intTypePromotion=1

Thông tư 32/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
252
lượt xem
39
download

Thông tư 32/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 32/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ công chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 32/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 32/2001/TT-BTC ngµy 23 th¸ng 05 n¨m 2001 Híng dÉn chÕ ®é thu vµ sö dông lÖ phÝ thi tuyÓn c«ng chøc vµ thi n©ng ng¹ch c¸n bé c«ng chøc C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc; Ph¸p lÖnh C¸n bé C«ng chøc vµ NghÞ ®Þnh sè 95/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c«ng chøc; Sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Ban Tæ chøc C¸n bé ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu vµ sö dông lÖ phÝ thi tuyÓn c«ng chøc vµ thi n©ng ng¹ch c¸n bé c«ng chøc nh sau: I. §èi tîng thu vµ møc thu: 1. §èi tîng nép lÖ phÝ thi tuyÓn c«ng chøc vµ n©ng ng¹ch c¸n bé c«ng chøc theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy lµ c¸c thÝ sinh ®ñ tiªu chuÈn vµ ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn tæ chøc thi tuyÓn th«ng b¸o dù thi tuyÓn c«ng chøc hoÆc n©ng ng¹ch c¸n bé c«ng chøc nhµ níc. 2. Møc thu lÖ phÝ dù thi tuyÓn vµ thi n©ng ng¹ch c¸n bé c«ng chøc quy ®Þnh nh sau: a) §èi víi thi tuyÓn c«ng chøc: - Díi 100 thÝ sinh tham dù, thu: 100.000 (mét tr¨m ngh×n) ®ång/thÝ sinh/lÇn dù thi. - Tõ 100 ®Õn díi 500 thÝ sinh tham dù, thu: 70.000 (b¶y m¬i ngh×n) ®ång/thÝ sinh/lÇn dù thi. - Tõ 500 thÝ sinh tham dù trë lªn, thu: 50.000 (n¨m m¬i ngh×n) ®ång/thÝ sinh/lÇn dù thi. b) §èi víi thi n©ng ng¹ch c¸n bé c«ng chøc: - Díi 100 thÝ sinh tham dù, thu: 170.000 (mét tr¨m b¶y m¬i ngh×n) ®ång/thÝ sinh/lÇn dù thi. - Tõ 100 ®Õn díi 500 thÝ sinh tham dù, thu: 160.000 (mét tr¨m s¸u m¬i ngh×n) ®ång/thÝ sinh/lÇn dù thi. - Tõ 500 thÝ sinh tham dù, thu trë lªn: 150.000 (mét tr¨m n¨m m¬i ngh×n) ®ång/thÝ sinh/lÇn dù thi. Trong mçi kú tæ chøc thi tuyÓn c«ng chøc hoÆc thi n©ng ng¹ch c¸n bé c«ng chøc, Héi ®ång tæ chøc thi c¨n cø vµo sè lîng thÝ sinh ®ñ tiªu chuÈn dù thi vµ chØ tiªu ®îc duyÖt trong tõng kú ®Ó th«ng b¸o cho tõng thÝ sinh sè tiÒn lÖ phÝ thi ph¶i nép theo møc thu quy ®Þnh trªn ®©y.
  2. 2 II. Qu¶n lý thu, nép vµ sö dông: 1. C¬ quan tæ chøc thi tuyÓn vµ thi n©ng ng¹ch c¸n bé c«ng chøc cã tr¸ch nhiÖm thu lÖ phÝ theo møc thu quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, ®îc sö dông sè tiÒn lÖ phÝ thi thu ®îc ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ phôc vô c«ng t¸c tæ chøc thi theo néi dung sau ®©y: a) §èi víi thi tuyÓn c«ng chøc, bao gåm: - Th«ng b¸o c«ng khai trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ chØ tiªu vµ ®iÒu kiÖn dù thi; - KiÓm tra hå s¬, nhËp d÷ liÖu, göi th«ng b¸o ®Õn c¸c ®èi tîng tham gia dù thi; - Biªn so¹n tµi liÖu thi, thuª héi trêng, thuª gi¸o viªn ®Ó tËp huÊn cho thÝ sinh; - Thuª phßng thi, tæ chøc kú thi; - Chi cho ho¹t ®éng cña Héi ®ång thi: häp Héi ®ång, ra ®Ò thi, coi thi, chÊm thi, phóc tra bµi thi...; - C¸c c«ng viÖc kh¸c phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c thi tuyÓn c«ng chøc ë c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ; Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng. b) §èi víi thi n©ng ng¹ch c«ng chøc, bao gåm: - S¬ tuyÓn: xÐt duyÖt danh s¸ch c«ng chøc ®ñ ®iÒu kiÖn dù thi t¹i Héi ®ång s¬ tuyÓn cña Bé vµ cña tØnh; - Ngoµi nh÷ng néi dung chi t¬ng tù nh ®· qui ®Þnh khi thi tuyÓn c«ng chøc t¹i ®iÓm a trªn, cßn ®îc chi cho viÖc ®i l¹i cña gi¶ng viªn vµ c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång thi; - C¸c c«ng viÖc kh¸c phôc vô cho c«ng t¸c thi n©ng ng¹ch c«ng chøc ë c¸c Bé vµ tØnh theo ph©n cÊp t¹i Th«ng t sè 04/1999/TT-TCCP ngµy 20/3/1999 cña Ban Tæ chøc c¸n bé ChÝnh phñ híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 95/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c«ng chøc. 2. C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ lµm c«ng t¸c thi tuyÓn c«ng chøc vµ thi n©ng ng¹ch c¸n bé c«ng chøc, hµng n¨m ph¶i lËp dù to¸n thu chi phÇn lÖ phÝ thi cïng víi dù to¸n thu chi cña c¬ quan, ®¬n vÞ m×nh. ViÖc lËp vµ chÊp hµnh dù to¸n ph¶i thùc hiÖn theo ®óng híng dÉn t¹i Th«ng t sè 103/1998/TT-BTC ngµy 18/7/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc ph©n cÊp, lËp vµ chÊp hµnh quyÕt to¸n ng©n s¸ch Nhµ níc. ViÖc qu¶n lý thu, chi tiÒn thu lÖ phÝ ph¶i thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ tæng hîp vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m cña c¬ së theo ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch, ®¶m b¶o nguyªn t¾c tµi chÝnh c«ng khai, d©n chñ. 3. Së Tµi chÝnh VËt gi¸, c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn thu lÖ phÝ thi tuyÓn c«ng chøc vµ thi n©ng ng¹ch c«ng chøc theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 vµ Th«ng t sè 21/2001/TT-BTC ngµy 3/4/2001 cña Bé Tµi chÝnh söa ®æi mét sè néi dung t¹i Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè
  3. 3 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc. III. Tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký vµ thay thÕ c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ lÖ phÝ thi tuyÓn c«ng chøc vµ thi n©ng ng¹ch c«ng chøc tríc ®©y. §èi tîng nép lÖ phÝ thi tuyÓn c«ng chøc vµ thi n©ng ng¹ch c¸n bé c«ng chøc, c¬ quan ®îc giao nhiÖm vô tæ chøc thu lÖ phÝ thi vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh Th«ng t nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2