Thông tư 33-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
360
lượt xem
19
download

Thông tư 33-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 33-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về chế độ thu sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 33-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  33 T C/T C T  n g µ y  13 th¸ng  n¨ m  1997 BT s 6  h í ng d É n  v Ò  c h Õ  ® é  thu  ö  d ô n g  v è n N g © n  s¸ch N h µ  n íc s ­ C¨n  NghÞ   nh  è  H§BT   µy    cø  ®Þ s 22­ ng 24/1/1991  ña  éi ®ång  é   ­ c H  B tr ëng  (nay lµCh Ýnh  ñ)qui®Þnh  Õ       ö  ông  èn     ph     ch ®é thu s d v NSNN; ­C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 110/TTg  µy  th¸ng11  ng 20    n¨m  1992  ña  ñ ­ c Th t íng ChÝnh  ñ  Ò       ph v bæ sung  öa  æi  ét  è  iÓ m   s® m s® trong chÕ       Ò   ö     ®é thu v s dông  èn  v NSNN   ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 22/H§BT; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 59/CP  µy  ng 3/10/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  hµnh Qui  Õ   ch qu¶n  ý tµi chÝnh  µ h¹ch  l    v to¸n kinh    doanh  i  íidoanh   ®è v   nghiÖp  µ  íc. nh n Bé  µichÝnh  íng dÉn  Õ     ép    ö  ông  èn  ©n  T  h  ch ®é n thu s d v ng s¸ch Nhµ   íc   n  nh  sau: I. è i tî ng t Ý n h v µ  n é p  ti Ò n thu v Ò  s ö  d ô n g  § v è n N g © n  s¸ch n h µ  n í c 1) §èit ng tÝnh  Òn thu vÒ   ö  ông  èn  ©n     î   ti     s d v Ng s¸ch: Theo  Òu  NghÞ   nh  è  §i 1  ®Þ s 22/H§BT  ×    chøc  th c¸c tæ  kinh tÕ  ö  ông    sd vèn  è  nh  µ  èn u  ng  ng©n  c ®Þ v v l ®é do  s¸ch Nhµ   íccÊp  µ  ã  ån  èc  õ   n  v c ngu g t   ng©n  s¸ch,díi y  äichung  µvèn  ©n     ®© g   l  ng s¸ch Nhµ   íccÊp    n  bao  å m   èn  è  g vc ®Þnh,  èn u  ng,  v l ®é ph¶i tÝnh    thu  Ò   ö  ông  èn. C¸ch    nh  èn    vsd v  x¸c ®Þ v do ng©n  s¸ch Nhµ   íc cÊp  µ  èn  ã  ån  èc  õ ng©n    n  v v c ngu g t   s¸ch Nhµ   íc theo      n  qui ®Þnh  ¹  ti Th«ng   è  t s 41TC/VKH   µy18/9/1990,Th«ng   è  ng   t s 51TC/VKH   µy  ng 27/10/1990,c¸c v¨n b¶n  íng  Én      h d kh¸c cña  é   µi chÝnh  µ  ô  Ó    BT  v c th thªm    nh sau: a) Vèn  ©n    ng s¸ch Nhµ   íccÊp,bao  å m:   n    g ­  èn  ©n   V ng s¸ch  µ   íc cÊp  Nh n   ph¸t lÇn  u     Ý     ®Ç khi x nghiÖp  íi ho¹t m    ®éng; (x¸c®Þnh  õthêi®iÓ m      t    giao nhËn  èn).   v ­Vèn  ©n    ng s¸ch Nhµ   íccÊp      n  bæ sung; ­Vèn  îctiÕp qu¶n  õchÕ     ò    ¹ .   ®    t  ®é c ®Ó l i b)  èn  ã  ån  èc  õ ng©n  V c ngu g t   s¸ch (bao  å m   èn  è  nh  µ  èn u  g v c ®Þ vv l ®éng) h×nh  µnh  õc¸cnguån:   th t    ­ Chªnh  Öch    µis¶n  è  nh,  Ët t  µng    l gi¸t   c ®Þ v  , h ho¸  ån  t kho  qua    Çn  c¸c l kiÓm    iÒu  kª,® chØnh    Ó  b»ng  ån  Ýn  ông  ©n  µng  µ  Õm   gi¸;(k c¶  ngu t d Ng h v chi dông  îkh¸ch hµng); n   
