intTypePromotion=1

Thông tư 32-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
153
lượt xem
5
download

Thông tư 32-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 32-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành việc miễn, giảm thuế đối với các cơ sở dậy nghề theo quy định của Bộ Luật Lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 32-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA TH«NG   T CñA   TµI CHÝNH   32  Bé    Sè  TC/TCT  NGµY   TH¸NG   N¨M   6  7  1996  íNG  H DÉN  THI  HµNH   VIÖC   MIÔN, GI¶M   THUÕ   ®èI    VíIC¸C  Së  C¬  D¹Y  NGH Ò  THEO   QUY  ®ÞNH   CñA  Bé  LUËT   LAO   ®éNG C¨n  c¸c  cø  LuËt thuÕ  c¸c  vµ  Ph¸p lÖnh thuÕ  hiÖn hµnh; C¨n  c¸c    cø  NghÞ  ®Þnh  90/CP  sè  ngµy  12­ 15­ 1995  cña ChÝnh phñ quy ®Þnh      chitiÕtvµ  híng dÉn    thihµnh mét  §iÒu  sè  cña  luËtLao  Bé    ®éng    vÒ häc  nghÒ,  NghÞ   ®Þnh  81/CP  sè  ngµy  11­ 23­ 1995  cña ChÝnh  Phñ quy ®Þnh          chitiÕtvÒ thi hµnh  mét  §iÒu  sè  cña  LuËt  Bé  Lao ®éng    vÒ lao ®éng    lµ ngêi tµn      tËt vµ  NghÞ  ®Þnh  72/CP  sè  ngµy  10­ 31­ 1995  cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh      chitiÕth­ íng dÉn      thihµnh mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt Lao  Bé    ®ång  viÖc  vÒ  lµm; Bé    TµichÝnh  híng dÉn          chitiÕtthihµnh  viÖc  miÔn, gi¶m    thuÕ      ®èi víi c¸cc¬  d¹y nghÒ  sau:   së    nh  I.§èITîNG, PH¹M  ¸P        VI  DôNG: 1. C¸c  së      c¬  d¹y nghÒ   îc xÐt  ®   miÔn, gi¶m thuÕ theo Th«ng    t nµy  îc ®   quy  ®Þnh   t¹ §iÒu  cña  i 17  NghÞ  ®Þnh  72/CP  sè  ngµy  10­ 31­ 1995,§iÒu  vµ    10  §iÒu  cña  13  NghÞ  ®Þnh   81/CP  sè  ngµy  11­ 23­ 1995, §iÒu  cña    10  NghÞ  ®Þnh  90/CP  sè  ngµy  12­ 15­ 1995  cña  ChÝnh  phñ,bao    gåm: a.    cña    C¬ së  c¸c doanh nghiÖp, tæ    chøc, c¸ nh©n      d¹y nghÒ,      bæ tóc nghÒ cho ngêicã    nhu cÇu  häc  nghÒ    ®Ó t×m viÖc lµm  hoÆc       tùt¹oviÖc  lµm. b. C¬   cña      së  c¸c doanh nghiÖp d¹y nghÒ,      bæ tóc nghÒ  cho ngêi lao     ®éng  ®¸p øng nhu cÇu    iÓn s¶n  ph¸ttr   xuÊt kinh doanh,thay ®æi  cÊu          c¬  s¶n  xuÊthoÆc     c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp. c.C¬  d¹y nghÒ    së    g¾n      víi viÖc  t¹o lµm  cña    c¸c trung t©m    dÞch  viÖc  vô  lµm. C¸c   îng nªu  i ®èi t   t¹ ®iÓm       môc  1    a,b,c  I­ Th«ng   tnµy  chØ  îcxÐt miÔn, ®       gi¶m thuÕ    ®ñ    khicã  c¸c ®iÒu  kiÖn    së    më c¬  d¹y nghÒ  theo  quy ®Þnh  i t¹ ch­   ¬ng    IIcña NghÞ ®Þnh  90/CP  sè  ngµy  12­ 15­ 1995  c¸c®iÒu  vµ    kiÖn  sau: ­ Ho¹t ®éng    d¹y nghÒ  ®óng ngµnh nghÒ     ghi trong giÊy phÐp  hµnh  nghÒ  hoÆc  ngµnh nghÒ  ®¨ng  ho¹t®éng    quan    ®∙  ký    víic¬  lao ®éng    ¬ng  ­ th binh,x∙héicã        thÈm  quyÒn. ­§¨ng  nép    ký  thuÕ  theo ®óng    quy  ®Þnh  cña  Ph¸p  luËt. ­ §èivíi së          c¬  d¹y nghÒ  tc¸ch ph¸p  cã     nh©n ph¶imë,      ghichÐp    sæ s¸ch  kÕ  to¸n, dông     sö  c¸cchøng    to¸ntheo ®óng  tõkÕ      chÕ  hiÖn  ®é  hµnh. 2.Th«ng     tnµy  kh«ng    ¸p dông         îng sau: ®èi víi ®èi t   c¸c ­ HÖ     thèng  êng  tr nghÒ  chÝnh quy,c¸c c¬  d¹y nghÒ      së    ®µo        t¹odµih¹n, ng¾n   h¹n  Bé  do  Gi¸o dôc  §µo      vµ  t¹o ®ang  qu¶n    ® îc ¸p  lývµ    dông  chÕ  ®é  thu,sö    dông  häc  phÝ  theo  QuyÕt  ®Þnh  241/TTg  sè  ngµy  5­ 24­ 1993  cña  Thñ  t ChÝnh  íng  phñ. ViÖc      thu,nép Ng©n   s¸ch ®èi      víic¸c ®èi  îng  t nµy  îc thùc ®    
  2. 2 hiÖn theo híng dÉn    cña Th«ng   01  tsè  TC/HCVX   ngµy  01­ 04­ 1994  Th«ng  vµ  tsè  TC/TCT    25  ngµy  3­ 28­ 1994  cña  TµichÝnh  Bé    quy ®Þnh  thêichÕ  t¹m    ®é  qu¶n      lýtµichÝnh      quan  ®èi víic¬  hµnh chÝnh, ®¬n  sù    vÞ  nghiÖp,c¸c ®oµn      thÓ,héiquÇn      chóng,tæ    chøc    ho¹t®éng  thu. cã  ­ C¸c  êng  tr d¹y nghÒ  cña    níc ngoµi ® îc thµnh      lËp  iViÖt  t¹  Nam  theo  NghÞ  ®Þnh  115/CP  sè  ngµy  9­ 5­ 1994  cña ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  ban  hµnh quy  chÕ    ho¹t®éng  êng    tr d¹y nghÒ  cña    níc ngoµit¹    iCéng  hoµ      x∙ héi chñ nghÜa  ViÖtNam     . II  . C¸C  QUY   ®ÞNH     VÒ MIÔN,  GI¶M  THUÕ   ®èI    VíIC¸C  Së  C¬  D¹Y  NGH Ò C¸c  së    c¬  d¹y nghÒ  t¹ ®iÓm       cña  nªu  i   a, b,c  môc  1  I­ cña  Th«ng   tnµy  ­ ® îcxem       xÐt miÔn, gi¶m    thuÕ theo c¸cquy      ®Þnh sau  ®©y: 1. MiÔn    thuÕ doanh    thu,thuÕ            lîtøc ®èi víi i ho¹t®éng    d¹y nghÒ cña    c¸c c¬  d¹y nghÒ  îcc¬  së    ®   quan  Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  c«ng  nhËn    së    lµc¬  d¹y nghÒ dµnh riªngcho    tõng   îng lµ:ngêitµn tËt,         ®èi t           em må c«ikh«ng    trÎ n¬in­ ¬ng    tùa,ngêid©n      técthiÓu sè,®èi t   n¹n x∙héi.      îng tÖ      2. MiÔn    thuÕ doanh    thu,thuÕ            lîtøc ®èi víi i ho¹t®éng    d¹y nghÒ cña    c¸c c¬  d¹y nghÒ   êng  së    th xuyªn  díi10  cã    häc    d¹y  viªnvµ  nghÒ   theo h×nh thøc  kÌm cÆp     t¹ xëng,t¹ gia®×nh. i       i 3. Gi¶m     50%   thuÕ  sè  doanh  thu ph¶i nép    ®èi    víiho¹t®éng    d¹y nghÒ  cña    së    c¸c c¬  d¹y nghÒ   êng  th xuyªn cã      trªn31%   häc        sè  viªnlµ c¸c ®èi îng: t   ngêitµn tËt,             må c«ikh«ng      trÎ n¬itùa,ngêid©n      técthiÓu sè,®èi t   n¹n x∙      îng tÖ      héi,nhng    cha  ®iÒu  ®ñ  kiÖn    îcc«ng  ®Ó ®   nhËn    së    lµc¬  d¹y nghÒ  dµnh  riªng   cho     îng trªn. c¸c®èi t   4. Gi¶m     50%   thuÕ  sè  doanh  thu ph¶i nép    ®èi    víiho¹t®éng    d¹y nghÒ  cña    së  c¸c c¬  d¹y   c¸c nghÒ  truyÒn thèng    lµ:ch¹m  træ, kh¶m   ,   trai s¬n    mµi,  m©y     tre,gèm,    sø, dÖt lôa  t»m.  t¬  Thêi gian    xÐt gi¶m thuÕ  kh«ng  qu¸    hai n¨m. II   ITHñ  . TôC  THÈM   Vµ  QUY ÒN   XÐT   MIÔN,  GI¶M  THUÕ: 1.Thñ        tôcxÐt miÔn, gi¶m    thuÕ: Ngoµi c¸c ho¹t®éng          d¹y nghÒ   îc miÔn,  ®   gi¶m thuÕ  theo quy ®Þnh    t¹i Môc    IITh«ng   tnµy;c¸c ho¹t®éng        ®¹y  nghÒ,    ho¹t®éng  s¶n xuÊt kinh doanh      kh¸c,ho¹t®éng      b¸n s¶n phÈm  hµng  ho¸ hay cung øng dÞch  do  vô  häc   viªn thùc tËp    tay nghÒ  lµm  ph¶i thùc  ra    hiÖn  nép thuÕ theo quy  ®Þnh  cña    c¸c LuËt thuÕ  Ph¸p    vµ  lÖnh thuÕ hiÖn hµnh. ViÖc    xÐt miÔn, gi¶m    thuÕ cho  së    c¬  d¹y nghÒ  îctiÕn hµnh  ®     theo n¨m.   Nhng   ®Ó viÖc  thu Ng©n  s¸ch Nhµ     îc kÞp  níc ®   thêi  ,®óng  luËt ®Þnh     vµ  kh«ng  g©y khã  kh¨n cho ho¹t®éng    cña  së    c¬  d¹y nghÒ,  quan  c¬  thuÕ    trùc tiÕp qu¶n    tr¸chnhiÖm   lýcã    kiÓm     tra®èi  chiÕu      víic¸c ®iÒu  kiÖn xÐt miÔn,   gi¶m  thuÕ nªu  i t¹ Môc    I cña Th«ng   t nµy quyÕt ®Þnh  viÖc t¹m    thêicha    thu thuÕ  hoÆc  gi¶m  thuÕ hµng  th¸ng;thùc    hiÖn qu¶n    lý thuÕ  ®èi        víic¸c ho¹t
  3. 3 ®éng s¶n xuÊtkinh doanh      kh¸ccña  së   nghÒ.    c¬  d¹y   Sau    khikÕt thóc n¨m      tµi chÝnh   së    ,c¬  d¹y nghÒ  ph¶ilËp hå  xinmiÔn, gi¶m      s¬      thuÕ    göi®Õn   quan  c¬  thuÕ  thÈm  cã  quyÒn    gi¶iquyÕt.Hå  xinmiÔn, gi¶m    s¬      thuÕ gåm   cã: ­§¬n      xinmiÔn  hoÆc   gi¶m thuÕ cña  së    c¬  d¹y nghÒ  x¸cnhËn  cã    cña cã  quan thuÕ    trùctiÕp qu¶n    c¸c ®iÒu  lývÒ    kiÖn  îc xÐt  ®   miÔn, gi¶m thuÕ; sè    thuÕ  îc miÔn,  ®   gi¶m  cña  së  c¬  d¹y  nghÒ   ®Ò   vµ  nghÞ  quan   c¬  thuÕ  cã  thÈm quyÒn  quyÕt ®Þnh    viÖc miÔn, gi¶m    thuÕ. ­ GiÊy    phÐp ®¨ng  ho¹t®éng    ký    d¹y nghÒ hoÆc  giÊy    x¸c nhËn    së  lµ c¬  d¹y nghÒ    theo  h×nh thøc kÌm    cÆp   i t¹ xëng,t¹ gia®×nh  Së          i do  Lao  ®éng, Th­   ¬ng binh X∙      héicÊp. ­ GiÊy      x¸cnhËn  cña  Lao  Së  ®éng    ­ Th¬ng  binh X∙        héix¸cnhËn    së  lµc¬  d¹y nghÒ     dµnh  riªngcho     îng ngêi tµn            c¸c ®èi t     tËt,trÎ må c«ikh«ng    n¬i n¬ng  tùa, ngêi d©n       téc thiÓu    sè, ®èi  îng  n¹n      t tÖ  x∙ héi hoÆc   së  c¬  d¹y  nghÒ  truyÒn  thèng. ­§¨ng  nép    ký  thuÕ ­Biªnb¶n      quyÕt to¸nthuÕ      cña  quan  c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n    lý. ­ Danh    s¸ch häc    kÌm    viªncã  theo    x¸c nhËn cña  quan  c¬  thuÕ    trùctiÕp  qu¶n    tû lÖ  lývÒ    häc      viªnlµ ngêitµn            tËt,trÎ må c«ikh«ng    n¬in¬ng    tùa,ngêi  d©n    téc thiÓu     îng tÖ  x∙héi(®èivíitr sè,®èi t   n¹n          êng    îcgi¶m  hîp ®   thuÕ theo  §iÓm   môc    3  IITh«ng   tnµy). Trong      ngµy,kÓ    thêih¹n 30    tõngµy nhËn  îchå  xinmiÔn, gi¶m  ®   s¬      thuÕ  cña  së    c¬  d¹y nghÒ,  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn  ph¶ira quyÕt ®Þnh        miÔn, gi¶m    thuÕ hoÆc  th«ng b¸o  cho  së    c¬  d¹y nghÒ     cha    lýdo  gi¶iquyÕt hoÆc  kh«ng  gi¶i  quyÕt viÖc    miÔn, gi¶m    thuÕ. Trong n¨m, nÕu  sù  cã  thay ® æi    dÉn ®Õn  viÖc  së    c¬  d¹y nghÒ   kh«ng  cßn  ®iÒu  ®ñ  kiÖn  îcmiÔn  ®   gi¶m  thuÕ theo Th«ng   tnµy    th× chËm  nhÊt lµ5      ngµy      kÓ tõ ngµy  sù  cã  thay ®æi, c¬  d¹y      së  nghÒ  ph¶ikhaib¸o    quan      víic¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n      lý®Ó chÊm     døt viÖc t¹m    thêicha  thuÕ  thu  hoÆc  gi¶m  thuÕ  c¬  ph¶ithùc hiÖn  vµ  së      viÖc    kª khainép    thuÕ theo ®óng      luËt®Þnh. 2.ThÈm     quyÒn    xÐt miÔn, gi¶m    thuÕ: C¬  quan  thuÕ    c¸c cÊp  tr¸chnhiÖm   cã    kiÓm     quyÕt  tra vµ  ®Þnh  hoÆc   kiÕn  nghÞ    quan  lªn c¬  thuÕ cÊp    trªnquyÕt ®Þnh  miÔn  gi¶m thuÕ doanh  thu,thuÕ        lîtøc cho  i tõng  êng    thÓ  tr hîp cô  theo ®óng  thÈm quyÒn  quy ®Þnh  nh sau: ­ Côc  ëng    tr Côc  ThuÕ  xÐt  quyÕt  vµ  ®Þnh miÔn, gi¶m thuÕ ®èi      víic¸c c¬  d¹y  së  nghÒ   ®Þa   do  ph¬ng qu¶n    cã  lý vµ  møc  miÔn, gi¶m thuÕ doanh  thu b×nh    qu©n ®Õn   tr   5  iÖu®ång/th¸ng;cã    møc  miÔn, gi¶m    thuÕ      lîtøc ®Õn   i 50  iÖu®ång/n¨m. tr   ­ Tæng    côc  ëng  tr Tæng côc thuÕ    quyÕt  xÐt vµ  ®Þnh  miÔn, gi¶m    thuÕ  cho    së    c¸c c¬  d¹y nghÒ  TW   do  qu¶n    c¸c c¬  d¹y nghÒ  ®Þa  lývµ    së    do  ph¬ng  qu¶n lý cã møc  miÔn, gi¶m  thuÕ  doanh thu b×nh  qu©n  trªn  tr    5 iÖu ®ång/th¸ng®Õn   tr     50  iÖu ®ång/th¸ng;Cã    møc  miÔn, gi¶m    thuÕ        lîtøc trªn50  i tr   iÖu®ång/n¨m  ®Õn  100  iÖu®ång/n¨m. tr   ­Bé  ëng  TµichÝnh    quyÕt ®Þnh    tr Bé    xÐt vµ    miÔn, gi¶m    thuÕ  cho    tÊtc¶  c¸c c¬  d¹y    së  nghÒ   møc   cã  miÔn  gi¶m thuÕ  doanh thu b×nh qu©n    trªn50  tr   iÖu®ång/th¸ng;cã    møc  miÔn, gi¶m    thuÕ        lîtøc trªn100  iÖu®ång/n¨m. i tr  
  4. 4 IV.Tæ     CHøC   THùC   HIÖN 1.C¬    quan  thuÕ    trùctiÕp qu¶n    tr¸chnhiÖm     lýcã    qu¶n      lýthu thuÕ  h­ vµ  íng dÉn    së  c¸c c¬  d¹y  nghÒ  thùc hiÖn  viÖc      më sæ s¸ch,ghi chÐp        kÕ to¸n,   quyÕt    to¸nthuÕ  hµng n¨m  sö  vµ  dông        biªnlaithu,chøng      tõ ho¸ ®¬n,    kª khai   vµ ®¨ng  nép  ký  thuÕ theo ®óng  chÕ     ®é quy  ®Þnh; híng dÉn    së    c¸c c¬  d¹y nghÒ   thùc hiÖn  ®óng  c¸c ®iÒu kiÖn, thñ    tôc    vÒ miÔn,  gi¶m  thuÕ  x¸c vµ    nhËn  vµo ®¬n    xinmiÔn, gi¶m    thuÕ theo híng dÉn      cña Th«ng  tnµy. 2. C¸c  së      c¬  d¹y nghÒ   tr¸chnhiÖm   cã    thùc hiÖn    ®Çy     ®ñ nghÜa  vÒ   vô  kª khainép      thuÕ, c¸c thñ tôc xinmiÔn, gi¶m              thuÕ  theo  híng dÉn    cña Th«ng  t nµy;cung    cÊp ®Çy  c¸c tµiliÖu cÇn  ®ñ        thiÕtli     ªnquan  ®Õn  viÖc miÔn, gi¶m    thuÕ theo yªu cÇu      cña  quan  c¬  thuÕ. Trêng    së    hîp c¬  d¹y nghÒ  hµnh    cã  vigian dèi®Ó   îcmiÔn, gi¶m      ®     thuÕ  theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy    ph¸thiÖn    mµ bÞ    th× ngoµiviÖc    kh«ng  îcgi¶i ®     quyÕt  miÔn, gi¶m  thuÕ ®èi        víic¸c ho¹t®éng    d¹y nghÒ,  theo  tuú  møc       ®é vi ph¹m  cßn  xö  bÞ  ph¹ttheo    quy  ®Þnh  cña ph¸p luËtvÒ   ph¹thµnh    xö    chÝnh  tronglÜnh    vùc thuÕ. 3. C¸n  thuÕ, c¸ nh©n    bé      kh¸clîdông     i chøc    vô,quyÒn  cè  x¸c nhËn  h¹n  ý    saisù      thËthoÆc   bao che    së    ®Ó c¬  d¹y nghÒ  îcmiÔn, gi¶m  ®     thuÕ theo híng     dÉn cña  Th«ng  t nµy, th×  theo    tuú  møc       ®é viph¹m    xö    luËt,xö  mµ bÞ  lýkû    ph¹t hµnh    chÝnh  hoÆc   truy cøu    tr¸ch nhiÖm     h×nh  theo  sù  quy ®Þnh   cña  ph¸p luËt.   Ngoµi  c¸c quy  ®Þnh  cña    Bé luËt Lao    ®éng  híng  vµ  dÉn        chi tiÕt t¹i Th«ng  tnµy  miÔn, gi¶m  vÒ    thuÕ        ®èi víiho¹t®éng    d¹y nghÒ, nÕu  së    c¬  d¹y nghÒ   c¸c ho¹t®éng  cã      s¶n xuÊt kinh doanh      kh¸c thuéc    diÖn  îc xÐt  ®   miÔn,   gi¶m thuÕ  thùc hiÖn  th×    viÖc miÔn  gi¶m  thuÕ  theo  quy ®Þnh cña    c¸c LuËt  thuÕ,Ph¸p    lÖnh thuÕ  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn    hiÖn  hµnh. Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh      kÓ tõ ngµy    ký. Trong qu¸ tr×nh thùc  hiÖn nÕu  víng m ¾c     cã    ®Ò nghÞ    së    c¸c c¬  d¹y nghÒ   c¬  vµ  quan  thuÕ ph¶n  ¸nh vÒ  TµichÝnh    Bé    (Tæng  côc  ThuÕ)    ®Ó kÞp    thêinghiªncøu      gi¶iquyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2