Thông tư 29/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
44
lượt xem
3
download

Thông tư 29/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 29/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn việc bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 29/2004/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 06 tháng 4 năm 2004 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C B O LÃNH PHÁT HÀNH VÀ I LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH , TRÁI PHI U Ư C CHÍNH PH B O LÃNH VÀ TRÁI PHI U CHÍNH QUY N NA PHƯƠNG Th c hi n Ngh nh s 141/2003/N -CP ngày 20/11/2003 c a Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n a phương, B Tài chính hư ng d n vi c b o lãnh phát hành và i lý phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n i phương (g i chung là trái phi u) như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. i tư ng i u ch nh c a Thông tư này là các t ch c phát hành, bao g m: Kho b c Nhà nư c (phát hành trái phi u kho b c, trái phi u công trình Trung ương, trái phi u Chính quy n a phương theo u quy n c a U ban nhân dân c p t nh), Qu H tr phát tri n (phát hành trái phi u u tư), doanh nghi p (phát hành trái phi u ư c Chính ph b o lãnh), các t ch c tài chính, tín d ng (phát hành trái phi u Chính quy n a phương theo u quy n c a U ban nhân dân c p t nh); t ch c b o lãnh phát hành, i lý phát hành và các t ch c, cá nhân khác có liên quan. 2. Trái phi u ư c phát hành, thanh toán b ng ng Vi t Nam dư i hình th c ch ng ch , ho c bút toán ghi s , có ghi tên ho c không ghi tên. M nh giá t i thi u c a trái phi u là 100.000 ng; các m nh giá khác là b i s c a 100.000 ng. B Tài chính quy nh n i dung ch ng ch trái phi u t ch c phát hành in và phân ph i cho các nhà u tư. 3. Trái phi u phát hành trong t ng t có cùng ngày phát hành và ngày n h n thanh toán ư c niêm y t và giao d ch t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán). Trái phi u Chính ph , trái phi u Chính quy n a phương ư c mua bán trên th trư ng ti n t ho c chi t kh u, tái chi t kh u, c m c t i Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 4. B Tài chính quy nh m c lãi su t tr n trong t ng th i kỳ Ch t ch UBND c p t nh, T ng Giám c (Giám c) t ch c phát hành l a ch n và quy t nh lãi su t phát hành.
 2. 5. Căn c vào k ho ch phát hành trái phi u ã ư c B Tài chính phê duy t, t ch c phát hành ch ng quy t nh th i i m phát hành cho phù h p v i nhu c u s d ng v n và tình hình th trư ng. 6. Gi i thích t ng Tro ng Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 6.1. B o lãnh phát hành là vi c t ch c b o lãnh giúp t ch c phát hành th c hi n các th t c trư c khi phát hành trái phi u ra th trư ng ch ng khoán, phân ph i trái phi u cho các nhà u tư, nh n mua trái phi u bán l i ho c mua s trái phi u còn l i chưa phân ph i h t. 6.2. i lý phát hành là vi c t ch c phát hành u thác cho các t ch c khác th c hi n bán trái phi u cho các nhà u tư. Trư ng h p không bán h t, t ch c i lý phát hành ư c tr l i s trái phi u còn l i cho t ch c phát hành. 6.3. T h p b o lãnh phát hành là nhóm các t ch c b o lãnh phát hành có t hai t ch c tr lên cùng tham gia b o lãnh phát hành trái phi u trên cơ s h p ng gi a các t ch c b o lãnh phát hành. 6.4. T ch c b o lãnh phát hành chính là t ch c i di n v quy n l i và nghĩa v cho t h p b o lãnh trong ho t ng b o lãnh phát hành trái phi u v i t ch c phát hành. 6.5. ng b o lãnh phát hành chính là các t ch c b o lãnh phát hành chính ng i di n v quy n l i và nghĩa v cho t h p b o lãnh trong ho t ng b o lãnh phát hành trái phi u v i t ch c phát hành. 6.6. ng b o lãnh là các t ch c b o lãnh phát hành trong t h p b o lãnh phát hành có quy n l i và nghĩa v ngang nhau trong ho t ng b o lãnh phát hành trái phi u v i t ch c phát hành. II. QUY NNH C TH 1. Lo i trái phi u phát hành theo phương th c b o lãnh và i lý phát hành 1.1. Các lo i trái phi u phát hành theo phương th c b o lãnh phát hành bao g m: Trái phi u kho b c, trái phi u công trình Trung ương, trái phi u u tư, trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n a phương. 1.2. Các lo i trái phi u phát hành theo phương th c i lý bao g m: Trái phi u kho b c, trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n a phương. 2. i tư ng, i u ki n và công nh n thành viên tham gia b o lãnh, i lý phát hành trái phi u 2.1. i tư ng, i u ki n
 3. i tư ng tham gia b o lãnh phát hành, i lý phát hành trái phi u là các công ty ch ng khoán, các qu u tư, công ty tài chính, các ngân hàng và các nh ch tài chính khác ư c B Tài chính ch p thu n. Các t ch c tham gia b o lãnh và i lý phát hành trái phi u ph i áp ng y các i u ki n sau: a) Có tư cách pháp nhân, ư c thành l p ho c ho t ng h p pháp theo pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam; b) Có v n pháp nh t i thi u là 22 t ng Vi t Nam; c) Ho t ng kinh doanh c a năm li n trư c năm xin công nh n thành viên b o lãnh, i lý phát hành ph i có lãi (tr trư ng h p t ch c m i thành l p); d) Có tài kho n ti n ng Vi t Nam m t i ngân hàng. 2.2. Công nh n thành thành viên b o lãnh, i lý phát hành Các t ch c có nhu c u tham gia b o lãnh, i lý phát hành trái phi u ph i g i nB Tài chính các tài li u sau: - ơn ngh tham gia b o lãnh, i lý phát hành trái phi u (theo m u Ph l c s 01); - B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y phép kinh doanh có công ch ng; - Xác nh n c a ngân hàng v vi c m tài kho n; - Báo cáo tài chính năm g n nh t ã ư c ki m toán (tr trư ng h p t ch c m i thành l p); - Các tài li u khác có liên quan. Ch m nh t là sau 15 ngày nh n ư c h sơ h p pháp, h p l , B Tài chính có văn b n công nh n ho c không công nh n thành viên tham gia b o lãnh và i lý phát hành trái phi u. Danh sách các thành viên tham gia b o lãnh và i lý phát hành trái phi u c a năm sau ư c công b trư c ngày 15/12 c a năm trư c. 3. B o lãnh phát hành trái phi u 3.1. Hình th c bán trái phi u Trái phi u phát hành theo phương th c b o lãnh phát hành ư c bán theo các hình th c sau: a) Hình th c ngang m nh giá
 4. - i v i trái phi u thanh toán g c, lãi m t l n khi n h n: + Giá bán trái phi u b ng 100% m nh giá + S ti n thanh toán trái phi u khi n h n ư c tính theo công th c: T = MG x (1 + Ls)n Trong ó: T:T ng s ti n (g c, lãi) ư c thanh toán MG:M nh giá trái phi u Ls:Lãi su t trái phi u (%/năm) n:Kỳ h n trái phi u (năm) - i v i trái phi u thanh toán lãi nh kỳ: + Giá bán trái phi u b ng 100% m nh giá + Ti n lãi tr nh kỳ ư c tính theo công th c sau: Ls L = MG x k Trong ó: L:S ti n lãi thanh toán nh kỳ MG:M nh giá trái phi u Ls:Lãi su t trái phi u (%/năm) k: S l n thanh toán lãi trong 1 năm + Khi n h n, ngư i s h u trái phi u ư c thanh toán s ti n g c b ng m nh giá trái phi u và s ti n lãi c a kỳ lĩnh lãi cu i cùng. b) Hình th c chi t kh u - Giá bán trái phi u ư c xác nh theo công th c sau: MG G = (1 + Ls)n
 5. Trong ó: G: Giá bán trái phi u MG:M nh giá trái phi u Ls: Lãi su t trái phi u (%/năm) n:Kỳ h n trái phi u (năm) - Khi n h n thanh to Trong ó: G: Giá bán trái phi u MG:M nh giá trái phi u Ls: Lãi su t trái phi u (%/năm) n:Kỳ h n trái phi u (năm) - Khi n h n thanh toán c thanh toán b ng m nh giá trái phi u. 3.2. Quy trình b o lãnh phát hành trái phi u a) Thông báo n i dung trái phi u d ki n phát hành - Tr c ngày phát hành trái phi u ít nh t 20 ngày, t ch c phát hành g i “Thông báo n i dung phát hành trái phi u” (theo m u Ph l c s 02) cho các thành viên tham gia b o lãnh phát hành trái phi u. - Căn c thông báo c a t ch c phát hành, các thành viên tham gia b o lãnh phát hành thăm dò kh năng mua trái phi u c a các nhà u t d i hình th c ăng ký mua trái phi u (theo m u Ph l c s 03). b) ăng ký b o lãnh và l a ch n t ch c b o lãnh phát hành - Tr c ngày phát hành trái phi u ít nh t 10 ngày, trên cơ s k t qu ăng ký mua trái phi u c a các nhà u t, các thành viên tham gia b o lãnh phát hành g i “ ăng ký b o lãnh phát hành trái phi u” (theo m u Ph l c s 04) n t ch c phát hành làm căn c xem xét, l a ch n c u trúc b o lãnh và các t ch c b o lãnh phát hành. - C u trúc b o lãnh phát hành c quy t nh cho t ng t phát hành theo m t trong các hình th c sau: + M t ho c m t s t ch c ng b o lãnh phát hành; + T h p b o lãnh phát hành có m t ho c m t s t ch c ng b o lãnh phát hành chính.
 6. - Các t ch c c l a ch n b o lãnh phát hành trái phi u là các t ch c có t i thi u 50% giá tr trái phi u nh n b o lãnh s c phân ph i cho các nhà u t; có m c lãi su t, phí b o lãnh phát hành th p hơn so v i các t ch c ăng ký b o lãnh khác và n m trong ph m vi m c lãi su t tr n, phí b o lãnh phát hành theo quy nh c a B Tài chính. Vi c l a ch n t ch c b o lãnh phát hành ph i m b o nguyên t c ti t ki m n m c th p nh t chi phí v phát hành trái phi u (bao g m c lãi su t và phí b o lãnh). c) Tho thu n các đi u ki n và ký h p đ ng b o lãnh phát hành - Tr c ngày phát hành ít nh t 7 ngày, t ch c phát hành t ch c h p tho thu n v i các thành viên c l a ch n b o lãnh phát hành v các n i dung có liên quan n t phát hành trái phi u bao g m: lãi su t, phí b o lãnh, kh i l ng trái phi u nh n b o lãnh, kh i l ng trái phi u t i thi u ph i phân ph i cho các nhà u t, hình th c bán trái phi u và các v n khác có liên quan. - Căn c k t qu tho thu n v i các t ch c b o lãnh phát hành, t ch c phát hành ký “H p ng b o lãnh phát hành trái phi u” (theo m u Ph l c s 05) v i t ch c b o lãnh phát hành duy nh t, ho c t ng t ch c ng b o lãnh, ho c t ch c b o lãnh phát hành chính, ho c t ng t ch c ng b o lãnh phát hành chính. Các t ch c b o lãnh phát hành ph i cam k t th c hi n phân ph i t i thi u 50% gía trái phi u nh n b o lãnh cho các nhà u t trong H p ng b o lãnh phát hành trái phi u. d) Thông báo n i dung chính th c c a t phát hành trái phi u Trư c ngày phát hành trái phi u ít nh t 5 ngày, căn c "H p ng b o lãnh phát hành trái phi u”, t ch c phát hành và t ch c b o lãnh phát hành ph i h p v i Trung tâm giao d ch Ch ng khoán (S Giao d ch Ch ng khoán) ra "Thông báo phát hành trái phi u" (theo m u Ph l c s 06) trên th tr ng ch ng khoán. ) Phân ph i trái phi u cho các nhà ut Căn c Thông báo phát hành trái phi u và H p ng b o lãnh phát hành trái phi u ã ký v i t ch c phát hành, t ch c b o lãnh phát hành phân ph i trái phi u ã nh n b o lãnh cho các nhà u t. e) Chuy n ti n trái phi u nh n b o lãnh - Trong ngày phát hành trái phi u, các t ch c b o lãnh phát hành ph i chuy n toàn b s ti n trái phi u ã nh n b o lãnh theo h p ng vào tài kho n c a t ch c phát hành. - Tr ng h p các t ch c b o lãnh phát hành ch m chuy n ti n cho t ch c phát hành s b ph t ch m thanh toán. S ti n ph t ch m thanh toán c xác nh theo công th c sau: (St x Ls x 150%) x n P = 365
 7. Trong ó: - P: S ti n ph t ch m thanh toán - St: S ti n ch m thanh toán - Ls: Lãi su t trái phi u (%/năm) - n: S ngày ch m thanh toán Trư ng h p quá 5 ngày k t ngày phát hành, t ch c b o lãnh phát hành thanh toán không s ti n trái phi u nh n b o lãnh thì t ch c phát hành s hu b vi c phát hành s trái phi u chưa ư c thanh toán và t ch c b o lãnh phát hành ph i ch u ph t s ti n b ng 5% s ti n chưa thanh toán cho t ch c phát hành. - Ti n ph t ch m thanh toán và ph t do ph i hu b phát hành trái phi u ư c chuy n n p ngân sách trung ương ( i v i trái phi u kho b c và trái phi u công trình trung ương), ngân sách a phương ( i v i trái phi u Chính quy n a phương), ho c t ch c phát hành ( i v i trái phi u u tư và trái phi u ư c Chính ph b o lãnh). f) Chuy n giao trái phi u - Trái phi u khi m i phát hành ư c th c hi n theo hình th c ghi s . Căn c vào danh sách và s ti n mua trái phi u c a các nhà u tư do t ch c b o lãnh phát hành g i n, t ch c phát hành chuy n Gi y ch ng nh n s h u trái phi u (theo m u Ph l c s 07) n các t ch c b o lãnh phát hành. Theo yêu c u c a nhà u tư, t ch c b o lãnh phát hành chuy n danh sách và Gi y ch ng nh n s h u trái phi u cho t ch c lưu ký (các công ty ch ng khoán thành viên và ngân hàng thương m i ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p