  2. 2 ­ C¸c    kho¶n  î nhuËn, khÊu  l i   hao  ¬  c b¶n...  ph¶inép  ©n    ng s¸ch ® îc cÊp     cã  Èm  Òn  th quy cho  Ðp  ÷l¹®Ó     ph gi     bæ sung  èn; i v ­ KhÊu    hao  ¬  c b¶n    ¹ cña  µis¶n  è  nh  éc  ån  èn  ©n  ®Ó l i   t  c ®Þ thu ngu v ng s¸ch cÊp;   ­ C¸c  ån  èn  Ön  î viÖn  î ©n  ©n,  Ön  î ña    íc vµ      ngu v vi tr   : tr nh d vi tr  c c¸c n   c¸c tæ  chøc  èc  Õ,quµ  qu t   tÆng theo qui®Þnh     ph¶ighit¨ngvèn  ©n       ng s¸ch cÊp;   Tæng   è  èn  ©n  s v ng s¸ch  Êp  c bao  å m   èn  Ý   g v x nghiÖp  ang  ö  ông, ® sd   vèn  tham    ªndoanh  ªnkÕt  íi   chøc  giali   li   v   tæ  c¸c kh¸ctrong vµ  µiníc.     ngo   2) C¸c  ¹  èn  lo iv sau  y   ®© kh«ng  éc  i  îng  Ýnh  thu ®è t t thu  ö  ông  èn  sd v ng©n s¸ch Nhµ   íc   n ­ Vèn      bæ sung  õ nguån  ü  t  qu khuyÕn  Ých  kh ph¸ttr Ón s¶n  Êt h×nh   i   xu   thµnh  õlînhuËn    ¹ ; t   i ®Ó l i ­Vèn  è  nh  éc nguån  èn  xÝ    c ®Þ thu   v do  nghiÖp  ùvay,tùtr¶trùctiÕp m µ   t           nguån    î lÊy tõ nguån  Êu  tr¶n       kh hao  ña  c TSC§   i  ® vay hoÆc   î nhuËn    ¹ l i ®Ó l   i sau    ∙  µn  µnh  Üa  ô  ép  ©n  khi® ho th ngh v n ng s¸ch; ­Vèn u  ng  i    l ®é ® vay; ­ Nhµ     ña  bé    ë c c¸n  c«ng  ©n  nh viªn,nhµ  Î nhµ  É u     tr   , m gi¸o,c©u  ¹cbé,   l    nhµ    Ëp  Ó,c«ng  ×nh phóc  îtËp  Ó  u    ¨n t th   tr   l   th ®Ç tb»ng  èn  ©n  i v ng s¸ch Nhµ   ­   n ícphôc  ô    v cho    é  c¸n b c«ng  ©n    nh viªntrong®¬n  Þ;   v ­ Vèn  ©n    ng s¸ch Nhµ   ícdïng    ù  ÷tµis¶n,vËt thµng    ®äng,   n  ®Ó d tr          ho¸ ø    chË m   ©n  lu chuyÓn, kh«ng  Çn  ïng,chê    cd   thanh  ýdo  ån t¹ tõ c¬  Õ   ò    l   t   i   ch c ®Ó   l¹ ; i ­ V Ët , hµng    t  ho¸,phô  ïng.   éc  èn  ù  ÷® Æc   Öt do  ©n    t . thu v d tr   . bi   ng s¸ch  cÊp. ­  èn u  ng  ×nh  µnh  õ  ån  Êu  V l ®é h th t ngu kh hao  ¬  c b¶n  ña  µis¶n  è  c t  c ®Þnh  éc nguån  èn  Ý  thu   v x nghiÖp  ùbæ   t   sung; ­Vèn    huy  ng  ng  ãp  ña    é  ®é ®ã g c c¸n b c«ng  ©n    nh viªnchøc; ­Vèn  Ën  ªndoanh  ªnkÕt.   nh li   li   3) C¸c  µis¶n  t  sau  y   ®© kh«ng  éc  i îng  ép  Òn    ö  ông  èn  thu ®è t n ti thu s d v ng©n s¸ch Nhµ   íc:   n ­Tµis¶n  è  nh  ang     c ®Þ ® trong giai o¹n  Ën  µnh  ö theo chÕ   ;    ® vh th     ®é ­ Tµis¶n  è  nh  µ  µis¶n u  ng  éc vèn  ù  ÷cña  µ   ícgiao    c ®Þ v t  l ®é thu   d tr   Nh n     cho  n  Þ  ®¬ v qu¶n  ý; l ­ Tµis¶n  è  nh  éc kÕt  Êu  ¹ tÇng     c ®Þ thu   c h  kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    åivèn  thu h   nh:® êng    Çu  èng,®ª  iÒu...   x¸,c c  ® ­ Gi¸ trÞ ®Êt  ai  µ  µis¶n  è  nh      ® v t  c ®Þ kh«ng ph¶i trÝch  Êu    kh hao theo  chÕ       nh; ®é qui®Þ ­ Tµis¶n  è  nh  µ  µis¶n u  ng  ®äng  ê     c ®Þ v t  l ®é ø  ch thanh  ý® îcx¸c®Þnh   l      trongc¸cbiªnb¶n  Óm         ki kª 1/1/1990 vµ  îcHéi ®ång   ®   giao vèn  Êp  Ën.   ch nh
