intTypePromotion=1

Thông tư 35/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
82
lượt xem
3
download

Thông tư 35/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 35/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 237/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 35/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  cña  é   h ¬ n g  m ¹i S è  35/1999/TT­B T M   B T n g µ y 30 th¸ng 12 n¨ m   1999 H íng d É n  thùc  Ö n   hi Q u y Õt ® Þ n h  sè 237/1999/Q§­T T g  n g µ y   24/12/1999  c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  v Ò  ®i Ò u  h µ n h   x u Êt  h È u   k g¹o vµ n h Ë p   h È u   h © n  bã n  n¨ m  2000 k p C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh   237/1999/Q§­ sè  TTg cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ,   ngµy  24/12/1999  ®iÒu  vÒ  hµnh xuÊt khÈu  vµ    g¹o  nhËp khÈu  ph©n bãn  n¨m   2000; Sau    khithèng  nhÊt víi N«ng      Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnN«ng  th«n; Bé  Th¬ng    m¹ihíng dÉn    thùc hiÖn    QuyÕt  ®Þnh  trªnnh  nªu    sau:   I. Ò  x u Êt k h È u  g¹o  V ViÖc xuÊt khÈu    g¹o  îc thùc  ®   hiÖn theo quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  sè  237/1999/Q§­TTg ngµy  th¸ng12  24    n¨m  1999 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ.Riªng     cã  mét  ®iÓm   sè  trongQuyÕt    ®Þnh  îchiÓu  thùc hiÖn  thÓ  sau: ®   vµ    cô  nh    1.Doanh    nghiÖp  ®Çu   mèi  xuÊtkhÈu    g¹o: Theo  phô    01  lôcsè  kÌm  theo Th«ng     tnµy. 2.Ph©n      bæ chØ      iÖutÊn  xuÊtkhÈu  tiªu1,2 tr   g¹o    cho    c¸cTæng C«ng    ty, C«ng    tycña Trung ¬ng, c¸c doanh      nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµiho¹t®éng      tronglÜnh    vùc s¶n  xuÊt,chÕ    biÕn    g¹o xuÊtkhÈu:   Theo  phô    02  lôcsè  kÌm  theo Th«ng     tnµy. 3.XuÊt    khÈu    g¹o vµo  tr thÞ  êng  míi: C¸c doanh  nghiÖp  ngoµi®Çu     mèi cña    c¸cthµnh  tÊtc¶    phÇn kinh tÕ,cã      ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu, nÕu    t×m  îc thÞ  ®   tr êng    tiªuthô    míi (ngoµic¸c níc nh        Phil ines,Indonesia,Malaysia vµ  ipp       Iraq,   Iran), ® îchîp ®ång       ký      víi ®iÒu  c¸c kiÖn  ¬ng    lî    cao  th m¹icã  igi¸c¶  , h¬n  hoÆc   b»ng    gi¸híng dÉn    trong tõng      göiv¨n b¶n    thêikú,th×      (kÌm theo    hîp ®ång)    vÒ Bé Th¬ng      m¹i®Ó xem    xÐt cho  xuÊtkhÈu.   4.Uû      th¸cxuÊtkhÈu    g¹o: ­  ViÖc  th¸c xuÊt  uû    khÈu  nhËn  th¸c xuÊt  vµ  ñy    khÈu  gi÷a c¸c doanh  nghiÖp ®Çu  mèi ® îc thùc hiÖn trªn  c¬  së quy ®Þnh  t¹ Th«ng  t i  sè  18/1998/TT­BTM  ngµy 28/8/1998 cña Bé  Th¬ng m¹i híng dÉn  thùc hiÖn  NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy 31/7/1998 cña    ChÝnh  phñ.ChØ     îc   tiªu®   trõvµo    chØ    tiªucña doanh nghiÖp  th¸c,nhng  uû    kim ng¹ch xuÊt khÈu    îc   sÏ®   tÝnh  cho  doanh nghiÖp nhËn  th¸cxuÊtkhÈu. uû      ­ Trong  êng    tr hîp    c¸c doanh nghiÖp  ®Çu  mèi  îc phÐp  ®   tham    gia xuÊt  khÈu  th¸c®èi víic¸c hîp ®ång  uû            xuÊt khÈu  vµo      g¹o  c¸c thÞ  êng  tr tËp trung,   th×  chØ    îctrõvµo  tiªu®     chØ    tiªucña doanh nghiÖp  th¸cvµ  uû    kim  ng¹ch ® îc     tÝnh cho  doanh  nghiÖp  th¸c. uû 
  2. 2 5. XuÊt khÈu g¹o s¶n xuÊt  c¸c  ë  tØnh khu vùc miÒn  B¾c   miÒn  vµ  Trung: KhuyÕn  khÝch  xuÊt khÈu    g¹o s¶n xuÊt ë      c¸c tØnh niÒm  B¾c   miÒn  vµ  Trung. C¸c    doanh  nghiÖp  thuéc mäi thµnh  phÇn  kinh  cã  tÕ  ®¨ng  m∙  ký  sè  doanh nghiÖp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu, nÕu  kh¸ch hµng  thÞ  êng,   cã    vµ  tr   ký  îc hîp  ®   ®ång xuÊt khÈu  g¹o      giao hµng  i   t¹  c¶ng  c¸c miÒn B¾c   miÒn  vµ  Trung,th× göiv¨n b¶n          (kÌm theo hîp ®ång) vÒ  Th¬ng      îcxem          Bé  m¹i®Ó ®   xÐt cho xuÊtkhÈu.   II. Ò  n h Ë p  k h È u  p h © n  b ã n  V VÒ   nhËp khÈu ph©n bãn  îcthùc hiÖn  ®     theo quy ®Þnh  i t¹  QuyÕt ®Þnh  sè  237/1999/Q§­TTg  ngµy  th¸ng1  24    n¨m 1999 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ; Bé Th¬ng    m¹i th«ng b¸o danh s¸ch    c¸c doanh nghiÖp ®Çu  mèi nhËp  khÈu  ph©n bãn  n¨m  2000 theo phô    03    lôcsè  kÌm  theo Th«ng     tnµy. C¸c doanh nghiÖp ®Çu  mèi  îc phÐp  ®   nhËp khÈu ph©n bãn theo nhu  cÇu  s¶n xuÊtkinh doanh.     III.V Ò  c h Õ  ® é  b¸o c¸o    C¸c doanh  nghiÖp  xuÊt khÈu  g¹o  nhËp  vµ  khÈu ph©n  bãn  thùc hiÖn  chÕ     ®é b¸o c¸o nh quy  ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh  0248/1999/Q§­ sè  BTM  ngµy  11/3/1999    vÒ híng  dÉn  thùc hiÖn  QuyÕt ®Þnh   20/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  13/2/1999 cña Thñ t íng ChÝnh  phñ. Tæ  Thêng trùc  §iÒu hµnh cã tr¸ch   nhiÖm  tæng  hîp c¸c B¸o c¸o cña  doanh nghiÖp    ®Ó b¸o  c¸o  Th¬ng    Bé  m¹i theo quy    ®Þnh. iV. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Bé  Th¬ng  m¹i    ®Ò nghÞ   c¸c  Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc   ChÝnh phñ,Uû    ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, c¬    quan Trung ¬ng cña    c¸c §oµn  thÓ  th«ng b¸o    néi dung  Th«ng    t nµy cho    c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn  qu¶n    lýcña  m×nh  biÕt vµ    thùc hiÖn, ®ång        thêi ph¶n ¶nh cho  Th¬ng    Bé  m¹i nh∙ng  vÊn    ®Ò ph¸t sinh    trong qu¸ tr×nh thùc   hiÖn    ®Ó kÞp    thêi®iÒu  chØnh    phïhîp. Th«ng   tnµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    1/1/2000 ®Õn     ngµy  31/12/2000.
  3. 3 P h ô  lôc sè 01 (KÌm  theo Th«ng   35/TT­   tsè  BTM   ngµy  30/12/1999) C¸c d o a n h  n g hi Ö p  ® Ç u  m èi x u Êt k h È u  g¹o n¨ m  2 0 00 01 C«ng   ¬ng    tyl thùc tØnh  Giang    An  02 C«ng      tyXNK   n«ng  nghiÖp  thùc phÈm   Giang   An  03 C«ng      tyXNK   Giang An  04 C«ng    lÞch vµ    iÓnmiÒn    Giang   tydu    ph¸ttr   nóiAn  05 C«ng   ¬ng    tyl thùc CÇn     Th¬ 06 N«ng  êng    tr S«ng  HËu  tØnh  CÇn   Th¬ 07 N«ng  êng  §á    tr Cê  tØnh  C©ng  Th¬ 08 C«ng      tyTNHH   K«ng  Mª  CÇn   Th¬ 09 C«ng      tyXNK  ¬ng  l thùc VTNN     §ång  Th¸p 10 C«ng      tyXNK   tæng    hîp §ång  Th¸p 11 C«ng   ¬ng    tyl thùc Long    An 12  C«ng    tyXNK   tæng    hîp VÜnh  An 13.C«ng   ¬ng    tyl thùc thùc phÈm       VÜnh  Long 14 C«ng      tyXNK     KiªnGiang 15 C«ng    ¬ng        tyth m¹iKiªnGiang 16 C«ng   ¬ng    tyl thùc TiÒn    Giang 17 C«ng    ¬ng    tyth nghiÖp  tæng    hîp TiÒn  Giang 18 C«ng   ¬ng    tyl thùc vµ    XNK   Vinh Trµ  19 C«ng   ¬ng    tyl thùc Sãc    Tr¨ng 20  C«ng   ¬ng  tyl thùc Minh      H¶i tØnh  Liªu B¹c  21  C«ng    tyXNK   n«ng  s¶n  thùc phÈm   Mau   Cµ  22  C«ng    tyXNK     Th¸iB×nh 23  C«ng   ¬ng  tyl thùc TP.HCM   24  Tæng  C«ng    ¬ng    tyth m¹itæng      hîp SµiGßn 25 Tæng    C«ng    tyn«ng  nghiÖp    SµiGßn 26  C«ng    tyXNK   tØnh  BÕn   Tre 27 Tæng    C«ng   ¬ng  tyl thùc miÒn    Nam   (Bé    PTNT) NN &  28 Tæng    c«ng   ¬ng  tyl thùc miÒn    B¾c  (BNN&PTNT)
  4. 4 29 C«ng      tyDÞch  §Çu   vô  tXNK   tæng    hîp §ång  Th¸p  êi(GEDOSICO) M   30 Tæng    C«ng    tyVËt   tn«ng  nghiÖp    TW (Bé  NN&PTNT) 31  C«ng    tyXNK   tØnh  VÜnh  Long 32  C«ng    ¬ng    tyth m¹iXNK   tØnh  §ång  Th¸p 33  C«ng    tyn«ng  s¶n  thùc phÈm     XNK   Sãc  Tr¨ng 34  C«ng    tyTNHH    ­SXKD    ­XNK   tæng    hîp Long  An 35  C«ng      tycæ phÇn  TNTH   CBLT  vµ  ThètNèt    tØnh  CÇn   Th¬ 36  C«ng    tyTNHH   n«ng  s¶n  Vinh  Ph¸tTP.HCM   37  C«ng    tyTNHH   Thanh  Hoµ  tØnh  TiÒn  Giang 38  C«ng    ¬ng    Vinh tyth m¹iTrµ  39  C«ng    tychÕ  biÕn  hÊp  g¹o  JFT­RICE, Long    An 40  C«ng    tychÕ  biÕn  ViÖtNguyªn,TiÒn  g¹o      Giang 41  C«ng    tyxay    x¸tchÕ  biÕn ¬ng  l thùc UNIFOOD     TiÒn  Giang 42  C«ng    tyAngimex­Kitoku,An    Giang 43  C«ng    tyNSTP   thuéc Tæng    C«ng    ¬ng      tyth m¹iSµiGßn 44  C«ng    tyn«ng  thæ  s¶n    II(Bé  Th¬ng  m¹i) 45  C«ng    tykinhdoanh    chÕ  biÕn ¬ng  l thùc XK    VINAFOOD   II) 46  C«ng   ¬ng  tyl thùc T©n    B×nh  §«ng  (VINAFOOD   II) 47  C«ng   ¬ng  tyl thùc VTNN     B×nh  T©y  (VINAFOOD   II)                       
  5. 5 P h ô  lôc sè 02 (KÌm  theo Th«ng   35/TT­   tsè  BTM   ngµy  30/12/1999) Gia o c h Ø  tiªu u Êt k h È u  g¹o n¨ m  2 00 0  x                                     §¬n  tÝnh:1000                                       vÞ    tÊn. ST Tªn  doanh  nghiÖp  Sè îng l T A C¸c  doanh  nghiÖp  Trung  ¬ng  1.100 1 Tæng  C«ng    tyL¬ng  thùc miÒn    B¾c 410 2 Tæng  C«ng    tyL¬ng  thùc miÒn    Nam   510 3 Tæng  C«ng    tyVËt   tn«ng  nghiÖp  Trung  ¬ng  30 4 C«ng    tyGedosico 70 5 C«ng    tyN«ng  thæ  s¶n  II 20 6 C«ng    tyL¬ng  thùc T©n    B×nh  §«ng 20 7 C«ng    tyL¬ng  thùc vËttn«ng       nghiÖp B×nh    T©y 20 8 C«ng    tyKinh  doanh  chÕ  biÕn  L¬ng  thùc xuÊtkhÈu      20 B C¸c  doanh  nghiÖp  vèn  cã  §TNN 100 1 C«ng    tyChÕ   biÕn    g¹o hÊp  JFT­Rice    t¹ Long  i An 35 2 C«ng    tyChÕ   biÕn    g¹o ViÖtNguyªn      t¹ TiÒn  i Giang 20 3 C«ng  ty Xay x¸t  chÕ  biÕn L¬ng thùc XK  t¹ TiÒn  i 35 Giang 4 C«ng    tyAngimex­Kitokut¹ An      Giang i 10 Tæng   céng 1.200 (Riªng g¹o    hÊp, C«ng    ty ChÕ  biÕn g¹o hÊp JFT­Rice  îc xuÊt  ®   khÈu  theo kh¶    n¨ng chÕ biÕn,kh«ng      trõvµo  l   îcgiao t¹ v¨n b¶n  sè îng ®         i nµy).
  6. 6 P h ô  lôc sè 03 (KÌm  theo Th«ng   35/TT­   tsè  BTM   ngµy  30/12/1999) C¸c d o a n h  n g hi Ö p  ® Ç u  m èi n h Ë p  k h È u   p h © n  b ã n  n¨ m  2 0 00 1­ C«ng      tyLadfceo Long    an tØnh  Long  An 2­ C«ng      tyL¬ng  thùc Long    An ­       3­ C«ng      tyXNK   Tæng    hîp Long  An ­ 4­ C   VT    LT    T  NN vµ  §ång  Th¸p tØnh  §ång  Th¸p 5­ CT  TN  XNK           TH §ång  Th¸p ­ 6­ CT   An    LT  Giang tØnh  Giang An  7­ CT  XNK         NS Thùc  phÈm   Giang An  ­ 8­ CT   TiÒn    LT  Giang tØnh  TiÒn  Giang 9­ CT         TiÒn    VT N N    Giang ­ 10­ CT   T  VÜnh    LT  P  Long tØnh  VÜnh  Long 11­ CT     XNK   VÜnh  Long ­ 12­ CT   TP    LT  Sãc Tr¨ng tØnh  Sãc  Tr¨ng 13­ CT   CÇn     LT  Th¬ tØnh  CÇn   Th¬ 14­   VT  NN  CÇn    CT  KT    Th¬ ­ 15­ N«ng  êng    tr S«ng  HËu ­ 16­ CT   Minh    LT  H¶i tØnh  Liªu B¹c  17­   DV  VT  NN  B¹c   CT    KT    Liªu ­ 18­ CT     XNK     Cµ  NS TP  Mau tØnh  Mau Cµ  19­ CT     XNK     KiªnGiang tØnh    KiªnGiang 20­ CT         TM KiªnGiang ­ 21­ CT  VT        NN §ång  Nai tØnh  §ång  Nai 22­ CT     TNHH   Hydro­   AgriVN TP.HCM 23­ TCT        NN SµiGßn ­ 24­ CT     TNHH   TMDV   TÊn  ng H ­ 25­ CT     Hachimex    H¶iPhßng TP.    H¶i Phßng 26­ CT  VT    Anh  Néi     TH Hµ  Hµ  TP.  Néi Hµ  27­ CT   KD     SX  XNK  Nam   Hµ tØnh  Nam   §Þnh 28­ CT     XNK   Thanh  Ho¸ tØnh  Thanh  Ho¸ 29­ CT   NN     VT  NghÖ     An  tØnh  NghÖ   An 30­ CT     XNK   TÜnh Hµ  tØnh  TÜnh Hµ 
  7. 7 31­ CT   NN       VT  QN tØnh  Qu¶ng  Nam 32­  VT  N«ng l©m  CT   KT    nghiÖp  Qu¶ng  ng∙i   tØnh  Qu¶ng  Ng∙i 33­ CT   XNK     §T  Daklak tØnh  Daklak 34­ CT  L¬ng      thùc VT NN       §¨kl¨k ­ 35­ CT       TM Gia  Lai tØnh  Gia  Lai 36­ CT   KT      VT  NN Phó  Yªn tØnh  Phó  Yªn 37­ CT         TM TH Phó  Yªn ­ 38­ CT   NN     VT  B×nh §Þnh tØnh  B×nh  §Þnh 39­   TC TVT  N«ng  nghiÖp  Bé  NN&   PTNT 40­TCT LT    miÒn  Nam ­ 41­ TCT  miÒn    LT  B¾c ­ 42­ TCT    cao  ViÖtNam su    ­ 43­ TCT  phª ViÖtNam     cµ      ­ 44­ CT  LT  CN       vµ  TP ­ 45­ CT  XNK       Ngò  cèc ­ 46­ TC   Ho¸    T  chÊtViÖtNam     Bé  C«ng  nghiÖp  47­ CT     XNK   Tæng    hîp 3 Bé  Th¬ng    m¹i 48­ CT     XNK   Kho¸ng  s¶n ­ 49­ CTSX       giac«ng  hµng  (Prosimex) XK  ­ 50­ CT  Ph¸ttr   DL        iÓn§T  KHKT   IDC TT  KHTN&CN Q G 51­ CTSX     XNK   TTCNMT H§LMHTX 52­ CTXNK     Tæng    chuyÓn  hîp vµ  giao C«ng    nghÖ  VN   H§LM   HTX.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2