Thông tư 32-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Thông tư 32-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 32-BYT/TT về việc hướng dẫn về chế độ, thời hạn công tác ở miền núi, Tây nguyên, hải đảo, đồng bằng Sông Cửu Long đối với cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 32-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 32-BYT/TT Hà N i, ngày 14 tháng 12 năm 1983 THÔNG TƯ C A B Y T S 32-BYT/TT NGÀY 14-12-1983 HƯ NG D N V CH , TH I H N CÔNG TÁC MI N NÚI, TÂY NGUYÊN, H I O, NG B NG SÔNG C U LONG I V I CÁN B Y T Căn c ch th s 214-CT ngày 5-8-1983 c a Ch t ch H i ng b trư ng v vi c ti p t c ki n toàn i ngũ cán b chính quy n c p huy n và cơ s , ti t a, i m 5, m c c c a ch th v chính sách cán b có ghi: i v i cán b khoa h c k thu t, chuyên môn, nghi p v công tác mi n núi và nh ng nơi xa xôi h o lánh, th i h n công tác là 5 năm i v i nam và 4 năm i v i n ; Sau khi có s nh t trí c a Ban t ch c c a Chính ph t i công văn s 40-CB/TCCP ngày 19-11-1983; B Y t ban hành thông tư này nh m hư ng d n ch , th i h n công tác mi n núi, h i o và ng b ng sông C u Long i v i cán b y t như sau: I. CH V TH I H N CÔNG TÁC 1. Cán b chuyên môn y t ư c i u ng t mi n xuôi lên mi n núi và Tây Nguyên, t t li n ra h i o, t các t nh khác n các t nh ng b ng sông C u Long, t vùng núi th p lên vùng núi cao. T nay th c hi n theo ch th i h n công tác là 5 năm i v i nam và 4 năm i v i n . Th i gian ư c tính là th i h n công tác là th i gian th c s làm vi c và ngh theo ch , th i gian ngh phép quá h n và ngh không có lý do chính áng không ư c tính. Sau th i h n công tác n u ã hoàn thành nhi m v u ư c chuy n v mi n xuôi, v cơ quan cũ ho c a phương cũ, n u hoàn thành t t nhi m v thì ư c gi m 1 năm, n u không hoàn thành nhi m v , ho c b k lu t t c nh cáo tr lên s b kéo dài 1 năm tr lên và ch khi nào hoàn thành nhi m v , có s a ch a khuy t i m và ti n b m i ư c xét chuy n. Khi chuy n v cơ quan cũ, trong ph m vi ch tiêu biên ch và qu lương ư c giao, c n ưu tiên thu nh n và b trí công tác s cán b ã hoàn thành th i h n ph c v mi n núi, Tây Nguyên và nh ng nơi xa xôi h o lánh, v.v... tr v . N u có khó khăn v ch tiêu biên ch và qu lương thì ngh i u ch nh thêm ho c s p x p công tác khác. N u cơ quan cũ ã gi i th thì U ban nhân dân t nh, thành ph (n u a phương) và B Y t ho c các B , ngành (n u cơ quan tr c thu c B Y t ho c tr c thu c các B , ngành) ch u trách nhi m s p x p công tác nơi khác. 2. Cán b y t lâu năm có trình năng l c và kinh nghi m, các giáo sư, ti n s , phó ti n s , th c t p sinh và chuyên gia y t Vi t Nam nư c ngoài v , khi có yêu c u s ư c i u ng tăng cư ng cho các huy n và t nh nói trên, làm các công tác gi ng d y ào t o b i dư ng cán b , ch o chuyên môn k thu t và nghiên c u khoa h c.
  2. II. NGUYÊN T C VÀ TH T C I U NG 1. i v i h c sinh m i t t nghi p ra trư ng, B Y t s phân b ch tiêu s lư ng và có quy t nh chính th c v nhân s b trí công tác t i các a phương ho c cơ s . Trên cơ s ó B Y t có quy t nh i u ng ti p theo c cán b n nh n công tác các t nh mi n núi, Tây Nguyên và ng b ng sông C u Long, trong quy t nh có ghi rõ th i h n công tác c a m i ngư i. 2. i v i cán b ang công tác ư c i u ng i tăng cư ng. B Y t s thông báo s lư ng và cơ c u chuyên khoa c n thi t cho các t nh t nh ch n c ngư i i theo úng yêu c u và ra quy t nh (không ph i c a B Y t ) g i cho t nh b n nơi có yêu c u, i v i cán b các cơ quan tr c thu c B Y t thì B Y t ra quy t nh. 3. Trư c 6 tháng khi h t th i h n công tác, các t nh ang s d ng cán b ph i báo cáo cho B Y t và t nh có cán b ang công tác t nh mình, v tình hình m i m t c a m i cán b t nh b n n m ư c và khi ã úng th i h n, U ban nhân dân t nh có quy t nh chuy n v cơ quan cũ, t nh cũ. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này thi hành k t ngày 1 tháng 8 năm 1983. Các s y t giúp U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu, các ơn v tr c thu c B c n t ch c th c hi n t t thông tư này. Quá trình th c hi n có khó khăn gì xin ph n nh v B nghiên c u gi i quy t. Nguy n Duy Cương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản