Thông tư 31/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
28
lượt xem
1
download

Thông tư 31/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 31/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2002-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 31/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  31/2003/TT­B T C   g µ y  16 th¸ng 4 n¨ m  2003 c n H í ng d É n  c ¬  c h Õ  t µi c h Ý n h  th ù c hi Ö n  C h ¬ n g  tr× nh    h µ n h  ® é n g  Q u è c  gia v Ò  d u  l Þ ch giai ® o ¹ n 2002    ­ 2005 C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 5/11/2002  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Ö m  ô,quyÒn  ¹n vµ  nhi v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýcña  é, c¬  l  B   quan  ngang  é; B C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 93/Q§­ TTg  µy  ng 20/1/2003 cña  ñ íng ChÝnh     Th t   phñ phª  Öt  duy kinh phÝ   ¬ng  ×nh  µnh  ng  èc    Ò   lÞch      Ch tr h ®é Qu gia v du  giai ®o¹n 2002­ 2005;C«ng    è    v¨n s 289/CP­KTTH   µy  ng 21/3/2002 cña  Ýnh  ñ     Ch ph vÒ   ¬ng  ×nh hµnh  ng  èc    Ò   lÞch giai o¹n  Ch tr   ®é Qu giav du     ® 2002­2005. Bé   µi chÝnh  íng dÉn  ¬  Õ   µichÝnh  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh hµnh  T  h  c ch t   th   Ch tr   ®éng  èc    Ò   lÞch giai o¹n  Qu giav du     ® 2002­ 2005    nh sau: P h Ç n  I: h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c h u n g  N ­ Nguån    kinh phÝ   ùc hiÖn  ¬ng  ×nh hµnh  ng  èc    Ò       th   Ch tr   ®é Qu gia v du lÞch    o¹n  giai® 2002­ 2005  bao  å m:  èn  u    ©y  ùng  ¬  g v ®Ç t x d c b¶n  µ  ån  v ngu kinh phÝ  ù    s nghiÖp  ng©n  do  s¸ch Nhµ   ícbè  Ý(ng©n    n   tr   s¸ch trung ¬ng,ng©n        s¸ch  a   ¬ng);nguån  ng  ãp  ña    ®Þ ph   ®ã g c c¸c doanh  nghiÖp kinh doanh  Þch    d vô  lÞch;nguån  Ön  î ña    chøc  lÞch trong vµ  µiníc;nguån  du    vi tr  c c¸ctæ  du      ngo     thu hîp ph¸p kh¸c(nÕu  ã)theo quy  nh  ña         c    ®Þ c ph¸p luËt.   ­ Tæng   ôc    Þch  µ c¬  c Du l l   quan  ñ  × ®iÒu  èi thùc  Ön  ¬ng  ch tr   ph   hi Ch tr×nh,chÞu    tr¸chnhiÖ m     tæng  îp,b¸o    ¸nh    ×nh  ×nh, hiÖu  h  c¸o,® gi¸t h   qu¶  ö  s dông kinh phÝ  µn  é  ¬ng  ×nh.   to b Ch tr P h Ç n  II: h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c ô  th Ó  N I/ Ë p   ù  to¸n, h © n  b æ, c Ê p   h¸t kinh p h Ý :  L d  p p 1/LËp  ù    d to¸n: ­ Hµng    n¨m, c¨n cø  éidung,m ôc    ¬ng  ×nh ® îcThñ íng ChÝnh      n    tiªuCh tr     t  phñ    Öt;  phª duy  Tæng  ôc  lÞch chÞu  c Du    tr¸chnhiÖ m  ¸nh    ×nh  ×nh  ùc    ® gi¸t h th hiÖn  ¬ng  ×nh  Ch tr n¨m  b¸o      Êt nhu  Çu  ån  ùc n¨m  Õ   ¹ch c¸o,®Ò xu   c ngu l   k ho   cña  ¬ng  ×nh,bao  å m:  èn  ©n  Ch tr   g v ng s¸ch Nhµ   íc(vèn trongníc,vèn    n       vay  µ  v viÖn  îníc ngoµi,®ång  êiph©n   tr      th   chia theo  ån  èn  u    vµ  èn  ù    ngu v ®Ç t vs nghiÖp);vèn    huy  ng  õc¸cdoanh  ®é t     nghiÖp  kinh doanh  Þch  ô  lÞch;vèn    d v du    kh¸c(nÕu  ã)göiBé  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu .   c   T    K ho   § t ­ Bé  µichÝnh,Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu     T    K ho   § ttæng  îp ®Ò   Êt møc  h  xu   kinh phÝ    bè  Ýtõng©n  tr     s¸ch trung ¬ng    ¶m       ®Ó ® b¶o  ùc hiÖn    ôc    Ö m   ô  th   c¸cm tiªu,nhi v cña  ¬ng  ×nh trong kú  Õ   ¹ch  ×nh  Ýnh  ñ  ×nh  èc  éi quyÕt  Ch tr     k ho tr Ch ph tr Qu h  ®Þnh.
  2. 2 2/Ph ©n    bæ,  giao kÕ   ¹ch,cÊp      ho   ph¸tkinh phÝ  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh:   th   Ch tr 2.1/Ph ©n    èn  ña  ¬ng  ×nh:   bæ v c Ch tr a/ §èivíikinh phÝ  ng©n         do  s¸ch trung  ng    ¬ b¶o  ¶m     ùc hiÖn  ­ ® ®Ó th   Ch ¬ng  ×nh: tr ­  èi víivèn  ç  îx©y  ùng  ¹  Çng  lÞch    a   ¬ng: C¨n    §   h tr  d ht du  c¸c ®Þ ph   cø tæng  møc  kinh phÝ  îccÊp  ã  Èm  Òn    ®  c th quy giao,Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   ñ    K ho   § tch tr×phèihîp víiBé   µi chÝnh, Tæng  ôc  lÞch dù  Õn  ¬ng    ©n           T    c Du    ki ph ¸n ph bæ cho    a  ¬ng. c¸c®Þ ph ­ §èivíikinh phÝ   ù         s nghiÖp: Tæng   ôc  lÞch  ñ  ×phèihîp  íiBé     c Du  ch tr     v  Tµi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ù  Õn  ¬ng  ph©n        K ho v§ t d ki ph ¸n  bæ kinh phÝ       cho Tæng   ôc    Þch  c Du l (bao  å m   phÇn  c¸c Bé,  ¬  g c¶  do    c quan  trung  ng  ùc ¬ th   hiÖn)  µ  ©n     v ph bæ kinh  Ý   ph cho  a   ¬ng  i  íinh÷ng  Ö m   ô    ®Þ ph ®è v   nhi v do Tæng  ôc  lÞch  û  Òn  c Du  u quy cho  a   ¬ng  ùc hiÖn,phï hîp víim ôc    ®Þ ph th          tiªu, nhiÖ m  ô  ∙  îcduyÖt. v®®   Trªn c¬  ë  ,  é   µi chÝnh  µ  é   Õ   ¹ch  µ  Çu    ã    s ®ã B T   v B K ho v§ t c tr¸chnhiÖm     tæng  îp  ×nh  Êp  ã  Èm   Òn  h tr c c th quy giao trong dù    to¸n ng©n    s¸ch  u     ®Ç n¨m cho  Tæng  ôc  lÞch vµ    a  ¬ng. c Du    c¸c®Þ ph   b/ §èivíikinh phÝ  ng©n         do  s¸ch ®Þa   ¬ng  ¶m     ph ® b¶o:C¨n  vµo  ôc     cø  m tiªuCh ¬ng  ×nh hµng    tr   n¨m, Tæng   ôc  lÞch  íng  Én    a   ¬ng  Ò   c Du  h d c¸c ®Þ ph v néidung    c«ng  Öc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh t¹  a  ¬ng    a   ¬ng  è  vi th   Ch tr   i ®Þ ph ®Ó ®Þ ph b trÝ vµo  ù    ©n    d to¸n ng s¸ch ®Þa   ¬ng  µ    ph v huy  ng    ån  ùc kh¸c theo  ®é c¸c ngu l     luËt®Þnh    cho  Öc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh.UBND     vi th   Ch tr   c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc  trung  ng  ©n    ¬ ph bæ kinh  Ý   ph cho  õng  ôc  t m tiªu,nhiÖm   ô  ùc  Ön    v th hi trªn®Þa   µn    b (bao  å m   èn  u   ph¸ttr Ón vµ  èn  ù  g v ®Ç t   i   v s nghiÖp),tr×nh  éi  H  ®ång  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    Öt cïng víi Öc    ph tr       phª duy      vi phª duyÖt ph©n    ù    ©n      bæ d to¸nng s¸ch ®Þa  ¬ng  µng    ph h n¨m. 2.2/C Êp      ph¸tkinh phÝ  ¬ng  ×nh:   Ch tr a/ §èivíikinh phÝ  ng©n         do  s¸ch trung  ng  ¶m     ¬® b¶o    ùc hiÖn  ­ ®Ó th   Ch ¬ng  ×nh: tr ­ Kinh  Ý  ¬ng  ×nh thuéc nguån  èn  u    ©y  ùng  ¬    ph Ch tr     v ®Ç tx d c b¶n  ç  î h tr  x©y  ùng  ¹  Çng  lÞch    a   ¬ng, ® îc cÊp    d ht du  c¸c ®Þ ph    ph¸ttheo  ×nh  h thøc "bæ   sung  ã  ôc  cm tiªu"  cho    a  ¬ng  c¸c®Þ ph theo  quy  ×nh cÊp    èn  u    ©y  tr   ph¸tv ®Ç tx dùng  ¬  c b¶n  Ön  µnh. hi h ­Kinh  Ý  ¬ng  ×nh thuéc nguån  èn  ù    ph Ch tr     v s nghiÖp: +  èi víinh÷ng  èil ng  §   kh  î c«ng  Öc  Tæng   ôc    Þch  ùc tiÕp    vi do  c Du l tr   tæ chøc  ùc hiÖn,Bé   µi chÝnh  Êp    th     T  c ph¸tkinh phÝ  Ò     v Tæng  ôc  lÞch  c Du  theo  quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h   +  èivíi èil ng c«ng  Öc  nguån  ©n  §   kh  î   vi do  ng s¸ch trung ¬ng      b¶o  ¶m   ­ ® ® îcTæng  ôc  lÞch uû  Òn    c Du    quy cho  a  ¬ng  ùc hiÖn,Bé  µichÝnh  ùc ®Þ ph th     T  th   hiÖn  Êp    c ph¸tkinh phÝ  û  Òn  Ò   ë  µichÝnh   Ët      Êp        u quy vST  ­ V gi¸®Ó c ph¸tcho chñ  ù  c¨n  theo  ù    îc giao  µ  Õt  nh  d ¸n  cø  d to¸n ®   v quy ®Þ phª  Öt  ùc hiÖn  duy th   dù    ña  ¸n c UBND   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung¬ng.   ph tr         ­  èi víikinh  Ý   Ön  îcña  ¬ng  ×nh  Õu  ã)  ùc  Ön  §   ph vi tr  Ch tr (n c th hi theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/2001/N§­   µy  CP ng 04/5/2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ýl  vµ  ö dông  èn  ç  î   iÓnchÝnh  s  v h tr  ph¸ttr   thøc (ODA)  µ        v c¸cv¨n b¶n  ªnquan. li  
  3. 3 ­ §èivíikho¶n  èn       v huy  ng  îctõ c¸c doanh  ®é ®      nghiÖp kinh doanh  Þch    d vô  lÞch,nguån    du    thu kh¸c (nÕu  ã),Tæng  ôc  lÞch ® îcsö  ông  µo      c  c Du    d v c¸c c«ng  Öc  éc  éi dung  ¬ng  ×nh,nhng  vi thu n   Ch tr   ph¶itæng  îp  µo    h v b¸o  göi c¸o    Bé  µichÝnh. T  b/ §èivíinguån  èn  ng©n       v do  s¸ch ®Þa   ¬ng    ph b¶o  ¶m:  ® C¨n  vµo  ù  cø  d to¸n® îc cÊp  ã  Èm  Òn     c th quy giao,dù      Õtsö  ông    to¸nchiti   d kinh phÝ  ña      c c¸c ®¬n  Þ, Së   µi chÝnh­ V Ët    ùc hiÖn  Êp  v  T    gi¸th   c ph¸tkinh phÝ   Ò     n  Þ      v c¸c ®¬ v thùc hiÖn    theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h II/N é i d u n g  v µ  c h Õ  ® é  c hi    tiªu t µi h Ý n h  th ù c hi Ö n      c C h ¬ n g   × nh: tr 1/Néi dung     chi: a/Néi dung    õnguån  èn  u    ©y  ùng  ¬     chit   v ®Ç tx d c b¶n: Chi ®Ç u  ,n©ng  Êp, x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng      t  c  d c s h  c¸c khu  lÞch,vïng du  du      lÞch,®iÓ m   lÞch.   du  b/Néi dung    õnguån  èn  ù     chit   v s nghiÖp: ­ Chi lµm  µ  Ën     v v chuyÓn  s¶n  È m   ph tuyªntruyÒn,qu¶ng    Ò   lÞch      b¸ v du  ViÖtNam     trong nícvµ  ícngoµi;     n  ­ Chi tuyªntruyÒn      ¬ng  Ön th«ng    ichóng       trªnc¸c ph ti   tin®¹   trong níc;x©y     dùng  Ö   èng  h th th«ng    lÞch. tindu  ­ Chi  óc  Õn    x ti qu¶ng  Du   Þch  Öt Nam       Ö   èng  b¸  l Vi   trªnc¸c h th th«ng    tin, b¸o  Ý  ícngoµivÒ   t  íc,con  êi,tiÒm  ch n     ®Ê n   ng   n¨ng  µ  ¬  Õ   Ýnh  v c ch ch s¸ch ®èi    víi lÞch ViÖtNam;  êi    µ    µ     Du      m c¸cnh b¸o v c¸ch∙ng l÷hµnh  ícngoµivµo     n    tham  quan,kh¶o      ÕtbµituyªntruyÒn  Ò   lÞch ViÖtNam.   s¸t®Ó vi       v Du      ­Chi hç  î chøc    Ô  éi, ù  Ön  lÞch trong nícnh»m   ©y  ùng      tr  tæ  c¸cl h   ki du  s      xd c¸clÔ  éitrëthµnh   h   s¶n  È m   lÞch; ph du    ­ Chi kh¶o    ©y  ùng    ¬ng  ×nh  lÞch  íi,ch¬ng  ×nh    s¸tx d c¸c ch tr du  m  tr du lÞch sinh th¸   ¬ng  ×nh du  Þch lµng nghÒ       ich, tr   l     truyÒn  èng.. th . ­ Chi tæ      chøc    c¸c kho¸ båidìng ®µo  ¹ol¹ n©ng       t   i cao n¨ng  ùc lao ®éng  l    trong ngµnh  lÞch;chitæ    Du      chøc    éithi  íng  Én    lÞch,nghiÖp  c¸c h   : H d viªndu    vô kh¸ch s¹n,nÊu    ©n  écvµ    éithi    ¨n d t   c¸ch     chuyªn ngµnh    kh¸c. ­ Chi tham gia  éi nghÞ,  éi chî,tæ  h  h     chøc    ù  Ön  lÞch  ¹  íc c¸c s ki du  t in   ngoµi. ­ Chi qu¶n  ýCh ¬ng  ×nh:mua       l  tr   v¨n phßng  È m   µ  ph v c«ng  ô  µis¶n,chi c t     tr¶tiÒn    x¨ng    xe,c«ng    Ý, th«ng    ªnl¹cvµ    t¸cph   tinli     c¸c kho¶n    µnh  Ýnh  chih ch kh¸cphôc  ô  ¬ng  ×nh.   v Ch tr ­Chi héinghÞ  ¬  Õt,tæng  Õt,kiÓm    ¸nh    ¬ng  ×nh.     sk   k  tra® gi¸Ch tr 2/Møc    chi: C¸c  éidung    n  chinªu    trªnph¶ithùc hiÖn      theo  ng  Õ       Èn, ®ó ch ®é tiªuchu   ®Þnh møc      Ön  µnh,cô  Ó: chitiªuhi h   th ­ §èivíi         kho¶n    éc nguån  èn  u    ©y  ùng  ¬  c¸c chithu   v ®Ç tx d c b¶n  îcthùc ®    hiÖn  theo ®Þnh    møc,  n    ©y  ùng  ¬  ®¬ gi¸x d c b¶n  Ön  µnh. hi h
  4. 4 ­ §èivíi      kho¶n    chithanh    to¸nc«ng    Ý  t¸cph cho  ÷ng    é  i  nh c¸n b ® c«ng    t¸c trong níc ® îc thùc hiÖn        theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng    è  t s 94/1998/TT­BTC   µy  ng 30/6/1998 cña  é  µichÝnh    nh  Õ       BT  qui®Þ ch ®é c«ng    Ý  t¸cph cho    é,c«ng  c¸n b   chøc  µ  íc®i  nh n   c«ng    t¸ctrong níc.   ­ §èivíi         kho¶n    éinghÞ, héith¶o ® îcthùc hiÖn  c¸c chih           theo    nh  ¹  qui®Þ ti Th«ng   è  ts 93/1998/TT­BTC   µy  ng 30/6/1998 cña  é  µichÝnh    nh  Õ     BT  qui®Þ ch ®é       éinghÞ    Êp  chitiªuh   c¸cc trong c¶  íc.  n ­ §èivíi      kho¶n    chithanh    to¸nc«ng    Ý  t¸cph cho  ÷ng    é  i  nh c¸n b ® c«ng    t¸c nícngoµi® îcthùc hiÖn         theo quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   è  t s 45/1999/TT­BTC   µy  ng 4/5/1999  ña  é   µi chÝnh    nh  Õ     c BT  qui®Þ ch ®é c«ng    Ý  t¸cph cho    é, c«ng  c¸n b   chøc  µ  íc ®i  nh n   c«ng    ¾n   ¹n    íc ngoµivµ  t¸cng h ën     Th«ng   è  t s 108/1999/TT­ BTC   íng dÉn    h  bæ sung  Th«ng   è  ts 45/1999/TT­ BTC   µy  ng 4/5/1999. ­ §èivíikho¶n    Õp       chiti kh¸ch nícngoµi® îcthùc hiÖn          theo  quy  nh  ¹ ®Þ ti   Th«ng   è  t s 100/2000/TT/BTC  µy  ng 16/10/2000  ña  é   µi chÝnh    nh   c BT  qui ®Þ chÕ       Õp  ®é tiªuti kh¸ch  íc ngoµi vµ      chøc    éi nghÞ,  éi th¶o n    chi tiªutæ  c¸c h   h    quèc  Õ  ¹ ViÖtNam. t t  i   ­ §èi víikho¶n      ïlao cho           chitr¶th     gi¸o viªn tham      gia c¸c kho¸ gi¶ng  ¹y   d  n©ng  cao    Ò   îcthùc hiÖn  tay ngh ®     theo    nh  ¹ Th«ng   è  qui®Þ ti   ts 105/2001/TT­ BTC   µy  ng 27/12/2001  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  c BT  h d qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d kinh  phÝ  o  ¹o, åidìng c¸n bé  ®µ t     b     c«ng  chøc  µ  íc. nh n ­ C¸c    kho¶n    ña  ¬ng  ×nh cã  Ýnh  Êt ® Æc   ïnh      n    chic Ch tr   t ch   th   chiinÊ c¸c Ên  È m,  ph s¸ch,tranh,¶nh; chilµm         phim; chilµm  Ón     bi qu¶ng      c¸o;chi kh¶o  s¸t;   ¹t®éng    ho   chi tuyªn truyÒn    ¬ng  Ön    trªnph ti th«ng    ichóng  tin®¹   trong níc    vµ  µiníc;chitæ  ngo       chøc  hoÆc   ç  î chøc    ù  Ön  lÞch  h tr  tæ  c¸c s ki du  trong níc    vµ  íc ngoµi. . h×c¨n  ®Ó   ©y  ùng  ù  n  .t   cø  x d d to¸n vµ    qu¶n  ý lµ c¸c  Õ   ,  l    ch ®é ®Þnh  møc,  n    µ   íc®∙    nh  ña    µnh  ã  ®¬ gi¸Nh n   qui®Þ c c¸cng c c«ng  Öc ¬ng  ù. vi t t  Nh÷ng  éidung    µy  n  chin ph¶i® îc cÊp  ã  Èm  Òn     c th quy phª  Öt  ù    íc duy d to¸ntr   khithùc hiÖn  µm    cÊp    µ  Õt to¸nkinhphÝ.     l c¨n cø  ph¸tv quy       ­  èi víinh÷ng  Çn  Öc  §   ph vi ph¶i thùc  Ön  u   Çu  ×  dông    hi ®Ê th th ¸p  theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 88/1999/N§­   µy  CP ng 01/9/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc    c Ch ph v vi ban hµnh  Quy  Õ   u   Çu,NghÞ   nh  è  ch ®Ê th   ®Þ s 14/2000/N§­   µy  CP ng 5/5/2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi    ph v vi s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   u   Çu  ch ®Ê th ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 88/1999/N§­   µy  CP ng 01/9/1999 vµ        c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh. h  thih   ­  èi víic¸c kho¶n    §     chi kh¸c,c¨n  vµo    cø  ho¸  n,  ®¬ chøng  õ chi tiªuhîp  t      ph¸p,hîp lÖ      theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h III/§i Ò u  ch Ø n h  n éi d u n g  v µ  d ù  to¸n kinh p h Ý     c ñ a  h ¬ n g   × nh:   C tr §èivíikinh phÝ  ng©n       do  s¸ch trung ¬ng  ¶m       ® b¶o    ùc hiÖn  ¬ng  ®Ó th   Ch tr×nh,trong    qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu  Êy  Çn  Õtph¶i ®iÒu  tr th hi   th c thi     chØnh  µm  l thay ® æi  éidung  µ  ù    ña    ù       n  v d to¸nc c¸cD ¸n trong Ch ¬ng  ×nh,th× Tæng  ôc    tr    c Du   Þch  ùc hiÖn  iÒu  l th   ® chØnh sau    ã    Õn  khic ý ki tho¶  Ën  thu b»ng  v¨n    b¶n cña  é   µi chÝnh  ®èivíivèn  ù  BT  (    s nghiÖp) vµ  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ®èi   c B K ho v§ t(   víi èn  ©y  ùng  ¬   vxd c b¶n).
  5. 5 I V/ h Õ  ® é  b¸o c¸o,  C  ki Ó m  tra  µ  q u y Õ t to¸n  v kinh p h Ý :  1/ Ch Õ     c¸o ®Þnh  ú  µng  ý,n¨m: C¸c  n  Þ  µ  a   ¬ng    ®é b¸o    kh qu     ®¬ v v ®Þ ph thùc  Ön  ¬ng  ×nh  ã  hi Ch tr c tr¸ch nhiÖm     b¸o c¸o Tæng   ôc    Þch  Ò   ×nh  c Du l vt h×nh  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh.Tæng  ôc  lÞch  th   Ch tr   c Du  b¸o    Çn  c¸o ph c«ng  Öc    vi do Tæng   ôc  ùc tiÕp  iÓn khai vµ  c tr   tr     tæng  îp  h b¸o  c¸o  ña    a   ¬ng  Ò   c c¸c ®Þ ph v t×nh  ×nh  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh göiBé  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu . h th   Ch tr     T     K ho   § t 2/ Ch Õ     Óm       ®é ki tra:Tæng   ôc  lÞch  èi hîp  íiBé   µi chÝnh, Bé   c du  ph   v  T     K Õ   ¹ch  µ  Çu   Õn  µnh  Óm     êng  ho v§ t ti h ki trath xuyªn hoÆc   t  Êt vÒ   Öc    ®é xu   vi qu¶n  ýsö  ông  l  d kinhphÝ  ¬ng  ×nh.   Ch tr 3/ Quy Õt  to¸n kinh  Ý:  èi quý, cuèi n¨m    ph cu       c¸c  n   Þ   ®¬ v ph¶i b¸o      c¸o quyÕt  to¸n kinh phÝ   ¬ng  ×nh  ∙  ùc hiÖn  ïng  íiquyÕt      Ch tr ® th   c v  to¸n ching©n      s¸ch  µ   íc hµng  Nh n   n¨m  ña  c c¸c  n   Þ.  ®¬ v B¸o  c¸o quyÕt to¸n kÌm    theo    c¸c thuyÕt  minh  ô  Ó  Ò   Õt  c th v k qu¶  ùc  Ön  ¬ng  ×nh   khèi l ng  ùc th hi Ch tr nh  î th   hiÖn,m ôc    ùc hiÖn ¬ng    tiªuth   t øng  íi v  møc kinh phÝ  ∙  ùc hiÖn.   ® th   ­ Tæng   ôc    Þch  c Du l b¸o c¸o  Õt  quy to¸n sè    kinh  Ý   ¬ng  ×nh  îc ph Ch tr ®  cÊp  Ò   v Tæng  ôc  íi é  µichÝnh. c v  T   B ­ §èivíi      kinh phÝ  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh ® îccÊp  û  Òn  Ò   a  ­   th   Ch tr     u quy v ®Þ ph ¬ng, c¸c ®¬n  Þ  Õt       v quy to¸n kinh phÝ   ∙  ö  ông  íiSë   µi chÝnh    Ët      ®sd v  T   ­ V gi¸. Së   µichÝnh    Ët    ã  T  ­ V gi¸c tr¸chnhiÖ m   Ðt duyÖt  c¸o quyÕt      x  b¸o    to¸nkinh phÝ    uû  Òn  quy theo quy  nh  Ön  µnh,göiBé  µichÝnh  µ    ®Þ hi h    T  v Tæng  ôc  lÞch. c Du  Bé   µi chÝnh  èi hîp  íiTæng   ôc    Þch  Èm     T  ph   v   c Du l th tra,xem   Ðt  Õt x quy   to¸n kinh phÝ   û  Òn  ña    ë   µi chÝnh  Ët    µ      u quy c c¸c S T   V gi¸v tæng  îp  h b¸o    c¸o quyÕt    to¸nkinh phÝ  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh cïng víi   th   ch tr       Õt    ©n  quy to¸nng s¸ch nhµ    níchµng    n¨m  ×nh Ch Ýnh  ñ    ×nh Quèc  éiphª chuÈn. tr   ph ®Ó tr   h     Tæng   ôc    Þch  ã  c Du l c tr¸ch nhiÖ m     tæng  îp, b¸o  h  c¸o, ®¸nh    ×nh    gi¸ t h×nh  ö  ông, quyÕt  sd   to¸n kinh  Ý   ña  µn  é  ¬ng  ×nh  îc Thñ íng   ph c to b Ch tr ®  t  ChÝnh  ñ    Öt theo tõng giai o¹n. ph phª duy        ® P h Ç n  III:T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ¨ng    15  k t  ® trªnc«ng  b¸o.Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    n  Þ    qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh c¸c ®¬ v ph¶n  ¸nh vÒ   é  µichÝnh      BT  ®Ó xem  Ðt,söa  æi    x  ® bæ sung cho  ïhîp. ph  
Đồng bộ tài khoản