Thông tư 32-TC/HCSN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
104
lượt xem
1
download

Thông tư 32-TC/HCSN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 32-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính các chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1996-2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 32-TC/HCSN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é  t µi b  ch Ý n h  s è  32  C/ H C S N  n g µ y  13 th¸ng  n¨ m  1997 h í ng d É n   T 6  q u ¶ n   ý t µi h Ý n h   l  c c¸c C h ¬ n g   × nh K h o a  h ä c  « n g  n g h Ö   Ê p  N h µ  n íc tr C c   giai ® o ¹ n 1996­2000   C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh  è  CP   µy  ®Þ s 87  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  ­ c Ch Ph h íng  Én  Ët  ©n  d Lu ng s¸ch  µ   íc vµ    Nh n   c¸c Quy Õt  nh  ña  ñ  íng  Ýnh   ®Þ c Th t Ch phñ: sè    419/TTg  µy ng 21/7/1995  Ò   ¬   Õ   v C ch qu¶n  ý c¸c ho¹t®éng  l      nghiªn  cøu  khoa  äc  µ  h v ph¸t tr Ón    i c«ng  nghÖ,  è  s 363/TTg  µy  ng 30/5/1996    phª duyÖt  Danh  ôc   m c¸c  ¬ng  ×nh  Ch tr khoa  äc  h c«ng  nghÖ   µ  v c¸c  Öm   ô  nhi v khoa  äc  h c«ng  nghÖ   äng  iÓ m     o¹n  n¨m  tr ® giai® 5  1996­2000, sè    716/TTg  ngµy  30/9/1996  phª  Öt  ¬ng  íng  duy ph h nghiªn cøu  µ    v danh  ôc    ¬ng  m c¸c Ch tr×nh khoa  äc  Êp  µ   íc vÒ     h c Nh n   khoa  äc    éi­ nh©n  giai®o¹n  n¨m   h x∙ h     v¨n    5  1996­ 2000. Bé   µi chÝnh  íng  Én    T  h d qu¶n  ýtµichÝnh    ¬ng  ×nh khoa  l    c¸c Ch tr   häc c«ng  Ö   Êp  µ   ícgiai o¹n  ngh c Nh n     ® 1996­2000    nh sau: P h Ç n  I N h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c h u n g   1   ­Qu¶n  ýtµichÝnh    ¬ng  ×nh khoa  äc  l    c¸cCh tr   h c«ng  Ö   Êp  µ   íc ngh c Nh n   (gäit¾t lµCh ¬ng  ×nh)giai®o¹n       tr    1996­ 2000 ph¶ithùc hiÖn      theo  Ët Ng ©n   Lu   s¸ch  µ   íc vµ    Nh n   c¸c v¨n  b¶n  íng  Én  Ët.Nguån  ©n  h d Lu   ng s¸ch  µ   íc cÊp  Nh n   cho    ¬ng  ×nh  c¸c Ch tr ph¶i ® îc sö  ông  ã  Öu    d c hi qu¶  nh»m   ¹o ra  t   s¶n  È m   ph khoa  äc  ô  Ó  íng  µo  Öc  ùc  Ön    ôc    h c th h v vi th hi c¸c m tiªuquan  äng  Ò   tr v ph¸t   tr Ón kinh tÕ    éicòng    ©y  ùng  Ën  khoa  äc  i    x∙h   nh x d lu cø  h cho    Õt  nh   c¸c quy ®Þ vÒ   êng  èichÝnh  ® l  s¸ch  ña  c §¶ng  µ  µ   íc.Ngoµi kinh  Ý   ù  v Nh n     ph s nghiÖp  khoa  äc  õ ng©n  h t  s¸ch Nhµ   íc,c¸c Bé   µ    ¬    n     v c¸c c quan  khoa  äc  h c«ng  Ö   ngh