gi y phép ho t ng lưu ký) tái lưu ký t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán). - Trư ng h p nhà u tư mu n nh n ch ng ch trái phi u, t ch c lưu ký nơi ch s h u trái phi u m tài kho n ngh Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) thông báo cho t ch c phát hành c p ch ng ch . Căn c ch ng ch do t ch c phát hành chuy n n, Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) th c hi n ghi gi m s lư ng trái phi u ghi s và chuy n giao ch ng ch cho ch s h u trái phi u thông qua các thành viên lưu ký. 4. i lý phát hành trái phi u 4.1. Hình th c bán trái phi u Trái phi u phát hành thông qua các i lý ư c bán theo các hình th c sau: a) Hình th c ngang m nh giá Theo hình th c này, s ti n ngư i mua trái phi u tr cho i lý phát hành trái phi u úng b ng m nh giá trái phi u. Ngày phát hành trái phi u ư c tính là ngày t ch c i lý nh n ti n c a ngư i mua trái phi u ho c nh n gi y báo Có c a Ngân hàng (trư ng h p mua trái phi u b ng chuy n kho n). b) Hình th c bán cao hơn ho c th p hơn m nh giá - Bán cao hơn m nh giá: Áp d ng trong trư ng h p ngày bán trái phi u th c t phát sinh sau ngày phát hành trái phi u. Công th c tính giá bán trái phi u như sau:
 8. (1) MG x Ls x n G = MG + 365 Trong ó: G: Giá bán trái phi u MG: M nh giá trái phi u Ls: Lãi su t trái phi u (%/năm) n: S ngày tính t ngày phát hành n ngày mua th c t . - Bán th p hơn m nh giá: Áp d ng trong trư ng h p ngày bán trái phi u th c t phát sinh trư c ngày phát hành trái phi u. Công th c tính giá bán trái phi u như sau: (2) MG x Ls x n G = MG - 365 Trong ó: G: Giá bán trái phi u MG: M nh giá trái phi u Ls: Lãi su t trái phi u (%/năm) n: S ngày tính t ngày mua th c t n ngày phát hành. Trái phi u phát hành theo hình th c bán cao hơn ho c th p hơn m nh giá trong cùng m t t phát hành có cùng ngày phát hành và ngày n h n thanh toán. Trư ng h p, ngày phát hành trùng v i ngày bán trái phi u, giá bán trái phi u úng b ng m nh giá c a trái phi u.
 9. 4.2. Phương th c thanh toán lãi trái phi u Vi c thanh toán lãi trái phi u phát hành theo c 2 hình th c bán (ngang m nh giá và bán cao hơn ho c th p hơn m nh giá) ư c th c hi n theo các phương th c: a) Thanh toán lãi nh kỳ: Ti n lãi trái phi u ư c thanh toán vào các th i i m xác nh c th khi phát hành. Khi n h n thanh toán ch s h u trái phi u ư c thanh toán ti n g c cùng v i ti n lãi c a kỳ cu i cùng. b) Thanh toán lãi ngay khi phát hành: Ti n lãi ư c thanh toán ngay khi phát hành và ư c gi m tr trong giá bán trái phi u. i v i trư ng h p bán trái phi u theo hình th c cao hơn ho c th p hơn m nh giá, ti n lãi ư c gi m tr trong giá bán trái phi u ã ư c xác nh theo công th c (1) ho c (2) nêu trên. c) Thanh toán lãi m t l n cùng v i ti n g c khi n h n thanh toán. 4.3. Quy trình i lý phát hành trái phi u a) L a ch n t ch c i lý phát hành trái phi u Căn c k ho ch phát hành trái phi u, t ch c phát hành thông báo n i dung d ki n c a t phát hành trái phi u các cho các t ch c i lý ăng ký làm i lý phát hành. Trên cơ s k t qu ăng ký, t ch c phát hành l a ch n các t ch c m b o các i u ki n phân ph i trái phi u và có m c phí i lý phát hành th p trong ph m vi m c phí phát hành theo quy nh làm i lý phát hành trái phi u. Vi c l a ch n i lý ph i m b o nguyên t c ti t ki m n m c th p nh t v chi phí phát hành trái phi u. b) Ký h p ng i lý phát hành trái phi u Trư c ngày u tiên c a t phát hành trái phi u ít nh t là 5 ngày, t ch c phát hành th c hi n ký “H p ng i lý phát hành trái phi u” (theo m u Ph l c s 08) v i t ch c i lý phát hành. c) Thông báo n i dung c a t phát hành trái phi u Trư c ngày phát hành trái phi u ít nh t 3 ngày, t ch c phát hành ra “Thông báo phát hành trái phi u” (theo m u Ph l c s 09) g i n các t ch c i lý phát hành trái phi u và thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng. d) Chuy n giao trái phi u - T ch c phát hành chuy n cho các t ch c i lý phát hành s lư ng ch ng ch ho c Gi y ch ng nh n s h u trái phi u tương ng v i kh i lư ng trái phi u các t ch c i lý phát hành nh n bán ngay sau ngày ký H p ng i lý phát hành trái phi u. - Trong th i gian phát hành trái phi u, các t ch c i lý phát hành có trách nhi m b o qu n các ch ng ch và Gi y ch ng nh n s h u trái phi u. - K t thúc t phát hành, các t ch c i lý phát hành t ch c ki m kê các ch ng ch và Gi y ch ng nh n s h u trái phi u chưa s d ng chuy n tr t ch c phát hành. Trư ng h p các t ch c i lý phát hành làm m t ho c th t l c ch ng ch và Gi y
 10. ch ng nh n s h u trái phi u ph i b i thư ng cho t ch c phát hành s ti n úng b ng s ti n g c c ng (+) lãi các trái phi u b m t ho c th t l c khi n h n thanh toán. ) Chuy n ti n bán trái phi u - Vi c chuy n ti n bán trái phi u ư c th c hi n theo nh kỳ 05 ngày làm vi c m t l n. Vào cu i ngày làm vi c th 5, căn c b ng kê bán trái phi u (theo m u Ph l c s 10) các t ch c i lý phát hành chuy n toàn b s ti n thu bán trái phi u trong 5 ngày ó cho t ch c phát hành. - Trư ng h p các t ch c i lý phát hành ch m chuy n ti n bán trái phi u cho t ch c phát hành s b ph t ch m thanh toán. S ti n ph t ch m thanh toán ư c ư c xác nh theo công th c sau: (St x Ls x 150%) x n P = 365 Trong ó: - P: S ti n ph t ch m thanh toán - St: S ti n ch m thanh toán - Ls: Lãi su t trái phi u (%/năm) - n: S ngày ch m thanh toán - Ti n ph t ch m thanh toán ư c chuy n n p ngân sách trung ương ( i v i trái phi u kho b c), ngân sách a phương ( i v i trái phi u Chính quy n a phương), ho c doanh nghi p ( i v i trái phi u ư c Chính ph b o lãnh). 5. Thanh toán trái phi u b o lãnh và i lý phát hành khi nh n 5.1. i v i trái phi u không lưu ký Vi c thanh toán g c, lãi trái phi u ư c th c hi n t i t ch c phát hành ho c các i lý ư c t ch c phát hành u nhi m thanh toán. Trư c ngày n h n thanh toán g c, lãi 1 ngày làm vi c, cơ quan tài chính (trung ương, a phương); Qu h tr phát tri n, t ch c tài chính, tín d ng phát hành trái phi u u tư, doanh nghi p phát hành trái phi u ư c Chính ph b o lãnh làm th t c chuy n ti n cho Kho b c Nhà nư c ( i v i các lo i trái phi u do Kho b c Nhà nư c phát hành) ho c các i lý thanh toán chi tr cho ch s h u trái phi u. 5.2. i v i trái phi u lưu ký Vi c thanh toán g c, lãi trái phi u ư c th c hi n t i các t ch c lưu ký trái phi u. Trư c ngày n h n thanh toán g c, lãi 1 ngày làm vi c, cơ quan tài chính (trung ương, a phương); Qu h tr phát tri n, t ch c tài chính, tín d ng, doanh nghi p phát hành trái phi u làm th t c chuy n ti n cho Trung tâm Giao d ch ch ng khoán
 11. (S Giao d ch ch ng khoán) chuy n cho các t ch c lưu ký chi tr tr c ti p cho ch s h u trái phi u. 5.3. Mua l i trái phi u trư c h n Trư ng h p c n thi t, các t ch c phát hành có th th c hi n vi c mua l i trái phi u trư c h n. Vi c mua l i trái phi u trư c h n ph i ư c B Tài chính ch p thu n b ng văn b n. 6. Phí phát hành, thanh toán trái phi u 6.1. Ngu n b o m thanh toán a) Ngân sách Trung ương b o m phí phát hành, thanh toán trái phi u kho b c và trái phi u công trình Trung ương; b) Ngân sách a phương b o m chi phí phát hành, thanh toán trái phi u chính quy n a phương; c) Qu h tr phát tri n, các t ch c tài chính, tín d ng b o m phí phát hành, thanh toán trái phi u u tư; d) Doanh nghi p b o m phí phát hành, thanh toán trái phi u doanh nghi p ư c Chính ph b o lãnh. 6.2. M c phí phát hành, thanh toán trái phi u a) Phí b o lãnh phát hành trái phi u t i a b ng 0,15% s ti n trái phi u nh n b o lãnh. b) Phí i lý phát hành trái phi u t i a b ng 0,1% s ti n trái phi u ã bán cho các nhà u tư. c) Phí i lý thanh toán trái phi u b ng 0,1% trên t ng s ti n g c, lãi th c thanh toán. d) Phí in ch ng ch trái phi u thanh toán cho cơ quan in n theo h p ng. ) Chi phí chuy n ti n g c, lãi trái phi u vào tài kho n theo yêu c u c a ch s h u trái phi u do ch s h u trái phi u tr b ng m c phí thanh toán qua h th ng ngân hàng. 7. Trách nhi m c a t ch c b o lãnh phát hành và i lý phát hành 7.1. Th c hi n phân ph i và bán trái phi u cho các nhà u tư theo úng h p ng b o lãnh và i lý phát hành trái phi u ã cam k t v i t ch c phát hành. 7.2. T ch c b o lãnh phát hành th c hi n báo cáo k t qu bán trái phi u (theo m u Ph l c s 11) cho t ch c phát hành theo th i gian do t ch c phát hành quy nh. 7.3. Qu n lý s sách và th c hi n các th t c ăng ký, lưu ký, niêm y t trái phi u t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (S Giao d ch ch ng khoán) theo quy nh. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
 12. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng Giám (Giám c) t ch c phát hành và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành theo úng hư ng d n c a Thông tư này./. KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - Các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp), Lê Th Băng Tâm - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW, - S Tài chính, KBNN các t nh, thành ph , - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính, - Công báo, - Lưu VP (2), V TCNH. PH L C S 01 (TÊN T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CH C B O LÃNH, I c l p - T do - H nh phúc LÝ) ________________________________________________________________ . . ., ngày tháng năm ƠN NGHN CÔNG NH N THÀNH VIÊN THAM GIA B O LÃNH ( I LÝ) PHÁT HÀNH TRÁI PHI U Kính g i: B Tài chính I. Gi i thi u v t ch c b o lãnh ( i lý) phát hành 1. Tên y c a t ch c b o lãnh ( i lý): 2. Tên giao d ch: 3. V n pháp nh: 4. Tr s chính: 5. i n tho i: Fax:
 13. 6. Nơi m tài kho n: S hi u TK: 7. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s :. . . do . . . c p ngày . . . tháng . . . năm. . . II. H sơ g i kèm: 1. B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có công ch ng; 2. Xác nh n c a ngân hàng . . . v vi c m tài kho n c a t ch c; 3. Báo cáo tài chính năm g n nh t ã ư c ki m toán (tr trư ng h p t ch c m i thành l p); 4. Các tài li u khác (n u có). TÊN T CH C B O LÃNH, I LÝ Ngư i ng u t ch c (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) PH L C S 02 (TÊN T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CH C PHÁT HÀNH) c l p - T do - H nh phúc ________________________________________________________________ S :. . . . . ., ngày tháng năm THÔNG BÁO N i dung phát hành trái phi u t... . . . (Tên t ch c phát hành) thông báo n i dung phát hành trái phi u theo phương th c b o lãnh phát hành t . . . v i các i u kho n, i u ki n sau: 1. Kh i lư ng phát hành: 2. Kỳ h n trái phi u: 3. Hình th c trái phi u: 4. M nh giá trái phi u: 5. Ngày phát hành trái phi u:
 14. 6. Ngày n h n thanh toán trái phi u: 7. Phương th c thanh toán g c, lãi: 8. Các v n khác có liên quan n t phát hành: Căn c n i dung phát hành nêu trên, các t ch c b o lãnh phát hành trái phi u có nhu c u tham gia b o lãnh phát hành trái phi u t . . . g i " ơn ngh b o lãnh phát hành trái phi u n . . . (Tên t ch c phát hành) trư c ngày ... tháng ...năm .... Nơi nh n: TÊN T CH C PHÁT HÀNH - Các t ch c BLPH trái phi u, Ngư i ng u t ch c - Lưu: . . . (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) PH L C S 03 (TÊN T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CH C U TƯ) c l p - T do - H nh phúc ________________________________________________________________ . . ., ngày tháng năm ĂNG KÝ MUA TRÁI PHI U T... (Dùng cho nhà u tư) Kính g i: . . . (Tên t ch c b o lãnh) 1. Tên t ch c (cá nhân) mua trái phi u: 2. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c CMND (h chi u) s :...(tên cơ quan c p). . . c p ngày . . . tháng . . . năm . . . 3. a ch : 4. i n tho i: Fax: 5. ăng ký mua trái phi u như sau: - Lãi su t trái phi u:
 15. - Kh i lư ng trái phi u ăng ký mua: + Hình th c ch ng ch (chi ti t theo t ng lo i m nh giá): + Hình th c bút toán ghi s : - Các v n khác có liên quan n t phát hành TÊN T CH C (CÁ NHÂN) MUA TRÁI PHI U Ngư i ng u t ch c (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) PH L C S 04 (TÊN T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CH C B O LÃNH) c l p - T do - H nh phúc ________________________________________________________________ . . ., ngày tháng năm ĂNG KÝ B O LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHI U T... Kính g i: . . . (Tên t ch c phát hành) 1. Tên t ch c nh n b o lãnh: 2. Tên giao d ch: 3. Tr s chính: 4. i n tho i: Fax: 5. Nơi m tài kho n ti n g i: S hi u TK ti n g i: 6. V n i u l : ngh b o lãnh phát hành trái phi u t . . . v i n i dung sau: 1. Kh i lư ng trái phi u nh n b o lãnh: 2. Danh sách và s ti n ăng ký mua trái phi u c a t ng nhà u tư:
 16. 3. T l s ti n ăng ký mua trái phi u c a các nhà u tư so v i kh i lư ng trái phi u nh n b o lãnh: 4. Lãi su t trái phi u: 5. Phí b o lãnh: 6. Các v n khác có liên quan n t phát hành: TÊN T CH C B O LÃNH Ngư i ng u t ch c (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) PH L C S 05 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H P NG B O LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHI U S : … /H BL - Căn c Pháp l nh v H p ng kinh t ngày 25/9/1989 c a H i ng Nhà nư c; - Căn c Ngh nh s 141/2003/ N -CP ngày 20/11/2003 c a Chính ph v phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u chính quy n a phương; - Căn c Thông tư s . . ./2004/TT-BTC, ngày... c a B Tài chính hư ng d n vi c b o lãnh và i lý phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u chính quy n a phương. Hôm nay, ngày … tháng … năm..., t i... Chúng tôi bao g m: I. T ch c phát hành trái phi u (dư i ây g i là bên phát hành) - Tên t ch c phát hành: - a ch : - Tài kho n s :... T i:... - Ngư i i di n h p pháp: (H tên, ch c v , a ch )
 17. II/ T ch c b o lãnh phát hành (dư i ây g i là Bên b o lãnh) - Tên: - a ch : - Tài kho n s :... T i:... - Ngư i i di n h p pháp: (H tên, ch c v , a ch ) Sau khi th ng nh t hai bên cùng nhau ký k t H p ng b o lãnh phát hành trái phi u v i các n i dung sau ây: i u 1. Các i u kho n và i u ki n c a trái phi u 1. Kh i lư ng trái phi u nh n b o lãnh: 2. Kỳ h n trái phi u: 3. Lãi su t trái phi u: 4. Hình th c trái phi u: 5. Giá bán trái phi u: 6. M nh giá trái phi u: 7. Ngày phát hành trái phi u: 8. Ngày n h n thanh toán trái phi u: 9. Phương th c thanh toán g c, lãi: 10. Các v n khác có liên quan n t phát hành: i u 2. Phương th c b o lãnh Bên b o lãnh phát hành nh n bán ít nh t ...% kh i lư ng trái phi u ã b o lãnh cho các nhà u tư. Trư ng h p không bán h t trái phi u ã nh n b o lãnh phát hành, bên b o lãnh phát hành có trách nhi m mua h t s trái phi u còn l i. i u 3. Phí b o lãnh phát hành b ng ...% t ng giá tr trái phi u ã nh n b o lãnh. i u 4. Th i h n và phương th c thanh toán 1. S ti n trái phi u ã nh n b o lãnh 2. Phí b o lãnh phát hành i u 5. Quy n l i, nghĩa v , trách nhi m c a Bên phát hành
 18. 1. Yêu c u Bên b o lãnh phát hành chuy n y , úng th i h n s ti n trái phi u nh n b o lãnh phát hành. 2. Ph t t ch c b o lãnh phát hành ch m chuy n ti n ho c thanh toán không s ti n trái phi u nh n b o lãnh phát hành theo quy nh t i Thông tư s .../2004/TT-BTC ngày... c a B Tài chính hư ng d n vi c b o lãnh phát hành và i lý phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u a phương. 3. Thanh toán ti n phí b o lãnh phát hành cho Bên b o lãnh phát hành úng th i h n và s lư ng i u 6. Quy n l i, nghĩa v , trách nhi m c a Bên b o lãnh phát hành: 1. ư c hư ng phí b o lãnh phát hành. 2. Yêu c u Bên phát hành th c hi n y các cam k t trong H p ng b o lãnh phát hành. 3. Thông báo cho Bên phát hành bi t v ti n và k t qu bán trái phi u khi Bên phát hành yêu c u. 4. Chuy n ti n trái phi u nh n b o lãnh cho Bên phát hành úng th i h n và s lư ng. Trư ng h p ch m chuy n ti n ho c thanh toán không s ti n trái phi u nh n b o lãnh phát hành cho Bên phát hành s ch u ph t theo quy nh t i Thông tư .../2004/TT-BTC ngày . . . c a B Tài chính hư ng d n vi c b o lãnh phát hành và i lý phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u a phương. i u 7. Các cam k t khác ... i u 8. Khi u n i, tranh ch p M i khi u n i, tranh ch p, vi ph m h p ng c a các bên x lý theo lu t nh. i u 9. Hi u l c thi hành -H p ng này có hi u l c thi hành t ngày .../ .../ ... - H p ng này k t thúc khi Bên phát hành và Bên b o lãnh phát hành th c hi n y các nghĩa v , trách nhi m trong h p ng. H p ng này ư c l p 03 b n có giá tr như nhau, m i bên gi 01 b n, 01 b n g i U ban Ch ng khoán Nhà nư c./. BÊN PHÁT HÀNH BÊN B O LÃNH (T ch c phát hành) (Tên t ch c b o lãnh) Ngư i i di n Ngư i i di n (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên)
 19. PH L C 06 (TÊN T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CH C PHÁT HÀNH) c l p - T do - H nh phúc ________________________________________________________________ S :... . . ., ngày tháng năm THÔNG BÁO Phát hành trái phi u theo phương th c b o lãnh t... .... (Tên t ch c phát hành) xin thông báo các chi ti t vi c phát hành trái phi u theo phương th c b o lãnh t... như sau: 1. Kh i lư ng phát hành: 2. Kỳ h n trái phi u: 3. Lãi su t trái phi u: 4. Hình th c trái phi u: 5. Hình th c bán trái phi u: 6. M nh giá trái phi u: 7. Ngày phát hành trái phi u 8. Ngày n h n thanh toán trái phi u: 9. Phương th c thanh toán g c, lãi: 10. Phí b o lãnh: 11. Các t ch c b o lãnh phát hành, kh i lư ng trái phi u nh n b o lãnh c a t ng t ch c: 12. Các v n khác có liên quan n t phát hành: TÊN T CH C PHÁT HÀNH Nơi nh n: Ngư i ng u t ch c - Các t ch c b o lãnh PHTP, (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) - TTGDCK, - Lưu . . . PH L C 07 (TÊN T CH C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
 20. PHÁT HÀNH) c l p - T do - H nh phúc GI Y CH NG NH N S H U TRÁI PHI U Ch s h u: a ch : Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c CMND (h chi u) s :…(tên cơ quan c p) … c p ngày ... tháng ... năm ... S h u trái phi u … (tên t ch c phát hành): kỳ h n… năm; lãi su t …%/năm S ti n: B ng ch : Ngày phát hành: Ngày thanh toán: . . ., ngày … tháng … năm … NGƯ I NG UT CH C PHÁT HÀNH (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) PH L C 08 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H P NG I LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHI U S : … /H L - Căn c Pháp l nh v H p ng kinh t ngày 25/9/1989 c a H i ng Nhà nư c; - Căn c Ngh nh s 141/2003/ N -CP ngày 20/11/2003 c a Chính ph v phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u chính quy n a phương - Căn c Thông tư s …/2004/TT-BTC, ngày ... c a B Tài chính hư ng d n vi c b o lãnh phát hành và i lý phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n a phương. Hôm nay, ngày … tháng … năm..., t i ... Chúng tôi g m:
Đồng bộ tài khoản