Thông tư 33/2009/TT-BXD

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
175
lượt xem
33
download

Thông tư 33/2009/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 33/2009/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 33/2009/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 33/2009/TT-BXD Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHU N K THU T QU C GIA PHÂN LO I, PHÂN C P CÔNG TRÌNH XÂY D NG DÂN D NG, CÔNG NGHI P VÀ H T NG K THU T ĐÔ TH B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Ngh đ nh s 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét đ ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, QUY Đ NH: Đi u 1. Ban hành Quy chu n k thu t qu c gia v phân lo i, phân c p công trình xây d ng dân d ng, công nghi p và h t ng k thu t đô th , mã s QCVN 03:2009/BXD. Đi u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 30/3/2010. Đi u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT.B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng (đ báo cáo); - H i đ ng dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Chính ph ; Cao L i Quang - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng; - C c Ki m tra văn b n QPPL, B Tư pháp; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Ki n trúc Quy ho ch TP Hà N i, TP H Chí Minh; - Các C c, V , Vi n, Văn phòng, Thanh tra XD; - Công báo, Website c a Chính ph , Website c a B Xây d ng; - Lưu: VP, PC, KHCN&MT. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Quy chuan
Đồng bộ tài khoản