cÇn  huy  ng  µ  ö  ông    ån  èn  ®é vsd c¸c ngu v kh¸c ®Ó   ùc  Ön    Ö m   ô    th hi c¸c nhi v khoa  äc  h c«ng  Ö   ngh (KHCN)  îcgiao. ®  2    ­ Kinh  Ý  ùc hiÖn    Ö m   ô  éc Ch ¬ng  ×nh cña  é, Ngµnh  ph th   c¸c nhi v thu   tr   B  nµo  îcghivµo  ù    ®   d to¸nkinhphÝ  µng    h n¨m  ña  é, Ngµnh    c B  ®ã . Bé   µi chÝnh  T  c¨n  vµo  cø  chØ     ©n  tiªung s¸ch  µ   íc do  Ýnh  ñ  Nh n   Ch ph th«ng    b¸o cho    é, Ngµnh    Êp    c¸cB   ®Ó c ph¸tkinh phÝ.   3    ­ Kinh  Ý   Êp  ph c cho    ¬ng  ×nh chØ  îc dïng    ùc hiÖn    c¸c Ch tr   ®  ®Ó th   c¸c nhiÖ m   ô  ña  ¬ng  ×nh,c¸cc¬  v c Ch tr     quan  khoa  äc  h c«ng  Ö   ngh kh«ng  ö  ông  sd kinh phÝ   µy    n cho    Ö m   ô  c¸c nhi v nghiªncøu  êng    th xuyªn theo    chøc n¨ng  ña  c ®¬n  Þ. v 4  Qu¶n  ý vÒ   ­  l   khoa  äc  i  íic¸c Ch ¬ng  ×nh  îc thùc  Ön  h ®è v     tr ®  hi theo   Th«ng   è  ts 2155/KH  µy  ng 21/9/1996 cña  é    B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  ­tr êng  íng  Én  ¬  Õ   "H d c ch qu¶n  ý c¸c Ch ¬ng  ×nh  l    tr khoa  äc  h c«ng  nghÖ   Êp  c Nhµ  níc giai ®o¹n 5  n¨m  1996­   2000" vµ  c«ng v¨n sè  2535/QLKH  ngµy 
  2. 2 06/11/1996  Ò   ét sè  v "M   quy  nh  Ò   ¬  Õ   ®Þ v c ch qu¶n  ýc¸c ch¬ng  ×nh nghiªn l    tr     cøu khoa  äc  Êp  µ  ícvÒ   h c nh n   khoa  äc    éi­ ©n      o¹n  h x∙h nh v¨n giai® 1996­2000"  cña  é  B Khoa   ­C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng;c«ng    è  tr   v¨n s 1862/TC­ HCSN   µy    ng 06 th¸ng 06    n¨m  1997  ña  é   µi chÝnh  Ò   Öc  Êp  c BT  v vi c ph¸tvµ    qu¶n  ý ch¬ng  l  tr×nh khoa  äc    éicÊp  µ   ícgiai o¹n    h x∙h   Nh n     ® 1996­2000   P h Ç n  II N h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c ô  th Ó 1   ­Kinh  Ý  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh ®Ó     ph th   Ch tr   chicho    éidung  c¸cn   sau: ­ Chi cho     c«ng    t¸cnghiªncøu  ña    Ò   µinghiªncøu,øng  ông        c c¸c § t       d ­ Chi cho  ¹t®éng  ho   chung  ña  ¬ng  ×nh nh:tæ  c Ch tr     chøc  éith¶o  h  khoa  äc,lÊy ý  h   kiÕn tham    ña    µ  gia c c¸c nh khoa  äc,kiÓm    ¸nh    Õtvµ    n      h  tra® gi¸,vi   inÊ c¸c b¸o c¸o tæng  îp ho¹t®éng    h    khoa  äc  ña    ¬ng  ×nh. h c c¸cCh tr ­Chi tæ      chøc    oµn    µ  n  oµn  µo. c¸c® ra v ®ã ® v 2   ­C«ng    Ëp dù  t¸cl   to¸n: LËp  ù    d to¸nkinh phÝ  ña  ¬ng  ×nh ph¶ic¨n cø  µo:néidung  µ  èi   c Ch tr     v    v kh   l ng c«ng  Öc  Çn  iÓn khaicña    µivµ  î  vi c tr     ®Ò t   Th«ng   ªnBé   è  tli   s 49/TC­ KHCN   ngµy  1/7/1995  ña  é   µiCh Ýnh  µ  é   c BT  v B Khoa  äc    h ­ C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng  tr "Qui®Þnh  Õ         i víi   ¹t®éng    ch ®é chitiªu®è     ho   c¸c nghiªncøu  iÓn khai"vµ      tr     c¸c chÕ     Ön  µnh  ña  µ   íc. ®é hi h c Nh n 2.1 ­Dù        to¸ntæng  Ó  ña  ¬ng  ×nh: th c Ch tr ­ C¸c  ¬    c quan  ñ  ק Ò   µiph¶ilËp  ù    µn  é  ch tr   t     d to¸nto b kinh phÝ   ña  Ò     c§ tµitrong thêigian thùc hiÖn  öiBé   ñ           g   ch qu¶n,Ban    ChØ   o  ¬ng  ×nh,Bé  ®¹ ch tr   Khoa  äc   h ­C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng. tr ­ Ban    chØ  o  ¬ng  ×nh lËp  ù    ®¹ Ch tr   d to¸nkinh phÝ   ¹t®éng    ho   chung  ña  c Ch ¬ng  ×nh  tr bao  å m   kinh phÝ   îp    èc  Õ  öi Bé   µi ChÝnh  µ  é   g c¶    h t¸cqu t g   T   vB Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng. tr ­Bé    Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr tæng  îp nhu  Çu  h  c kinhphÝ  ña    c tõng Ch ¬ng  ×nh vµ  µn  é    ¬ng  ×nh göiBé  µichÝnh.   tr   to b c¸cCh tr     T   2.2 ­C«ng    ù    µng     t¸cd to¸nh n¨m ­ Hµng    n¨m    ¬  ë  ù    trªnc s d to¸nchung  ña  ¬ng  ×nh,c¸c c¬  c Ch tr     quan  ñ  ch tr×,chñ  Ö m   Ò   µilËp  ù    nhi § t  d to¸n chi tiÕtc¸c néi dung    ña  Ò   µitheo       chi c § t     m ôc  ôcng©n  l  s¸ch Nhµ   íccho    n  n¨m  Õ   ¹ch göiBé  ñ  k ho     ch qu¶n,Ban    ChØ   o  ®¹ ch¬ng  ×nh ,Bé  tr    Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr . ­ C¸c  é   ñ    B ch qu¶n  Öt    éidung    ña  õng  Ò   µitheo  ôc  ôc duy c¸c n   chic t § t  m l  ng©n  s¸ch  µ   íc vµ  Nh n   tæng  îp  öi Bé   µi chÝnh  µ  é   h g  T  v B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng. tr ­ Bé     Khoa  äc    h ­ C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng  èihîp víi é  µichÝnh  tr ph       T   B th¶o  luËn  íic¸c Bé    µnh  Ò   ÷ng  éidung  v     ,Ng v nh n  khoa  äc  µ  ù    ña  Ò   µi, h v d to¸nc § t    sau    ®ã tæng  îp dù    h   to¸nkinh phÝ  ña    ¬ng  ×nh göiBé   µichÝnh      c c¸c Ch tr     T   ®Ó tr×nh ChÝnh  ñ  µ  èc  éi.   ph v Qu h
  3. 3 ­ Bé   µi chÝnh    vµo    T  c¨n cø  møc  ©n  ng s¸ch Nhµ   íc®Ç u      n  tcho  khoa  äc  h c«ng  Ö   µ  ngh v m«i  êng  îcQuèc  éiphª duyÖt,chñ  ×phèihîp víi é  tr ®  h      tr         Khoa  B häc   ­C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng  ©n    tr ph bæ kinh phÝ    cho    Ö m  ô  c¸cnhi v khoa  äc  h thuéc c¸cCh ¬ng  ×nh cho    é, Ngµnh    ×nh ChÝnh  ñ    Öt.    tr   c¸cB   ®Ó tr   ph phª duy 3   ­C«ng    Êp    t¸cc ph¸tkinh phÝ:   Hµng  n¨m, c¨n cø  µo      v Th«ng  cña  Ýnh  ñ  b¸o  Ch ph giao nhiÖ m   ô        v chicho c¸c Bé,  µnh    é   µi chÝnh  Êp    Ng ,B T   c kinh phÝ     cho    ¬  c¸c c quan  ñ  ק Ò   µi ch tr   t   theo dù    îcduyÖt vµ    to¸n®     theo chÕ     µi Ýnh  Ön  µnh.   ®é t  ch hi h Kinh  Ý   ph cho  ¹t®éng  ho   chung  ña  ¬ng  ×nh  îc cÊp  Ò   ¬  c Ch tr ®  v c quan  cña  ëng  Tr ban  chØ  o  ¬ng  ×nh theo dù    îcduyÖt. ®¹ Ch tr     to¸n®   4   Õ         Õt to¸n: ­Ch ®é b¸o c¸o quy   Ch Õ     Õ   ®é k to¸n , m É u   Óu  µ     bi v quyÕt to¸n quÝ,    n¨m  ùc  Ön  th hi theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 999TC/QDC§KT   µy  ng 2/11/1996  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  c B tr BT  vµ Th«ng   sè  TC/NSNN   µy  t 09  ng 18/3/1997  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  c BT  "H d thùc hiÖn  Öc  ©n  Êp,lËp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n    vi ph c   h v quy     s¸ch Nhµ   íc"   n  ViÖc  thanh  Õt    quy to¸nph¶i®¶m     b¶o  ng  Õ   ,  Ìm  ®ó ch ®é k theo    c¸cchøng  tõchitiªucô  Ó,phïhîp víi éidung  µ  Õn ®é   ùc hiÖn  Ò   µi       th           n v ti   th   § t. C¬   quan  ñ  ק Ò   µilËp  c¸o quyÕt    ña  õng  Ò   µicña  n   ch tr   t   b¸o    to¸nc t § t  ®¬ vÞ  öiBé   ñ  g   ch qu¶n.Bé   ñ    ch qu¶n  Ëp  c¸o quyÕt    ña    n  Þ  ñ  l b¸o    to¸nc c¸c ®¬ v ch trק Ò   µithuéc Bé  × nh    t   m qu¶n  ýgöicho  é  µichÝnh. l    BT  5   ­C«ng    Óm    µichÝnh,kiÓm    µis¶n    Ò   µi t¸cki trat     kª t   c¸c§ t : Hµng  n¨m  é   µi chÝnh  Ïphèihîp víiBé   BT  s        khoa  äc h C«ng  Ö   µ    ngh v M«i tr ng  µ  é  ñ  ê v B ch qu¶n    Õn hµnh  Óm    êng  ®Ó ti   ki trath xuyªn hoÆc   Óm    t    ki tra®é xuÊt t×nh  ×nh  ö  ông    h sd kinh phÝ   ña    Ò   µivµ    éidung    c c¸c § t   c¸c n   nghiªncøu    khoa  äc  ña  Ò   µi  h c § t. Qua  Óm    ki traxem  Ðt,®anh    ×nh  ×nh  ö  ông  x  gi¸t h sd kinh  phÝ  ña  Ò   µi  êng  îp sö  ông  c § t, tr h  d kinh phÝ    ôc  ch  ÏkiÕn  Þ  Êp    saim ®Ý s  ngh c cã  Èm  Òn  nh  th quy ®× chØ  ùc hiÖn  Ò   µivµ    åikinhphÝ  ∙  Êp. th   § t   thu h     ®c Sau    ¬ng  ×nh,§ Ò   µihoµn  µnh,® îc ®¸nh    µ  khiCh tr   t  th    gi¸v nghiÖm     thu, c¸c c¬    quan  ñ  × § Ò   µiph¶i tiÕn  µnh  Óm   ®¸nh    µis¶n  ∙  ch tr   t     h ki kª  gi¸t   ® mua   s ¾ m,  ©y  ùng  xd b»ng kinh phÝ  ña  Ò   µi  é   µi chÝnh  ñ  ×phèihîp víi   c § t. T  B ch tr        Bé  Khoa  äc    h ­ C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng  Óm    tr ki traxem   Ðt vµ  Õt  nh  ö  x   quy ®Þ x lýc¸cvËtttµis¶n           theo chÕ     Ön  µnh.   ®é hi h 6   ­Thu  åikinh phÝ  ña  Ò   µi dù    h    c § t , ¸n SXTTN   ö  ông  õquü    åi:   sd t  thu h C¸c  ¬  c quan  ùc hiÖn  Ò   µicã  th   § t   tr¸chnhiÖ m     åim ét  Çn    thu h   ph kinh phÝ    ® îc ng©n    s¸ch Nhµ   íc cÊp    n  cho    Ò   µido  c¸c § t   b¸n    c¸c s¶n  È m   ph nghiªncøu,     chÕ   ö,c¸c ph Õ   Öu ph Õ   È m   µ  Ët tthiÕtbÞ   th     li   ph v v      kh«ng  Çn  ïng  cd trong qu¸    tr×nh thùc hiÖn      hoÆc     Õt  óc toµn  é  Ò   µi. khik th   b § t  §èi víic¸c § Ò   µicã        t   kh¶  n¨ng  håi kinh phÝ,    ù  SXTTN,  thu      c¸c d ¸n  møc   thu  åi vµ  êih¹n  h   th   thu  åi ph¶i ® îc kÕ   ¹ch  h      ho ho¸  µ  îc qui ®Þnh   ô  Ó  v®   c th trong hîp ®ång  ý  Õt  ÷a Bé      k k gi   Khoa  äc    h ­ C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng, Bé   ñ  tr   ch
  4. 4 qu¶n  íichñ  Ö m   Ò   µi  ù  cã  ù  v  nhi § t , ¸n  s tham    ña  é   µichÝnh, sè  d gia c B t     kinh  phÝ    åi® îcnép  µo  ©n  thu h     v ng s¸ch Nhµ   íc.   n Møc    åikinh phÝ  i víi   Ò   µiøng  ông  éc c¸cCh ¬ng  ×nh thu h     ®è     § t   c¸c d thu     tr   vµ    ù  SXTTN   ö dông  õ quÜ   håi)tõ 80  n   c¸c d ¸n  (s   t  thu      ®Õ 100%.  Møc   håi thu    cô  Ó  th cho  õng  ¹   é   µi chÝnh  èihîp víiBé   t lo iB T   , ph       Khoa  äc    h ­ C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng  Ïcã  íng dÉn  tr s  h   riªng. Riªng  i  íiDù   s¶n  Êt,thö  ®è v   ¸n  xu   nghiÖm   îc sö  ông  õ quÜ   ® d t  thu  åi: h  Hµng  n¨m  é   B Khoa  äc  C«ng  h ­  nghÖ   µ  v M«i  êng  Ëp  Õ   ¹ch  tr l k ho thu, kÕ     ho¹ch chicña ng  ù    öiBé   µi ChÝnh       t d ¸n g   T   ®Ó tæng  îp vµo  Õ   ¹ch thu chi h  k ho       hµng  n¨m  µ  v th«ng b¸o cho    é,  µnh. C¨n  vµo  Õn      ép  µo  c¸c B Ng   cø  ti ®é thu n v ng©n  s¸ch vµ    îp ®ång  ∙  îcký  Õt,Bé   µi chÝnh  Êp      c¸c h   ®®  k   T  c ph¸tcho    ¬  c¸c c quan  ñ  ×dù  ®Ó   ùc hiÖn  ch tr   ¸n  th   theo nguyªn  ¾c  ïng  td kinh phÝ     åic¸c   thu h     dù      u    ¸n ®Ó ®Ç tcho    ù    íi. c¸cd ¸n m 7­ Thï laocho      Ban  chØ  o  ¬ng  ×nh: ®¹ Ch tr Ban  chØ  o  ¬ng  ×nh cã  iÓnkhaiho¹t®éng  µ  ùc hiÖn  y    ®¹ Ch tr   tr      v th   ®Ç ®ñ c¸cnhiÖm   ô  ∙  trong Th«ng   è    v ® nªu    ts 2155 /KH  µy  ng 21/9/1996 "híng dÉn  ¬      c chÕ  qu¶n  ýc¸c Ch ¬ng  ×nh khoa  äc  l    tr   h c«ng  nghÖ   Êp  µ   íc giai®o¹n    c Nh n     5 n¨m  1996  2000    µ  ­ " v C«ng    è  v¨n s 2619/KCM   µy  ng 06/11/1996    "QuichÕ   Ò     v tæ chøc  µ  ¬ng  v ph thøc  ¹t®éng  ña  ho   c Ban  chØ  o  ¬ng  ×nh  ®¹ Ch tr Khoa  äc  h C«ng  Ö   Êp  µ   ícgiaido¹n  ngh c Nh n     1996­2000" cña  é     B Khoa  äc,C«ng  Ö   h  ngh vµ M«i  êng  × ® îcnhËn  tr th     kho¶n  ïlao. th  ­ Møc  ïlao ®èi víith ng  ùcBan    th         ê tr   chØ  o  ¬ng  ×nh qui®Þnh  ¹m  ®¹ Ch tr     t thêinh    sau: +  ëng  Tr Ban: 200.000®/th¸ng     +  ã  ëng  Ph tr ban:150.000®/th¸ng     +  û      ý:150.000®/th¸ng u viªnthk   ­ C¸c  µnh    ña    th viªnc Ban  ChØ   o  ¬ng  ×nh  ú  ®¹ Ch tr tu theo c«ng  Öc  ô  vi c thÓ  Ï® îcthïlaotheo c¸cchÕ     Ön  µnh. s           ®é hi h Tæng  è    s chicho  ¹t®éng  ho   chung  ña  ¬ng  ×nh kh«ng      c Ch tr   qu¸ 3% tæng  kinh  Ý     ph chi cho  ¬ng  ×nh  µng  Ch tr h n¨m (trong ®ã     bao  å m   thïlao cho  g c¶      Ban chØ  o  ¬ng  ×nh). ®¹ Ch tr   P h Ç n  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   µy    ông  tn ¸p d cho  Öc  vi qu¶n  ýtµichÝnh  i víi   ¬ng  ×nh, l    ®è     Ch c¸c tr   § Ò   µicÊp  µ   ícgiai®o¹n  t  Nh n     1996­ 2000,c¸c§ Ò   µi®éc  Ëp  Êp  µ   íc,c¸c     t  l c Nh n     Dù     ¸n s¶n  Êt thö nghiÖm     õ nguån  xu     chit   kinh phÝ    åivµ    thu h   thay thÕ    Th«ng  t li   é   è    ªnB s 1213/KHCN­TC   µy  ng 26/9/1992  ña  û  c u ban  Khoa  äc  µ   íc ­ h Nh n     Bé   µi chÝnh  íng  Én  Öc  T  "H d vi qu¶n  ý tµichÝnh  ña    ¬ng  ×nh  l    c c¸c Ch tr khoa  häc  µ  v c«ng  Ö   Êp  µ   ícgiai o¹n  ngh c Nh n     ® 1991­ 1995" vµ    Th«ng   è  ts 1308/TC­ KHKT   µy  ng 24/11/1990 cña    é  û     LiªnB U ban  khoa  äc  µ   íc­ Bé  µichÝnh  h Nh n     T   "Híng dÉn  Õ       åikinhphÝ  i víi ¹tkhoa  äc    ch ®é thu h     ®è       ho h c«ng  Ö". ngh
  5. 5 Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  th¸ng 01  t n c hi l     t  01    n¨m  1997. Ph Çn     kinh  Ý   ∙  ùc  Ön  ña  ph ® th hi c n¨m  1996  cho c¸c  ¬ng  ×nh  µ  Ch tr v c¸c  ù     d ¸n SXTTN   cho    é,  µnh  òng  îc thùc  Ön  c¸c B Ng c ®  hi theo  íng  Én  ña  h d c Th«ng   t nµy.Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  ã    qu¸ tr       c kh kh¨n víng m ¾ c,    Þ    ñ      ®Ò ngh c¸cch nhiÖ m   ¬ng  ×nh,§ Ò   µi  ù       é, Ngµnh  Ch tr   t , ¸n,c¸c B   D ph¶n  vÒ   é   µichÝnh  ¸nh  B T   ®Ó  nghiªncøu  öa  æi      s® bæ sung  cho  ïhîp. ph  
Đồng bộ tài khoản