Thông tư 34/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
52
lượt xem
8
download

Thông tư 34/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 34/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 34/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 34/2003/TT­B T C  n g µ y   16 th¸ng 4 n¨ m   2003 Q u y  ® Þ n h  c h Õ  ® é  thu, n é p  vµ  u ¶ n  lý  ö  d ô n g  lÖ p h Ý   q s c Ê p  giÊy ®¨n g  ký vµ bi Ó n  sè  h ¬ n g  tiÖn  p giao  th«ng c¬ giíi  §ên g  bé   C¨n  LuËt Giao  cø    th«ng  êng  ® bé; C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ  ngµy 28/8/2001  NghÞ   vµ  ®Þnh  sè  57/2002/N§­   CP ngµy 3/6/2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh         chi tiÕtthihµnh  Ph¸p lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ; C¨n  NghÞ   cø  quyÕt 13/2002/NQ­CP   ngµy 19/11/2002 cña ChÝnh  phñ  vÒ      c¸c gi¶iph¸p  kiÒm  chÕ      tiÕn tí gi¶m  gia t¨ngvµ      i dÇn    giao th«ng  tain¹n    vµ  ïn t¾c giao th«ng vµ ý kiÕn cña Thñ t íng ChÝnh  phñ t¹ C«ng  v¨n sè  i 467/VPCP­KTTH   ngµy  th¸ng 01  28    n¨m  2003 cña V¨n phßng ChØnh phñ    vÒ viÖc ®iÒu chØnh  møc    phÝ  ícb¹,lÖ  thu lÖ  tr     phÝ  ®¨ng  «t«,xe  ký    m¸y; Bé    Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ       ®é thu,nép  qu¶n    dông  phÝ  vµ  lý sö  lÖ  cÊp  ®¨ng  vµ  ký  biÓn  ph¬ng  sè  tiÖn giao th«ng  gií® êng  nh      c¬   i bé  sau: I. èI T¦îN G ¸P D ô N G :  § 1. Tæ     chøc,c¸nh©n      ViÖtNam   tæ    vµ  chøc    c¸nh©n    nícngoµikhi® îcc¬        quan  thÈm   cã  quyÒn  cÊp  giÊy ®¨ng  vµ  ký  biÓn  (gäichung    quan  sè    lµ c¬  ®¨ng    ký)ph¬ng  tiÖn giao th«ng  gií ® êng  (gäichung        c¬   i bé    lµph¬ng tiÖn giao     th«ng) th×    ph¶inép  phÝ    lÖ  cÊp giÊy ®¨ng  vµ  ký  biÓn  theo  sè  quy  ®Þnh    t¹i Th«ng  tnµy;trõtr     êng    îcmiÔn  hîp ®   nép quy ®Þnh    t¹ ®iÓm   môc  i 2  nµy. 2.  C¸c  êng  tr hîp sau  ®©y   îc miÔn  ®   nép  phÝ  lÖ  cÊp giÊy ®¨ng  vµ  ký  biÓn  ph¬ng  sè  tiÖn giao th«ng:     a)    C¬ quan    ®¹idiÖn ngo¹igiao,c¬      quan      quan    l∙nhsù, c¬  ®¹idiÖn cña  tæ  chøc quèc  thuéc hÖ  tÕ    thèng  ªnhîp quèc. li     b) Viªn chøc    ngo¹igiao, viªn chøc            l∙nh sù, nh©n  viªn hµnh    chÝnh  kü  thuËt cña  quan      c¬  ®¹i diÖn ngo¹igiao  c¬    vµ  quan    níc ngoµi,thµnh  l∙nh sù      viªnc¸c tæ      chøc  quèc  thuéc hÖ   tÕ    thèng      Liªnhîp quèc  thµnh    vµ  viªncña    gia ®×nh  kh«ng  hä  ph¶i lµ c«ng      d©n ViÖt Nam     hoÆc  kh«ng  êng    i th tró t¹ ViÖt  Nam   îcBé  ®   Ngo¹igiao ViÖt Nam         hoÆc   quan  c¬  ngo¹ivô    ®Þa  ph¬ng  îcBé  ®   Ngo¹igiao uû      quyÒn  cÊp  chøng minh    thngo¹igiao hoÆc       chøng  minh    thc«ng  vô. Trêng  hîp nµy    khi ®∙ng  ph¬ng  ký  tiÖn giao th«ng, ngêi ®¨ng  ph¶i     ký    xuÊt tr×nh    quan  víic¬  ®¨ng  chøng  ký  minh   ngo¹igiao  th   (mµu ®á) hoÆc   chøng minh    thc«ng  (mÇu  vô  vµng)theo quy      ®Þnh cña  Ngo¹igiao. Bé    c)Tæ     chøc,c¸nh©n        nícngoµikh¸c(c¬ quan          ®¹idiÖn  cña  chøc  tæ  quèc  tÕ  ªnChÝnh  li   phñ  ngoµi hÖ     thèng  ªnhîp  li   quèc, c¬    quan   ®¹i diÖn cña tæ  chøc    phichÝnh  phñ, c¸c ®oµn      cña  chøc  tæ  quèc    tÕ,thµnh    viªncña  quan  c¬  vµ  chøc  tæ  kh¸c..   . kh«ng  ) thuéc ®èi îng  t nªu  i     trªn®©y,  t¹ tiÕta, b    nhng  îc ®  
  2. 2 miÔn nép hoÆc  kh«ng ph¶i nép  phÝ    lÖ  cÊp giÊy ®¨ng  vµ  ký  biÓn  theo  sè  ®iÒu    ícquèc  mµ   tÕ  ViÖtNam   kÕt    ký  hoÆc  tham    gia.Trêng    hîp nµy  chøc, tæ    c¸nh©n    ph¶icung    cÊp cho  quan  c¬  ®¨ng  ký ­ §¬n      ®Ò nghÞ miÔn nép  phÝ  lÖ  cÊp giÊy ®¨ng  vµ  ký  biÓn    ký  sè, cã  tªn,     tªnvµ    râ hä    ®ãng  ghi dÊu (nÕu    chøc). lµtæ  ­ B¶n    sao  hiÖp ®Þnh hoÆc   tho¶ thuËn gi÷a ChÝnh  phñ ViÖt Nam       víi ChÝnh  phñ    níc ngoµi b»ng    tiÕng ViÖt Nam     (cã    x¸c nhËn cña C«ng  chøng  nhµ    níc hoÆc   tªn,ghi râ  tªn vµ  ký      hä    ®ãng  dÊu    x¸c nhËn cña chñ ch¬ng  tr×nh,dù    ¸n). 3.Trong    Th«ng   tnµy  mét  tõng÷  îchiÓu  sau: sè    ®   nh  a) Ph¬ng    tiÖn giao th«ng  gií ® êng        c¬   i bé,gåm   «t«,m¸y  xe    kÐo, xe    m¸y.  Trong  ®ã: ­ Xe  con    chç    «t«  tõ 7  ngåi trëxuèng    t« con      lµ xe    chë ngêi,kh«ng    bao  gåm   lam. xe  ­ Xe    m¸y,gåm:  m«         xe  t« haib¸nh,xe      b¸nh,xe    m« t« ba    g¾n   m¸y  c¸c vµ    lo¹ xe ¬ng    c¶  c¬      i t tù,kÓ  xe  giídïng cho  i   ngêitµn tËt.     b) C¸c thµnh phè, thÞ      x∙ quy ®Þnh  i t¹ Th«ng    t nµy  îc x¸c ®Þnh  ®     theo  ®Þa    giíhµnh  i chÝnh  nhµ    thÓ  sau: níc,cô  nh  ­ Thµnh  phè    Hµ Néi, TP       Hå ChÝ  Minh  c¸c  vµ  thµnh  phè trùc thuéc    Trung ¬ng kh¸c (nh TP  N½ng,  H¶i Phßng... bao      §µ  TP      ) gåm     c¸c quËn, tÊtc¶      huyÖn    trùcthuéc thµnh    phè kh«ng ph©n biÖt néithµnh      hay ngo¹ithµnh,®«      thÞ  hay  n«ng th«n. ­ Thµnh    phè    trùc thuéc tØnh, c¸c thÞ        x∙ bao  gåm     c¸c phêng, x∙ tÊtc¶        thuéc thµnh    phè,thÞ        x∙n¬iUBND   cÊp tØnh  ®ãng      trôsë,kh«ng ph©n  biÖtlµ     phêng    néithµnh,néithÞ      hay    x∙ngo¹ithµnh,ngo¹ithÞ.       c) CÊp      míigiÊy ®¨ng  vµ  ký  biÓn  chØ    sè  ¸p dông        ®èi víic¸c ph¬ng tiÖn  giao th«ng    ®¨ng  lÇn  ký  ®Çu    t¹ ViÖtNam   i   (kÓ  c¸cph¬ng  c¶    tiÖn giao th«ng      ®∙  qua  dông  sö  hay  ®¨ng  t¹ nícngoµi)theo quy  ®∙  ký      i     ®Þnh  cña  C«ng  Bé  an. d) CÊp      l¹giÊy ®¨ng  hoÆc   i   ký  biÓn  ¸p dông      êng    sè    ®èi víitr hîp mÊt giÊy  ®¨ng  hoÆc   ký  biÓn    æi    sè;® l¹giÊy ®¨ng  hoÆc   i   ký  biÓn  ¸p dông        sè    ®èi víic¸c tr êng hîp      c¶it¹o,thay  æi  ® mµu  s¬n ph¬ng  tiÖn giao th«ng  gií ® êng  c¬  i  bé  hoÆc   r¸ch,h    háng giÊy ®¨ng  xe,h    ký    háng,mê     biÓn  xe. sè  1. Ban    hµnh  kÌm theo Th«ng  tnµy BiÓu møc    phu  thu lÖ  cÊp giÊy ®¨ng  ký  biÓn  ph¬ng  vµ  sè  tiÖn giao th«ng      theo 3    khu  vùc kh¸cnhau  sau:   nh    a) Khu    vùc    I:Gåm   thµnh  phè  Néi vµ  Hµ    thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh. b) Khu vùc  :Gåm   II  c¸c thµnh phè  trùc thuéc    Trung ¬ng  kh¸c (ngoµi   thµnh phè  Néi vµ  Hµ    thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh),c¸cthµnh      phè    trùcthuéc tØnh    vµ    x∙n¬iUBND   c¸cthÞ      tØnh ®ãng    trôsë. c)Khu    vùc  IGåm     II   : c¸ckhu  vùc  kh¸cngoµikhu      vùc     khu  I(a)vµ  vùc      II(b) nªu  trªn. 2. Tæ     chøc,c¸ nh©n      hiÖn  khu  ë  vùc nµo    th× nép  phÝ  lÖ  cÊp giÊy ®¨ng    ký  biÓn  ph¬ng  vµ  sè  tiÖn giao th«ng      theo møc      thu quy  ®Þnh ¬ng  t øng    víikhu  vùc ®ã,  nÕu    chøc  lµ tæ  th× nép  phÝ  lÖ  theo ®Þa  chØ     n¬i ®ãng    ghi trôsë   
  3. 3 trong ®¨ng      ký,nÕu      lµc¸ nh©n  nép  phÝ  th×  lÖ  theo ®Þa chØ    n¬i®¨ng  hé  ký  khÈu  êng  th tró. 3. Mét  chØ      sè  tiªuquy ®Þnh  trong BiÓu    møc    phÝ  thu lÖ  cÊp  giÊy ®¨ng    ký  biÓn  ph¬ng  vµ  sè  tiÖn giao th«ng        ¸p dông  sau: nh  3.1.Møc    phÝ    thu lÖ  cÊp giÊy ®¨ng  vµ    ký  biÓn  xe    sè  «t« con  kh«ng    ho¹t ®éng  kinh doanh    vËn    t¶ihµnh kh¸ch quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     2, môc    I BiÓu møc  thu kh«ng      ¸p dông        êng    ®èi víi tr c¸c hîp sau: a) Xe      t«con  cña    chøc    c¸ctæ  (c¸cdoanh nghiÖp,c¸cc«ng  . )c¸nh©n      ty. .    , ho¹t®éng    kinh doanh    vËn    t¶ichë  kh¸ch dîcc¬      quan  thÈm  cã  quyÒn  cÊp giÊy  phÐp  kinh doanh    hoÆc  giÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    vËn    t¶ihµnh  kh¸ch.Trêng      hîp nµy    khi®¨ng  xe    ký  «t« con,c¸c tæ      chøc,c¸ nh©n        ho¹tdéng  kinhdoanh    vËn    t¶ihµnh kh¸ch ph¶icung      cÊp cho  quan  c¬  ®¨ng  ký: +  GiÊy  ithiÖu  gií  cña c«ng    îc c¬  ty ®   quan  thÈm   cã  quyÒn cÊp  giÊy  phÐp  kinh doanh    hoÆc  giÊy chøng nhËn ®¨ng  kinh doanh  ký    vËn    t¶ihµnh  kh¸ch.GiÊy      giíthiÖu ph¶ighirâ sè îng,chñng  i ®¨ng  i         l   lo¹ xe    ký. + GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc  giÊy chøng nhËn ®¨ng  kinh  ký  doanh  vËn    t¶ihµnh  kh¸ch cña  quan  thÈm    c¬  cã  quyÒn  cÊp b)  «t«  Xe  con cho thuª tµichÝnh      ®èi      chøc, c¸ nh©n  îc c¬  víic¸c tæ      ®   quan  thÈm  cã  quyÒn  cÊp  giÊy phÐp kinh doanh    vÆn     t¶ihµnh kh¸ch (hoÆc    giÊy chøng    nhËn ®¨ng  kinh doanh  ký    vËn    t¶ihµnh  kh¸ch).     ®¨ng  xe,c¸c Khi ký      c«ng    tycho      thuªtµichÝnh ph¶icung    cÊp cho  quan  c¬  ®¨ng ký: + GiÊy  i gií thiÖu    cña c«ng    ty cho thuª tµichÝnh, ghi râ  l           sè îng,chñng  lo¹ xe      i «t« ®¨ng  dÓ   ký  cho      thuªtµichÝnh. + Hîp ®ång  cho thuªtµichÝnh  kÕt      ký  gi÷a c«ng      ty thuªlµ c«ng        ty kinh  doanh vËn    t¶ihµnh kh¸ch vµ    c«ng   tycho      thuªtµichÝnh,trong ®ã      ph¶ighirâ:       sè îng  «    l xe  t« con  cho thuª,thêih¹n      thuª(nÕu      lµ b¶n sao  ph¶icã  th×    c«ng  chøng nhµ  níc). C¸c  êng  trªn(a,b)  tr hîp      ph¶inép  phÝ    lÖ  cÊp ®¨ng  vµ  ký  biÓn  theo  sè  møc  thu quy ®Þnh   i®iÓm   môc     t¹  1,  I,BiÓu møc  thu ban hµnh kÌm theo  Th«ng   tnµy. 3.2.Møc    phÝ    thu lÖ  cÊp    l¹ hoÆc   i ®æi  giÊy ®¨ng  quy    ký  ®Þnh    t¹ môc  , i II  BiÓu møc   thu kh«ng    ¸p dông      ®èi víiviÖc  cÊp    l¹ hoÆc   i ®æi giÊy ®¨ng  vµ  ký  biÓn  xe    sè  t« con  kh«ng    ho¹t®éng  kinh doanh    vËn    t¶ihµnh kh¸ch vµ  m¸y    xe  chuyÓn    tõ khu  vùc ph¶inép  phÝ    lÖ  quy  ®Þnh  møc    thu thÊp  khu  vÒ  vùc ph¶i  nép  phÝ  lÖ  quy  ®Þnh  møc    thu cao (kh«ng  ph©n  biÖtcã    ®æi  chñ    tµis¶n  hay  kh«ng  æi  ® chñ    tµis¶n).Trêng      hîp nµy  chøc,c¸nh©n  tæ      ph¶inép  phÝ    lÖ  cÊp  l¹  ihoÆc  ®æi  giÊy  ®¨ng  vµ  ký  biÓn  theo  sè  møc   thu cÊp    míi quy  ®Þnh  i t¹  ®iÓm   (®èivíi t«), 2      «    ®iÓm   (®èivíi m¸y) môc   4      xe    IBiÓu  møc    thu ban  hµnh  kÌm theo Th«ng     tnµy. VÝ   1: «ng  cã  khÈu  i dô    A  hé  t¹ thµnh    phè  Néi,®∙  îcC«ng  thµnh  Hµ    ®   an  phè    Hµ Néi  cÊp giÊy ®¨ng  vµ  ký  biÓn  xe, sau    sè    ®ã «ng    A b¸n  ®ã   xe  cho  «ng    B còng  t¹  ë  ithµnh phè    Hµ Néi  th×    khi®¨ng  «ng    ký  B chØ   ph¶i nép    lÖ  phÝ cÊp  i l¹ hoÆc   æi    ® giÊy ®¨ng  vµ  ký  biÓn  theo  sè  møc  thu quy ®Þnh  i t¹  môc    II BiÓu  , møc thu. VÝ  2: «ng    huyÖn  dô    H ë  Lôc  Ng¹n  tØnh B¾c  Giang,® îcC«ng  tØnh      an  B¾c  Giang cÊp giÊy ®¨ng  vµ    ký  biÓn  xe  sè  m¸y,sau  «ng        ®ã  H b¸n cho «ng  B 
  4. 4 t¹ Hµ          i Néi th× khi®¨ng  «ng  ph¶inép  phÝ  ký  B    lÖ  theo møc    thu cÊp    i míit¹ Hµ    Néi quy    ®Þnh  i t¹ ®iÓm   (®èivíixe    2      t« con),®iÓm   (®èivíixe    4      m¸y),môc     I BiÓu  møc  thu. 3.3.§èivíi t«,xe        «    m¸y  cña    c¸nh©n  ® îccÊp  ®∙    giÊy ®¨ng  vµ    ký  biÓn  sè  t¹ khu    i vùc ph¶inép  phÝ    lÖ  quy  ®Þnh møc    thu thÊp,chuyÓn  khu    vÒ  vùc  ph¶i   nép  phÝ  lÖ  quy ®Þnh  møc  thu cao  lý do    v×    di chuyÓn  c«ng    t¸c hoÆc     di chuyÓn  khÈu, mµ     hé    khi®¨ng  kh«ng  ký  thay ®æi    chñ    tµis¶n  cã  vµ  ®Çy   ®ñ  thñ tôc theo      quy ®Þnh cña  quan  c¬  C«ng  th×    an  ¸p dông  møc    thu quy ®Þnh  t¹ môc  ,   i II BiÓu møc thu. 3.4.TrÞ    m¸y    gi¸xe  lµm    ¸p dông  c¨n cø    møc    phÝ  thu lÖ  cÊp  giÊy ®¨ng    ký  vµ  biÓn  lµgi¸tÝnh  phÝ  ícb¹ t¹ thêi®iÓm   sè      lÖ  tr         i ®¨ng  ký. III­T æ  C H ø C  T H U, N é P  v µ q u ¶ n  L ý  S ö  D ô N G  TI Ò N  L Ö  P H Ý:    1. C¬    quan  C«ng  tæ  an  chøc  ®¨ng    ký,cÊp giÊy ®¨ng  vµ    ký  biÓn  ph­ sè  ¬ng  tiÖn  giao th«ng  gií  êng  thùc  c¬  i ® bé  hiÖn thu  phÝ  lÖ  theo ®óng quy  ®Þnh  it¹ Th«ng  tnµy.Khi thu tiÒn lÖ          phÝ ph¶icÊp        biªnlaicho ngêinép    tiÒn  (lo¹biªnlai Bé          i do  TµichÝnh  quy  ®Þnh). 2.    Tæ chøc, c¸    nh©n  ®¨ng  ph¬ng  ký  tiÖn giao th«ng  gií  êng  c¬  i ® bé  ph¶inép  phÝ    lÖ  theo møc    thu quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng     tnµy  íckhi® îccÊp  tr       giÊy  ®¨ng  vµ  ký  biÓn  sè. 3.Sè    tiÒn lÖ    phÝ    îctheo quy  thu ®     ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy,tuú theo sè          thu nhiÒu hay  mµ   Ýt  ®Þnh  hµng  kú  ngµy hoÆc  mét  tuÇn mét    quan  lÇn,c¬  C«ng  an ph¶igöi vµo        tµikho¶n "t¹m    gi÷ tiÒn phÝ,  phÝ"    i lÖ  më t¹ Kho    b¹c nhµ    níc n¬i ®ãng    chÝnh. Toµn  sè    trôsë    bé  tiÒn  phÝ  ® îc,sau      tiÒn lÖ  thu    khitrõsè    mua  biÓn  theo  sè  møc    gi¸cña  TµichÝnh  Bé    quy  ®Þnh  trong tõng    (gi¸   thêikú    thùc tÕ          ghitrªnho¸ ®¬n  hµng  Bé    b¸n  do  TµichÝnh    ph¸thµnh),sè    tiÒn cßn      l¹i (coinh    100%)  îcph©n  ®   phèi, dông  sau:   sö  nh  3.1.C¬     quan  C«ng  thùc  an  hiÖn viÖc thu  phÝ  îc trÝch  lÖ  ®   mét phÇn  theo tûlÖ      phÇn    tr¨m (%)  sau ®©y: ­T¹ithµnh      phè  Néi vµ  Hµ    thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh:15%.   ­T¹ithµnh      phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  kh¸c:25%.   ­T¹ic¸ctØnh        kh¸ccßn  i40%.   l¹ : C¬  quan C«ng  sö  an  dông  tiÒn  îc trÝch  sè  ®   theo    quy  tû lÖ  ®Þnh    trªn ®©y    dông  ®Ó sö  cho viÖc    phÝ  thu lÖ  theo c¸cnéidung    thÓ        chicô  sau: a)    In (hoÆc  mua) biÓu mÉu,    tê khai,®¬n   hå  ®¨ng  xe, giÊy   vµ  s¬  ký      chøng nhËn  ®¨ng      ký,sæ s¸ch theo      dâiviÖc  ®¨ng    c¶  plast   sè  ký;kÓ  Ðp  ic cµ  , xe. b) Chi söa      ch÷a  êng  th xuyªn vµ    söa ch÷a      líntµis¶n,m¸y    mãc, thiÕtbÞ    phôc  trùctiÕp cho  vô      viÖc    phÝ. thu lÖ  c)Chi mua      s¾m   m¸y  mãc  thiÕtbÞ      ®Ó hiÖn      ®¹iho¸ viÖc    thu phÝ. d) C¸c kho¶n    êng  chi th xuyªn kh¸c trùc tiÕp    phôc  viÖc  vô  cÊp  giÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  vµ  ký  biÓn  theo  sè  chÕ  nhµ    ®é  nícquy ®Þnh      (trõchiphÝ 
  5. 5 tiÒn l  ¬ng cho   îng c«ng  vµ  lùcl   an  c«ng  nh©n    viªnchøc  nhµ    hëng  níc®∙  tiÒn l  ­ ¬ng theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh). e) TrÝch  quü khen  ëng, quü  th   phóc    lî cho  i c¸n    bé, nh©n      viªntrùc tiÕp  thùc hiÖn    viÖc  lÖ  thu  phÝ  cÊp giÊy ®¨ng  vµ  ký  biÓn    sè. Møc  trÝch lËp    hai quü khen  ëng  phóc    th vµ  lîb×nh  i qu©n mét n¨m, mét    ngêitèi®a      kh«ng    qu¸ 3  (ba)th¸ngl    ¬ng  thùc hiÖn    nÕu  thu cao  sè    h¬n  n¨m  ícvµ  tr   b»ng  (hai) 2   th¸ngl  ­ ¬ng thùc hiÖn  sè      nªu  thu thÊp  h¬n hoÆc  b»ng  n¨m  íc. tr Toµn  sè  bé  tiÒn  phÝ  îc trÝch  lÖ  ®   theo    quy  tû lÖ  ®Þnh     trªn ®©y,  c¬  quan  C«ng  ph¶ic©n  an    ®èi  vµo  ho¹ch    kÕ  tµichÝnh  n¨m. Qu¸  tr×nh qu¶n      lý ph¶isö    dông  ®óng   néidung    chitheo chÕ  chitiªutµichÝnh  ®é        hiÖn  hµnh  vµ  ph¶icã    chøng     tõho¸ ®¬n   hîp ph¸p theo quy      ®Þnh. C¨n  sè    cø  tiÒn lÖ    phÝ  îc ®   trÝch    i ®Ó l¹ phôc  viÖc    vô  thu  phÝ,  lÖ  Gi¸m  ®èc  C«ng  tØnh, thµnh  an    phè  trùcthuéc Trung      ¬ng  îcquyÕt  ®   ®Þnh  ®iÒu  hoµ  tiÒn lÖ  sè    phÝ  îctrÝch tõ ®       ®¬n  thõa  vÞ  sang cho  ®¬n  thiÕu  vÞ  (nÕu  ®Þa   ë  ph¬ng  ph©n  ®∙  cÊp viÖc  ®¨ng  ph¬ng  ký  tiÖn  giao th«ng  gií ® êng  cho  c¬  i   bé  C«ng  huyÖn)  an  hoÆc   chic¸c kho¶n      mua  s¾m    c¸c m¸y mãc,  thiÕtbÞ    phôc  hiÖn      vô  ®¹iho¸ viÖc   thu phÝ.  QuyÕt  to¸n n¨m,    nÕu   cha    chi hÕt  tiÒn  îc trÝch  sè  ®   th×  îc chuyÓn  ®   sang  n¨m sau    ®Ó tiÕp tôcchitheo chÕ  quy          ®é  ®Þnh. 3.2.Sè    tiÒn  cßn  i l¹ (Tæng  thu,trõ (­ tiÒn  sè      )  mua   biÓn      ) sè  sè, trõ (­  trÝch    i ®Ó l¹ cho  quan    c¬  C«ng  theo    quy  an  tû lÖ  ®Þnh),c¬    quan  C«ng  an  thùc hiÖn    nép vµo ng©n  s¸ch nhµ      níctheo ch¬ng, lo¹     ikho¶n ¬ng  , t øng, môc    046 tiÓu môc  Môc    12  lôc ng©n s¸ch nhµ    níc quy ®Þnh  ®iÒu    vµ  tiÕt100%   cho ng©n  s¸ch ®Þa     ph¬ng    ®Ó ®Çu    tph¸ttr   së  tÇng    iÓn c¬  h¹  giao th«ng  ­® êng    bé,giao th«ng    c«ng céng  c«ng        toµn  vµ  t¸ctrËttùan  giao th«ng  êng    ® bé. Thñ    tôc ®¨ng      ký,kª khai,thu,nép  phÝ      lÖ  cÊp giÊy ®¨ng  vµ  ký  biÓn  sè  thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   63/2002/TT­   tsè  BTC   ngµy  24/7/2003 cña    Bé    TµichÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn      c¸cquy ®Þnh  ph¸p luËtvÒ      phÝ  lÖ vµ  phÝ. IV. æ  C H ø C  T H ù C  hi Ö n:  T Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy ®¨ng  c«ng  b¸o,c¸c quy      ®Þnh  kh¸c vÒ  phÝ    lÖ  cÊp giÊy ®¨ng  vµ  ký  biÓn  ph¬ng  sè  tiÖn  giao th«ng  gií ® êng  tr¸ víith«ng     c¬    i bé      i t nµy ®Òu       b∙ibá. C¸c kho¶n  phÝ, lÖ    phÝ  kh¸c (ngoµilÖ      phÝ  cÊp giÊy ®¨ng  vµ    ký  biÓn   sè) vÉn tiÕp tôc thùc hiÖn        theo Th«ng  sè  TC/TCT  t 77  ngµy  29/11/1996  cña  Tµi chÝnh  Bé    quy  ®Þnh  chÕ       ®é thu,nép  qu¶n    dông  phÝ  vµ  lý sö  lÖ  qu¶n    lý nhµ          níc vÒ trËttù an  toµn giao th«ng  êng  vµ      toµn    ® bé  trËttùan  giao th«ng  thÞ.   ®«  Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ    quan,tæ  c¸c c¬    chøc,c¸ nh©n      ph¶n ¸nh  kÞp    Bé    thêivÒ  Tµi chÝnh    ®Ó nghiªncøu, híng dÉn        bæ   sung.
  6. 6 Bi Ó u  m ø c  thu lÖ p h Ý  c Ê p  giÊy ®¨ n g k ý v µ bi Ó n  s è (Ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng   34/2003/TT­   tsè  BTC   ngµy  th¸ng04  16    n¨m  2003 cña  TµichÝnh) Bé    §¬n  tÝnh:®ång/lÇn/xe vÞ    TT ChØ   tiªu Khu  vùc  Khu  Khu  I vùc  vùc  I II II I CÊp    míi(®¨ng ký  ®Çu       lÇn  t¹ ViÖtNam)  i   giÊy   ®¨ng  kÌm  ký  theo biÓn    sè 1 ¤    t«,m¸y  kÐo, xe    lam  c¸clo¹ xe  îccÊp  vµ      ®  i 150.000 150.00 150.00 biÓn ¬ng    «      t tùnh  t«(gäichung  «t«);   «t« Trõ    0 0 con    chç  tõ7  ngåitrëxuèng      kh«ng    ho¹t®éng  kinh doanh    vËn    t¶ihµnh  kh¸ch ¸p dông      theo   ®iÓm   môc  2  nµy 2 Xe    «t« con    chç  tõ7  ngåitrëxuèng      kh«ng    2.000.000 800.00 150.00 ho¹t ®éng  kinh doanh    vËn    t¶i hµnh  kh¸ch 0 0 3 S¬  r¬ mãc  mi    ®¨ng  rêi    ký  , mãc r¬ 100.000 100.00 100.00 0 0 4 Xe  m¸y  (theo gi¸tÝnh  phÝ  ícb¹)     lÖ  tr   a TrÞ      gi¸tõ15.000.000 ®ång      trëxuèng 500.000 200.00 50.000 0 b TrÞ      gi¸trªn15.000.000 ®ång   ®Õn   40.000.000 1.000.000 400.00 50.000   ®ång 0 c TrÞ      gi¸trªn40.000.000 ®ång   2.000.000 800.00 50.000 0 ­ Riªng xe      m¸y  b¸nh  3  chuyªn dïng cho      ngêitµn     50.000 50.000 50.000 tËt II CÊp    l¹hoÆc   i ®æi  giÊy ®¨ng    ký 1 CÊp   l¹hoÆc   i ®æi  giÊy ®¨ng  kÌm    ký  theo biÓn    sè a ¤t«;Trõ      «t« con  kh«ng    ho¹t®éng  kinhdoanh    150.000 150.00 150.00 vËn    t¶i kh¸ch dichuyÓn        tõkhu  vùc  møc    cã  thu 0 0 thÊp  khu  vÒ  vùc  møc    cã  thu cao   thu theo   ®iÓm   môc   2  IBiÓu  nµy b S¬  r¬ mãc  mi    ®¨ng  rêi    ký  , mãc r¬ 100.000 100.00 100.00 0 0 c Xe  m¸y;Trõ  m¸y      xe  dichuyÓn    tõkhu  vùc  cã  50.000 50.000 50.000 møc    thu thÊp  khu  vÒ  vùc  møc    cã  thu cao,¸p     dông  theo ®iÓm       4,môc   IbiÓu  nµy 2 CÊp   l¹hoÆc   i ®æi  giÊy ®¨ng  kh«ng    ký  kÌm  30.000 30.000 30.000 theo biÓn  «t«,xe    sè    m¸y  (nÕu  cÊp    l¹biÓn  i sè  th× thu theo gi¸mua          thùc tÕ)   IIICÊp  giÊy ®¨ng  kÌm    ký  theo biÓn  t¹m    sè  thêi 1 Xe    «t«.Riªng cÊp      míigiÊy ®¨ng  kÌm    ký  theo   50.000 50.000 50.000 biÓn  t¹m    sè  thêicho  «t« con  xe    kh«ng    ho¹t ®éng  kinh doanh    vËn    t¶i kh¸ch thu theo ®iÓm         2 môc   IbiÓu  nµy 2 Xe  m¸y.Riªng cÊp        míigiÊy ®¨ng  kÌm    ký  theo  50.000 50.000 50.000
  7. 7 biÓn  t¹m    sè  thêicho  m¸y    xe  thu theo ®iÓm     4  môc   IbiÓu nµy IV §ãng    khung,sè  l¹sè  i   m¸y 50.000 50.000 50.000 Ghi chó:     ­Khu    vùc    I:thµnh phè  Néi,thµnh  Hµ    phè  ChÝ  Hå  Minh. ­Khu    vùc  : II C¸c    thµnh phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  kh¸c,thµnh    phè  thuéc  tØnh  c¸cthÞ    vµ    x∙tØnh  lþ. ­Khu    vùc  IC¸c  II   : khu  vùc  cßn  i l¹ .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản