intTypePromotion=1

Thông tư 29/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
103
lượt xem
8
download

Thông tư 29/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 29/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy chế công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 29/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. T H¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   2 9 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   1 4   t h ¸ n g   0 4   n ¨ m  2005 Híng dÉn Quy chÕ c«ng khai tµi chÝnh cña  doanh nghiÖp nhµ níc Thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   sè   192/2004/Q§­TTg   ngµy   16/11/2004   cña  Thñ   tíng  ChÝnh  phñ  vÒ   viÖc  ban  hµnh  Quy   chÕ  c«ng khai tµi chÝnh  ®èi víi c¸c cÊp ng©n s¸ch nhµ  n­ íc, c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n ng©n s¸ch, c¸c tæ chøc  ®îc ng©n   s¸ch nhµ  níc hç  trî, c¸c dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n cã   sö  dông vèn ng©n s¸ch nhµ  níc, c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc,   c¸c quü cã nguån tõ ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c quü cã nguån   gèc tõ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n, Bé Tµi chÝnh híng   dÉn chi tiÕt mét sè §iÒu vÒ c«ng khai tµi chÝnh t¹i doanh   nghiÖp nhµ níc nh sau: 1. §èi tîng, ph¹m vi ¸p dông. Doanh   nghiÖp   nhµ   níc   ph¶i   c«ng   khai   tµi   chÝnh   theo  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 3   QuyÕt  ®Þnh sè  192/2004/Q§­ TTg ngµy 16/11/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ bao gåm: a. Tæng c«ng ty nhµ níc, C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc. b. C«ng ty nhµ níc ®éc lËp. c. C«ng ty cæ phÇn nhµ níc. d. C«ng ty cã  cæ phÇn hoÆc cã  vèn gãp chi phèi cña  Nhµ níc. e.   C«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   (TNHH)   nhµ   níc   mét  thµnh viªn. f. C«ng ty TNHH nhµ níc cã hai thµnh viªn trë lªn. 2. §èi tîng doanh nghiÖp nhµ níc kh«ng ¸p dông. C¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tµi  chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm. 3. Môc  ®Ých c«ng khai tµi chÝnh  ®èi víi doanh nghiÖp  nhµ níc. a.   Nh»m   ®¶m   b¶o   minh   b¹ch   t×nh   h×nh   tµi   chÝnh   cña  C«ng   ty   nhµ   níc,   sè   liÖu   th«ng   tin   trung   thùc,   kh¸ch  quan. Ph¸t hiÖn kÞp thêi hµnh vi vi ph¹m chÕ   ®é  qu¶n lý  tµi chÝnh, chÕ ®é kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. b.   Thùc   hiÖn   ®óng   ®¾n   quyÒn   h¹n,   nghÜa   vô   vµ   tr¸ch  nhiÖm  cña  ngêi lao  ®éng trong  viÖc  thùc hiÖn d©n chñ   ë  c«ng   ty   nhµ   níc,   thùc   hµnh   tiÕt   kiÖm   chèng   l∙ng   phÝ,  chèng  tham   nhòng,  n©ng   cao   hiÖu   qu¶   ho¹t   ®éng  s¶n  xuÊt   kinh doanh, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn Nhµ níc. 
  2. 2 c.   Lµ   c¨n   cø   ®Ó   c¸c   nhµ   ®Çu   t  trong   vµ   ngoµi   níc  nghiªn cøu vµ quyÕt ®Þnh viÖc ®Çu t vµo doanh nghiÖp; c¸c  chñ  nî  cã  th«ng tin  ®Ó  gi¸m s¸t  ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh  to¸n nî cña doanh nghiªp. 4. Nguyªn t¾c c«ng khai tµi chÝnh. a. B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña doanh nghiÖp lµ  c¬  së   ®Ó  doanh nghiÖp c«ng bè  th«ng tin tµi chÝnh; b¸o c¸o  tµi   chÝnh     ®îc   lËp   vµ   tr×nh   bµy   theo   quy   ®Þnh   vÒ   ph¸p  luËt kÕ to¸n. b. Doanh nghiÖp nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm  cung cÊp  ®Çy   ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin tµi chÝnh ph¶i c«ng   khai phï  hîp víi tõng   ®èi  tîng  nhËn  th«ng tin theo  quy  ®Þnh t¹i §iÓm 5 cña Th«ng t nµy. c. Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c«ng   ty chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  tÝnh chÝnh x¸c cña  néi dung c«ng khai quy ®Þnh t¹i th«ng t nµy. 5. Néi dung c«ng khai tµi chÝnh. Néi   dung   c«ng   khai   tµi   chÝnh   ®èi   víi   doanh   nghiÖp   theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 12  QuyÕt  ®Þnh sè  192/2004/Q§­TTg  ngµy 16/11/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ nh sau:  a. §èi tîng tiÕp nhËn th«ng tin c«ng khai tµi chÝnh   lµ  c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc theo chøc n¨ng  ®îc nhËn b¸o  c¸o tµi chÝnh, chñ së h÷u doanh nghiÖp: C¸c   doanh   nghiÖp   thùc   hiÖn   c«ng   khai   c¸c   néi   dung   th«ng tin tµi chÝnh t¹i  hÖ  thèng b¸o c¸o tµi chÝnh hµng  n¨m, bao gåm c¸c th«ng tin vÒ  tµi s¶n, tiÒn vèn, kÕt qu¶  s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi   ng©n s¸ch nhµ  níc, lu chuyÓn tiÒn tÖ  vµ  th«ng tin thuyÕt   minh vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh.  b.   §èi   tîng   tiÕp   nhËn   lµ   ngêi   lao   ®éng   trong   doanh  nghiÖp, tæ chøc c«ng  ®oµn,  ®oµn thanh niªn, §¶ng vµ  c¸c  ®èi tîng kh¸c. C¸c   doanh   nghiÖp   thùc   hiÖn   c«ng   khai   c¸c   néi   dung   th«ng tin tµi chÝnh vÒ: t×nh h×nh tµi chÝnh, kÕt qu¶ ho¹t   ®éng   kinh   doanh,   viÖc   trÝch   lËp   sö   dông   c¸c   quü   doanh  nghiÖp,   c¸c   kho¶n   ®ãng   gãp   cho   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cña  doanh  nghiÖp,  c¸c  kho¶n   thu   nhËp   vµ   thu   nhËp   b×nh  qu©n   cña ngêi lao ®éng, sè vèn gãp vµ hiÖu qu¶ gãp vèn cña nhµ   níc t¹i doanh nghiÖp theo MÉu sè 01 Th«ng t nµy. Riªng  ®èi víi c«ng ty cæ phÇn vµ  c«ng ty tr¸ch nhiÖm  h÷u h¹n mµ nhµ níc n¾m gi÷ trªn 50% vèn ®iÒu lÖ thùc hiÖn   c«ng khai tµi chÝnh theo c¸c  néi dung vÒ: t×nh h×nh tµi  chÝnh, kÕt qu¶ ho¹t  ®éng kinh doanh, c¸c kho¶n  ®ãng gãp  cho   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cña   doanh   nghiÖp,   sè   vèn   gãp   vµ 
  3. 3 hiÖu qu¶ gãp vèn cña nhµ níc t¹i doanh nghiÖp theo MÉu sè  02 Th«ng t nµy. 6. C¸c h×nh thøc c«ng khai.  a. §èi víi c¬ quan nhµ níc; chñ së h÷u c«ng ty nhµ n­ íc, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc tõ mét thµnh viªn  trë lªn, c«ng ty cæ phÇn nhµ níc, c«ng ty thµnh viªn h¹ch  to¸n  ®éc lËp trùc thuéc tæng c«ng ty nhµ  níc: viÖc c«ng  khai tµi chÝnh  ®îc thùc hÞªn theo h×nh thøc göi b¸o c¸o  tµi   chÝnh   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   kÕ   to¸n   hiÖn  hµnh.  b. C¸c cæ  ®«ng, ngêi gãp vèn  ë  c«ng ty cæ phÇn, c«ng  ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mµ  nhµ  níc n¾m gi÷  trªn 50% vèn  ®iÒu lÖ: viÖc c«ng khai vµ  tiÕp nhËn th«ng tin tµi chÝnh  ®îc thùc  hiÖn  theo h×nh thøc  cæ  ®«ng  hoÆc  ngêi gãp vèn  th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i  ®¹i héi §¹i héi  ®ång cæ  ®«ng hoÆc t¹i héi nghÞ thµnh viªn. c.   §èi   víi   ngêi   lao   ®éng   trong   doanh   nghiÖp   vµ   c¸c   ®èi   tîng   kh¸c:   Doanh   nghiÖp   ®îc   chñ   ®éng   lùa   chän   c¸c  h×nh   thøc   c«ng   khai   tµi   chÝnh   theo   c¸c   c¸ch   sau:   ph¸t  hµnh   Ên   phÈm;  niªm   yÕt   t¹i   doanh   nghiÖp;   c«ng  bè   trong   héi nghÞ c¸n bé, c«ng nh©n, viªn chøc cña doanh nghiÖp. 7. Thêi ®iÓm c«ng khai tµi chÝnh.  Thêi ®iÓm c«ng khai tµi chÝnh ®èi víi c¸c c«ng ty nhµ   níc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña QuyÕt  ®Þnh sè  192/2004/Q§­ TTg   ngµy   16/11/2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   (chËm   nhÊt  trong vßng 120 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh). 8. Tr¶ lêi chÊt vÊn. a. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n  ®îc tiÕp nhËn th«ng tin c«ng  khai   tµi   chÝnh   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  nµy   cã   quyÒn  chÊt vÊn vÒ c¸c néi dung c«ng khai tµi chÝnh. b. Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c«ng   ty thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh cã  tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi  chÊt vÊn vÒ c¸c néi dung c«ng khai tµi chÝnh. c.  C¸c chÊt  vÊn ph¶i   ®îc  tr¶ lêi  cho ngêi chÊt  vÊn  chËm nhÊt sau 10 ngµy kÓ  tõ  ngµy tiÕp nhËn néi dung chÊt  vÊn. Trêng hîp néi dung chÊt vÊn phøc t¹p, cÇn nhiÒu thêi   gian ®Ó chuÈn bÞ tr¶ lêi th× ph¶i hÑn l¹i ngµy tr¶ lêi cô   thÓ cho tõng ngêi chÊt vÊn, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 45 ngµy  kÓ tõ ngµy tiÕp nhËn néi dung chÊt vÊn. 9. Tæ chøc thùc hiÖn. a.   Nh÷ng   néi   dung   kh«ng   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  nµy,  doanh nghiÖp thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ gi¸m s¸t   vµ   ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp nhµ  níc 
  4. 4 ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   271/2003/Q§­TTg   ngµy   31/12/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. b. C¸c Bé, UBND cÊp tØnh, c¸c doanh nghiÖp, ngêi lao  ®éng trong doanh nghiÖp vµ  c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh   trÞ x∙ héi t¹i doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t, kiÓm   tra viÖc thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh  theo quy ®Þnh t¹i  Th«ng t nµy. c. C¸c doanh nghiÖp kh«ng thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh t¹i   th«ng t  nµy, tuú  theo tÝnh chÊt vµ  møc  ®é  vi ph¹m sÏ  bÞ  xö  lý  kû  luËt, ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy t¹i NghÞ  ®Þnh sè 185/2004/N§­CP ngµy 04/11/2004 cña ChÝnh phñ hoÆc  bÞ  truy cøu tr¸ch  nhiÖm  h×nh sù  theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  c«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   Th«ng   t  sè   65/1999/TT­BTC   ngµy  07/06/1999 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c«ng khai  tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c  doanh nghiÖp Nhµ níc ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó  nghiªn cøu, bæ sung, söa ®æi.
