Thông tư 34/2004/TT-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
4
download

Thông tư 34/2004/TT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 34/2004/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng trong quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 34/2004/TT-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 34/2004/TT-BQP Hà N i, ngày 24 tháng 3 năm 2004 THÔNG TƯ C A B QU C PHÒNG S 34/2004/TT-BQP NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N CH Đ B O HI M XÃ H I Đ I V I CÔNG NHÂN VIÊN CH C QU C PHÒNG VÀ LAO Đ NG H P Đ NG TRONG QUÂN Đ I Th c hi n Ngh nh s 01/2003/N -CP ngày 09/01/2003 c a Chính ph ; căn c Thông tư s 07/2003/TT-BL TBXH ngày 12/3/2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và Hư ng d n s 994/BHXH-C CS ngày 01/4/2003 c a B o hi m xã h i Vi t Nam v vi c s a i, b sung m t s i u c a i u l b o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 12/CP ngày 26/01/1995 c a Chính ph ; căn c tình hình th c hi n b o hi m xã h i trong quân i, B Qu c phòng hư ng d n th c hi n ch b o hi m xã h i i v i công nhân viên ch c qu c phòng và lao ng h p ng như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG Các i tư ng áp d ng b o hi m xã h i theo lo i hình b o hi m xã h i b t bu c tronh quân i g m: 1. Công nhân viên ch c qu c phòng. 2. Ngư i lao ng làm vi c theo h p ng lao ng có th i h n t 3 tháng tr lên và h p ng lao ng không xác nh th i h n (g i chung là lao ng h p ng) trong các ơn v , cơ quan, doanh nghi p, c th như sau: a) Lao ng h p ng có ch tiêu c a B T ng Tham mưu trong các ơn v , cơ quan, doanh nghi p. b) Lao ng h p ng khác ( ư c phân c p quy n h n tuy n d ng) trong các doanh nghi p quân i, công ty c ph n và các ơn v s nghi p có thu. 3. Lao ng h p ng làm vi c trong các ơn v , cơ quan, doanh nghi p nêu t i i m 2 trên, làm vi c theo h p ng có th i h n dư i 3 tháng, khi h t h n h p ng lao ng mà ngư i lao ng ti p t c làm vi c ho c giao k t h p ng m i i v i ơn v , cơ quan, doanh nghi p ó thì ph i tham gia b o hi m xã h i b t bu c. 4. Công nhân viên ch c qu c phòng, lao ng h p ng quy nh t i các i m 1, 2, 3 nói trên, n u ư c ơn v , cơ quan, doanh nghi p cho i h c, th c t p, công tác, i u dư ng trong và ngoài nư c mà v n hư ng ti n lương ho c ti n công do ơn v , cơ quan, doanh nghi p tr ho c i làm vi c có th i h n nư c ngoài do các ơn v , cơ quan, doanh nghi p quân i t ch c i và qu n lý thì cũng thu c i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c.
  2. II. CÁC CH B O HI M XÃ H I Công nhân viên ch c qu c phòng, lao ng h p ng thu c i tư ng nêu t i M c I trên ư c th c hi n các ch b o hi m xã h i quy nh t i Ngh nh s 12/CP ngày 26/01/1995 c a Chính ph ban hành kèm theo i u l B o hi m xã h i và Thông tư s 06/L -TBXH-TT ngày 04/4/1995 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Ngh nh s 01/2003/N -CP ngày 09/01/2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a i u l B o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 12/CP ngày 26/01/1995 c a Chính ph và Thông tư s 07/2003/TT-BL TBXH ngày 12/3/2003, Thông tư s 08/2003/TT-BL TBXH ngày 08/4/2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. III. THU B O HI M XÃ H I Th c hi n thu b o hi m xã h i i v i công nhân viên ch c qu c phòng, lao ng h p ng theo quy nh t i Thông tư s 58/TC-HCSN ngày 24/7/1995 c a B Tài chính. IV. T CH C TH C HI N 1. Th c hi n truy thu b o hi m xã h i cho i tư ng quy nh t i i m 2, 3 M c I trên, như sau: 1.1. Th i i m truy thu b o hi m xã h i: Căn c Ngh nh s 165/H BT ngày 12/5/1992 c a H i ng B trư ng quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh H p ng lao ng; Ngh nh s 12/CP ngày 26/01/1995 c a Chính ph ; Thông tư s 06/L -TBXH-TT ngày 04/4/1995 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Ngh nh s 01/2003/N -CP ngày 09/01/2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a i u l B o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 12/CP ngày 26/01/1995 c a Chính ph và Thông tư s 07/2003/TT- BL TBXH ngày 12/3/2003, th i i m truy thu và các i tư ng truy thu b o hi m xã h i tính hư ng b o hi m xã h i như sau: a) T ngày 01/4/1993: Nh ng ngư i ang làm vi c theo h p ng lao ng không xác nh th i h n và lao ng h p ng xác nh th i h n t 1 năm tr lên. b) T ngày 01/01/1995: Nh ng ngư i ang làm vi c theo h p ng lao ng có th i h n t 3 tháng tr lên. c) T ngày 01/01/2003: Nh ng ngư i ang làm vi c theo h p ng lao ng có th i h n dư i 3 tháng, khi h t h n h p ng lao ng mà ngư i lao ng ti p t c làm vi c ho c giao k t h p ng lao ng m i v i ơn v , cơ quan, doanh nghi p ó. d) Th i i m, i tư ng truy thu b o hi m xã h i ư c căn c trên h p ng lao ng ã ký v i ơn v , cơ quan, doanh nghi p ang làm vi c t i th i i m truy thu và nh ng quy nh t i các ti t a, b, c nêu trên. 1.2. M c truy thu b o hi m xã h i b ng 20% ti n lương tháng, trong ó ơn v s d ng lao ng óng 15%, ngư i lao ng óng 5% ti n lương tháng bao g m: lương theo ng ch, b c; ph c p ch c v , ph c p khu v c, ph c p t , ph c p chênh
  3. l ch b o lưu (n u có) tính trên m c ti n lương t i thi u t ng giai o n theo quy nh c a Chính ph ho c lương theo h p ng lao ng. Nh ng trư ng h p lao ng h p ng có m c ti n công, ti n lương ghi trong h p ng lao ng th p hơn lương t i thi u thì ti n lương làm căn c truy thu b o hi m xã h i th p nh t cũng ph i b ng ti n lương t i thi u t i t ng th i i m. 1.3. Căn c truy thu b o hi m xã h i là quy t nh tuy n d ng, h p ng lao ng, các h sơ khác có liên quan và danh sách ã ăng ký n p b o hi m xã h i c a ơn v v i cơ quan tài chính c p trên. Th i gian tham gia b o hi m xã h i ư c tính t th i i m truy thu b o hi m xã h i. 1.4. Nh ng trư ng h p ã ăng ký n p b o hi m xã h i v i cơ quan thu t i a phương (t ngày 31/12/1994) tr v trư c nhưng chưa n p theo quy nh thì nay căn c vào gi y báo n c a cơ quan thu truy thu b o hi m xã h i; n u trư c ây ã n p b o hi m xã h i cho cơ quan thu ho c b o hi m xã h i c a a phương thì có ch ng t làm căn c c p s b o hi m xã h i cho các i tư ng (có danh sách và ch ng t kèm theo). 2. Trách nhi m c a ơn v , cơ quan, doanh nghi p: 2.1. Trách nhi m c a ơn v , cơ quan, doanh nghi p t c p trung oàn và tương ương tr lên: a) i v i công nhân viên ch c qu c phòng và lao ng h p ng có ch tiêu c a B T ng Tham mưu: ti n hành ký k t h p ng lao ng, l p s b o hi m xã h i và th c hi n các ch thu, chi b o hi m xã h i theo úng quy nh hi n hành. b) i v i lao ng h p ng quy nh t i ti t b i m 2 M c I trên như sau: b.1) Hàng năm, căn c vào k ho ch công tác ư c giao, Th trư ng ơn v s nghi p có thu và doanh nghi p có nhu c u tuy n d ng lao ng h p ng, báo cáo Th trư ng c p trên tr c ti p v s lư ng, danh sách, tiêu chuNn i tư ng lao ng h p ng áp ng yêu c u công vi c. Khi ư c c p có thNm quy n ng ý, có trách nhi m ký k t h p ng lao ng, l p s b o hi m xã h i và th c hi n các ch b o hi m xã h i bao g m thu, chi b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh hi n hành. b.2) Căn c vào danh sách ngh truy thu b o hi m xã h i, Th trư ng ơn v làm công văn gi i trình nêu rõ lý do n p ch m, n p thi u b o hi m xã h i và ngh c p trên xem xét gi i quy t, ng th i l p danh sách truy thu b o hi m xã h i có xác nh n c a cơ quan Quân l c, Tài chính c p trên m t c p (M u s 01/TrT-BHXH). c) Hàng quí, ơn v s nghi p có thu và doanh nghi p có trách nhi m báo cáo danh sách thu b o hi m xã h i c a s lao ng h p ng g i C c Chính sách - T ng c c Chính tr làm cơ s gi i quy t ch b o hi m xã h i. 2.2. Trách nhi m c a ơn v u m i B Qu c p4hòng: a) Ch huy ơn v u m i B Qu c phòng có trách nhi m ch o ch t ch vi c t ch c tuy n d ng, ký k t h p ng lao ng và th c hi n các ch b o hi m xã h i i v i Công nhân viên ch c qu c phòng và lao ng h p ng trong ơn v mình
  4. theo úng quy nh hi n hành; ch o vi c t ch c ki m tra th c hi n b o hi m xã h i i v i công nhân viên ch c qu c phòng và lao ng h p ng các ơn v , cơ quan, doanh nghi p thu c ph m vi qu n lý nh m m b o quy n l i cho i tư ng tham gia b o hi m xã h i. b) Cơ quan Chính sách ch trì, k t h p v i cơ quan tài chính, quân l c, t ch c lao ng ti n lương (n u có) hư ng d n th c hi n ký h p ng lao ng, c p s b o hi m xã h i và thu n p b o hi m xã h i cho i tư ng. ng th i, l p báo cáo t ng h p danh sách truy thu b o hi m xã h i (n u có) v s ngư i tham gia b o hi m xã h i và s ti n ã truy thu g i v C c Chính sách - T ng c c Chính tr , C c Quân l c - B T ng Tham mưu xác nh n (M u s 02/TrT-BHXH). Cơ quan tài chính m nhi m thu n p, truy thu b o hi m xã h i v B o hi m xã h i quân i (qua C c Tài chính - B Qu c phòng) y và úng th i gian theo quy nh. 2.3. C c Quân l c - B T ng Tham mưu: a) Ch o, hư ng d n các ơn v u m i B Qu c phòng có các ơn v , cơ quan, doanh nghi p có nhu c u tuy n d ng lao ng h p ng th c hi n nghiêm túc vi c ký k t h p ng lao ng và các ch b o hi m xã h i theo úng quy nh c a Nhà nư c và B Qu c phòng. b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng ki m tra, giám sát vi c tuy n d ng lao ng h p ng c a các ơn v , cơ quan, doanh nghi p m b o ngư i lao ng có tiêu chuNn áp ng ư c yêu c u nhi m v . 2.4. C c Tài chính - B Qu c phòng: a) Hư ng d n các ơn v thu n p, truy thu và chi tr tr c p b o hi m xã h i úng th i gian và y theo quy nh. b) Ch trì, ph i h p v i C c Chính sách - T ng c c Chính tr ch o th c hi n thu n p, truy thu b o hi m xã h i và quy t toán tài chính b o hi m xã h i i v i công nhân viên ch c qu c phòng, lao ng h p ng theo úng nguyên t c, ch và th i gian quy nh c a Nhà nư c; b o m k p th i, y quy n l i cho ngư i ư c hư ng. 2.5. C c Chính sách - T ng c c Chính tr : a) Ch trì, ph i h p v i C c Tài chính - B Qu c phòng, hư ng d n các ơn v u m i B Qu c phòng th c hi n ch b o hi m xã h i cho công nhân viên ch c qu c phòng và lao ng h p ng theo úng quy nh c a Nhà nư c, m b o quy n l i cho i tư ng hư ng ch b o hi m xã h i. b) C p s b o hi m xã h i cho công nhân viên ch c qu c phòng, lao ng h p ng theo quy nh hi n hành. Nh ng trư ng h p ph i truy thu b o hi m xã h i, sau khi có xác nh n truy thu c a C c Tài chính - B Qu c phòng, ti n hành c p s b o hi m xã h i và gi i quy t ch b o hi m xã h i i v i ngư i lao ng.
  5. c) Hàng năm, căn c vào vi c c p s b o hi m xã h i c a các ơn v u m i B Qu c phòng, thông báo cho C c Tài chính - B Qu c phòng C c Tài chính làm căn c quy t toán vi c thu b o hi m xã h i c a các ơn v . d) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan và B o hi m xã h i Vi t Nam th c hi n ki m tra, giám sát vi c t ch c th c hi n b o hi m xã h i c a các ơn v , cơ quan, doanh nghi p trong toàn quân. V. HI U L C THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình t ch c th c hi n n u có vư ng m c, các ơn v k p th i ph n ánh v B Qu c phòng nghiên c u, gi i quy t. Nguy n Văn Rinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản