýnh    v B T ch ®Ó nghiªncøu,xem   Ðt,gi¶i     x     Õt. quy
Đồng bộ tài khoản