  5. 5 MÉu sè 01. C¤NG KHAI MéT Sè CHØ TI£U TµI CHÝNH         §¬n   vÞ   tÝnh:  §ång. ChØ   tiªu M∙ sè (*) N¨m  N¨m  tríc b¸o  c¸o A. T×nh h×nh tµi chÝnh I. Tµi s¶n ng¾n h¹n. 100 ­ BC§KT 1. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 ­ BC§KT 2. Hµng tån kho 140 ­ BC§KT 3. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 ­ BC§KT II. Tµi s¶n dµi h¹n 200 ­ BC§KT 1. C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n 210 ­ BC§KT 2. Tµi s¶n cè ®Þnh 220 – BC§KT ­ Nguyªn gi¸ 222+225+228 ­  BC§KT    ­ Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 223+226+229 ­  BC§KT      ­ Chi phÝ  x©y dùng c¬  b¶n  230 ­ BC§KT dë dang 3.  C¸c   kho¶n   ®Çu  t  tµi   chÝnh  250 ­ BC§KT dµi h¹n   ­ §Çu t vµo c«ng ty con 251­ BC§KT   ­   Dù   phßng   gi¶m   gi¸   chøng  259 ­ BC§KT kho¸n ®Çu t dµi h¹n 4. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 260­ BC§KT III. Nî ph¶i tr¶ 300 ­ BC§KT 1. Nî ng¾n h¹n 310 ­ BC§KT 2. Nî dµi h¹n 320 ­ BC§KT IV. Vèn chñ së h÷u 400 ­ BC§KT 1.Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u. 411­ BC§KT 2.Quü ®Çu t ph¸t triÓn 416­ BC§KT 3. Quü dù phßng tµi chÝnh 417­ BC§KT 4. Lîi nhuËn cha ph©n phèi 419­ BC§KT 5. Quü khen thëng, phóc lîi 421­ BC§KT    ­ T¨ng trong n¨m    ­ Gi¶m trong n¨m B/ KÕt qu¶ kinh doanh 1.Tæng doanh thu 01+21+31 –  BCKQH§KD 2.Tæng l∙i (+), Lç (­). 50 – BCKQH§KD Trg  ®ã:L∙i tõ  ho¹t  ®ång  ®Çu t ( = 21 ­ 22 ) –  tµi chÝnh BCKQH§KD 3.Tæng lîi nhuËn sau thuÕ TNDN 60­ BCKQH§KD 4.Tæng   ph¶i   nép   ng©n   s¸ch 
  6. 6 trong n¨m C/ C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸c. 1.   Tû   suÊt   lîi   nhuËn/doanh  thu. 2. Lîi nhuËn/Vèn ®Çu t cña chñ  së h÷u 3.Tæng   nî   ph¶i   tr¶/Vèn   ®Çu   t cña chñ së h÷u 4. Tæng quü l¬ng 5. Sè lao ®éng b×nh qu©n trong  n¨m 6. TiÒn l¬ng b×nh qu©n. 7. XÕp lo¹i doanh nghiªp CHñ TÞCH HéI §åNG QU¶N TRÞ HOÆC GI¸M §èC DN (Ký tªn, ®ãng dÊu) Ghi   chó:   M∙   sè   BC§KT   vµ   BCKQKD   theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt  ®Þnh sè  167/2000/Q§­BTC ngµy 25/10/2000 cña Bé  tr­ ëng   Bé   Tµi   chÝnh   vµ   söa   ®æi   bæ   sung   theo   Th«ng   t  sè  23/2005/TT­BTC ngµy 30/03/2005 cña Bé Tµi chÝnh. N¨m 2004  m∙   sè  BC§KT   vµ   BCKQH§KDtheo   QuyÕt   ®Þnh   167   nªu   trªn   vµ   söa   ®æi   bæ   sung   theo   Th«ng   sè   89/2002/TT­BTC   ngµy   09/10/2002 cña Bé Tµi chÝnh.
  7. 7 MÉu sè 02 c«NG KHAI MéT Sè CHØ TIªU TµI CHÝNH §¬n vÞ tÝnh: ®ång. ChØ   tiªu M∙ sè (*) N¨m N¨m  tríc b¸o  c¸o A. T×nh h×nh tµi chÝnh I. Tµi s¶n ng¾n h¹n. 100 ­ BC§KT 1. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 ­ BC§KT 2. Hµng tån kho 140 ­ BC§KT 3. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 ­ BC§KT II. Tµi s¶n dµi h¹n 200 ­ BC§KT 1. C¸c kho¶n ph¶i thu dµi  210 ­ BC§KT h¹n 2. Tµi s¶n cè ®Þnh 220 – BC§KT    ­ Nguyªn gi¸ 222+225+228 ­ BC§KT     ­ Gi¸ trÞ  hao mßn lòy  223+226+229 ­ BC§KT kÕ     ­ Chi phÝ  x©y dùng c¬  230 ­ BC§KT b¶n dë dang 3.   C¸c   kho¶n   ®Çu   t  tµi  250 ­ BC§KT chÝnh dµi h¹n  4. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 260­ BC§KT III. Nî ph¶i tr¶ 300 ­ BC§KT 1. Nî ng¾n h¹n 310 ­ BC§KT 2. Nî dµi h¹n 320 ­ BC§KT IV. Vèn chñ së h÷u 400 ­ BC§KT 1.Vèn   ®Çu   t  cña   chñ   së  411­ BC§KT h÷u.     Trong ®ã: Vèn gãp cña  nhµ níc 2. ThÆng d vèn cæ phÇn 412 ­ BC§KT 3. Cæ phiÕu ng©n quü 413­ BC§KT 4.Quü ®Çu t ph¸t triÓn 416­ BC§KT 5. Quü dù phßng tµi chÝnh 417­ BC§KT 6.   Lîi   nhuËn   cha   ph©n  419­ BC§KT phèi 7.   Quü   khen   thëng   phóc  421­ BC§KT lîi B/ KÕt qu¶ kinh doanh 1.Tæng doanh thu 01+21+31 – BCKQH§KD 2.Tæng l∙i (+), Lç (­). 50 – BCKQH§KD 3.Tæng lîi nhuËn sau thuÕ  60­ BCKQH§KD TNDN 4.Tæng ph¶i nép ng©n s¸ch  trong n¨m C/ C¸c chØ tiªu  ®¸nh gi¸ 
  8. 8 kh¸c. 1.   Tû   suÊt   lîi  nhuËn/doanh thu. 2.   Lîi   nhuËn/Vèn   ®Çu   t cña chñ së h÷u 3.   Tæng   nî   ph¶i   tr¶/Vèn  ®Çu t cña chñ së h÷u 4. Lîi nhuËn  ®îc chia tõ  vèn nhµ níc t¹i c«ng ty  5. Tæng quü l¬ng 6. Sè  lao  ®éng b×nh qu©n  trong n¨m
  9. 9 Chñ TÞCH HéI §åNG QU¶N TRÞ hoÆc Gi¸m §èC DN (Ký tªn, ®ãng dÊu) Ghi   chó:   M∙   sè   BC§KT   vµ   BCKQKD   theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt  ®Þnh sè  167/2000/Q§­BTC ngµy 25/10/2000 cña Bé  tr­ ëng   Bé   Tµi   chÝnh   vµ   söa   ®æi   bæ   sung   theo   Th«ng   t  sè  23/2005/TT­BTC ngµy 30/03/2005 cña Bé Tµi chÝnh. N¨m 2004  m∙ sè  BC§KT vµ  BCKQH§KD theo QuyÕt  ®Þnh 167 nªu trªn vµ  söa   ®æi   bæ   sung   theo   Th«ng   sè   89/2002/TT­BTC   ngµy   09/10/2002 cña Bé Tµi chÝnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2