  3. 3 4)  èi t ng  ép  Òn  §  î n ti thu  Ò   ö  ông  èn  ©n  vsd v ng s¸ch  µ   íc:lµ c¸c tæ  Nh n       chøc s¶n  Êt kinh doanh  ¹ch    xu     h to¸nkinh tÕ  c  Ëp  ö  ông  èn  ©n    ®é l s d v ng s¸ch  cÊp,bao  å m:   g ­ C¸c  Ý    x nghiÖp  èc  qu doanh  ¹ch to¸nkinh tÕ  c  Ëp,c¸c®¬n  Þ  ¹ch h     ®é l     vh   to¸n toµn  µnh, c¸c Tæng     ng    c«ng    ty,C«ng    ty,C«ng    îp  ty h doanh, xÝ    nghiÖp  li   ªndoanh; ­C¸c    C«ng      è,C«ng    tyXæ s   tyB¶o  Ó m,    ©n  µng  hi c¸cNg h kinh doanh,c¸c      cöa  µng  h kinhdoanh  µng  ¹c;   v b ­ C¸c  n  Þ  µm    ®¬ v l kinh tÕ  éc  ùc l ng  ò    thu l  î v trang,c¸c Héi  Çn  óng,    qu ch   c¸c®oµn  Ó,c¸cc¬    th     quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp. §èi víic¸c ®¬n  Þ  ô  éc  ¹ch       v ph thu h to¸n b¸o          sæ ( chinh¸nh,cöa  µng      h ) viÖc  ép  n kho¶n  thu  Ò   ö  ông  èn  ®¬n  Þ  vsd v do  v c«ng    Ý  ty,x nghiÖp  . ¹ch .. h  to¸nkinh tÕ  c  Ëp nhËn      ®é l   giao vèn  ép  ùctiÕp vµo  ©n    n tr     Ng s¸ch Nhµ   íc.   n   II.  C¨n c ø  t Ý nh v µ  m ø c  thu   1) C¨n  tÝnh:   cø  C¨n  ®Ó   Ýnh  è  Òn thu vÒ   ö  ông  èn  ©n  cø  t s ti     s d v Ng s¸ch lµtæng  è  Òn     s ti vèn  ña  n  Þ  éc  i t ng ph¶itÝnh  Òn    ö  ông  èn  c ®¬ v thu ®è  î     ti thu s d v quy  nh  ¹ ®Þ t  i ®iÓ m   m ôc     y   µ  û lÖ    1  Itrªn®© v t   thu.Tæng  è  èn  éc diÖn  s v thu   ph¶itÝnh  Òn    ti thu vÒ   ö  ông  èn  îcx¸c®Þnh  ô  Ó      sd v ®   c th nh sau: Tæng  è  èn  éc  Ön  Ýnh  Òn    ö  ông  èn  è  nh  µ  èn u  s v thu di t ti thu s d v c ®Þ vv l ®éng  Ng ©n   do  s¸ch Nhµ   íc cÊp  îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  è  Öu vÒ   èn  ¹    n  ®   trªnc s s li   v t i thêi®iÓ m     31/12 n¨m  íccéng   )víi è    tr   (+     t¨ng,trõ(­)sè  èn  s        v gi¶m  µng  h th¸ng  trongn¨m  Õu  ã).   (n c Sè  èn    v t¨ngtrongkú,bao  å m:    g +  èn  ©n   V Ng s¸ch  Êp  c ph¸tthªm    cho  Ý   x nghiÖp  Õu  ã) bao  å m     (n c  g c¶ vèn  è  nh,  èn u  ng,  èn  c ®Þ v l ®é v XDCB   µn  µnh  ∙  µn  ho th ®b giao,hoÆc   èn    v cña    c¸cc«ng  ×nh hoµn  µnh  a  µo  ö  ông. tr   th ® v sd +  èn  ©n  V Ng s¸ch nhËn  ña  n  Þ    c ®¬ v kh¸cbµn    giao. +  èn    V bæ sung  õ chªnh  Öch    µng  ån  t  l gi¸h t kho, chªnh  Öch  û gi¸,c¸c   l t      kho¶n  b¶o  µn  èn  Ýnh    è  èn  ∙  Ën, c¸c kho¶n  Òn  Õ  îc xÐt to v t trªns v ® nh     ti thu ®     gi¶m, miÔn  ép  ©n    n Ng s¸ch Nhµ   íctheo  Õ       n  ch ®é v.v.     .nh quy  nh  ¹ ®iÓ m   . ®Þ ti   1  ãitrªn. n  Sè  èn  v gi¶m  trong kú    bao  å m: g +  Êu  Kh hao  ¬  c b¶n  ph¶inép  ©n    Ng s¸ch Nhµ   íc(nÕu  ã)   n  c +  Òu  §i chuyÓn  èn  v cho  n  Þ  ®¬ v kh¸c,hoµn  èn    v cho  ©n  Ng s¸ch Nhµ   íc   n  ® îcghigi¶m  èn.    v Tæng   è  èn  s v ph¶i tÝnh  Òn    ti thu  ö  ông  èn  sd v trong  ú  îc x¸c ®Þnh   k®    theo c«ng    thøc sau:   Tæng  è  èn  sv Sè  èn  v ph¶i  Sè  èn  v Sè  èn  v
  4. 4 ph¶itÝnh    ö    thu s = tÝnh    Òn sö  + thu ti   t¨ng  ­ gi¶m  dông  èn  v trong   dông  èn  u   v ®Ç trong kú   trong  kú kú kú Vèn  éc  i îng  Ýnh  vÒ   ö  ông  èn  thu ®è t t thu  s d v trong th¸ng cã        t¨ng hoÆc   gi¶m   îctÝnh    ,®   t¨nghoÆc   gi¶m  Òn thu vÒ   ö  ông  èn  õth¸ngsau. ti     s d v t    2) Tû  Ö    l thu: a­ Tû  Ö    Ò   ö  ông  èn  ©n    l thu v s d v Ng s¸ch ® îcquy  nh     ®Þ cho  ét  m th¸ng tõ    0,2%  n   ®Õ 0,5%   theo  Òu  NghÞ   nh  è  §i 3  ®Þ s 22/H§BT  µy  ng 24/1/1991  ña  c Héi ®ång  é   ëng      B tr ( nay  µ Ch Ýnh  ñ    l  ph ).C¨n  vµo  Æc   iÓ m   cø  ® ® kinh tÕ  ü   k thuËt,ngµnh, nghÒ       kinh doanh, Bé   µi chÝnh    T  quy  nh     Õtmøc     ®Þ chi ti   thu theo phô  ôckÌm    l  theo th«ng   µy)   tn b­ Theo  Òu  Quy Õt  nh   è  §i 2  ®Þ s 110/TTg    bæ sung  ét  è  m s danh  ôc   m ngµnh nghÒ  s¶n  Êt  xu kinh doanh  îc ¸p  ông  û  Ö  ® d t l thu  ö  ông  èn    sd v 0, 2%/th¸ngnh    sau: 1)  µnh  íc:bao  å m   Ng n  g khaith¸c,lµm  ¹ch,cung  Êp  íc cho      s   c n  s¶n  Êt xu   vµ  sinhho¹t.   2) S¶n  Êt c¸c ngµnh  µng:dîcphÈ m,    xu     h    trang thiÕtbÞ  ông  ô  tÕ,®å      d c y    dïng d¹y häc,dông  ô  Ó  ôc  Ó       c th d th thao. 3) Kinh doanh    µnh  µng: S¸ch    c¸c ng h   gi¸okhoa, ®å   ïng  ¹y  äc, dông   d dh  cô  Ó  ôc  Ó  th d th thao,ph¸thµnh     s¸ch,kinh doanh ¬ng  ùc.     l th   III.Bi Ö n  p h¸p kª k h ai thu n é p  ti Ò n thu   v Ò  s ö  d ô n g  v è n N S N N   1.Tr¸chnhiÖ m  ña  chøc      c tæ  s¶n  Êtkinh doanh: xu     Tæ   chøc  s¶n  Êtkinh doanh  ã  xu     c tr¸chnhiÖm:   ­KÕ       to¸nph¶n  ®Çy  ,  Ýnh      ¸nh  ®ñ ch x¸c c¸ckho¶n  èn  éc ®èi t ng thu v thu    î     vÒ   ö  ông  èn. sd v ­ Theo  âi t×nh  ×nh  d  h t¨ng,gi¶m  èn  éc  Ön    v thu di ph¶i tÝnh    thu  Ò   ö  vs dông  èn; v ­Khaib¸o trung thùc,®Çy             ®ñ theo m É u     nh  ña  é  µichÝnh;   qui®Þ c BT  ­Nép  y  ,  ng  ¹n tiÒn thu vÒ   ö  ông  èn  µo    ®Ç ®ñ ®ó h       sd v v NSNN. ­ ViÖc    khaib¸o,nép  Òn  vÒ   ö  ông  èn  îc qui ®Þnh  ô  Ó        ti thu  s d v ®   c th nh sau: a/T¹m  ép    ö    n thu s dung  èn: v VÒ  nguyªn  ¾c      n   Þ   éc  Ön  ép  t , c¸c ®¬ v thu di n thu  ö  ông  èn  sd v NSNN   ph¶ic¨n cø  µo  è  èn      v s v NSNN   ã  n  c ®Õ 31/12  ña  c n¨m  íc,kÕt  tr    qu¶ s¶n  Êt xu   kinh doanh  µ  ×nh  ×nh  ép  sö  ông  èn  ña    vt h n thu  d v c n¨m  íc vµ  Õ   ¹ch  µi tr   k ho t 
  5. 5 chÝnh  ña  n  Þ      nh  è  ¹m  ép    ö  ông  èn  c ®¬ v ®Ó x¸c ®Þ s t n thu s d v n¨m  Õ   ¹ch. k ho   ViÖc  ¹m  ép  îctiÕn hµnh  µng  tn ®    h th¸ng,vµo  µy  cña    ng 5  th¸ng tiÕp sau.Møc         t¹m  ép  µng  nh th¸ng lµ møc   ×nh  ©n     b qu th¸ng cña  è  ¹m    s t ph¶i nép  ña    c n¨m,   møc   µy  îc x¸c ®Þnh  n ®   b»ng  c¸ch  Êy  l tæng  è  èn  s v NSNN   n  Þ   ã  n   ®¬ v c ®Õ ngµy 31/12 n¨m  ícnh©n  íitû lÖ    ö  ông  èn  tr   v     thu s d v sau   ®ã chia ®Ò u     cho    12 th¸ng.Trêng  îp sè    ö  ông  èn  á,cã  Ó    h   thu s d v nh   th tho¶ thuËn  íi ¬    v   quan  Õ  c thu ®Ó   ùc hiÖn  ¹m  ép  µng  Ý. th   tnh qu C¸c  n  Þ  ã  Õt  ®¬ v c k qu¶  s¶n  Êt kinh doanh  xu     n¨m  ícbÞ   çvµ  Õ   ¹ch tr   l   k ho   tµichÝnh    n¨m  Õ   ¹ch còng  Þ  çth× t¹m  êicha  ùc hiÖn  ¹m  ép    ö  k ho   b l     th   th   t n thu s dông  èn  µng  vh th¸ng,nhng    ph¶icã    c«ng    öic¬  v¨n g   quan  Õ  ùctiÕp qu¶n  thu tr     lý®¬n  Þ. N Õ u   Õt    th¸ng ®Ç u     v  quy to¸n6    n¨m  ã    ×  c l∙th ph¶ithùc hiÖn    i     kª khai   t¹m  ép    ö  ông  èn. n thu s d v Trêng  îp n¨m  íccã  i6  h  tr   l∙  th¸ng ®Ç u   ,   n¨m  sau  ¹m  ép    ö  ông  èn, t n thu s d v  n Õu  Õt    th¸ng ®Ç u   quy to¸n6    n¨m  Þ   çth×  n  Þ  b l   ®¬ v ph¶icã    c«ng  b¸o    v¨n  c¸o c¬ quan  Õ  thu ho∙n nép    ö  ông  èn.   thu s d v b/Quy Õt      ö  ông  èn.   to¸nthu s d v Khi kÕt  óc n¨m  µichÝnh, tÊtc¶    n  Þ  ã  èn    th   t      c¸c ®¬ v c v NSNN   u   ®Ò ph¶i   quyÕt    íi ¬  to¸nv   quan  Õ  Ò   è    ö  ông  èn  c thu v s thu s d v ph¶inép.Néi dung  Õt       quy to¸n ph¶i thÓ  Ön        hi c¸c chØ     ñ  Õu  : sè  Òn  tiªuch y nh   ti thu  ö  ông  èn  sd v ph¶i   nép, sè  î tøc  ùc  Ön, sè  î tøc    l  i th hi   l   i cßn  ¹ sau    ∙  õ ®i  è  li  khi ® tr   s ph¶i nép  Ò     v thuÕ  îtøc vµ    ö  ông  èn  ©n  l     thu s d i v ng s¸ch. Cô   Ó  Öc  Õt    Õ  th vi quy to¸nthu ph¶ithùc hiÖn        nh sau:N Õ u   è  îtøc cßn    s l    i l¹ sau    ép  Õ  îtøc cao  ¬n  è    ö  ông  èn    i khin thu l    i h s thu s d v ph¶inép  × x¸c®Þnh     th     thu sö  ông  èn   d v ph¶inép  Ýnh    ch thøc trong n¨m. N Õ u   è  îtøc cßn  ¹ sau          s l   i l i khi nép  Õ  îtøc nhá  ¬n  è    ö  ông  èn  thu l     i h s thu s d v ph¶inép  × sè    ö  ông  èn    th   thu s d v chÝnh  thøc ph¶inép      trong n¨m  µsè  îtøc cßn  ¹sau    ép  Õ  îtøc.   l   l    i l i khin thu l   i N Õ u   è  ¹m  ép  st n trong n¨m cßn  Õu  ×  ép  thi th n thªm, n Õu   è  ¹m  ép    st n trongn¨m    cao  ¬n  è  Õt to¸nth× ® îctrõvµo  è  ¹m  ép  ña  ú  h s quy           s t n c k sau. Trêng  îp  h n¨m  íc bÞ   ç,trong n¨m  a  ùc hiÖn  ¹m  ép  sö  ông  tr   l     ch th   t n thu  d vèn  ©n  ng s¸ch,khiquyÕt    ã    ×     to¸nc l∙ th ph¶ithùc hiÖn  ép    ö  ông  èn  i     n thu s d v cïng víi êi®iÓ m   ép  Õ  îtøc.     th n thu l   i N Õ u   Õt    quy to¸nn¨m  n  Þ  çth× kh«ng  ®¬ v l     ph¶inép    ö  ông  èn  ña    thu s d vc n¨m  . ®ã C¸c  n   Þ   ¹ch  ®¬ v h to¸n toµn  µnh, c¸c Tæng     ng    c«ng    Ý   ty,x nghiÖp  ùc tr   thuéc trung  ng, tØnh  µ  µnh  è      ¬  v th ph kª khaivµ  ép  Òn    Ò   ö  ông  èn    n ti thu v s d v t¹ Côc  Õ    i thu tØnh,thµnh  è  ¬i®¬n  Þ  ng  ôsë  Ýnh.   ph n   v ®ã tr   ch C¸c  n  Þ  ®¬ v s¶n  Êt kinh  xu   doanh  ¹ch  h to¸n kinh  Õ  c  Ëp  ùc thuéc   t ®é l tr     quËn, huyÖn      kª khaivµ  ép  Òn    Ò   ö  ông  èn  ¹    ôc  Õ  Ën,   n ti thu v s d v t i c thu qu   chi huyÖn. 2.NhiÖ m   ô  ña  ¬    v c c quan  Õ: thu ­H íng dÉn  Óm    Öc  ùc hiÖn  Õ       ép  Ò   ö  ông  èn;     ki travi th   ch ®é thu n v s d v ­ KiÓ m       nh  èn  éc  Ön    trax¸c ®Þ v thu di ph¶ithu,sè  èn      v t¨ng,gi¶m...    theo  néidung        c¸cv¨n b¶n  ph¸p quihiÖn  µnh.    h
  6. 6 ­ KiÓ m     è  ¹m  ép  µng    tras t n h th¸ng (thêigian,sè  Òn  ép) so  íisè        ti n   v   ph¶i   nép,n Õu  Õu      thi ra th«ng  vµ  n  nh  êigian nép  è  Òn thiÕu  b¸o  Ê ®Þ th     s ti   ph¶inép    thªm,tr ng  îp nép  õa  îctrõvµo  è   ê h   th ®     s ph¶inép    n¨m sau    Õt      ®Ó quy to¸nthu sö  ông  èn  d v NSNN   íi   i t ng nép    ö  ông  èn  ©n  v   ®è  î   c¸c thu s d v ng s¸ch. ­ Tr¶  êi Ò   Öc    l   vi cho    n  Þ  éc ®èi t ng t¹m  êikh«ng  v c¸c ®¬ v thu    î   th   ph¶inép    thu sö  ông  èn  µng   d vh th¸ng. ­ Ra  Önh    Önh  ¹tvµ  ö  ýc¸c tr ng  îp viph¹m   l thu,l ph   x l     ê h     theo  ng  Èm   ®ó th quyÒn. IV. ö  l ý vi p h ¹ m  X 1) ViÖc  ö  ýc¸c tr ng  îp viph¹m  Õ       Ò   ö  ông  èn  îcthùc   x l    ê h     ch ®é thu v s d v ®    hiÖn theo  ng    nh   ¹  Òu  vµ  Òu  NghÞ   nh   è  ®ó qui ®Þ t i§i 9  §i 10  ®Þ s 22/H§BT  ngµy 24/1/1991  ña  éi ®ång  é   ëng, Bé   µi chÝnh  íng dÉn  ô  Ó  Öc  c H  B tr   T  h  c th vi xö  ýviph¹m    nh  ¹  iÓ m   §iÒu  NghÞ   nh  è  l    qui®Þ ti ® 2  9  ®Þ s 22/H§BT  Ò     ö  v thu s dông  èn    v nh sau: ­Vi ph¹m  Çn  nhÊt:ph¹t1  Çn  è  Òn ph¶inép    l thø      l s ti     ­Vi ph¹m  Çn  hai: ¹t2  Çn  è  Òn ph¶inép    l thø      l s ti   ph   ­Vi ph¹m  Çn  ba  ëlªn: ¹t3  Çn  è  Òn ph¶inép    l thø  tr       l s ti   ph   Trêng  îp viph¹m  ã  ×nh  ÕtnÆng   ×    ¹m  Çn  h    ct ti   th viph l thø  Êt còng  ã  nh   c thÓ  Þ  ¹t2   lÇn  è  Òn gian lËu. b ph   ­3  s ti     2) ThÈ m   Òn  ö  ýviph¹m  Ò     ö  ông  èn  îcqui®Þnh  ¹ NghÞ     quy x l     v thu s d v ®   t  i ®Þnh   è  s 22/CP  µy  ng 17/4/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  ö  ¹t vi ph¹m  c Ch ph v vi x ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  Õ  µ    v thu v Th«ng   è  ts 45TC/TCT  µy  ng 1/8/1996 cña    Bé   µi chÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn  T  h  th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 22/CP  µy  ng 17/4/1996  ña  c ChÝnh  ñ. ph V. K hi Õ u  n ¹i µ  th êi  v  hi Ö u Thùc  Ön  hi theo    nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   è  qui ®Þ t i§i 11  ®Þ s 22/H§BT  µy  ng 24/1/1991 cña  éi ®ång  é  ëng      H  B tr nh sau: 1)  ¬n  Þ   ép  § v n thu  Ò   ö  ông  èn  ã  Òn  Õu  ¹iviÖc    µnh  vsd v c quy khi n   thih NghÞ   nh    Ò   ö  ông  èn  ®Þ thu v s d v kh«ng  ng  i víi n  Þ  ×nh. ®ó ®è    ®¬ v m §¬n  Õu  ¹iph¶i® îcgöi®Õ n   ¬  khi n       c quan  Õ    µnh  Önh    thu ph¸th l thu hoÆc   quyÕt  nh   ö  ý trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ  µy  Ën  îc lÖnh    ®Þ x l  th   30    t ng nh ®  thu hoÆc   Õt ®Þnh  ö  ý. quy   xl Trong    ê    Õt,®¬n  Þ  Õu  ¹iph¶i nép    µ  ng  êi khich gi¶iquy   v khi n     ®ñ v ®ó th   h¹n sè  Òn thu,tiÒn ph¹t®∙  îcth«ng    ti        ®  b¸o.
  7. 7 C¬   quan  Ën  n  Õu  ¹iph¶ixem   Ðt,gi¶iquyÕt  nh ®¬ khi n     x   trong thêih¹n        15 ngµy,kÓ   õngµy  Ën  n.   t  nh ®¬ N Õ u   n  Þ  Õu  ¹ikh«ng  ng    íiquyÕt  nh  ña  ¬  ®¬ v khi n   ®å ýv   ®Þ c c quan  ö  ý x l  hoÆc       êih¹n    µ   a  îcgi¶iquyÕt,th× cã  Òn  Õu  ¹ilªn ®Ó qu¸ th   trªnm ch ®         quy khi n     c¬  quan  Êp    ña  ¬  c trªnc c quan  Ën  n. nh ®¬ 2) N Õ u     Ön  µ  Õt  Ën  ã  ù    ph¸thi v k lu c s khaiman,  ènlËu    tr   hoÆc   Ç m   Én  nh l vÒ   Òn  ti thu  Ò   ö  ông  èn, th×  ¬  vsd v  c quan  Õ  ã  Òn  lÖnh      thu c quy ra  truy thu, truyhoµn  Òn thu trong thêih¹n  n¨m, kÓ   õ ngµy    ti         3    t  khaiman,  èn,lËu    tr   hoÆc   nhÇ m   Én vÒ   è    Ò   ö  ông  èn. l   s thu v s d v VI. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ  µy  t c hi l   t ng 1/1/1997  µ  v thay  Õ     th c¸c Th«ng t è  13TC/TCT  ngµy 28/2/1991 vµ  Th«ng t è  89TC/TCT  ngµy   s  s 31/12/1992 cña  é  µichÝnh.   BT  Trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn  Õu  Én  tr th   n v cßn  íng  ¾ c     Þ   v m ®Ò ngh ph¶n    ¸nh víi é  µichÝnh      T  B ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy Bi Ó u thu v Ò  s ö   ô n g  v è n  g © n   d N s¸ch (KÌm  theo Th«ng   è  TC/TCT  µy    ts 33  ng 13/6/1997 cña  é  µichÝnh)   BT  TT Ngµnh  kinh  Õ t Tû   Ö  l (%)  th¸ng 1  C«ng  nghiÖp  iÖn  ® n¨ng 0,2  2  Khaith¸cm á    0,3  ­Trong  :    ®ã khaith¸cm á   Ç m     h lß 0,2  3  LuyÖn  kim 0,3  4  C¬   Ý  kh s¶n  ÊttliÖu s¶n  Êt xu      xu 0,3  ­Trong  :  ¬  Ý    ®ã c kh n«ng  nghiÖp 0,2  5   ¬   Ý  C kh s¶n  ÊttliÖu tiªudïng xu        0,4  6   S¶n  Êtho¸ chÊtc¬  xu       b¶n 0,3  7   S¶n  Êtph©n  ãn,thuèc trõs©u xu   b     0,2  8   S¶n  Êtxim¨ng xu     0,4  9   S¶n  ÊtvËtliÖu x©y  ùng  õxim¨ng) xu       d (tr     0,3 
  8. 8 10 XÝ   nghiÖp  kh¶o    ÕtkÕ s¸tthi   0,2  11 Trång  õng r 0,2  12 Khaith¸cl©m     s¶n,thuû s¶n     0,3  13 XÝ   nghiÖp    thic«ng  ©y  ¾p xl 0,3  14 VËn    µnh  t¶ih kh¸ch «    t« 0,4  15 VËn    µng    µnh  t¶ih ho¸,h kh¸ch (trõ«      t«) 0,3  16 C«ng  nghiÖp  Õ   Õn  ©m, thuû s¶n ch bi l     0,3  17 C«ng  nghiÖp  Õ   Õn ¬ng  ùc,xay  ch bi l th   x¸t 0,3  18 C«ng nghiÖp  Ñ,  nh c«ng  nghiÖp  ùc phÈ m   µ  th   v c«ng  nghiÖp  0,4  kh¸c 19 N«ng  êng, tr¹m  tr   m¸y  Ðo,  Ý   k x nghiÖp  û  thu n«ng, dÞch  ô    v 0,2 thuû n«ng,cung      øng m¸y  ãc  ÕtbÞ  m thi   n«ng nghiÖp... 20  Cung  øng  ©n  ãn,thuèc trõs©u... ph b     . 0,3 21  XuÊt  b¶n,ph¸thµnh     phim,bu  iÖn  ® 0,4 22  Th¬ng  nghiÖp, cung    øng  Ët t   Þch  ô  lÞch,¨n  èng, v  , d v du   u   0,5 kh¸ch  ¹n,xuÊt nhËp  Èu, ng©n  µng, b¶o  Ó m,    è  s    kh   h   hi xæ s vµ kinhdoanh    kh¸c C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph B¶n   khai kª  q u y Õ t to¸n thu  Ò  s ö  d ô n g   è n n¨ m v v ­Tªn  chøc    tæ  kinh doanh   ­§Þa  iÓ m   Æt  ôsë   ® ® tr   ­NhiÖ m   ô    v s¶n  Êtkinhdoanh xu     ­Sè  µikho¶n.. . .....  ¹ . ........   t  . . .....t i . ........ . . Kª k hai  u y Õ t to¸n thu v Ò  s ö  d ô n g  v è n q ChØ   tiªu XÝ   KiÓ m     tra nghiÖp  cña  bé  c¸n  tù    kª thuÕ khai
  9. 9 1.Vèn    ph¶i tÝnh    thu  Ò   ö  ông vsd Vèn  u   ®Ç n¨m ­T¨ng    trongn¨m:   +  èn  è  nh V c ®Þ +  èn u  ng V l ®é ­Gi¶m    trongkú   +  èn  è  nh V c ®Þ +  èn u  ng V l ®é 2.Vèn    ph¶i tÝnh    thu  Ò   v SDV   trong  n¨m 3.Tû   Ö    l thu    èn trªnv 4.Tæng   è    s thu  Ò   ö  ông  èn    3) vsd v (2 x  5.Tæng   î  thùc  Ön   li tøc  hi 6.Tæng   î  cßn  ¹i   li tøc  l  sau    ép  Õ   î  khi n thu l itøc 7.Quy Õt    to¸n thu  ö  ông  èn   sd v ­Sè    n¨m  ícchuyÓn  tr   qua ­Sè    ph¶inép    (1) ­Sè  ¹m  ép    t n trongn¨m   ­Sè    cßn  ph¶inép    hoÆc   è  ép  õa s n th 8.KiÕn    nghÞ   sau  Ó m     ña  bé  Õ ki trac c¸n  thu Ghi  ó:(1)Sè   µy  îcx¸c ®Þnh  ch     n ®     b»ng  iÓ m     Õu  êng  îp ®iÓ m   ® (4),n tr h  (6)nhá  ¬n  iÓ m     × sè    h® (4)th   ph¶inép    b»ng  iÓ m   ® (6). C¸n  é  Õ b thu Ng êilËp  Óu   bi KÕ Ngµy        / / /199 to¸n tr ng  ë Thñ   ëng  tr §VKD C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph T ê khai n é p  ti Ò n thu v Ò  s ö  d ô n g  v è n th¸ng....n¨ m....   1.Tªn  chøc    tæ  kinh doanh:   2.§Þa  iÓ m   Æt  ôsë   ® ® tr  
  10. 10 3.Ngµnh    kinhdoanh    4.N¬i m ë   µi     t  kho¶n Sè  Öu  µikho¶n hi t   Kª khaivèn  ©n    ng s¸ch  Êp  µ  Òn  c v ti thu  Ò   ö  ông  èn  vsd v nh  sau: 1.Tæng  è  èn  ©n    s v ng s¸ch cÊp   (Vèn  è  nh  Vèn u  ng) ®Õ n   c ®Þ +  l ®é   01/. . . /199. . . 2.Tû  Ö    l thu 3.Sè  Òn ph¶inép    ti     trong th¸ng   4.Sè  Òn nép  Õu kú  íc   ti   thi   tr 5.Tæng  è    s ph¶inép    trong kú  µy.  n Ngµy... ¸ng. .n   th . ¨m199.. ý  Õn  ña ki c Ng êilËp  Óu    bi KÕ Thñ   ëng  n   tr ®¬ c¸n  é  Õ b thu (Ký tªn) to¸n tr ng  ë vÞ  ý    ng   (K tªn,®ã (Ký  tªn) dÊu)
Đồng bộ tài khoản