Thông tư 32/2002/TT-BTC về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện QĐ 172/2001/QĐ-TTG ngày 5/11/2001 của TTCP về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doa

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
44
lượt xem
8
download

Thông tư 32/2002/TT-BTC về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện QĐ 172/2001/QĐ-TTG ngày 5/11/2001 của TTCP về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 32/2002/TT-BTC về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện QĐ 172/2001/QĐ-TTG ngày 5/11/2001 của TTCP về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 32/2002/TT-BTC về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện QĐ 172/2001/QĐ-TTG ngày 5/11/2001 của TTCP về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doa

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 32/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 4 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 32/2002/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2002 HƯ NG D N TH C HI N QUY T Đ NH S 172/2001/QĐ-TTG NGÀY 5/11/2001 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C X LÝ GIÃN N , KHOANH N , XOÁ N THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Đ I V I NH NG DOANH NGHI P, CƠ S SXKD CÓ KHÓ KHĂN DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN Căn c quy đ nh c a Lu t thu , pháp l nh thu và ch đ thu NSNN hi n hành; Căn c Ch th s 12/2001/CT-TTg ngày 23/5/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c x lý k t qu t ng ki m kê tài s n và xác đ nh l i giá tr tài s n doanh nghi p nhà nư c t i th i đi m 0 gi ngày 1/1/2000; Căn c Quy t đ nh s 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c x lý giãn n , khoanh n , xoá n thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c đ i v i nh ng doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan; B Tài chính hư ng d n th c hi n x lý giãn n , khoanh n , xoá n thu và các kho n ph i n p NSNN c a các doanh nghi p và cơ s s n xu t, kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan như sau: A/ Đ I TƯ NG VÀ PH M VI X LÝ 1/ Đ i tư ng đư c x lý các kho n n thu và kho n ph i n p NSNN bao g m: các T ng công ty, Công ty, Nhà máy, Xí nghi p đư c thành l p và ho t đ ng theo Lu t doanh nghi p nhà nư c, Lu t doanh nghi p (trư c đây là Lu t Công ty), Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t nam (g i chung là doanh nghi p); các cơ s s n xu t, kinh doanh bao g m: các t ch c, cá nhân không thu c các đ i tư ng nêu trên (tr h nông dân s n xu t nông nghi p đư c x lý theo quy đ nh c a chính sách thu s d ng đ t nông nghi p) có ho t đ ng s n xu t kinh doanh đang n thu và các kho n ph i n p NSNN trong các trư ng h p nêu t i Thông tư này. 2/ Các kho n n thu và kho n ph i n p NSNN đư c x lý bao g m: thu doanh thu, thu giá tr gia tăng, thu tiêu th đ c bi t, thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu nhà đ t, thu l i t c, thu thu nh p doanh nghi p, thu tài nguyên, thu s d ng đ t nông nghi p; ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t, thu v s d ng v n Ngân sách Nhà nư c, kh u hao cơ b n, phí, l phí thu c Ngân sách Nhà nư c; Các kho n ti n ph t tính trên các kho n ch m n p Ngân sách Nhà nư c (nêu trên). b/ x lý các kho n n thu và các kho n ph i n p NSNN
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. I/ GIÃN N (CH M N P) THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NSNN. 1. Đ i tư ng đư c x lý ch m n p: a/ Doanh nghi p n ti n thu và các kho n ph i n p NSNN không có kh năng n p NSNN đúng h n do các nguyên nhân khách quan sau: + Thay đ i chính sách thu và các kho n ph i n p NSNN, như: Nhà nư c đi u ch nh tăng m c thu , thu NSNN mà các kho n tăng thu và thu này tr c ti p làm nh hư ng đ n k t qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p d n đ n n thu . S ti n thu và kho n ph i n p NSNN đư c ch m n p t i đa b ng s phát sinh tăng do thay đ i chính sách c a tháng ho c kỳ kê khai thu đ u tiên tính theo chính sách thu m i. + Di chuy n đ a đi m kinh doanh theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có th m quy n nên doanh nghi p ph i ng ng ho c gi m s n xu t, kinh doanh, tăng chi phí đ u tư nơi s n xu t kinh doanh m i nên doanh nghi p n thu . + Do t ch c l i s n xu t kinh doanh, thay đ i ngành ngh kinh doanh, s n xu t s n ph m m i thay th s n ph m cũ, nhưng trong th i gian đ u s n xu t kinh doanh g p khó khăn, b l chưa x lý đư c d n đ n n thu . + Thi t h i do thiên tai làm nh hư ng t i s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p và n thu . S ti n thu và các kho n ph i n p NSNN đư c ch m n p là s thu , các kho n ph i n p NSNN n đ ng tính đ n th i đi m x y ra thiên tai chưa có kh năng n p. Các trư ng h p n đ ng do các nguyên nhân nêu trên, th i gian đư c ch m n p xác đ nh cho t ng trư ng h p c th là: + 6 tháng đ i v i các doanh nghi p n thu do thay đ i chính sách thu và các kho n ph i n p NSNN; n u doanh nghi p b l do nguyên nhân thay đ i chính sách, h t th i h n 6 tháng chưa có kh năng n p h t n thì đư c xem xét cho kéo dài th i gian n thêm 6 tháng. + 12 tháng đ i v i các doanh nghi p di chuy n đ a đi m kinh doanh, b thi t h i do thiên tai, chuy n đ i s n xu t kinh doanh. b/ Doanh nghi p n p thu và các kho n ph i n p NSNN t ngu n v n đ i ng c a NSNN, nhưng NSNN chưa b trí ho c chưa c p d n đ n n đ ng thu , doanh nghi p đư c xét ch m n p thu và các kho n ph i n p NSNN cho t i khi doanh nghi p đư c Nhà nư c gi i quy t ngu n v n. Đ i tư ng này bao g m: - Các doanh nghi p s n xu t, xây d ng, kinh doanh hàng hoá, d ch v b ng ngu n v n thanh toán t NSNN nhưng chưa đư c NSNN c p nên chưa có ngu n đ n p thu và các kho n ph i n p NSNN. - Các doanh nghi p th c hi n xu t kh u hàng hoá đ thanh toán tr n nư c ngoài theo ch đ nh c a Chính ph , thu c di n đư c Nhà nư c thanh toán nhưng chưa đư c NSNN thanh toán nên thi u ngu n đ n p ti n thu và các kho n ph i n p NSNN.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c/ Các doanh nghi p còn n ti n thu và các kho n ph i n p NSNN t 31/12/1998 tr v trư c (tr các trư ng h p đư c gi i quy t khoanh n , xoá n theo Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này) thu c đ i tư ng đư c x lý ch m n p theo hư ng d n t i m c I này ph i g i b n đăng ký th i gian thanh toán các kho n n v i cơ quan thu , cơ quan h i quan t nh, thành ph , xác đ nh c th s thanh toán n t ng quý. Th i h n doanh nghi p ph i thanh toán h t các kho n n thu và các kho n ph i n p NSNN nói trên ch m nh t là ngày 31/12/2002. 2/ Th t c h sơ. Doanh nghi p thu c đ i tư ng đư c x lý ch m n p nêu t i đi m 1 trên đây ph i l p h sơ g i t i C c thu (C c H i quan đ i v i các kho n thu c a hàng hóa xu t nh p kh u) g m: - Văn b n đ ngh ch m n p thu và các kho n ph i n p NSNN, nêu rõ nguyên nhân, khó khăn c a doanh nghi p theo t ng trư ng h p nêu trên, s thu và các kho n ph i n p NSNN, th i gian đ ngh ch m n p thu . - B n sao t khai thu ho c thông báo n p thu c a Cơ quan Thu , H i quan liên quan t i s thu và các kho n ph i n p NSNN đơn v xin ch m n p. - Trư ng h p do di chuy n đ a đi m kinh doanh g i kèm theo b n sao (có đóng d u c a doanh nghi p) quy t đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n v vi c di chuy n đ a đi m kinh doanh c a doanh nghi p. - Trư ng h p do thiên tai g i kèm theo văn b n c a doanh nghi p xác đ nh giá tr tài s n b thi t h i và phương án x lý có xác nh n c a cơ quan có th m quy n ho c cơ quan tài chính đ a phương v giá tr tài s n b thi t h i (b n sao có đóng d u c a doanh nghi p). 3/ Trình t và th m quy n gi i quy t. C c thu (C c H i quan đ i v i các kho n n đ ng thu xu t nh p kh u) ti p nh n h sơ đ ngh ch m n p thu c a doanh nghi p có trách nhi m xem xét, ki m tra h sơ, xác đ nh s thu , kho n ph i n p NSNN và th i gian cho doanh nghi p đư c ch m n p, ra quy t đ nh giãn n cho doanh nghi p đ i v i các trư ng h p cho ch m n p v i s ti n t 500 tri u đ ng tr xu ng và v i th i gian t i đa là 6 tháng (theo m u s 01/QĐ ban hành kèm theo Thông tư này). Trư ng h p h t th i h n 6 tháng nhưng doanh nghi p v n g p khó khăn, kinh doanh b l , chưa có kh năng n p đư c ho c chưa n p đ s thu n đ ng đư c ch m n p thì C c thu , C c H i quan xem xét gia h n cho doanh nghi p ch m n p thu ti p 6 tháng. Ngoài các trư ng h p nói trên, C c thu , C c H i quan ph i g i h sơ kèm theo ý ki n c a C c v T ng c c thu , T ng c c H i quan đ xem xét quy t đ nh. T ng c c thu , T ng c c H i quan xem xét và quy t đ nh các trư ng h p cho ch m n p v i s ti n trên 500 tri u đ ng tr lên. II/ KHOANH N THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NSNN.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1/ Đ i tư ng đư c khoanh n thu và các kho n ph i n p NSNN: Doanh nghi p n đ ng thu và các kho n ph i n p NSNN nhưng không có kh năng n p do s n xu t, kinh doanh thua l đang lâm vào tình tr ng ph i gi i th , phá s n thì đư c xem xét khoanh n đ ng thu và các kho n ph i n p NSNN. Th i gian khoanh n k t ngày xác đ nh n cho t i khi doanh nghi p gi i th , phá s n. Khi doanh nghi p gi i th , phá s n thì áp d ng các bi n pháp và trình t thu h i n theo quy đ nh c a pháp lu t v gi i th , phá s n. Các trư ng h p s n xu t kinh doanh b thua l đang lâm vào tình tr ng ph i phá s n là các doanh nghi p quy đ nh t i Đi u 3 Ngh đ nh s 189/CP ngày 23/12/1994 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t phá s n doanh nghi p; các doanh nghi p Nhà nư c gi i th theo hư ng d n t i đi m 1, m c II, Thông tư s 25 TC/TCDN ngày 15/5/1997 c a B Tài chính hư ng d n trình t , th t c, nguyên t c x lý tài chính khi gi i th doanh nghi p Nhà nư c. Khi phá s n, gi i th doanh nghi p, s thu và các kho n ph i n p NSNN n đ ng đã đư c khoanh n s đư c gi i quy t theo quy đ nh t i M c III Thông tư s 25 TC/TCDN (nêu trên). 2/ Th t c h sơ. Doanh nghi p thu c đ i tư ng khoanh n đ ng thu và các kho n ph i n p NSNN ph i l p và g i h sơ cho C c thu . H sơ g m có: - Văn b n đ ngh khoanh n đ ng thu và các kho n ph i n p NSNN c a doanh nghi p gi i trình rõ nguyên nhân phát sinh l , nh ng khó khăn c a doanh nghi p không có kh năng t bù đ p l d n đ n tình tr ng phá s n, gi i th doanh nghi p. - Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh (theo ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư). - Quy t toán thu xác đ nh rõ s n đ ng thu chi ti t theo t ng kho n n thu và thu khác; Đ i v i n đ ng thu xu t, nh p kh u, ph i có xác nh n c a cơ quan h i quan tr c ti p qu n lý thu thu v s thu xu t nh p kh u còn n đ ng. - Báo cáo tài chính đ n năm đ ngh khoanh n thu c a doanh nghi p có s báo cáo lu k . 3/ Trình t và th m quy n gi i quy t. - C c thu ti p nh n h sơ đ ngh khoanh n đ ng thu và các kho n ph i n p NSNN c a doanh nghi p có trách nhi m ki m tra, xác đ nh s thu và các kho n ph i n p NSNN cho khoanh n , có công văn đ ngh B Tài chính (g i v T ng c c thu ) (theo Ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư này) v s thu và các kho n ph i n p NSNN đ ngh cho khoanh n . - T ng c c thu ti p nh n h sơ c a doanh nghi p và đ ngh c a C c thu , xác đ nh s thu và các kho n ph i n p NSNN cho khoanh n , ra quy t đ nh khoanh n cho doanh nghi p (theo m u s 02/QĐ ban hành kèm theo Thông tư này). Trư ng h p khoanh n thu xu t kh u, thu nh p kh u và các kho n thu thu khâu nh p kh u, T ng c c thu ph i g i 1 b n Quy t đ nh cho cơ quan H i quan có liên quan.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. III/ GI I QUY T H TR V N Đ U TƯ CHO DOANH NGHI P NHÀ NƯ C 1/ Đ i tư ng đư c gi i quy t: Doanh nghi p nhà nư c (bao g m c doanh nghi p Nhà nư c nay đã chuy n sang công ty c ph n) có d án đ u tư đã đư c cơ quan có th m quy n phê duy t nhưng thi u v n đ u tư đã s d ng ti n thu và các kho n ph i n p NSNN tính đ n ngày 31/12/1999 tr v trư c đ th c hi n d án đ u tư, đ n nay v n không có kh năng thanh toán, n u công trình đ u tư đã hoàn thành đưa vào s d ng, k t qu SXKD sau khi đ u tư có hi u qu : tăng lãi ho c gi m l và s thu n p NSNN tăng hơn so v i năm trư c khi đ u tư, thì doanh nghi p đư c xem xét gi i quy t h tr v n đ u tư. Đ i v i nh ng doanh nghi p đã l p h sơ đ xem xét gi i quy t h tr v n theo Thông tư s 65/2001/TT-BTC ngày 10/8/2001 c a B Tài chính thì không gi i quy t ti p theo quy đ nh t i m c III ph n B Thông tư này. S v n đư c gi i quy t đ i v i t ng doanh nghi p t i đa b ng s thu và các kho n ph i n p NSNN doanh nghi p đã dùng vào đ u tư t năm 1999 tr v trư c th c t còn n tính đ n th i đi m doanh nghi p đ ngh gi i quy t v n và sau khi cân đ i, huy đ ng h t các ngu n v n đ u tư khác c a doanh nghi p. Đ i v i các kho n thu và các kho n ph i n p NSNN t ngày 1/1/2000 tr đi doanh nghi p đã chi m d ng đ đ u tư thì doanh nghi p ph i hoàn tr đ y đ ngay cho NSNN và tùy theo m c đ vi ph m s b x ph t theo quy đ nh. 2/ Th t c h sơ. - Văn b n đ ngh gi i quy t c p h tr v n đ u tư t ngu n doanh nghi p còn n ngân sách nhà nư c, trong đó gi i trình rõ: * T ng giá tr đ u tư theo d án đư c duy t; * Tr giá đ u tư xây d ng cơ b n, mua s m trang thi t b ... theo quy t toán đã hoàn thành bàn giao đưa vào s d ng; * Các ngu n v n huy đ ng vào đ u tư: v n ngân sách nhà nư c c p; v n c a doanh nghi p (qu phát tri n s n xu t kinh doanh, v n kinh doanh khác); v n vay ngân hàng và t ch c, cá nhân khác; v n chi m d ng ti n thu và các kho n ph i n p ngân sách (chi ti t theo t ng kho n ph i n p). - D án đ u tư m r ng s n xu t kinh doanh đư c c p có th m quy n phê duy t; - Quy t toán đ u tư xây d ng cơ b n đư c phê duy t theo đúng quy đ nh hi n hành; - Quy t toán tài chính, quy t toán thu c a năm 1999, xác đ nh rõ các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c còn n đ ng mà doanh nghi p đã chi m d ng đ đ u tư; - Xác nh n c a C c thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v s thu và các kho n ph i n p ngân sách Nhà nư c tính đ n 31/12/1999 và s còn n tính đ n th i đi m đ ngh gi i quy t;
