Thông tư 35/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
49
lượt xem
1
download

Thông tư 35/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 35/2001/TT-BTC về việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, các nhân trong nước do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 35/2001/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 35/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 25 tháng 5 năm 2001 THÔNG TƯ B TÀI CHÍNH S 35 /2001/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2001 HƯ NG D N VI C N P TI N THUÊ T, GÓP V N LIÊN DOANH B NG GIÁ TRN QUY N S D NG T C A CÁC T CH C, H GIA ÌNH, CÁ NHÂN TRONG NƯ C Căn c Lu t t ai, Lu t S a i b sung m t s i u c a Lu t t ai; Căn c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c; Căn c Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11/2/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n vi c n p ti n thuê t, góp v n liên doanh b ng giá tr quy n s d ng t c a các t ch c, h gia ình cá nhân trong nư c như sau: Ph n 1 N P TI N THUÊ T I- I TƯ NG PH I N P TI N THUÊ T: 1- Các i tư ng ư c nhà nư c cho thuê t theo quy nh t i i u 9 Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11/2/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai (g i chung là Ngh nh s 04/2000/N - CP), (Ph l c I kèm theo Thông tư này), ph i n p ti n thuê t trên toàn b di n tích t thuê. 2- T ch c kinh t ư c giao t s d ng vào s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i sau ngày 1/1/1999. 3- Các i tư ng ư c giao t không thu ti n s d ng t qui nh t i kho n 1 i u 7 Ngh nh s 04/2000/N -CP n u s d ng m t ph n vào m c ích s n xu t, kinh doanh, d ch v ngoài m c ích s d ng t ư c giao (Ph l c I kèm theo Thông tư này), thì ph i n p ti n thuê t i v i ph n di n tích t s d ng vào s n xu t kinh doanh d ch v . 4- T ch c kinh t ã ư c nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t ho c ã nh n chuy n như ng quy n s d ng t mà ã n p ti n s d ng t ho c tr ti n nh n chuy n như ng có ngu n g c t ngân sách nhà nư c ph i chuy n sang thuê t và n p ti n thuê t.
 2. 5- T ch c, cá nhân làm nhi m v khai thác khoáng s n, v t li u xây d ng v.v... hàng năm ph i th c hi n n p ti n thuê i v i ph n di n tích t ang th c hi n khai thác. II- I TƯ NG KHÔNG PH I N P TI N THUÊ T: 1- T ch c, h gia ình, cá nhân ư c nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t theo quy nh t i i u 8 Ngh nh 04/2000/N -CP (Ph l c II ính kèm Thông tư này). 2- Các i tư ng ư c giao t không thu ti n s d ng t qui nh t i kho n 2, kho n 3 i u 7 (Ph l c II ính kèm Thông tư này) và kho n 1 i u 7 Ngh nh s 04/2000/N -CP (tr ph n t s d ng vào m c ích s n xu t kinh doanh ã nói t i kho n 3 M c I Ph n I Thông tư này). 3- T ch c kinh t ã nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp t ngư i khác ho c ã ư c nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t mà ti n ó không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c thì không ph i chuy n sang thuê t. Trư ng h p nh n chuy n như ng quy n s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p kèm theo chuy n m c ích s d ng t ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép mà ti n ã tr cho vi c nh n chuy n như ng, chuy n m c ích s d ng t không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c thì không ph i chuy n sang thuê t và không ph i n p ti n thuê t. 4- T ch c ang s d ng t có ngu n g c t t c a h gia ình, cá nhân s d ng h p pháp sau khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép s d ng di n tích t ó làm văn phòng, nhà xư ng s n xu t, kinh doanh thì không ph i chuy n sang thuê t, không ph i n p ti n thuê t. 5- T ch c nhà nư c ư c cơ quan Nhà nư c cho phép s d ng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh v i t ch c, cá nhân nư c ngoài. 6- T ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n trong lòng t không ph i n p ti n thuê t i v i ph n di n tích không s d ng trên m t t. III- XÁC NNH TI N THUÊ T VÀ N P TI N THUÊ T: 1- S ti n thuê t 1 năm ( /năm) ư c tính b ng di n tích t thuê (m2) nhân v i ơn giá thuê t 1 năm ( /m2/năm). - Di n tích tính ti n thuê t là toàn b di n tích do t ch c, h gia ình, cá nhân ang qu n lý, s d ng vào s n xu t kinh doanh. Di n tích này ư c xác nh theo h p ng thuê t và b n kê khai ăng ký n p ti n thuê t; Trư ng h p chưa có h p ng thuê t thì căn c vào h sơ giao t ho c h sơ bàn giao cơ s s n xu t kinh doanh, h sơ thuê t ho c b n t kê khai c a ngư i s d ng t. Khi xác nh l i chính th c di n tích s i u ch nh theo th c t . - ơn giá thuê t 1 năm ư c xác nh như sau: ơn giá thuê Giá 1m2 t do H s tính giá thuê t áp d ng cho t ng t UBND c p t nh nhóm ngành ngh kinh doanh quy nh t i
 3. quy nh theo i u 2 B n quy nh khung giá cho thuê t m t năm = khung giá các x i v i các t ch c trong nư c ư c Nhà ( /m2/năm) lo i t c a nư c cho thuê t ban hành kèm theo Quy t Chính ph nh s 1357 TC/Q /TCT ngày 30/12/1995 c a B Trư ng B Tài chính. + ơn giá ti n thuê t i v i các d án u tư xây d ng k t c u h t ng Khu Công nghi p (KCN), Khu Ch xu t (KCX), Khu Công ngh cao (KCNC) ư c tính b ng 80% ơn giá thuê t theo cách xác nh trên. + Ti n thuê t tính cho năm u tiên và năm cu i cùng c a th i h n thuê t ư c xác nh theo s tháng cho thuê th c t . i v i ph n di n tích t xin tr l i Nhà nư c thì tính ti n thuê t n th i i m bàn giao. Trong trư ng h p t ch c, h gia ình, cá nhân ã có văn b n ngh tr l i t, nhưng Nhà nư c chưa nh n bàn giao thì sau 01 tháng k t ngày có biên b n ch p thu n tr l i t gi a bên thuê t và cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho thuê t, t ch c không ph i n p ti n thuê t i v i ph n di n tích này. 2- Th i i m tính ti n thuê t: Th i i m tính ti n thuê t là th i i m doanh nghi p ư c bàn giao t s d ng. 3- N p ti n thuê t: - T ch c, h gia ình, cá nhân thu c i tư ng ph i n p ti n thuê t ph i n p t kê khai ăng ký n p ti n thuê t (M u s 1 ính kèm Thông tư này) và các ch ng t liên quan cho cơ quan thu ti n thuê t ch m nh t là 1 tháng k t th i i m tính ti n thuê t. - t thuê (bao g m c kho n thu s d ng v n trong trư ng h p s d ng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh quy nh t i Ph n II c a Thông tư này) t i a bàn (qu n, huy n) nào thì ti n thuê t n p vào ngân sách Nhà nư c t i Kho b c Nhà nư c c a a bàn (qu n, huy n) ó theo úng M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. Vi c n p ti n thuê t ư c th c hi n theo nh kỳ m i năm 2 l n, m i l n n p 50% s ti n thuê t tính trong 1 năm. L n u ch m nh t là ngày 30/6, l n sau ch m nh t là ngày 30/10 c a năm. - Ti n thuê t n p hàng năm và ư c h ch toán vào giá thành s n xu t kinh doanh hàng năm c a i tư ng thuê t. Trư ng h p n p 1 l n cho nhi u năm thì ư c phân b theo s năm ã n p ti n thuê t và h ch toán vào giá thành s n xu t kinh doanh tương ng v i s năm ó. 4- Nghĩa v c a t ch c, h gia ình, cá nhân khi ư c nhà nư c cho thuê t: 4.1 - T ch c, h gia ình, cá nhân ư c nhà nư c cho thuê t ph i n p ti n thuê t úng th i h n, n p ti n thuê t vào Kho b c Nhà nư c và ch u s hư ng d n c a cơ quan thu tr c ti p qu n lý thu ti n thuê t.
 4. 4.2- t s d ng ã n p ti n thuê t theo quy nh t i Thông tư này thì không ph i n p thu s d ng t nông nghi p ho c thu nhà t. 5- Mi n, gi m ti n thuê t: T ch c, h gia ình, cá nhân trong nư c ư c nhà nư c cho thuê t ư c mi n ho c gi m ti n thuê t trong các trư ng h p sau ây: 5.1- Mi n ti n thuê t trong th i gian d án xây d ng cơ b n. Trư ng h p d án có nhi u h ng m c công trình ho c giai o n xây d ng c l p v i nhau thì tính mi n gi m ti n thuê t theo t ng h ng m c ho c giai o n xây d ng c l p ó; Trư ng h p không th tính riêng ư c theo h ng m c ho c giai o n xây d ng c l p thì th i gian xây d ng cơ b n ư c tính theo h ng m c công trình có t tr ng v n l n nh t. 5.2- Mi n ti n thuê t k t ngày xây d ng cơ b n hoàn thành th c hi n khuy n khích ưu ãi u tư trong nư c, (Ph l c III ính kèm Thông tư này) theo phê duy t d án u tư c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 5.3- Mi n ti n thuê t 3 năm k t ngày xây d ng cơ b n hoàn thành i v i doanh nghi p có nhà máy, xí nghi p n m trong n i thành ph , n i th xã khi th c hi n quy ho ch di chuy n ra ngo i thành, ngo i th . 5.4- Mi n, gi m ti n thuê t cho Thương nhân ho t ng thương m i t i a bàn mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c theo quy nh c a Ngh nh 20/1998/N -CP ngày 31/3/1998 như sau: - Mi n ti n thuê t trong 5 năm u và ư c gi m 50% ti n thuê t trong 5 năm ti p theo cho Thương nhân kinh doanh khu v c II. - Mi n ti n thuê t xây d ng, m r ng cơ s kinh doanh cho Thương nhân kinh doanh khu v c III. 5.5- T ch c, h gia ình, cá nhân thuê t mà trong cùng th i gian ư c hư ng nhi u m c mi n ho c gi m ti n thuê t theo quy nh t i ti t 5.2, 5.3, 5.4 kho n 5 này ho c ư c quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t khác thì ch ư c hư ng m t m c mi n ho c gi m cao nh t. Sau khi ã mi n, gi m ti n thuê t theo quy nh t i ti t 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, kho n 5 này mà t ch c, h gia ình, cá nhân n p trư c ti n thuê t 01 l n cho nhi u năm ngay trong năm u, thì ư c gi m ti p ti n thuê t như sau: N p cho 5 năm thì ư c gi m 5% s ti n thuê t c a 5 năm ó, n p cho th i h n thuê t trên 5 năm, thì c m i năm tăng thêm ư c gi m c ng thêm 1% (n p cho 6 năm ư c gi m 6%, n p cho 7 năm ư c gi m 7%...), nhưng t ng m c gi m không vư t quá 25% s ti n thuê t ph i n p c a th i gian ó; Trư ng h p n p ti n thuê t cho toàn b th i gian thuê t trên ba mươi (30) năm thì ư c gi m 30% s ti n thuê t ph i n p.
 5. 5.6- i v i khách s n, nhà ngh , nhà khách ho t ng kinh doanh theo mùa v , n u n p y ti n thuê t theo qui nh t i Thông tư này mà b l thì ư c xét gi m ti n thuê t. S ti n ư c gi m tương ng v i s l , nhưng m c gi m t i a là 50% s ti n thuê t ph i n p. 5.7- i v i t thuê s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i mà b thiên tai, ho ho n làm thi t h i s n lư ng ơc xét mi n gi m ti n thuê t tương ng v i m c mi n gi m c a thu s d ng t nông nghi p c th như sau: + M c thi t h i s n lư ng c a m t năm t 10 n dư i 20% ư c gi m ti n thuê t tương ng v i m c b thi t h i; + M c thi t h i s n lư ng c a m t năm t 20 n dư i 30%, gi m 60% ti n thuê ph i n p; + M c thi t h i s n lư ng c a m t năm t 30 n dư i 40%, gi m 80% ti n thuê ph i n p; + M c thi t h i s n lư ng c a m t năm t 40% tr lên, mi n n p ti n thuê tm t năm. Vi c xác nh m c thi t h i mi n, gi m ti n thuê t qui nh t i ti t này ư c áp d ng theo phương pháp xác nh m c thi t h i gi m, mi n thu s d ng t nông nghi p 5.8- i v i t thuê s d ng vào m c ích s n xu t kinh doanh mà không ph i là s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i khi b thiên tai, ho ho n, tai n n b t kh kháng b thi t h i tài s n t 20% n dư i 50% giá tr tài s n thì ư c gi m 50% ti n thuê t ph i n p trong m t năm; Thi t h i tài s n t 50% tr lên ư c mi n n p ti n thuê t c a c năm. T l thi t h i ư c tính b ng giá tr tài s n b thi t h i trên t ng giá tr tài s n hi n có t i th i i m ngay trư c khi b thi t h i. 5.9- S ti n thuê t làm căn c tính mi n ho c gi m theo quy nh t i ti t 5.6, 5.7, 5.8 là s ti n thuê t ph i n p sau khi ã tr mi n ho c gi m theo quy nh t i ti t 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 kho n 5 (n u có). 5.10- Vi c th c hi n mi n, gi m ti n thuê t theo quy nh t i Thông tư này ư c áp d ng i v i t t c các d án ư c nhà nư c cho thuê t trư c và sau khi Thông tư này có hi u l c thi hành. - i v i các d án ang trong th i kỳ xây d ng cơ b n ư c gi m ti n thuê t theo qui nh t i Thông tư 70/TC-QLCS ngày 7/10/1997 thì nay ư c hư ng mi n ti n thuê t theo qui nh t i ti t 5.1 kho n 5 này cho th i gian xây d ng cơ b n còn l i. - i v i d án ã i vào ho t ng k t ngày xây d ng cơ b n hoàn thành cho n th i i m Thông tư này có hi u l c mà v n còn th i gian ư c hư ng mi n ho c gi m ti n thuê t qui nh t i ti t 5.2, 5.3, 5.4 kho n 5 thì ư c mi n ho c gi m ti n thuê t cho th i gian ư c mi n ho c gi m ti n thuê t còn l i.
 6. 5.11- ư c mi n gi m ti n thuê t, t ch c, h gia ình, cá nhân ph i có ơn xin mi n ho c gi m ti n thuê t kèm theo gi y t c n thi t g i n cơ quan thu tr c ti p qu n lý thu ti n thuê t, h sơ g m: - ơn ngh mi n, gi m ti n thuê t; Riêng trư ng h p xin gi m, mi n theo quy nh t i ti t 5.7, 5.8 kho n 5 này thì ph i g i kèm các h sơ, gi y t ch ng minh có thi t h i v s n xu t, tài s n. - Gi y phép u tư ho c ăng ký kinh doanh; - Quy t nh cho thuê t ho c t khai ăng ký n p ti n thuê t; - Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n (n u có). Ph n 2 GÓP V N LIÊN DOANH B NG GIÁ TRN QUY N S D NG T; X LÝ TRƯ NG H P Ã NH N N VÀ Ã HOÀN TR TI N THUÊ T GÓP V N LIÊN DOANH, Ã N P TI N S D NG T HO C Ã NH N CHUY N NHƯ NG QUY N S D NG T I- Góp v n liên doanh b ng giá tr quy n s d ng t v i t ch c, cá nhân trong nư c. 1- t nông nghi p, t lâm nghi p ư c giao khi dùng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh ti p t c s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i thì giá tr quy n s d ng t c a bên có t góp v n liên doanh do các bên tho thu n, nhưng giá t xác nh giá tr quy n s d ng t không ư c th p hơn giá t nông nghi p do UBND c p t nh quy nh theo khung giá t do Chính ph ban hành. Bên có t góp v n liên doanh ph i n p thu s d ng t nông nghi p theo quy nh c a pháp lu t, không ph i n p ti n thuê t, không ph i n p ti n thu v s d ng v n ngân sách nhà nư c. 2- Góp v n trong trư ng h p ư c phép chuy n m c ích s d ng t t nông nghi p, t lâm nghi p sang s d ng vào m c ích khác ho c góp v n b ng t thuê thì giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh ư c xác nh b ng ti n thuê t n p cho ngân sách Nhà nư c theo m c ích s d ng m i trong th i h n liên doanh. 3- Trư ng h p bên có t góp v n liên doanh mà t ó ã n p ti n s d ng t theo quy nh t i M c IV, Ph n II này thì bên có t góp v n liên doanh ch ph i n p thu t, không ph i n p ti n thuê t, không ph i n p ti n thu v s d ng v n ngân sách nhà nư c. II- Góp v n liên doanh b ng giá tr quy n s d ng t v i t ch c, cá nhân nư c ngoài: T ch c bên Vi t Nam ư c Nhà nư c cho phép s d ng giá tr quy n s d ng t (ti n thuê t) góp v n liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài, thì giá thuê t do các bên tho thu n, nhưng không ư c th p hơn ơn giá
 7. thuê t, m t nư c, m t bi n áp d ng i v i các hình th c u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Qui nh v góp v n b ng giá tr quy n s d ng t c th như sau: 1- i v i t ch c ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t, t ch c ã nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp t ngư i khác mà ti n ó không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c ho c s d ng t c a h gia ình, cá nhân có quy n s d ng t h p pháp nhưng không ph i là t do Nhà nư c cho thuê, khi ư c phép dùng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh thì không ph i n p ti n thu v s d ng v n ngân sách nhà nư c i v i giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh, nhưng hàng năm ph i n p thu s d ng t (thu t) cho Nhà nư c theo qui nh c a Pháp lu t hi n hành. 2- i v i t ch c ư c nhà nư c cho thuê t: 2.1- Doanh nghi p nhà nư c ư c Nhà nư c cho thuê t, ư c s d ng giá tr quy n s d ng t (ti n thuê t) góp v n liên doanh v i nư c ngoài, thì s ti n thuê t góp v n liên doanh là ph n v n c a Nhà nư c u tư cho doanh nghi p (Bên Vi t Nam) và doanh nghi p ph i n p ti n thu v s d ng v n ngân sách nhà nư c theo quy nh hi n hành. Th i i m tính và n p ti n thu v s d ng v n ngân sách nhà nư c ư c tính t th i i m s d ng ti n thuê t góp v n liên doanh. Trư ng h p ã tr ti n thuê t cho c th i gian thuê t, khi ư c Nhà nư c cho phép dùng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh trong th i h n ã tr ti n thuê t, thì không ph i n p ti n thu v s d ng v n ngân sách nhà nư c i v i giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh. 2.2- T ch c không ph i là doanh nghi p nhà nư c ư c Nhà nư c cho thuê t ã tr ti n thuê t cho c th i gian thuê t ho c tr cho th i gian thuê t còn l i ít nh t là 5 năm, khi ư c Nhà nư c cho phép dùng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh trong th i h n ã tr ti n thuê t, t ch c ph i n p ti n thuê t theo b n quy nh v ti n thuê t, m t nư c, m t bi n áp d ng i v i các hình th c u tư nư c ngoài t i Vi t nam ban hành kèm theo Quy t nh 189/2000/Q -BTC ngày 24/11/2000 c a B trư ng B Tài chính. 3- Các doanh nghi p nhà nư c trư c ây ư c phép dùng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh v i t ch c, cá nhân nư c ngoài, thì nay giá tr quy n s d ng t (ti n thuê t) tính trong c th i h n góp v n liên doanh ư c chuy n thành v n c a ngân sách Nhà nư c u tư cho doanh nghi p và n p ti n thu v s d ng v n ngân sách nhà nư c. Th i i m tính và n p ti n thu v s d ng v n ngân sách nhà nư c th c hi n theo qui nh t i kho n 2.1, M c này. 3.1- i v i doanh nghi p nhà nư c thu c i tư ng qui nh t i kho n 1 M c này; N u như ã nh n n và hoàn tr ti n thuê t cho ngân sách nhà nư c theo hư ng d n t i Thông tư 70/TC-QLCS ngày 7/10/1997 c a B Tài chính thì s ti n thuê t ã n p ư c tr vào s ti n thu s d ng t (thu t) ph i n p tính t th i i m bàn giao t s d ng góp v n liên doanh; N u còn n ti n thuê t thì nay ư c chuy n sang n p thu s d ng t (thu t) cho c th i gian còn n ti n thuê t. Trư ng h p ã n p ti n thuê t l n hơn thu s d ng t ph i n p cho c th i h n dùng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh, thì s ti n thuê t ã tr l n hơn này ư c ngân sách nhà nư c hoàn tr cho t ch c.
 8. 3.2- i v i doanh nghi p nhà nư c thu c i tư ng qui nh t i kho n 2.1, M c này; N u ã nh n n và hoàn tr ti n thuê t cho ngân sách nhà nư c theo hư ng d n t i Thông tư 70/TC-QLCS ngày 7/10/1997 c a B Tài chính, thì s ti n thuê t ã n p ư c tr vào s ti n thu v s d ng v n ngân sách nhà nư c ph i n p k t th i i m s d ng ti n thuê t góp v n liên doanh; N u còn n ti n thuê t thì nay ư c chuy n sang n p ti n thu v s d ng v n ngân sách nhà nư c cho c th i gian còn n ti n thuê t; Trư ng h p c bi t n u ã n p ti n thuê t l n hơn s ti n s d ng v n ph i n p cho c th i h n dùng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh, thì s ti n thuê t ã tr l n hơn này ư c ngân sách nhà nư c hoàn tr cho doanh nghi p. III- Ghi v n b ng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh: 1- Căn c vào ngh c a t ch c có t góp v n liên doanh và h sơ có liên quan bao g m: - ngh c a t ch c có t góp v n liên doanh; - Quy t nh giao t, cho thuê t; - Gi y phép u tư; -H p ng liên doanh; - Các gi y t liên quan khác. H i ng xác nh v n ngân sách nhà nư c b ng giá tr quy n s d ng t do S Tài chính - V t giá t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì ph i h p v i S a chính ki m tra, xem xét xác nh giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh. Bên có t góp v n liên doanh ph i ký biên b n xác nh v n ngân sách nhà nư c b ng giá tr quy n s d ng t (ti n thuê t) góp v n liên doanh v i S Tài chính - V t giá (theo M u s 2 ính kèm Thông tư này); 2- Căn c Biên b n xác nh v n ngân sách nhà nư c b ng giá tr quy n s d ng t (ti n thuê t) góp v n liên doanh, S Tài chính -V t giá ghi tăng v n ngân sách nhà nư c u tư cho doanh nghi p bên có t góp v n liên doanh; Riêng i v i các doanh nghi p do Th tư ng Chính ph , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B l p ho c góp v n thì C c Tài chính doanh nghi p ghi tăng v n ngân sách nhà nư c. 3- i v i các trư ng h p ã ký h p ng nh n n ti n thuê t n u không phát sinh vi c i u ch nh giá thuê t thì S Tài chính -V t giá ch trì ph i h p v i S a chính và C c Tài chính doanh nghi p ( i v i doanh nghi p Trung ương), căn c h p ng giao nh n n làm vi c v i doanh nghi p bên Vi t nam có t góp v n liên doanh chuy n thành v n ngân sách nhà nư c u tư cho doanh nghi p. Trư ng h p t ư c phép góp v n liên doanh là t ã n p ti n s d ng t ho c ã tr ti n thuê t cho c th i gian thuê t, thì hu h p ng giao nh n n ti n thuê t trư c ây. Bên có t góp v n liên doanh có ơn kèm theo h sơ, ch ng t và g i n S Tài chính-V t giá nơi doanh nghi p nh n n . H i ng xác nh v n ngân sách
 9. nhà nư c b ng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh do S Tài chính- V t giá ch trì ki m tra, xem xét, n u úng v i kê khai c a t ch c thì ra thông báo xoá h p ng giao nh n n , sau ó g i thông báo n các cơ quan có liên quan. IV- t ư c coi là ã n p ti n s d ng t: t do nhà nư c giao ho c t nh n chuy n như ng mà ti n s d ng t ã n p ngân sách Nhà nư c và ti n nh n chuy n như ng quy n s d ng t ã tr là ti n không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c thì t ó là t ã n p ti n s d ng t, các trư ng h p c th như sau: - t ư c giao ã n p ti n n bù thi t h i theo Quy t nh s 186/H BT ngày 31/5/1990 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v n bù thi t h i t nông nghi p, t có r ng khi chuy n sang m c ích khác; - t ư c giao ã n p ti n s d ng t vào ngân sách Nhà nư c theo quy nh t i Thông tư s 60 TC/TCT ngày 16 tháng 7 năm 1993 c a B Tài chính khi ư c giao t thay cho thanh toán giá tr công trình; - t do mua nhà cùng v i nh n quy n s d ng t có nhà trên ó mà ngư i bán nhà cùng v i chuy n quy n s d ng t ã n p thu thu nh p theo Pháp l nh thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao; - t do mua nhà thu c s h u Nhà nư c kèm theo chuy n quy n s d ng t theo quy nh t i Ngh nh s 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph v mua bán và kinh doanh nhà ; - t ư c giao ã n p ti n s d ng t theo quy nh c a Pháp lu t t ai; - t nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp t ngư i khác ho c nh n chuy n như ng quy n s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p kèm theo chuy n m c ích s d ng t ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép; - t ư c giao t s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng là t nhà nư c giao cho t ch c kinh t thanh toán giá tr công trình ã xây d ng. Ph n 3 X LÝ VI PH M, KHEN THƯ NG VÀ KHI U N I 1- T ch c, h gia ình, cá nhân ang s d ng t thu c i tư ng ph i kê khai n p ti n thuê t không th c hi n úng vi c kê khai n p ti n thuê t theo hư ng d n t i Thông tư này thì cơ quan thu căn c vào các tài li u i u tra và h sơ s d ng t c a t ch c, h gia ình, cá nhân do UBND xã, phư ng, th tr n ho c cơ quan a chính cung c p, có quy n quy t nh các n i dung quy nh t i Ph n I v n p ti n thuê t theo M u s 1 ính kèm Thông tư này và thông báo cho t ch c, h gia ình, cá nhân bi t n p ti n thuê t, ng th i thông báo cho các cơ quan có liên quan bi t.
 10. T ch c, h gia ình, cá nhân n p ti n thuê t ho c n p ph t không úng th i h n thì ngoài vi c ph i n p y s ti n thuê và s ti n ph t theo quy nh, m i ngày ch m n p còn ph i n p ph t ti n b ng 0,1% trên s ti n ch m n p. Trư ng h p i tư ng thuê t v n c tình dây dưa, chây ỳ không ch u n p ti n thuê t và ti n ph t, thì cơ quan thu có quy n yêu c u ngân hàng nơi i tư ng thuê t m tài kho n trích ti n t tài kho n ti n g i c a t ch c, cá nhân ó n p ti n thuê t, ti n ph t (n u có) vào kho b c Nhà nư c; Không có tài kho n thì cơ quan thu báo cáo UBND cùng c p th c hi n bi n pháp cư ng ch hành chính theo quy nh hi n hành. 2- T ch c, cá nhân l i d ng ch c v , quy n h n chi m d ng, tham ô ho c làm th t thoát ti n thuê t thì ph i b i thư ng cho Nhà nư c toàn b s ti n ã chi m d ng, tham ô ho c th t thoát và tuỳ theo m c vi ph m mà b x lý k lu t và b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 3- Ngư i có công phát hi n các hành vi vi ph m quy nh t i Thông tư này thì ư c khen thư ng theo quy nh chung c a Nhà nư c. 4- T ch c, h gia ình, cá nhân n p ti n thuê t có quy n khi u n i nh ng v n có liên quan v i C c thu a phương; trong khi ch gi i quy t, ngư i khi u n i ph i n p và úng th i h n s ti n thuê t và s ti n ph t (n u có) ã ư c thông báo. T ch c ư c phép s d ng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh có quy n khi u n i nh ng v n có liên quan v i S Tài chính- V t giá a phương. Trư ng h p không ng ý v i quy t nh c a cơ quan gi i quy t thì có quy n khi u n i lên c p trên tr c ti p c a cơ quan ã ra quy t nh gi i quy t. Quy t nh c a B trư ng B Tài chính là quy t nh cu i cùng. Cơ quan nh n ơn khi u n i có trách nhi m gi i quy t trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ơn. Ph n 4 T CH C TH C HI N 1- UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW có trách nhi m ch o S Tài chính - V t giá, S a chính, C c thu , UBND các c p; các i tư ng ang s d ng t thu c i tư ng thuê t và n p ti n thuê t trên a bàn th c hi n y các n i dung hư ng d n t i Thông tư này. 2- T ng c c thu có trách nhi m ch o C c thu và Chi c c thu các a phương: 2.1- Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c t kê khai ăng ký c a t ch c, h gia ình, cá nhân thuê t, cơ quan thu ki m tra và xác nh s ti n thuê t ph i n p và thông báo cho i tư ng thuê t th c hi n n p ti n thuê t; thu ti n s d ng v n; xác nh s ti n thuê t ã n p tr vào s ti n thu v s d ng v n ph i n p; xác nh s ti n thuê t còn n th c hi n thu ti n s d ng v n i v i th i gian còn n ti n thuê t.
 11. 2.2- Các trư ng h p s d ng t trư c ngày 1/1/1999, cơ quan thu hư ng d n kê khai ăng ký n p ti n thuê t và ki m tra, xác minh s li u tính toán các ch tiêu trong t khai ăng ký và ki m tra th c t xác nh i tư ng thuê t và th c hi n thu ti n thuê t. 3- C c Tài chính doanh nghi p có trách nhi m hư ng d n xác nh n ngu n g c ti n s d ng t ã n p ngân sách nhà nư c và ti n nh n chuy n như ng quy n s d ng t, giao v n và qu n lý v n ngân sách nhà nư c i v i giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh thu c doanh nghi p do Th tư ng Chính ph , B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph thành l p. 4- S Tài chính- V t giá các t nh, thành ph tr c thu c TW có trách nhi m: - Là Ch t ch H i ng xác nh v n NSNN b ng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh, ch trì ph i h p v i các ngành liên quan ki m tra, xem xét vi c tho thu n v giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh c a các t ch c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t, trên cơ s ó xác nh giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh. - Ki m tra và có xác nh n v ngu n g c ti n s d ng t ã n p, ã nh n chuy n như ng t h p pháp t ngư i khác ho c ư c nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t mà ti n ó không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c; giao v n và qu n lý v n ngân sách nhà nư c i v i giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh thu c doanh nghi p a phương. 5- Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký thay th Thông tư s 70 TC/QLCS ngày 7/10/1997 c a B Tài chính hư ng d n vi c n p ti n thuê t, góp v n liên doanh b ng giá tr quy n s d ng t c a các t ch c trong nư c theo qui nh t i Ngh nh s 85/CP ngày 17/12/1996 c a Chính ph và các hư ng d n trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. M US 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc T KÊ KHAI ĂNG KÝ N P TI N THUÊ T Tên t ch c, h gia ình, cá nhân thuê t:.................. ......................... Thu c b (ngành, a phương):............................................................... a ch :.................................................................................................... S i n tho i:........................................................................................... Ngành ngh kinh doanh:..........................................................................
 12. I. Ph n kê khai c a t ch c, h gia ình, cá nhân thuê t. 1. Tên th a (lô) t: 2. a i m (v trí) t: 3. T ng di n tích t thuê: 4. Ngu n g c th a (lô) t: - Ngu n g c th a t: -T b n s (n u có):........ngày..../..../.... B n khoán (n u có):.......ngày..../..../...... nơi c p.... 5. Di n tích t theo m c ích s d ng th c t (m2): - Di n tích t thu c h s n p ti n thuê t nhóm 1 (m2): - Di n tích t thu c h s n p ti n thuê t nhóm 2 (m2): - S d ng vào m c ích khác (m2): - ang b chi m d ng (m2): - Hi n chưa s d ng (m2): 6. Ki n ngh c a bên thuê t: - Di n tích t thuê và tr ti n thuê t (m2): - Di n tích t ang làm th t c xin tr l i Nhà nư c (m2): 7- B n kê các gi y t có liên quan: - ............................................................................ - ............................................................................ - ............................................................................ - ............................................................................ Cam k t: Vi c kê khai trên ây là úng, n u sai...............xin ch u trách nhi m trư c Pháp lu t. Xác nh n c a UBND xã, phư ng, Th tr n Ngày...tháng...năm 200.. nơi có t cho thuê Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u)
 13. Xác nh n c a cơ quan a chính (Áp d ng cho i tư ng n p ti n thuê t chưa có h p ng thuê t) (Ký tên, óng d u) II. Ph n tính toán c a cơ quan thu : - Di n tích ph i n p ti n thuê t:.......... m2 - Lo i t (**): - H ng ho c v trí t: - Giá t tính ti n thuê t:........... ng/m2 - ơn giá thuê t:........ ng/m2/năm - S ti n thuê t 1 năm:...... ng - S ti n mi n gi m (n u có):.......... ng - S ti n thuê t ph i n p:.............................. ng/năm Ngày...tháng...năm... Th trư ng cơ quan (Ký tên, óng d u) Ghi chú: - M i th a t s d ng m t t ăng ký. - (**) Lo i t ghi theo tên lo i t c a các b ng giá t c a Chính ph . - T ch c kê khai ăng ký theo phi u này thay cho t khai n p ti n thuê quy nh t i Thông tư 70/TC-QLCS ngày 7/10/1997 c a B Tài chính. M US 2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do- H nh phúc BIÊN B N XÁC NNH V N NSNN B NG GIÁ TRN QUY N S D NG T GÓP V N LIÊN DOANH Căn c Quy t nh giao t, cho thuê t s :..............c a...................... cho phép................................ ư c s d ng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh v i ...................... s d ng vào m c ích ......................................... Căn c gi y phép u tư s : ...................................................................
 14. Căn c Thông tư s : 35 /2001/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2001 c a B Tài chính; Căn c t kê khai và tho thu n gi a...................................................... Hôm nay, ngày................tháng...........năm ............................................. T i:........................................................................................................... I. Cơ quan qu n lý nhà nư c: 1. i di n S Tài chính - V t giá: Ông (bà):..............................Ch c v ..........................Ch t ch h i ng 2. i di n S a chính ho c (S a chính-Nhà t): Ông (bà):...................................Ch c v ...............................thành viên II. i di n t ch c (Doanh nghi p có t góp v n liên doanh):.................................................................................................... Ông (bà): ............................ Ch c v ...................................................... Tr s : ..................................................................................................... III. H i ngh ã th ng nh t xác nh v n ngân sách nhà nư c b ng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh như sau: 1. Giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh là:...... ng (ho c USD) 2. S d ng vào m c ích:........................................................................ 3. V trí th a (lô) t t i:......................................................................... 4. Di n tích t:....................................................................................... 5. Giá cho thuê t: ng (ho c) USD/m2/năm...................................... 6. Th i h n góp v n liên doanh.............k t ngày..... tháng ..... năm... 7. T ch c (Doanh nghi p có t góp v n liên doanh) có trách nhi m h ch toán y giá tr quy n s d ng t trên s sách k toán và th c hi n nghĩa v n p thu v s d ng v n ngân sách nhà nư c theo quy nh hi n hành. 8. Kỳ n p và m c n p ti n thu v s d ng v n ngân sách nhà nư c cho m i l n trong năm th c hi n theo quy nh hi n hành và hư ng d n c a cơ quan thu . 9. Biên b n ư c l p thành 5 b n. - S Tài chính - V t giá 1 b n;
 15. -S a chính ho c (S a chính -Nhà t) 1 b n; - C c thu 1 b n; - C c Tài chính doanh nghi p ( i v i doanh nghi p Trung ương) 1 b n - Doanh nghi p có t góp v n liên doanh 1 b n. i di n t ch c Ch t ch h i ng (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) PH L C I I TƯ NG PH I N P TI N THUÊ T (Ban hành kèm theo Thông tư 35 /2001/TT-BTC ngày 25 /5/2001 c a B Tài chính) 1- Các i tư ng ư c Nhà nư c cho thuê t quy nh t i i u 9 Ngh nh 04/2000/N -CP, g m: a- H gia ình, cá nhân có nhu c u s d ng t s n xu t, kinh doanh. b- H gia ình s d ng t nông nghi p vư t h n m c theo qui nh c a pháp Lu t v t ai. c- T ch c kinh t s d ng t s n xu t, kinh doanh. d- T ch c kinh t thuê t u tư xây d ng k t c u h t ng chuy n như ng ho c cho thuê quy n s d ng t g n li n v i k t c u h t ng ó t i Khu Công nghi p (KCN), Khu Ch xu t (KCX), Khu Công ngh cao (KCNC). 2. Các i tư ng ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t quy nh t i kho n 1 i u 7 Ngh nh 04/2000/N -CP, n u s d ng m t ph n t vào s n xu t kinh doanh, d ch v ngoài m c ích ư c giao thì ph i n p ti n thuê t i v i ph n di n tích t s d ng vào s n xu t kinh doanh d ch v , g m: a- T ch c ư c giao qu n lý t có r ng và t tr ng r ng phòng h u ngu n, phòng h ch n gió, ch n cát bay, phòng h ch n sóng, l n bi n, phòng h b o v môi trư ng sinh thái; Các t ch c ư c nhà nư c giao qu n lý vư n qu c gia, khu r ng b o t n thiên nhiên, khu r ng văn hoá -l ch s - môi trư ng; n u s d ng m t ph n t vào s n xu t kinh doanh, d ch v ngoài m c ích ư c giao, thì ph i n p ti n thuê t i v i ph n di n tích ó. b- Cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, ơn v vũ trang nhân dân s d ng t xây d ng tr s làm vi c, s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, s d ng t xây d ng các công trình thu c các ngành và lĩnh v c s nghi p v kinh t , văn hoá, xã h i, khoa h c, k thu t, ngo i giao, t ch c ư c giao qu n lý t có công trình di tích l ch s văn hoá ã ư c x p h ng; n u s d ng m t ph n t vào s n xu t kinh doanh, d ch v ngoài m c ích ư c giao, thì ph i n p ti n thuê t i v i ph n di n tích ó.
 16. c- T ch c s d ng t vào các m c ích công c ng quy nh t i i u 4 c a Ngh nh 04/2000/N -CP ngày 11/2/2000 c a Chính ph , g m: - t s d ng vào m c ích công c ng quy nh t i i m 5 kho n 5 i u 1 c a Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai bao g m t xây d ng ư ng giao thông, c u, c ng, v a hè, h th ng c p thoát nư c, sông, h , ê, p, trư ng h c, b nh vi n, ch , công viên, vư n hoa, khu vui chơi cho tr em, qu ng trư ng, sân v n ng, sân bay, b n c ng; n u s d ng m t ph n t vào s n xu t kinh doanh, d ch v ngoài m c ích ư c giao, thì ph i n p ti n thuê t i v i ph n di n tích ó. - t s d ng xây d ng các công trình công c ng khác bao g m t xây d ng nhà máy i n, tr m bi n th i n, h thu i n, ư ng dây thông tin, ư ng dây t i i n, ư ng ng d n xăng d u, ư ng ng d n khí, ài khí tư ng thu văn, các tr m quan tr c ph c v nghiên c u và d ch v công c ng, công trình thu l i, b n tàu, b n xe, b n phà, sân ga, vư n qu c gia, khu an dư ng, khu nuôi dư ng tr em có hoàn c nh khó khăn, cơ s hu n luy n, t p luy n th d c, th thao, cơ s ph c h i ch c năng cho tr em khuy t t t, trung tâm d y ngh , công trình văn hoá, tư ng ài, bia tư ng ni m, câu l c b , nhà hát, b o tàng, tri n lãm, r p chi u phim, r p xi c, trung tâm cai nghi n ma tuý, tr i giáo dư ng, tr i ph c h i nhân phNm, nghĩa trang, nghĩa a, khu x lý ch t th i, bãi rác; n u s d ng m t ph n t vào s n xu t kinh doanh, d ch v ngoài m c ích ư c giao, thì ph i n p ti n thuê t i v i ph n di n tích ó. PH L C II I TƯ NG KHÔNG PH I N P TI N THUÊ T (Ban hành kèm theo Thông tư s 35 /2001/TT-BTC ngày 25/5/2001c a B Tài chính) 1- Các i tư ng ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t theo quy nh t i i u 8 Ngh nh 04/2000/N -CP, g m: - T ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t xây d ng nhà bán ho c cho thuê. - T ch c kinh t s d ng t vào m c ích u tư xây d ng k t c u h t ng chuy n như ng ho c cho thuê quy n s d ng t g n li n v i k t c u h t ng ó. - T ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t t o v n xây d ng cơ s h t ng chuy n như ng ho c cho thuê quy n s d ng t g n li n v i k t c u h t ng ó. - H gia ình, cá nhân ư c nhà nư c giao t làm nhà . 2- Các i tư ng ư c giao t không thu ti n s d ng t qui nh t i kho n 2, kho n 3 i u 7 và kho n 1 i u 7 Ngh nh s 04/2000/N -CP (tr ph n t s d ng vào m c ích s n xu t kinh doanh, d ch v ), g m: - Theo kho n 2 i u 7 Ngh nh 04/2000/N -CP g m h gia ình, cá nhân tr c ti p lao ng nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i s d ng t vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i trong h n m c theo quy nh hi n hành.
 17. - Theo kho n 3 i u 7 Ngh nh 04/2000/N -CP g m các t ch c tôn giáo ang s d ng t. - Theo kho n 1 i u 7 Ngh nh s 04/2000/N -CP (tr ph n t s d ng vào m c ích s n xu t kinh doanh, d ch v ), g m: + T ch c ư c giao qu n lý t có r ng và t tr ng r ng phòng h u ngu n, phòng h ch n gió, ch n cát bay, phòng h ch n sóng, l n bi n, phòng h b o v môi trư ng sinh thái; Các t ch c ư c nhà nư c giao qu n lý vư n qu c gia, khu r ng b o t n thiên nhiên, khu r ng văn hoá -l ch s - môi trư ng. + Doanh nghi p nhà nư c ang s d ng t do Nhà nư c giao trư c ngày 1/1/1999 vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i. + Cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr xã h i, ơn v vũ trang nhân dân s d ng t xây d ng tr s làm vi c, s d ng t vào m c ích qu c phòng, an ninh, s d ng t xây d ng các công trình thu c các ngành và lĩnh v c s nghi p v kinh t , văn hoá, xã h i, khoa h c, k thu t, ngo i giao; t ch c ư c giao qu n lý t có công trình di tích l ch s văn hoá ã x p h ng. + T ch c s d ng t vào các m c ích công c ng quy nh t i i u 4 Ngh nh 04/2000/N -CP ngày 11/2/2000 c a Chính ph ./. PH L C III MI N TI N THUÊ T TH C HI N ƯU ÃI U TƯ THEO QUY QUY NNH T I NGHN NNH S 51/1999/N -CP NGÀY 8/7/1999 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T KHUY N KHÍCH U TƯ TRONG NƯ C (S A I) (Ban hành kèm theo Thông tư s 35 /2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 c a B Tài chính) 1- Các i u ki n ư c mi n ti n thuê t: a- D án u tư vào các ngành, ngh quy nh t i Danh m c A (ngành, ngh thu c các lĩnh v c ư c hư ng ưu ãi u tư), Ph l c IV. b- D án u tư thu c m i lĩnh v c, ngành, ngh s n xu t, kinh doanh mà pháp lu t không c m, có s d ng s lao ng bình quân trong năm ít nh t là: ô th lo i 1 và lo i 2 là 100 ngư i; a bàn thu c Danh m c B ( a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn) ho c Danh m c C ( a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn) là 20 ngư i; a bàn khác là 50 ngư i. c- D án u tư ư c th c hi n t i a bàn có i u ki n kinh t xã h i khó khăn quy nh t i Danh m c B, Ph l c IV. d- D án u tư ư c th c hi n t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn quy nh t i Danh m c C, Ph l c IV. 2- Mi n ti n thuê t:
 18. 2.1 - Mi n 3 năm i v i d án u tư có m t i u ki n a ho c b qui nh t i m c 1 Ph l c này. 2.2- Mi n 6 năm i v i d án u tư có hai i u ki n a và b qui nh t i m c 1 Ph l c này. 2.3- Mi n 7 năm i v i d án u tư t i a bàn quy nh t i M c II Danh m c B ( a bàn có i u ki n kinh t xã h i khó khăn) t i Ph l c IV. 2.4- Mi n 10 năm i v i d án u tư t i a bàn qui nh t i M c I Danh m c B ( a bàn có i u ki n kinh t xã h i khó khăn) t i Ph l c IV. 2.5- Mi n 11 năm i v i d án u tư vào các ngành ngh thu c Danh m c A th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c B, Ph l c IV ng th i áp ng m t i u ki n a ho c b qui nh t i m c 1 Ph l c này. 2.6- Mi n 13 năm i v i d án u tư vào các ngành ngh thu c Danh m c A th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c B, Ph l c IV ng th i áp ng hai i u ki n a và b qui nh t i m c 1 Ph l c này. 2.7- Mi n 11 năm i v i d án u tư t i a bàn quy nh t i M c II Danh m c C ( a bàn có i u ki n kinh t xã h i c bi t khó khăn), Ph l c IV. 2.8- Mi n 15 năm i v i d án u tư t i a bàn quy nh t i M c I Danh m c C ( a bàn có i u ki n kinh t xã h i c bi t khó khăn), Ph l c IV. 2.9- Mi n n p ti n thuê t trong su t th i h n th c hi n d án i v i d án u tư vào các ngành ngh thu c Danh m c A th c hi n t i a bàn qui nh t i Danh m c C ( a bàn có i u ki n kinh t xã h i c bi t khó khăn), Ph l c IV./. PH L C IV DANH M C NGÀNH, NGH THU C LĨNH V C, NA BÀN KHUY N KHÍCH U TƯ THEO QUY NNH T I NGHN NNH 51/1999/N -CP NGÀY 8/7/1999 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T KHUY N KHÍCH U TƯ TRONG NƯ C (S A I) (Ban hành kèm theo Thông tư s 35 /2001/TT-BTC ngày 25 / 5 /2001c a B Tài chính) DANH M C A NGÀNH, NGH THU C CÁC LĨNH V C Ư C HƯ NG ƯU ÃI U TƯ: Các d án u tư vào các ngành, ngh trong t ng lĩnh v c sau ây ư c hư ng ưu ãi: I- Tr ng r ng, khoanh nuôi tái sinh r ng; tr ng cây lâu năm trên t hoang hoá, i, núi tr c; khai hoang; làm mu i; nuôi tr ng thu s n vùng nư c chưa ư c khai thác
 19. 1. Tr ng r ng phòng h ( u ngu n, ven bi n, b o v môi sinh), r ng c d ng, r ng s n xu t, khoanh nuôi tái sinh r ng; 2. Tr ng cây lâu năm (cây công nghi p, cây ăn qu , cây dư c li u, cây khác) trên t khai hoang, ph c hóa, i núi tr c; 3. Làm mu i t nư c bi n, khai thác mu i m , s n xu t mu i công nghi p; 4. Nuôi tr ng thu s n các vùng nư c t nhiên chưa có u tư c i t o, chưa ư c s d ng; 5. Khai hoang, t n d ng t tr ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p. II- Xây d ng k t c u h t ng, phát tri n v n t i công c ng; phát tri n s nghi p giáo d c, ào t o, y t , văn hoá dân t c 1- Xây d ng k t c u h t ng k thu t: - Xây d ng m i, c i t o, m r ng nhà máy i n, phát tri n m ng lư i i n, xây d ng cơ s s d ng năng lư ng m t tr i, năng lư ng gió, khí sinh v t; - Xây d ng m i, c i t o, nâng c p, hi n i hoá: c u, ư ng b , sân bay, b n c ng, nhà ga, b n xe; m thêm các tuy n ư ng s t; - C i t o và phát tri n m ng lư i thông tin liên l c; - Xây d ng nhà máy s n xu t nư c, xây d ng h th ng c p nư c, thoát nư c; xây d ng công trình b o v môi trư ng, x lý ch t th i; - Xây d ng h t ng k thu t khu dân cư t p trung ( a bàn thu c Danh m c B ho c C). 2- Phát tri n v n t i công c ng; 3- Phát tri n s nghi p giáo d c, ào t o, y t , văn hoá dân t c: - M trư ng h c dân l p, trư ng tư th c các b c h c: giáo d c m m non, ti u h c, ph thông cơ s , ph thông trung h c, trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c; - Thành l p cơ s d y ngh , nâng cao tay ngh cho công nhân; b i dư ng và nâng cao ki n th c qu n lý, kinh doanh; - Thành l p cơ s y t dân l p, cơ s y t tư nhân trong các lĩnh v c: khám b nh, ch a b nh, dư ng lão, chăm sóc ngư i tàn t t; - Thành l p nhà văn hoá dân t c, oàn ca, múa, nh c dân t c; sưu t m, b o t n, phát tri n, ph bi n văn hoá dân t c; ch t o nh c c dân t c.
 20. 4. D án u tư theo hình th c h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT); h p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh (BTO); h p ng xây d ng - chuy n giao (BT). 5. u tư xây d ng các khu thương m i, siêu th , các lo i nhà ph c v nhu c u c a nhân dân thành ph và ô th . III- S n xu t, kinh doanh hàng xu t kh u S n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v cho xu t khNu t giá tr trên 30% giá tr hàng hóa, d ch v s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p trong năm tài chính. IV- ánh b t h i s n vùng bi n xa b ; ch bi n nông s n, lâm s n, thu s n; d ch v k thu t tr c ti p ph c v s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p 1. ánh b t h i s n vùng bi n xa b ; 2. Ch bi n nông s n, lâm s n, thu s n; 3. Các d ch v k thu t tr c ti p ph c v nông nghi p: làm t, tư i nư c, tiêu úng, gieo tr ng, thu ho ch, b o v , b o qu n nông s n; 4. Các d ch v k thu t tr c ti p ph c v lâm nghi p: làm t, cung c p h t gi ng, cây con, tư i nư c, b o v r ng; 5. Các d ch v k thu t tr c ti p ph c v ngư nghi p: kho b o qu n thu s n, c u h cho tàu thuy n ánh cá xa b ; 6. Các lo i d ch v v : b o v cây tr ng, v t nuôi; nhân và lai t o gi ng m i; b o qu n nông s n, lâm s n, h i s n. V- Nghiên c u, phát tri n khoa h c, công ngh , d ch v khoa h c, công ngh ; tư v n v pháp lý, u tư, kinh doanh, qu n tr doanh nghi p, b o h quy n s h u trí tu và chuy n giao công ngh 1. Nghiên c u tri n khai công ngh ; 2. Xây d ng và khai thác các cơ s nghiên c u: phòng thí nghi m, tr m thí nghi m, tr i thí nghi m nh m ng d ng công ngh m i vào s n xu t; 3. ng d ng và phát tri n công ngh cao, ch t o và gia công v t li u t ngu n nguyên li u trong nư c: - Công ngh thông tin: t o ra các ph n m m máy tính dùng trong các lĩnh v c c a n n kinh t ; - Công ngh sinh h c ư c ng d ng theo quy mô công nghi p trong vi c s n xu t: cây gi ng, con gi ng, thu c ch a b nh cho ngư i, v t nuôi, cây tr ng, th c ăn cho ngư i và v t nuôi, kích d c t trong sinh s n, phân bón sinh h c t các tiêu chuNn kinh t - k thu t tiên ti n;
Đồng bộ tài khoản