Thông tư 32/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
160
lượt xem
19
download

Thông tư 32/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 32/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho các Hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 32/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. TH¤NG T¦ cña Bé TµI CHÝNH Sè 32/2005/TT-BTC ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2005 Híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh nhµ níc ®èi víi nguån viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña níc ngoµi cho c¸c Héi C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§-CP ngµy 6 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt NSNN. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 88/2003/N§-CP ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng vµ qu¶n lý Héi; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 64/2001/Q§-TTg ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông viÖn trî phi chÝnh phñ níc ngoµi; Bé Tµi ChÝnh híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh Nhµ níc ®èi víi nguån viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña níc ngoµi cho c¸c Héi nh sau: A. NH÷NG NGUY£N T¾C CHUNG 1. Th«ng t nµy ¸p dông ®èi víi c¸c Liªn hiÖp Héi, Tæng héi, Héi, c¸c tæ chøc ChÝnh trÞ - X· héi, ChÝnh trÞ - X· héi - NghÒ nghiÖp, tæ chøc X· héi - NghÒ nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp ngoµi c«ng lËp thuéc Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng, c¸c tæ chøc ph¸p nh©n ngoµi nhµ níc do Liªn hiÖp Héi, Tæng héi, Héi, c¸c Trêng, ViÖn... hoÆc c¬ quan nhµ níc c¸c cÊp lËp ra (sau ®©y gäi chung lµ Héi) ®îc nhËn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña níc ngoµi. 2. ViÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña níc ngoµi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc hiÓu lµ c¸c kho¶n trî gióp kh«ng ph¶i hoµn tr¶ díi h×nh thøc tiÒn, hiÖn vËt, tri thøc, tõ c¸c ChÝnh phñ ( nÕu cã), c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ níc ngoµi, c¸c tæ chøc kinh tÕ, khoa häc hoÆc c¸ nh©n ngêi níc ngoµi ( sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn viÖn trî) trùc tiÕp cho c¸c Héi hoÆc th«ng qua c¸c Héi ®îc ký kÕt chÝnh thøc gi÷a hai bªn vµ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 3. ViÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña níc ngoµi trùc tiÕp cho c¸c Héi lµ nguån thu cña Héi; khi nhËn viÖn trî, Héi c¨n cø gi¸ trÞ viÖn trî ghi trªn giÊy x¸c nhËn viÖn trî ®Ó ghi t¨ng nguån kinh phÝ ®ång thêi ghi t¨ng tµi s¶n cña Héi. Bé Tµi chÝnh thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh ®èi víi nguån viÖn trî nµy th«ng qua c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, thèng kª, b¸o c¸o, kiÓm tra ®¶m b¶o c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña Héi c«ng khai, minh b¹ch vµ ®óng ph¸p luËt. 4. ViÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña níc ngoµi cho ChÝnh phñ ViÖt Nam hoÆc cho chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®îc thùc hiÖn th«ng qua Héi lµ nguån thu cña ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 vµ 31- Ch¬ng 3 cña LuËt Ng©n
