Thông tư 32/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
96
lượt xem
12
download

Thông tư 32/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 32/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 32/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t c ñ a   B é   t µ i   c h Ý n h   S è   3 2 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 2   t h ¸ n g   4   n ¨ m  2004 Híng dÉn viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 141/2003/N§­CP ngµy 20/11/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ,   tr¸i   phiÕu   ®îc   ChÝnh   phñ   b¶o   l∙nh   vµ   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng,   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   viÖc   ph¸t   hµnh   tr¸i phiÕu ChÝnh phñ qua hÖ thèng Kho b¹c nhµ níc nh sau: I. Quy ®Þnh chung 1.   Tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   ph¸t   hµnh   qua   hÖ   thèng   Kho  b¹c Nhµ  níc lµ  tr¸i phiÕu cã  kú  h¹n tõ  01 n¨m trë  lªn,  bao   gåm   c¸c   lo¹i:   tr¸i   phiÕu   kho   b¹c,   tr¸i   phiÕu   c«ng  tr×nh Trung ¬ng vµ tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ (gäi chung lµ tr¸i   phiÕu). 2. HÖ  thèng Kho b¹c Nhµ  níc trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc  b¸n tr¸i phiÕu cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n mua tr¸i phiÕu;  tæ chøc thanh to¸n tiÒn gèc, l∙i tr¸i phiÕu vµ  thùc hiÖn  lu gi÷, b¶o qu¶n tr¸i phiÕu khi chñ  së  h÷u tr¸i phiÕu cã  nhu cÇu. 3. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch huy ®éng vèn hµng n¨m, nhu cÇu  sö  dông vèn cña ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  tiÕn  ®é  triÓn khai  c¸c dù  ¸n, c«ng tr×nh, Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh quyÕt  ®Þnh  néi dung cô  thÓ  cña tõng  ®ît ph¸t hµnh tr¸i phiÕu qua hÖ  thèng Kho b¹c nhµ níc. 4.   Tr¸i   phiÕu   ph¸t   hµnh   qua   Kho   b¹c   Nhµ   níc   ®îc  chuyÓn nhîng (mua, b¸n, cho, tÆng,  ®Ó  l¹i thõa kÕ) hoÆc  cÇm cè trong c¸c quan hÖ tÝn dông.  Tr¸i phiÕu b»ng  ®ång ViÖt Nam b¸n theo h×nh thøc cao  h¬n hoÆc thÊp  h¬n  mÖnh  gi¸ trong tõng   ®ît  cã  cïng  ngµy  ph¸t hµnh vµ ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n ®îc niªm yÕt vµ giao  dÞch   t¹i   Trung   t©m   Giao   dÞch   chøng   kho¸n   (Së   Giao  dÞch   chøng kho¸n). II. Quy ®Þnh cô thÓ 1. §ång tiÒn ph¸t hµnh, thanh to¸n
  2. 2 Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ n íc ®îc  ph¸t hµnh vµ thanh to¸n b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ tù  do chuyÓn ®æi. Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh b»ng ®ång tiÒn nµo th× ®îc thanh  to¸n gèc, l∙i b»ng ®ång tiÒn ®ã. Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh quyÕt  ®Þnh lo¹i ngo¹i tÖ  ph¸t  hµnh vµ   ®Þa bµn ph¸t hµnh  tr¸i  phiÕu ngo¹i  tÖ  cho  tõng  ®ît ph¸t hµnh.  2. H×nh thøc, mÖnh gi¸ tr¸i phiÕu 2.1. Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ n ­ íc díi h×nh thøc chøng chØ hoÆc ghi sæ, cã  ghi tªn hoÆc  kh«ng ghi tªn. 2.2. Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh b»ng  ®ång ViÖt Nam cã  mÖnh  gi¸ tèi thiÓu lµ  100.000  ®ång (mét tr¨m ngµn  ®ång). C¸c  mÖnh gi¸ kh¸c lµ béi sè cña 100.000 ®ång. MÖnh   gi¸   cña   tr¸i   phiÕu   ngo¹i   tÖ   do   Bé   Tµi   chÝnh   quyÕt ®Þnh cho tõng ®ît ph¸t hµnh. 2.3.   Chøng   chØ   tr¸i   phiÕu   do   Bé   Tµi   chÝnh   quy   ®Þnh  néi dung vµ  giao cho Kho b¹c Nhµ  níc tæ chøc in  ®Ó  ph©n  phèi cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n mua tr¸i phiÕu.  3. L∙i suÊt tr¸i phiÕu vµ ph¬ng thøc tr¶ l∙i  3.1.   L∙i   suÊt   tr¸i   phiÕu   do   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh  quyÕt  ®Þnh cho tõng  ®ît ph¸t hµnh, phï  hîp víi mÆt b»ng  l∙i suÊt chung  trªn thÞ  trêng vµ   ®¶m b¶o quyÒn lîi cho  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n mua tr¸i phiÕu. 3.2.   Tr¸i   phiÕu   ph¸t   hµnh   cã   l∙i   suÊt   cè   ®Þnh,   ®îc  thanh to¸n l∙i theo c¸c ph¬ng thøc: a) Thanh to¸n l∙i ®Þnh kú; b) Thanh to¸n l∙i mét lÇn cïng víi tiÒn gèc khi  ®Õn  h¹n; c) Thanh to¸n l∙i ngay khi ph¸t hµnh. 4. §èi tîng mua tr¸i phiÕu §èi   tîng   mua   tr¸i   phiÕu   ph¸t   hµnh   qua   hÖ   thèng   Kho   b¹c Nhµ níc bao gåm: 4.1. C«ng d©n ViÖt Nam ë trong vµ ngoµi níc; 4.2. Ngêi ViÖt nam ®Þnh c  ë níc ngoµi; 4.3. Ngêi níc ngoµi lµm viÖc, c tró ë ViÖt Nam; 4.4. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp; 4.5. Tæ chøc chÝnh trÞ; chÝnh trÞ ­ x∙ héi; chÝnh trÞ   ­ x∙ héi ­ nghÒ nghiÖp; x∙ héi; x∙ héi ­ nghÒ nghiÖp;
  3. 3 4.6.   C¸c   doanh   nghiÖp,   tæ   chøc   kinh   tÕ   thuéc   mäi   thµnh phÇn kinh tÕ; 4.7.   C¸c   tæ   chøc   níc   ngoµi   ho¹t   ®éng   hîp   ph¸p   t¹i  ViÖt Nam. C¸c  tæ chøc  lµ   ®èi  tîng thô  hëng  ng©n  s¸ch Nhµ  níc  kh«ng   ®îc   dïng   tiÒn   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cÊp   ®Ó   mua   tr¸i  phiÕu. Bé   trëng  Bé  Tµi  chÝnh  quy  ®Þnh  cô  thÓ   ®èi tîng mua  tr¸i phiÕu cho tõng ®ît ph¸t hµnh. 5. H×nh thøc b¸n tr¸i phiÕu 5.1. H×nh thøc b¸n ngang mÖnh gi¸ ¸p dông trong trêng hîp tr¸i phiÕu ph¸t hµnh liªn tôc  trong n¨m hoÆc tõng ®ît kÐo dµi, kh«ng x¸c ®Þnh tr íc thêi  ®iÓm dõng ph¸t hµnh. Theo h×nh thøc nµy, sè  tiÒn ngêi mua tr¸i phiÕu tr¶  cho Kho b¹c nhµ  níc  ®óng b»ng mÖnh gi¸ tr¸i phiÕu. Ngµy  ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   ®îc   tÝnh   lµ   ngµy   Kho   b¹c   nhµ   níc  nhËn tiÒn cña ngêi mua tr¸i phiÕu hoÆc nhËn giÊy b¸o Cã  cña   Ng©n   hµng   (trêng   hîp   mua   tr¸i   phiÕu   b»ng   chuyÓn  kho¶n).  5.2. H×nh thøc b¸n cao h¬n hoÆc thÊp h¬n mÖnh gi¸ ¸p   dông   trong   trêng   hîp   tr¸i   phiÕu   ph¸t   hµnh   theo  tõng  ®ît, thêi gian ph¸t hµnh mçi  ®ît kh«ng qu¸ 2 th¸ng,  cã   x¸c   ®Þnh   tríc   thêi   ®iÓm   ph¸t   hµnh   vµ   thêi   ®iÓm   kÕt  thóc. C¸c tr¸i phiÕu ph¸t hµnh trong mét  ®ît cã  cïng ngµy   ph¸t hµnh vµ ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n.  Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ b¸n tr¸i phiÕu: a) B¸n tr¸i phiÕu cao h¬n mÖnh gi¸ ¸p dông trong trêng hîp ngµy b¸n tr¸i phiÕu thùc tÕ  ph¸t sinh sau ngµy ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. C«ng thøc tÝnh  gi¸ b¸n tr¸i phiÕu nh sau: MG x Ls x n G = MG + 365 Trong ®ã:  G:  Gi¸ b¸n tr¸i phiÕu MG:  MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu Ls: L∙i suÊt tr¸i phiÕu (%/n¨m)
  4. 4 n:  Sè   ngµy   tÝnh   tõ   ngµy   ph¸t   hµnh   ®Õn   ngµy   b¸n  thùc tÕ. b) B¸n tr¸i phiÕu thÊp h¬n mÖnh gi¸ ¸p dông trong trêng hîp ngµy b¸n tr¸i phiÕu thùc tÕ  ph¸t sinh tríc ngµy ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. C«ng thøc tÝnh  gi¸ b¸n tr¸i phiÕu nh sau: MG x Ls x n G = MG ­ 365 Trong ®ã:  G:  Gi¸ b¸n tr¸i phiÕu MG:  MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu Ls: L∙i suÊt tr¸i phiÕu (%/n¨m) n:  Sè  ngµy tÝnh tõ  ngµy b¸n thùc tÕ   ®Õn ngµy ph¸t   hµnh. Trêng   hîp   ngµy   b¸n   tr¸i   phiÕu   trïng   víi   ngµy   ph¸t   hµnh th× sè tiÒn ngêi mua tr¸i phiÕu ph¶i tr¶ cho Kho b¹c  Nhµ níc ®óng b»ng mÖnh gi¸ cña tr¸i phiÕu. Bé  Tµi chÝnh quy  ®Þnh cô  thÓ  ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh gi¸  b¸n tr¸i phiÕu cho tõng ®ît ph¸t hµnh. 6. Thanh to¸n tiÒn mua tr¸i phiÕu C¸c tæ chøc, c¸ nh©n mua tr¸i phiÕu cã thÓ thanh to¸n   tiÒn mua tr¸i phiÕu b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n.  7. Thanh to¸n tr¸i phiÕu khi ®Õn h¹n 7.1. Thanh to¸n gèc, l∙i tr¸i phiÕu ®Õn h¹n a) §èi víi tr¸i phiÕu b»ng ®ång ViÖt Nam ­ Tr¸i phiÕu kh«ng ghi tªn lu ký  tËp trung t¹i Trung  t©m   Giao   dÞch   Chøng   kho¸n   (Së   Giao   dÞch   chøng   kho¸n):  ViÖc thanh to¸n gèc, l∙i tr¸i phiÕu ®îc thùc hiÖn t¹i c¸c  tæ chøc lu ký  tr¸i phiÕu.  Tríc ngµy   ®Õn  h¹n  thanh  to¸n  gèc, l∙i 1 ngµy, c¨n cø  ®Ò  nghÞ  cña Kho b¹c Nhµ  níc, Bé  Tµi chÝnh chuyÓn tiÒn cho Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n   (Së  Giao dÞch chøng kho¸n)  ®Ó  chuyÓn cho c¸c tæ chøc lu  ký chi tr¶ trùc tiÕp cho chñ së h÷u tr¸i phiÕu.  ­ Tr¸i phiÕu kh«ng ghi tªn, kh«ng lu ký tËp trung t¹i  Trung   t©m   Giao   dÞch   Chøng   kho¸n   (Së   Giao   dÞch   chøng   kho¸n):   Chñ   së   h÷u   tr¸i   phiÕu   ®îc   tù   do   lùa   chän   n¬i  thanh to¸n gèc, l∙i t¹i c¸c  ®¬n vÞ  Kho b¹c Nhµ  níc. Kho  b¹c   Nhµ   níc   øng   vèn   ®Ó   thanh   to¸n   cho   chñ   së   h÷u   tr¸i 
  5. 5 phiÕu. §Þnh kú hµng th¸ng, Kho b¹c Nhµ níc tæng hîp sè ®∙  thanh   to¸n   ®Ó   ®Ò   nghÞ   Bé   Tµi   chÝnh   hoµn   tr¶   sè   ®∙   t¹m  øng. ­   Tr¸i   phiÕu   cã   ghi   tªn:   ViÖc   thanh   to¸n   gèc,   l∙i  tr¸i phiÕu  ®îc thùc hiÖn t¹i n¬i ph¸t hµnh. Kho b¹c Nhµ  níc øng tån ng©n quü   ®Ó  thanh to¸n cho chñ  së  h÷u tr¸i  phiÕu. §Þnh kú hµng th¸ng, Kho b¹c Nhµ níc tæng hîp sè ®∙  thanh   to¸n   ®Ó   ®Ò   nghÞ   Bé   Tµi   chÝnh   hoµn   tr¶   sè   ®∙   t¹m  øng. b) §èi víi tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ: ViÖc thanh to¸n gèc, l∙i tr¸i phiÕu  ®Õn h¹n  ®îc thùc  hiÖn t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i ph¸t hµnh. Trêng hîp sè  tiÒn thanh to¸n gèc, l∙i tr¸i phiÕu cã  ngo¹i tÖ  lÎ  (díi mét  ®¬n vÞ  tiÒn tÖ) th×   ®îc quy  ®æi ra  ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ b¸n ra do Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng  trªn  ®Þa bµn c«ng bè  t¹i thêi  ®iÓm gÇn nhÊt  ®Ó  chi tr¶  cho kh¸ch hµng. Nguån ngo¹i tÖ   ®Ó  thanh to¸n t¹i c¸c  ®¬n vÞ  Kho b¹c  Nhµ   níc   do   Kho   b¹c   Nhµ   níc   trung  ¬ng   chuyÓn   vÒ.   Trêng  hîp, Bé  Tµi chÝnh mua ngo¹i tÖ  cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ®Ó  thanh to¸n gèc, l∙i tr¸i phiÕu  ®Õn h¹n sÏ  thùc hiÖn theo  tû  gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ  trêng ngo¹i tÖ  liªn  ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm mua.  c) Trêng hîp  ®Õn h¹n thanh to¸n l∙i hoÆc gèc mµ  chñ  së h÷u tr¸i phiÕu cha ®Õn thanh to¸n th× sè tiÒn l∙i hoÆc  gèc  ®ã   ®îc b¶o lu vµ  hoµn tr¶ khi chñ  së  h÷u tr¸i phiÕu  cã  nhu cÇu thanh to¸n, kh«ng tÝnh l∙i nhËp gèc vµ  kh«ng  tÝnh l∙i trong thêi gian qu¸ h¹n thanh to¸n.  d) Khi thanh to¸n tr¸i phiÕu, chñ  së  h÷u tr¸i phiÕu   cã  thÓ  nhËn tiÒn mÆt hoÆc  ®Ò  nghÞ  chuyÓn toµn bé  sè  tiÒn  gèc, l∙i tr¸i phiÕu ®Õn h¹n thanh to¸n vµo tµi kho¶n. PhÝ   chuyÓn tiÒn sÏ tÝnh trõ vµo sè tiÒn chñ së h÷u tr¸i phiÕu  ®îc nhËn. e) Trêng hîp chñ së h÷u tr¸i phiÕu v× nh÷ng lý do bÊt  kh¶   kh¸ng   kh«ng   thÓ   ®Õn   thanh   to¸n   tr¸i   phiÕu   khi   ®Õn  h¹n, cã  thÓ  uû  quyÒn cho ngêi kh¸c   ®Õn  lÜnh  thay. Ngêi  ®Õn thanh to¸n tr¸i phiÕu ph¶i mang theo giÊy chøng minh  nh©n d©n vµ  giÊy uû  quyÒn cña chñ  së  h÷u tr¸i phiÕu cã  x¸c nhËn cña c¬  quan,  ®¬n vÞ  hoÆc Uû  ban nh©n d©n (x∙,  phêng,   thÞ   trÊn)   n¬i   chñ   së   h÷u   tr¸i   phiÕu   ®¨ng   ký   hé  khÈu thêng tró. 7.2. Thanh to¸n tr¸i phiÕu tríc h¹n vµ  mua l¹i tr¸i  phiÕu tríc h¹n ViÖc thanh to¸n tr¸i phiÕu tríc h¹n vµ  møc l∙i suÊt  ®îc hëng trong thêi gian cha  ®Õn h¹n thanh to¸n  ®îc thùc 
  6. 6 hiÖn   theo   quy   ®Þnh   cña   Bé   Tµi   chÝnh   cho   tõng   ®ît   ph¸t  hµnh. Tuú   ®iÒu kiÖn thùc tÕ, Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh cã  thÓ  quyÕt  ®Þnh viÖc mua l¹i tr¸i phiÕu tríc h¹n. Ph¬ng thøc  vµ  gi¸ mua l¹i tr¸i phiÕu  ®îc quyÕt  ®Þnh cho tõng  ®ît vµ  th«ng b¸o cho c¸c chñ së h÷u tr¸i phiÕu biÕt. 8. Xö lý c¸c trêng hîp mÊt, h háng tr¸i phiÕu 8.1.   Trêng   hîp   tê   tr¸i   phiÕu   kh«ng   ghi   tªn   bÞ   mÊt  hoÆc bÞ tÈy xo¸, söa ch÷a, r¸ch n¸t, h háng kh«ng cßn gi÷  ®îc h×nh d¹ng, néi dung ban ®Çu th× kh«ng ®îc thanh to¸n. 8.2. Trêng hîp tê  tr¸i phiÕu cã  ghi tªn bÞ  mÊt hoÆc  bÞ  r¸ch n¸t, h háng, chñ  së  h÷u tr¸i phiÕu ph¶i b¸o b»ng  v¨n b¶n cho Kho b¹c Nhµ  níc n¬i ph¸t hµnh. Thñ  trëng  ®¬n  vÞ  Kho b¹c Nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, nÕu tê  tr¸i  phiÕu  ®ã  cha bÞ  lîi dông rót tiÒn th×  x¸c nhËn sÏ  gi¶i  quyÕt thanh to¸n khi  ®Õn h¹n. NÕu tê  tr¸i phiÕu  ®ã   ®∙ bÞ  lîi dông th×  thñ  trëng  ®¬n vÞ  Kho b¹c Nhµ  níc cã  tr¸ch  nhiÖm kiÓm tra kÞp thêi, x¸c  ®Þnh nguyªn nh©n vµ  cã  biÖn  ph¸p xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 9.   Qu¶n   lý   nguån   thu   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   vµ   nguån  thanh to¸n gèc, l∙i tr¸i phiÕu 9.1. Toµn bé  sè  tiÒn thu vÒ  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu  ®îc  tËp trung vµo ng©n s¸ch trung  ¬ng vµ  h¹ch to¸n theo quy  ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh ®Ó sö dông cho c¸c nhu cÇu chi theo   dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  cho c¸c c«ng tr×nh, dù  ¸n  theo môc tiªu chØ ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ.  §èi víi kho¶n thu tõ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu b»ng ngo¹i   tÖ, sau khi trõ c¸c kho¶n chi trùc tiÕp b»ng ngo¹i tÖ, Bé  Tµi chÝnh b¸n cho Ng©n hµng Nhµ  níc  ®Ó  t¨ng dù  tr÷  ngo¹i  hèi cña Nhµ  níc theo tû  gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ  trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm b¸n.  9.2. Nguån vèn  ®Ó  thanh to¸n gèc, l∙i tr¸i phiÕu do  ng©n s¸ch Trung ¬ng b¶o  ®¶m vµ   ®îc c©n  ®èi trong dù  to¸n  ng©n   s¸ch   nhµ   níc   hoÆc   bè   trÝ   tõ   nguån   ph¸t   hµnh   tr¸i  phiÕu ChÝnh phñ c¸c ®ît tiÕp theo. 10. ChuyÓn nhîng tr¸i phiÕu Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ n íc ®îc  sö dông ®Ó chuyÓn nhîng (mua, b¸n, cho, tÆng, ®Ó l¹i thõa  kÕ). 10.1. Tr¸i phiÕu kh«ng ghi tªn: a) Tr¸i phiÕu lu ký tËp trung t¹i Trung t©m Giao dÞch   chøng kho¸n (Së  Giao dÞch chøng kho¸n)  ®îc tù  do chuyÓn  nhîng   theo   quy   ®Þnh   vÒ   chøng   kho¸n   vµ   thÞ   trêng   chøng  kho¸n.
  7. 7 b) Tr¸i phiÕu kh«ng lu ký  tËp trung  ®îc tù  do chuyÓn  nhîng,   kh«ng   ph¶i   lµm   thñ   tôc   t¹i   Kho   b¹c   Nhµ   níc   n¬i  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. 10.2.   Tr¸i   phiÕu   cã   ghi   tªn:   Khi   chuyÓn   nh îng   tr¸i  phiÕu, ph¶i lµm thñ tôc t¹i Kho b¹c nhµ níc. Tæng Gi¸m  ®èc Kho b¹c Nhµ  níc híng dÉn cô  thÓ  tr×nh  tù, thñ tôc liªn quan ®Õn viÖc chuyÓn nh îng tr¸i phiÕu cã  ghi tªn t¹i c¸c ®¬n vÞ Kho b¹c Nhµ níc. 11. X¸c nhËn tr¸i phiÕu khi lµm thñ tôc cÇm cè 11.1. §èi víi tr¸i phiÕu kh«ng ghi tªn: Kho b¹c nhµ   níc kh«ng thùc hiÖn x¸c nhËn chñ së h÷u tr¸i phiÕu. 11.2. §èi víi tr¸i phiÕu cã  ghi tªn: Khi tæ chøc tÝn  dông cã  yªu cÇu (b»ng  v¨n  b¶n)  x¸c nhËn tÝnh hîp ph¸p,  hîp lÖ  cña tê  tr¸i phiÕu  ®îc cÇm cè, Thñ  trëng Kho b¹c  Nhµ  níc ký  x¸c nhËn tªn ngêi së  h÷u vµ  sè  tiÒn mua tr¸i   phiÕu  sau  khi   ®∙ kiÓm  tra,   ®èi chiÕu  ®¶m b¶o khíp   ®óng  víi c¸c néi dung cña hå s¬ lu.  12. Chi phÝ liªn quan ®Õn tr¸i phiÕu 12.1. Chi phÝ ph¸t hµnh, thanh to¸n tr¸i phiÕu Mäi chi phÝ  vÒ  ph¸t hµnh vµ  thanh to¸n tr¸i phiÕu do  ng©n s¸ch trung ¬ng b¶o ®¶m, bao gåm: a) Chi phÝ  vÒ  in chøng chØ tr¸i phiÕu theo hîp  ®ång  víi c¬ quan in Ên. b) Chi phÝ  ph¸t hµnh vµ  thanh to¸n tr¸i phiÕu cña hÖ  thèng Kho b¹c Nhµ  níc b»ng 0,5% trªn gi¸ trÞ  tr¸i phiÕu  do Kho b¹c Nhµ níc trùc tiÕp b¸n cho c¸c ®èi tîng mua. Riªng viÖc ph¸t hµnh vµ thanh to¸n tr¸i phiÕu ®èi víi   B¶o hiÓm x∙ héi, Kho b¹c Nhµ níc ®îc hëng møc phÝ lµ 0,2%  trªn gi¸ trÞ tr¸i phiÕu ph¸t hµnh. Trêng hîp ph¸t hµnh b»ng ngo¹i tÖ, chi phÝ ph¸t hµnh,   thanh to¸n  ®îc quy  ®æi ra  ®ång ViÖt Nam theo tû  gi¸ h¹ch  to¸n do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. c)  Chi phÝ   thanh  to¸n  ®èi  víi tr¸i  phiÕu  lu ký   tËp  trung t¹i trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n (Së  Giao dÞch  chøng kho¸n) b»ng 0,1% trªn sè  tiÒn gèc, l∙i thùc thanh   to¸n. 12.2. PhÝ b¶o qu¶n, lu gi÷ tr¸i phiÕu PhÝ b¶o qu¶n, lu gi÷ hé tr¸i phiÕu t¹i Kho b¹c Nhµ n­ íc ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh  vÒ qu¶n lý ®èi víi c¸c lo¹i tµi s¶n quý hiÕm vµ chøng chØ   cã  gi¸ do Kho b¹c Nhµ  níc nhËn göi vµ  b¶o qu¶n (hiÖn nay  lµ   Th«ng   t  sè   80/1999/TT­BTC   ngµy   28/6/1999   cña   Bé   Tµi  chÝnh). 
  8. 8 Tuú t×nh h×nh thùc tÕ, Bé Tµi chÝnh cã thÓ quyÕt ®Þnh   miÔn phÝ  b¶o qu¶n, lu gi÷  tr¸i phiÕu t¹i Kho b¹c Nhµ  níc  ®èi víi tõng lo¹i  tr¸i  phiÕu vµ  tõng  ®èi tîng  mua  tr¸i  phiÕu. 12.3. PhÝ chuyÓn tiÒn thanh to¸n tr¸i phiÕu PhÝ   chuyÓn   tiÒn   gèc,   l∙i   tr¸i   phiÕu   vµo   tµi   kho¶n   theo yªu cÇu cña chñ  së  h÷u tr¸i phiÕu do chñ  së  h÷u tr¶   b»ng møc phÝ thanh to¸n qua ng©n hµng. III. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, c¬  quan   thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh   phè  trùc thuéc Trung  ¬ng cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh thi hµnh Th«ng t nµy. Tæng Gi¸m  ®èc Kho b¹c Nhµ  níc, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan trùc thuéc Bé  Tµi chÝnh cã  tr¸ch nhiÖm h íng  dÉn vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 
Đồng bộ tài khoản