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Đ i v i doanh nghi p Nhà nư c ph i có văn b n c a cơ quan qu n lý c p trên c a doanh nghi p đ ngh gi i quy t c p h tr v n đ u tư cho doanh nghi p t ngu n thu và các kho n ph i n p NSNN; - Đ i v i doanh nghi p Nhà nư c đã c ph n hoá g i thêm quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n th c hi n c ph n hoá cho doanh nghi p (b n sao có ký, đóng d u c a doanh nghi p). 3/ Trình t và th m quy n gi i quy t. + Đ i v i doanh nghi p Trung ương (bao g m c doanh nghi p đã c ph n hóa) g i h sơ, tài li u v B Tài chính (C c Tài chính doanh nghi p) xem xét trình B Tài chính quy t đ nh. + Đ i v i doanh nghi p đ a phương (bao g m c doanh nghi p đã c ph n hóa) g i h sơ, tài li u cho S Tài chính - V t giá t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. S Tài chính-V t giá t ng h p h sơ đ ngh x lý ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c v s thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c n đ ng c a doanh nghi p đ a phương trình U ban nhân dân t nh, thành ph xem xét, có ý ki n b ng văn b n kèm theo h sơ c a doanh nghi p g i B Tài chính (C c Tài chính doanh nghi p) xem xét trình B Tài chính quy t đ nh. + B Tài chính th m đ nh, xem xét ra quy t đ nh h tr v n đ u tư cho doanh nghi p (theo m u s 03/QĐ ban hành kèm theo Thông tư này) b ng hình th c ghi thu, ghi chi t i đa b ng s thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c mà doanh nghi p đã s d ng đưa vào đ u tư, sau khi huy đ ng h t các ngu n v n c a doanh nghi p trong các năm trư c đ n h t năm 1999. + B Tài chính th c hi n ghi thu, ghi chi cho các doanh nghi p Trung ương và các doanh nghi p có thu tiêu th đ c bi t; các kho n ghi thu, ngân sách Trung ương hư ng 100%. + S Tài chính- V t giá th c hi n ghi thu, ghi chi cho các doanh nghi p đ a phương sau khi có ý ki n đ ng ý c a B Tài chính, các kho n ghi thu, ngân sách đ a phương đư c hư ng 100%. IV/ XOÁ N THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NSNN. 1/ Xóa n thu và các kho n ph i n p NSNN đ i v i DNNN thu c đ i tư ng giao, bán, chuy n sang Công ty c ph n, sáp nh p vào DNNN khác. 1.1/ Đ i tư ng đư c xóa n : a) Doanh nghi p Nhà nư c thu c đ i tư ng đư c giao, bán theo Ngh đ nh s 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 c a Chính ph . Doanh nghi p nhà nư c thu c đ i tư ng giao, bán theo Ngh đ nh s 103/1999/NĐ- CP ngày 10/9/1999 c a Chính ph có các kho n ph i tr l n hơn giá tr tài s n c a doanh nghi p ho c l n hơn s ti n thu t bán doanh nghi p.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ i tư ng c th quy đ nh t i M c I Thông tư s 47/2000/TT-BTC ngày 24/5/2000 c a B Tài chính hư ng d n nh ng v n đ v tài chính trong giao, bán doanh nghi p nhà nư c. Doanh nghi p đư c xóa n thu và các kho n ph i n p NSNN trong trư ng h p này là nh ng doanh nghi p Nhà nư c đ c l p và các doanh nghi p thành viên h ch toán đ c l p thu c T ng công ty (tr các doanh nghi p là nông trư ng, lâm trư ng qu c doanh, các doanh nghi p nhà nư c ho t đ ng trong lĩnh v c tư v n, thi t k , giám đ nh). b) Doanh nghi p Nhà nư c chuy n sang Công ty c ph n. Doanh nghi p nhà nư c chuy n sang công ty c ph n, còn n thu và các kho n ph i n p Ngân sách nhà nư c, n u đã áp d ng các bi n pháp h tr v tài chính và tín d ng, mà doanh nghi p v n còn khó khăn không có kh năng thanh toán n thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c. Đ i tư ng c th xác đ nh theo quy đ nh t i đi m 1, ph n th nh t, Thông tư s 104/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính hư ng d n nh ng v n đ tài chính khi chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n theo Ngh đ nh s 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n. c) Doanh nghi p nhà nư c đư c Nhà nư c cho sáp nh p vào doanh nghi p Nhà nư c khác. Doanh nghi p Nhà nư c s n xu t kinh doanh kém hi u qu , b l , n đ ng thu và các kho n ph i n p NSNN không có kh năng hoàn tr , đư c Nhà nư c cho sáp nh p vào doanh nghi p nhà nư c khác, mà doanh nghi p nh n sáp nh p không có kh năng thanh toán các kho n n thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c c a doanh nghi p sáp nh p ho c đã áp d ng các bi n pháp h tr v tài chính và tín d ng mà doanh nghi p n thu v n chưa gi i quy t đư c h t n thì doanh nghi p nh n sáp nh p l p h sơ báo cáo B Tài chính đ xem xét xoá n đ ng thu và các kho n ph i n p NSNN. S n thu và các kho n ph i n p NSNN đư c xoá t i đa b ng s còn n thu và các kho n ph i n p NSNN c a doanh nghi p sáp nh p tính đ n th i đi m có quy t đ nh sáp nh p, nhưng không vư t quá s l còn l i c a doanh nghi p sáp nh p tính đ n th i đi m sáp nh p. 1.2/ Th t c h sơ. Doanh nghi p thu c đ i tư ng đư c xoá n ph i l p h sơ g i t i C c thu t nh, thành ph nơi doanh nghi p đóng tr s chính. Trư ng h p doanh nghi p sáp nh p không còn là pháp nhân đ l p h sơ thì h sơ do đơn v nh n sáp nh p l p và đ ngh . H sơ g m: Văn b n đ ngh x lý xoá n c a đơn v nêu rõ s đ ngh xoá n , lý do đ ngh , kèm theo các h sơ sau: a/ Quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n v th c hi n c ph n hoá, giao bán, sáp nh p doanh nghi p (b n sao có ch ký và đóng d u c a doanh nghi p).
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) Quy t toán thu và xác nh n c a cơ quan thu v s thu n đ ng lu k đ n th i đi m giao, bán, c ph n hoá, sáp nh p. Đ i v i các kho n n thu và thu c a hàng hoá xu t nh p kh u ph i có xác nh n c a cơ quan h i quan. c) Báo cáo tài chính c a doanh nghi p có s lu k đ n th i đi m giao, bán, c ph n hóa, sáp nh p doanh nghi p. d) B n t ng h p báo cáo tình hình s n xu t kinh doanh (theo ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này). 1.3/ Trình t và th m quy n gi i quy t. C c thu ti p nh n h sơ c a doanh nghi p, ki m tra xác đ nh s n thu và các kho n ph i n p NSNN, có công văn đ ngh c th v vi c x lý s n đ ng thu và các kho n ph i n p NSNN c a doanh nghi p (theo Ph l c s 2 ban hành kèm theo Thông tư này) và g i toàn b h sơ v B Tài chính (T ng c c thu ). T ng c c thu xem xét xác đ nh s thu xoá n , l y ý ki n C c Tài chính doanh nghi p, trình B Tài chính ra quy t đ nh xóa n (theo m u s 04/QĐ ban hành kèm theo Thông tư này). 2/ Xoá n thu và các kho n ph i n p NSNN đ i v i Doanh nghi p nhà nư c s n xu t kinh doanh b l do nguyên nhân khách quan, không có kh năng n p. 2.1/ Đ i tư ng đư c xóa n : Doanh nghi p nhà nư c s n xu t kinh doanh b l tính đ n 31/12/2001, còn n thu và các kho n ph i n p Ngân sách nhà nư c c a năm 1998 tr v trư c do các nguyên nhân thay đ i cơ ch chính sách thu , do thiên tai gây thi t h i; do thi u v n đ u tư đ i m i công ngh , máy móc, thi t b ; do khó khăn v gi i quy t s p x p lao đ ng, n u doanh nghi p không thu c lo i ph i gi i th , phá s n và các trư ng h p đư c xoá n quy đ nh t i đi m 1 m c IV trên đây, sau khi đã áp d ng các bi n pháp mi n thu , gi m thu theo lu t đ nh, h tr v tài chính, tín d ng và các bi n pháp khác mà doanh nghi p v n còn l và không có kh năng thanh toán n thu và các kho n ph i n p Ngân sách nhà nư c khác thì đư c xét xoá n đ ng thu và các kho n ph i n p NSNN. Trư ng h p này, s n thu và các kho n ph i n p Ngân sách nhà nư c đư c xoá t i đa b ng s thu và các kho n ph i n p NSNN n đ ng c a năm 1998 tr v trư c tính đ n th i đi m l p h sơ x lý, nhưng không vư t quá s l c a doanh nghi p tính đ n cu i năm 2001. 2.2/ Th t c h sơ: Doanh nghi p đ ngh xoá n thu và các kho n ph i n p NSNN ph i l p h sơ g i đ n C c thu g m: - Công văn đ ngh c a doanh nghi p xác đ nh rõ nguyên nhân b l , s thu và các kho n ph i n p NSNN c a năm 1998 tr v trư c còn n tính đ n th i đi m đ ngh gi i quy t. - Báo cáo tình hình th c hi n thu n p thu và n đ ng thu theo ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Quy t toán tài chính, quy t toán thu c a năm 1998 và năm 2001. 2.3/ Trình t và th m quy n gi i quy t: C c thu ti p nh n h sơ, ki m tra s li u trên h sơ và có ý ki n v s thu và các kho n ph i n p NSNN đ ngh xoá n c a doanh nghi p (theo ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư này) g i toàn b h sơ v B Tài chính (T ng c c thu ). T ng c c thu ki m tra h sơ xác đ nh s xoá n , l y ý ki n C c Tài chính doanh nghi p, trình B Tài chính quy t đ nh xóa n (theo m u s 04/QĐ ban hành kèm theo Thông tư này). 3/ Xoá n thu và các kho n ph t đ i v i doanh nghi p ho t đ ng kinh doanh xu t kh u, nh p kh u. 3.1/ Đ i tư ng đư c xóa n : Doanh nghi p ho t đ ng kinh doanh xu t kh u, nh p kh u đang còn treo n thu , ti n ph t thu xu t kh u, thu nh p kh u không thu c các đ i tư ng và trư ng h p đư c x lý giãn n , khoanh n , xoá n theo các trư ng h p khác quy đ nh t i Thông tư này, n u do nguyên nhân thay đ i chính sách ho c văn b n hư ng d n th c hi n không rõ ràng, không đ y đ , d n t i vi c hi u và áp d ng kê khai, tính thu khác nhau; n u có đ căn c xác đ nh l i s ph i n p th p hơn s đã thông báo n p thu c a cơ quan H i quan thì đư c xóa s ti n thu , ti n ph t tính không đúng. 3.2/ Th t c h sơ. - Doanh nghi p kinh doanh xu t nh p kh u thu c đ i tư ng đư c xoá n các kho n ti n thu , ti n ph t trong trư ng h p nêu trên ph i có văn b n gi i trình nêu rõ s n thu , ti n ph t, nguyên nhân tính thu , tính ph t đ i v i trư ng h p c a đơn v mình kèm theo các văn b n x lý ho c xác đ nh c a cơ quan có th m quy n liên quan t i vi c xác đ nh s ti n thu b truy thu, truy ph t. - Quy t đ nh truy thu, ph t ti n thu ho c thông báo n p thu , n p ph t c a cơ quan h i quan (b n Photocopy có đóng d u c a doanh nghi p). - Xác nh n c a cơ quan H i quan nơi thu thu v s thu và ph t còn n . H sơ trên doanh nghi p l p và g i v C c H i quan đ a phương. 3.3/ Trình t và th m quy n gi i quy t. C c H i quan ti p nh n h sơ đ ngh xoá các kho n ti n thu , kho n b truy thu, ti n ph t c a doanh nghi p, xem xét ki m tra h sơ; có ý ki n b ng văn b n v trư ng h p và s ti n thu , ti n ph t đư c xóa và g i toàn b h sơ v T ng c c H i quan đ T ng c c H i quan xem xét h sơ có ý ki n b ng văn b n và g i toàn b h sơ v B Tài chính đ B Tài chính xem xét quy t đ nh (theo m u s 04/QĐ ban hành kèm theo Thông tư này). 4/ Xoá n thu đ i v i H kinh doanh n thu và các kho n ph i n p NSNN không còn kh năng thu n .
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4.1/ Đ i tư ng đư c xoá n . H kinh doanh n thu và các kho n ph i n p Ngân sách nhà nư c, nhưng cá nhân đ ng tên kinh doanh đã ch t mà trong h không còn ngư i ti p t c kinh doanh, không còn đ i tư ng đ thu h i n ; h kinh doanh n thu và các kho n ph i n p Ngân sách nhà nư c nhưng nay đã chuy n đi nơi khác, không còn xác đ nh đư c đ i tư ng đ thu h i n . 4.2/ Th t c h sơ, trình t và th m quy n gi i quy t. - Cơ quan thu qu n, huy n căn c vào h sơ theo dõi s n thu c a các h , ki m tra, xác đ nh các h thu c đ i tư ng không còn kh năng thu n ; thông qua H i đ ng tư v n Thu phư ng, xã xác đ nh, báo cáo U ban nhân dân xã, phư ng xác nh n t ng trư ng h p c th , t ng h p, l p danh sách báo cáo UBND qu n, huy n đ ng g i báo cáo v C c thu t nh, thành ph tr c thu c TW (theo m u s 3a kèm theo Thông tư này). - C c thu đ a phương có trách nhi m t ng h p trình UBND t nh, thành ph tr c thu c TW (theo m u s 3b kèm theo Thông tư này) xem xét quy t đ nh. Trên cơ s quy t đ nh c a UBND, C c thu thông báo cho Chi c c thu xóa s n đ ng thu c a các h này. C/ T CH C TH C HI N 1/ Các đ i tư ng đã đư c x lý khoanh n theo Ch th s 790/TTg ngày 26/10/1996 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 23/1998/TT-BTC ngày 20/2/1998 c a B Tài chính, đ n nay v n còn n ngân sách, đư c xác đ nh c th nguyên nhân, trư ng h p n đ ng đ x lý theo quy đ nh t i Thông tư này. Các doanh nghi p thu c đ i tư ng đư c x lý n đ ng trong trư ng h p này h sơ ph i th c hi n theo quy đ nh chung, đ ng th i ph i g i kèm theo b n Photocopy quy t đ nh khoanh n đ ng thu và các kho n ph i n p NSNN theo quy đ nh t i Thông tư s 23/1998/TT-BTC (nêu trên). H sơ ph i là b n chính, các báo cáo tài chính, quy t toán thu n u không có b n chính thì ph i là b n sao có đóng d u sao y b n chính c a doanh nghi p. 2/ Các quy đ nh v x lý giãn n , khoanh n , xoá n thu và các kho n ph i n p Ngân sách nhà nư c t i Thông tư này không áp d ng đ i v i các trư ng h p sau đây: a) Doanh nghi p n thu và các kho n ph i n p Ngân sách nhà nư c do các nguyên nhân ch quan ho c đang có các vi ph m pháp lu t và chưa có k t lu n c th c a cơ quan có th m quy n. b) Doanh nghi p thu c đ i tư ng đang xem xét x lý các kho n n thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c theo cơ ch thanh toán công n theo quy đ nh t i đi m 3.2, M c III, ph n B Thông tư liên t ch B Tài chính - Ngân hàng Nhà nư c s 102/1998/TTLB/BTC-NHNN ngày 18/7/1998 hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 95/1998/QĐ-TTg ngày 18/5/1998 c a Th tư ng Chính ph v x lý thanh toán n giai đo n II. Căn c vào Quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n x lý h tr v n đ u tư, xóa n các kho n n đ ng thu và các kho n ph i n p NSNN đ i v i doanh nghi p, doanh
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nghi p th c hi n h ch toán và đi u ch nh s li u quy t toán tài chính, quy t toán thu theo ch đ quy đ nh. 3/ Cơ quan thu , Cơ quan h i quan có trách nhi m ki m tra xác đ nh đ i tư ng n thu và các kho n ph i n p Ngân sách nhà nư c, đ ngh B Tài chính, T ng c c h i quan và UBND t nh, thành ph gi i quy t theo th m quy n quy đ nh t i Thông tư này. Cơ quan thu , Cơ quan h i quan khi nh n đư c h sơ c a doanh nghi p có trách nhi m ki m tra, xem xét h sơ, có công văn đ ngh cơ quan có th m quy n x lý n thu c a doanh nghi p trong th i gian là 15 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đ y đ h sơ c a doanh nghi p (công văn đ ngh l p theo m u s 02 ban hành kèm theo Thông tư này). Trư ng h p c n b sung h sơ ho c xác đ nh doanh nghi p không thu c đ i tư ng đư c x lý, cơ quan ti p nh n h sơ ph i thông báo b ng văn b n cho doanh nghi p bi t trong th i gian quy đ nh trên đây. Cơ quan thu không tính ph t n p ch m trên s n thu đư c giãn ho c đư c khoanh k t ngày có quy t đ nh giãn n , khoanh n đ ng thu c a các c p có th m quy n x lý. Khi h t th i h n giãn n , khoanh n đ ng thu thì các đ i tư ng n p thu có trách nhi m n p đ y đ s thu ph i n p vào NSNN. Trư ng h p đ i tư ng n p thu không ch p hành thì cơ quan thu th c hi n tính ph t ch m n p thu k t ngày h t th i gian giãn n , khoanh n . Căn c vào n i dung hư ng d n trên đây, đ ngh các B , ngành, UBND các t nh, thành ph ch đ o các đơn v tr c thu c hư ng d n cơ s kinh doanh rà soát phân lo i n đ ng thu đ x lý theo các quy đ nh và hư ng d n t i Thông tư này. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, đ ngh các cơ quan, đơn v ph n ánh v B Tài chính đ nghiên c u gi i quy t k p th i. Vũ Văn Ninh (Đã ký) PH L C 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc Tên đơn v :....................................... K T QU S N XU T KINH DOANH, N Đ NG THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NSNN Đơn v tính Ch tiêu Năm...... Lu k Ghi chú
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. I. K t qu SXKD 1. T ng doanh thu 2. T ng chi phí s n xu t kinh doanh Trong đó: - Chi phí NVL, hàng hoá mua vào - Chi phí ti n lương - Kh u hao TSCĐ - Lãi vay NH - Chi phí d ch v mua ngoài - Chi phí khác 3. Thu và các kho n ph i n p (chi ti t t ng kho n) 4. Lãi, l s n xu t kinh doanh 5. Lãi, l ho t đ ng tài chính Trong đó: - Chênh l ch t giá 6. T ng lãi (l ) II. S n đ ng v thu và các kho n ph i n p NSNN Trong đó: - Thu DT (GTGT), trong đó khâu NK - Thu TTĐB, trong đó khâu NK - Thu l i t c (TNDN) - Thu XNK - Thu SDV - Thu T.nguyên - Thu đ t - Ti n thuê đ t - Thu SDĐ Nhà nư c - Thu KHCB - Các kho n ph i n p khác (k c ti n ph t n p ch m) III. Các kho n thu và thu ngân sách đã đư c gi i quy t khoanh n theo Thông tư s 23/1998/TT-BTC (chi ti t t ng kho n) IV. S đ ngh gi i quy t....................n
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong đó: - Thu DT (GTGT) - Thu TTĐB - Thu l i t c (TNDN) - Thu XNK - Thu SDV - Thu T.nguyên - Thu đ t - Ti n thuê đ t - Thu SDĐ Nhà nư c - Thu KHCB - Các kho n ph i n p khác (k c ti n ph t ch m n p) C ng V/ S l còn l i sau khi đư c gi i quy t. Ngày ........tháng.......năm Giám đ c doanh nghi p (Ký tên, đóng d u) Ghi chú: - Báo cáo tình hình s n xu t kinh doanh c a năm có s n đ ng thu . - S thu n đ ng là s thu đã tr s thu có quy t đ nh mi n gi m và s thu đã đư c gi i quy t khoanh n theo Thông tư s 23/1998/TT-BTC ngày 20/2/1998 c a B Tài chính. - Doanh nghi p có Quy t đ nh khoanh n đ ng thu theo Thông tư s 23/1998/TT- BTC thì Photocopy quy t đ nh kèm theo h sơ. PH L C 2 T ng c c thu C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C c thu ..................... Đ c l p - T do - H nh phúc -*- S ................. ................, ngày tháng năm 2002 V/v: Đ ngh khoanh n , xoá n Kính g i: - B Tài chính (T ng c c thu )
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c hi n Thông tư s ........../2002/TT-BTC ngày......./....../2002 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t đ nh s 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c x lý giãn n , khoanh n , xoá n thu và các kho n ph i n p NSNN đ i v i các doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan, C c thu đã ti p nh n h sơ đ ngh c a........................................ Qua ki m tra xem xét h sơ c a.........., C c thu xác đ nh...........thu c đ i tư ng đư c x lý....................theo quy đ nh t i đi m........ m c......Thông tư ..................... C c thu đ ngh x lý các kho n n đ ng thu và thu ngân sách cho đơn v c th như sau: (Ghi c th trư ng h p đ ngh xoá, khoanh, giãn n và t ng kho n thu , thu, kèm theo b n chi ti t các kho n n đơn v ki n ngh và c c thu đ ngh ). N u đư c x lý các kho n n thu và thu NSNN theo đ ngh trên đây, s đơn v còn ph i n p và lãi, l như sau: Ch tiêu Tính đ n.................. S còn n sau x lý T ng s n đ ng. Trong đó: (chi ti t m t s kho n l n) Lãi (l ) Kính đ ngh B Tài chính xem xét, gi i quy t. H sơ g i kèm theo: (kê h sơ g i kèm) Nơi nh n: C c trư ng c c thu (Ký tên, đóng d u) CHI TI T S N Đ NG THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NSNN (Kèm theo ph l c s 2) - C c thu đ ngh x lý:........................................... - Tên đơn v x lý n :................................................. Đơn v tính: Ch tiêu S đ ngh c a S đ ngh c a DN C c thu 1. K t qu SXKD - Lãi -L
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. S t n đ ng v thu và các kho n ph i n p NSNN đ n......................... Trong đó: - Thu DT (GTGT) - Thu TTĐB - Thu l i t c (TNDN) - Thu SDV - Thu Tài nguyên - Thu đ t - Ti n thuê đ t - Thu s d ng đ t nông nghi p (SDĐNN) - Thu KHCB III. Đã đư c gi i quy t theo Thông tư s 23/1998/TT-B Tài chính IV. Đ ngh gi i quy t.................... n Trong đó: - Thu DT (GTGT) - Thu TTĐB - Thu l i t c (TNDN) - Thu SDV - Thu Tài nguyên - Thu đ t - Ti n thuê đ t - Thu SDĐ Nhà nư c - Thu KHCB C ng: Ngày ........tháng.......năm 2002 C c thu .......................... (Ký tên, đóng d u) PH L C 3A C c thu t nh, thành ph : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Chi c c thu :......... Đ c l p - T do - H nh phúc
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. BÁO CÁO DANH SÁCH CÁC H KINH DOANH Đ NGH XOÁ N THU VÀ S THU Đ NGH XOÁ N Đơn v tính: đ ng Vi t Nam S TT H kinh doanh S ti n thu n Lý do xoá n tính đ n ... (ghi lý do t ng trư ng h p c th ) 1 2 3 4 Ngày... tháng... năm 2002 Chi c c trư ng Chi c c thu (Ký tên, đóng d u) Ghi chú: - Chi c c thu t ng h p s h kinh doanh trên đ a bàn đ ngh xoá n thu và s thu đ ngh xoá n (theo m u) g i C c thu đ xét trình U ban nhân dân t nh, thành ph . - C t 3 ghi s ti n thu đ ngh xóa n tính đ n th i đi m đ ngh x lý. - C t 4 ghi t ng trư ng h p c th (có th phân lo i đ i tư ng xoá n ) PH L C 3B C c thu t nh, thành ph : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc BÁO CÁO T NG H P S THU XOÁ N Đ I V I CÁC H KINH DOANH N THU Đơn v tính:........ STT Phân lo i các trư ng h p xoá n S h S thu đ Ghi ngh xoá n chú I T ng h p s đ ngh x lý. Trong đó:
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Do ngư i n thu đã ch t - Do ngư i n thu đã chuy n đi nơi khác - Do nguyên nhân khác II S đ ngh x lý phân theo Chi c c........ 1- Chi c c................... 2- Chi c c.................. T ng c ng Ngày... tháng... năm 2002 c c trư ng c c thu (Ký tên, đóng d u) Ghi chú: - C c thu t ng h p báo cáo các trư ng h p xoá n đ i v i h kinh doanh theo nguyên nhân và đ a bàn, g i kèm theo đ ngh UBND t nh xem xét quy t đ nh xoá n . - Căn c vào quy t đ nh xoá n c a UBND, C c thu thông báo c th các trư ng h p đư c x lý cho t ng Chi c c theo m u Chi c c báo cáo lên C c. M US 01/QĐ b tài chính C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T ng c c thu Đ c l p - T do - H nh phúc S : TCT/QĐ/NV... Hà N i, ngày tháng năm 2002 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C THU V/v cho ch m n p thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c cho (tên doanh nghi p) t ng c c trư ng t ng c c thu - Căn c quy đ nh c a Pháp lu t thu hi n hành; - Căn c Quy t đ nh s 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v/v x lý giãn n , khoanh n , xóa n thu và các kho n ph i n p NSNN đ i v i nh ng doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan; - Căn c quy đ nh t i Thông tư s /2002/TT-BTC ngày tháng năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t đ nh s 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 (nêu trên);
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Căn c đ ngh c a C c thu t nh, TP...... t i công văn s ........... ngày......... ; công văn c a......ngày.... tháng... năm 2002 và h sơ kèm theo. QUY T Đ NH: Đi u 1: Doanh nghi p (Công ty)............ đư c ch m n p thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c dư i đây trong th i gian..........k t ngày.....tháng.....năm......, đ n ngày......tháng......năm..... Trong đó: + Thu DT:........... + Thu TTĐB:.......... + Thu ............ Đi u 2: Không tính ph t ch m n p đ i v i các kho n thu và thu trong th i gian đư c ch m n p ghi t i Đi u 1. Doanh nghi p (Công ty).......... ph i th c hi n n p đ y đ , k p th i vào NSNN s ti n thu và thu đư c ch m n p khi h t th i gian cho ch m n p. Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày ký; doanh nghi p....; C c thu t nh, TP... ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. T NG C C TRƯ NG T NG C C THU Nơi nh n: - Doanh nghi p... - UBND t nh, TP - S TC t nh, TP - C c thu t nh, TP - Lưu: HC, NV.... (Ghi chú: đ i v i các trư ng h p T ng c c trư ng TCHQ và C c trư ng C c thu , H i quan quy t đ nh cho ch m n p theo th m quy n. T ng c c trư ng TCHQ, C c trư ng C c thu căn c vào m u quy t đ nh này đ ban hành quy t đ nh c a T ng c c trư ng TCHQ, C c trư ng C c thu cho phù h p) M US 02/QĐ b tài chính C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T ng c c thu Đ c l p - T do - H nh phúc S : TCT/QĐ/NV... Hà N i, ngày tháng năm 2002 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C THU V/v khoanh n đ ng thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c năm..................cho (tên doanh nghi p)
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. t ng c c trư ng t ng c c thu - Căn c quy đ nh c a Pháp lu t thu hi n hành; - Căn c Quy t đ nh s 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v/v x lý giãn n , khoanh n , xóa n thu và các kho n ph i n p NSNN đ i v i nh ng doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan; - Căn c quy đ nh t i Thông tư s /2002/TT-BTC ngày tháng năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t đ nh s 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 (nêu trên); - Căn c đ ngh c a C c thu t nh, TP...... t i công văn s ........... ngày.........; công văn c a......ngày....tháng... năm 2002 và h sơ kèm theo. QUY T Đ NH: Đi u 1: Doanh nghi p (công ty).........đư c khoanh n các kho n thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c tính đ n ngày.....tháng......năm......v i s ti n là:...................(vi t b ng ch ...) Trong đó: + Thu DT:.... + Thu TTĐB:... +..... Đi u 2: Không tính ph t ch m n p đ i v i các kho n thu và các kho n ph i n p NSNN trong th i gian đư c khoanh n t i Đi u 1 đ n khi có quy t đ nh gi i quy t khác. Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày ký; doanh nghi p....; C c thu t nh, TP... ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nơi nh n: T NG C C TRƯ NG T NG C C THU - Doanh nghi p... - UBND t nh, TP - S TC t nh, TP - Cơ quan HQ (đ/v thu XNK) - C c thu t nh, TP - Lưu: HC, NV... M US 03/QĐ b tài chính C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T ng c c thu Đ c l p - T do - H nh phúc S : TC/QĐ/TCDN Hà N i, ngày tháng năm 2002 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH V/v c p h tr v n đ u tư năm 200....cho.... (tên doanh nghi p) B TRƯ NG B TÀI CHÍNH - Căn c Quy t đ nh s 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v/v x lý giãn n , khoanh n , xóa n thu và các kho n ph i n p NSNN đ i v i nh ng doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan; - Căn c quy đ nh t i Thông tư s /2002/TT-BTC ngày tháng năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t đ nh s 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 (nêu trên); - Căn c đ ngh c a ...... t i công văn s ..... ngày ...; công văn c a...... ngày.... tháng... năm 2002 và h sơ kèm theo c a doanh nghi p...; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p. QUY T Đ NH Đi u 1: C p h tr v n đ u tư cho...(tên doanh nghi p) s ti n là:....(vi t b ng ch ) b ng hình th c ghi thu, ghi chi các kho n ti n thu và thu NSNN còn n c a các năm .... tr v trư c...(tên doanh nghi p) đã s d ng vào đ u tư, bao g m: - Thu doanh thu: - Thu TTĐB: - ... Đi u 2: Căn c vào s ti n đư c c p t i Đi u 1,....(tên doanh nghi p) h ch toán tăng ngu n v n thu c NSNN c p k t ngày .... (b sung ph n v n c ph n c a Nhà nư c đ i v i doanh nghi p Nhà nư c đã c ph n hóa) và th c hi n quy t toán các kho n thu và thu ph i n p NSNN v i cơ quan Thu theo quy đ nh hi n hành. Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Giám đ c ...(tên doanh nghi p); T ng c c trư ng T ng c c thu ; C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p; V trư ng V Ngân sách Nhà nư c; Giám đ c S Tài chính v t giá t nh ....; C c trư ng C c thu t nh ...và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT/ B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Nơi nh n: Th trư ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản