Thông tư 29/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
82
lượt xem
3
download

Thông tư 29/2005/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 29/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn Quy chế công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 29/2005/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 4 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N QUY CH CÔNG KHAI TÀI CHÍNH C A DOANH NGHI P NHÀ NƯ C Thi hành Quy t nh s 192/2004/Q -TTg ngày 16/11/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch công khai tài chính i v i các c p ngân sách nhà nư c, các ơn v d toán ngân sách, các t ch c ư c ngân sách nhà nư c h tr , các d án u tư xây d ng cơ b n có s d ng v n ngân sách nhà nư c, các doanh nghi p nhà nư c, các qu có ngu n t ngân sách nhà nư c và các qu có ngu n g c t các kho n óng góp c a nhân dân, B Tài chính hư ng d n chi ti t m t s i u v công khai tài chính t i doanh nghi p nhà nư c như sau: 1. i tư ng, ph m vi áp d ng. Doanh nghi p nhà nư c ph i công khai tài chính theo quy nh t i kho n 1 i u 3 Quy t nh s 192/2004/Q -TTg ngày 16/11/2004 c a Th tư ng Chính ph bao g m: a. T ng công ty nhà nư c, Công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty nhà nư c. b. Công ty nhà nư c c l p. c. Công ty c ph n nhà nư c. d. Công ty có c ph n ho c có v n góp chi ph i c a Nhà nư c. e. Công ty trách nhi m h u h n (TNHH) nhà nư c m t thành viên. f. Công ty TNHH nhà nư c có hai thành viên tr lên. 2. i tư ng doanh nghi p nhà nư c không áp d ng. Các doanh nghi p nhà nư c ho t ng trong lĩnh v c tài chính, ngân hàng, b o hi m. 3. M c ích công khai tài chính i v i doanh nghi p nhà nư c. a. Nh m m b o minh b ch tình hình tài chính c a Công ty nhà nư c, s li u thông tin trung th c, khách quan. Phát hi n k p th i hành vi vi ph m ch qu n lý tài chính, ch k toán c a doanh nghi p. b. Th c hi n úng n quy n h n, nghĩa v và trách nhi m c a ngư i lao ng trong vi c th c hi n dân ch công ty nhà nư c, th c hành ti t ki m ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, nâng cao hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh, b o toàn và phát tri n v n Nhà nư c. c. Là căn c các nhà u tư trong và ngoài nư c nghiên c u và quy t nh vi c u tư vào doanh nghi p; các ch n có thông tin giám sát ánh giá kh năng thanh toán n c a doanh nghiêp. 4. Nguyên t c công khai tài chính.
  2. a. Báo cáo tài chính hàng năm c a doanh nghi p là cơ s doanh nghi p công b thông tin tài chính; báo cáo tài chính ư c l p và trình bày theo quy nh v pháp lu t k toán. b. Doanh nghi p nhà nư c có trách nhi m cung c p y , k p th i, chính xác các thông tin tài chính ph i công khai phù h p v i t ng i tư ng nh n thông tin theo quy nh t i i m 5 c a Thông tư này. c. H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) công ty ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a n i dung công khai quy nh t i thông tư này. 5. N i dung công khai tài chính. N i dung công khai tài chính i v i doanh nghi p theo quy nh t i i u 12 Quy t nh s 192/2004/Q -TTg ngày 16/11/2004 c a Th tư ng Chính ph như sau: a. i tư ng ti p nh n thông tin công khai tài chính là cơ quan qu n lý nhà nư c theo ch c năng ư c nh n báo cáo tài chính, ch s h u doanh nghi p: Các doanh nghi p th c hi n công khai các n i dung thông tin tài chính t i h th ng báo cáo tài chính hàng năm, bao g m các thông tin v tài s n, ti n v n, k t qu s n xu t kinh doanh, tình hình th c hi n nghĩa v i v i ngân sách nhà nư c, lưu chuy n ti n t và thông tin thuy t minh v báo cáo tài chính. b. i tư ng ti p nh n là ngư i lao ng trong doanh nghi p, t ch c công oàn, oàn thanh niên, ng và các i tư ng khác. Các doanh nghi p th c hi n công khai các n i dung thông tin tài chính v : tình hình tài chính, k t qu ho t ng kinh doanh, vi c trích l p s d ng các qu doanh nghi p, các kho n óng góp cho ngân sách nhà nư c c a doanh nghi p, các kho n thu nh p và thu nh p bình quân c a ngư i lao ng, s v n góp và hi u qu góp v n c a nhà nư c t i doanh nghi p theo M u s 01 Thông tư này. Riêng i v i công ty c ph n và công ty trách nhi m h u h n mà nhà nư c n m gi trên 50% v n i u l th c hi n công khai tài chính theo các n i dung v : tình hình tài chính, k t qu ho t ng kinh doanh, các kho n óng góp cho ngân sách nhà nư c c a doanh nghi p, s v n góp và hi u qu góp v n c a nhà nư c t i doanh nghi p theo M u s 02 Thông tư này. 6. Các hình th c công khai. a. i v i cơ quan nhà nư c; ch s h u công ty nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n nhà nư c t m t thành viên tr lên, công ty c ph n nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p tr c thu c t ng công ty nhà nư c: vi c công khai tài chính ư c th c h ên theo hình th c g i báo cáo tài chính theo quy nh c a pháp lu t v k toán hi n hành. b. Các c ông, ngư i góp v n công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n mà nhà nư c n m gi trên 50% v n i u l : vi c công khai và ti p nh n thông tin tài chính ư c th c hi n theo hình th c c ông ho c ngư i góp v n thông qua báo cáo tài chính t i i h i i h i ng c ông ho c t i h i ngh thành viên. c. i v i ngư i lao ng trong doanh nghi p và các i tư ng khác: Doanh nghi p ư c ch ng l a ch n các hình th c công khai tài chính theo các cách sau: phát hành n phNm; niêm y t t i doanh nghi p; công b trong h i ngh cán b , công nhân, viên ch c c a doanh nghi p. 7. Th i i m công khai tài chính.
  3. Th i i m công khai tài chính i v i các công ty nhà nư c quy nh t i i u 13 c a Quy t nh s 192/2004/Q -TTg ngày 16/11/2004 c a Th tư ng Chính ph (ch m nh t trong vòng 120 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính). 8. Tr l i ch t v n. a. Các t ch c, cá nhân ư c ti p nh n thông tin công khai tài chính theo quy nh t i Thông tư này có quy n ch t v n v các n i dung công khai tài chính. b. H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) công ty th c hi n công khai tài chính có trách nhi m tr l i ch t v n v các n i dung công khai tài chính. c. Các ch t v n ph i ư c tr l i cho ngư i ch t v n ch m nh t sau 10 ngày k t ngày ti p nh n n i dung ch t v n. Trư ng h p n i dung ch t v n ph c t p, c n nhi u th i gian chuNn b tr l i thì ph i h n l i ngày tr l i c th cho t ng ngư i ch t v n, nhưng t i a không quá 45 ngày k t ngày ti p nh n n i dung ch t v n. 9. T ch c th c hi n . a. Nh ng n i dung không quy nh t i Thông tư này, doanh nghi p th c hi n theo quy nh t i Quy ch giám sát và ánh giá hi u qu ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 271/2003/Q -TTg ngày 31/12/2003 c a Th tư ng Chính ph . b. Các B , UBND c p t nh, các doanh nghi p, ngư i lao ng trong doanh nghi p và các t ch c chính tr , chính tr xã h i t i doanh nghi p có trách nhi m giám sát, ki m tra vi c th c hi n công khai tài chính theo quy nh t i Thông tư này. c. Các doanh nghi p không th c hi n úng quy nh t i thông tư này, tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m s b x lý k lu t, ph t vi ph m hành chính theo quy t i Ngh nh s 185/2004/N -CP ngày 04/11/2004 c a Chính ph ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th Thông tư s 65/1999/TT-BTC ngày 07/06/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n công khai tài chính i v i doanh nghi p nhà nư c. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh các doanh nghi p Nhà nư c ph n nh k p th i v B Tài chính nghiên c u, b sung, s a i. KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Nơi g i: TH TRƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - Văn phòng TW ng; Lê Th Băng Tâm - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Toà án NDTC; - Vi n Ki m sát NDTC; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - S Tài chính, C c thu các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các TCT 91; - C c Ki m tra văn b n - Công báo; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VP, C c TCDN.
  4. M u s 01. CÔNG KHAI M T S CH TIÊU TÀI CHÍNH Đơn v tính: Đ ng. Ch tiêu Mã s Năm Năm (*) trư c báo cáo A. Tình hình tài chính I. Tài s n ng n h n. 100 - BC KT 1. Các kho n ph i thu 130 - BC KT 2. Hàng t n kho 140 - BC KT 3. Tài s n ng n h n khác 150 - BC KT II. Tài s n dài h n 200 - BC KT 1. Các kho n ph i thu dài h n 210 - BC KT 2. Tài s n c nh 220 – BC KT - Nguyên giá 222+225+228 - BC KT - Giá tr hao mòn lũy k 223+226+229 - BC KT - Chi phí xây d ng cơ b n d dang 230 - BC KT 3. Các kho n u tư tài chính dài h n 250 - BC KT - u tư vào công ty con 251- BC KT - D phòng gi m giá ch ng khoán u tư 259 - BC KT dài h n 4. Tài s n dài h n khác 260- BC KT III. N ph i tr 300 - BC KT 1. N ng n h n 310 - BC KT 2. N dài h n 320 - BC KT IV. V n ch s h u 400 - BC KT 1.V n u tư c a ch s h u. 411- BC KT 2.Qu u tư phát tri n 416- BC KT 3. Qu d phòng tài chính 417- BC KT 4. L i nhu n chưa phân ph i 419- BC KT 5. Qu khen thư ng, phúc l i 421- BC KT - Tăng trong năm
  5. - Gi m trong năm B/ K t qu kinh doanh 1.T ng doanh thu 01+21+31 – BCKQH KD 2.T ng lãi (+), L (-). 50 – BCKQH KD Trg ó:Lãi t ho t ng u tư tài chính ( = 21 - 22 ) – BCKQH KD 3.T ng l i nhu n sau thu TNDN 60- BCKQH KD 4.T ng ph i n p ngân sách trong năm C/ Các ch tiêu ánh giá khác. 1. T su t l i nhu n/doanh thu. 2. L i nhu n/V n u tư c a ch s h u 3.T ng n ph i tr /V n u tư c a ch s h u 4.T ng qu lương 5.S lao ng bình quân trong năm 6.Ti n lương bình quân. 7.X p lo i doanh nghiêp Ghi chú: Mã s BC KT và BCKQKD theo quy nh t i CH TNCH H I NG QU N Quy t nh s 167/2000/Q -BTC ngày 25/10/2000 c a TRN B trư ng B Tài chính và s a i b sung theo Thông HO C GIÁM C DN tư s 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 c a B Tài (Ký tên, óng d u) chính. Năm 2004 mã s BC KT và BCKQH KDtheo Quy t nh 167 nêu trên và s a i b sung theo Thông s 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 c a B Tài chính. M u s 02. CÔNG KHAI M T S CH TIÊU TÀI CHÍNH ơn v tính: ng. Ch tiêu Mã s Năm Năm (*) trư c báo cáo A. Tình hình tài chính I. Tài s n ng n h n. 100 - BC KT 1. Các kho n ph i thu 130 - BC KT
  6. 2. Hàng t n kho 140 - BC KT 3. Tài s n ng n h n khác 150 - BC KT II. Tài s n dài h n 200 - BC KT 1. Các kho n ph i thu dài h n 210 - BC KT 2. Tài s n c nh 220 – BC KT - Nguyên giá 222+225+228 - BC KT - Giá tr hao mòn lũy k 223+226+229 - BC KT - Chi phí xây d ng cơ b n d dang 230 - BC KT 3. Các kho n u tư tài chính dài h n 250 - BC KT 4. Tài s n dài h n khác 260- BC KT III. N ph i tr 300 - BC KT 1. N ng n h n 310 - BC KT 2. N dài h n 320 - BC KT IV. V n ch s h u 400 - BC KT 1.V n u tư c a ch s h u. 411- BC KT Trong ó: V n góp c a nhà nư c 2. Th ng dư v n c ph n 412 - BC KT 3. C phi u ngân qu 413- BC KT 4.Qu u tư phát tri n 416- BC KT 5. Qu d phòng tài chính 417- BC KT 6. L i nhu n chưa phân ph i 419- BC KT 7. Qu khen thư ng phúc l i 421- BC KT B/ K t qu kinh doanh 1.T ng doanh thu 01+21+31 – BCKQH KD 2.T ng lãi (+), L (-). 50 – BCKQH KD 3.T ng l i nhu n sau thu TNDN 60- BCKQH KD 4.T ng ph i n p ngân sách trong năm C/ Các ch tiêu ánh giá khác.
  7. 1. T su t l i nhu n/doanh thu. 2. L i nhu n/V n u tư c a ch s h u 3.T ng n ph i tr /V n u tư c a ch s h u 4. L i nhu n ư c chia t v n nhà nư c t i công ty 5.T ng qu lương 6. S lao ng bình quân trong năm Ghi chú: Mã s BC KT và BCKQKD theo quy nh t i CH TNCH H I NG QU N Quy t nh s 167/2000/Q -BTC ngày 25/10/2000 c a B TRN trư ng B Tài chính và s a i b sung theo Thông tư s HO C GIÁM C DN 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 c a B Tài chính. Năm (Ký tên, óng d u) 2004 mã s BC KT và BCKQH KD theo Quy t nh 167 nêu trên và s a i b sung theo Thông s 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 c a B Tài chính.
Đồng bộ tài khoản