 2. s¸ch nhµ níc (LuËt sè 01/2002/QH11 ®îc Quèc héi Níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ 11 th«ng qua t¹i kú häp thø hai tõ ngµy 12 th¸ng 11 ®Õn ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2002). Khi nhËn viÖn trî, c¨n cø vµo gi¸ trÞ ghi trªn giÊy x¸c nhËn viÖn trî, c¬ quan tµi chÝnh nhµ níc ghi thu ng©n s¸ch nhµ n- íc( ghi thu ng©n s¸ch trung ¬ng nÕu viÖn trî cho ChÝnh phñ vµ ghi thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng nÕu viÖn trî cho ®Þa ph¬ng) ®ång thêi ghi chi cÊp ph¸t cho ®èi tîng thô hëng viÖn trî. 5. C¸c Héi trùc tiÕp sö dông, qu¶n lý viÖn trî kh«ng hoµn l¹i hoÆc ®îc giao thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng c¸c môc ®Ých, néi dung ®· cam kÕt víi nhµ tµi trî vµ quyÕt ®Þnh phª duyÖt viÖn trî cña c¬ quan cã thÈm quyÒn; thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, chÊp hµnh ®óng LuËt kÕ to¸n vµ c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. B. NH÷NG QUY §ÞNH Cô THÓ I. TIÕP NHËN VIÖN TRî KH¤NG HOµN L¹I 1. §iÒu kiÖn ®Ó ®îc x¸c nhËn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i Mäi kho¶n viÖn trî cña níc ngoµi ®îc x¸c nhËn viÖn trî ®Ó tiÕp nhËn theo quy chÕ tiÕp nhËn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i khi cã ®ñ 2 ®iÒu kiÖn sau ®©y: a. §¬n vÞ tiÕp nhËn viÖn trî lµ tæ chøc ph¸p nh©n ®îc thµnh lËp hîp ph¸p theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. b. Cã v¨n b¶n ký kÕt gi÷a Bªn viÖn trî víi ®¬n vÞ tiÕp nhËn viÖn trî vµ QuyÕt ®Þnh phª duyÖt viÖn trî cña c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. X¸c nhËn viÖn trî Mäi kho¶n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc tiÕp nhËn ph¶i lµm thñ tôc x¸c nhËn viÖn trî. C¸c Héi nhËn viÖn trî chÞu tr¸ch nhiÖm lµm thñ tôc kª khai, ®Ò nghÞ x¸c nhËn viÖn trî. GiÊy x¸c nhËn viÖn trî cña Bé Tµi chÝnh lµ chøng tõ ®Ó ghi thu – ghi chi ng©n s¸ch nhµ níc ®èi víi c¸c kho¶n viÖn trî cho ChÝnh phñ vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, lµ chøng tõ kÕ to¸n cña tæ chøc tiÕp nhËn, qu¶n lý viÖn trî, lµ c¨n cø ®Ó lµm thñ tôc miÔn thuÕ ®èi víi hµng viÖn trî nhËp khÈu vµ hoµn thuÕ ®èi víi hµng mua trong níc b»ng tiÒn viÖn trî. a) GiÊy x¸c nhËn viÖn trî - GiÊy x¸c nhËn viÖn trî ®îc lËp theo MÉu sè 1 vµ sè 2 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. + MÉu sè 1 lµ mÉu giÊy x¸c nhËn hµng viÖn trî. + MÉu sè 2 lµ mÉu giÊy x¸c nhËn tiÒn viÖn trî. 2
 3. - GiÊy x¸c nhËn hµng viÖn trî ®îc lËp thµnh 5 b¶n. NÕu hµng viÖn trî lµ « t«, xe m¸y ph¶i lµm thªm 1 b¶n ®Ó ®¨ng ký lu hµnh. - GiÊy x¸c nhËn tiÒn viÖn trî ®îc lËp thµnh 4 b¶n. b) C¸c kho¶n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i ph¶i lµm x¸c nhËn viÖn trî bao gåm - C¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n do Bªn viÖn trî thùc hiÖn chuyÓn giao viÖn trî theo h×nh thøc "ch×a kho¸ trao tay" hoÆc do chñ dù ¸n thùc hiÖn theo ph¬ng thøc giao thÇu trän gãi. - Hµng ho¸, thiÕt bÞ ghi trong danh môc kÌm theo dù ¸n hoÆc trong th«ng b¸o viÖn trî ®îc nhËp khÈu, ®Æt mua trong níc. - Ngo¹i tÖ hoÆc tiÒn ViÖt Nam do Bªn viÖn trî chuyÓn giao cho c¸c ®¬n vÞ trong níc nhËn vµ trùc tiÕp sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c tho¶ thuËn viÖn trî (bao gåm c¶ kho¶n viÖn trî cho ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt c«ng vô phÝ, hµnh chÝnh phÝ... theo cam kÕt trong v¨n kiÖn dù ¸n). - C¸c dÞch vô t vÊn, dÞch vô kü thuËt ®îc thanh to¸n tõ nguån cña c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i thÓ hiÖn qua Hîp ®ång ®îc ký kÕt gi÷a chñ dù ¸n víi tæ chøc t vÊn trong vµ ngoµi níc. c) Thêi ®iÓm vµ ®Þa ®iÓm x¸c nhËn Khi nhËn ®îc tiÒn, hµng viÖn trî hoÆc th«ng b¸o nhËn hµng; giÊy b¸o Cã cña Ng©n hµng vÒ tiÒn viÖn trî; hoÆc ngay sau khi nghiÖm thu bµn giao, quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång giao nhËn thÇu, c¸c hîp ®ång mua s¾m vµ c¸c hîp ®ång vÒ dÞch vô t vÊn, dÞch vô kü thuËt, c¸c ®èi tîng quy ®Þnh ë trªn cã tr¸ch nhiÖm göi ®Õn Bé Tµi chÝnh (Vô Tµi chÝnh ®èi ngo¹i – Bé Tµi chÝnh- Hµ Néi hoÆc Tæ qu¶n lý vµ tiÕp nhËn viÖn trî Quèc tÕ t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, sè 138 ®êng NguyÔn ThÞ Minh Khai, QuËn 3 hoÆc Tæ qu¶n lý vµ tiÕp nhËn viÖn trî Quèc tÕ t¹i §µ N½ng- sè 48 ®êng Pasteur) c¸c hå s¬ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 díi ®©y ®Ó lµm thñ tôc x¸c nhËn viÖn trî. 3. C¸c tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó x¸c nhËn viÖn trî a) §èi víi hµng viÖn trî gåm - QuyÕt ®Þnh phª duyÖt viÖn trî cña cÊp cã thÈm quyÒn - V¨n b¶n ký kÕt víi nhµ tµi trî. - V¨n kiÖn dù ¸n viÖn trî. - V¨n b¶n phª duyÖt hîp ®ång th¬ng m¹i theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, kÌm ho¸ ®¬n th¬ng m¹i (Invoice) hoÆc ho¸ ®¬n do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh nÕu mua hµng trong níc. - VËn ®¬n ®êng biÓn (Bill of lading) hoÆc vËn ®¬n hµng kh«ng (Airway Bill). - B¶n kª chi tiÕt (Packing List) Trêng hîp cha cã ho¸ ®¬n, vËn ®¬n th× ph¶i cã giÊy b¸o nhËn hµng cña tæ chøc vËn chuyÓn. NÕu mét l« hµng viÖn trî göi cho nhiÒu n¬i, ph¶i kÌm theo giÊy uû quyÒn cña c¸c ®¬n vÞ liªn quan vµ b¶ng kª ph©n chia hµng viÖn trî. 3
 4. §èi víi c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ®îc tæ chøc ®Êu thÇu t¹i ViÖt Nam ®Ó mua s¾m trang thiÕt bÞ, hµng ho¸ vµ dÞch vô t vÊn, nghiªn cøu... b»ng nguån tiÒn viÖn trî, ngoµi c¸c tµi liÖu ®· quy ®Þnh ë trªn, cÇn bæ sung thªm c¸c tµi liÖu liªn quan sau: - Biªn b¶n vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu, quyÕt ®Þnh c«ng nhËn ®¬n vÞ tróng thÇu hoÆc phª duyÖt ®¬n vÞ tróng thÇu cña c¬ quan phª duyÖt dù ¸n. - Hîp ®ång cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô ®îc ký kÕt gi÷a Chñ dù ¸n vµ ®¬n vÞ tróng thÇu. - Hîp ®ång ngo¹i th¬ng ( ®èi víi C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tróng thÇu mua hµng cho dù ¸n viÖn trî ph¶i nhËp khÈu hµng ho¸), hoÆc ho¸ ®¬n theo mÉu do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh nÕu mua hµng s¶n xuÊt trong níc. b) §èi víi tiÒn viÖn trî gåm - QuyÕt ®Þnh phª duyÖt viÖn trî cña cÊp cã thÈm quyÒn - V¨n b¶n ký kÕt víi nhµ tµi trî. - V¨n kiÖn dù ¸n viÖn trî. - C¸c chøng tõ chøng minh viÖc tiÕp nhËn tiÒn viÖn trî. c) §èi víi c¸c dù ¸n lµ c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n do Bªn viÖn trî thùc hiÖn chuyÓn giao viÖn trî theo h×nh thøc “ch×a kho¸ trao tay” hoÆc do chñ dù ¸n thùc hiÖn theo ph¬ng thøc giao thÇu trän gãi Trêng hîp nµy Bé Tµi chÝnh chØ x¸c nhËn viÖn trî 1 lÇn, khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, ®· nghiÖm thu, bµn giao, tµi liÖu ®Ó x¸c nhËn viÖn trî lµ: - QuyÕt ®Þnh phª duyÖt viÖn trî cña cÊp cã thÈm quyÒn - V¨n b¶n ký kÕt víi nhµ tµi trî. - V¨n kiÖn dù ¸n viÖn trî. - Hîp ®ång giao nhËn thÇu (Hîp ®ång x©y dùng, hîp ®ång mua s¾m, hîp ®ång t vÊn). - Biªn b¶n nghiÖm thu, bµn giao vµ biªn b¶n thanh lý hîp ®ång. d) Trêng hîp do yªu cÇu khÈn cÊp hoÆc v× c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan kh¸c mµ ®¬n vÞ nhËn viÖn trî kh«ng kÞp lµm thñ tôc x¸c nhËn viÖn trî th× hµng quý, ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp gi¸ trÞ viÖn trî ®· tiÕp nhËn (®èi víi nguån viÖn trî cho ChÝnh phñ ViÖt Nam hoÆc cho chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®îc thùc hiÖn th«ng qua Héi) b¸o c¸o ®Ò nghÞ c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp ghi thu ghi chi ng©n s¸ch nhµ níc tiÒn, hµng viÖn trî theo mÉu sè 3 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. II. CHÕ §é THUÕ §èI VíI NH÷NG HµNG HO¸ MUA B»NG NGUåN VIÖN TRî KH¤NG HOµN L¹I Mäi vËt t, hµng ho¸, m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i nhËp khÈu hoÆc mua trong níc tõ nguån viÖn trî kh«ng hoµn l¹i ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®Òu ®îc miÔn thuÕ gi¸n thu ( thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu 4
 5. thô ®Æc biÖt, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) theo c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ thuÕ hiÖn hµnh. 1. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu §èi víi nh÷ng hµng ho¸ kh«ng thuéc danh môc hµng ho¸ cÊm nhËp khÈu hoÆc danh môc hµng ph¶i qu¶n lý theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh cña Thñ t- íng ChÝnh phñ sè 46/2001/Q§-TTg ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2001 vÒ qu¶n lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ thêi kú 2001-2005 th× ®¬n vÞ nhËn hµng ph¶i xuÊt tr×nh QuyÕt ®Þnh phª duyÖt viÖn trî cña cÊp cã thÈm quyÒn, v¨n kiÖn ký kÕt viÖn trî víi phÝa níc ngoµi vµ giÊy x¸c nhËn viÖn trî cña Bé Tµi chÝnh víi c¬ quan H¶i quan ®Ó ®îc miÔn c¸c lo¹i thuÕ gi¸n thu khi nhËn hµng. 2. §èi víi hµng ho¸ mua trong níc - Trêng hîp Héi sö dông tiÒn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña níc ngoµi ®Ó mua hµng ho¸ t¹i ViÖt Nam, Héi ®îc hoµn l¹i thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· tr¶ ghi trªn ho¸ ®¬n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng khi mua hµng. Hå s¬ hoµn thuÕ ®èi víi trêng hîp nµy, thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i ®iÓm 5, môc II, PhÇn D Th«ng t sè 120/2003/TT-BTC ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§-CP ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT vµ luËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT. - Trêng hîp Bªn viÖn trî mua hµng ho¸ t¹i ViÖt Nam ®Ó viÖn trî cho ViÖt Nam th× hµng ho¸ mua trong trêng hîp ®ã ®îc miÔn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. §Ó ®îc miÔn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng Bªn viÖn trî ph¶i cã v¨n b¶n göi cho c¬ së b¸n hµng trong ®ã ghi râ tªn tæ chøc quèc tÕ, ngêi níc ngoµi, mua hµng ®Ó viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cho ViÖt Nam, sè lîng hoÆc gi¸ trÞ lo¹i hµng mua, v¨n b¶n x¸c nhËn cña Bé Tµi chÝnh vÒ kho¶n viÖn trî nµy. Khi b¸n hµng c¬ së ph¶i lËp ho¸ ®¬n theo ®óng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5.1, môc IV- PhÇn B Th«ng t sè 120/2003/TT-BTC ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§-CP ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT vµ luËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT. III. VÒ §ÇU T¦ X¢Y DùNG C¥ B¶N Vµ MUA S¾M VËT T¦ HµNG HO¸ Tõ NGUåN TIÒN VIÖN TRî KH¤NG HOµN L¹I 1. VÒ ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n - §èi víi nguån viÖn trî cho ChÝnh phñ hoÆc cho c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c Héi nÕu cã dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n th× Héi cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng quy chÕ qu¶n lý vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n vµ quy chÕ ®Êu thÇu x©y dùng c¬ b¶n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - §èi víi nguån viÖn trî trùc tiÕp cho Héi nÕu cã dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n th× chñ dù ¸n ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ ®Çu t, nhµ níc chØ qu¶n lý vÒ quy ho¹ch vµ cÊp phÐp x©y dùng. 5
 6. 2. VÒ mua s¾m vËt t hµng ho¸ - §èi víi nguån viÖn trî cho ChÝnh phñ hoÆc cho c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c Héi, khi thùc hiÖn mua s¾m ®å dïng, vËt t, trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc, Héi ph¶i thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ ®Êu thÇu mua s¾m. - §èi víi nguån viÖn trî trùc tiÕp cho Héi, khi thùc hiÖn mua s¾m ®å dïng, vËt t, trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc, Héi ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ cña viÖc mua s¾m. IV. §ÞNH MøC CHI TI£U VIÖN TRî §Þnh møc sö dông tiÒn viÖn trî ®Ó chi tiªu phôc vô c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n (tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp; chi ®µo t¹o, tËp huÊn, héi th¶o, héi nghÞ; c«ng t¸c phÝ, chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh,…) thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau ®©y: 1. §èi víi nh÷ng kho¶n chi mµ trong v¨n kiÖn ký kÕt viÖn trî víi nhµ tµi trî cã quy ®Þnh ®Þnh møc chi tiªu cô thÓ th× Héi thùc hiÖn theo ®Þnh møc nh ®· cam kÕt víi nhµ tµi trî. 2. §èi víi nh÷ng kho¶n chi mµ nhµ tµi trî kh«ng quy ®Þnh møc chi cô thÓ, Héi cÇn tham kh¶o møc chi cña c¸c tæ chøc tµi trî kh¸c ®èi víi nh÷ng dù ¸n cïng lo¹i hoÆc ®Þnh møc chi trong níc t¬ng øng ®Ó x¸c ®Þnh møc chi phï hîp víi yªu cÇu chi tiªu cña dù ¸n, trªn nguyªn t¾c ®¶m b¶o chi tiªu tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶. V. KÕ TO¸N, QUYÕT TO¸N, B¸O C¸O THùC HIÖN VIÖN TRî 1. Héi ph¶i tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n hoÆc bè trÝ ngêi lµm kÕ to¸n ®Ó tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n qu¸ tr×nh tiÕp nhËn, qu¶n lý vµ sö dông viÖn trî kh«ng hoµn l¹i theo ®óng quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 128/2004/N§-CP ngµy 31th¸ng 5 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt KÕ to¸n ¸p dông trong lÜnh vùc kÕ to¸n nhµ níc vµ chÕ ®é kÕ to¸n do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. Héi ph¶i tæ chøc hÖ thèng chøng tõ, sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh ®Ó theo dâi chi tiÕt vµ quyÕt to¸n riªng gi¸ trÞ viÖn trî trùc tiÕp cho Héi vµ gi¸ trÞ viÖn trî cho ChÝnh phñ hoÆc cho c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®îc thùc hiÖn th«ng qua tæ chøc Héi, trong ®ã: - Tæ chøc kÕ to¸n c¸c kho¶n viÖn trî cho ChÝnh phñ hoÆc cho c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®îc thùc hiÖn theo ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n cã sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc. - Tæ chøc kÕ to¸n c¸c kho¶n viÖn trî trùc tiÕp cho Héi ®îc thùc hiÖn theo ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n kh«ng sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc. 6
 7. B¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m c¸c kho¶n viÖn trî trùc tiÕp cho Héi lµ b¸o c¸o tµi chÝnh kú kÕ to¸n n¨m. Héi ph¶i nép B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m cho c¬ quan cÊp trªn trùc tiÕp vµ c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 24 vµ §iÒu 25 cña NghÞ ®Þnh sè 128/2004/N§-CP ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n cÊp trªn trùc tiÕp cña Héi cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, thÈm tra, xÐt duyÖt quyÕt to¸n n¨m ®èi víi nguån viÖn trî do Héi thùc hiÖn. §èi víi c¸c dù ¸n viÖn trî cho ChÝnh phñ, hoÆc c¸c ®Þa ph¬ng ®îc thùc hiÖn th«ng qua Héi, khi ch¬ng tr×nh, dù ¸n cña nguån viÖn trî nµy kÕt thóc, Héi cã tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n dù ¸n hoµn thµnh tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, sau khi quyÕt to¸n dù ¸n hoµn thµnh ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, Héi ph¶i tiÕn hµnh bµn giao dù ¸n cho ®¬n vÞ thô hëng tiÕp nhËn vµ qu¶n lý. Biªn b¶n bµn giao ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c quyÕt ®Þnh xö lý cña c¬ quan phª duyÖt quyÕt to¸n vÒ tiÒn tån quü, vËt t, tµi s¶n hiÖn cã, vËt t tµi s¶n thõa, thiÕu, t×nh h×nh c«ng nî…ngoµi ra Héi ph¶i bµn giao cho ®¬n vÞ thô hëng b¶n b¸o c¸o ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn dù ¸n, trong ®ã ®Æc biÖt nªu râ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó ph¸t huy hiÖu qu¶ l©u dµi cña dù ¸n. 3. Héi ph¶i c«ng khai néi dung b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m vµ c«ng khai quyÕt to¸n thu, chi tµi chÝnh n¨m theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 32 vµ ®iÒu 33 cña LuËt kÕ to¸n. 4. §Þnh kú 6 th¸ng vµ hµng n¨m Héi ph¶i b¸o c¸o c¬ quan cÊp trªn trùc tiÕp vµ c¸c c¬ quan liªn quan cïng cÊp ( tµi chÝnh, thèng kª, kÕ ho¹ch vµ ®Çu t ) t×nh h×nh thùc hiÖn viÖn trî theo mÉu biÓu sè 4 kÌm theo Th«ng t nµy. 5. §èi víi nh÷ng kho¶n viÖn trî cho c¸c ch¬ng tr×nh tÝn dông quay vßng t¹i céng ®ång d©n c thuéc c¸c ®Þa ph¬ng ®îc thùc hiÖn th«ng qua Héi, tuú theo ®Æc ®iÓm cô thÓ cña tõng ®Þa ph¬ng, Héi cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, x· héi së t¹i nghiªn cøu, x©y dùng quy chÕ qu¶n lý ch¬ng tr×nh tÝn dông phï hîp víi nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸ b¶n ®Þa cña céng ®ång; thµnh lËp Ban qu¶n lý ch¬ng tr×nh tÝn dông t¹i céng ®ång nh»m ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ cña ch¬ng tr×nh tÝn dông ®ång thêi ®¶m b¶o tÝnh an toµn cña c¸c kho¶n vay. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, Héi cã tr¸ch nhiÖm ph¶n ¸nh kÞp thêi tõng lÇn chuyÓn tiÒn cho Ban qu¶n lý, phèi hîp víi Ban qu¶n lý b¸o c¸o ®Þnh kú 6 th¸ng vµ hµng n¨m t×nh h×nh cho vay, hiÖu qu¶ sö dông tiÒn vay vµ kh¶ n¨ng thu håi vèn vay. Khi kÕt thóc ch¬ng tr×nh tÝn dông quay vßng, Héi cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Ban qu¶n lý lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n toµn bé ch¬ng tr×nh tÝn dông göi vÒ Së Tµi chÝnh tØnh, thµnh phè. QuyÕt to¸n ch¬ng tr×nh tÝn dông ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c chØ tiªu chñ yÕu sau ®©y: - Tæng sè c¸c nguån vèn ®· cho vay. - Tæng sè vèn ®· thu håi. - Tæng sè nî vay cha thu håi ®îc ( cã ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thu håi, kiÕn nghÞ xö lý c¸c kho¶n nî kh«ng thÓ thu håi ®îc). 7
 8. - Tæng sè tiÒn l·i ph¸t sinh, sè tiÒn l·i ®· sö dông, sè tiÒn l·i cha sö dông ( nªu râ néi dung sö dông tiÒn l·i vµ kiÕn nghÞ híng sö dông ®èi víi tiÒn l·i ch- a sö dông). Së Tµi chÝnh tØnh, thµnh phè n¬i cã céng ®ång d©n c sö dông nguån vèn tÝn dông nµy cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, phª duyÖt quyÕt to¸n ch¬ng tr×nh tÝn dông. QuyÕt to¸n ch¬ng tr×nh tÝn dông ®îc phª duyÖt lµ c¨n cø ®Ó bµn giao nguån vèn tÝn dông ®· thu håi. §èi tîng nhËn bµn giao vµ híng sö dông tiÕp nguån tÝn dông ®· thu håi thùc hiÖn theo cam kÕt ®· ký kÕt víi nhµ tµi trî. Trêng hîp trong cam kÕt viÖn trî kh«ng quy ®Þnh ®èi tîng vµ môc ®Ých sö dông nguån tiÒn thu håi tõ ch- ¬ng tr×nh tÝn dông, Héi híng dÉn Ban qu¶n lý ch¬ng tr×nh tÝn dông ®Ò xuÊt môc ®Ých, ®èi tîng sö dông nguån tiÒn ®· thu håi tr×nh Së Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh ( tiÕp tôc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh t¹i ®Þa ph¬ng, chuyÓn sang ®Þa bµn kh¸c trong tØnh, nép ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng...). VI. Xö Lý TµI CHÝNH TRONG C¸C TR¦êNG HîP Tæ CHøC HéI CHIA, T¸CH; S¸P NHËP; HîP NHÊT; GI¶I THÓ Vµ CHÊM DøT HO¹T §éNG 1. VÒ nguyªn t¾c c¸c nguån lùc tµi chÝnh, tµi s¶n h×nh thµnh tõ nguån viÖn trî kh«ng hoµn l¹i trùc tiÕp cho Héi thuéc së h÷u cña Héi, nh»m phôc vô c¸c môc ®Ých phï hîp víi ®iÒu lÖ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, trong mäi trêng hîp kh«ng ®îc chuyÓn thµnh së h÷u c¸ nh©n díi mäi h×nh thøc. 2. Khi chia, t¸ch; s¸p nhËp; hîp nhÊt; gi¶i thÓ vµ chÊm døt ho¹t ®éng, Héi ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ, nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 30, Ch¬ng V, NghÞ ®Þnh sè 88-2003/N§-CP ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng vµ qu¶n lý Héi. 3. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, c¸c Héi cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn mét sè quy ®Þnh cô thÓ sau ®©y: - Khi bÞ chÊm døt ho¹t ®éng, toµn bé tiÒn vµ tµi s¶n h×nh thµnh tõ nguån viÖn trî kh«ng hoµn l¹i sau khi trang tr¶i c¸c kho¶n nî (nÕu cã), Héi ph¶i bµn giao cho c¬ quan cÊp trªn trùc tiÕp cña Héi hoÆc c¬ quan ký quyÕt ®Þnh chÊm døt ho¹t ®éng ®Ó c¬ quan ®ã trao ®æi thèng nhÊt víi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp quyÕt ®Þnh xö lý. - ViÖc bµn giao tiÒn vµ tµi s¶n gi÷a ®¬n vÞ cò vµ ®¬n vÞ míi khi cã quyÕt ®Þnh chia, t¸ch, s¸p nhËp ph¶i ®îc tiÕn hµnh cã sù chøng kiÕn vµ x¸c nhËn cña c¬ quan ký quyÕt ®Þnh chia, t¸ch, s¸p nhËp vµ c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp. - Tµi liÖu liªn quan ®Õn chia, t¸ch; s¸p nhËp; hîp nhÊt; gi¶i thÓ vµ chÊm døt ho¹t ®éng cña Héi lµ tµi liÖu kÕ to¸n ph¶i lu tr÷ trong thêi h¹n tèi thiÓu 10 n¨m t¹i n¬i lu tr÷ theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh chia, t¸ch, s¸p nhËp, chÊm døt ho¹t ®éng cña Héi. 8
 9. - Trong c¸c trêng hîp bÞ chia, t¸ch; s¸p nhËp; hîp nhÊt; gi¶i thÓ vµ chÊm døt ho¹t ®éng, Héi ph¶i lËp b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i thêi ®iÓm chia, t¸ch, s¸p nhËp, chÊm døt ho¹t ®éng. - Trong trêng hîp bÞ chia, t¸ch; s¸p nhËp; hîp nhÊt; gi¶i thÓ vµ chÊm døt ho¹t ®éng, Héi ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n quy ®Þnh t¹i §iÒu 42, §iÒu 43, §iÒu 44, §iÒu 45 vµ §iÒu 47- Môc 6 – Ch¬ng II cña LuËt kÕ to¸n hiÖn hµnh. C. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. 2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, c¸c Héi cÇn ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó Bé Tµi chÝnh nghiªn cøu, bæ sung, söa ®æi. 9
 10. MÉu sè 1 Bé TµI CHÝNH CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè:...... TC/XNVT GIÊY X¸C NHËN HµNG VIÖN TRî KH¤NG HOµN L¹I I. X¸C NHËN CñA Bé TµI CHÝNH 1.Sau khi thÈm tra, Bé Tµi chÝnh x¸c nhËn sè hµng kª khai ë mÆt sau tê x¸c nhËn viÖn trî nµy thuéc nguån viÖn trî kh«ng hoµn l¹i. 2. Gi¸ trÞ viÖn trî ®îc ph©n lo¹i theo quy ®Þnh cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh nh sau: Ch¬ng: Lo¹i: Kho¶n: Môc: Sè tiÒn: Ngµy..... th¸ng.... n¨m 200 TL/Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH KT/Vô TR¦ëNG Vô TµI CHÝNH §èI NGO¹I PHã Vô TR¦ëNG Ghi chó: - Trêng hîp viÖn trî trùc tiÕp cho Héi kh«ng cÇn ph©n theo MLNSNN t¹i §iÓm 2, môc I cña GiÊy XNVT nµy. 10
 11. II. PHÇN Tù KHAI CñA §¥N VÞ NHËN VIÖN TRî: A. NH÷NG D÷ KI£N C¥ B¶N: 1. Nguån viÖn trî cña: ChÝnh phñ Tæ chøc quèc tÕ Phi chÝnh phñ 2. Tªn tæ chøc viÖn trî: 3. Tªn ch¬ng tr×nh: Thùc hiÖn tõ: ®Õn - Dù ¸n: - ViÖn trî lÎ 4. Tæng trÞ gi¸ viÖn trî: Quy ra USD: 5. V¨n b¶n phª duyÖt cña cÊp cã thÈm quyÒn: Sè : Ngµy: Cña: 6. §¬n vÞ thùc hiÖn , ch¬ng tr×nh, dù ¸n viÖn trî: 7. C¬ quan cÊp trên trùc tiÕp cña ®¬n vÞ thùc hiÖn: 8. §¬n vÞ thô hëng viÖn trî: - Trùc thuéc Bé, ngµnhTW: qu¶n lý - Trùc thuéc TØnh,TP: qu¶n lý 9. §¬n vÞ ®îc uû nhiÖm nhËn hµng viÖn trî: B. CHI TIÕT C¸C L¤ HµNG Vµ MôC §ÝCH Sö DôNG: 1. Tªn tÇu: C¶ng: Ngµy ®Õn: 2. Hµng mua t¹i: Sè, ngµy cña vËn Tªn Sè lîng TrÞ gi¸ l« hµng Môc ®¬n hoÆc ho¸ ®¬n hµng (kiÖn) ®Ých sö b¸n hµng ho¸ Nguyªn Quy ra Thµnh tiÒn dông tÖ USD ViÖt Nam * Tû gi¸ quy ®æi (§VN/1USD): ®/USD 11
 12. Ngµy... th¸ng.... n¨m 200.... Thñ trëng ®¬n vÞ thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh, dù ¸n viÖn trî (Ký tªn, ®ãng dÊu) Chó ý: - GiÊy x¸c nhËn hµng viÖn trî ®îc viÕt trªn 2 mÆt cña tê giÊy. - Kh«ng viÕt tay tÈy xo¸. - NÕu cã nhiÒu lo¹i hµng ho¸ th× lËp b¶ng kª riªng ®Ýnh kÌm, ®ãng dÊu treo 12
 13. MÉu sè 2 Bé TµI CHÝNH CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè:...... TC/XNVT GIÊY X¸C NHËN TIÒN VIÖN TRî KH¤NG HOµN L¹I I. X¸C NHËN CñA Bé TµI CHÝNH 1. Sau khi thÈm tra, Bé Tµi chÝnh x¸c nhËn sè tiÒn kª khai ë mÆt sau tê x¸c nhËn viÖn trî nµy thuéc nguån viÖn trî kh«ng hoµn l¹i. 2. Gi¸ trÞ viÖn trî ®îc ph©n lo¹i theo quy ®Þnh cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh nh sau: Ch¬ng: Lo¹i: Kho¶n: Môc: Sè tiÒn: Ngµy..... th¸ng.... n¨m 200... TL/Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH KT/Vô TR¦ëNG Vô TµI CHÝNH §èI NGO¹I PHã Vô TR¦ëNG Ghi chó: - Trêng hîp viÖn trî trùc tiÕp cho Héi kh«ng cÇn ph©n theo MLNSNN t¹i §iÓm 2, môc I cña GiÊy XNVT nµy. 13
 14. II. PHÇN Tù KHAI CñA §¥N VÞ NHËN VIÖN TRî: A. NH÷NG D÷ KI£N C¥ B¶N: 1. Nguån viÖn trî cña: ChÝnh phñ Tæ chøc quèc tÕ Phi chÝnh phñ 2. Tªn tæ chøc viÖn trî: 3. Tªn ch¬ng tr×nh: Thùc hiÖn tõ: §Õn: - Dù ¸n: - ViÖn trî lÎ: 4. Tæng trÞ gi¸ viÖn trî: Quy ra USD: 5. V¨n b¶n phª duyÖt cña cÊp cã thÈm quyÒn: Sè : Ngµy: Cña: 6. §¬n vÞ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n viÖn trî : 7. C¬ quan cÊp trên trùc tiÕp cña ®¬n vÞ thùc hiÖn: 8. §¬n vÞ thô hëng viÖn trî: - Trùc thuéc Bé, ngµnhTW: qu¶n lý - Trùc thuéc TØnh,TP: qu¶n lý 9. Sè tµi kho¶n cña ®¬n vÞ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n viÖn trî : B. CHI TIÕT C¸C KHO¶N TIÒN : 1. §îc nhËn b»ng nguyªn tÖ: - Quy ra USD: - Tû gi¸ quy ®æi (§VN/1USD): - Quy ra tiÒn ViÖt Nam: 2. §îc nhËn b»ng tiÒn ViÖt Nam: 3. Tæng sè tiÒn ViÖt Nam ®îc nhËn: Trong ®ã : Ngµy..... th¸ng..... n¨m 200 Thñ trëng ®¬n vÞ thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh, dù ¸n viÖn trî (Ký tªn, ®ãng dÊu) Chó ý: - GiÊy x¸c nhËn hµng viÖn trî ®îc viÕt trªn 2 mÆt cña tê giÊy. - Kh«ng viÕt tay tÈy xo¸. 14
 15. MÉu sè 3 (KÌm theo Th«ng t sè 32/2005/TT-BTC ngµy26/4/2005 cña Bé Tµi chÝnh) Tªn ®¬n vÞ CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc §Ò NGHÞ GHI THU – GHI CHI NG¢N S¸CH TIÒN, HµNG VIÖN TRî KÝnh göi: Së Tµi chÝnh ( Phßng Tµi chÝnh)................ 1. Nguån viÖn trî cña: ChÝnh phñ: Tæ chøc Quèc tÕ: phi ChÝnh phñ: 2. Tªn tæ chøc viÖn trî: 3. Tªn ch¬ng tr×nh,dù ¸n, phi dù ¸n: thùc hiÖn tõ: ®Õn: 4. Tæng giá trÞ viÖn trî: - Nguyªn tÖ: - Quy ra USD: 5. V¨n b¶n phª duyÖt cña cÊp cã thÈm quyÒn: Sè: Ngµy: cña: 6. §¬n vÞ thùc hiÖn ch¬ng trình,dù ¸n viÖn trî: 7. §¬n vÞ thô hëng viÖn trî: 8. Tæng sè tiÒn viÖn trî ®Ò nghÞ ghi thu- ghi chi: Ngµy.... th¸ng.... n¨m.... Thñ trëng ®¬n vÞ thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh, dù ¸n viÖn trî (Ký tªn, ®ãng dÊu) N¬i nhËn: - Nh trªn, - Lu: 15
 16. Lu ý: NhËn viÖn trî b»ng hiÖn vËt th× quy ®æi ra VN§ ®Ó lËp b¸o c¸o. KÌm theo hå s¬ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ. 16
 17. 17 BiÓu mÉu sè 4 (KÌm theo Th«ng t sè 32/2005/TT-BTC ngµy 26/4/2005 cña Bé Tµi chÝnh) T£N §¥N VÞ B¸O C¸O TIÕP NHËN Sö DôNG NGUåN VIÖN TRî KH¤NG HOµN L¹I QuÝ............ N¨m.......... Tªn Ch¬ng tr×nh, dù ¸n Tæ chøc §¬n vÞ Tæng trÞ Luü kÕ tiÕp nhËn TiÕp nhËn trong quý (n¨m) vµ sö Vèn ®èi øng ®îc viÖn trî thô hëng gi¸ cam ®Õn cuèi quý (n¨m) dông cho NSNN cÊp (nÕu viÖn trî kÕt USD tríc XDCB HCSN cã) 1.000 USD 1.000® USD 1.000® USD ® I. ViÖn trî theo CT, dù ¸n - Dù ¸n: - Dù ¸n: - Dù ¸n: II. ViÖn trî phi dù ¸n: PhÇn thuyÕt minh: * §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh thùc hiÖn, møc gi¶i ng©n, nh÷ng nguyªn nh©n vµ yÕu tè t¸c ®éng tíi qu¸ tr×nh gi¶i ng©n. * Nh÷ng nguyªn nh©n lµm chËm gi¶i ng©n cña c¸c dù ¸n trong b¶ng trªn vµ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. Ngµy.... th¸ng..... n¨m...... Ngêi lËp biÓu Thñ trëng ®¬n vÞ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n viÖn trî (Ký tªn, ®ãng dÊu) 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản