Thông tư 29/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:170

0
442
lượt xem
70
download

Thông tư 29/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 29/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 29/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

 1. T H¤NG T¦ Bé TµI NGUY£N Vµ M¤I TR¦êNG Sè 29/2004/TT-BTNMT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2004 VÒ viÖc híng dÉn lËp, chØnh lý, qu¶n lý hå s¬ ®Þa chÝnh C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 91/2002/N§-CP ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng; Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng híng dÉn lËp, chØnh lý, qu¶n lý hå s¬ ®Þa chÝnh nh sau: I. QUY §ÞNH CHUNG 1. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông 1.1. Th«ng t nµy híng dÉn viÖc lËp, chØnh lý, qu¶n lý hå s¬ ®Þa chÝnh; quy ®Þnh mÉu v¨n b¶n ¸p dông trong viÖc thùc hiÖn c¸c thñ tôc hµnh chÝnh vÒ qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai. MÉu c¸c v¨n b¶n, hîp ®ång d©n sù gi÷a c¸c bªn tham gia thùc hiÖn quyÒn chuyÓn ®æi, chuyÓn nhîng, cho thuª, cho thuª l¹i, thõa kÕ, tÆng cho quyÒn sö dông ®Êt, thÕ chÊp, b¶o l·nh, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt ® - îc quy ®Þnh trong Th«ng t liªn tÞch gi÷a Bé T ph¸p vµ Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng híng dÉn viÖc chøng nhËn cña C«ng chøng nhµ níc vµ chøng thùc cña Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn khi thùc hiÖn c¸c giao dÞch d©n sù vÒ quyÒn sö dông ®Êt. 1.2. §èi tîng ¸p dông cña Th«ng t nµy gåm Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp; Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng, Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng, c¸n bé ®Þa chÝnh x·, phêng, thÞ trÊn; V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan. 2. Néi dung hå s¬ ®Þa chÝnh 2.1. Hå s¬ ®Þa chÝnh gåm b¶n ®å ®Þa chÝnh, sæ ®Þa chÝnh, sæ môc kª ®Êt ®ai, sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai. 2.2. B¶n ®å ®Þa chÝnh lµ b¶n ®å vÒ c¸c thöa ®Êt, ®îc lËp ®Ó m« t¶ c¸c yÕu tè tù nhiªn cña thöa ®Êt vµ c¸c yÕu tè ®Þa h×nh cã liªn quan ®Õn sö dông ®Êt. Néi dung b¶n ®å ®Þa chÝnh gåm c¸c th«ng tin vÒ thöa ®Êt gåm vÞ trÝ, kÝch thíc, h×nh thÓ, sè thø tù, diÖn tÝch, môc ®Ých sö dông ®Êt; vÒ hÖ thèng thuû v¨n gåm s«ng, ngßi, kªnh, r¹ch, suèi; vÒ hÖ thèng thuû lîi gåm hÖ thèng dÉn níc, ®ª, ®Ëp, cèng; vÒ ®êng giao th«ng gåm ®êng bé, ®êng s¾t,
 2. 2 cÇu; vÒ khu vùc ®Êt cha sö dông kh«ng cã ranh giíi thöa khÐp kÝn; vÒ mèc giíi vµ ®êng ®Þa giíi hµnh chÝnh c¸c cÊp, mèc giíi vµ chØ giíi quy ho¹ch sö dông ®Êt, mèc giíi vµ ranh giíi hµnh lang b¶o vÖ an toµn c«ng tr×nh; vÒ ®iÓm to¹ ®é ®Þa chÝnh, ®Þa danh vµ c¸c ghi chó thuyÕt minh. Trêng hîp thöa ®Êt qu¸ nhá hoÆc cÇn x¸c ®Þnh râ ranh giíi thöa ®Êt th× lËp s¬ ®å thöa ®Êt kÌm theo b¶n ®å ®Þa chÝnh ®Ó thÓ hiÖn chÝnh x¸c h¬n vÒ ranh giíi thöa ®Êt, h×nh d¹ng, kÝch thíc, chiÒu dµi c¹nh thöa, to¹ ®é ®Ønh thöa, diÖn tÝch chiÕm ®Êt cña tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt, ®Þa giíi hµnh chÝnh, chØ giíi quy ho¹ch, ranh giíi hµnh lang b¶o vÖ an toµn c«ng tr×nh. 2.3. Sæ ®Þa chÝnh lµ sæ ghi vÒ ngêi sö dông ®Êt, c¸c thöa ®Êt cña ngêi ®ã ®ang sö dông vµ t×nh tr¹ng sö dông ®Êt cña ng êi ®ã. Sæ ®Þa chÝnh ®îc lËp ®Ó qu¶n lý viÖc sö dông ®Êt cña ng êi sö dông ®Êt vµ ®Ó tra cøu th«ng tin ®Êt ®ai cã liªn quan ®Õn tõng ngêi sö dông ®Êt. Néi dung sæ ®Þa chÝnh bao gåm: a) Ngêi sö dông ®Êt gåm tªn, ®Þa chØ vµ th«ng tin vÒ chøng minh nh©n d©n, hé chiÕu, hé khÈu, quyÕt ®Þnh thµnh lËp tæ chøc, giÊy ®¨ng ký kinh doanh cña tæ chøc kinh tÕ, giÊy phÐp ®Çu t cña nhµ ®Çu t níc ngoµi; b) C¸c thöa ®Êt mµ ngêi sö dông ®Êt sö dông gåm m· thöa, diÖn tÝch, h×nh thøc sö dông ®Êt (sö dông riªng hoÆc sö dông chung), môc ®Ých sö dông, thêi h¹n sö dông, nguån gèc sö dông, sè giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®· cÊp; c) Ghi chó vÒ thöa ®Êt vµ quyÒn sö dông ®Êt gåm gi¸ ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt (nhµ ë, c«ng tr×nh kiÕn tróc kh¸c, c©y l©u n¨m, rõng c©y), nghÜa vô tµi chÝnh cha thùc hiÖn, t×nh tr¹ng ®o ®¹c lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh, nh÷ng h¹n chÕ vÒ quyÒn sö dông ®Êt (thuéc khu vùc ph¶i thu håi theo quy ho¹ch sö dông ®Êt nhng cha cã quyÕt ®Þnh thu håi, thuéc hµnh lang b¶o vÖ an toµn c«ng tr×nh, thuéc ®Þa bµn cã quy ®Þnh h¹n chÕ diÖn tÝch x©y dùng); d) Nh÷ng biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt gåm nh÷ng thay ®æi vÒ thöa ®Êt, vÒ ngêi sö dông, vÒ chÕ ®é sö dông ®Êt, vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi sö dông ®Êt, vÒ giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 2.4. Sæ môc kª ®Êt ®ai lµ sæ ghi vÒ thöa ®Êt, vÒ ®èi t îng chiÕm ®Êt nhng kh«ng cã ranh giíi khÐp kÝn trªn tê b¶n ®å vµ c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh sö dông ®Êt. Sæ môc kª ®Êt ®ai ®îc lËp ®Ó qu¶n lý thöa ®Êt, tra cøu th«ng tin vÒ thöa ®Êt vµ phôc vô thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai. Néi dung sæ môc kª ®Êt ®ai bao gåm: a) Thöa ®Êt gåm sè thø tù thöa, tªn ng êi sö dông ®Êt hoÆc ngêi ®îc giao ®Êt ®Ó qu¶n lý, diÖn tÝch, môc ®Ých sö dông ®Êt vµ nh÷ng ghi chó vÒ thöa ®Êt (khi thöa ®Êt thay ®æi, giao ®Ó qu¶n lý, ch a giao, cha cho thuª, ®Êt c«ng Ých, v.v.); b) §èi tîng cã chiÕm ®Êt nhng kh«ng t¹o thµnh thöa ®Êt hoÆc cã hµnh lang b¶o vÖ an toµn nh ®êng giao th«ng; hÖ thèng thuû lîi (dÉn n íc phôc vô cÊp níc, tho¸t níc, tíi níc, tiªu níc, ®ª, ®Ëp); c«ng tr×nh kh¸c theo tuyÕn; s«ng, ngßi, kªnh, r¹ch, suèi vµ c¸c ®èi tîng thuû v¨n kh¸c theo tuyÕn; khu vùc ®Êt cha sö dông kh«ng cã ranh giíi thöa khÐp kÝn trªn b¶n ®å gåm tªn ®èi tîng,
 3. 3 diÖn tÝch trªn tê b¶n ®å; trêng hîp ®èi tîng kh«ng cã tªn th× ph¶i ®Æt tªn hoÆc ghi ký hiÖu trong qu¸ tr×nh ®o ®¹c lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh. 2.5. Sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai lµ sæ ®Ó ghi nh÷ng biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt. Néi dung sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai gåm tªn vµ ®Þa chØ cña ng êi ®¨ng ký biÕn ®éng, thêi ®iÓm ®¨ng ký biÕn ®éng, sè thø tù thöa ®Êt cã biÕn ®éng, néi dung biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt trong qu¸ tr×nh sö dông (thay ®æi vÒ thöa ®Êt, vÒ ngêi sö dông, vÒ chÕ ®é sö dông ®Êt, vÒ quyÒn cña ngêi sö dông ®Êt, vÒ giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt). 3. Thöa ®Êt 3.1. Thöa ®Êt lµ ®èi tîng chñ yÕu trong qu¶n lý ®Êt ®ai, ®îc thÓ hiÖn cô thÓ trong hå s¬ ®Þa chÝnh. 3.2. Thöa ®Êt lµ phÇn diÖn tÝch ®Êt ®îc giíi h¹n bëi ranh giíi x¸c ®Þnh trªn thùc ®Þa hoÆc ®îc m« t¶ trªn hå s¬ ®Þa chÝnh; ranh giíi thöa ®Êt ® îc x¸c ®Þnh nh sau: a) Ranh giíi thöa ®Êt trªn thùc ®Þa ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c c¹nh thöa lµ ®êng nèi gi÷a c¸c mèc giíi t¹i c¸c ®Ønh thöa liÒn kÒ; mèc giíi trªn thùc ®Þa ®- îc x¸c ®Þnh bëi c¸c dÊu mèc, cäc mèc; b) Ranh giíi thöa ®Êt m« t¶ trªn hå s¬ ®Þa chÝnh ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c c¹nh thöa lµ ®êng ranh giíi tù nhiªn hoÆc ®êng nèi gi÷a c¸c ®Þa vËt cè ®Þnh. 3.3. Thöa ®Êt ®îc x¸c lËp nh sau: a) Thöa ®Êt ®· ®îc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt mµ ngêi sö dông ®Êt ®ang sö dông; b) Thöa ®Êt ®îc h×nh thµnh khi Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt; c) Thöa ®Êt ®îc h×nh thµnh khi hîp nhiÒu thöa ®Êt thµnh mét thöa ®Êt (gäi lµ hîp thöa) hoÆc t¸ch mét thöa ®Êt thµnh nhiÒu thöa ®Êt (gäi lµ t¸ch thöa) do yªu cÇu cña qu¶n lý hoÆc nhu cÇu cña ngêi sö dông ®Êt phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. 3.4. M· thöa ®Êt (MT) ®îc x¸c ®Þnh duy nhÊt ®èi víi mçi thöa ®Êt, lµ mét bé gåm ba (03) sè ®îc ®Æt liªn tiÕp nhau cã dÊu chÊm (.) ng¨n c¸ch (MT=MX.SB.ST); trong ®ã sè thø nhÊt lµ m· sè ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x· (MX) theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 124/2004/Q§-TTg ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh b¶ng danh môc vµ m· sè c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh ViÖt Nam, sè thø hai (SB) lµ sè thø tù tê b¶n ®å ®Þa chÝnh (cã thöa ®Êt) cña x·, phêng, thÞ trÊn ®îc ®¸nh sè liªn tiÕp tõ sè 01 trë ®i theo nguyªn t¾c tõ tû lÖ nhá ®Õn tû lÖ lín vµ tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xuèng díi ®èi víi c¸c b¶n ®å cã cïng tû lÖ, sè thø ba (ST) lµ sè thø tù thöa ®Êt trªn tê b¶n ®å ®Þa chÝnh ®îc ®¸nh sè liªn tiÕp tõ sè 1 trë ®i theo nguyªn t¾c tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xuèng díi. Khi cã thöa ®Êt míi do lËp thöa tõ ®Êt cha sö dông, lËp thöa tõ ®Êt do Nhµ níc thu håi, tõ t¸ch thöa hoÆc hîp thöa th× sè thø tù thöa ®Êt míi (ST) ®- îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c sè tù nhiªn tiÕp theo sè tù nhiªn lín nhÊt ®· vµ ®ang sö dông lµm sè thø tù thöa ®Êt.
 4. 4 3.5. Ranh giíi thöa ®Êt ®îc thÓ hiÖn trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh. Trêng hîp ranh giíi thöa ®Êt lµ ®êng ranh giíi tù nhiªn cã ®é réng mµ kh«ng thuéc thöa ®Êt th× ph¶i ghi râ ®é réng cña ®êng ranh giíi ®ã. 3.6. Ranh giíi thöa ®Êt ®îc x¸c ®Þnh khi lËp hå s¬ ®Þa chÝnh, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh nh sau: a) Trêng hîp thöa ®Êt xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cã mét trong c¸c lo¹i giÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 5 §iÒu 50 cña LuËt §Êt ®ai mµ trong ®ã ghi râ t×nh tr¹ng ranh giíi chung cña thöa ®Êt víi c¸c thöa ®Êt liÒn kÒ th× c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr êng trùc thuéc Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cã tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh ranh giíi thöa ®Êt ®óng nh trong giÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt ®· cã vµ trÝch sao hå s¬ göi cho ng êi sö dông ®Êt vµ nh÷ng ngêi sö dông ®Êt liÒn kÒ biÕt. Sau mêi ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc trÝch sao hå s¬, nÕu ngêi nhËn kh«ng cã ®¬n tranh chÊp vÒ ranh giíi thöa ®Êt th× ®êng ranh giíi thöa ®Êt trªn giÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt ®· cã lµ c¨n cø ®Ó cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. b) Trêng hîp thöa ®Êt xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt kh«ng cã giÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 5 §iÒu 50 cña LuËt §Êt ®ai hoÆc cã mét trong c¸c lo¹i giÊy tê ®ã nh ng kh«ng ghi râ t×nh tr¹ng ranh giíi chung cña thöa ®Êt víi c¸c thöa ®Êt liÒn kÒ th× khi ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh, ®¬n vÞ ®o ®¹c dùa vµo t×nh h×nh sö dông ®Êt cô thÓ, ý kiÕn cña nh÷ng ngêi sö dông ®Êt liÒn kÒ ®Ó x¸c ®Þnh ranh giíi thöa ®Êt, lËp b¶n m« t¶ vÒ ranh giíi thöa ®Êt vµ göi cho nh÷ng ng êi sö dông ®Êt cã chung ranh giíi thöa ®Êt. Sau mêi ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc b¶n m« t¶, nÕu ngêi nhËn ®îc b¶n m« t¶ kh«ng cã ®¬n tranh chÊp vÒ ranh giíi thöa ®Êt th× giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®îc cÊp theo ®êng ranh giíi chung cña thöa ®Êt víi c¸c thöa ®Êt liÒn kÒ nh ®· x¸c ®Þnh trªn b¶n m« t¶. c) C¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm lËp hå s¬ ®Þa chÝnh vµ gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh vÒ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt kh«ng ®îc buéc ngêi lµm thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lÊy x¸c nhËn cña ngêi sö dông ®Êt liÒn kÒ. Trong trêng hîp ngêi sö dông ®Êt cña c¸c thöa ®Êt liÒn kÒ v¾ng mÆt dµi ngµy th× c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i trêng cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o ba lÇn trong thêi gian kh«ng qu¸ mêi ngµy trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cña Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng vÒ viÖc x¸c ®Þnh ranh giíi chung cña c¸c thöa ®Êt khi cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Sau mét th¸ng kÓ tõ ngµy th«ng b¸o cuèi cïng, nÕu kh«ng cã ®¬n tranh chÊp cña ngêi sö dông ®Êt liÒn kÒ th× giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ® îc cÊp theo trÝch sao hå s¬ hoÆc b¶n m« t¶ ranh giíi ®· lËp. d) Mäi trêng hîp cã ®¬n tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai th× ph¶i gi¶i quyÕt xong tranh chÊp ®ã theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai tríc khi lµm thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®îc cÊp theo kÕt qu¶ gi¶i quyÕt tranh chÊp ®ã. 3.7. Môc ®Ých sö dông thöa ®Êt a) Môc ®Ých sö dông ®Êt ®îc x¸c ®Þnh vµ sö dông thèng nhÊt trong c¶ níc bao gåm tªn gäi, m· (ký hiÖu), gi¶i thÝch c¸ch x¸c ®Þnh. Ph©n lo¹i môc ®Ých sö dông ®Êt vµ gi¶i thÝch c¸ch x¸c ®Þnh môc ®Ých sö dông ®Êt ®îc h- íng dÉn cô thÓ t¹i Th«ng t sè 28/2004/TT-BTNMT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2004
 5. 5 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai vµ x©y dùng b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt. b) Môc ®Ých sö dông ®Êt ®îc ghi theo tªn gäi trong giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ ghi theo m· trong sæ ®Þa chÝnh bao gåm: - Môc ®Ých sö dông thuéc nhãm ®Êt n«ng nghiÖp gåm: + "LUA" lµ ®Êt trång lóa; + "COC" lµ ®Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i; + "HNK" lµ ®Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c; + "CLN" lµ ®Êt trång c©y l©u n¨m; + "RSX" lµ ®Êt rõng s¶n xuÊt; + "RPH" lµ ®Êt rõng phßng hé; + "RDD" lµ ®Êt rõng ®Æc dông; + "NTS" lµ ®Êt nu«i trång thuû s¶n; + "LMU" lµ ®Êt lµm muèi; + "NKH" lµ ®Êt n«ng nghiÖp kh¸c; - Môc ®Ých sö dông thuéc nhãm ®Êt phi n«ng nghiÖp gåm: + "ONT" lµ ®Êt ë t¹i n«ng th«n; + "ODT" lµ ®Êt ë t¹i ®« thÞ; + "TS0" lµ ®Êt trô së c¬ quan; + "TS1" lµ ®Êt trô së kh¸c; + "SN0" lµ ®Êt c«ng tr×nh sù nghiÖp kh«ng kinh doanh; + "SN1" ®Êt c«ng tr×nh sù nghiÖp cã kinh doanh; + "QPH" lµ ®Êt quèc phßng; + "ANI" lµ ®Êt an ninh; + "SKK" lµ ®Êt khu c«ng nghiÖp; + "SKC" lµ ®Êt c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh; + "SKS" lµ ®Êt cho ho¹t ®éng kho¸ng s¶n; + "SKX" lµ ®Êt s¶n xuÊt vËt liÖu, gèm sø; + "GT0" lµ ®Êt giao th«ng kh«ng kinh doanh; + "GT1" lµ ®Êt giao th«ng cã kinh doanh; + "TL0" lµ ®Êt thñy lîi kh«ng kinh doanh; + "TL1" lµ ®Êt thñy lîi cã kinh doanh; + "NT0" lµ ®Êt ®Ó chuyÓn dÉn n¨ng lîng, truyÒn th«ng kh«ng kinh doanh; + "NT1" lµ ®Êt ®Ó chuyÓn dÉn n¨ng lîng, truyÒn th«ng cã kinh doanh; + "VH0" lµ ®Êt c¬ së v¨n hãa kh«ng kinh doanh;
 6. 6 + "VH1" lµ ®Êt c¬ së v¨n hãa cã kinh doanh; + "YT0" lµ ®Êt c¬ së y tÕ kh«ng kinh doanh; + "YT1" lµ ®Êt c¬ së y tÕ cã kinh doanh; + "GD0" lµ ®Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o kh«ng kinh doanh; + "GD1" lµ ®Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o cã kinh doanh; + "TT0" lµ ®Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao kh«ng kinh doanh; + "TT1" lµ ®Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao cã kinh doanh; + "CH0" lµ ®Êt chî ®îc giao kh«ng thu tiÒn; + "CH1" lµ ®Êt chî kh¸c; + "LDT" lµ ®Êt cã di tÝch, danh th¾ng; + "RAC" lµ ®Êt b·i th¶i, xö lý chÊt th¶i; + "TON" lµ ®Êt t«n gi¸o; + "TIN" lµ ®Êt tÝn ngìng; + "NTD" lµ ®Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa; + "MNC" lµ ®Êt cã mÆt níc chuyªn dïng; + "CTN" lµ ®Êt c¬ së t nh©n kh«ng kinh doanh; + "NTT" lµ ®Êt lµm nhµ t¹m, l¸n tr¹i; + "DND" lµ ®Êt c¬ së dÞch vô n«ng nghiÖp t¹i ®« thÞ; c) Môc ®Ých sö dông ®Êt ghi trong sæ môc kª ®Êt ®ai gåm môc ®Ých sö dông ®Êt theo giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®· cÊp, môc ®Ých sö dông ®Êt theo quy ho¹ch sö dông ®Êt ®· ® îc xÐt duyÖt, môc ®Ých sö dông ®Êt theo chØ tiªu kiÓm kª ®Êt ®ai, môc ®Ých sö dông ®Êt chi tiÕt theo yªu cÇu cña tõng ®Þa ph¬ng. Môc ®Ých sö dông ®Êt theo giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®· cÊp ®îc ghi b»ng m· quy ®Þnh t¹i tiÕt a ®iÓm nµy. Môc ®Ých sö dông ®Êt theo quy ho¹ch sö dông ®Êt ®· ®îc xÐt duyÖt ®îc ghi b»ng m· quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 30/2004/TT-BTNMT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vÒ viÖc híng dÉn lËp, ®iÒu chØnh vµ thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. Môc ®Ých sö dông ®Êt theo chØ tiªu kiÓm kª ®Êt ®ai ®îc ghi nh sau: - Môc ®Ých sö dông thuéc nhãm ®Êt n«ng nghiÖp gåm: + “LUC” lµ ®Êt chuyªn trång lóa níc; + “LUK” lµ ®Êt trång lóa níc cßn l¹i; + “LUN” lµ ®Êt trång lóa n¬ng; + “COT” lµ ®Êt trång cá; + “CON” lµ ®Êt cá tù nhiªn cã c¶i t¹o; + “BHK” lµ ®Êt b»ng trång c©y hµng n¨m kh¸c;
 7. 7 + “NHK” lµ ®Êt n¬ng rÉy trång c©y hµng n¨m kh¸c; + “LNC” lµ ®Êt trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m; + “LNQ” lµ ®Êt trång c©y ¨n qu¶ l©u n¨m; + “LNK” lµ ®Êt trång c©y l©u n¨m kh¸c; + “RSN” lµ ®Êt cã rõng tù nhiªn s¶n xuÊt; + “RST” lµ ®Êt cã rõng trång s¶n xuÊt; + “RSK” lµ ®Êt khoanh nu«i phôc håi rõng s¶n xuÊt; + “RSM” lµ ®Êt trång rõng s¶n xuÊt; + “RPN” lµ ®Êt cã rõng tù nhiªn phßng hé; + “RPT” lµ ®Êt cã rõng trång phßng hé; + “RPK” lµ ®Êt khoanh nu«i phôc håi rõng phßng hé; + “RPM” lµ ®Êt trång rõng phßng hé; + “RDN” lµ ®Êt cã rõng tù nhiªn ®Æc dông; + “RDT” lµ ®Êt cã rõng trång ®Æc dông; + “RDK” lµ ®Êt khoanh nu«i phôc håi rõng ®Æc dông; + “RDM” lµ ®Êt trång rõng ®Æc dông; + “TSL” lµ ®Êt nu«i trång thuû s¶n níc lî, mÆn; + “TSN” lµ ®Êt chuyªn nu«i trång thuû s¶n níc ngät; + “LMU” lµ ®Êt lµm muèi; + “NKH” lµ ®Êt n«ng nghiÖp kh¸c; - Môc ®Ých sö dông thuéc nhãm ®Êt phi n«ng nghiÖp ®îc ghi b»ng m· quy ®Þnh t¹i tiÕt a ®iÓm nµy vµ cã thªm: + "SON" lµ ®Êt s«ng, ngßi, kªnh, r¹ch, suèi; - Lo¹i ®Êt thuéc nhãm ®Êt cha sö dông gåm: + "BCS" lµ ®Êt b»ng cha sö dông; + "DCS" lµ ®Êt ®åi nói cha sö dông; + "NCS" lµ nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y. 3.8. Nguån gèc sö dông thöa ®Êt Nguån gèc sö dông ®Êt cña thöa ®Êt ® îc x¸c ®Þnh b»ng tªn gäi (m« t¶ nguån gèc cña thöa ®Êt mµ ngêi sö dông ®Êt ®îc quyÒn sö dông). Nguån gèc sö dông ®Êt ®îc ghi b»ng m· (ký hiÖu) trªn hå s¬ ®Þa chÝnh bao gåm: a) Trêng hîp cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lÇn ®Çu mµ Nhµ níc ®· cã quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt th× ghi nh sau: - "DG-KTT" ®èi víi trêng hîp Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt; - "DG-CTT" ®èi víi trêng hîp Nhµ níc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt; - "DT-TML" ®èi víi trêng hîp Nhµ níc cho thuª ®Êt tr¶ tiÒn mét lÇn;
 8. 8 - "DT-THN" ®èi víi trêng hîp Nhµ níc cho thuª ®Êt tr¶ tiÒn hµng n¨m; b) Trêng hîp cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lÇn ®Çu mµ Nhµ níc c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi ngêi ®ang sö dông ®Êt nhng tríc ®ã kh«ng cã quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt cña c¬ quan nhµ n íc cã thÈm quyÒn th× c¨n cø vµo môc ®Ých sö dông ®Êt, ng êi sö dông ®Êt ®îc Nhµ níc c«ng nhËn ®Ó x¸c ®Þnh nguån gèc sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai nh ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt vµ ghi: - "CN-KTT" ®èi víi trêng hîp Nhµ níc c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt nh Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông; - "CN-CTT" ®èi víi trêng hîp Nhµ níc c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt nh Nhµ níc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt; - "CN-TML" ®èi víi trêng hîp Nhµ níc c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt nh Nhµ níc cho thuª ®Êt tr¶ tiÒn mét lÇn; - "CN-THN" ®èi víi trêng hîp Nhµ níc c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt nh Nhµ níc cho thuª ®Êt tr¶ tiÒn hµng n¨m; c) Trêng hîp nhËn chuyÓn quyÒn sö dông ®èi víi thöa ®Êt ®· ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× nguån gèc sö dông ®Êt ®îc ghi nh ghi trªn giÊy chøng nhËn ®· cÊp lÇn ®Çu, sau ®ã ghi ký hiÖu hoa thÞ (*) vµ ghi tiÕp theo: - "NCD" ®èi víi trêng hîp nhËn quyÒn sö dông ®Êt tõ chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt; - "NCN" ®èi víi trêng hîp nhËn quyÒn sö dông ®Êt tõ chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt; - "NTK" ®èi víi trêng hîp nhËn quyÒn sö dông ®Êt tõ thõa kÕ quyÒn sö dông ®Êt; - "NTC" ®èi víi trêng hîp nhËn quyÒn sö dông ®Êt tõ tÆng cho quyÒn sö dông ®Êt; - "NGV" ®èi víi trêng hîp nhËn quyÒn sö dông ®Êt tõ gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt mµ h×nh thµnh ph¸p nh©n míi; - "NSC" ®èi víi trêng hîp nhËn quyÒn sö dông ®Êt tõ chia t¸ch quyÒn sö dông chung cña hé gia ®×nh hoÆc cña nhãm ngêi sö dông chung thöa ®Êt theo tho¶ thuËn phï hîp víi ph¸p luËt hoÆc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; - "NTA" ®èi víi trêng hîp nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n nh©n d©n; - "NCA" ®èi víi trêng hîp nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan thi hµnh ¸n; - "NHT" ®èi víi trêng hîp nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo kÕt qu¶ hoµ gi¶i thµnh ®èi víi tranh chÊp ®Êt ®ai; - "NQT" ®èi víi trêng hîp nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai; - "NQK" ®èi víi trêng hîp nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ ®Êt ®ai;
 9. 9 - "NQC" ®èi víi trêng hîp nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh gi¶i quyÕt tè c¸o vÒ ®Êt ®ai; - "NTL" ®èi víi trêng hîp nhËn quyÒn sö dông ®Êt do chia t¸ch, s¸p nhËp tæ chøc; - "NTB" ®èi víi trêng hîp nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo hîp ®ång thÕ chÊp, b¶o l·nh ®Ó xö lý nî; - "NDG" ®èi víi trêng hîp nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo kÕt qu¶ ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt; d) Trêng hîp thuª, thuª l¹i quyÒn sö dông ®Êt cña doanh nghiÖp ®Çu t h¹ tÇng trong khu c«ng nghiÖp bao gåm c¶ trêng hîp thuª, thuª l¹i quyÒn sö dông ®Êt ®· cã hoÆc ®Ó x©y dùng nhµ x ëng, c¬ së dÞch vô c«ng nghÖ cao vµ s¶n xuÊt, kinh doanh s¶n phÈm c«ng nghÖ cao trong khu c«ng nghÖ cao; thuª, thuª l¹i quyÒn sö dông ®Êt trong khu phi thuÕ quan vµ khu c«ng nghiÖp, khu gi¶i trÝ ®Æc biÖt, khu du lÞch trong khu thuÕ quan cña khu kinh tÕ (gäi chung lµ khu c«ng nghiÖp) th× ghi "DT-KCN"; ®) Trêng hîp së h÷u c¨n hé nhµ chung c th× ghi "SH-NCC". 4. C¸c ®èi tîng chiÕm ®Êt nhng kh«ng t¹o thµnh thöa ®Êt 4.1. C¸c ®èi tîng chiÕm ®Êt nhng kh«ng t¹o thµnh thöa ®Êt bao gåm ®Êt x©y dùng ®êng giao th«ng, ®Êt x©y dùng hÖ thèng thuû lîi theo tuyÕn, ®Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸c theo tuyÕn, ®Êt s«ng, ngßi, kªnh, r¹ch, suèi vµ c¸c ®èi tîng thuû v¨n kh¸c theo tuyÕn, ®Êt cha sö dông kh«ng cã ranh giíi thöa khÐp kÝn trªn tê b¶n ®å. 4.2. Ranh giíi sö dông ®Êt x©y dùng ®êng giao th«ng, x©y dùng hÖ thèng thuû lîi theo tuyÕn, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh theo tuyÕn kh¸c ® îc x¸c ®Þnh theo ch©n m¸i ®¾p hoÆc theo ®Ønh m¸i ®µo cña c«ng tr×nh. Trêng hîp ®êng giao th«ng, hÖ thèng thuû lîi theo tuyÕn, c¸c c«ng tr×nh kh¸c theo tuyÕn kh«ng cã m¸i ®¾p hoÆc m¸i ®µo th× x¸c ®Þnh theo chØ giíi x©y dùng c«ng tr×nh. 4.3. Ranh giíi ®Êt s«ng, ngßi, kªnh, r¹ch, suèi ®îc x¸c ®Þnh theo ®êng mÐp níc cña mùc níc trung b×nh. 4.4. Ranh giíi ®Êt cha sö dông kh«ng cã ranh giíi thöa khÐp kÝn trªn tê b¶n ®å ®îc x¸c ®Þnh b»ng ranh giíi gi÷a ®Êt cha sö dông vµ c¸c thöa ®Êt ®· x¸c ®Þnh môc ®Ých sö dông. 5. Nguyªn t¾c lËp hå s¬ ®Þa chÝnh 5.1. Hå s¬ ®Þa chÝnh ®îc lËp theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh x·, ph êng, thÞ trÊn. 5.2. ViÖc lËp vµ chØnh lý hå s¬ ®Þa chÝnh thùc hiÖn theo ®óng tr×nh tù, thñ tôc hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i Ch¬ng XI cña NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai. 5.3. Hå s¬ ®Þa chÝnh ph¶i b¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt gi÷a b¶n ®å ®Þa chÝnh, sæ ®Þa chÝnh, sæ môc kª ®Êt ®ai, sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai; thèng nhÊt gi÷a b¶n gèc vµ c¸c b¶n sao; thèng nhÊt gi÷a hå s¬ ®Þa chÝnh víi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt.
 10. 10 II. MÉU Hå S¥ §ÞA CHÝNH Vµ C¸C V¡N B¶N ¸P DôNG TRONG VIÖC THùC HIÖN THñ TôC HµNH CHÝNH VÒ QU¶N Lý Vµ Sö DôNG §ÊT §AI 1. MÉu hå s¬ ®Þa chÝnh 1.1. MÉu sæ s¸ch ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy gåm cã: a) Sæ ®Þa chÝnh theo MÉu sè 01/§K; b) Sæ môc kª ®Êt ®ai theo MÉu sè 02/§K; c) Sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai theo MÉu sè 03/§K. 1.2. MÉu b¶n ®å ®Þa chÝnh ®îc quy ®Þnh t¹i quy ph¹m thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh do Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng ban hµnh. 2. MÉu v¨n b¶n ¸p dông trong viÖc thùc hiÖn thñ tôc ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt 2.1. MÉu giÊy tê ¸p dông trong viÖc thùc hiÖn thñ tôc ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt lÇn ®Çu ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy gåm cã: a) §¬n xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo MÉu sè 04/§K; b) Danh s¸ch c«ng khai c¸c trêng hîp ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo MÉu sè 05/§K; Danh s¸ch c«ng khai c¸c trêng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo MÉu sè 06/§K; c) PhiÕu chuyÓn th«ng tin sè liÖu ®Þa chÝnh cho c¬ quan thuÕ theo MÉu sè 07/§K; d) Tê tr×nh Uû ban nh©n d©n vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo MÉu sè 08/§K; ®) Sæ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo MÉu sè 09/§K. 2.2. MÉu giÊy tê ¸p dông trong viÖc thùc hiÖn thñ tôc ®¨ng ký biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy gåm cã: a) §¬n xin chuyÓn tõ h×nh thøc thuª ®Êt sang h×nh thøc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt theo MÉu sè 10/§K; b) §¬n xin chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt ®èi víi trêng hîp ph¶i xin phÐp theo MÉu sè 11/§K; Tê khai ®¨ng ký chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt ®èi víi trêng hîp kh«ng ph¶i xin phÐp theo MÉu sè 12/§K; c) §¬n xin gia h¹n sö dông ®Êt theo MÉu sè 13/§K; d) §¬n xin ®¨ng ký biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt ®èi víi tr êng hîp ®æi tªn, gi¶m diÖn tÝch thöa ®Êt do s¹t lë tù nhiªn, thay ®æi vÒ quyÒn, thay ®æi vÒ nghÜa vô tµi chÝnh cña ngêi sö dông ®Êt theo MÉu sè 14/§K; ®) §¬n xin cÊp l¹i, cÊp ®æi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo MÉu sè 15/§K;
 11. 11 e) §¬n xin ®¨ng ký thõa kÕ quyÒn sö dông ®Êt theo ph¸p luËt ®èi víi tr êng hîp ngêi thõa kÕ duy nhÊt theo MÉu sè 16/§K; g) §¬n xin t¸ch mét thöa ®Êt thµnh nhiÒu thöa ®Êt hoÆc hîp nhiÒu thöa ®Êt thµnh mét thöa ®Êt theo MÉu sè 17/§K; h) Th«ng b¸o vÒ viÖc cÊp, chØnh lý, cÊp l¹i, cÊp ®æi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo MÉu sè 18/§K; i) TrÝch sao néi dung ®· chØnh lý, cËp nhËt hå s¬ ®Þa chÝnh ®îc lËp theo MÉu sè 19/§K. 3. MÉu giÊy tê ¸p dông trong viÖc thùc hiÖn thñ tôc giao ®Êt, cho thuª ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, gia h¹n sö dông ®Êt, thu håi ®Êt MÉu giÊy tê ¸p dông trong viÖc thùc hiÖn thñ tôc giao ®Êt, cho thuª ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, gia h¹n sö dông ®Êt, thu håi ®Êt ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy gåm cã: 3.1. §¬n xin giao ®Êt, thuª ®Êt n«ng nghiÖp ®èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n vµ giao ®Êt cã rõng cho céng ®ång d©n c theo MÉu sè 01/§§; §¬n xin giao ®Êt ë ®èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n theo MÉu sè 02/§§; 3.2. §¬n xin giao ®Êt ®èi víi tæ chøc, c¬ së t«n gi¸o, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi theo MÉu sè 03/§§; §¬n xin thuª ®Êt ®èi víi tæ chøc, ng êi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ chøc níc ngoµi, c¸ nh©n níc ngoµi theo MÉu sè 04/§§; §¬n xin giao ®Êt, thuª ®Êt trong khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ theo MÉu sè 05/§§; 3.3. QuyÕt ®Þnh giao ®Êt cña Uû ban nh©n d©n theo MÉu sè 06/§§; QuyÕt ®Þnh cho thuª ®Êt cña Uû ban nh©n d©n theo MÉu sè 07/§§; 3.4. QuyÕt ®Þnh giao ®Êt cña Ban qu¶n lý khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ theo MÉu sè 08/§§; QuyÕt ®Þnh cho thuª ®Êt cña Ban qu¶n lý khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ theo MÉu sè 09/§§; 3.5. Hîp ®ång thuª ®Êt ®èi víi trêng hîp Uû ban nh©n d©n quyÕt ®Þnh cho thuª ®Êt vµ trêng hîp thuª ®Êt trong khu kinh tÕ, khu c«ng nghÖ cao theo MÉu sè 10/§§; 3.6. QuyÕt ®Þnh cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt theo MÉu sè 11/§§; 3.7. QuyÕt ®Þnh cho phÐp gia h¹n sö dông ®Êt theo MÉu sè 12/§§; 3.8. QuyÕt ®Þnh thu håi ®Êt cña Uû ban nh©n d©n theo MÉu sè 13/§§. 4. MÉu giÊy tê ¸p dông trong viÖc cung cÊp, b¸o c¸o th«ng tin ®Êt ®ai tõ hå s¬ ®Þa chÝnh 4.1. PhiÕu yªu cÇu th«ng tin ®Êt ®ai theo MÉu sè 01/TT§§. 4.2. Hîp ®ång cung cÊp th«ng tin ®Êt ®ai theo MÉu sè 02/TT§§. 4.3. Tæng hîp kÕt qu¶ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lÇn ®Çu theo MÉu sè 03/TT§§. 4.4. Tæng hîp kÕt qu¶ cÊp ®æi, cÊp l¹i giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo MÉu sè 04/TT§§. 4.5. Tæng hîp kÕt qu¶ lËp hå s¬ ®Þa chÝnh theo MÉu sè 05/TT§§.
 12. 12 4.6. Tæng hîp kÕt qu¶ thùc hiÖn ®¨ng ký biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt theo MÉu sè 06/TT§§. III. LËP Hå S¥ DÞA CHINH 1. B¶n ®å ®Þa chÝnh 1.1. B¶n ®å ®Þa chÝnh ®îc lËp tríc khi tæ chøc viÖc ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt vµ hoµn thµnh sau khi ®îc Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng x¸c nhËn. Ranh giíi, diÖn tÝch, môc ®Ých sö dông cña thöa ®Êt thÓ hiÖn trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt. Khi cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt mµ ranh giíi, diÖn tÝch, môc ®Ých sö dông ®Êt cã thay ®æi th× V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt thuéc Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng ph¶i chØnh söa b¶n ®å ®Þa chÝnh thèng nhÊt víi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 1.2. Trêng hîp lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh sau khi ®· tæ chøc ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt th× ranh giíi, diÖn tÝch, môc ®Ých sö dông ®Êt cña thöa ®Êt thÓ hiÖn trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh ®îc x¸c ®Þnh nh sau: a) Trêng hîp ®· ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× x¸c ®Þnh theo giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; b) Trêng hîp ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt mµ cha ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× x¸c ®Þnh theo quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt; c) Trêng hîp kh«ng thuéc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n nµy th× x¸c ®Þnh theo hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt. 1.3. §èi víi ®Êt x©y dùng ®êng giao th«ng, ®Êt x©y dùng hÖ thèng thuû lîi theo tuyÕn, ®Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸c theo tuyÕn, ®Êt ch a sö dông kh«ng cã ranh giíi thöa khÐp kÝn th× ph¶i thÓ hiÖn ® êng ranh giíi sö dông ®Êt trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4.2 vµ ®iÓm 4.4 kho¶n 4 Môc I cña Th«ng t nµy. §èi víi s«ng, ngßi, kªnh, r¹ch, suèi vµ c¸c ®èi tîng thuû v¨n kh¸c theo tuyÕn th× ph¶i thÓ hiÖn trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh ®êng mÐp níc cña mùc níc trung b×nh vµ ®êng mÐp bê cao nhÊt. 1.4. Quy ®Þnh chi tiÕt viÖc thÓ hiÖn trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh ®èi víi thöa ®Êt; ®Êt x©y dùng ®êng giao th«ng; ®Êt x©y dùng hÖ thèng thuû lîi theo tuyÕn; ®Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸c theo tuyÕn; ®Êt ch a sö dông kh«ng cã ranh giíi thöa khÐp kÝn; ®Êt s«ng, ngßi, kªnh, r¹ch, suèi; mèc giíi vµ ®êng ®Þa giíi hµnh chÝnh c¸c cÊp; mèc giíi vµ ®êng ranh giíi hµnh lang b¶o vÖ an toµn c«ng tr×nh; chØ giíi quy ho¹ch sö dông ®Êt; ®iÓm to¹ ®é ®Þa chÝnh; ®Þa danh vµ c¸c ghi chó thuyÕt minh thùc hiÖn theo tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh t¹i quy ph¹m thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ ký hiÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh do Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng ban hµnh. 1.5. Nh÷ng n¬i cha cã ®iÒu kiÖn lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh tríc khi tæ chøc ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt th× ®îc phÐp sö dông c¸c lo¹i b¶n ®å, s¬ ®å hiÖn cã hoÆc trÝch ®o ®Þa chÝnh thöa ®Êt ®Ó thùc hiÖn ®¨ng ký
 13. 13 quyÒn sö dông ®Êt vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ph¶i cã kÕ ho¹ch triÓn khai viÖc lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh sau khi hoµn thµnh viÖc ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt. 1.6. B¶n ®å ®Þa chÝnh ®îc chØnh lý khi cã thay ®æi m· thöa ®Êt, t¹o thöa ®Êt míi, thöa ®Êt bÞ s¹t lë tù nhiªn lµm thay ®æi ranh giíi thöa, cã thay ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt; ®êng giao th«ng, c«ng tr×nh thuû lîi theo tuyÕn, c«ng tr×nh kh¸c theo tuyÕn, khu vùc ®Êt cha sö dông kh«ng cã ranh giíi thöa khÐp kÝn, s«ng, ngßi, kªnh, r¹ch, suèi vµ c¸c ®èi tîng thuû v¨n kh¸c theo tuyÕn ®îc t¹o lËp míi hoÆc cã thay ®æi vÒ ranh giíi; cã thay ®æi vÒ mèc giíi vµ ®- êng ®Þa giíi hµnh chÝnh c¸c cÊp, vÒ mèc giíi vµ ranh giíi hµnh lang an toµn c«ng tr×nh, vÒ chØ giíi quy ho¹ch sö dông ®Êt, vÒ ®Þa danh vµ c¸c ghi chó thuyÕt minh trªn b¶n ®å; 2. Sæ môc kª ®Êt ®ai 2.1. Sæ môc kª ®Êt ®ai ®îc lËp theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh x·, phêng, thÞ trÊn trong qu¸ tr×nh ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh. Th«ng tin thöa ®Êt ghi trªn sæ ph¶i phï hîp víi hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt. Sau khi cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt mµ cã thay ®æi néi dung th«ng tin thöa ®Êt so víi hiÖn tr¹ng khi ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh th× ph¶i ® îc chØnh söa cho thèng nhÊt víi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 2.2. Sæ môc kª ®Êt ®ai d¹ng b¶ng gåm 200 trang, ® îc lËp chung cho c¸c tê b¶n ®å ®Þa chÝnh theo tr×nh tù thêi gian lËp b¶n ®å. KÝch thíc sæ lµ 297mm x 420mm. Th«ng tin trªn mçi tê b¶n ®å ®îc ghi vµo mét phÇn gåm c¸c trang liªn tôc trong sæ. Khi ghi hÕt sæ th× lËp quyÓn tiÕp theo ®Ó ghi cho c¸c tê b¶n ®å cßn l¹i vµ ph¶i b¶o ®¶m nguyªn t¾c th«ng tin cña mçi tê b¶n ®å ® îc ghi trän trong mét quyÓn. §èi víi mçi phÇn, c¸c trang ®Çu ®îc sö dông ®Ó ghi th«ng tin vÒ thöa ®Êt theo sè thø tù thöa, tiÕp theo ®Ó c¸ch sè lîng trang b»ng mét phÇn ba (1/3) sè trang ®· vµo sæ cho tê b¶n ®å ®ã råi ghi th«ng tin vÒ c¸c c«ng tr×nh theo tuyÕn, c¸c ®èi tîng thñy v¨n theo tuyÕn, c¸c khu vùc ®Êt cha sö dông kh«ng cã ranh giíi thöa khÐp kÝn trªn tê b¶n ®å. 2.3. Trêng hîp trÝch ®o ®Þa chÝnh thöa ®Êt hoÆc sö dông s¬ ®å, b¶n ®å kh«ng ph¶i lµ b¶n ®å ®Þa chÝnh th× lËp riªng sæ môc kª ®Êt ®ai ®Ó ghi th«ng tin vÒ thöa ®Êt theo tê trÝch ®o ®Þa chÝnh, s¬ ®å, b¶n ®å ®ã; thø tù ghi vµo sæ theo thø tù sè hiÖu cña tê trÝch ®o, sè hiÖu tê b¶n ®å, s¬ ®å; sè hiÖu cña tê trÝch ®o ®îc ghi vµo cét "Sè thø tù thöa ®Êt", ghi sè “00” vµo cét “Sè thø tù tê b¶n ®å”, ghi “TrÝch ®o ®Þa chÝnh” vµo cét "Ghi chó". Néi dung th«ng tin vÒ thöa ®Êt vµ th«ng tin vÒ c¸c c«ng tr×nh theo tuyÕn vµ c¸c ®èi t- îng thñy v¨n theo tuyÕn ®îc ghi nh quy ®Þnh ®èi víi b¶n ®å ®Þa chÝnh. 2.4. ViÖc lËp, chØnh lý sæ môc kª ®Êt ®ai tõ ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Trêng hîp sæ môc kª ®Êt ®ai ®· lËp theo b¶n ®å ®Þa chÝnh tríc ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× ®îc tiÕp tôc sö dông ®Ó chØnh lý biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt ®èi víi nh÷ng thöa ®Êt ®· ® îc cÊp giÊy chóng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. b) Trêng hîp ®· lËp sæ môc kª ®Êt ®ai theo b¶n ®å ®Þa chÝnh nh ng cha thùc hiÖn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× lËp l¹i sæ môc kª ®Êt ®ai theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy.
 14. 14 c) §èi víi nh÷ng n¬i ®· lËp sæ môc kª ®Êt ®ai mµ cha cã b¶n ®å ®Þa chÝnh th× khi ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh ph¶i lËp l¹i sæ môc kª ®Êt ®ai. 2.5. Yªu cÇu ®èi víi th«ng tin ghi trong sæ môc kª ®Êt ®ai d¹ng b¶ng nh sau: a) Sè thø tù thöa ®Êt ®îc ®¸nh sè theo nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.4 kho¶n 3 Môc I cña Th«ng t nµy vµ ghi vµo sæ theo thø tù t¨ng dÇn tõ thöa sè 1 ®Õn thöa cuèi cïng trªn tê b¶n ®å ®Þa chÝnh. C¸c ®èi tîng cã chiÕm ®Êt nhng kh«ng t¹o thöa ®Êt ®îc ghi theo tõng lo¹i ®èi tîng víi thø tù t¨ng dÇn tõ ®èi tîng thø nhÊt ®Õn ®èi tîng cuèi cïng trªn tê b¶n ®å ®Þa chÝnh, cô thÓ nh sau: - §êng giao th«ng: D1, D2, D3, …; - HÖ thèng thñy lîi dÉn níc phôc vô cÊp níc, tho¸t níc, tíi níc, tiªu níc theo tuyÕn: T1, T2, T3, …; - C¸c c«ng tr×nh kh¸c theo tuyÕn: K1, K2, K3, …; - S«ng, ngßi, kªnh, r¹ch, suèi: S1, S2, S3, …; - Khu vùc ®Êt cha sö dông kh«ng cã ranh giíi thöa khÐp kÝn trªn tê b¶n ®å: C1, C2, C3, … Trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt, c¸c thöa ®Êt míi, ® êng giao th«ng míi, hÖ thèng thuû lîi, c«ng tr×nh kh¸c theo tuyÕn míi ®îc h×nh thµnh ®îc ghi sè thø tù tiÕp theo vµo c¸c dßng kÕ tiÕp trªn trang sæ cña tê b¶n ®å ®Þa chÝnh ®ã. b) Tªn ngêi sö dông ®Êt, ngêi ®îc giao ®Êt ®Ó qu¶n lý ®îc ghi theo hä vµ tªn ®èi víi c¸ nh©n, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, chñ hé gia ®×nh sö dông ®Êt; ghi tªn tæ chøc sö dông ®Êt hoÆc ®îc giao ®Êt ®Ó qu¶n lý theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp, giÊy phÐp ®Çu t, giÊy phÐp kinh doanh, ®iÒu íc quèc tÕ hoÆc tho¶ thuËn ngo¹i giao; ghi tªn Uû ban nh©n d©n x·, ph êng, thÞ trÊn ®èi víi ®Êt n«ng nghiÖp sö dông vµo môc ®Ých c«ng Ých, ®Êt ®îc giao ®Ó sö dông, ®Êt ®îc giao ®Ó qu¶n lý; ghi tªn thêng gäi cña c¬ së t«n gi¸o, céng ®ång d©n c sö dông ®Êt; ghi tªn nhµ chung c ®èi víi ®Êt x©y dùng nhµ chung c; bá trèng ®èi víi ®Êt cha giao, cha cho thuª; trêng hîp ®Êt sö dông chung th× ghi tªn tÊt c¶ mäi ngêi sö dông ®Êt, trõ trêng hîp nhµ chung c. Ghi tªn tæ chøc ®îc giao ®Ó qu¶n lý ®èi víi ®êng giao th«ng, tªn c«ng tr×nh thuû lîi theo tuyÕn, tªn c¸c c«ng tr×nh kh¸c theo tuyÕn, tªn s«ng, ngßi, kªnh, r¹ch, suèi, tªn khu vùc ®Êt cha sö dông kh«ng cã ranh giíi khÐp kÝn ®èi víi c¸c ®èi tîng chiÕm ®Êt nhng kh«ng h×nh thµnh thöa ®Êt (tªn c¸c ®èi tîng ®îc ghi vµo môc ghi chó). c) Lo¹i ®èi tîng sö dông, qu¶n lý ®Êt ®îc ghi b»ng m· (ký hiÖu) gåm: "GDC" lµ hé gia ®×nh, c¸ nh©n, "UBS" lµ Uû ban nh©n d©n cÊp x·, "TKT" lµ tæ chøc kinh tÕ trong níc, "TKH" lµ tæ chøc kh¸c trong níc (bao gåm c¶ c¬ së t«n gi¸o), "TLD" lµ doanh nghiÖp liªn doanh víi níc ngoµi, "TVN" lµ doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi, "TNG" lµ tæ chøc níc ngoµi cã chøc n¨ng ngo¹i giao; "TVD" lµ doanh nghiÖp cña ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt Nam, "CDS" lµ céng ®ång d©n c; lo¹i ®èi tîng ®îc Nhµ níc giao ®Êt ®Ó qu¶n lý ®îc ghi b»ng ký hiÖu gåm: "UBQ" lµ Uû ban nh©n d©n cÊp x·,
 15. 15 "TPQ" lµ Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt, "TKQ" lµ tæ chøc kh¸c, "CDQ" lµ céng ®ång d©n c. d) DiÖn tÝch ®îc ghi theo diÖn tÝch thöa ®Êt bao gåm c¶ phÇn sö dông chung vµ sö dông riªng. §èi víi thöa ®Êt cã v ên, ao g¾n víi ®Êt ë trong khu d©n c mµ diÖn tÝch ®Êt ë ®îc c«ng nhËn nhá h¬n diÖn tÝch toµn bé thöa ®Êt th× ph¶i ghi riªng diÖn tÝch ®Êt ë ®îc c«ng nhËn. §èi víi ®êng giao th«ng, hÖ thèng thuû lîi theo tuyÕn, c¸c c«ng tr×nh kh¸c theo tuyÕn, khu vùc ®Êt cha sö dông kh«ng cã ranh giíi thöa khÐp kÝn, s«ng, ngßi, kªnh, r¹ch, suèi vµ c¸c ®èi tîng thuû v¨n kh¸c theo tuyÕn th× ghi diÖn tÝch cña phÇn ®èi tîng trªn tê b¶n ®å. ®) Môc ®Ých sö dông ®Êt ®îc ghi theo m· quy ®Þnh t¹i tiÕt c ®iÓm 3.7 kho¶n 3 Môc I cña Th«ng t nµy. Trêng hîp thöa ®Êt cã môc ®Ých sö dông chÝnh ®îc kÕt hîp víi c¸c môc ®Ých phô kh¸c th× ghi vµo sæ môc kª ®Êt ®ai môc ®Ých sö dông chÝnh vµ ghi chó vÒ mét sè môc ®Ých sö dông phô cã ý nghÜa kinh tÕ, x· héi. §èi víi thöa ®Êt cã vên, ao g¾n víi nhµ ë trong khu d©n c mµ diÖn tÝch ®Êt ë ®îc c«ng nhËn nhá h¬n diÖn tÝch toµn thöa ®Êt th× ghi c¶ môc ®Ých sö dông lµ ®Êt ë vµ môc ®Ých sö dông cña phÇn cßn l¹i thuéc nhãm ®Êt n«ng nghiÖp phï hîp víi hiÖn tr¹ng. e) Sæ môc kª ®Êt ®ai ®îc chØnh lý theo nh÷ng biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt. Khi ranh giíi thöa ®Êt kh«ng bÞ thay ®æi mµ cã thay ®æi vÒ sè thø tù, diÖn tÝch, môc ®Ých sö dông ®Êt th× c¸c thay ®æi ®ã ® îc chØnh lý vµo phÇn ghi chó cña thöa ®Êt. Khi thöa ®Êt cã thay ®æi ranh giíi, t¸ch thöa, hîp thöa th× thöa ®Êt cò bÞ xo¸ bá vµ bæ sung thöa ®Êt míi vµo trang sæ cña tê b¶n ®å ®ã. Trêng hîp c¸c ®èi tîng chiÕm ®Êt mµ kh«ng h×nh thµnh thöa ®Êt nh ®- êng giao th«ng, hÖ thèng thuû lîi, c¸c c«ng tr×nh kh¸c theo tuyÕn, ®èi t îng thuû v¨n, khu vùc ®Êt cha sö dông kh«ng cã ranh giíi khÐp kÝn cã thay ®æi vÒ tªn gäi, diÖn tÝch th× còng ®îc chØnh lý nh ®èi víi thöa ®Êt. 2.6. C¸ch ghi cô thÓ vµo sæ môc kª ®Êt ®ai ®îc híng dÉn chi tiÕt t¹i c¸c trang ®Çu cña mçi quyÓn sæ. 3. Sæ ®Þa chÝnh 3.1. Sæ lËp theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh x·, phêng, thÞ trÊn ®Ó ghi th«ng tin vÒ ngêi sö dông ®Êt vµ th«ng tin vÒ sö dông ®Êt cña ngêi ®ã ®èi víi thöa ®Êt ®· cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 3.2. Sæ ®Þa chÝnh gåm 200 trang, cã kÝch thíc lµ 297mm x 420mm. 3.3. Ngêi sö dông ®Êt lµ tæ chøc, c¬ së t«n gi¸o, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi kh«ng thuéc trêng hîp mua nhµ ë g¾n víi ®Êt ë, tæ chøc vµ c¸ nh©n níc ngoµi ghi vµo quyÓn sè A-1; hé gia ®×nh, c¸ nh©n kh«ng cã hé khÈu thêng tró t¹i ®Þa ph¬ng vµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®îc mua nhµ ë g¾n víi ®Êt ë ghi vµo quyÓn sè B-1; ngêi mua c¨n hé trong nhµ chung c ghi vµo quyÓn sè C-1; ngêi sö dông ®Êt lµ hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã hé khÈu thêng tró t¹i ®Þa ph¬ng vµ céng ®ång d©n c ë ®Þa ph¬ng ghi vµo c¸c quyÓn sè D-1, §-1, E-1 trë ®i, trong ®ã mçi ®iÓm d©n c hoÆc côm ®iÓm d©n c ®îc ghi vµo mét quyÓn riªng. Khi ghi hÕt c¸c trang cña sæ th× lËp
 16. 16 quyÓn míi tiÕp theo vµ ®¸nh sè theo thø tù lµ A-2, B-2, C-2, D-2, §-2, E-2, v.v. Thø tù ghi vµo sæ ®Þa chÝnh theo thø tù cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 3.4. Mçi trang sæ ®Ó ®¨ng ký cho mét ngêi sö dông ®Êt gåm tÊt c¶ c¸c thöa ®Êt thuéc quyÒn sö dông cña ngêi ®ã; ngêi sö dông nhiÒu thöa ®Êt ghi vµo mét trang kh«ng hÕt th× ghi vµo nhiÒu trang; cuèi trang ghi sè trang tiÕp theo cña ngêi ®ã, ®Çu trang tiÕp theo cña ng êi ®ã ghi sè trang tríc cña ngêi ®ã; trêng hîp trang tiÕp theo ë quyÓn kh¸c th× ghi thªm sè hiÖu quyÓn sau sè trang. 3.5. Néi dung th«ng tin vÒ ngêi sö dông ®Êt vµ thöa ®Êt trªn sæ ®Þa chÝnh ®îc ghi theo néi dung th«ng tin ®· ghi trªn giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®· cÊp. §èi víi thöa ®Êt sö dông chung (trõ nhµ chung c) th× ghi vµo trang cña tõng ngêi sö dông ®Êt vµ ghi diÖn tÝch vµo cét 6 (sö dông chung) môc II cña trang sæ. 3.6. ViÖc lËp, chØnh lý sæ ®Þa chÝnh tõ ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh ®îc quy ®Þnh nh sau: a) §èi víi nh÷ng n¬i ®· lËp sæ ®Þa chÝnh tríc ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× ®îc tiÕp tôc sö dông, trêng hîp ®¨ng ký biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt mµ kh«ng t¹o thöa ®Êt míi th× thùc hiÖn chØnh lý biÕn ®éng vµo sæ ®Þa chÝnh ®ã theo híng dÉn t¹i c¸c trang ®Çu cña mçi quyÓn sæ; b) Sæ ®Þa chÝnh theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy ®îc lËp míi ®èi víi tr- êng hîp ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt ®Ó cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lÇn ®Çu vµ trêng hîp ®¨ng ký biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt mµ t¹o thöa ®Êt míi. 3.7. Yªu cÇu ®èi víi th«ng tin ghi trong sæ ®Þa chÝnh nh sau: a) Th«ng tin vÒ ngêi sö dông ®Êt ®îc ghi theo hä, tªn, n¨m sinh, sè chøng minh nh©n d©n, ngµy vµ n¬i cÊp chøng minh nh©n d©n, ®Þa chØ n¬i ®¨ng ký hé khÈu thêng tró ®èi víi c¸ nh©n; ghi hä, tªn, n¨m sinh, sè hé chiÕu, ngµy vµ n¬i cÊp hé chiÕu, quèc tÞch, ®Þa chØ t¹m tró ®èi víi ng êi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi; ghi hä, tªn, n¨m sinh cña chñ hé gia ®×nh, sè sæ hé khÈu, ngµy cÊp sæ hé khÈu, ®Þa chØ n¬i ®¨ng ký thêng tró ®èi víi hé gia ®×nh; ghi tªn tæ chøc, n¨m thµnh lËp, sè vµ ngµy cña quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc sè vµ ngµy cña giÊy ®¨ng ký kinh doanh hoÆc sè vµ ngµy cña giÊy phÐp ®Çu t do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp, ghi tªn cña tæ chøc cã chøc n¨ng ngo¹i giao phï hîp víi ®iÒu íc quèc tÕ hoÆc tho¶ thuËn ngo¹i giao, ®Þa chØ trô së chÝnh ®èi víi tæ chøc; ghi tªn, ®Þa chØ theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh ®èi víi c¬ së t«n gi¸o; ghi tªn, ®Þa chØ theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh ®èi víi céng ®ång d©n c; b) Th«ng tin vÒ thöa ®Êt ®îc ghi nh sau: - Ngµy, th¸ng, n¨m ®¨ng ký thöa ®Êt vµo sæ ®Þa chÝnh; - M· thöa ®Êt gåm sè thø tù thöa ®Êt vµ sè thø tù tê b¶n ®å; - DiÖn tÝch sö dông gåm diÖn tÝch sö dông riªng vµ diÖn tÝch sö dông chung; ®èi víi thöa ®Êt cã vên, ao g¾n víi nhµ ë trong khu d©n c mµ diÖn
 17. 17 tÝch ®Êt ë ®îc c«ng nhËn nhá h¬n diÖn tÝch toµn bé thöa ®Êt th× ghi diÖn tÝch toµn bé thöa ®Êt vµ diÖn tÝch theo tõng môc ®Ých sö dông; - Môc ®Ých sö dông ghi theo quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt ®èi víi tr- êng hîp ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt; ghi môc ®Ých sö dông ®Êt theo hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®èi víi trêng hîp ®îc Nhµ níc c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt khi cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lÇn ®Çu cho ngêi ®ang sö dông ®Êt. Mét thöa ®Êt ®îc sö dông vµo môc ®Ých chÝnh vµ kÕt hîp víi nhiÒu môc ®Ých phô kh¸c phï hîp víi ph¸p luËt th× ghi môc ®Ých chÝnh vµ mét sè môc ®Ých phô cã ý nghÜa kinh tÕ, x· héi. Tr êng hîp thöa ®Êt cã vên, ao g¾n víi nhµ ë trong khu d©n c mµ diÖn tÝch ®Êt ë ®îc c«ng nhËn nhá h¬n diÖn tÝch toµn bé thöa ®Êt th× môc ®Ých sö dông chÝnh cña thöa ®Êt lµ ®Êt ë t¹i ®« thÞ hoÆc ®Êt ë t¹i n«ng th«n, môc ®Ých sö dông phô lµ môc ®Ých sö dông cña phÇn diÖn tÝch cßn l¹i thuéc nhãm ®Êt n«ng nghiÖp phï hîp víi hiÖn tr¹ng sö dông. Môc ®Ých sö dông ®Êt ®îc ghi b»ng hÖ thèng ký hiÖu quy ®Þnh t¹i tiÕt b ®iÓm 3.7 kho¶n 3 Môc I cña Th«ng t nµy; - Thêi h¹n sö dông ®îc ghi theo quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt ®èi víi trêng hîp ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt; ghi thêi h¹n theo quy ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai ®èi víi trêng hîp ®îc Nhµ níc c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt khi cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lÇn ®Çu cho ng êi ®ang sö dông ®Êt; - Nguån gèc sö dông ®îc ghi theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.8 kho¶n 3 Môc I cña Th«ng t nµy; - Sè ph¸t hµnh giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®îc ghi theo sè trªn b×a cña giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; sè vµo sæ cña giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®îc ghi theo sè thø tù vµo sæ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; - Ghi chó vÒ thöa ®Êt vµ sö dông ®Êt ®îc ghi theo c¸c néi dung sau: + C¸c môc ®Ých sö dông phô cã ý nghÜa kinh tÕ, x· héi cña thöa ®Êt, + NghÜa vô tµi chÝnh ®èi víi thöa ®Êt ®îc ghi nî hoÆc ®îc chËm nép, + Cha cã b¶n ®å ®Þa chÝnh ®îc lËp theo ®óng tiªu chuÈn kü thuËt, diÖn tÝch thöa ®Êt cha chÝnh x¸c, + Gi¸ ®Êt do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh, + Tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt gåm nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c, c©y l©u n¨m, rõng c©y vµ diÖn tÝch chiÕm ®Êt. §èi víi nhµ chung c th× ghi thªm sè tÇng vµ sè c¨n hé; - H¹n chÕ vÒ quyÒn sö dông ®Êt ®Êt ®èi víi mét phÇn hoÆc c¶ thöa ®Êt ®îc ghi theo c¸c néi dung sau: + Thuéc khu vùc quy ho¹ch sö dông ®Êt mµ ph¶i thu håi ®Êt nh ng cha cã quyÕt ®Þnh thu håi, + Thuéc hµnh lang b¶o vÖ an toµn c«ng tr×nh,
 18. 18 + H¹n chÕ vÒ diÖn tÝch x©y dùng theo quy ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn; - ChØnh lý biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt ®îc ghi theo c¸c néi dung sau: + Ngêi sö dông ®Êt thùc hiÖn c¸c quyÒn chuyÓn ®æi, chuyÓn nhîng, cho thuª, cho thuª l¹i, thõa kÕ, tÆng cho quyÒn sö dông ®Êt; thÕ chÊp, b¶o l·nh, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt; xo¸ ®¨ng ký cho thuª, cho thuª l¹i quyÒn sö dông ®Êt; xo¸ ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l·nh, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt, + Ngêi sö dông ®Êt nhËn quyÒn tõ chia t¸ch quyÒn sö dông ®Êt chung cña hé gia ®×nh hoÆc cña nhãm ngêi sö dông chung thöa ®Êt theo tho¶ thuËn phï hîp víi ph¸p luËt hoÆc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi tr êng hîp t¸ch hé gia ®×nh, tho¶ thuËn cña hé gia ®×nh, tho¶ thuËn cña nhãm ngêi sö dông chung thöa ®Êt; do chia t¸ch, s¸p nhËp tæ chøc theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn hoÆc v¨n b¶n kh¸c phï hîp ph¸p luËt ®èi víi tæ chøc kinh tÕ; theo tháa thuËn xö lý nî trong hîp ®ång thÕ chÊp, b¶o l·nh; theo kÕt qu¶ hßa gi¶i thµnh ®èi víi tranh chÊp ®Êt ®ai ® îc Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn c«ng nhËn; theo quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ®Êt ®ai cña Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn; theo b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n nh©n d©n; quyÕt ®Þnh cña c¬ quan thi hµnh ¸n; theo v¨n b¶n c«ng nhËn kÕt qu¶ ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt phï hîp víi ph¸p luËt, + Nhµ níc thu håi ®Êt, trng dông ®Êt, + Thöa ®Êt bÞ s¹t lë tù nhiªn, + T¸ch thöa hoÆc hîp thöa do yªu cÇu qu¶n lý hoÆc nhu cÇu cña ngêi sö dông ®Êt, + Ngêi sö dông ®Êt ®îc ®æi tªn, xin cÊp l¹i giÊy chøng nhËn do bÞ mÊt, xin cÊp ®æi giÊy chøng nhËn do bÞ h, háng, + Thöa ®Êt cã thay ®æi m·, môc ®Ých sö dông ®Êt, thêi h¹n sö dông ®Êt, chuyÓn tõ h×nh thøc ®îc Nhµ níc cho thuª ®Êt sang giao ®Êt cã thu tiÒn, + Cã thay ®æi gi¸ ®Êt ®èi víi thöa ®Êt, + Cã sai sãt, nhÇm lÉn vÒ néi dung th«ng tin ghi trªn giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 3.8. V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt vµ c¸n bé ®Þa chÝnh x·, ph - êng, thÞ trÊn cÇn lËp trang môc lôc cho mçi quyÓn sæ ®Þa chÝnh ®Ó tiÖn tra cøu vÒ ngêi sö dông ®Êt. 3.9. C¸ch ghi cô thÓ trong sæ ®Þa chÝnh ® îc híng dÉn chi tiÕt t¹i c¸c trang ®Çu cña mçi quyÓn sæ. 4. Sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai 4.1. Sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai ®îc lËp ®Ó theo dâi t×nh h×nh ®¨ng ký biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt vµ lµm c¬ së ®Ó thùc hiÖn thèng kª diÖn tÝch ®Êt ®ai hµng n¨m. 4.2. Sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai ®îc lËp theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh x·, phêng, thÞ trÊn, do V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt vµ c¸n bé ®Þa
 19. 19 chÝnh x·, phêng, thÞ trÊn lËp, qu¶n lý. Mçi quyÓn sæ gåm 200 trang, cã kÝch thíc lµ 297mm x 420mm. 4.3. ViÖc ghi vµo sæ thùc hiÖn ®èi víi tÊt c¶ c¸c trêng hîp ®¨ng ký biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt ®· ®îc chØnh lý trªn sæ ®Þa chÝnh. 4.4. Ghi vµo sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai theo thø tù thêi gian thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt. 4.5. Sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai ®· lËp tr íc ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× ®îc tiÕp tôc lu gi÷ phôc vô tra cøu th«ng tin. Nh÷ng biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt ®¨ng ký sau ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× ®îc ghi vµo sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai lËp theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 4.6. Yªu cÇu ®èi víi th«ng tin ghi trong sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai nh sau: a) Hä, tªn vµ ®Þa chØ cña ngêi ®¨ng ký biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt; b) Thêi ®iÓm ®¨ng ký biÕn ®éng ghi chÝnh x¸c ®Õn phót; c) M· thöa cña thöa ®Êt cã biÕn ®éng hoÆc m· thöa cña thöa ®Êt míi ®îc t¹o thµnh; d) Néi dung biÕn ®éng ghi c¸c trêng hîp ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt; ngêi sö dông ®Êt thùc hiÖn c¸c quyÒn chuyÓn ®æi, chuyÓn nh îng, cho thuª, cho thuª l¹i, thõa kÕ, tÆng cho quyÒn sö dông ®Êt, thÕ chÊp, b¶o l·nh, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt; ngêi sö dông ®Êt xo¸ ®¨ng ký cho thuª, cho thuª l¹i quyÒn sö dông ®Êt, thÕ chÊp, b¶o l·nh, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt; ngêi sö dông ®Êt chuyÓn quyÒn (hoÆc nhËn quyÒn) tõ quyÒn sö dông chung cña hé gia ®×nh hoÆc cña nhãm ngêi sö dông chung thöa ®Êt khi cã thay ®æi vÒ quyÒn sö dông chung theo tho¶ thuËn phï hîp víi ph¸p luËt hoÆc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi trêng hîp t¸ch hé gia ®×nh, tho¶ thuËn cña hé gia ®×nh, tho¶ thuËn cña nhãm ngêi sö dông chung thöa ®Êt, theo b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n, quyÕt ®Þnh cña c¬ quan thi hµnh ¸n, theo tháa thuËn xö lý nî trong hîp ®ång thÕ chÊp, b¶o l·nh, do chia t¸ch, s¸p nhËp tæ chøc theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn hoÆc v¨n b¶n kh¸c phï hîp víi ph¸p luËt ®èi víi tæ chøc kinh tÕ, theo kÕt qu¶ hßa gi¶i thµnh ®èi víi tranh chÊp ®Êt ®ai ®îc Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn c«ng nhËn, theo quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ®Êt ®ai cña Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn, theo v¨n b¶n c«ng nhËn kÕt qu¶ ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt phï hîp víi ph¸p luËt; ng êi sö dông ®Êt cã nhu cÇu hoÆc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Êt ®ai cã yªu cÇu t¸ch thöa, hîp thöa ®Êt; Nhµ n- íc thu håi ®Êt hoÆc trng dông ®Êt; thöa ®Êt s¹t lë tù nhiªn; ngêi sö dông ®Êt ®æi tªn; ngêi sö dông ®Êt xin cÊp l¹i, cÊp ®æi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; thöa ®Êt cã thay ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt, thêi h¹n sö dông ®Êt, chuyÓn tõ h×nh thøc ®îc Nhµ níc cho thuª ®Êt sang giao ®Êt cã thu tiÒn. 4.7. C¸ch ghi cô thÓ vµo sæ ®¨ng ký biÕn ®éng ®Êt ®ai ®îc híng dÉn chi tiÕt t¹i c¸c trang ®Çu cña mçi quyÓn sæ. 5. Tr¸ch nhiÖm lËp vµ nghiÖm thu hå s¬ ®Þa chÝnh 5.1. Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc viÖc lËp hå s¬ ®Þa chÝnh.
 20. 20 5.2. V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt thuéc Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng chÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai viÖc lËp hå s¬ ®Þa chÝnh gèc vµ lµm hai (02) b¶n sao tõ b¶n gèc ®Ó göi cho V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt thuéc Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng vµ Uû ban nh©n d©n cÊp x·. V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt ®îc phÐp thuª dÞch vô t vÊn trong viÖc ®o ®¹c ®Þa chÝnh, chØnh lý t liÖu ®o ®¹c vµ b¶n ®å, lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh, lËp sæ môc kª ®Êt ®ai; ph¶i trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc lËp sæ ®Þa chÝnh, sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai vµ chØnh lý hå s¬ ®Þa chÝnh. Trêng hîp cha lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh mµ ®ang cã c¸c lo¹i b¶n ®å, s¬ ®å kh¸c th× Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc sö dông hoÆc chØnh lý tríc khi ®a vµo sö dông ®Ó lËp hå s¬ ®Þa chÝnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 5.3. Hå s¬ ®Þa chÝnh ph¶i ®îc nghiÖm thu, x¸c nhËn tríc khi ®a vµo qu¶n lý, sö dông theo quy ®Þnh sau: a) Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng cã tr¸ch nhiÖm nghiÖm thu, x¸c nhËn b¶n ®å ®Þa chÝnh, sæ môc kª ®Êt ®ai, sæ ®Þa chÝnh sau khi lËp xong ®Ó ® a vµo sö dông; b) Trêng hîp ph¶i trÝch ®o ®Þa chÝnh thöa ®Êt th× V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra chÊt lîng tríc khi sö dông; c) Néi dung kiÓm tra, nghiÖm thu thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng. IV. CHØNH Lý Hå S¥ ®ÞA CHÝNH 1. Tr¸ch nhiÖm chØnh lý, cËp nhËt hå s¬ ®Þa chÝnh 1.1. V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt thuéc Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng chÞu tr¸ch nhiÖm chØnh lý, cËp nhËt hå s¬ ®Þa chÝnh gèc. 1.2. V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt thuéc Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng vµ c¸n bé ®Þa chÝnh x·, phêng, thÞ trÊn chÞu tr¸ch nhiÖm chØnh lý, cËp nhËt b¶n sao hå s¬ ®Þa chÝnh. 2. C¨n cø ®Ó chØnh lý, cËp nhËt hå s¬ ®Þa chÝnh 2.1. ViÖc chØnh lý, cËp nhËt hå s¬ ®Þa chÝnh gèc ®îc thùc hiÖn dùa trªn c¸c c¨n cø sau: a) Hå s¬ ®¨ng ký biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt lu t¹i V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt thuéc Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng; b) Th«ng b¸o cña Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng hoÆc V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt thuéc Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng ®èi víi biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt theo MÉu sè 18/§K; 2.2. ViÖc chØnh lý, cËp nhËt b¶n sao hå s¬ ®Þa chÝnh ®îc thùc hiÖn c¨n cø vµo néi dung B¶n trÝch sao néi dung hå s¬ ®Þa chÝnh ®· chØnh lý, cËp nhËt theo MÉu sè 19/§K do V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt thuéc Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng göi ®Õn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản