intTypePromotion=1

Thông tư 35/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
100
lượt xem
6
download

Thông tư 35/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 35/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với các tổ chức cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định của Luật dầu khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 35/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 35/1998/TT-BTC ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 1997 híng dÉn vÒ thñ tôc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c tæ chøc c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng dÇu khÝ theo quy ®Þnh cña LuËt dÇu khÝ - C¨n cø LuËt dÇu khÝ ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 6/7/1993; NghÞ ®Þnh sè 84/CP ngµy 17/12/1996 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt dÇu khÝ; - C¨n cø LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 12/11/1996; NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 18/2/1997 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §TNN t¹i ViÖt Nam; NghÞ ®Þnh sè 10/1998/N§-CP ngµy 23/1/1998 cña ChÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vµ b¶o ®¶m ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp n- íc ngoµi t¹i ViÖt Nam; - C¨n cø LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; - C¨n cø HiÖp ®Þnh liªn ChÝnh phñ ký ngµy 16/7/1991 vÒ viÖc tiÕp tôc khai th¸c trong lÜnh vùc th¨m dß ®Þa chÊt vµ khai th¸c dÇu vµ khÝ ë thÒm lôc ®Þa phÝa nam CHXHCNVN trong khu«n khæ xÝ nghiÖp liªn doanh ViÖt X« "Vietsovpetro"; - C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 6158/ KTTH ngµy 3/12/1997 vÒ viÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c hîp ®ång dÇu khÝ; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng dÇu khÝ trªn c¬ së hîp ®ång dÇu khÝ theo quy ®Þnh cña LuËt dÇu khÝ nh sau: I. Ph¹m vi ¸p dông 1. Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng dÇu khÝ lµ ®èi tîng ®îc miÔn nép thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy bao gåm: - XÝ nghiÖp liªn doanh dÇu khÝ ®îc ®Þnh nghÜa t¹i kho¶n 10, §iÒu 3 cña LuËt dÇu khÝ; - Nhµ thÇu ®îc ®Þnh nghÜa t¹i kho¶n 8, §iÒu 3 cña LuËt dÇu khÝ; 2. Hµng ho¸ cña tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng dÇu khÝ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu bao gåm: - Hµng ho¸ nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh; - Hµng ho¸ nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 63 cña NghÞ ®Þnh sè 12/CP cña ChÝnh phñ ngµy 18/2/1997 vµ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh sè 10/1998/N§-CP cña ChÝnh phñ ngµy 23/1/1998;
  2. 2 - VËt t, thiÕt bÞ, nhiªn liÖu nhËp khÈu phôc vô ho¹t ®éng dÇu khÝ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5, §iÒu 28 cña LuËt dÇu khÝ, vµ quy ®Þnh t¹i §iÒu 41 cña NghÞ ®Þnh sè 84/CP ngµy 17/12/1996; - VËt t, thiÕt bÞ nhËp khÈu theo ph¬ng thøc "t¹m nhËp t¸i xuÊt" ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng dÇu khÝ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5, §iÒu 28 cña LuËt dÇu khÝ, vµ quy ®Þnh t¹i §iÒu 41 cña NghÞ ®Þnh sè 84/CP ngµy 17/12/1996; - Hµng ho¸ tiªu dïng lµ thùc phÈm, thuèc y tÕ phôc vô ngoµi dµn khoan mµ ViÖt Nam cha s¶n xuÊt ®îc. 3. Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng dÇu khÝ ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c lo¹i thuÕ, lÖ phÝ kh¸c (nÕu cã) ®èi víi « t« c¸c lo¹i nhËp khÈu (trõ ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng n»m trong d©y truyÒn c«ng nghÖ vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i dïng ®Ó ®a ®ãn c«ng nh©n bao gåm « t« trªn 24 chç ngåi vµ ph- ¬ng tiÖn thuû) vµ ph¶i nép c¸c lo¹i thuÕ, lÖ phÝ kh¸c (nÕu cã) ®èi víi c¸c hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu nªu t¹i ®iÓm 2, môc I cña Th«ng t nµy. II. Thñ tôc miÔn thuÕ nhËp khÈu Theo ®Ò nghÞ cña Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam, c¨n cø vµo quy m« ho¹t ®éng cña tõng hîp ®ång dÇu khÝ, Bé Th¬ng m¹i duyÖt danh môc vËt t, thiÕt bÞ, nhiªn liÖu, thùc phÈm vµ thuèc y tÕ c¸c lo¹i phôc vô ngoµi giµn khoan ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu cho tõng hîp ®ång dÇu khÝ. §èi víi hµng ho¸ tiªu dïng lµ thùc phÈm vµ thuèc y tÕ c¸c lo¹i ph¶i lµ c¸c hµng ho¸ ViÖt Nam cha s¶n xuÊt ®îc vµ sau khi cã ý kiÕn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh. C¨n cø vµo danh môc vËt t, thiÕt bÞ, nhiªn liÖu ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®· ®îc Bé Th¬ng m¹i xÐt duyÖt, Côc H¶i quan c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng theo dâi viÖc nhËp khÈu miÔn thuÕ cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng dÇu khÝ. Trêng hîp c¸c nhµ thÇu phô nhËp khÈu hµng ho¸ theo sù uû quyÒn cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng dÇu khÝ th«ng qua c¸c hîp ®ång dÞch vô dÇu khÝ trªn c¬ së danh môc hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu do Bé Th¬ng m¹i duyÖt cho tæ chøc c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng dÇu khÝ th× Côc H¶i quan c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng theo dâi viÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu nh ®èi víi c¸c tæ chøc c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng dÇu khÝ. III. Truy thu thuÕ nhËp khÈu 1. Tæ chøc, c¸ nh©n sö dông hµng ho¸, vËt t, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®· ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã) nÕu sö dông vµo môc ®Ých kh¸c kh«ng nh»m môc ®Ých phôc vô ho¹t ®éng dÇu khÝ hoÆc nhîng b¸n t¹i ViÖt Nam th× ph¶i ®îc phÐp cña Bé Th¬ng m¹i vµ ph¶i kª khai vµ truy nép thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã) vµ
  3. 3 c¸c lo¹i thuÕ kh¸c cã liªn quan trong vßng 2 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy lý do miÔn thuÕ thay ®æi. §èi víi vËt t, thiÕt bÞ nhËp khÈu theo ph¬ng thøc "t¹m nhËp t¸i xuÊt" ®îc miÔn nép thuÕ nhËp khÈu, trêng hîp kh«ng t¸i xuÊt ra khái ViÖt Nam sau khi kÕt thóc hîp ®ång hoÆc nhîng b¸n t¹i ViÖt Nam ph¶i kª khai vµ truy nép thuÕ nhËp khÈu trong vßng 2 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy lý do miÔn thuÕ thay ®æi. Trêng hîp tæ chøc c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng dÇu khÝ chuyÓn giao «t« ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ miÔn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã) cho Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam theo cam kÕt t¹i c¸c hîp ®ång dÇu khÝ th× Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam lµ ®èi tîng ph¶i truy nép thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã). ViÖc kª khai vµ truy nép thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã) thùc hiÖn nh híng dÉn t¹i LuËt thuÕ xuÊt khÈu, LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh híng dÉn hai luËt trªn vµ Th«ng t sè 65/ TT-TCT ngµy 24/9/1996 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn vÒ c¸ch x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu vµ gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu miÔn thuÕ nay thay ®æi lý do miÔn thuÕ. 2. Tæ chøc c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng dÇu khÝ kh«ng ph¶i truy thu thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c cã liªn quan ®èi víi c¸c trêng hîp sau: ChuyÓn giao vËt t, thiÕt bÞ nhËp khÈu miÔn thuÕ cho Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam theo tho¶ thuËn trong c¸c hîp ®ång dÇu khÝ ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng dÇu khÝ. ChuyÓn nhîng «t« nhËp khÈu miÔn thuÕ cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c tiÕn hµnh ho¹t ®éng dÇu khÝ trong trêng hîp chuyÓn nhîng quyÒn vµ nghÜa vô quy ®Þnh trong hîp ®ång dÇu khÝ. Quy ®Þnh nµy chØ ¸p dông ®èi víi sè «t« ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu tríc khi ban hµnh Th«ng t nµy. 3. Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng dÇu khÝ kh«ng ph¶i truy thu thuÕ nhËp khÈu nhng ph¶i nép c¸c lo¹i thuÕ kh¸c cã liªn quan ®èi víi c¸c tr- êng hîp chuyÓn nhîng c¸c vËt t, thiÕt bÞ ®îc nhËp khÈu miÔn thuÕ cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng dÇu khÝ. IV. §iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t nµy ¸p dông ®èi víi c¸c tê khai h¶i quan kÓ tõ ngµy 01/01/1998. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Th«ng t nµy thay thÕ cho Th«ng t sè 75/TC-TCT ngµy 20/10/1995 cña Bé Tµi chÝnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó cã híng dÉn bæ sung kÞp thêi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2