Thông tư 32/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
28
lượt xem
4
download

Thông tư 32/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 32/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và các khoản thu ngân sách Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 32/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 32/1998/TT-BTC ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 1998 híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ vµ c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch nhµ níc ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých - C¨n cø c¸c LuËt thuÕ, Ph¸p lÖnh thuÕ vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 56/CP ngµy 2/10/1996 cña ChÝnh phñ vÒ doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých; Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ vµ c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch nhµ níc ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých nh sau: I. §èi tîng ¸p dông §èi tîng ¸p dông Th«ng t nµy lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: - §îc Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng c¨n cø vµo c¸c tiªu thøc quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 vµ §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 56- CP ngµy 2/10/1996 cña ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh lµ doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých. - Ho¹t ®éng c«ng Ých phï hîp víi ngµnh nghÒ ®¨ng ký trong giÊy phÐp kinh doanh. - Thùc hiÖn chÕ ®é sæ s¸ch kÕ to¸n, sö dông c¸c chøng tõ kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh vµ theo dâi h¹ch to¸n riªng phÇn ho¹t ®éng c«ng Ých víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c. - Thùc hiÖn chÕ ®é ®¨ng ký nép thuÕ vµ c¸c kho¶n thu kh¸c theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. II. C¸c lo¹i thuÕ vµ thu ng©n s¸ch Nhµ níc ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých C¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých ®Òu ph¶i thùc hiÖn ®¨ng ký, kª khai thuÕ vµ c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch nhµ níc víi c¬ quan thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy nh sau: 1. ThuÕ doanh thu: TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých ph¶i thùc hiÖn viÖc kª khai ®¨ng ký vµ nép thuÕ doanh thu theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt
  2. 2 thuÕ doanh thu, c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ doanh thu. ViÖc xÐt miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ doanh thu ®èi víi ho¹t ®éng c«ng Ých theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 56-CP ngµy 2/10/1996 ®îc thùc hiÖn nh sau: a) §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých míi thµnh lËp nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo luËt ®Þnh, th× ®îc xÐt miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, LuËt thuÕ doanh thu vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ doanh thu. b) §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®ang ho¹t ®éng c«ng Ých th× ngoµi nh÷ng ho¹t ®éng c«ng Ých ®îc t¹m thêi cha thu thuÕ doanh thu theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ doanh thu vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ doanh thu, c¸c ho¹t ®éng c«ng Ých kh¸c nÕu kh«ng bï ®¾p ®- îc chi phÝ s¶n xuÊt hoÆc chi phÝ cung øng dÞch vô th× ®îc xÐt gi¶m thuÕ doanh thu t¬ng øng víi sè lç, nhng kh«ng qu¸ 50% sè thuÕ doanh thu ph¶i nép hµng n¨m. §Ó cã c¨n cø xÐt gi¶m thuÕ doanh thu theo híng dÉn trªn, sau khi kÕt thóc n¨m tµi chÝnh, doanh nghiÖp c«ng Ých ph¶i lËp hå s¬ xin gi¶m thuÕ göi ®Õn c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý ®¬n vÞ. Hå s¬ xin gi¶m thuÕ gåm cã: - §¬n xin gi¶m thuÕ doanh thu cña ®¬n vÞ nªu râ nguyªn nh©n xin gi¶m thuÕ; - B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña ®¬n vÞ ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt; - B¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ n¨m cña ®¬n vÞ; Tr×nh tù, thñ tôc vµ thÈm quyÒn xÐt gi¶m thuÕ doanh thu thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i phÇn D, môc III, Th«ng t sè 97 TC/TCT ngµy 30/12/1995 cña Bé Tµi chÝnh. 2. ThuÕ lîi tøc: C¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých cã lîi tøc chÞu thuÕ ®Òu ph¶i kª khai nép thuÕ lîi tøc theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt thuÕ lîi tøc vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ lîi tøc. ViÖc xÐt gi¶m thuÕ lîi tøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých theo quy ®Þnh t¹i §iÓm 2a, §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 56-CP ®îc thùc hiÖn nh sau: a) §èi víi doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých míi thµnh lËp nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo luËt ®Þnh th× ®îc xÐt miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh cña LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, LuËt thuÕ lîi tøc vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ lîi tøc. b) §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®ang ho¹t ®éng c«ng Ých ®îc duyÖt bæ sung vèn ®Ó t¬ng øng víi nhiÖm vô c«ng Ých ®îc giao, nÕu cã l·i ®îc xÐt gi¶m thuÕ lîi tøc b»ng sè vèn ®îc duyÖt bæ sung, nhng møc gi¶m thuÕ tèi ®a kh«ng qu¸ 50% sè thuÕ lîi tøc ph¶i nép trong n¨m xÐt gi¶m thuÕ. Thñ tôc, tr×nh tù xÐt miÔn, gi¶m thuÕ: §Ó cã c¬ së xÐt gi¶m thuÕ, ®¬n vÞ ph¶i göi hå s¬ xin gi¶m thuÕ ®Õn c¬ quan thuÕ cã thÈm quyÒn, hå s¬ gåm cã:
  3. 3 - §¬n xin gi¶m thuÕ cã ý kiÕn x¸c nhËn cña c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý vÒ viÖc ®¬n vÞ ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc xÐt gi¶m thuÕ vµ sè thuÕ ®îc xÐt gi¶m; - QuyÕt ®Þnh phª duyÖt bæ sung vèn cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn; - B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ n¨m cña ®¬n vÞ; Trong thêi gian 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬, c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra xem xÐt sè liÖu vµ t×nh h×nh liªn quan ®Õn viÖc xÐt gi¶m thuÕ lîi tøc, gi¶i quyÕt c¸c trêng hîp thuéc thÈm quyÒn; c¸c trêng hîp kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt ph¶i cã ý kiÕn vµ kiÕn nghÞ b»ng v¨n b¶n kÌm theo hå s¬ xin gi¶m thuÕ cña ®¬n vÞ ®Ó göi lªn c¬ quan thuÕ cÊp trªn xem xÐt quyÕt ®Þnh; c¸c hå s¬ tµi liÖu xÐt gi¶m thuÕ lµ b¶n gèc, nÕu lµ b¶n sao ph¶i cã x¸c nhËn sao y b¶n chÝnh vµ ®ãng dÊu cña doanh nghiÖp vµo tõng trang tµi liÖu cã trong hå s¬. ThÈm quyÒn xÐt gi¶m thuÕ: C¬ quan thuÕ c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ quyÕt ®Þnh hoÆc kiÕn nghÞ lªn c¬ quan cÊp trªn quyÕt ®Þnh viÖc gi¶m thuÕ cho tõng trêng hîp cô thÓ theo ®óng thÈm quyÒn nh sau: - Côc trëng Côc thuÕ xÐt vµ quyÕt ®Þnh gi¶m thuÕ cho c¸c trêng hîp cã møc gi¶m thuÕ ®Õn 100 triÖu ®ång. - Tæng côc Trëng Tæng côc ThuÕ xÐt vµ quyÕt ®Þnh gi¶m thuÕ cho c¸c trêng hîp cã møc gi¶m thuÕ trªn 100 triÖu ®ång ®Õn 500 triÖu ®ång. - Bé trëng Bé Tµi chÝnh xÐt vµ quyÕt ®Þnh gi¶m thuÕ cho c¸c trêng hîp cã møc gi¶m thuÕ trªn 500 triÖu ®ång. Trêng hîp sau khi xÐt gi¶m thuÕ theo Th«ng t nµy doanh nghiÖp vÉn kh«ng ®ñ sè vèn cÇn bæ sung ®îc duyÖt, th× nhµ níc sÏ xem xÐt cÊp bæ sung vèn cho doanh nghiÖp cho ®ñ sè vèn cÇn bæ sung ®· ®îc duyÖt. 3) C¸c kho¶n thu theo gi¸, khung gi¸ hoÆc phÝ do nhµ níc quy ®Þnh mµ kh«ng cÇn ph¶i cã chi phÝ s¶n xuÊt hoÆc dÞch vô: Doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých cã c¸c kho¶n thu theo gi¸, khung gi¸ hoÆc phÝ do Nhµ níc quy ®Þnh mµ kh«ng cÇn ph¶i cã chi phÝ s¶n xuÊt hoÆc dÞch vô, th× sau khi trõ c¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, c¸c kho¶n thuÕ vµ c¸c quü ®îc trõ theo chÕ ®é hiÖn hµnh, phÇn chªnh lÖch cßn l¹i ph¶i nép toµn bé vµo ng©n s¸ch nhµ níc. C¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, kiÓm tra híng dÉn ®¬n vÞ thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ níc theo ®óng luËt ®Þnh vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. §Ó ®¶m b¶o sè thu ®îc ®éng viªn kÞp thêi vµo ng©n s¸ch nhµ níc, hµng th¸ng c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra doanh thu vµ chi phÝ thùc tÕ cña ®¬n vÞ vµ t¹m thu phÇn chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ vµo ng©n s¸ch nhµ níc, møc t¹m thu tèi ®a kh«ng qu¸ 70% sè chªng lÖch ®· ®îc x¸c ®Þnh. 4) C¸c lo¹i thuÕ vµ c¸c kho¶n thu NSNN kh¸c ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh.
  4. 4 III. Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. C¸c híng dÉn vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch nhµ níc ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých tríc ®©y tr¸i víi híng dÉn t¹i Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c doanh nghiÖp vµ c¬ quan thuÕ ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu híng dÉn cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản