intTypePromotion=1

Thông tư 33/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:30

0
173
lượt xem
14
download

Thông tư 33/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 33/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 33/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T H¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   3 3 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   2 9   t h ¸ n g   0 4   n ¨ m  2005 Híng dÉn mét sè ®iÒu t¹i Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh  cña c«ng ty Nhµ níc vµ qu¶n lý vèn nhµ níc  ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  199/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh   cña   c«ng   ty   Nhµ   níc   vµ   qu¶n   lý   vèn   nhµ   níc   ®Çu   t  vµo   doanh nghiÖp kh¸c; Bé Tµi chÝnh híng dÉn mét sè ®iÒu t¹i Quy chÕ qu¶n lý   tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ  níc vµ  qu¶n lý  vèn nhµ  níc  ®Çu   t vµo doanh nghiÖp kh¸c nh sau:  CH¦¥NG I NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG 1. §èi tîng, ph¹m vi ¸p dông cña Th«ng t  nµy lµ  c¸c  c«ng ty nhµ  níc (díi  ®©y gäi chung lµ  c«ng ty) vµ  viÖc  qu¶n lý  vèn nhµ  níc  ®Çu t vµo c¸c doanh nghiÖp kh¸c theo  quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty   nhµ   níc   vµ   qu¶n   lý   vèn   Nhµ   níc   ®Çu   t  vµo   doanh   nghiÖp  kh¸c ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  199/2004/N§­CP ngµy  03/12/2004 cña ChÝnh phñ  (díi  ®©y gäi t¾t lµ  Quy chÕ  tµi   chÝnh). 2. C«ng ty ®îc giao nhiÖm vô thêng xuyªn æn ®Þnh cung  cÊp s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých Nhµ  níc  ®Æt hµng, giao kÕ  ho¹ch   (   gäi   t¾t   lµ   c«ng   ty   cung   cÊp   s¶n   phÈm,   dÞch   vô  c«ng  Ých), c«ng ty nhµ  níc  ®Æc biÖt trùc tiÕp phôc vô  an  ninh, quèc phßng ngoµi viÖc thùc hiÖn nh÷ng quy  ®Þnh cña  Th«ng t  nµy cßn ph¶i thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  níc  cho riªng tõng lo¹i h×nh c«ng ty. 3. C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÞch vô tµi chÝnh   (ng©n  hµng,   b¶o   hiÓm,   ®Çu  t  vµ   kinh   doanh   vèn...)   thùc  hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh  ®èi víi tõng  lÜnh vùc chuyªn ngµnh cô thÓ. CH¦¥NG II QU¶N Lý TµI CHÝNH C¤NG TY NHµ N¦íC A. QU¶N Lý Vµ Sö DôNG VèN T¹I C¤NG TY
 2. 2 1. Vèn ®iÒu lÖ.  Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty thùc hiÖn theo §iÒu 6 Quy chÕ  tµi chÝnh, trong ®ã: 1.1.   Trong   n¨m   2005,   ®¹i   diÖn   chñ   së   h÷u   ph¶i   xem  xÐt,   phª   duyÖt   vèn   ®iÒu   lÖ   cho   c«ng   ty   mµ   Nhµ   níc   gi÷  100% vèn theo quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg  ngµy   24/8/2004   cña   Thñ   tíng  ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu  chÝ, danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh  viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp thuéc tæng c«ng ty nhµ  níc. ViÖc  phª duyÖt vèn  ®iÒu lÖ  ban  ®Çu hoÆc t¨ng vèn  ®iÒu lÖ  cña  tæng c«ng ty, c«ng ty  ®éc lËp, c«ng ty mÑ  ph¶i cã   ý  kiÕn   b»ng v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh. 1.2. Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®îc x¸c ®Þnh nh sau: a/   §èi   víi   c«ng   ty   míi   thµnh   lËp,   vèn   ®iÒu   lÖ   x¸c  ®Þnh b»ng 30% tæng møc vèn  ®Çu t  ®Ó   ®¶m b¶o cho c«ng ty  ho¹t ®éng b×nh thêng theo c«ng suÊt thiÕt kÕ. b/ §èi víi c«ng ty  ®ang ho¹t  ®éng, cha x¸c  ®Þnh vèn  ®iÒu lÖ, c¨n cø vµo tæng gi¸ trÞ  tµi s¶n b×nh qu©n 3 n¨m   (2002­2004) cña c«ng ty ®Ó x¸c ®Þnh vèn ®iÒu lÖ nh sau: ­ C«ng  ty nhµ  níc  ®éc lËp,  c«ng  ty thµnh  viªn  h¹ch  to¸n  ®éc lËp ( gäi t¾t lµ  c«ng ty thµnh viªn), vèn  ®iÒu  lÖ  x¸c  ®Þnh b»ng 30% tæng gi¸ trÞ  tµi s¶n trªn b¸o c¸o  tµi chÝnh cña c«ng ty. ­ Tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  vµ  thµnh  lËp, vèn ®iÒu lÖ  gåm: + 30% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cña  tæng   c«ng   ty   (trõ   gi¸   trÞ   c¸c   kho¶n   ®Çu   t  dµi   h¹n   vµo  c«ng ty thµnh viªn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc  mét thµnh viªn do tæng c«ng ty lµ  chñ  së  h÷u, kho¶n  ®Çu  t dµi h¹n t¬ng øng víi cæ phÇn, vèn gãp chi phèi cña tæng   c«ng ty vµo doanh nghiÖp kh¸c). + 30% gi¸ trÞ tµi s¶n trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng  ty thµnh viªn tæng c«ng ty n¾m 100% vèn ®iÒu lÖ. + Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc  mét thµnh viªn do tæng c«ng ty lµ chñ së h÷u. + Gi¸ trÞ  cæ phÇn, vèn gãp chi phèi ph¶n ¶nh trªn sæ  s¸ch kÕ to¸n cña tæng c«ng ty ë c¸c doanh nghiÖp kh¸c. ­   Tæng   c«ng   ty   do   c¸c   c«ng   ty   tù   ®Çu   t  thµnh   lËp  (tæng c«ng ty theo m« h×nh c«ng ty mÑ­ c«ng ty con), c«ng  ty mÑ   ®îc h×nh thµnh tõ  chuyÓn  ®æi tæng c«ng ty, c«ng ty  thµnh viªn, c«ng ty nhµ níc ®éc lËp, vèn ®iÒu lÖ gåm: + 30% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cña  c«ng ty mÑ  (trõ  gi¸ trÞ  c¸c kho¶n  ®Çu t  dµi h¹n cña c«ng  ty mÑ vµo c¸c c«ng ty con)
 3. 3 +   Vèn   ®iÒu   lÖ   cña   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   mét  thµnh viªn do c«ng ty mÑ lµ chñ së h÷u. + Vèn nhµ níc do c«ng ty mÑ gãp vµo c¸c c«ng ty con. c/ §èi víi c«ng ty cung cÊp s¶n phÈm dÞch vô c«ng Ých  th×  vèn  ®iÒu lÖ  lµ  møc vèn tèi thiÓu, cÇn thiÕt  ®Ó  c«ng  ty hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt, cung øng  s¶n phÈm, dÞch  vô c«ng Ých do Nhµ níc ®Æt hµng, giao kÕ ho¹ch.    1.3. Chªnh lÖch gi÷a sè vèn ®iÒu lÖ ® îc phª duyÖt víi  sè  vèn nhµ  níc hiÖn cã  t¹i c«ng ty xö  lý  theo  ®iÒu 6 Quy   chÕ   tµi   chÝnh   vµ   c¬   chÕ   ®Çu   t  vèn   nhµ   níc   vµo   doanh  nghiÖp. 1.4. Tr×nh tù, thñ tôc t¨ng gi¶m vèn ®iÒu lÖ. a/ ViÖc  ®iÒu chØnh vèn  ®iÒu lÖ  cña c«ng ty thùc hiÖn  theo quy  ®inh t¹i  ®iÓm a vµ  b kho¶n 1 §iÒu 6 Quy chÕ  tµi   chÝnh, hoÆc khi c«ng ty tæ chøc l¹i (s¸p nhËp, hîp nhÊt,  chia, t¸ch c«ng ty). b/ Héi  ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m  ®èc c«ng ty (®èi víi c«ng  ty kh«ng cã  Héi  ®ång qu¶n trÞ) b¸o c¸o  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u c«ng ty viÖc ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m vèn ®iÒu lÖ. Hå s¬  b¸o c¸o gåm:   ­ Ph¬ng ¸n ®iÒu chØnh vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. ­ B¸o  c¸o tµi  chÝnh  cña c«ng  ty t¹i  thêi  ®iÓm  ®iÒu  chØnh vèn ®iÒu lÖ. Trong 15 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp  lÖ,  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u ph¶i quyÕt  ®Þnh møc vèn  ®iÒu lÖ  míi cho c«ng ty.  Sau khi cã quyÕt ®Þnh, c«ng ty thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký   vµ  c«ng khai vèn  ®iÒu lÖ  míi theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  hiÖn hµnh. 2. Sö dông vèn, quü cña c«ng ty: ViÖc sö  dông vèn vµ  quü    cña c«ng ty thùc hiÖn theo  quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   8   cña   Quy   chÕ   tµi   chÝnh.   Riªng   viÖc  ®iÒu ®éng vèn, tµi s¶n cña c¸c c«ng ty cung cÊp s¶n phÈm,  dÞch vô c«ng Ých thùc hiÖn nh sau: 2.1. §iÒu kiÖn ®iÒu ®éng vèn, tµi s¶n. a/ ViÖc  ®iÒu  ®éng vèn vµ  tµi s¶n ph¶i  ®¶m b¶o kh«ng  ¶nh hëng  ®Õn thùc hiÖn nhiÖm vô  s¶n xuÊt s¶n phÈm, cung  cÊp dÞch vô c«ng Ých do Nhµ níc giao kÕ ho¹ch, ®Æt hµng. b/ ChØ  ®îc  ®iÒu  ®éng tµi s¶n  ®∙  ®îc  ®Çu t  b»ng vèn  Nhµ níc ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt, cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng Ých.
 4. 4 c/ ChØ ®iÒu ®éng vèn vµ tµi s¶n gi÷a c¸c c«ng ty cung  cÊp s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých do Nhµ  níc  ®Æt hµng, giao  kÕ ho¹ch. 2.2. ThÈm quyÒn ®iÒu ®éng vèn, tµi s¶n. a/   Bé   trëng,   Thñ   trëng   c¬   quan   ngang   Bé   quyÕt   ®Þnh   ®iÒu  ®éng vèn, tµi s¶n gi÷a c¸c c«ng ty thuéc Bé, ngµnh  qu¶n lý. b/   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung  ¬ng  quyÕt   ®Þnh   ®iÒu   ®éng   vèn,   tµi   s¶n   gi÷a   c¸c c«ng ty thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý. c/   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   tæng   c«ng   ty   quyÕt   ®Þnh   ®iÒu  ®éng vèn vµ tµi s¶n gi÷a c¸c c«ng ty thµnh viªn. d/ §iÒu ®éng vèn vµ tµi s¶n gi÷a c¸c c«ng ty kh¸c Bé,  ngµnh,  ®Þa ph¬ng;  ®iÒu  ®éng gi÷a Bé, ngµnh trung  ¬ng vµ  ®Þa ph¬ng th× ®¹i diÖn chñ së h÷u hai bªn giao, nhËn tho¶  thuËn ®Ó quyÕt ®Þnh sau khi cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña Bé   Tµi chÝnh. 3. Huy ®éng vèn: 3.1. ViÖc huy ®éng vèn cña c«ng ty thùc hiÖn theo quy   ®Þnh t¹i §iÒu 9 Quy chÕ tµi chÝnh, trong ®ã viÖc ph©n cÊp  phª duyÖt hîp ®ång vay vèn cô thÓ nh sau: a/ §èi víi trêng hîp c«ng ty vay vèn cña c¸c tæ chøc  tÝn dông cã ¸p dông hîp ®ång h¹n møc c¶ n¨m th× viÖc ph©n   cÊp x¸c  ®Þnh theo hîp  ®ång h¹n møc, c¸c hîp  ®ång cô  thÓ  trong ph¹m vi h¹n møc do Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc c«ng ty  quyÕt ®Þnh. b/ §èi víi c¸c trêng hîp kh¸c viÖc ph©n cÊp ¸p dông  cho tõng hîp ®ång cô thÓ. 3.2.   L∙i   suÊt   huy   ®éng   vèn   thùc   hiÖn   theo   l∙i   suÊt  thÞ trêng. Riªng trêng hîp vay vèn trùc tiÕp cña c¸ nh©n,   tæ chøc kinh tÕ th× l∙i suÊt vay tèi ®a kh«ng v ît qu¸ l∙i  suÊt thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm vay vèn. 3.3.   C«ng   ty   thùc   hiÖn   h¹ch   to¸n   l∙i   huy   ®éng   vèn  theo chuÈn mùc kÕ  to¸n sè  16 "chi phÝ   ®i vay" ban hµnh  t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  165/2002/Q§­BTC ngµy 31/12/2002 cña Bé  trëng Bé Tµi chÝnh. 4. Qu¶n lý nî ph¶i tr¶ ViÖc qu¶n lý  c¸c kho¶n nî  ph¶i tr¶ cña c«ng ty thùc  hiÖn theo §iÒu 10 Quy chÕ tµi chÝnh. Trong ®ã: 4.1. Hµng th¸ng, c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸, x¸c   ®Þnh kh¶ n¨ng thanh to¸n nî  theo c¸c hÖ  sè  quy  ®Þnh t¹i  Phô  lôc sè  5 kÌm theo Th«ng t  nµy; thùc hiÖn viÖc thanh  to¸n nî ®óng h¹n.
 5. 5 4.2. Kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ ph¸t sinh trong   kú, sè  d  nî  ngo¹i tÖ  ph¶i tr¶ cuèi n¨m tµi chÝnh  ®îc xö  lý nh sau: a/   §èi   víi   c¸c   c«ng   ty   ®ang   ho¹t   ®éng   th×   toµn   bé  chªnh lÖch tû gi¸ (kÓ c¶ vay ®Çu t) ®îc h¹ch to¸n vµo chi  phÝ hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. Trêng hîp h¹ch to¸n vµo chi phÝ  mµ  c«ng ty bÞ  lç  th×  ph©n bæ mét phÇn cho n¨m sau, nhng møc ph©n bæ vµo chi  phÝ  trong n¨m tèi thiÓu ph¶i b»ng chªnh lÖch tû  gi¸ c¸c  kho¶n nî ®Õn h¹n ph¶i tr¶. b/   §èi   víi   c«ng   ty   ®ang   ®Çu   t,   cha   kinh   doanh   th×  toµn bé  chªnh lÖch tû  gi¸  ®îc ph¶n ¸nh luü  kÕ  trªn b¶ng  c©n ®èi kÕ to¸n; khi hoµn thµnh ®Çu t  ®îc kÕt chuyÓn toµn  bé  vµo chi phÝ  ho¹t  ®éng tµi chÝnh  hoÆc doanh  thu  ho¹t  ®éng tµi chÝnh cña n¨m kinh doanh ®Çu tiªn; nÕu bÞ lç th×  ph©n bæ cho c¸c n¨m sau, thêi gian ph©n bæ tèi  ®a lµ  5  n¨m (kÓ tõ khi b¾t ®Çu kinh doanh).  5. B¶o toµn vèn Nhµ níc t¹i c«ng ty. C«ng   ty   cã   tr¸ch   nhiÖm   b¶o   toµn   vèn   nhµ   níc   ®Çu   t  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 Quy chÕ tµi chÝnh, trong ®ã: 5.1.Møc ®é b¶o toµn vèn ®îc x¸c ®Þnh theo hÖ sè H: Gi¸ trÞ tæng tµi s¶n ­ Nî ph¶i tr¶ H = Vèn Nhµ níc Trong ®ã: ­ Gi¸ trÞ tæng tµi s¶n: M∙ sè  270 trªn b¶ng c©n  ®èi  kÕ to¸n. ­ Nî ph¶i tr¶:             M∙   sè   300   trªn   b¶ng  c©n ®èi kÕ to¸n. ­   Vèn   Nhµ   níc:   vèn   ®Çu   t  cña   chñ   së   h÷u   (MS   411  BC§KT), quü ®Çu t ph¸t triÓn (MS 416 BC§KT) NÕu hÖ sè  H>1 ®∙ ph¸t triÓn ®îc vèn;  H = 1 b¶o toµn  ®îc vèn vµ nÕu H
 6. 6 ­  Nî  ph¶i thu cha  ®Õn thêi h¹n thanh to¸n nhng kh¸ch  nî   ®∙ l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n hoÆc  ®ang lµm thñ  tôc  gi¶i thÓ.  b/ Møc trÝch lËp dù phßng nh sau: ­ 30% gi¸ trÞ ®èi víi kho¶n nî ph¶i thu qu¸ h¹n d íi 1  n¨m. ­ 50% gi¸ trÞ   ®èi víi kho¶n nî  ph¶i thu qu¸ h¹n tõ  1   n¨m ®Õn díi 2 n¨m. ­ 70% gi¸ trÞ   ®èi víi kho¶n nî  ph¶i thu qu¸ h¹n tõ  2   n¨m ®Õn díi 3 n¨m.  c/ C¸c kho¶n nî  qu¸ h¹n tõ  3 n¨m trë  lªn ph¶i xö  lý   nh nî ph¶i thu kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi.  d/  Kho¶n  nî  ph¶i  thu kh«ng  cã  kh¶  n¨ng  thu håi  th×  kh«ng trÝch lËp dù phßng vµ xö lý theo quy ®Þnh hiÖn hµnh  cña nhµ níc vÒ qu¶n lý, xö lý nî tån ®äng. ®/ Dù  phßng " gi¶m gi¸ hµng tån kho" h¹ch to¸n vµo "  gi¸ vèn hµng b¸n".   5.3. TrÝch lËp dù  phßng tæn thÊt c¸c kho¶n  ®Çu t dµi  h¹n. a/ §èi víi kho¶n ®Çu t chøng kho¸n dµi h¹n: cæ phiÕu,  tr¸i   phiÕu...thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè  107/2001/TT­BTC ngµy 31/12/2001 cña Bé Tµi chÝnh. b/ §èi víi c¸c kho¶n vèn cña tæng c«ng ty  ®Çu t  vµo  c«ng ty thµnh viªn hoÆc cña tæng c«ng ty, c«ng ty  ®Çu t  vµo c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn,  c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn trë  lªn, c«ng  ty cæ phÇn, hîp danh, liªn doanh, liªn kÕt vµ  c¸c kho¶n  ®Çu   t  dµi   h¹n   kh¸c   ph¶i   trÝch   lËp   dù   phßng   nÕu   doanh  nghiÖp mµ  c«ng ty  ®Çu t  bÞ  lç  (trõ  trêng hîp lç  theo kÕ  ho¹ch ®îc x¸c ®Þnh trong ph¬ng ¸n kinh doanh tríc khi ®Çu  t). Møc trÝch lËp dù phßng tÝnh theo c«ng thøc sau ®©y: Møc dù phßng  Sè lç trong  Vèn ®Çu t cña c«ng  tæn thÊt c¸c  = n¨m cña doanh  x ty kho¶n ®Çu t  nghiÖp cã vèn  dµi h¹n ®Çu t cña c«ng  Vèn gãp thùc tÕ cña  ty c¸c bªn t¹i doanh  nghiÖp   Møc trÝch tèi  ®a cho mçi kho¶n  ®Çu t dµi h¹n b»ng sè  vèn ®∙ ®Çu t.
 7. 7 c/   §Õn   thêi   ®iÓm   kho¸   sæ   kÕ   to¸n   cña   n¨m   sau,   nÕu  doanh nghiÖp mµ c«ng ty ®Çu t vèn cã l∙i hoÆc gi¶m lç th×  c«ng ty ph¶i hoµn nhËp mét phÇn hoÆc toµn bé  sè   ®∙ trÝch  dù phßng vµo doanh thu tµi chÝnh. 5.4.  ViÖc  trÝch  lËp vµ   sö  dông  dù  phßng  vÒ  trî   cÊp  mÊt   viÖc   lµm   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè  82/2003/TT­BTC ngµy 14/8/2003 cña Bé Tµi chÝnh. 5.5. ViÖc chuyÓn lç thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh   cña LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. B. QU¶N Lý Vµ Sö DôNG TµI S¶N T¹I C¤NG TY. 1. Tµi s¶n cè ®Þnh, ®Çu t tµi s¶n cè ®Þnh. ViÖc  ®Çu t  tµi s¶n cè   ®Þnh, qu¶n lý  vµ  sö  dông tµi  s¶n cè   ®Þnh thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 13,14,15,16  Quy chÕ  tµi chÝnh vµ  QuyÕt  ®Þnh sè  206/2003/Q§­BTC ngµy  12/12/2003 cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vÒ  ban hµnh chÕ   ®é  qu¶n lý, sö  dông vµ  trÝch khÊu hao tµi s¶n cè   ®Þnh (gäi  t¾t lµ QuyÕt ®Þnh 206/2003/Q§­BTC), trong ®ã: 1.1. C¸c néi dung quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 9, kho¶n  3   §iÒu   10,   kho¶n   2   §iÒu   13   QuyÕt   ®Þnh   206/2003/Q§­BTC,  nay thùc hiÖn theo §iÒu 14 Quy chÕ  tµi chÝnh, cô  thÓ  nh  sau: a/ Mäi tµi s¶n cè   ®Þnh hiÖn cã  cña c«ng ty ( gåm c¶   tµi s¶n cha dïng, kh«ng cÇn dïng, chê  thanh lý)  ®Òu ph¶i  trÝch khÊu hao theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh. KhÊu hao tµi s¶n  cè   ®Þnh dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n vµo chi  phÝ  kinh doanh; khÊu hao tµi s¶n cè   ®Þnh ch a dïng, kh«ng  cÇn dïng, chê thanh lý h¹ch to¸n vµo chi phÝ kh¸c. b/ §èi víi nh÷ng tµi s¶n cè   ®Þnh cha khÊu hao hÕt  ®∙  h  háng, mÊt m¸t, ph¶i x¸c  ®Þnh nguyªn nh©n, tr¸ch nhiÖm  cña tËp thÓ, c¸ nh©n  ®Ó  xö  lý  båi thêng. Héi  ®ång qu¶n  trÞ, Gi¸m  ®èc c«ng ty  ®èi víi c«ng ty kh«ng cã  Héi  ®ång  qu¶n   trÞ   quyÕt   ®Þnh   møc   båi   thêng.   Chªnh   lÖch   gi÷a   gi¸  trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n víi tiÒn båi thêng vµ gi¸ trÞ thu  håi ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ kh¸c cña c«ng ty. c/   Møc   trÝch   khÊu   hao   tèi   thiÓu   x¸c   ®Þnh   theo   thêi  gian sö  dông tèi  ®a quy  ®Þnh t¹i phô  lôc sè  1 ban hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh 206/2003/Q§­BTC. Kh«ng khèng chÕ  møc  khÊu   hao   tèi   ®a.   Tæng   gi¸m   ®èc   hoÆc   gi¸m   ®èc   c«ng   ty  quyÕt  ®Þnh møc trÝch khÊu hao cô  thÓ  nh ng kh«ng  ®îc thÊp  h¬n møc khÊu hao tèi thiÓu. 1.2. Gi¸ trÞ  tæng tµi s¶n  ®îc x¸c  ®Þnh theo sè  liÖu  trªn   b¶ng   c©n   ®èi   kÕ   to¸n   (M∙   sè   270)   cña   b¸o   c¸o   tµi  chÝnh quý gÇn nhÊt
 8. 8 1.3. C«ng tr×nh XDCB hoµn thµnh ®∙ ®a vµo sö dông nh­ ng cha quyÕt to¸n, c¨n cø vµo sè liÖu kÕ to¸n  c«ng ty ghi  t¨ng gi¸ trÞ  tµi s¶n theo gi¸ t¹m tÝnh  ®Ó  trÝch khÊu hao  thu håi vèn. Sau khi quyÕt to¸n c«ng tr×nh ®îc duyÖt ph¶i  ®iÒu chØnh l¹i nguyªn gi¸. 1.4.  §èi  víi tµi  s¶n cè   ®Þnh  cho  thuª,  cÇm cè,  thÕ  chÊp,  ph¶i  trÝch khÊu  hao  theo  chÕ   ®é  quy   ®Þnh  vµ  ph¶i  theo dâi, thu håi tµi s¶n. 1.5. ViÖc nhîng b¸n tµi s¶n cã  gi¸ trÞ  nhá  theo møc  quy  ®Þnh trong §iÒu lÖ  c«ng ty, Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc  quyÕt ®Þnh ph¬ng thøc b¸n: ®Êu gi¸ hoÆc tho¶ thuËn. Trêng  hîp b¸n tho¶ thuËn th× gi¸ b¸n kh«ng thÊp h¬n gi¸ thÞ tr­ êng.  ViÖc   nhîng   b¸n   tµi   s¶n   g¾n   liÒn   víi   ®Êt   ph¶i   thùc  hiÖn theo  quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ   ®Êt  ®ai. Trêng  hîp  thanh lý  tµi s¶n b»ng h×nh thøc dì  bá, huû  bá, Tæng gi¸m  ®èc hoÆc Gi¸m  ®èc c«ng ty thµnh lËp Héi  ®ång thanh lý   ®Ó  thùc hiÖn. TiÒn   thu   ®îc   do   thanh   lý,   nhîng   b¸n,   h¹ch   to¸n   vµo  thu nhËp kh¸c, gi¸ trÞ  cßn l¹i theo sæ kÕ  to¸n cña tµi  s¶n, chi phÝ  thanh  lý, nhîng  b¸n  h¹ch  to¸n vµo chi phÝ  kh¸c. 2. Qu¶n lý hµng tån kho. ViÖc qu¶n lý hµng ho¸ tån kho thùc hiÖn theo qui ®Þnh   t¹i §iÒu 17 Quy chÕ  tµi chÝnh, chuÈn mùc kÕ  to¸n sè  02  "Hµng   tån   kho"   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   149/2001/Q§­BTC   ngµy  31/12/2001   cña   Bé  trëng   Bé   Tµi   chÝnh.  Cuèi   kú  kÕ   to¸n,   nÕu gi¸ gèc hµng tån kho cao h¬n gi¸ trÞ dù kiÕn thu håi,   ph¶i trÝch  lËp dù  phßng  gi¶m gi¸ hµng  tån  kho  theo  quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 5.2 kho¶n 5 môc A Ch¬ng II Th«ng t nµy. ­ Gi¸ gèc hµng tån kho bao gåm: Chi phÝ  mua, chi phÝ  chÕ biÕn vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c. ­ Gi¸ trÞ  dù  kiÕn thu håi: Lµ  gi¸ b¸n cña hµng tån  kho   (íc   tÝnh)   kh«ng   bao   gåm   chi   phÝ   ®Ó   hoµn   thµnh   s¶n  phÈm vµ chi phÝ tiªu thô (íc tÝnh). 3. Qu¶n lý c¸c kho¶n nî ph¶i thu. ViÖc qu¶n lý  nî  ph¶i thu thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÒu 18 Quy chÕ  tµi chÝnh vµ  c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  hiÖn hµnh vÒ  qu¶n lý, xö  lý  nî  tån  ®äng. Trong  ®ã: C«ng  ty   ph¶i  thêng   xuyªn   ®èi   chiÕu   c¸c   kho¶n   ph¶i   thu   víi  kh¸ch nî; ph©n lo¹i nî   ®Ó  cã  biÖn ph¸p thu håi nî   ®óng  h¹n;   x¸c   ®Þnh   nh÷ng   kho¶n   nî   khã   ®ßi   ®Ó   trÝch   lËp   dù  phßng   nî   ph¶i   thu   khã   ®ßi   theo   qui   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   5.2,  kho¶n 5, môc A, Ch¬ng II Th«ng t nµy.
 9. 9 C.  QU¶N Lý DOANH THU Vµ CHI PHÝ. I.  QU¶N Lý DOANH  THU 1.   Doanh   thu   cña   c«ng   ty   bao   gåm   doanh   thu   tõ   ho¹t  ®éng kinh doanh vµ thu nhËp kh¸c gåm: 1.1. Doanh thu ho¹t  ®éng kinh doanh th«ng thêng bao  gåm: a/ Toµn bé tiÒn b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, cung øng dÞch   vô ph¸t sinh trong kú ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n  sau khi trõ (­) kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng  b¸n vµ gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i.  b/  C¸c kho¶n  Nhµ   níc  trî  cÊp  khi cung  cÊp s¶n  phÈm  dÞch vô  do Nhµ  níc  ®Æt hµng, giao kÕ  ho¹ch mµ  doanh thu  kh«ng  ®ñ  bï   ®¾p chi  ®èi víi c«ng ty cung cÊp s¶n phÈm,  dÞch vô c«ng Ých c/ C¸c kho¶n phÝ thu thªm ngoµi gi¸ b¸n: trî gi¸, phô   thu, phô tréi... mµ c«ng ty ®îc hëng. d/ Gi¸ trÞ c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ biÕu, tÆng, trao ®æi   hoÆc tiªu dïng cho s¶n xuÊt trong néi bé c«ng ty. 1.2. Doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh bao gåm: a/ C¸c kho¶n thu ph¸t sinh tõ b¸n b¶n quyÒn, cho thuª   c¸c tµi s¶n; tiÒn l∙i  cho vay vèn, l∙i tiÒn göi; l∙i b¸n   hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp; chiÕt khÊu thanh to¸n ® îc hëng do  mua hµng ho¸, dÞch vô; l∙i cho thuª tµi chÝnh. b/   L∙i   b¸n   ngo¹i   tÖ;   chªnh   lÖch   tû   gi¸;   l∙i   chuyÓn  nhîng vèn; cæ tøc vµ lîi nhuËn ®îc chia tõ viÖc ®Çu t vèn  ra ngoµi c«ng ty ( bao gåm c¶ lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng   ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn sau khi ®∙ trõ phÇn  trÝch lËp quü), lîi nhuËn sau thuÕ   ®îc chia theo vèn nhµ  níc t¹i c«ng ty thµnh viªn,  lîi nhuËn sau thuÕ trÝch lËp  Quü   ®Çu t ph¸t triÓn cña c«ng ty thµnh viªn; thu nhËp vÒ  kinh doanh chøng kho¸n (c«ng tr¸i, tr¸i phiÕu, cæ phiÕu),  thu vÒ kinh phÝ qu¶n lý. 1.3. Thu nhËp kh¸c gåm: Thu tõ  viÖc thanh lý, nhîng  b¸n   tµi   s¶n;   c¸c   kho¶n   ph¶i   tr¶   nhng   kh«ng   ph¶i   thanh  to¸n;   tiÒn   b¶o   hiÓm   ®îc   båi   thêng;   tiÒn   nép   ph¹t   cña  kh¸ch hµng vi ph¹m hîp  ®ång; thuÕ   ®îc hoµn l¹i; tiÒn th­ ëng   cña   kh¸ch   hµng;   gi¸   trÞ   quµ   nhËn   biÕu,   quµ   tÆng;   kho¶n thu nhËp cña n¨m tríc h¹ch to¸n thiÕu, kho¶n nî khã  ®ßi ®∙ xö lý nay thu håi ®îc... 1.4.   Ph¬ng   thøc   x¸c   ®Þnh   cô   thÓ   mét   sè   kho¶n   doanh   thu.
 10. 10 a/  §èi víi  hµng ho¸  b¸n tr¶  gãp th×  tÝnh  vµo doanh  thu   theo   gi¸   b¸n   tr¶   mét   lÇn   (   kh«ng   bao   gåm   l∙i   tr¶   chËm). L∙i tr¶ chËm ph©n bæ vµo doanh thu tµi chÝnh hµng  n¨m theo hîp ®ång. b/  §èi víi  s¶n phÈm  hµng  ho¸, dÞch  vô  dïng   ®Ó  trao  ®æi, doanh thu tÝnh theo gi¸ b¸n cña s¶n phÈm, hµng ho¸,  dÞch vô nhËn vÒ. c/  §èi víi  hµng ho¸,  dÞch  vô  sö  dông   ®Ó  biÕu  tÆng,  tiªu dïng cho néi bé,  doanh thu tÝnh theo gi¸ thµnh s¶n  xuÊt hoÆc gi¸ vèn hµng ho¸, dÞch vô. d/  §èi víi  tµi s¶n  cho thuª   ®∙ thu  tiÒn tríc nhiÒu  n¨m, doanh thu tõng n¨m ph©n bæ theo sè n¨m cho thuª. ®/  §èi víi  viÖc nhËn  b¸n  hµng  ®¹i  lý, doanh  thu  lµ  hoa hång ®¹i lý. e/   §èi   víi   s¶n   phÈm   nhËn   gia   c«ng,   doanh   thu   tÝnh  theo gi¸ gia c«ng ghi trong hîp ®ång. f/ §èi víi s¶n phÈm giao kho¸n trong n«ng, l©m tr êng,  doanh thu lµ  sè  tiÒn ph¶i thu trong hîp  ®ång. Trêng hîp  thu b»ng s¶n phÈm th×  chØ tÝnh doanh thu sau khi  ®∙ b¸n  s¶n phÈm. g/ §èi víi s¶n phÈm x©y l¾p thi c«ng trong nhiÒu n¨m,   doanh thu lµ gi¸ trÞ ph¶i thu t¬ng øng víi khèi lîng c«ng  viÖc, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh trong n¨m  ®îc chÊp  nhËn thanh to¸n. 2. §iÒu kiÖn vµ thêi ®iÓm x¸c ®Þnh doanh thu. 2.1. §iÒu kiÖn. a/ Doanh thu ph¸t sinh trong kú   ®îc kh¸ch hµng chÊp  nhËn thanh to¸n cã ho¸ ®¬n, chøng tõ hîp lÖ theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh. b/ Doanh thu ph¶i h¹ch to¸n b»ng ®ång ViÖt Nam, tr êng  hîp thu b»ng ngo¹i tÖ  ph¶i quy  ®æi theo tû  gi¸ cña ng©n  hµng n¬i doanh nghiÖp më tµi kho¶n giao dÞch. 2.2. Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh doanh thu. a/ Lµ  thêi  ®iÓm c«ng ty  ®∙ chuyÓn giao quyÒn së  h÷u  hµng ho¸, s¶n phÈm; hoµn thµnh viÖc cung cÊp dÞch vô  cho  ngêi mua; hoµn thµnh hîp ®ång hoÆc xuÊt ho¸ ®¬n b¸n hµng. b/  §èi víi  hµng ho¸  s¶n phÈm  b¸n  th«ng  qua  ®¹i  lý,  doanh   thu   ®îc   x¸c   ®Þnh   khi   hµng   ho¸   göi   ®¹i   lý   ®∙   ®îc  b¸n. c/ §èi víi c¸c ho¹t  ®éng tµi chÝnh th×  thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh doanh thu theo quy ®Þnh sau: ­ L∙i  cho vay,  l∙i  tiÒn göi,  l∙i  ®Çu t  tr¸i  phiÕu,  tÝn   phiÕu,   l∙i   b¸n   hµng   tr¶   chËm,   tr¶   gãp,   tiÒn   b¶n 
 11. 11 quyÒn...   x¸c   ®Þnh  theo   thêi   gian   cña   hîp   ®ång  cho  vay,   cho thuª, b¸n hµng  hoÆc kú h¹n nhËn l∙i. ­   Cæ   tøc,   lîi   nhuËn   ®îc   chia   x¸c   ®Þnh   khi   cã   nghÞ  quyÕt hoÆc quyÕt ®Þnh chia. ­ L∙i chuyÓn nhîng vèn, l∙i b¸n ngo¹i tÖ, chªnh lÖch  tû  gi¸ ph¸t sinh trong  kú  cña  ho¹t   ®éng kinh doanh  x¸c  ®Þnh khi c¸c giao dÞch hoÆc nghiÖp vô hoµn thµnh; ­ Chªnh lÖch tû  gi¸ do  ®¸nh gi¸ l¹i nî  ph¶i thu, nî  ph¶i tr¶ vµ  sè  d ngo¹i tÖ  x¸c  ®Þnh khi b¸o c¸o tµi chÝnh   cuèi n¨m. II. QU¶N Lý CHI PHÝ Vµ GI¸ THµNH 1. Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. ViÖc qu¶n lý  chi phÝ  thùc hiÖn theo §iÒu 23, 24 Quy  chÕ tµi chÝnh vµ c¸c quy ®Þnh cô thÓ sau: 1.1. Chi phÝ  nguyªn liÖu, vËt liÖu, nhiªn liÖu,  ®éng  lùc... (gäi t¾t lµ  chi phÝ  vËt t) tÝnh theo møc tiªu hao  thùc tÕ vµ gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. a/ Møc tiªu hao: Tæng Gi¸m ®èc x©y dùng ®Þnh møc tiªu   hao c¸c lo¹i vËt t cho tõng s¶n phÈm tr×nh Héi  ®ång qu¶n  trÞ  phª duyÖt vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  tÝnh chÝnh x¸c cña  c¸c ®Þnh møc ®ã. §èi víi c«ng ty kh«ng cã  Héi  ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m  ®èc  x©y dùng, ban hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu møc tiªu hao vËt t  thùc  tÕ  lín h¬n  ®Þnh møc, ph¶i x¸c  ®Þnh nguyªn nh©n vµ  tr¸ch  nhiÖm ®Ó xö lý båi thêng.TiÒn båi thêng h¹ch to¸n vµo thu  nhËp kh¸c. NÕu møc tiªu hao thùc tÕ thÊp h¬n ®Þnh møc nh­ ng vÉn  ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm th×  ngêi thùc hiÖn  ®îc  thëng. Møc thëng kh«ng vît qu¸ gi¸ trÞ vËt t tiÕt kiÖm ®­ îc trong n¨m.  TiÒn  thëng   ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ  s¶n  xuÊt kinh doanh.  Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh møc båi thêng hoÆc  møc thëng. C«ng ty ph¶i thêng xuyªn rµ  so¸t,  ®iÒu chØnh  ®Þnh møc phï hîp víi thùc tÕ. b/ Gi¸ vËt t thùc tÕ xuÊt kho: ­ Gi¸ vËt t mua ngoµi gåm:  + Gi¸ mua ghi trong ho¸  ®¬n cña ngêi b¸n. NÕu lµ  vËt  t  tù   nhËp   khÈu,   gi¸   mua   b»ng   ngo¹i   tÖ   quy   ®æi   ra   ®ång  ViÖt   Nam   theo   tû   gi¸   cña   ng©n   hµng   n¬i   c«ng   ty   më   tµi  kho¶n giao dÞch céng (+) thuÕ  nhËp khÈu vµ  c¸c kho¶n phô  thu   (nÕu  cã)  trõ  (­) kho¶n  chiÕt  khÊu  th¬ng m¹i, gi¶m 
 12. 12 gi¸ do hµng mua kh«ng  ®óng quy c¸ch, phÈm chÊt ph¶i trõ  khái gi¸ mua. + Chi  phÝ  vËn  chuyÓn,  chi  phÝ  bèc  xÕp,  chi phÝ   b¶o  qu¶n, b¶o hiÓm, hao hôt, tiÒn thuª kho b∙i, phÝ  gia c«ng  tríc khi nhËp kho (nÕu cã), phÝ chän läc, t¸i chÕ. ­ Gi¸ vËt t tù chÕ biÕn gåm:  + Gi¸ vËt t thùc tÕ xuÊt kho + Chi phÝ tù chÕ. ­ Gi¸ vËt t thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn gåm:  + Gi¸ vËt t thùc tÕ xuÊt kho + Chi phÝ gia c«ng. VËt t nhËp kho, xuÊt kho; chi phÝ  gia c«ng chÕ  biÕn;   chi phÝ  vËn chuyÓn b¶o qu¶n, thu mua...ph¶i cã  ho¸  ®¬n,  chøng tõ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Tr êng hîp  mua n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n... cña ngêi trùc tiÕp s¶n  xuÊt kh«ng cã ho¸ ®¬n, chøng tõ theo chÕ ®é quy ®Þnh ph¶i  lËp b¶ng kª mua hµng, ghi râ hä tªn, ®Þa chØ ng êi b¸n, sè  lîng hµng ho¸,  ®¬n gi¸, thµnh tiÒn, ch÷  ký  cña ngêi b¸n  hµng.   Gi¸m   ®èc   doanh   nghiÖp   duyÖt   chi   theo   b¶ng   kª   vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  tÝnh chÝnh x¸c, trung   thùc cña b¶ng kª. §èi   víi   c«ng   cô,   dông   cô,   c¨n   cø   vµo   thêi   gian   sö  dông ®Ó ph©n bæ gi¸ trÞ vµo chi phÝ trong thêi gian kh«ng  qu¸ 2 n¨m. 1.2. ChÝ  phÝ  khÊu hao tµi s¶n cè   ®Þnh tÝnh theo quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh 206/2003/Q§­BTC vµ   ®iÓm 1.1 kho¶n 1  môc B Ch¬ng II Th«ng t nµy. 1.3.   Chi   phÝ   tiÒn   l¬ng,   tiÒn   c«ng   vµ   c¸c   kho¶n   phô  cÊp cã  tÝnh chÊt l¬ng ph¶i tr¶; tiÒn ¨n gi÷a ca theo quy  ®Þnh. Chi ¨n gi÷a ca cho ngêi lao  ®éng do Héi  ®ång qu¶n  trÞ  hoÆc Gi¸m  ®èc  ®èi víi c«ng ty kh«ng cã  Héi  ®ång qu¶n  trÞ  quyÕt  ®Þnh phï  hîp víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh,  møc chi hµng th¸ng kh«ng vît qu¸ møc l¬ng tèi thiÓu theo  quy ®Þnh. 1.4. TrÝch b¶o hiÓm x∙ héi, kinh phÝ  c«ng  ®oµn, b¶o   hiÓm y tÕ cho ngêi lao ®éng theo c¸c chÕ ®é hiÖn hµnh. Chi phÝ cho c«ng t¸c §¶ng, ®oµn thÓ lÊy tõ nguån kinh   phÝ  cña tæ chøc nµy, nÕu thiÕu  ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ  kinh doanh. 1.5. Chi phÝ  dÞch vô  mua ngoµi lµ  c¸c kho¶n chi phôc  vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, trong ®ã: a/ Chi phÝ söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh ®îc h¹ch to¸n  vµo chi phÝ  trong n¨m theo sè  thùc chi, nÕu lç  th×  ph©n 
 13. 13 bæ mét phÇn cho n¨m sau. Chi phÝ söa ch÷a lín ®èi víi tµi   s¶n cè   ®Þnh  ®Æc thï  theo chu kú   ®îc trÝch tríc vµo chi  phÝ   theo   dù   to¸n   chi,   thêi   ®iÓm   trÝch   lµ   cuèi   n¨m   tµi  chÝnh. Khi thùc hiÖn söa ch÷a lín, nÕu sè  thùc chi   lín  lín h¬n sè  trÝch tríc, phÇn chªnh lÖch h¹ch to¸n vµo chi   phÝ; nÕu nhá h¬n th× h¹ch to¸n gi¶m chi phÝ. b/ Chi giao dÞch, m«i giíi, tiÕp kh¸ch, tiÕp thÞ, xóc   tiÕn   th¬ng   m¹i,   qu¶ng   c¸o,   héi   häp   theo   thùc   tÕ   ph¸t   sinh. C«ng ty ph¶i ban hµnh quy chÕ qu¶n lý c¸c kho¶n chi  nµy,   phæ   biÕn,   c«ng   bè   c«ng   khai   cho   ngêi   lao   ®éng   ®Ó  thùc hiÖn vµ  kiÓm tra, gi¸m s¸t. Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc  quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ møc chi cô thÓ.  C«ng  ty kh«ng   ®îc chi  hoa hång  m«i giíi  cho  ®¹i lý  b¸n hµng, kh¸ch hµng chØ  ®Þnh, c¸c chøc danh qu¶n lý  vµ  nh©n viªn trùc tiÕp lµm nhiÖm vô  cung øng, tiªu thô  s¶n  phÈm   cña   c«ng   ty.   Riªng   viÖc   chi   hoa   hång   trong   giao   dÞch,   m«i   giíi   xuÊt   khÈu   cho   ngêi   níc   ngoµi   thùc   hiÖn  theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   01/2000/TT­BTC   ngµy  5/01/2000  cña  Bé   Tµi   chÝnh;   chi   cho   ho¹t   ®éng   ®Èy  m¹nh   xuÊt khÈu cã  hç  trî  cña Nhµ  níc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  t¹i Th«ng t  sè  86/2002/TT­BTC ngµy 27/9/2002 cña Bé  Tµi  chÝnh. c/ TiÒn thuª tµi s¶n cè   ®Þnh theo hîp  ®ång. NÕu tr¶  mét lÇn cho nhiÒu n¨m th×  ph©n bæ vµo chi phÝ  kinh doanh  theo sè n¨m thuª. d/ C«ng t¸c phÝ  theo  ®Þnh møc do Héi  ®ång qu¶n trÞ,  Gi¸m ®èc ®èi víi c«ng ty kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt  ®Þnh vµ c«ng bè c«ng khai ®Ó kiÓm tra, gi¸m s¸t. 1.6.   Chi   phÝ   dù   phßng:   gi¶m   gi¸   hµng   tån   kho,   tæn  thÊt ®Çu t dµi h¹n, nî ph¶i thu khã ®ßi, trî cÊp mÊt viÖc   lµm theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 5.2, 5.3 vµ  5.4 kho¶n 5 môc A   Ch¬ng II Th«ng t nµy. 1.7.   Kho¶n   trÝch   tríc   chi   b¶o   hµnh:   s¶n   phÈm,   c«ng  tr×nh x©y dùng nhiÒu n¨m, theo hîp  ®ång hoÆc cam kÕt víi  kh¸ch  hµng.  HÕt thêi h¹n b¶o hµnh,  nÕu sè  thùc  chi lín  h¬n sè  trÝch tríc, chªnh lÖch h¹ch to¸n vµo chi phÝ; nÕu   nhá h¬n,  h¹ch to¸n vµo thu nhËp kh¸c. §èi   víi   c¸c   c«ng   ty   x©y   dùng   kinh   doanh   nhµ   vµ   h¹  tÇng, thêi gian x©y dùng kÐo dµi tõ  hai n¨m trë  lªn  ®∙  thu tiÒn tríc vµ ®∙ h¹ch to¸n vµo doanh thu nhng cha hoµn  thµnh khèi lîng x©y dùng theo tiÕn  ®é  th×   ® îc trÝch tríc  chi phÝ t¬ng øng víi khèi lîng cha hoµn thµnh. 1.8. C¸c kho¶n chi kh¸c b»ng tiÒn theo quy  ®Þnh t¹i   ®iÓm e kho¶n 1 §iÒu 23 Quy chÕ tµi chÝnh. Trong ®ã:  a/ Chi trî  cÊp th«i viÖc, mÊt viÖc cho ng êi lao  ®éng  theo møc quy  ®Þnh   luËt hiÖn hµnh tõ  nguån Quü  dù  phßng 
 14. 14 trî   cÊp   mÊt   viÖc   lµm,   nÕu   thiÕu   h¹ch   to¸n   vµo   chi   phÝ  kinh doanh. b/  Chi  ®µo  t¹o n©ng  cao n¨ng  lùc  qu¶n lý,  tay nghÒ  ngêi lao ®éng. ­ NÕu c«ng ty cã  c¬  së   ®µo t¹o th×  møc chi theo  ®Þnh   møc do Nhµ níc ban hµnh. Trêng hîp chi vît ®Þnh møc, Tæng  gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm. ­ NÕu  ®µo t¹o ng¾n ngµy t¹i c«ng ty, møc chi do Tæng  gi¸m ®èc, gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm. ­ NÕu thuª  ®µo t¹o th×  møc chi theo hîp  ®ång ký  víi  c¬ së ®µo t¹o. c/ Chi y tÕ  bao gåm c¸c kho¶n chi cho ngêi lao  ®éng  theo   quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh   cña   Nhµ   níc   tÝnh   theo   møc   chi  thùc tÕ  ngoµi ph¹m vi chi tr¶ cña b¶o hiÓm x∙ héi vµ  cña   ngêi lao ®éng. d/   Chi   nghiªn   cøu   khoa   häc,   ®æi   míi   c«ng   nghÖ,   chÕ  thö s¶n phÈm míi do  Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Gi¸m ®èc c«ng   ty phª duyÖt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm. 2. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh: Néi dung c¸c kho¶n chi theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm i kho¶n   1 §iÒu 23 Quy chÕ tµi chÝnh 3. Chi phÝ kh¸c: Néi dung c¸c kho¶n chi theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu   23 Quy chÕ tµi chÝnh. 4.   Kh«ng   tÝnh   vµo   chi   phÝ   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   c¸c  kho¶n quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 23 Quy chÕ tµi chÝnh. 5. Qu¶n lý chi phÝ: Thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   24   Quy   chÕ   tµi  chÝnh, trong ®ã: §èi   víi   c¸c   c«ng   ty   kinh   doanh   trong   lÜnh   vùc   ®éc  quyÒn,  ngoµi b¸o c¸o tµi chÝnh   ®îc lËp vµ  göi theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh, cuèi n¨m tµi chÝnh c«ng ty ph¶i lËp B¸o  c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ  s¶n xuÊt kinh doanh theo  mÉu quy  ®Þnh t¹i phô  lôc sè  2 kÌm theo Th«ng t  nµy göi  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u vµ  c¬  quan tµi chÝnh (Së  Tµi chÝnh  ®èi víi doanh nghiÖp do  ®Þa ph¬ng qu¶n lý; Bé  Tµi chÝnh  ®èi víi c¸c doanh nghiÖp do Trung ¬ng qu¶n lý). 6. Gi¸ thµnh s¶n phÈm, chi phÝ dÞch vô tiªu thô. 6.1.   Tæng   gi¸   thµnh   toµn   bé   s¶n   phÈm   hµng   ho¸,   chi  phÝ  dÞch vô  tiªu thô  trong kú  theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  vµ 2 §iÒu 25 Quy chÕ tµi chÝnh. 
 15. 15 6.2. Nguyªn t¾c vµ  ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh gi¸ thµnh s¶n  phÈm, chi phÝ dÞch vô theo quy ®Þnh sau: a/ Gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô gåm: ­   Chi   phÝ   vÒ   nguyªn   liÖu,   vËt   liÖu,   nhiªn   liÖu   vµ  ®éng lùc sö  dông trùc  tiÕp  cho s¶n xuÊt s¶n phÈm,  dÞch  vô. ­ C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt  nh:   tiÒn   l¬ng,   tiÒn   c«ng   vµ   c¸c   kho¶n   phô   cÊp   cã   tÝnh  chÊt l¬ng, chi ¨n gi÷a ca, chi b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm  y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn. ­ Chi phÝ  s¶n xuÊt chung: chi phÝ  chung ph¸t sinh  ë  c¸c ph©n xëng, bé phËn kinh doanh nh: tiÒn l¬ng, phô cÊp,  ¨n gi÷a ca, chi phÝ  vËt liÖu, c«ng cô, dông cô, khÊu hao  tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ   b»ng tiÒn kh¸c. b/  Gi¸ thµnh  toµn  bé  s¶n  phÈm,  dÞch vô   ®∙ tiªu  thô  gåm:  ­ Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm, dÞch vô  quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm 6.2.a kho¶n 6 môc C ch¬ng II Th«ng t nµy. ­ Chi phÝ  b¸n hµng: c¸c chi phÝ  ph¸t sinh trong qu¸  tr×nh tiªu thô  s¶n phÈm, hµng ho¸ dÞch vô  nh: tiÒn l¬ng,  c¸c kho¶n  phô  cÊp  ph¶i  tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng,  hoa  hång  ®¹i lý, hoa hång m«i giíi, tiÕp thÞ,  ®ãng gãi, vËn  chuyÓn,   b¶o   qu¶n...,   khÊu  hao  tµi  s¶n  cè   ®Þnh,   chi   phÝ   vËt liÖu, bao b×, dông cô,  ®å  dïng, chi phÝ  dÞch vô  mua  ngoµi vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. ­ Chi phÝ  qu¶n lý  c«ng ty: c¸c chi phÝ  qu¶n lý  kinh  doanh,  qu¶n lý  hµnh chÝnh  vµ  c¸c chi phÝ  chung  kh¸c cã  liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty. Toµn bé  chi phÝ  b¸n hµng vµ  chi phÝ  qu¶n lý  c«ng ty  ®îc kÕt chuyÓn cho s¶n phÈm, dÞch vô  tiªu thô  trong n¨m  ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.  §èi víi s¶n phÈm cã  thêi gian s¶n xuÊt trªn mét n¨m  th×  chi phÝ  qu¶n lý  c«ng ty ph¸t sinh trong n¨m  ®îc ph©n  bæ cho s¶n phÈm dë dang. 6.3.   H¹ch   to¸n   chi   phÝ   ®èi   víi   hµng   ho¸,   dÞch   vô   thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: ­ NÕu  ¸p dông  ph¬ng ph¸p  khÊu  trõ  thuÕ  th×   chi phÝ  kh«ng bao gåm tiÒn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo. ­ NÕu  ¸p dông  ph¬ng ph¸p  trùc  tiÕp  th×  chi  phÝ  bao  gåm c¶ tiÒn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo.
 16. 16 D.  LîI NHUËN THùC HIÖN Vµ PH¢N PHèI LîI NHUËN 1. Lîi nhuËn thùc hiÖn trong n¨m cña c«ng ty x¸c ®Þnh   theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 26 Quy chÕ tµi chÝnh. 2. Lîi nhuËn thùc hiÖn cña c«ng ty sau khi bï   ®¾p lç  n¨m   tríc   theo   quy   ®Þnh   cña   LuËt   thuÕ   thu   nhËp   doanh  nghiÖp   vµ  nép  thuÕ   thu   nhËp   doanh  nghiÖp   ® îc   ph©n   phèi  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 27 Quy chÕ tµi chÝnh, trong ®ã: a/ Vèn c«ng ty tù  huy  ®éng b×nh qu©n trong n¨m tÝnh  b»ng tæng sè d vèn huy ®éng cuèi mçi quý chia cho 4 quý b/   TiÒn  l¬ng  lµm c¬   së  trÝch  quü  khen  thëng,  phóc  lîi quy ®Þnh t¹i kho¶n 7 §iÒu 27 lµ tiÒn l ¬ng thùc tÕ cña  c«ng ty. 3. Môc  ®Ých sö  dông c¸c quü  cña c«ng ty, thÈm quyÒn  quyÕt  ®Þnh viÖc sö  dông c¸c quü    cña c«ng ty thùc hiÖn  theo §iÒu 28 Quy chÕ tµi chÝnh. 4. ViÖc ph©n phèi lîi nhuËn vµ  trÝch lËp c¸c quü  n¨m  2004  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t sè  64/1999/  TT­BTC ngµy 7/6/1999 cña Bé Tµi chÝnh. §. KÕ HO¹CH TµI CHÝNH, CHÕ §é KÕ TO¸N,   THèNG  K£ Vµ KIÓM TO¸N 1. KÕ  ho¹ch tµi chÝnh cña c«ng ty thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 29 Quy chÕ tµi chÝnh. ChØ tiªu kÕ ho¹ch tµi  chÝnh theo mÉu phô lôc sè 1 kÌm theo Th«ng t nµy.  2. ChÕ ®é kÕ to¸n, thèng kª, kiÓm to¸n vµ b¸o c¸o tµi  chÝnh, c«ng ty thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 vµ  §iÒu 31 Quy chÕ  tµi chÝnh vµ  c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  hiÖn hµnh vÒ kiÓm to¸n, kÕ to¸n. E. TæNG C¤NG TY NHµ N¦íC ViÖc qu¶n lý  vèn vµ  tµi s¶n, qu¶n lý  doanh thu, chi  phÝ   vµ   ph©n   phèi   lîi   nhuËn   cña   tæng   c«ng   ty   thùc   hiÖn  theo quy ®Þnh t¹i Ch¬ng III Quy chÕ tµi chÝnh vµ Ch¬ng II  Th«ng t nµy.  CH¦¥NG III QU¶N Lý VèN NHµ N¦íC §ÇU T¦ VµO DOANH NGHIÖP KH¸C
 17. 17 ViÖc qu¶n lý  vèn Nhµ  níc  ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c  thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Ch¬ng IV Quy chÕ tµi chÝnh vµ  nh÷ng quy ®Þnh sau:   1.   §Çu   t  t¨ng   vèn,   thu   håi   vèn   nhµ   níc   t¹i   doanh  nghiÖp kh¸c. 1.1. ThÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh viÖc  ®Çu t  t¨ng vèn, thu  håi vèn nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp kh¸c theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 50 Quy chÕ tµi chÝnh . 1.2.   ViÖc   ®Çu   t  t¨ng   vèn,   thu   håi   vèn   nhµ   níc   t¹i  doanh nghiÖp kh¸c ph¶i phï  hîp víi ph¸p luËt vµ  §iÒu lÖ  cña doanh nghiÖp kh¸c. 1.3.     Tr×nh   tù,   thñ   tôc   b¸n   vèn   nhµ   níc   t¹i   doanh  nghiÖp kh¸c. a/ B¸n cæ phÇn nhµ  níc t¹i c«ng ty cæ phÇn thùc hiÖn  theo quy ®Þnh nh b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu khi doanh nghiÖp nhµ  níc cæ phÇn ho¸ (phÇn B môc V Th«ng t  sè  126/2004/TT­BTC  ngµy 24/12/2004 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh sè  187/2004/N§­CP ngµy 16/11/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  chuyÓn c«ng ty nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn), trong ®ã: ­ Ngêi  ®¹i diÖn phÇn vèn nhµ  níc t¹i c«ng ty cæ phÇn  b¸o c¸o  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u xem xÐt quyÕt  ®Þnh chñ  tr¬ng  b¸n bít cæ phÇn. ­ §¹i diÖn chñ  së  h÷u vèn lùa chän, ký  hîp  ®ång thuª  tæ chøc t vÊn b¸n  ®Êu gi¸ cæ phÇn nhµ  níc. Tæ chøc t vÊn  x©y dùng ph¬ng ¸n b¸n,  ®Ò  xuÊt gi¸ chµo b¸n, chi phÝ  b¸n  tr×nh ®¹i diÖn chñ së h÷u vèn quyÕt ®Þnh. ­ Tæng mÖnh gi¸ cña sè  cæ phÇn b¸n  ®Êu gi¸ d íi 5 tû  ®ång,  ®Êu gi¸ t¹i c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian; tõ  5  tû   ®ång trë  lªn,  ®Êu gi¸ t¹i trung  t©m giao dÞch chøng  kho¸n. ­   TiÒn thu  ®îc tõ  b¸n cæ phÇn nhµ  níc, kÓ  c¶ tiÒn  ®Æt cäc kh«ng ph¶i tr¶ cho nhµ ®Çu t (sau khi trõ chi phÝ  b¸n) nép vµo Quü  hç  trî  s¾p xÕp doanh nghiÖp t¹i Bé  Tµi  chÝnh  hoÆc  chuyÓn  vÒ  c«ng  ty nhµ  níc theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 51 Quy chÕ tµi chÝnh Riªng   c«ng   ty   cæ   phÇn   ®∙   niªm   yÕt   hoÆc   ®∙   ®¨ng   ký  giao dÞch t¹i trung t©m giao dÞch chøng kho¸n, ngêi  ®¹i  diÖn vèn nhµ  níc t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng ph¬ng ¸n  b¸n bít cæ phÇn tr×nh ®¹i diÖn chñ së h÷u quyÕt ®Þnh thùc  hiÖn b¸n trªn trung t©m giao dÞch chøng kho¸n. b/ B¸n phÇn vèn nhµ  níc t¹i c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u  h¹n, c«ng ty liªn doanh:
 18. 18 ­   Ngêi   ®¹i   diÖn   phÇn   vèn   nhµ   níc   t¹i   doanh   nghiÖp  kh¸c   x©y   dùng   ph¬ng   ¸n   b¸n,   ®Ò   xuÊt   gi¸   b¸n   tr×nh   ®¹i  diÖn chñ së h÷u vèn quyÕt ®Þnh.  ­ TiÒn thu  ®îc do b¸n phÇn vèn nhµ  níc (sau khi trõ  chi phÝ b¸n) nép vµo Quü s¾p xÕp doanh nghiÖp hoÆc chuyÓn   vÒ  c«ng ty nhµ  níc theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 51 Quy chÕ  tµi   chÝnh. 2. TiÒn l¬ng, phô cÊp, thëng vµ quyÒn lîi cña ngêi ®¹i  diÖn. a/   §èi   víi   ngêi   ®¹i   diÖn   tham   gia   chuyªn   tr¸ch   Ban   qu¶n lý   ®iÒu hµnh doanh nghiÖp kh¸c, tiÒn l¬ng, phô  cÊp  cã  tÝnh chÊt l¬ng, thëng vµ  c¸c quyÒn lîi kh¸c do doanh  nghiÖp kh¸c chi tr¶. b/  §èi víi ngêi ®¹i diÖn tham gia b¸n chuyªn tr¸ch (  kiªm nhiÖm) Ban qu¶n lý ®iÒu hµnh doanh nghiÖp kh¸c: l¬ng  vµ  phô  cÊp cã  tÝnh chÊt l¬ng do  ®¬n vÞ  cö  chi tr¶; phô  cÊp tr¸ch nhiÖm, thëng vµ  quyÒn lîi kh¸c do doanh nghiÖp   kh¸c chi tr¶.  NÕu  cïng  mét lóc tham gia kiªm nhiÖm  Ban  qu¶n lý   ®iÒu hµnh  ë  nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c th×   ® îc hëng  phô  cÊp tr¸ch nhiÖm, tiÒn thëng vµ  quyÒn lîi kh¸c  ë  c¸c  n¬i nµy. 3. ChÕ ®é vµ chØ tiªu b¸o c¸o: 3.1. Ngêi ®¹i diÖn cã tr¸ch nhiÖm: a/ Trªn c¬  së  b¸o c¸o tµi chÝnh vµ  c¸c b¸o c¸o kh¸c  cña doanh nghiÖp,  lËp Hå s¬ doanh nghiÖp theo phô lôc sè  3 kÌm theo Th«ng t nµy b¸o c¸o ®¹i diÖn chñ së h÷u vèn. b/   §Þnh kú  hµng quý  vµ  cuèi n¨m, tæng hîp chØ tiªu  tµi chÝnh theo phô  lôc sè  4 kÌm theo Th«ng t  nµy; ph©n  tÝch,  ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh, t×nh h×nh qu¶n lý  vµ  sö  dông vèn t¹i doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng thanh to¸n, ph©n  chia lîi tøc vµ  c¸c quyÒn lîi kh¸c, kiÕn nghÞ  biÖn ph¸p  th¸o gì  nh÷ng khã  kh¨n, víng m¾c nh»m n©ng cao hiÖu qu¶  vèn nhµ níc ®Çu t t¹i doanh nghiÖp kh¸c. B¸o c¸o göi  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u vèn chËm nhÊt lµ  15  ngµy   sau   khi   doanh   nghiÖp   kh¸c   göi   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   (quý,  n¨m)   theo   quy   ®Þnh   hiÖn  hµnh.   Trêng  hîp   ®¹i  diÖn  chñ  së  h÷u vèn nhµ  níc lµ  Bé  Tµi chÝnh nhng uû  quyÒn cho  Thñ  trëng  Bé,  ngµnh  cö  ngêi  ®¹i diÖn  th×  ngêi  ®¹i diÖn  ph¶i göi b¸o c¸o cho Bé  Tµi chÝnh,  ®ång thêi göi 1 b¶n  cho c¬ quan ra quyÕt ®Þnh cö ngêi ®¹i diÖn. c/ Ngoµi c¸c b¸o c¸o theo  ®Þnh kú  nªu trªn, ngêi  ®¹i  diÖn ph¶i b¸o c¸o   cho  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u vèn vÒ  t×nh  h×nh doanh nghiÖp trong c¸c trêng hîp cã nh÷ng vÊn ®Ò lín  ph¸t   sinh   ¶nh   hëng   ®Õn   kÕt   qu¶   kinh   doanh   cña   doanh 
 19. 19 nghiÖp kh¸c cÇn cã ý kiÕn chØ ®¹o cña chñ së h÷u hoÆc khi   ®¹i diÖn chñ së h÷u yªu cÇu. 3.2. §¹i diÖn chñ së h÷u vèn cã tr¸ch nhiÖm: ­ Thùc hiÖn quyÒn vµ  nghÜa vô  cña m×nh theo quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 45 Quy chÕ tµi chÝnh. ­ C¨n cø b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c  vµ c¸c b¸o c¸o cña ngêi ®¹i diÖn, ®Þnh kú 6 th¸ng vµ hµng   n¨m tæng hîp t×nh  h×nh   ®Çu t  vèn vµo doanh nghiÖp  kh¸c  ( phô  lôc sè  4 kÌm theo Th«ng t  nµy) theo tõng lo¹i h×nh  doanh  nghiÖp  cã  vèn  ®Çu t  cña Nhµ  níc, ph©n tÝch,   ®¸nh  gi¸ vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh   cña doanh nghiÖp göi Bé Tµi chÝnh ®Ó tæng hîp. CH¦¥NG IV Tæ CHøC THI HµNH Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng c«ng b¸o. C¸c quy  ®Þnh tríc  ®©y vÒ  qu¶n lý  vèn  vµ  tµi s¶n, qu¶n lý  doanh thu vµ  chi phÝ, ph©n phèi lîi  nhuËn vµ trÝch lËp c¸c quü trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n íc  vµ  qu¶n lý  phÇn vèn nhµ  níc  ®Çu t  vµo doanh nghiÖp kh¸c  (danh môc v¨n b¶n kÌm theo phô  lôc sè  6 Th«ng t  nµy)  ®Òu  b∙i bá.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, c¸c Bé, ngµnh, c¸c c«ng ty   nhµ  níc nÕu cã  víng m¾c  ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ  Bé  Tµi chÝnh   ®Ó nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung.
 20. 20 Phô lôc sè 1 Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 33/2005/TT­BTC  ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé Tµi chÝnh K Õ   H O ¹ C H   T µ I   C H Ý N H       N¨m................... Doanh nghiÖp: ST ChØ tiªu §¬n vÞ  N¨m b¸o c¸o N¨m kÕ  T tÝnh íc  ho¹ch KÕ  ho¹ch thùc  hiÖn 1  Tæng vèn Nhµ níc t¹i DN Tr.® 2  HÖ sè nî/ vèn Nhµ níc 3 Tæng doanh thu Tr.® 4 Lîi   nhuËn   thùc   hiÖn   tríc  thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Tr.® 5 Tû  suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ  trªn vèn nhµ níc. % 6 Møc trÝch KHTSC§ Tr.® 7 Kh¶   n¨ng   thanh   to¸n   nî   ®Õn  h¹n * 8 Thu nhËp b/q ngêi/n¨m Tr.® 9 Tæng   sè   thuÕ   vµ   c¸c   kho¶n  kh¸c ph¸t sinh ph¶i nép NSNN Tr.® 10 Tæng møc vèn ®Çu t XDCB Tr.® Trong ®ã: vèn tÝn dông Tr.® * Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî   ®Õn h¹n cña c«ng ty lµ  kh¶  n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4.1 môc   A  ch¬ng II  vµ phô lôc sè 5 kÌm theo Th«ng t nµy. §¹i diÖn c«ng ty (ký tªn, ®ãng dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2