Thông tư 31/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
30
lượt xem
1
download

Thông tư 31/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 31/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế quy định tại Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 31/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ cña Bé tµi chÝnh Sè 31/2001/TT-BTC ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 2001 Híng dÉn thùc hiÖn u ®·i vÒ thuÕ quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 128/2000/Q§-TTg ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phÇn mÒm - C¨n cø vµo c¸c luËt thuÕ; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 128/2000/ Q§-TTg ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2000 cña Thñ Tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phÇn mÒm; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: A. §èi tîng ¸p dông: C¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®Çu t s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ lµm dÞch vô phÇn mÒm t¹i ViÖt Nam (gäi chung lµ doanh nghiÖp phÇn mÒm) ®îc ¸p dông u ®·i vÒ thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. Trêng hîp doanh nghiÖp phÇn mÒm cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kh¸c, th× chØ ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ theo Th«ng t nµy ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm. B. C¸c u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi doanh nghiÖp phÇn mÒm: I. VÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 1. Doanh nghiÖp phÇn mÒm ViÖt nam vµ doanh nghiÖp phÇn mÒm n- íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam kh«ng thuéc ®èi tîng ®iÒu chØnh cña LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®îc hëng thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp víi c¸c møc sau: a/ ThuÕ suÊt 25%. b/ ThuÕ suÊt 20% ®èi víi doanh nghiÖp ®Çu t ë ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n. c/ ThuÕ suÊt 15% ®èi víi doanh nghiÖp ®Çu t ë ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. §Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n vµ ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n ®îc quy ®Þnh t¹i Danh môc B, C cña Phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 8 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi).
  2. 2 2. Doanh nghiÖp phÇn mÒm cã vèn ®Çu t níc ngoµi ho¹t ®éng theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ¸p dông thuÕ suÊt 10%. 3. MiÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: - Doanh nghiÖp phÇn mÒm ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp phÇn thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm trong thêi gian 4 n¨m ®Çu kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ. §èi víi doanh nghiÖp phÇn mÒm ®ang ho¹t ®éng ®· cã thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm th× thêi gian ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi kho¶n thu nhËp nµy trong 4 n¨m liªn tiÕp kÓ tõ ngµy 1/1/2001. - C¸c doanh nghiÖp phÇn mÒm kh«ng ph¶i nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp bæ sung ®èi víi thu nhËp do ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm ®em l¹i. §èi víi doanh nghiÖp phÇn mÒm cã s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kh¸c nh: s¶n xuÊt l¾p r¸p m¸y vi tÝnh, thiÕt bÞ ®iÖn tö, kinh doanh b¸n m¸y mãc thiÕt bÞ..., doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n riªng doanh thu, chi phÝ vµ thu nhËp cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt u ®·i còng nh sè thuÕ thu nhËp ®îc miÔn, gi¶m. Trêng hîp doanh nghiÖp kh«ng h¹ch to¸n riªng ®îc thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm víi thu nhËp kinh doanh kh¸c th× thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm ®îc x¸c ®Þnh theo tû lÖ gi÷a doanh thu ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm so víi tæng doanh thu cña doanh nghiÖp. II. VÒ thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi: Ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®Çu t vÒ níc trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp phÇn mÒm theo luËt ®Çu t níc ngoµi, nhµ ®Çu t níc ngoµi trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp phÇn mÒm, ®îc hëng thuÕ suÊt thuÕ chuyÓn thu nhËp ra níc ngoµi lµ 3% ®èi víi thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ dÞch vô phÇn mÒm. III. VÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ¸p dông ®èi víi s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Cô thÓ ¸p dông nh sau: - S¶n phÈm phÇn mÒm vµ dÞch vô phÇn mÒm do c¸c doanh nghiÖp phÇn mÒm cung øng cho c¸c ®èi tîng tiªu dïng t¹i ViÖt Nam kh«ng chÞu thuÕ GTGT; doanh nghiÖp kh«ng ph¶i tÝnh vµ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi
  3. 3 víi s¶n phÈm vµ dÞch vô nµy, nhng kh«ng ®îc khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô dïng vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm kh«ng chÞu thuÕ GTGT. - S¶n phÈm phÇn mÒm vµ dÞch vô phÇn mÒm xuÊt khÈu ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 0%. Trêng hîp doanh nghiÖp phÇn mÒm võa s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm tiªu thô trong níc, võa xuÊt khÈu s¶n phÈm phÇn mÒm vµ dÞch vô phÇn mÒm th× doanh nghiÖp chØ ®îc tÝnh khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô dïng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm phÇn mÒm vµ dÞch vô phÇn mÒm xuÊt khÈu. Doanh nghiÖp ph¶i h¹ch to¸n riªng thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm xuÊt khÈu ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ theo quy ®Þnh. §èi víi sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña lo¹i hµng ho¸, dÞch vô dïng chung cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô phÇn mÒm xuÊt khÈu vµ s¶n phÈm, dÞch vô phÇn mÒm b¸n trong níc kh«ng chÞu thuÕ GTGT th× sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ ®îc tÝnh theo tû lÖ doanh thu s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn phÇn mÒm xuÊt khÈu trªn tæng doanh thu. IV. VÒ thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao: §iÒu 5 QuyÕt ®Þnh sè 128/2000/Q§-TTg ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phÇn mÒm quy ®Þnh: “Ngêi lao ®éng chuyªn nghiÖp lµ ngêi ViÖt Nam trùc tiÕp tham gia c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ dÞch vô phÇn mÒm ®îc ¸p dông møc khëi ®iÓm chÞu thuÕ vµ møc lòy tiÕn nh quy ®Þnh ®èi víi ngêi níc ngoµi”. C¨n cø vµo quy ®Þnh nªu trªn, doanh nghiÖp tù lËp danh s¸ch x¸c ®Þnh nh÷ng ngêi lao ®éng chuyªn nghiÖp lµ ngêi ViÖt Nam trùc tiÕp tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm ®îc nép thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao theo møc khëi ®iÓm chÞu thuÕ vµ møc luü tiÕn nh quy ®Þnh víi ngêi níc ngoµi vµ ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý doanh nghiÖp. Ngoµi ®èi tîng nªu trªn, nh÷ng ngêi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp lµm c¸c c«ng viÖc chuyªn m«n kh¸c nh: s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô kh¸c, kinh doanh b¸n thiÕt bÞ m¸y vi tÝnh, lµm c«ng t¸c qu¶n lý, lµm c«ng viÖc hµnh chÝnh, b¶o vÖ, l¸i xe... nÕu cã thu nhËp cao vÉn thùc hiÖn kª khai nép thuÕ thu nhËp cao theo biÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn quy ®Þnh ®èi víi c«ng d©n ViÖt nam vµ c¸ nh©n kh¸c ®Þnh c ë ViÖt nam cã thu nhËp cao. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña b¶n kª vÒ sè ngêi thuéc ®èi tîng ¸p dông thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao theo biÓu thuÕ nh quy ®Þnh ®èi víi ngêi níc ngoµi vµ ®èi tîng ¸p dông theo biÓu thuÕ quy ®Þnh ®èi víi ngêi ViÖt Nam.
  4. 4 V. VÒ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu: 1. MiÔn thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh©u nhËp khÈu ®èi víi nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm phÇn mÒm mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc. §Ó ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm phÇn mÒm lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc, doanh nghiÖp phÇn mÒm ph¶i cung cÊp cho c¬ quan H¶i quan ngoµi c¸c hå s¬ kª khai hµng nhËp khÈu theo quy ®Þnh, cßn ph¶i cã: - B¶n kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm phÇn mÒm trong ®ã x¸c ®Þnh râ sè lîng, chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu, thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc cÇn nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm phÇn mÒm. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp ký vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ danh môc nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu nµy. C¬ quan H¶i quan c¨n cø vµo danh môc nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm phÇn mÒm mµ trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc do Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ m«i trêng ban hµnh ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu. Trêng hîp Bé khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i trêng cha ban hµnh b¶n danh môc chung, nhng cã x¸c nhËn cô thÓ vµo b¶n kª khai nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu cña doanh nghiÖp lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc th× c¬ quan H¶i quan c¨n cø vµo b¶n x¸c nhËn nµy ®Ó thùc hiÖn miÔn thuÕ nhËp khÈu. §èi víi lo¹i nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc dïng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm phÇn mÒm ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu th× còng ®îc miÔn thuÕ GTGT kh©u nhËp khÈu. 2. MiÔn thuÕ xuÊt khÈu ®èi víi s¶n phÈm phÇn mÒm xuÊt khÈu. VI. ¦u ®·i vÒ sö dông ®Êt vµ thuª ®Êt: Doanh nghiÖp phÇn mÒm ViÖt Nam ®îc miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt; tiÒn thuª ®Êt; thuÕ nhµ ®Êt theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 51/N§-CP ngµy 8 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ. Doanh nghiÖp phÇn mÒm thuéc ®èi tîng ®iÒu chØnh cña LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®îc hëng u ®·i theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ tiÒn thuª ®Êt. C. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Doanh nghiÖp phÇn mÒm c¨n cø vµo c¸c u ®·i vÒ miÔn, gi¶m thuÕ mµ doanh nghiÖp ®îc hëng, thùc hiÖn kª khai sè thuÕ ph¸t sinh, sè thuÕ ®îc miÔn gi¶m, sè thuÕ cßn ph¶i nép; thùc hiÖn nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ hµng n¨m víi c¬ quan thuÕ theo chÕ ®é quy ®Þnh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp phÇn mÒm trong cïng mét thêi gian võa thuéc ®èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch u ®·i theo QuyÕt ®Þnh sè 128/2000/Q§-TTg, võa ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch u ®·i theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc,
  5. 5 LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, LuËt ®Çu t níc ngoµi... th× doanh nghiÖp chØ ®îc hëng theo mét trong c¸c chÝnh s¸ch u ®·i, tuú theo doanh nghiÖp lùa chän. 2. C¬ quan thuÕ c¨n cø vµo chÕ ®é miÔn, gi¶m thuÕ doanh nghiÖp ®- îc hëng, híng dÉn doanh nghiÖp thùc hiÖn tÝnh, kª khai, nép thuÕ. Hµng n¨m c¨n cø vµo quyÕt to¸n thuÕ cña doanh nghiÖp, c¬ quan qu¶n lý thu thuÕ kiÓm tra x¸c ®Þnh cô thÓ sè thuÕ doanh nghiÖp ®îc miÔn gi¶m, sè ph¶i nép, th«ng b¸o cho ®¬n vÞ biÕt thùc hiÖn. 3. Tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi khai man ®Ó ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ theo Th«ng t nµy th× ngoµi viÖc ph¶i hoµn tr¶ sè thuÕ ®· ®îc hëng kh«ng ®óng; tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m cßn bÞ ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. C¸c u ®·i vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch quy ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp phÇn mÒm ban hµnh tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy kh«ng cßn hiÖu lùc. §èi víi c¸c kho¶n thuÕ vµ c¸c kho¶n thu kh¸c mµ doanh nghiÖp ®· kª khai vµ nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh tríc ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh nÕu kh¸c víi møc u ®·i trong Th«ng t nµy th× kh«ng ¸p dông truy thu hoÆc truy hoµn. Riªng thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao, c¸c kho¶n thu vÒ sö dông ®Êt vµ thuª ®Êt ®îc ¸p dông tÝnh l¹i tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2001 theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản