Thông tư 31/2008/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
41
lượt xem
4
download

Thông tư 31/2008/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 31/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được chuyển đổi từ các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập theo Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 31/2008/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG – THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ------ ------------ S : 31/2008/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N CH LAO NG, TI N LƯƠNG IV I DOANH NGHI P KHOA H C VÀ CÔNG NGH Ư C CHUY N I T CÁC T CH C NGHIÊN C U KHOA H C VÀ PHÁT TRI N CÔNG NGH CÔNG L P THEO NGHN NNH S 80/2007/N -CP NGÀY 19 THÁNG 05 NĂM 2007 C A CHÍNH PH . Thi hành Ngh nh s 80/2007/N -CP ngày 19 tháng 05 năm 2007 c a Chính ph v doanh nghi p khoa h c và công ngh , sau khi trao i ý ki n v i các B , ngành liên quan, B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch lao ng, ti n lương i v i doanh nghi p ư c chuy n i t các t ch c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh công l p như sau: I. PH M VI I U CH NH VÀ I TƯ NG ÁP D NG 1. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này hư ng d n th c hi n ch lao ng, ti n lương i v i các doanh nghi p khoa h c và công ngh ư c chuy n i t các t ch c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , t ch c d ch v khoa h c và công ngh công l p (g i t t là t ch c khoa h c và công ngh ) theo Ngh nh s 80/2007/N -CP bao g m: a) Công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên; b) Công ty c ph n. Các công ty quy nh t i i m a và i m b, kho n 1 nêu trên ư c g i t t là doanh nghi p khoa h c và công ngh . 2. i tư ng áp d ng: a) Nh ng ngư i chuy n sang làm vi c theo ch h p ng lao ng theo quy nh t i Ngh nh s 44/2003/N -CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v h p ng lao ng t i doanh nghi p khoa h c và công ngh . b) Nh ng ngư i gi các ch c danh thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách H i ng qu n tr ; thành viên Ban ki m soát; thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách H i ng thành viên; Ki m soát viên chuyên trách, Ki m soát viên không chuyên trách, T ng giám c, Giám c, Phó t ng giám c, Phó
  2. Giám c và K toán trư ng trong doanh nghi p khoa h c và công ngh (g i t t là viên ch c qu n lý). c) Nh ng ngư i làm vi c t i công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên và công ty c ph n. II. H P NG LAO NG 1. Nh ng ngư i làm vi c t i các t ch c khoa h c và công ngh khi chuy n sang làm vi c t i doanh nghi p khoa h c và công ngh theo quy nh t i Ngh nh s 80/2007/N -CP thì th c hi n vi c ký h p ng lao ng theo quy nh t i Ngh nh s 44/2003/N -CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 c a Chính ph v h p ng lao ng và Thông tư s 21/2003/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n thi hành m t s i m c a Ngh nh s 44/2003/N -CP nêu trên như sau: - i v i nh ng ngư i ã ký h p ng làm vi c (h p ng có th i h n ho c không xác nh th i h n) theo quy nh t i Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c thì ti p t c ký h p ng lao ng theo quy nh t i Ngh nh s 44/2003/N -CP nêu trên. - i v i nh ng ngư i chưa ư c ký h p ng làm vi c theo quy nh t i Ngh nh s 116/2003/N -CP thì ph i ký h p ng lao ng theo quy nh t i Ngh nh s 44/2003/N -CP nêu trên. - i v i nh ng ngư i ã ký h p ng làm vi c theo quy nh t i Ngh nh s 116/2003/N -CP khi chuy n sang làm vi c t i các doanh nghi p khoa h c và công ngh có s thay i v công vi c, ch c v m nh n thì ký l i h p ng lao ng nhưng vi c ký h p ng lao ng ph i theo úng quy nh t i Ngh nh s 44/2003/N -CP nêu trên. 2. i v i doanh nghi p khoa h c và công ngh ư c thành l p m i theo mô hình công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên và công ty c ph n thì th c hi n vi c ký h p ng lao ng i v i ngư i lao ng theo quy nh t i Ngh nh s 44/2003/N -CP nêu trên. III. CH TI N LƯƠNG 1. X p lương: a) Công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, công ty c ph n t xây d ng, quy t nh thang lương, b ng lương theo quy nh c a Nhà nư c thì căn c vào các m c lương theo thang lương, b ng lương và ch c danh ngh , công vi c m nhi m, công ty th c hi n x p lương cho ngư i lao ng. b) Trư ng h p, công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, công ty c ph n v n d ng h th ng thang lương, b ng lương và ch ph c p lương theo quy nh t i Ngh nh s 205/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph thì vi c
  3. chuy n, x p lương i v i nh ng ngư i chuy n sang làm vi c theo ch h p ng lao ng và nh ng ngư i ư c b nhi m gi ch c v qu n lý ư c quy nh như sau: b.1. Nguyên t c chuy n, x p lương: - i v i nh ng ngư i ang x p lương theo Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph (g i t t là lương cũ) thì ph i chuy n, x p lương theo Ngh nh s 205/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph (g i t t là lương m i); - Vi c chuy n x p lương cũ sang lương m i ph i theo công vi c ư c giao, ch c v m nh n. H s lương m i ư c chuy n x p b o m b ng ho c cao hơn g n nh t so v i h s lương hi n hư ng. Trư ng h p h s lương m i th p hơn h s lương cũ (k c ph c p thâm niên vư t khung n u có) thì ư c hư ng h s chênh l ch b o lưu cho b ng h s lương cũ cho n khi ư c chuy n sang làm công vi c khác, ng ch lương khác; - Trong quá trình th c hi n chuy n, x p lương m i, công ty không ư c k t h p nâng ng ch viên ch c, không ư c k t h p nâng b c lương, không ư c x p lương và ph c p lương vào h ng cao hơn h ng c a công ty ư c x p; - Phương án chuy n x p lương và ph c p lương m i ph i ư c c p có thNm quy n quy t nh trư c khi th c hi n. b.2. Cách chuy n, x p lương: b.2.1 i v i viên ch c qu n lý ư c b nhi m ho c ang gi ch c danh lãnh o nào thì chuy n x p tương ng vào ch c danh lãnh o ó theo h ng công ty ư c x p, c th như sau: - Ch t ch H i ng qu n tr chuyên trách, Ch t ch H i ng thành viên chuyên trách x p lương theo ch c danh Ch t ch H i ng qu n tr c a b ng lương c a thành viên chuyên trách H i ng qu n tr ; - Thành viên chuyên trách H i ng qu n tr , thành viên chuyên trách H i ng thành viên x p lương theo ch c danh thành viên chuyên trách H i ng qu n tr c a b ng lương c a thành viên chuyên trách H i ng qu n tr ; - T ng giám c, Giám c, Phó t ng giám c, Phó giám c và K toán trư ng x p lương theo b ng lương c a T ng giám c, Giám c, Phó t ng giám c, Phó giám c, K toán trư ng. - i v i thành viên không chuyên trách H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát (không k Trư ng ban ki m soát); thành viên không chuyên trách H i ng thành viên, Ki m soát viên không chuyên trách ư c hư ng ph c p trách nhi m công vi c theo h ng công ty ư c x p. Cách chuy n, x p lương như sau:
  4. + X p vào b c 1 m i, n u h s lương cũ (k c ph c p ch c v , ph c p thâm niên vư t khung n u có) th p hơn ho c b ng b c 1 m i. Th i gian nâng b c lương l n sau tính t khi x p lương b c 1 m i. Trư ng h p m c chênh l ch gi hai h s lương cũ và m i nh hơn 70% thì th i gian nâng b c l n sau tính t khi gi h s m c lương cũ; l n hơn 70% thì th i gian nâng b c l n sau tính t khi gi h s lương m i. + X p vào b c 2 m i, n u h s lương (k c ph c p ch c v , ph c p thâm niên vư t khung n u có) cao hơn b c 1. Trư ng h p h s lương cũ cao hơn h s lương b c 2 m i thì ư c hư ng h s chênh l ch b o lưu cho b ng h s lương cũ; + Viên ch c thôi gi ch c danh qu n lý thì x p l i lương theo công vi c, ch c v m i, không b o lưu h s lương cũ ho c chuy n sang ngang h s lương m i tương ương. b.2.2. i v i viên ch c ư c b nhi m gi ch c v Trư ng phòng, Phó trư ng phòng và tương ương thì chuy n x p lương theo b ng lương viên ch c chuyên môn, nghi p v các công ty nhà nư c và ư c hư ng ph c p gi ch c v Trư ng phòng, Phó trư ng phòng và tương ương theo h ng công ty. i v i Ki m soát viên chuy n x p lương theo b ng lương viên ch c chuyên môn, nghi p v các công ty nhà nư c và hư ng ph c p ch c v Trư ng phòng. b.2.3. i v i viên ch c chuyên môn, nghi p v và nh ng ngư i làm vi c theo ch h p ng lao ng. - i v i viên ch c x p lương theo b ng lương viên ch c chuyên môn, nghi p v các ng ch theo b ng lương chuyên môn, nghi p v i v i cán b , viên ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c thì chuy n x p lương như sau: + Ng ch nghiên c u viên cao c p (A3.1) x p vào ng ch chuyên viên cao c p; ng ch nghiên c u viên chính (A2.1) x p vào ng ch chuyên viên chính; ng ch nghiên c u viên (A1) x p vào ng ch chuyên viên; ng ch k thu t viên (B) x p vào ng ch cán s , k thu t viên theo b ng lương viên ch c chuyên môn, nghi p v trong các công ty nhà nư c; + Chuy n x p vào b c có h s lương m i b ng ho c cao hơn g n nh t v i h s lương cũ c a ng ch ư c x p. Ví d : Ông Nguy n Văn BNy, hi n x p lương ng ch nghiên c u viên, viên ch c lo i A1, b c 6, h s 3,99 theo Ngh nh s 204/2004/N -CP, chuy n, x p vào ng ch chuyên viên, b c 7, h s 4,2 theo b ng lương viên ch c chuyên môn, nghi p v công ty nhà nư c ban hành kèm theo Ngh nh s 205/2004/N -CP c a Chính ph . + Trư ng h p x p vào b c cu i cùng c a ng ch m i, n u h s b c lương m i th p hơn h s b c lương cũ thì ư c hư ng thêm h s chênh l ch b o lưu cho b ng h s lương cũ; Ví d : Ông Nguy n Văn Năm, hi n x p lương ng ch nghiên c u viên, viên ch c lo i A1, b c 9, h s 4,98 theo Ngh inh s 204/2004/N -CP, chuy n, x p vào ng ch chuyên viên, b c 8, h s 4,51 theo b ng lương viên ch c chuyên môn, nghi p v
  5. công ty nhà nư c ban hành kèm theo Ngh nh s 205/2004/N -CP c a Chính ph và hư ng h s chênh l ch b o lưu 0,47 (4,98 – 4,51). + Trư ng h p viên ch c ã ư c hư ng ph c p thâm niên vư t khung c a ng ch lương cũ thì t l ph c p thâm niên vư t khung ư c tính trên h s lương cũ xác nh t ng h s lương làm căn c chuy n, x p lương. Ví d : Ông Nguy n Văn Ba, hi n x p lương ng ch nghiên c u viên cao c p, b c 6, h s 8,00 và hư ng ph c p thâm niên vư t khung 5%, t ng h s lương chuy n x p lương 8,40 (8,00 + 8,00 x 0,05), như v y ông A ư c x p vào ng ch chuyên viên cao c p, b c 4, h s 6,60 và hư ng h s chênh l ch b o lưu 1,8. - i v i viên ch c x p ng ch công ch c yêu c u trình ào t o cao ng ho c c nhân cao ng (Ao) thì x p vào ng ch cán s , k thu t viên theo b ng lương viên ch c chuyên môn, nghi p v các công ty nhà nư c và cách chuy n x p lương tương t như i v i viên ch c chuyên môn, nghi p v c a Thông tư này nhưng th p nh t là b c 2, h s 1,99. b.2.4. i v i nhân viên văn thư, nhân viên ph c v theo b ng lương nhân viên th a hành, ph c v trong các cơ quan nhà nư c và các ơn v s nghi p c a Nhà nư c (b ng 4) thì chuy n ngang b c lương cũ sang b c lương m i tương ng theo ch c danh nhân viên văn thư, nhân viên ph c v c a b ng lương nhân viên th a hành, ph c v các công ty nhà nư c. b.2.5. i v i nhân viên b o v cơ quan theo b ng lương nhân viên th a hành, ph c v trong các cơ quan nhà nư c và các ơn v s nghi p c a Nhà nư c (b ng 4) thì chuy n x p lương vào nhóm II, B.13, ch c danh nhân viên b n v c a b ng lương nhân viên bán vé, nhân viên b o v tr t t t i các i m văn hóa công c ng, b n xe, nhà ga, b n c ng và b o v m i như sau: + B c 1 cũ x p vào b c 1 m i; b c 2, b c 3 cũ x p vào b c 2 m i; b c 4, b c 5, cũ x p vào b c 3 m i; b c 6, b c 7 cũ x p vào b c 4 m i; b c 8, b c 9, b c 10, b c 11, b c 12 cũ x p vào b c 5 m i. + Trư ng h p x p vào b c 5 m i, n u h s b c lương m i th p hơn h s b c lương cũ thì ư c hư ng thêm h s chênh l ch b o lưu quy nh t i i m 2.1, kho n 2, m c III trên. + Trư ng h p nhân viên b o v ư c hư ng ph c p thâm niên vư t khung thì t l ph c p thâm niên vư t khung ư c tính trên h s lương cũ xác nh t ng h s lương làm căn c chuy n, x p lương. b.2.6. i v i nhân viên k thu t, nhân viên ánh máy theo b ng lương nhân viên th a hành, ph c v trong các cơ quan nhà nư c và các ơn v s nghi p c a Nhà nư c (b ng 4) thì chuy n x p lương theo ch c danh cán s , k thu t viên c a b ng lương viên ch c chuyên môn, nghi p v . Th i gian nâng b c lương i v i ngư i lao ng quy nh t i i m b.2.1, i m b.2.2, i m b.2.3, i m b.2.4, i m b.2.5 và i m b.2.6, kho n 1, m c III c a Thông tư này ư c tính t l n nâng b c cũ theo Ngh nh s 204/2004/N -CP.
  6. b.2.7. i v i công nhân viên tr c ti p s n xu t, kinh doanh: - i v i nh ng ngư i ã x p lương theo các thang lương, b ng lương công nhân, nhân viên tr c ti p s n xu t, kinh doanh theo quy nh t i Ngh nh s 205/2004/N - CP thì ư c gi nguyên b c lương c a thang lương, b ng lương hi n x p. - i v i nh ng ngư i x p lương theo b ng lương quy nh t i Ngh nh s 204/2004/N -CP khi chuy n x p lương theo thang lương, b ng lương công nhân, nhân viên tr c ti p s n xu t kinh doanh quy nh t i Ngh nh s 205/2004/N -CP thì căn c vào công vi c ư c giao, ch c danh, tiêu chuNn c p b c k thu t công nhân, công ty t ch c ki m tra trình tay ngh . Ngư i lao ng t b c th c a ngh nào thì x p vào b c lương c a ngh ó theo các thang lương, b ng lương do Nhà nư c quy nh. i v i nhân viên lái xe cơ quan x p lương theo b ng lương nhân viên th a hành, ph c v trong các cơ quan nhà nư c và các ơn v s nghi p c a Nhà nư c (b ng 4) thì chuy n x p vào b ng lương công nhân lái xe (B12) c a nhóm xe con, xe t c xi, xe t i, xe cNu dư i 3,5 t n, xe khách dư i 20 gh như sau: B c 1 cũ x p vào b c 1 m i; b c 2 và b c 3 cũ x p vào b c 2 m i; b c 4, b c 5, b c 6 x p vào b c 3 m i; b c 7, b c 8, b c 9, b c 10, b c 11, b c 12 x p vào b c 4 m i; Trư ng h p x p vào b c 4 m i, n u h s b c lương m i th p hơn h s b c lương cũ thì ư c hư ng thêm h s chênh l ch b o lưu. Trư ng h p lái xe ư c hư ng ph c p thâm niên vư t khung thì t l ph c p thâm niên vư t khung ư c tính trên h s lương cũ xác nh t ng h s lương làm căn c chuy n, x p lương. Ví d : Ông Nguy n Văn A, lái xe cơ quan hi n x p lương b c 12, h s lương 4,03 và hư ng ph c p thâm niên vư t khung 5%, t ng h s lương chuy n x p lương 4,23 (4,03 + 4,03 x 0,05), như v y ông A ư c x p lương b c 4, h s 3,60 c a ch c danh lái xe con và hư ng h s chênh l ch b o lưu 0,63. b.3. X p h ng công ty. - Công ty th c hi n x p h ng theo quy nh t i Thông tư s 23/2005/TT-BL TBXH ngày 31 tháng 8 năm 2005 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n x p h ng và x p lương i v i thành viên chuyên trách H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó T ng giám c, k toán trư ng công ty nhà nư c x p lương i v i viên ch c qu n lý. - i v i công ty chưa có tiêu chuNn x p h ng thì căn c vào m c ph c p ch c v lãnh o c a ch c danh Vi n trư ng và tương ương quy nh t i Thông tư s 18/2005/TT-BKHCN ngày 02 tháng 11 năm 2005 c a B Khoa h c và Công ngh hư ng d n th c hi n ch ph c p ch c v lãnh o trong các t ch c khoa h c và công ngh t m th i nh h ng cho công ty theo nguyên t c sau: n u m c ph c p lãnh o c a Vi n trư ng t 0,9 tr lên thì t m x p vào công ty h ng I, m c 0,7 thì t m x p vào công ty h ng II, m c 0,6 tr xu ng thì t m x p vào công ty h ng III làm cơ s x p lương i v i viên ch c qu n lý.
  7. Căn c vào phương pháp xây d ng tiêu chuNn x p h ng công ty ban hành kèm theo Thông tư s 23/2005/TT-BL TBXH ngày 31 tháng 8 năm 2005 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n x p h ng và x p lương i v i thành viên chuyên trách H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó T ng giám c, k toán trư ng công ty nhà nư c, B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m t ch c xây d ng tiêu chuNn x p h ng i v i các doanh nghi p khoa h c và công ngh và ngh Liên B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Tài chính th a thu n, ban hành. 2. Qu n lý ti n lương: a) i v i các doanh nghi p khoa h c và công ngh t xây d ng, quy t nh thang lương, b ng lương thì th c hi n vi c xây d ng và ăng ký thang lương, b ng lương, ph c p lương và xác nh qu ti n lương, ti n thư ng theo quy nh t i Ngh nh s 114/2002/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v ti n lương; Ngh nh s 110/2008/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 c a Chính ph quy nh m c lương t i thi u vùng i v i ngư i lao ng làm vi c công ty, doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác, trang tr i, h gia ình, cá nhân và các t ch c khác c a Vi t Nam có thuê mư n lao ng và Thông tư s 13/2003/TT-BL TBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u Ngh nh s 114/2002/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph v ti n lương i v i ngư i lao ng làm vi c trong doanh nghi p ho t ng theo Lu t doanh nghi p và Thông tư s 28/2007/TT-BL TBXH ngày 05 tháng 12 năm 2007 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i s a i Thông tư s 13/2003/TT-BL TBXH và Thông tư s 14/2003/TT-BL TBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 114/2002/N -CP c a Chính ph v ti n lương và Thông tư s 24/2008/TT- BL TBXH ngày 20 tháng 10 năm 2008 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m c lương t i thi u vùng i v i doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác, trang tr i, h gia ình, cá nhân và các t ch c khác c a Vi t Nam có thuê mư n lao ng làm căn c x p lương và tr lương cho ngư i lao ng. b) Hàng năm, căn c vào k ho ch s n xu t, kinh doanh, doanh nghi p có trách nhi m xây d ng qu ti n lương k ho ch làm căn c tr lương cho ngư i lao ng g n v i năng su t, ch t lư ng, hi u qu c a doanh nghi p và m c óng góp cho công ty, khuy n khích nh ng ngư i có trình chuyên môn, k thu t cao, tay ngh gi i và phù h p v i m t b ng ti n công trên th trư ng lao ng. Qu ti n lương k ho ch do doanh nghi p xây d ng ư c ăng ký v i các C c thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi doanh nghi p óng tr s chính làm căn c xác nh thu nh p ch u thu . c) Doanh nghi p có trách nhi m xây d ng quy ch tr lương làm căn c tr lương cho ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t b o m dân ch , công b ng, công khai, minh b ch. Khi xây d ng quy ch tr lương ph i có s tham gia c a Ban ch p hành công oàn doanh nghi p, ng th i ph bi n n t ng ngư i lao ng và ăng ký v i S Lao ng – Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p óng tr s chính.
  8. IV. T CH C TH C HI N 1. Căn c n i dung hư ng d n t i Thông tư này, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o, hư ng d n các doanh nghi p khoa h c và công ngh th c hi n chính sách ti n lương theo úng quy nh c a Nhà nư c. 2. i v i công ty nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do Nhà nư c làm ch s h u 100% v n i u l ư c chuy n i t các t ch c khoa h c và công ngh thì vi c chuy n x p lương theo quy nh t i i m b.2, kho n 1, m c III c a Thông tư này và th c hi n cơ ch qu n lý lao ng, ti n lương và thu nh p như sau: - i v i công ty nhà nư c thì th c hi n theo Ngh nh s 206/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph quy nh qu n lý lao ng, ti n lương và thu nh p trong các công ty Nhà nư c; Ngh nh s 207/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph quy nh ch ti n lương, ti n thư ng và ch trách nhi m i v i các thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, Giám c công ty Nhà nư c và Thông tư s 07/2005/TT-L TBXH ngày 5 tháng 01 năm 2005 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n Ngh nh s 206/2004/N -CP; Thông tư s 08/2005/TT-L TBXH ngày 5 tháng 01 năm 2005 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n Ngh nh s 207/2004/N -CP nêu trên c a Chính ph ; - i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do Nhà nư c làm ch s h u 100% v n i u l thì th c hi n theo Ngh nh s 86/2007/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh v qu n lý lao ng và ti n lương trong các công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do nhà nư c làm ch s h u 100% v n i u l và Thông tư s 15/2007/TT-L TBXH ngày 31 tháng 8 năm 2007 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n Ngh nh s 86/2007/N -CP nêu trên. 3. Các doanh nghi p khoa h c và công ngh ư c thành l p m i theo mô hình công ty trách nhi m h u h n 2 thành viên tr lên và công ty c ph n thì th c hi n vi c ký h p ng lao ng theo quy nh t i Ngh nh s 44/2003/N -CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t Lao ng v h p ng lao ng và ch ti n lương theo quy nh t i Ngh nh s 114/2002/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t Lao ng v ti n lương; Thông tư s 13/2003/TT-L TBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh s 114/2002/N -CP v ti n lương i v i ngư i lao ng làm vi c trong các doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p và Thông tư s 28/2007/TT-L TBXH ngày 5 tháng 12 năm 2007 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i s a i Thông tư s 13/2003/TT-L TBXH và Thông tư s 14/2003/TT-L TBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh s 114/2002/N -CP c a Chính ph v ti n lương. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các doanh nghi p khoa h c và công ngh ư c chuy n i t các t ch c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh theo Ngh nh s 80/2007/N -CP ngày 19 tháng
  9. 05 năm 2007 c a Chính ph v doanh nghi p khoa h c và công ngh trư c khi Thông tư này có hi u l c thi hành cũng thu c i tư ng áp d ng Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c, ngh các B qu n lý ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T p oàn kinh t và các T ng công ty, công ty ph n ánh v B Lao ng – Thương binh và Xã h i xem xét, gi i quy t./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Chính ph ; Nguy n Th Kim Ngân - Các B , các cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Tòa án Nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các cơ quan Trung ương oàn th và các H i; - Các S L TBXH, S Tài chính – V t giá, C c thu các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các T p oàn kinh t nhà nư c; T ng công ty h ng c bi t; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website c a Chính ph ; - Website c a B L TBXH; - ăng Công báo; - Lưu VP, V L TL.
Đồng bộ tài khoản