Thông tư 35/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
103
lượt xem
4
download

Thông tư 35/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 35/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, các nhân trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 35/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t B é  T µ i  h Ý n h  S è  35 /2001/TT­B T C  n g µ y   c 25 th¸ng 5 n¨ m   2001 H í ng d É n  vi Ö c n é p  ti Ò n thuª  Ê t, g ã p  v è n liªn o a n h   ®  d b » n g    tr Þ q u y Ò n   ö  d ô n g  ® Ê t c ñ a c¸c t æ  ch øc,  gi¸ s h é  gia  × n h, c¸ n h © n  trong n íc  ® C¨n  LuËt §Êt ®ai,LuËt Söa  æi    cø         ® bæ sung  ét  è  Òu  ña  Ët §Êt  m s §i c Lu   ®ai; C¨n  LuËt KhuyÕn  Ých  u    cø    kh ®Ç ttrong níc;   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 04/2000/N§­   µy  CP ng 11/2/2000  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh    Õtthi µnh  Ët söa  æi,bæ   ®Þ chiti     h Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt  m s® c Lu   ®ai; C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  Bé  µichÝnh  íng dÉn  Öc  ép  Òn thuª®Êt,gãp  èn  ªndoanh  T  h  vi n ti       v li   b»ng  gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t  ña    chøc, hé    nh    ©n     sd ®Ê c c¸c tæ    gia ®× c¸ nh trong níc    nh sau:  P h Ç n  I N é p  ti Ò n thuª ® Ê t I­ § èi  î ng p h ¶i n é p  ti Ò n thuª  Ê t:   t ® 1­ C¸c  i t ng ® îcnhµ  íccho    t    ®è  î     n  thuª®Ê theo  quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   ®Þ t i 9  ®Þnh  è  s 04/2000/N§­   µy  CP ng 11/2/2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õt ®Þ chiti   thihµnh  Ët söa  æi,bæ     Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai (gäichung  µ m s® c Lu         l  NghÞ   nh  è  ®Þ s 04/2000/N§­ CP), (Phô  ôc I kÌm    l    theo Th«ng   µy),ph¶inép  tn     tiÒn thuª®Êt    µn  é  Ön  Ých  t     trªnto b di t ®Ê thuª.   2­    Tæ chøc kinh tÕ  îc giao  t  ö  ông  µo   ®  ®Ê s d v s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,   l©m  nghiÖp,nu«itrång thuû s¶n,lµm  èi sau  µy            mu   ng 1/1/1999. 3­ C¸c  i îng  îc giao  t  ®è t ®   ®Ê kh«ng  thu  Òn  ö  ông  t    nh  ¹ ti s d ®Ê qui ®Þ ti   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  1  7  ®Þ s 04/2000/N§­   Õu  ö  ông  ét  Çn  µo  CP n sd m ph v m ôc  ch  ®Ý s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  ô  µim ôc  ch  ö  ông  t  îc xu       v ngo   ®Ý sd ®Ê ®   giao (Phô  ôcIkÌm    l    theo Th«ng   µy),th× ph¶inép  Òn thuª®Êt  i víi Çn     tn      ti     ®è     ph diÖn  Ých  t  ö  ông  µo  t ®Ê s d v s¶n  Êtkinh doanh  Þch  ô. xu     d v  4­    Tæ chøc kinh tÕ  ∙  îc nhµ  íc giao  t  ã    ®®  n  ®Ê c thu  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê hoÆc   ∙  Ën  ® nh chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  µ   ∙  ép  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Ê m ® n ti s d ®Êt hoÆc     Òn  Ën  tr¶ti nh chuyÓn  îng  ã  ån  èc  õ ng©n  nh c ngu g t   s¸ch  µ  íc nh n   ph¶ichuyÓn    sang    t  µ  ép  Òn thuª®Êt. thuª®Ê v n ti     5­    Tæ chøc, c¸ nh©n  µm  Öm   ô     l nhi v khaith¸ckho¸ng     s¶n, vËt liÖu x©y       dùng  v.v.   µng  .h . n¨m  ph¶ithùc hiÖn  ép  Òn thuª®èi víi Çn  Ön  Ých  t      n ti         ph di t ®Ê ®ang  ùc hiÖn  th   khaith¸c.  
 2. 2 II­ èi tî ng kh« n g  p h ¶i n é p   Ò n thuª ® Ê t:  § ti 1­    Tæ chøc,hé    nh, c¸ nh©n  îcnhµ  ícgiao  t  ã    Òn  ö    gia ®×    ®  n  ®Ê c thu ti s dông  t  ®Ê theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  ®Þ ti§i 8  ®Þ 04/2000/N§­   ô  ôc II CP (Ph l     ®Ýnh  Ìm  k Th«ng   µy). tn   2­ C¸c  i îng  îc giao  t  ®è t ®   ®Ê kh«ng  thu  Òn  ö  ông  t    nh  ¹ ti s d ®Ê qui ®Þ ti  kho¶n    2, kho¶n  §iÒu  (Phô  ôcII®Ýnh  Ìm  3  7  l    k Th«ng   µy) vµ  tn   kho¶n  §iÒu  1  7 NghÞ   nh  è  ®Þ s 04/2000/N§­   õphÇn  t  ö  ông  µo  ôc  ch    CP (tr   ®Ê s d vm ®Ý s¶n xuÊtkinh doanh  ∙  ãit¹ kho¶n  M ôc   Çn       ® n    i 3  IPh ITh«ng   µy). tn   3­ Tæ     chøc  kinh tÕ  ∙  Ën    ® nh chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  îp ph¸p  nh   sd ®Ê h   tõ ngêikh¸c hoÆc   ∙  îcnhµ  ícgiao ®Êt  ã    Òn sö  ông  t  µ   Òn        ®®  n    c thu ti   d ®Ê m ti ®ã  kh«ng  ã  ån  èc  õ ng©n  c ngu g t   s¸ch  µ  íc th×  nh n   kh«ng ph¶ichuyÓn    sang  thuª®Êt.   Trêng  îp  Ën  h nh chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê n«ng  nghiÖp, ®Êt    l©m nghiÖp  Ìm  k theo chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  îcc¬    m ®Ý s d ®Ê ®   quan  µ  íccã  nh n   thÈm  Òn  quy cho  Ðp  µ   Òn ®∙    ph m ti   tr¶cho  Öc  Ën  vi nh chuyÓn  îng,chuyÓn  nh   m ôc  ch  ö  ông  t  ®Ý sd ®Ê kh«ng  ã  ån  èc  õ ng©n  c ngu g t   s¸ch nhµ  ícth×    n   kh«ng  ph¶ichuyÓn    sang    t  µ  thuª®Ê v kh«ng ph¶inép tiÒn thuª®Êt.        4­ Tæ     chøc  ang  ö  ông  t  ã  ån  èc  õ ®Êt    ña  é    nh,  ® sd ®Ê c ngu g t   ë c h gia ®× c¸ nh©n  ö  ông  îp    sd h ph¸p  sau    îc c¬  khi®   quan  µ  íc cã  Èm   Òn    nh n   th quy cho phÐp  ö  ông  Ön  Ých  t      µm    sd di t ®Ê ®ã ®Ó l v¨n phßng, nhµ  ëng      x ®Ó s¶n  Êt, xu   kinh doanh  ×    th kh«ng  ph¶ichuyÓn    sang thuª®Êt,kh«ng      ph¶inép  Òn    ti thuª  ®Êt.  5­    Tæ chøc  µ   íc ® îc c¬  nh n     quan  µ   íc cho  Ðp  ö  ông    Þ Nh n   ph sd gi¸ tr   quyÒn  ö  ông  t  ãp  èn  ªndoanh  íi chøc,c¸nh©n  ícngoµi. sd ®Ê g v li   v  tæ     n    6­    Tæ chøc, c¸  ©n   îc phÐp    nh ®  khai th¸c kho¸ng      s¶n trong lßng  t  ®Ê kh«ng ph¶inép  Òn thuª®Êt  i víi Çn  Ön  Ých    ti     ®è     ph di t kh«ng  ö  ông    Æt   sd trªnm ®Êt. III­  X¸c ® Þ n h  ti Ò n thuª  Ê t  µ  n é p  ti Ò n thuª ® Ê t: ® v 1­  è   Òn  S ti thuª ®Êt  n¨m  ®/n¨m) ® îc tÝnh    1  (    b»ng  Ön  Ých  t  di t ®Ê thuª   (m2) nh©n  íi n      t  n¨m  ®/m2/n¨m).   v ®¬ gi¸thuª®Ê 1  ( ­ DiÖn  Ých  Ýnh  Òn thuª®Êt  µtoµn  é  Ön  Ých  tæ    t t ti     l  b di t do  chøc,hé      gia ®×nh,    ©n  ang  c¸ nh ® qu¶n  ý,sö  ông  µo  l  d v s¶n  Êt kinh doanh. DiÖn  Ých  xu       t nµy  îc x¸c ®Þnh  ®   theo  îp  ng  h ®å thuª ®Êt  µ    v b¶n  khai®¨ng  ý  ép  Òn  kª    k n ti thuª®Êt;Trêng  îp cha  ã  îp ®ång    t  ×    vµo  å  ¬      h  ch  thuª®Ê th c¨n cø  h s giao ®Êt    hoÆc   å  ¬  µn  h s b giao c¬  ë    s s¶n  Êtkinh doanh,hå  ¬    t  xu       s thuª®Ê hoÆc   b¶n  ù t  kª khaicña  êisö  ông  t.Khi x¸c ®Þnh  ¹ chÝnh      ng   d ®Ê       l i thøc diÖn  Ých  Ï®iÒu    t s  chØnh  theo thùc tÕ.     ­§¬n      t  n¨m  îcx¸c®Þnh      gi¸thuª®Ê 1  ®   nh sau: Gi¸1m 2  t    ®Ê H Ö   è  Ýnh      t    ông    st gi¸thuª®Ê ¸p d cho
 3. 3 §¬n gi¸    do UBND   tõng nhã m   µnh  Ò     ng ngh kinhdoanh      quy thuª ®Êt    cÊp  tØnh    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  B¶n  t i 2  quy  nh  ®Þ khung  m ét n¨m  = ®Þnh    theo x gi¸cho    t  i víi   chøc    thuª®Ê ®è     tæ  c¸c (®/m2/n¨m) khung      gi¸c¸c trongníc® îcNhµ   íccho    t        n  thuª®Ê ban lo¹ ®Êt  ña    i c hµnh  Ìm  k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1357  ChÝnh  ñ ph TC/Q§/TCT  µy  ng 30/12/1995 cña  é    B Trëng  é  µichÝnh. BT  +  ¬n    Òn thuª®Êt  i víi   ù    u    ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng  § gi¸ti     ®è     d ¸n ®Ç tx d c¸c k c h  Khu  C«ng  nghiÖp  (KCN),Khu  Õ   Êt (KCX),Khu    Ch xu     C«ng  Ö   ngh cao  (KCNC)  ® îctÝnh    b»ng  80%   n      t  ®¬ gi¸thuª®Ê theo c¸ch x¸c®Þnh       trªn. +  Òn  Ti thuª ®Êt  Ýnh    t cho n¨m  u     µ  ®Ç tiªnv n¨m  èi cïng  ña  êih¹n  cu   c th   thuª®Êt  îcx¸c®Þnh    ®   theo sè    th¸ngcho    ùc tÕ.   thuªth   §èi víiphÇn  Ön  Ých  t      ¹  µ   íc th×  Ýnh  Òn     di t ®Ê xin tr¶ l iNh n   t ti thuª ®Êt    ®Õ n   êi®iÓ m   µn  th   b giao.Trong  êng  îp tæ    tr h   chøc,hé    nh, c¸ nh©n  ∙    gia ®×    ® cã    v¨n b¶n    Þ    ¹ ®Êt,nhng  µ   íccha  Ën  µn  ®Ò ngh tr¶l   i   Nh n   nh b giao th×    sau   01 th¸ng kÓ   õ ngµy  ã      t  c biªnb¶n  Êp  Ën    ¹ ®Êt  ÷a bªn  ch thu tr¶l   i gi   thuª®Êt  µ  ¬    vc quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy cho    t,tæ  thuª®Ê   chøc  kh«ng ph¶inép  Òn thuª   ti     ®Êt  i víi Çn  Ön  Ých  µy. ®è     ph di t n  2­  êi ®iÓ m   Ýnh  Òn  Th   t ti thuª®Êt:Thêi ®iÓ m   Ýnh  Òn        t ti thuª®Êt  µ thêi   l    ®iÓ m   doanh nghiÖp  îcbµn  ®  giao ®Êt    ö  ông.   ®Ó s d 3­ Nép  Òn thuª®Êt:   ti     ­ Tæ     chøc,hé    nh, c¸ nh©n  éc ®èi t ng ph¶inép  Òn    gia ®×    thu    î     ti thuª®Êt    ph¶inép  ê kª khai®¨ng  ý  ép  Òn    t      k n ti thuª®Êt  Éu  è  ®Ýnh  Ìm    (M s 1  k Th«ng  t nµy) vµ      c¸c chøng  õ li   t   ªnquan  cho  ¬  c quan    Òn thuª®Êt  Ë m   Êt lµ1  thu ti     ch nh     th¸ngkÓ   õthêi®iÓ m   Ýnh  Òn thuª®Êt.   t    t ti     ­ §Êt    thuª(bao  å m   kho¶n    ö  ông  èn    g c¶  thu s d v trong tr ng  îp sö  ông   ê h   d gi¸ trÞ    quyÒn   ö  ông  t  ãp  èn  ªndoanh  sd ®Ê g v li   quy  nh   ¹  Çn     ña  ®Þ t iPh IIc Th«ng   µy) t¹ ®Þa  µn  Ën,huyÖn)  µo  × tiÒn thuª®Êt  ép  µo  ©n   tn   i   b (qu   n th      n v ng s¸ch Nhµ   íct¹    n  i Kho  ¹c Nhµ   íccña  a   µn  Ën,huyÖn)    b  n  ®Þ b (qu   ®ã theo  ng  ®ó M ôc  ôcng©n  l  s¸ch nhµ  íchiÖn  µnh.   n  h   ViÖc  ép  Òn thuª®Êt  îcthùc hiÖn  n ti     ®    theo  nh  ú  çi  ®Þ k m n¨m  lÇn,m çi  2    lÇn  ép  n 50%   è  Òn thuª®Êt  Ýnh  s ti     t trong 1    n¨m. LÇn  u   Ë m   Êt lµngµy    ®Ç ch nh     30/6,lÇn    sau  Ë m   Êt lµngµy  ch nh     30/10 cña    n¨m. ­ TiÒn    thuª®Êt  ép  µng    nh n¨m  µ  îc h¹ch    µo    µnh  v®  to¸n v gi¸th s¶n  Êt xu   kinh doanh  µng    h n¨m  ña  i îng  c ®è t thuª®Êt.Trêng  îp  ép  lÇn      h n 1  cho  Òu  nhi n¨m  ×  îcph©n    th ®   bæ theo  è  s n¨m  ∙  ép  Òn thuª®Êt  µ  ¹ch    µo    ® n ti     vh to¸nv gi¸ thµnh s¶n  Êtkinh doanh ¬ng  xu     t øng  íi è  v   n¨m  . s ®ã 4­ Ngh Üa   ô  ña  chøc, hé    nh,    ©n    îc nhµ  íc cho  v c tæ    gia ®× c¸ nh khi ®   n  thuª®Êt:   4.1 ­ Tæ       chøc,hé    nh, c¸ nh©n  îcnhµ  íccho    t    gia ®×     ®  n  thuª®Ê ph¶inép    tiÒn thuª ®Êt  ng  êih¹n,nép    Òn    ®ó th     ®ñ ti thuª ®Êt  µo    v Kho  ¹c  µ   íc vµ  b Nh n   chÞu  ù  íng dÉn  ña  ¬  sh   c c quan  Õ  ùctiÕp qu¶n  ýthu tiÒn thuª®Êt. thu tr     l       4.2­   Êt  ö  ông  ∙  ép  Òn   § s d ® n ti thuª ®Êt    theo quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng    µy  tn th× kh«ng    ph¶inép  Õ  ö  ông  t n«ng    thu s d ®Ê   nghiÖp hoÆc   Õ  µ  t. thu nh ®Ê 5­ MiÔn, gi¶m  Òn thuª®Êt:     ti    
 4. 4 Tæ  chøc,hé    nh, c¸ nh©n    gia ®×    trong níc® îcnhµ  íccho      n  thuª®Êt  îc   ®  miÔn  hoÆc  gi¶m  Òn thuª®Êt  ti     trong c¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© 5.1­MiÔn  Òn    ti thuª ®Êt    trong thêigian  ù  x©y  ùng  ¬     d ¸n  d c b¶n. Trêng    hîp  ù  cã  Òu  ¹ng  ôc  d ¸n  nhi h m c«ng  ×nh hoÆc     o¹n  ©y  ùng  c  Ëp tr   giai® x d ®é l   víinhau  ×  Ýnh  Ôn    th t mi gi¶m  Òn  ti thuª ®Êt    theo  õng  ¹ng  ôc   t h m hoÆc     giai ®o¹n  ©y  ùng  c  Ëp  ;  êng  îp  x d ®é l ®ã Tr h kh«ng  Ó  Ýnh  th t riªng ® îc theo  ¹ng     h m ôc  hoÆc     o¹n  ©y  ùng  c  Ëp  ×  êigian  ©y  ùng  ¬  giai® x d ®é l th th   x d c b¶n  îc ®  tÝnh  theo h¹ng  ôc    m c«ng  ×nh cã  ûträng vèn  ínnhÊt. tr   t     l  5.2­MiÔn  Òn    ti thuª ®Êt  Ó   õ ngµy  ©y  ùng  ¬    k t  x d c b¶n  µn  µnh    ho th ®Ó thùc hiÖn    khuyÕn  Ých  ®∙i®Ç u    kh u    ttrong níc,(Phô  ôcII  nh  Ìm     l I ®Ý k Th«ng   t nµy)theo phª duyÖt dù    u    ña  ¬         ¸n ®Ç tc c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy   5.3­MiÔn  Òn thuª®Êt  n¨m  Ó   õ ngµy  ©y  ùng  ¬    ti     3  k t  xd c b¶n  µn  µnh  ho th ®èi  íidoanh  v  nghiÖp  ã  µ  c nh m¸y, xÝ    nghiÖp  n»m  trong néi thµnh  è, néi    ph     thÞ      ùc hiÖn  x∙khith   quy  ¹ch dichuyÓn    ¹ithµnh,ngo¹ithÞ. ho     ra ngo       5.4­MiÔn,    gi¶m  Òn  ti thuª®Êt    cho  ¬ng  ©n  ¹t®éng  ¬ng  ¹i t¹ Th nh ho   th m   i ®Þa   µn  Òn  ói,h¶i ®¶o  µ  ïng  ng  µo  ©n  éc theo  b mi n   vv ®å bd t  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  ®Þ 20/1998/N§­   µy  CP ng 31/3/1998 nh    sau: ­ MiÔn  Òn    ti thuª ®Êt    trong 5    n¨m  u   µ  îc gi¶m  ®Ç v ®   50%   Òn  ti thuª®Êt    trong5    n¨m  Õp theo cho  ¬ng  ©n  ti     Th nh kinhdoanh      ë khu  ùc  . v II ­ MiÔn  Òn    ti thuª ®Êt  ©y  ùng, m ë   éng  ¬  ë    x d   r c s kinh doanh    cho  ¬ng  Th nh©n kinhdoanh      ë khu  ùc  I v II  . 5.5­Tæ     chøc,hé    nh, c¸ nh©n    t  µ     gia ®×     thuª®Ê m trong cïng thêigian ® ­        îchëng  Òu    nhi møc  Ôn  mi hoÆc  gi¶m  Òn thuª®Êt  ti     theo quy  nh  ¹ tiÕt5.2,   ®Þ t      i 5.3,5.4 kho¶n  nµy     5  hoÆc   îcquy  nh  ¹      ®  ®Þ t i v¨n b¶n  c¸c quy  ¹m  ph ph¸p  Ët lu   kh¸cth× chØ  îchëng  ét     ®  m møc  Ôn  mi hoÆc  gi¶m cao  Êt. nh   Sau    ∙  Ôn, gi¶m  Òn thuª®Êt  khi® mi   ti     theo  quy  nh  ¹ tiÕt5.1,5.2,5.3, ®Þ ti           5.4,kho¶n  nµy  µ   chøc,hé    nh, c¸ nh©n  ép  íctiÒn thuª®Êt      5  m tæ    gia ®×     n tr      01 lÇn cho  Òu  nhi n¨m  ngay trong n¨m  u,  ×  îc gi¶m  Õp  Òn    ®Ç th ®   ti ti thuª®Êt      nh sau:  Nép  cho  n¨m  × ® îcgi¶m    è  Òn thuª®Êt  ña  n¨m  ,  ép    5  th     5% s ti     c 5  ®ã n cho thêih¹n thuª®Êt    n¨m, th× cø  çi n¨m        trªn5    m  t¨ngthªm  îcgi¶m  éng  ®  c thªm    1% (nép cho  n¨m  îcgi¶m  6  ®  6%,  ép  n cho  n¨m  îcgi¶m  7  ®  7%...)nhng    , tæng møc   gi¶m kh«ng  ît   v   25%   è  Òn thuª®Êt  qu¸ s ti     ph¶inép  ña  êigian ®ã;  êng  îp   c th     Tr h  nép  Òn thuª®Êt  ti     cho  µn  é  êigian thuª®Êt    m ¬i(30)n¨m  × ® îc to b th      trªnba      th     gi¶m 30%   è  Òn thuª®Êt  s ti     ph¶inép.     5.6­§èi víikh¸ch s¹n,nhµ          nghØ,  µ  nh kh¸ch ho¹t®éng     kinh doanh    theo  mïa  ô,n Õu  ép  y    Òn thuª®Êt  v  n ®Ç ®ñ ti     theo qui®Þnh  ¹ Th«ng   µy  µ   Þ     ti   tn m b lçth×  îc xÐt    ®  gi¶m  Òn  ti thuª®Êt.Sè   Òn  îc gi¶m ¬ng      ti ®   t øng  íisè  ç,nhng  v  l  møc gi¶m  èi a  µ50%   è  Òn thuª®Êt  t   l  ® s ti     ph¶inép.   5.7­§èivíi®Êt      ö  ông  µo  ôc  ch       thuª®Ó s d vm ®Ý s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,  l©m  nghiÖp, nu«i trång  û      thu s¶n, lµm  èi  µ   Þ     mu m b thiªntai   ,ho¶  ¹n  µm  ho l thiÖth¹is¶n îng     l ®ù¬c  Ðt  Ôn  x mi gi¶m  Òn  ti thuª®Êt ¬ng    t øng  íimøc   Ôn  v  mi gi¶m  ña  Õ  ö  ông  t  c thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp  ô  Ó    c th nh sau: + Møc   Öth¹is¶n îng cña  ét  thi     l  m n¨m  õ 10  n   íi20%   îc gi¶m  Òn t   ®Õ d   ®  ti   thuª®Êt ¬ng    t øng  íi v  møc  Þ  Öth¹i b thi   ;
 5. 5 +  Møc  Öth¹is¶n îng cña  ét  thi     l  m n¨m  õ 20  n   íi t   ®Õ d   30%,  gi¶m  60%   Òn ti   thuªph¶inép;     +  Møc  Öth¹is¶n îng cña  ét  thi     l  m n¨m  õ 30  n   íi t   ®Õ d   40%,  gi¶m  80%   Òn ti   thuªph¶inép;     + Møc  Öth¹is¶n îng cña  ét  thi     l  m n¨m  õ 40%   ëlªn, Ôn  ép  Òn thuª t  tr     mi n ti     ®Êt  ét  m n¨m. ViÖc    nh  x¸c ®Þ møc  Öth¹i®Ó   Ôn, gi¶m  Òn  thi     mi   ti thuª®Êt    nh  ¹   qui®Þ ti  tiÕtnµy  îc¸p dông    ®    theo  ¬ng  ph ph¸p x¸c®Þnh     møc  Öth¹i®Ó   thi     gi¶m, miÔn     thuÕ  ö  ông  t  sd ®Ê n«ng nghiÖp 5.8­§èivíi t      ö  ông  µo  ôc  ch       ®Ê thuª®Ó s d vm ®Ý s¶n  Êtkinh doanh  µ   xu     m kh«ng  ph¶ilµ s¶n  Êt n«ng     xu   nghiÖp, l©m    nghiÖp, nu«i trång thuû        s¶n, lµm    muèi    Þ   khib thiªntai   , ho¶  ¹n,tain¹n  Êt  ho     b kh¶  kh¸ng  Þ   Öth¹itµis¶n  õ b thi       t  20%   n   íi50%     Þ tµis¶n  ×  îc gi¶m  ®Õ d   gi¸tr     th ®   50%   Òn  ti thuª ®Êt    ph¶i nép    trong m ét    n¨m;  Öt h¹itµis¶n  õ 50%   ë lªn ® îc miÔn  ép  Òn  Thi       t  tr       n ti thuª ®Êt    cña  n¨m. Tû  Ö  Öth¹i® îctÝnh  c¶    l thi       b»ng    Þtµis¶n  Þ  Öth¹itrªntæng  gi¸tr     b thi       gi¸trÞtµis¶n  Ön  ã  ¹ thêi®iÓ m       hi c t     i ngay  íckhibÞ  Öth¹i  tr     thi   . 5.9­Sè   Òn    ti thuª ®Êt  µm    l c¨n  ®Ó   Ýnh  Ôn  cø  t mi hoÆc   gi¶m theo    quy ®Þnh  ¹  Õt5.6,5.7,5.8  µ sè  Òn  ti       ti l   ti thuª ®Êt    ph¶i nép    sau    ∙  õ miÔn   khi® tr   hoÆc   gi¶m  theo quy  nh  ¹   Õt            ®Þ t  ti  5.1,5.2,5.3,5.4 kho¶n  (nÕu  ã). i 5  c 5.10­ViÖc  ùc hiÖn  Ôn, gi¶m  Òn thuª®Êt    th   mi   ti     theo quy  nh  ¹ Th«ng    ®Þ t  i tnµy  îc¸p dông  i víi Êtc¶    ù    îcnhµ  íccho    t  ícvµ      ®    ®è       c¸cd ¸n ®   t n  thuª®Ê tr   sau khiTh«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh.   tn c hi l     h ­§èivíi   ù    ang        d ¸n ® c¸c trongthêikú  ©y  ùng  ¬    x d c b¶n  îcgi¶m  Òn thuª ®  ti     ®Êt  theo    nh  ¹ Th«ng   qui®Þ ti  t70/TC­ QLCS   µy  ng 7/10/1997  × nay  îchëng  th   ®  miÔn  Òn  ti thuª®Êt    theo    nh  ¹  Õt5.1 kho¶n  nµy  qui®Þ ti     ti 5  cho  êigian x©y  th     dùng  ¬  c b¶n  cßn  ¹ . li ­ §èi víidù  ®∙  i  µo  ¹t®éng  Ó   õ ngµy  ©y  ùng  ¬        ¸n  ® v ho   k t  x d c b¶n  µn  ho thµnh cho  n   êi®iÓ m   ®Õ th   Th«ng   µy  ã  Öu  ùcm µ   Én  tn c hi l   v cßn  êigian ® îc th      hëng  Ôn  mi hoÆc  gi¶m  Òn  ti thuª ®Êt    nh  ¹  Õt5.2,5.3,5.4    qui ®Þ t i       kho¶n    ti 5 th×  îc miÔn  ®  hoÆc  gi¶m  Òn  ti thuª ®Êt    cho  êigian  îc miÔn  th   ®  hoÆc  gi¶m  tiÒn thuª®Êt     cßn  ¹ . li 5.11­§ Ó   îc miÔn    ®  gi¶m  Òn  ti thuª®Êt,tæ      chøc,hé    nh, c¸ nh©n     gia ®×    ph¶i cã  n    Ôn    ®¬ xin mi hoÆc  gi¶m  Òn  ti thuª ®Êt  Ìm    k theo  Êy  ê cÇn  Õt gi t   thi   göi®Õ n   ¬    c quan  Õ  ùctiÕp qu¶n  ýthu tiÒn thuª®Êt,hå  ¬  å m: thu tr     l         sg ­  ¬n    § ®Ò nghÞ   Ôn,  mi gi¶m  Òn  ti thuª ®Êt; Riªng  êng  îp        tr h xin gi¶m,  miÔn  theo  quy  nh  ¹  Õt5.7,5.8 kho¶n  nµy  ×  ®Þ ti       ti 5  th ph¶igöikÌm    å  ¬,    c¸c h s   giÊy têchøng     minh  ã  Öth¹ivÒ   c thi     s¶n  Êt,tµi xu     s¶n. ­GiÊy  Ðp  u      ph ®Ç thoÆc   ¨ng  ý  ® k kinhdoanh;   ­Quy Õt  nh    ®Þ cho    t  thuª®Ê hoÆc   êkhai®¨ng  ý  ép  Òn thuª®Êt; t    k n ti     ­  Êy  Gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u    cña  ¬  nh u    t c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy (nÕu  ã). c
 6. 6 P h Ç n  II  g ã p   è n liªn o a n h  b» n g  gi¸ Þ q u y Ò n  s ö   ô n g  ® Ê t; x ö    ý v  d  tr  d l tr n g  h î p ® ∙ n h Ë n  n î v µ  ® ∙ h o µ n   ê  tr¶ ti Ò n thuª   Ê t  ® g ã p  v è n  liªn d o a n h, ® ∙ n é p  ti Ò n  ö   d ô n g  ® Ê t h o Æ c  ® ∙     s n h Ë n  c h u y Ó n  n h î ng q u y Ò n  s ö   ô n g  ® Ê t   d I­Gãp   èn      v liªndoanh b»ng    Þ  gi¸tr quy Ò n   ö  ông  t  íitæ  sd ®Ê v   chøc,  c¸ nh © n     trong  íc. n 1­ §Êt n«ng     nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp  îcgiao khidïng    ÞquyÒn  ö  ®     gi¸tr   s dông  t  ãp  èn  ªndoanh    Õp  ôc sö  ông  µo  ôc  ch  ®Ê g v li   ®Ó ti t   d vm ®Ý s¶n  Êt xu   n«ng nghiÖp, l©m    nghiÖp, nu«i trång thuû        s¶n, lµm  èi  ×    Þ quyÒn     mu th gi¸tr   sö  ông  t  ña  d ®Ê c bªn  ã  t  ãp  èn  ªndoanh  c¸c bªn  c ®Ê g v li   do    tho¶  Ën,nhng  thu   gi¸®Êt      nh    Þ quyÒn  ö  ông  t    ®Ó x¸c ®Þ gi¸tr   sd ®Ê kh«ng  îcthÊp  ¬n    t  ®  h gi¸®Ê n«ng  nghiÖp  UBND   Êp  do  c tØnh quy  nh   ®Þ theo khung    t  Ch Ýnh  gi¸®Ê do  phñ ban  µnh. h Bªn  ã  t  ãp  èn  ªndoanh  c ®Ê g v li   ph¶inép  Õ  ö  ông  t    thu s d ®Ê n«ng nghiÖp  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,kh«ng  lu   ph¶inép  Òn thuª®Êt,kh«ng    ti       ph¶inép    tiÒn thu vÒ   ö  ông  èn  ©n      sd v ng s¸ch nhµ  íc.   n 2­ G ãp  èn    v trong tr ng  îp ® îcphÐp   ê h     chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  õ ®Êt  m ®Ý sd t  n«ng nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp sang  ö  ông  µo  ôc  ch  sd vm ®Ý kh¸c hoÆc   ãp    g vèn  b»ng  t  ®Ê thuªth× gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t  ãp  èn  ªndoanh  îcx¸c       sd ®Ê g v li   ®   ®Þnh  b»ng  Òn  ti thuª ®Êt  ép    n cho  ©n   ng s¸ch  µ   íc theo  ôc   ch  ö  Nh n   m ®Ý s dông  íitrongthêih¹n li   m        ªndoanh. 3­  êng  îp  Tr h bªn  ã  t  ãp  èn  ªndoanh  µ   t    ∙  ép  Òn  ö  c ®Ê g v li   m ®Ê ®ã ® n ti s dông  t  ®Ê theo  quy  nh  ¹  ôc    Çn    µy  ×  ®Þ tiM IV,Ph IIn th bªn  ã  t  ãp  èn  i   c ®Ê g v l ªn doanh  chØ  ph¶inép  Õ  t,kh«ng    thu ®Ê   ph¶inép  Òn thuª®Êt,kh«ng    ti       ph¶inép    tiÒn thu vÒ   ö  ông  èn  ©n      sd v ng s¸ch nhµ  íc.   n II­ ãp   èn     G v liªndoanh  b»ng    Þ  gi¸tr quy Òn   ö  ông  t  íitæ  sd ®Ê v   chøc,   c¸ nh©n   ícngoµi:Tæ     n    chøc  ViÖtNam   îcNhµ   íccho  Ðp  ö  ông    bªn    ®  n  ph s d gi¸ trÞ quyÒn  ö  ông  t  iÒn thuª®Êt) ®Ó   ãp  èn  i     sd ®Ê (t       g v l ªndoanh, hîp  ng  îp   ®å h  t¸ckinh doanh  íic¸c tæ      v     chøc,c¸ nh©n  íc ngoµi,th×      t  c¸c bªn     n    gi¸thuª®Ê do    kh«ng  îcthÊp  ¬n  n      t,m Æt   íc,m Æt   Ón    h ®¬ gi¸thuª®Ê   n  bi ¸p tho¶ thuËn,nhng      ®  dông  i  íic¸c h×nh  ®è v     thøc  u    íc ngoµi t¹  Öt Nam.  ®Ç t n    i Vi   Qui  nh  Ò   ãp  ®Þ vg vèn  b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  ô  Ó    gi¸tr   sd ®Ê c th nh sau: 1­  èi víitæ  §     chøc  îc Nhµ   íc giao  t  ã  ®  n  ®Ê c thu  Òn  ö  ông  t, tæ  ti s d ®Ê   chøc  ∙  Ën  ® nh chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  îp  nh quy sd ®Ê h ph¸p  õ ngêi kh¸c m µ   t      tiÒn    ®ã kh«ng  ã  ån  èc  õ   ©n  c ngu g t   ng s¸ch  µ  íc hoÆc   ö  ông  t  ña  nh n   sd ®Ê c hé    nh,    ©n  ã  Òn  ö  ông  t  îp  gia ®× c¸ nh c quy sd ®Ê h ph¸p  ng  nh kh«ng ph¶i lµ    ®Êt  Nhµ   íc cho  do  n  thuª,khi® îc phÐp  ïng    Þ quyÒn  ö  ông  t  ãp      d gi¸tr   sd ®Ê g vèn  ªndoanh  × kh«ng  li   th   ph¶inép  Òn thu vÒ   ö  ông  èn  ©n    ti     s d v ng s¸ch nhµ  ­   n íc®èi víi   Þ quyÒn  ö  ông  t  ãp  èn  ªndoanh,nhng  µng        tr   gi¸ sd ®Ê g v li     h n¨m  ph¶i  nép  Õ  ö  ông  t  thu s d ®Ê (thuÕ  t) cho  µ   íctheo    nh  ña  ®Ê   Nh n   qui®Þ c Ph¸p  Ët lu   hiÖn  µnh. h 2­ §èivíi chøc  îcnhµ  íccho    t:      tæ  ®  n  thuª®Ê 2.1­Doanh    nghiÖp  µ  íc ® îc Nhµ   íc cho  nh n     n  thuª ®Êt, ® îc sö  ông        d gi¸ trÞ quyÒn  ö  ông  t  iÒn thuª®Êt) gãp  èn  ªndoanh  íiníc ngoµi,th×   sd ®Ê (t       v li   v       sè  Òn  ti thuª ®Êt  ãp  èn  ªndoanh  µ phÇn  èn  ña  µ   íc ®Ç u    cho    g v li   l  v c Nh n   t
 7. 7 doanh  nghiÖp (Bªn  Öt  Vi Nam)  µ v doanh  nghiÖp ph¶i nép  Òn    ti thu  Ò   ö  vs dông  èn  ©n  v ng s¸ch  µ  íc theo  nh n   quy  nh  Ön  µnh. Thêi ®iÓ m   Ýnh  µ  ®Þ hi h     t v nép  Òn  ti thu  Ò   ö  ông  èn  ©n  vsd v ng s¸ch  µ  íc ® îc tÝnh  õ thêi®iÓ m   ö  nh n     t    s dông  Òn thuª®Êt  ãp  èn  ªndoanh. ti     g v li   Trêng  îp ®∙    Òn thuª®Êt  h   tr¶ti     cho  thêigian thuª®Êt,khi® îcNhµ   íc c¶           n  cho  Ðp  ïng    Þ quyÒn  ö  ông  t  ãp  èn  ªndoanh  ph d gi¸tr   sd ®Ê g v li   trong thêih¹n     ®∙    Òn thuª®Êt,th×  tr¶ti       kh«ng  ph¶inép  Òn thu vÒ   ö  ông  èn  ©n    ti     s d v ng s¸ch  nhµ  íc®èi víi   ÞquyÒn  ö  ông  t  ãp  èn  ªndoanh. n       tr   gi¸ sd ®Ê g v li   2.2­Tæ     chøc  kh«ng ph¶ilµdoanh     nghiÖp  µ  íc® îcNhµ   íccho    nh n     n  thuª ®Êt  ∙    Òn thuª®Êt  ® tr¶ti     cho  thêigian thuª®Êt  c¶       hoÆc     tr¶cho  êigian thuª th      ®Êt cßn  ¹ Ýt  Êt lµ5  l   nh     n¨m, khi® îcNhµ   íccho  Ðp  ïng    Þ quyÒn  ö  i     n  ph d gi¸tr   s dông  t  ãp  èn  ªndoanh  ®Ê g v li   trong thêih¹n  ∙    Òn thuª®Êt,tæ      ® tr¶ti       chøc  ph¶i  nép  Òn thuª®Êt  ti     theo b¶n quy  nh  Ò   Òn thuª®Êt,  Æt   íc,m Æt   Ón  ®Þ v ti      m n  bi ¸p dông  i víi   ×nh    ®è     h c¸c thøc ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtnam     tn      i   ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  ®Þ 189/2000/Q§­BTC   µy  ng 24/11/2000 cña  é  ëng  é  µichÝnh.   B tr BT  3­ C¸c doanh nghiÖp  µ  íc tr c ®©y   îc phÐp  ïng    Þ quyÒn  ö  nh n   í   ®  d gi¸tr   s dông  t  ãp  èn  ªndoanh  íitæ  ®Ê g v li   v   chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi,th×     n    nay    Þ gi¸tr   quyÒn  ö  ông  t  iÒn thuª®Êt)tÝnh  sd ®Ê (t       trong c¶  êih¹n  ãp  èn  ªndoanh    th   g v li   ® îc chuyÓn  µnh  èn  ña  ©n    th v c ng s¸ch  µ   íc ®Ç u    Nh n   t cho doanh  nghiÖp  µ  v nép  Òn thu vÒ   ö  ông  èn  ©n  ti     s d v ng s¸ch nhµ  íc  êi®iÓ m   Ýnh  µ  ép  Òn   n .Th   t v n ti   thu vÒ   ö  ông  èn  ©n    sd v ng s¸ch nhµ  ícthùc hiÖn    n    theo qui®Þnh  ¹ kho¶n       t i 2.1, M ôc  µy. n 3.1­§èi víidoanh       nghiÖp  µ  íc thuéc  i îng    nh  ¹  nh n   ®è t qui ®Þ ti kho¶n    1 M ôc  µy;N Õ u     ∙  Ën  î vµ  µn    Òn thuª®Êt  n  nh ® nh n   ho tr¶ti     cho  ©n  ng s¸ch nhµ  ­   n íc theo  íng dÉn  ¹    h  tiTh«ng  t 70/TC­QLCS   µy  ng 7/10/1997  ña  é   µi chÝnh  c BT  th× sè  Òn thuª®Êt  ∙  ép  îctrõvµo  è  Òn thuÕ  ö  ông  t    ti     ®n ®   s ti   sd ®Ê (thuÕ  t) ®Ê   ph¶i nép  Ýnh  õ thêi®iÓ m   µn    t t    b giao  t  ö  ông    ãp  èn  ªndoanh; ®Ê s d ®Ó g v li     N Õu  cßn  î tiÒn  n  thuª ®Êt  ×    th nay  îc chuyÓn  ®  sang  ép  Õ  ö  ông  t  n thu s d ®Ê (thuÕ  t) cho  thêigian  ®Ê   c¶    cßn  î tiÒn  n  thuª®Êt.Trêng  îp ®∙  ép  Òn        h   n ti thuª ®Êt  ính¬n  Õ  ö  ông  t  l  thu s d ®Ê ph¶inép    cho  thêih¹n  ïng    Þ quyÒn  ö  c¶    d gi¸tr   s dông  t  ãp  èn  ªndoanh, th×  è  Òn  ®Ê g v li     s ti thuª ®Êt  ∙    ính¬n  µy  îc   ® tr¶ l   n ®  ng©n  s¸ch nhµ  íchoµn      n  tr¶cho  chøc. tæ  3.2­ §èi víidoanh       nghiÖp  µ   íc thuéc  i  îng    nh   ¹  nh n   ®è t qui ®Þ t ikho¶n  2.1,M ôc  µy;N Õ u   ∙  Ën  î vµ  µn    Òn    n  ® nh n   ho tr¶ti thuª®Êt    cho  ©n  ng s¸ch nhµ    níctheo  íng dÉn  ¹ Th«ng     h  t i t70/TC­QLCS   µy  ng 7/10/1997 cña  é  µichÝnh,   BT    th×  è  Òn  s ti thuª ®Êt  ∙  ép  îc trõ vµo  è  Òn    ®n ®   s ti thu  Ò   ö  ông  èn  ©n  vsd v ng s¸ch  µ  íc ph¶i nép  Ó   õ thêi®iÓ m   ö  ông  Òn  nh n     k t    sd ti thuª ®Êt  ãp  èn  ªn   g v li   doanh; N Õ u     cßn  î tiÒn  n  thuª®Êt  ×    th nay  îc chuyÓn  ®  sang  ép  Òn    Ò   n ti thu v sö  ông  èn  ©n  d v ng s¸ch nhµ  íccho  thêigian    n  c¶    cßn  î tiÒn  n  thuª®Êt;Trêng      hîp ® Æc   Ötn Õu  ∙  ép  Òn thuª®Êt  ính¬n  è  Òn sö  ông  èn    bi   ® n ti     l  s ti   d v ph¶inép    cho  thêih¹n  ïng    Þ quyÒn  ö  ông  t  ãp  èn  ªndoanh, th×  è  c¶    d gi¸tr   sd ®Ê g v li     s tiÒn thuª ®Êt  ∙    ính¬n  µy  îc ng©n    ® tr¶l   n ®  s¸ch  µ  íc hoµn    nh n   tr¶cho  doanh  nghiÖp. II   IGhi  èn  ­ v b»ng    Þ quy Ò n   ö  ông  t  ãp  èn    gi¸tr   sd ®Ê g v liªndoanh: 1­  C¨n  vµo    Þ  ña  chøc  ã  t  ãp  èn  ªndoanh  µ  å  cø  ®Ò ngh c tæ  c ®Ê g v li   vh s¬  ã  ªnquan  c li   bao  å m: g ­§ Ò   Þ  ña  chøc  ã  t  ãp  èn  ªndoanh;   ngh c tæ  c ®Ê g v li  
 8. 8 ­Quy Õt  nh    ®Þ giao ®Êt,cho    t;     thuª®Ê ­GiÊy  Ðp  u  ;   ph ®Ç t  ­Hîp  ng  ªndoanh;   ®å li     ­C¸c  Êy têli     gi     ªnquan  kh¸c. Héi ®ång    nh  èn  ©n    x¸c ®Þ v ng s¸ch nhµ  ícb»ng    Þ quyÒn  ö  ông    n  gi¸tr   sd ®Êt  Së   µi chÝnh    Ët    do  T   ­ V gi¸tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ñ  ×   ph tr     ¬ ch tr   phèihîp víi ë  Þa  Ýnh  Óm          § ch S ki tra,xem   Ðt x¸c®Þnh    ÞquyÒn  ö  ông  x   gi¸tr   sd ®Êt  ãp  èn  ªndoanh. g v li     Bªn  ã  t  ãp  èn  ªndoanh  c ®Ê g v li   ph¶iký      biªnb¶n    nh  èn  ©n  x¸c®Þ v ng s¸ch  nhµ  ícb»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  iÒnthuª®Êt)gãp  èn  ªndoanh  íi n  gi¸tr   sd ®Ê (t       v li   v  Së  µichÝnh   Ët    T  ­V gi¸(theo M É u   è  ®Ýnh  Ìm    s 2  k Th«ng   µy); tn 2­ C¨n  Biªn b¶n    nh  èn  ©n    cø    x¸c ®Þ v ng s¸ch nhµ  ícb»ng    Þ quyÒn    n  gi¸tr   sö  ông  t  iÒn thuª ®Êt) gãp  èn  ªndoanh, Së   µi chÝnh  VËt      d ®Ê (t       v li     T  ­ gi¸ghi t¨ngvèn  ©n    ng s¸ch nhµ  íc®Ç u      n  tcho doanh nghiÖp bªn  ã  t  ãp  èn  ªn c ®Ê g v li   doanh;Riªng ®èi víic¸c doanh           nghiÖp  Thñ íng Ch Ýnh  ñ,c¸c Bé   ëng, do  t  ph     tr   Thñ  ëng  ¬  tr c quan  ngang  é   Ëp  B l hoÆc   ãp  èn  ×  ôc  µi chÝnh  g v th C T  doanh  nghiÖp      èn  ©n  ghit¨ngv ng s¸ch nhµ  íc.   n  3­ §èivíi   êng  îp ®∙  ý  îp ®ång  Ën  î tiÒn thuª®Êt  Õu        tr c¸c h  kh  nh n      n kh«ng  ph¸tsinh viÖc  iÒu      ® chØnh    gi¸thuª ®Êt  ×  Së   µi chÝnh  V Ët    ñ  ×   th   T   ­ gi¸ch tr   phèi hîp  íiSë   Þa  Ýnh  µ  ôc  µi chÝnh    v  § ch vC T  doanh  nghiÖp  ®èi víidoanh  (    nghiÖp  Trung  ng),c¨n cø  îp ®ång  ¬     h  giao nhËn  î lµm  Öc  íi   n  vi v   doanh  nghiÖp  bªn  Öt nam   ã  t  ãp  èn  ªndoanh  Vi   c ®Ê g v li   chuyÓn  µnh  èn  ©n  th v ng s¸ch nhµ  ­   n íc®Ç u      tcho doanh  nghiÖp. Trêng  îp ®Êt  îcphÐp  ãp  èn  ªndoanh  µ®Êt  ∙  ép  Òn sö  ông  h  ®  g v li   l  ® n ti   d ®Êt  hoÆc   ∙    Òn    ® tr¶ti thuª®Êt    cho  thêigian  c¶    thuª®Êt,th×  û  îp ®ång       hu h   giao  Ën  î tiÒn  nh n  thuª®Êt  íc ®©y.    tr   Bªn  ã  t  ãp  èn  ªndoanh  ã  n   c ®Ê g v li   c ®¬ kÌm theo  å  ¬,chøng  õvµ  öi®Õ n   ë  µichÝnh­ Ët    ¬idoanh  hs  t  g   ST  V gi¸n   nghiÖp  nhËn  î.Héi  ng    nh  èn  ©n  n  ®å x¸c ®Þ v ng s¸ch  µ  íc b»ng    Þ quyÒn  ö  nh n   gi¸tr   s dông  t  ãp  èn  ªndoanh  Së   µichÝnh­ VËt    ñ  ×kiÓm    ®Ê g v li   do  T     gi¸ch tr   tra,xem   xÐt,n Õu   ng  íikª    ®ó v   khai cña  chøc  ×  th«ng    tæ  th ra  b¸o    îp  ng  xo¸ h ®å giao  nhËn  î,sau    öith«ng    n     ¬  n  ®ã g   b¸o ®Õ c¸cc quan  ã  ªnquan. c li   IV­§Êt  îccoi lµ ®∙  ép  Òn  ö  ông  t:   ®       n ti s d ®Ê §Êt  nhµ  íc giao  do  n  hoÆc   t  Ën  ®Ê nh chuyÓn  îng  µ   Òn  ö  ông  nh m ti s d ®Êt  ∙  ép  ©n  ® n ng s¸ch  µ   íc vµ  Òn  Ën  Nh n   ti nh chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt  ∙    µ tiÒn  ® tr¶l   kh«ng  ã  ån  èc  õ ng©n  c ngu g t   s¸ch  µ  íc th×  t    µ nh n   ®Ê ®ã l   ®Êt  ∙  ép  Òn sö  ông  t,c¸ctr ng  îp cô  Ó    ® n ti   d ®Ê     ê h   th nh sau: ­ §Êt ® îc giao ®∙ nép tiÒn ®Ò n  bï thiÖt ¹i  h  theo Quy Õt ®Þnh  sè  186/H§BT  µy  ng 31/5/1990  ña  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr (nay  µ ChÝnh  ñ)  Ò   l  ph v ®Ò n   ï thiÖth¹i®Êt  b     n«ng nghiÖp, ®Êt  ã  õng      cr khichuyÓn  sang  ôc  ch  m ®Ý kh¸c; ­ §Êt ® îcgiao ®∙  ép  Òn sö  ông  t  µo  ©n        n ti   d ®Ê v ng s¸ch Nhµ   íctheo      n  quy ®Þnh  ¹ Th«ng   è  TC/TCT  µy  th¸ng 7  ti  ts 60  ng 16    n¨m  1993  ña  é   µi chÝnh  c BT  khi® îcgiao ®Êt       thay cho    thanh      Þc«ng  ×nh; to¸ngi¸tr   tr ­ §Êt do      mua   µ  ïng víinhËn  Òn  ö  ông  t  ã  µ      µ   nh c     quy sd ®Ê c nh trªn®ã m ngêib¸n  µ  ïng víi   nh c     chuyÓn  Òn  ö  ông  t  ∙  ép  Õ    Ëp  quy sd ®Ê ® n thu thu nh theo  Ph¸p  Önh  Õ    Ëp  i víi êicã    Ëp  l thu thu nh ®è    ng   thu nh cao;
 9. 9 ­  Êt  mua   µ  éc  ë  ÷u  µ   íc kÌm  § do  nh thu s h Nh n   theo chuyÓn quyÒn  ö  s dông  t  ®Ê theo  quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 61/CP  µy  ng 5/7/1994  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v mua    µ  b¸n v kinhdoanh  µ  ;   nh ë ­ §Êt  îc giao  ∙  ép  Òn  ö  ông  t    ®  ® n ti s d ®Ê theo quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Ët lu   ®Êt  ai; ® ­  Êt  Ën  § nh chuyÓn  îng  nh quyÒn  ö  ông  t  îp  sd ®Ê h ph¸p  õ  êi kh¸c t ng     hoÆc  nhËn  chuyÓn  nhîng quyÒn  sö  dông ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m   nghiÖp  Ìm  k theo  chuyÓn  ôc   ch  ö  ông  t  îc c¬  m ®Ý sd ®Ê ®   quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  quy cho  Ðp; ph   ­§Êt ® îcgiao tõsö  ông  ü  t  ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  µ®Êt         d qu ®Ê t   xd c s h  l  nhµ  íc giao  n  cho  chøc  tæ  kinh tÕ      ®Ó thanh to¸n gi¸trÞ c«ng  ×nh  ∙  ©y      tr ®x dùng.  P h Ç n  III X ö   l ý vi p h ¹ m, k h e n  thë n g  v µ  k hi Õ u  n ¹i 1­    Tæ chøc, hé    gia  nh,    ©n  ang  ö  ông  t  éc  i  îng ®× c¸ nh ® sd ®Ê thu ®è t   ph¶ikª    khainép  Òn    ti thuª ®Êt    kh«ng  ùc hiÖn  ng  Öc  khainép  Òn  th   ®ó vi kª    ti thuª ®Êt    theo  íng  Én  ¹  h d ti Th«ng   µy  ×  ¬  t n th c quan  Õ  cø  µo    µi thu c¨n  v c¸c t   liÖu ®iÒu    µ  å  ¬  ö  ông  t  ña  chøc, hé    nh,    ©n      trav h s s d ®Ê c tæ    gia ®× c¸ nh do UBND     êng, thÞ  Ên  x∙,ph   tr hoÆc   ¬  c quan  a   Ýnh  ®Þ ch cung  Êp, cã  Òn  c   quy quyÕt  nh     éi dung  ®Þ c¸c n   quy  nh   ¹  Çn     Ò   ép  Òn  ®Þ t iPh Iv n ti thuª ®Êt    theo  M É u   è  ®Ýnh  Ìm  s 1  k Th«ng   µy  µ  tn v th«ng  cho  chøc,hé    nh, c¸ b¸o  tæ    gia ®×    nh©n  Õt®Ó   ép  Òn thuª®Êt,®ång  êith«ng  cho    ¬  bi   n ti       th   b¸o  c¸cc quan  ã  ªn c li   quan  Õt. bi Tæ   chøc,hé    nh, c¸nh©n  ép  Òn thuª®Êt    gia ®×     n ti     hoÆc   ép  ¹tkh«ng  n ph   ®óng  êih¹n  ×  µi viÖc  th   th ngo   ph¶inép  y     è  Òn    ®Ç ®ñ s ti thuª vµ  è  Òn  ¹t   s ti ph   theo quy  nh,  çi  µy  Ë m   nép  ®Þ m ng ch   cßn ph¶inép  ¹ttiÒn    ph   b»ng 0,1%    trªn sè  Òn chË m   ép. ti   n Trêng  îp  i îng  h ®è t thuª ®Êt  Én  è  ×nh  ©y  a, ch©y      v ct d d  ú kh«ng  Þu  ch nép  Òn  ti thuª ®Êt  µ  Òn  ¹t,th×  ¬    v ti ph   c quan  Õ  ã  Òn  thu c quy yªu  Çu  ©n   c ng hµng  ¬i®èi t ng thuª®Êt  ë   µikho¶n  Ých tiÒn  õ tµikho¶n  Òn  öicña  n    î     m t  tr   t    ti g   tæ chøc,c¸ nh©n  ®ã     ép  Òn thuª®Êt,tiÒn  ¹t(nÕu  ã) vµo       ®Ó n ti       ph   c  kho  ¹c b  Nhµ   íc;Kh«ng  ã  µikho¶n  ×  ¬  n  c t  th c quan  Õ  thu b¸o    c¸o UBND   ïng  Êp  ùc c c th   hiÖn  Ön  bi ph¸p cìng chÕ   µnh  Ýnh      h ch theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 2­ Tæ     chøc,c¸nh©n  îdông     l  i chøc  ô,quyÒn  ¹n    Õm  ông,tham   v  h ®Ó chi d   « hoÆc   µm  Êttho¸ttiÒn  l th     thuª®Êt  ×    th ph¶ibåith ng      ê cho  µ   íc toµn  é  Nh n   b sè  Òn ®∙  Õm  ông, tham  hoÆc   Êttho¸tvµ  ú theo  ti   chi d   «  th     tu   møc      ¹m  ®é viph m µ   Þ   ö  ýkû  Ëtvµ  Þ     b x l   lu   b truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   3­ Ng êicã      c«ng    Ön    µnh      ¹m  ph¸thi c¸c h viviph quy  nh  ¹ Th«ng   µy  ®Þ ti   tn th× ® îckhen  ëng     th theo quy  nh    ®Þ chung  ña  µ   íc. c Nh n 4­ Tæ     chøc,hé    nh, c¸nh©n  ép  Òn thuª®Êt  ã  Òn  Õu  ¹i   gia®×     n ti     c quy khi n   nh÷ng  Ên    ã  ªnquan  íi ôc  Õ  a  ¬ng;trong khichê    Õt, v ®Ò c li   v  C thu ®Þ ph      gi¶iquy   ngêikhiÕu  ¹iph¶inép    µ  ng  êih¹n  è  Òn thuª®Êt  µ  è  Òn ph¹t   n    ®ñ v ®ó th   s ti     v s ti     (nÕu  ã)®∙  îcth«ng      c ®  b¸o.Tæ chøc  îcphÐp  ö  ông    ÞquyÒn  ö  ông  ®  sd gi¸tr   sd
 10. 10 ® Êt    ãp  èn  ªndoanh  ã  Òn  Õu  ¹inh÷ng  Én    ã  ªnquan  íi ®Ó g v li   c quy khi n   v ®Ò c li   v  Së   µi chÝnh­ VËt    a   ¬ng. Trêng  îp  T    gi¸®Þ ph   h kh«ng  ng    íiquyÕt  nh   ®å ýv   ®Þ cña  ¬  c quan    Õt  ×  ã  Òn  Õu  ¹ilªncÊp    ùctiÕp  ña  ¬  gi¶iquy th c quy khi n     trªntr   cc quan  ∙    Õt  nh    Õt.Quy Õt  nh  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  ® ra quy ®Þ gi¶iquy   ®Þ c B tr BT  lµquyÕt ®Þnh  èicïng.     cu   C¬  quan  Ën  n  Õu  ¹icã  nh ®¬ khi n   tr¸chnhiÖ m    Õt trong thêih¹n 30    gi¶iquy       ngµy  Ó   õngµy  Ën  n. k t  nh ®¬ P h Ç n  IV T æ  c h ø c th ù c hi Ö n 1­ UBND       c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW   ã    ph tr     c tr¸chnhiÖm     chØ  o  ë   ®¹ S Tµi chÝnh  VËt    ë   a   Ýnh, Côc  Õ, UBND     Êp; c¸c ®èi îng   ­ gi¸,S ®Þ ch   thu   c¸c c     t  ®ang  ö  ông  t  éc ®èi t ng thuª®Êt  µ  ép  Òn thuª®Êt    a  µn  sd ®Ê thu    î     v n ti     trªn®Þ b thùc hiÖn  y      éidung  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy.   ®Ç ®ñ c¸cn   h  t i tn 2­ Tæng   ôc  Õ  ã  c thu c tr¸chnhiÖ m     chØ   o  ôc  Õ  µ  ®¹ C thu v Chi  ôc  Õ  c thu c¸c®Þa  ¬ng:   ph 2.1­Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îctê kª khai®¨ng  ý  ña    th   15  k t  nh ®         kc tæ chøc,hé    nh, c¸ nh©n    t,c¬    gia ®×     thuª®Ê   quan  Õ  Óm    µ    nh   thu ki trav x¸c®Þ sè  Òn  ti thuª®Êt    ph¶inép  µ    v th«ng b¸o cho  i îng  ®è t thuª ®Êt    ùc hiÖn    ®Ó th   nép  Òn  ti thuª ®Êt; thu  Òn  ö  ông  èn; x¸c ®Þnh  è  Òn      ti s d v   s ti thuª ®Êt  ∙  ép    ®n ®Ó   õvµo  è  Òn thu vÒ   ö  ông  èn  tr   s ti     s d v ph¶inép; x¸c ®Þnh  è  Òn thuª®Êt       s ti     cßn  î ®Ó   ùc hiÖn  tiÒn  ö  ông  èn  i  íithêigian  n  th   thu  sd v ®è v     cßn  î tiÒn  n  thuª  ®Êt. 2.2­C¸c  êng  îp  ö  ông  t  íc ngµy    tr h sd ®Ê tr   1/1/1999,c¬    quan  Õ  íng thu h   dÉn    kª khai®¨ng  ý  ép  Òn thuª®Êt  µ  Óm        k n ti     v ki tra, minh  è  Öu tÝnh    x¸c s li   to¸n c¸c chØ      tiªutrong tê khai®¨ng  ý  µ  Óm     ùc tÕ      nh  i t ng      k v ki trath   ®Ó x¸c ®Þ ®è  î   thuª®Êt  µ  ùc hiÖn    Òn thuª®Êt.   v th   thu ti       3­  ôc  µi  Ýnh  C T ch doanh nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖm   íng  Én    h d x¸c  Ën  nh nguån  èc  Òn sö  ông  t  ∙  ép  ©n  g ti   d ®Ê ® n ng s¸ch nhµ  ícvµ  Òn nhËn    n   ti   chuyÓn  nhîng quyÒn  ö  ông  t,giao vèn  µ    sd ®Ê     v qu¶n  ývèn  ©n  l  ng s¸ch nhµ  íc®èi víi   n     gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t  ãp  èn  ªndoanh  éc doanh     sd ®Ê g v li   thu   nghiÖp  Thñ ­ do  t íng ChÝnh  ñ,Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬    ph   tr   tr c quan ngang  é,c¬  b   quan  éc ChÝnh  thu   phñ  µnh  Ëp. th l 
 11. 11 4­  ë   µi chÝnh­  Ët      ST  V gi¸c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ã    ph tr   TW c tr¸ch   nhiÖ m:  ­  µ  ñ   Þch  éi  ng    nh   èn  L Ch t H ®å x¸c ®Þ v NSNN   b»ng    Þ quyÒn  ö  gi¸tr   s dông  t  ãp  èn  ªndoanh, chñ  × phèi hîp  íic¸c ngµnh  ªnquan  Óm   ®Ê g v li     tr     v    li   ki tra,xem   Ðt viÖc    x  tho¶  Ën  Ò     Þ quyÒn  ö  ông  t    ãp  èn  ªn thu v gi¸tr   sd ®Ê ®Ó g v li   doanh  ña    chøc  îcNhµ   ícgiao ®Êt,cho    t,trªnc¬  ë      c c¸c tæ  ®  n      thuª®Ê     s ®ã x¸c ®Þnh    ÞquyÒn  ö  ông  t  ãp  èn  ªndoanh. gi¸tr   sd ®Ê g v li     ­ KiÓ m     µ  ã    Ën  Ò   ån  èc  Òn  ö  ông  t  ∙  ép, ®∙    trav c x¸c nh v ngu g ti s d ®Ê ® n   nhËn  chuyÓn  îng ®Êt  îp ph¸p  õ ngêikh¸c hoÆc   îcnhµ  ícgiao ®Êt  ã  nh   h  t      ®  n    c thu tiÒn sö  ông  t  µ   Òn ®ã      d ®Ê m ti   kh«ng  ã  ån  èc  õ ng©n  c ngu g t   s¸ch nhµ  íc;   n  giao vèn  µ    v qu¶n  ývèn  ©n  l  ng s¸ch nhµ  íc®èi víi   Þ quyÒn  ö  ông  t    n       tr   gi¸ sd ®Ê   gãp  èn  ªndoanh  éc doanh  v li   thu   nghiÖp  a  ¬ng. ®Þ ph 5­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý    tn c hi l   15  k t  k thay thÕ    Th«ng   t sè  TC/QLCS   µy  70  ng 7/10/1997  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  Öc  ép  Òn c BT  h d vi n ti   thuª®Êt,gãp  èn  ªndoanh      v li   b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  ña    chøc  gi¸tr   sd ®Ê c c¸ctæ  trong níc theo qui ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè 85/CP ngµy 17/12/1996 cña  i ChÝnh  ñ  µ    íng dÉn  íc®©y    íi ph v c¸ch   tr   tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu    qu¸ tr       ph¸tsinh víng m ¾ c     Þ      ®Ò ngh ph¶n    ¸nh vÒ   é  µichÝnh    BT  ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
 12. 12 M É u  s è  1 C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc l ­T do   ph T ê  kª k h ai ® ¨n g k ý  n é p  ti Ò n thuª ® Ê t Tªn  chøc,hé    nh, c¸nh©n    t:. . ......  . . .......... tæ    gia®×     thuª®Ê . . ........ . .......... . . Thuéc  é  µnh,®Þa  ¬ng):. . .............................. b (ng   ph . . ............................. §Þa  chØ:.. . ................................................ . . ............................................... Sè  iÖn  ¹i . ............................................. ® tho : . ............................................ Ngµnh  Ò   ngh kinh doanh:. . ...................................   . . ................................... I.Ph Ç n   khaicña  chøc, hé  ®×nh,    © n     kª    tæ    gia  c¸ nh thuª ®Êt.   1.Tªn  öa (l«) t:   th     ®Ê 2.§Þa  iÓ m   Þ  Ý)®Êt:   ® (v tr   3.Tæng  Ön  Ých  t    di t ®Ê thuª: 4.Nguån  èc  öa (l«) t:   g th     ®Ê    ­Nguån  èc  öa ®Êt:      g th      ­Tê       b¶n    è  Õu  ã):. . .. ngµy. . /.... ®å s (n c . . .. . . ../..    B¶n      kho¸n (nÕu  ã):. . .. µy. . /....  ¬icÊp...   c . . . ng . . ../..n   . . . 5.DiÖn  Ých  t    t ®Ê theo m ôc  ch  ö  ông  ùc tÕ  2):   ®Ý s d th   (m      Ön  Ých  t  éc h Ö   è  ép  Òn thuª®Êt  ã m   (m2):   ­Di t ®Ê thu   s n ti     nh 1         Ön  Ých  t  éc h Ö   è  ép  Òn thuª®Êt  ã m   (m2):   ­Di t ®Ê thu   s n ti     nh 2            ö  ông  µo  ôc  ch         ­S d vm ®Ý kh¸c(m2):                    ­§ang  Þ  Õm  ông  2): b chi d (m           Ön  a  ö  ông  2):        ­Hi ch s d (m 6.KiÕn  Þ  ña  thuª®Êt:   ngh c bªn              Ön  Ých  t    µ    Òn thuª®Êt  2):        ­Di t ®Ê thuªv tr¶ti     (m           Ön  Ých  t  ang  µm  ñ tôcxintr¶l¹Nhµ   íc(m2):        ­Di t ®Ê ® l th           i n  7­ B¶n      Êy têcã  ªnquan:   kª c¸cgi     li        . . ...................................   ­.. . ....................................      . . ...................................   ­.. . ....................................      . . ...................................   ­.. . ....................................      . . ...................................   ­.. . ....................................
 13. 13 Cam   Õt:ViÖc    k  kª khaitrªn®©y  µ®óng, n Õu     l    sai. . ...... ichÞu  . . .....x n tr¸ch   nhiÖ m  ícPh¸p  Ët. tr   lu   Ngµy...th¸ng...n¨m  200..   X¸c  Ën  ña  nh c UBND     êng,ThÞ   x∙,ph   Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v trÊn n¬icã  t      ®Ê cho  thuª (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d X¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  a  Ýnh ®Þ ch (¸ dông  p  cho  i îng  ép  Òn  ®è t n ti thuª ®Êt  a  ã  îp  ng    ch c h ®å thuª ®Êt)   (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d II  Ç n   Ýnh  . Ph t to¸n cña  ¬    c quan  Õ: thu ­DiÖn  Ých    t ph¶inép  Òn thuª®Êt:. . ..  2   ti     . . ..m . . ­Lo¹i®Êt  :    (**) ­H¹ng    hoÆc   Þ  Ý®Êt: v tr   ­Gi¸®Êt    Ýnh  Òn thuª®Êt:. . ...®ång/m2    ®Ó t ti     . . ..  .. ­§¬n      t:. . .. ®ång/m2/n¨m   gi¸thuª®Ê . . .. ­Sè  Òn thuª®Êt  n¨m:.. . .®ång   ti     1  .. ­Sè  Òn miÔn    ti   gi¶m  Õu  ã):. . ... ®ång (n c . . ... ­Sè  Òn thuª®Êt    ti     ph¶inép:. . ............. ®ång/n¨m   . . ............. Ngµy...th¸ng...n¨m...              ñ   ëng  ¬             Th tr c quan  (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d Ghi chó:­Mçi  öa ®Êt  ö  ông  ét  ꮨng  ý.      th   sd m t  k             ¹i®Êt    Lo          ­(**) ghitheo tªnlo¹ ®Êt  ña        i c c¸cb¶ng    t  ña  Ýnh  ñ. gi¸®Ê c Ch ph                    ­Tæ chøc    kª khai®¨ng  ý    k theo phiÕu  µy    n thay cho  êkhainép  Òn thuªquy    t    ti     ®Þnh  ¹ Th«ng   ti   t70/TC­QLCS   µy  ng 7/10/1997 cña  é  µichÝnh.   BT                        
 14. 14 M É u  S è  2 c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp­Tù   l   do­  ¹nh  óc H ph   Biªn b ¶ n  x¸c ® Þ n h  v è n N S N N  b » n g  gi¸ Þ   tr q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t g ã p  v è n liªn o a n h  d C¨n   cø   Quy Õt   ®Þnh   giao   ®Êt,   cho   thuª   ®Êt  sè:. . .....c a . .......... . . ..... ñ . . ......... cho  Ðp... . ............. ®c sö  ông    Þ  ph . . .............   d î gi¸ tr quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê gãp   vèn   li   doanh   víi  .. . ......... sö   dông   vµo   m ôc   ªn . . ........  ®Ých  . . .................. .. . .................. C¨n  giÊy phÐp  u    è:.. . ............................... cø    ®Ç ts   . . ............................... C¨n  Th«ng   è:35  cø  ts   /2001/TT­ BTC   µy  th¸ng 5  ng 25    n¨m  2001  ña  é   cB TµichÝnh;   C¨n  têkª khaivµ  cø        tho¶ thuËn  ÷a.. . .........................   gi . . ........................ H«m   nay,ngµy.. . ...... h ng . .... n   . . ....................   . . .....t ¸ . . .... ¨m.. . .................... T¹i: . .................................................... . . .................................................... I.C¬     quan  qu¶n  ýnhµ  íc: l  n 1.§¹idiÖn  ë  µi chÝnh   Ët     ST  ­V gi¸: ¤ng  µ): . ..............   ô.. . ........... ñtÞch  éi®ång (b . . ............. Chøcv . . .......... Ch   h  2.§¹idiÖn  ë  Þa  Ýnh  Æc   ë  Þa  Ýnh­Nhµ   t)    S § ch ho (S § ch ®Ê : ¤ng  µ): . ................ Chøcvô.. . .............t µnhviªn (b . . ................   . . .............h   II  §¹i diÖn  tæ  chøc  (Doanh  nghiÖp  cã  ®Êt  gãp  vèn  liªn .   doanh):. . ................................................ . . ................................................ ¤ng  µ): . . ..........  (b   . ...........Chøc  ô  . . ........................ .. .. v .. . ......................... Trô  ë:.. . ................................................ s   . . ................................................ II   éi  I H nghÞ   ∙  èng  Êt  . ® th nh x¸c  nh   èn  © n   ®Þ v ng s¸ch  µ   íc b»ng   nh n   gi¸trÞ quy Ò n   ö  ông  t  ãp  èn       sd ®Ê g v liªndoanh   nh sau: 1.    Þ quyÒn  ö  ông  t  ãp  èn  ªndoanh  µ:. . . ®ång (hoÆc   Gi¸ tr   sd ®Ê g v li   l . ..   USD)  2.Sö  ông  µo  ôc  ch:.. . ..................................  d vm ®Ý . . ................................. 3.VÞ   Ýthöa (l«) t  ¹ : ....................................   tr      ®Ê t i . .................................... 4.   DiÖn   tÝch  ®Êt:. . .......................................... . . ......................................... 5.Gi¸cho    t:®ång     thuª®Ê   (hoÆc)  USD/m 2/n¨m.. . ................. . . ................ 6.Thêih¹n  ãp  èn  ªndoanh.. . ....kÓtõngµy.. .th¸ng.. .n¨m...     g v li   . . ....     . .   . .
 15. 15 (Doanh  nghiÖp   ã  ®Êt gãp  vèn liªn c  doanh) cã  7.    Tæ chøc   tr¸ch   nhiÖ m   ¹ch    y      Þ quyÒn  ö  ông  t      h to¸n®Ç ®ñ gi¸tr   sd ®Ê trªnsæ s¸ch kÕ     µ    to¸nv thùc  Ön  hi nghÜa  ô  ép  v n thu  Ò   ö  ông  èn  ©n  vsd v ng s¸ch  µ  íc theo    nh n   quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h 8. Kú   ép  µ    n v møc  ép  Òn thu vÒ   ö  ông  èn  ©n  n ti     s d v ng s¸ch nhµ  íccho    n  m çi  Çn  l trong n¨m  ùc hiÖn    th   theo quy  nh  Ön  µnh  µ  íng  Én  ña  ¬  ®Þ hi h vh d cc quan  Õ. thu 9.Biªnb¶n  îclËp thµnh  b¶n.    ®   5  ­Së  µichÝnh   Ët    b¶n;   T  ­V gi¸1  ­Së  Þa  Ýnh    § ch hoÆc   ë  Þa  Ýnh Nhµ   t)1  (S § ch ­ ®Ê   b¶n; ­Côc  Õ  b¶n;   thu 1  ­Côc  µichÝnh    T  doanh  nghiÖp  ®èivíi (    doanh  nghiÖp  Trung  ng) 1  ¬   b¶n ­Doanh    nghiÖp  ã  t  ãp  èn  ªndoanh  b¶n. c ®Ê g v li   1  §¹idiÖn  chøc   tæ  Chñ   Þch  éi ®ång t h  (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 16. 16 P h ô  l ô c I § èi tî ng p h ¶i n é p  ti Ò n thuª ® Ê t    (Ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng     t35 /2001/TT­ BTC   µy  /5/2001 ng 25  cña  é   µi chÝnh) BT  1­ C¸c  i  îng  îc Nhµ   íc cho  ®è t ®  n  thuª ®Êt    quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   ®Þ t i§i 9  ®Þnh 04/2000/N§­CP,  å m: g a­  é     nh,    ©n  ã  H gia ®× c¸ nh c nhu  Çu  ö  ông  t  ®Ó   c sd ®Ê   s¶n  Êt,kinh xu     doanh.   b­  é     nh  ö  ông  t  H gia ®× sd ®Ê n«ng nghiÖp  îth¹n  v  møc  theo    nh   qui ®Þ cña  ph¸p LuËt vÒ   t  ai.     ®Ê ®   c­Tæ     chøc  kinh tÕ  ö  ông  t      sd ®Ê ®Ó s¶n  Êt,kinhdoanh. xu     d­    Tæ chøc kinh tÕ    thuª®Êt    u    ©y  ùng  Õt  Êu  ¹  Çng      ®Ó ®Ç t x d k c ht ®Ó chuyÓn  îng  nh hoÆc  cho thuª quyÒn  ö  ông  t  ¾n   Òn  íikÕt  Êu  ¹    sd ®Ê g li v   c h tÇng    ¹  ®ã t iKhu C«ng  nghiÖp (KCN),Khu  Õ   Êt (KCX),Khu    Ch xu     C«ng  Ö   ngh cao (KCNC). 2. C¸c  i îng  îc Nhµ   íc giao  t    ®è t ®   n  ®Ê kh«ng  thu  Òn  ö  ông  t    ti s d ®Ê quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  ti  1  7  ®Þ 04/2000/N§­ CP,  Õu  ö  ông  ét  Çn  n sd m ph ®Êt  µo  v s¶n  Êtkinhdoanh,dÞch  ô  µim ôc  ch  îcgiao th× ph¶inép  xu       v ngo   ®Ý ®        tiÒn thuª®Êt  i  íiphÇn  Ön  Ých  t  ö  ông  µo    ®è v   di t ®Ê s d v s¶n  Êt kinh doanh  xu     dÞch  ô,gå m: v  a­    Tæ chøc  îcgiao qu¶n  ý®Êt  ã  õng  µ  t    ång rõng  ®    l  cr v ®Ê ®Ó tr   phßng  hé  u   ån,phßng  é  ¾n  ã,ch ¾n    ®Ç ngu   h ch gi   c¸tbay,phßng  é  ¾n  ãng,lÊn    h ch s   biÓn, phßng  é    h b¶o  Ö   v m«i  êng  tr sinh  th¸i C¸c  chøc  îc nhµ  íc giao   ; tæ  ®  n    qu¶n  ývên  èc    l  qu gia,khu  õng  r b¶o  ån thiªnnhiªn, t     khu  õng     lÞch sö   r v¨n ho¸ ­  ­ m«i  êng; n Õu   ö  ông  ét  Çn  t  µo  tr   sd m ph ®Ê v s¶n  Êt  xu kinh  doanh, dÞch  ô    v ngoµim ôc  ch  îcgiao,th×    ®Ý ®    ph¶inép  Òn thuª®Êt  i víi Çn  Ön  Ých    ti     ®è    ph di t ®ã.   b­ C¬     quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­ x∙héi,®¬n   ch tr         vÞ  ò  v trang nh©n  ©n  ö  ông  t    ©y  ùng  ôsë  µm  Öc,sö  ông    d sd ®Ê ®Ó x d tr   l vi   d vµo  ôc   ch  èc  m ®Ý qu phßng, an    ninh,sö  ông  t    ©y  ùng     d ®Ê ®Ó x d c¸c c«ng  tr×nh thuéc c¸cngµnh  µ  Ünh  ùc  ù       vl v s nghiÖp  Ò   v kinh tÕ,v¨n ho¸,x∙héi,            khoa  häc,kü  Ët,ngo¹igiao,tæ    thu       chøc  îcgiao qu¶n  ý®Êt  ã  ®    l  c c«ng  ×nh ditÝch  tr     lÞch  ö  ho¸ ®∙  îc xÕp  ¹ng;n Õu  ö  ông  ét  Çn  t  µo  s v¨n    ®   h   sd m ph ®Ê v s¶n  Êt xu   kinh doanh, dÞch  ô  µi m ôc  ch  îc giao,th×    v ngo   ®Ý ®    ph¶i nép  Òn    ti thuª ®Êt    ®èi víi Çn  Ön  Ých  .      ph di t ®ã    c­    Tæ chøc  ö  ông  t  µo    ôc   ch  sd ®Ê v c¸c m ®Ý c«ng  éng  c quy  nh   ¹ ®Þ ti  §iÒu  cña  4  NghÞ   nh   ®Þ 04/2000/N§­   µy  CP ng 11/2/2000  ña  Ýnh   ñ, c Ch ph   gå m: ­ §Êt  ö  ông  µo  ôc  ch    sd vm ®Ý c«ng  éng  c quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n    ®Þ ti ® 5  5 §iÒu  cña  Ët söa  æi, bæ   1  Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai  m s® c Lu     bao  å m   g ®Êt    ©y  ùng  êng  ®Ó x d ® giao th«ng,cÇu, cèng,vØa  Ì,h Ö   èng  Êp          h   th c tho¸t ­ n íc,s«ng,hå, ®ª, ®Ëp,  êng  äc,b Önh  Ön,chî,c«ng        tr h  vi     viªn,vên    hoa,khu      vui ch¬i cho  Îem,    tr  qu¶ng  êng, s©n  Ën  ng,  ©n  tr   v ®é s bay, b Õn     c¶ng; n Õu   ö    s
 17. 17 dông  ét  Çn  t  µo  m ph ®Ê v s¶n  Êt kinh doanh,dÞch  ô  µim ôc  ch  îc xu       v ngo   ®Ý ®  giao,th× ph¶inép  Òn thuª®Êt  i víi Çn  Ön  Ých  .      ti     ®è     ph di t ®ã ­ §Êt sö  ông    ©y  ùng      d ®Ó x d c¸c c«ng  ×nh c«ng  éng  tr   c kh¸c bao  åm   t    g ®Ê x©y  ùng  µ  d nh m¸y  iÖn, tr¹m  Õn  Õ  iÖn, hå  û  iÖn, ® êng  ©y  ®   bi th ®   thu ®   d th«ng  tin  êng  ©y    iÖn,® êng  ng  Én  ,® d t¶i ®   è d x¨ng dÇu, ® êng  ng  Én  Ý,®µi khÝ ­     è d kh     t îngthuû v¨n,c¸ctr¹m quan  ¾c phôc  ô           tr   v nghiªncøu  µ  Þch  ô    vd v c«ng  éng,c«ng  c   tr×nh thuû  î  Õn  µu,bÕn    Õn  µ, s©n    ên  èc      l ib , t  xe, b ph   ga, v qu gia,khu  dìng, an    khu  nu«idìng tr    ã  µn      Î c ho c¶nh  ã  em kh kh¨n,c¬  ë  Ên  Ön,tËp  Ön  Ó    s hu luy   luy th dôc,thÓ    thao,c¬  ë  ôc  åichøc    s ph h   n¨ng cho  Î   tr  khuyÕt  Ët,trung t©m   ¹y em t    d  nghÒ,  c«ng  ×nhv¨n ho¸,t ng®µi,biat ng  Öm,  ©u  ¹cbé,nhµ  , tr      î      ë ni c l    h¸t b¶o  µng, t   tr Ón l∙m,r¹pchiÕu  i      phim, r¹pxiÕc,trung t©m            cainghiÖn    ý,tr¹gi¸odìng, ma tu       i   tr¹phôc  åinh©n  È m,  Üa    i h  ph ngh trang,nghÜa  a,    ®Þ khu  ö  ýchÊt th¶i    ; x l    , r¸c  b∙i n Õu   ö  ông  ét  Çn  t  µo  sd m ph ®Ê v s¶n  Êt  xu kinh  doanh, dÞch  ô  µi m ôc     v ngo   ®Ých  îcgiao,th× ph¶inép  Òn thuª®Êt  i víi Çn  Ön  Ých  . ®       ti     ®è     ph di t ®ã
 18. 18 P h ô  L ô c  II § èi tî ng k h« n g  p h ¶i n é p  ti Ò n thuª  Ê t ® (Ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   è  /2001/TT­ ts 35  BTC   µy  ng 25/5/2001   ña  é   µi chÝnh) c BT  1­ C¸c  i  îng  îc Nhµ   íc giao  t  ã  ®è t ®  n  ®Ê c thu  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê theo  quy  nh   ¹i Òu  Ngh Þ   nh   ®Þ t §i 8  ®Þ 04/2000/N§­ CP,  å m : g   ­ Tæ     chøc kinh tÕ  îc Nhµ   íc giao  t    ©y  ùng  µ         ®  n  ®Ê ®Ó x d nh ë ®Ó b¸n hoÆc   cho thuª. ­ Tæ     chøc  kinh tÕ  ö  ông  t  µo  ôc  ch  u    ©y  ùng  Õt  Êu    sd ®Ê v m ®Ý ®Ç tx d kc h¹  Çng    t ®Ó chuyÓn  îng  nh hoÆc  cho thuª quyÒn  ö  ông  t  ¾n   Òn  íi   sd ®Ê g li v   kÕt  Êu  ¹ tÇng  . c h  ®ã ­ Tæ     chøc kinh tÕ  îcNhµ   ícgiao ®Êt    ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  ®  n    ®Ó t   xd c s h  tÇng    ®Ó chuyÓn  îng hoÆc   nh   cho  thuªquyÒn  ö  ông  t  ¾n   Òn víikÕt    sd ®Ê g li     cÊu  ¹ tÇng  .  h  ®ã ­Hé     nh, c¸nh©n  îcnhµ  ícgiao ®Êt    µm  µ  .   gia®×     ®  n    ®Ó l nh ë 2­ C¸c  i  îng  îc giao  t    ®è t ®  ®Ê kh«ng  thu  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê qui  nh   ®Þ t¹i  kho¶n  2, kho¶n  3  §iÒu  7  vµ  kho¶n  1  §iÒu  7  Ngh Þ  ®Þ nh  sè   04/2000/N§­   õ ph Ç n   t  ö   ông   µo  ô c   ch   CP (tr   ®Ê s d v m ®Ý s¶n  Êt  xu kinh  doanh, dÞch  ô),gå m :   v    ­ Theo    kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  2  7  ®Þ 04/2000/N§­   å m   é    nh, c¸ CP g h gia®×     nh©n  ùctiÕp lao ®éng  tr      n«ng nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrång thuû        s¶n,lµm    muèi  ö  ông  t  µo  ôc  ch  sd ®Ê v m ®Ý s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp, l©m    nghiÖp, nu«i     trångthuû s¶n,lµm muèi trongh¹n møc               theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h   ­Theo    kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  3  7  ®Þ 04/2000/N§­   å m     chøc    CP g c¸ctæ  t«n gi¸o®ang  ö  ông  t.   sd ®Ê   ­ Theo    kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  1  7  ®Þ s 04/2000/N§­   õphÇn  t  CP (tr   ®Ê sö  ông  µo  ôc  ch  d vm ®Ý s¶n  Êtkinhdoanh,dÞch  ô),gå m: xu       v  +    Tæ chøc  îc giao  ®  qu¶n  ý®Êt  ã  õng  µ  t    ång rõng  l  cr v ®Ê ®Ó tr   phßng  hé  u   ån,phßng  é  ¾n  ã,ch ¾n    ®Ç ngu   h ch gi   c¸tbay,phßng  é  ¾n  ãng,lÊn    h ch s   biÓn, phßng  é    h b¶o  Ö   v m«i  êng  tr sinh  th¸i C¸c  chøc  îc nhµ  íc giao   ; tæ  ®  n    qu¶n  ývên  èc    l  qu gia,khu  õng  r b¶o  ån thiªnnhiªn, t      khu  õng     lÞch sö   r v¨n ho¸ ­  ­ m«i  êng.  tr   + Doanh nghiÖp  µ  íc ®ang  ö  ông  t  Nhµ   íc giao  íc ngµy  nh n   sd ®Ê do  n  tr   1/1/1999  µo  ôc  ch  vm ®Ý s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrång thuû        s¶n,lµm  èi.   mu +  ¬   C quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ x∙ héi,®¬n   ch tr       vÞ  ò  v trang nh©n  ©n  ö  ông  t    ©y  ùng  ôsë  µm  Öc,sö  ông    d sd ®Ê ®Ó x d tr   l vi   d ®Êt  µo  ôc  ch  èc  vm ®Ý qu phßng,an    ninh,sö  ông  t    ©y  ùng     d ®Ê ®Ó x d c¸cc«ng  tr×nh thuéc c¸cngµnh  µ  Ünh  ùc  ù       vl v s nghiÖp  Ò   v kinh tÕ,v¨n ho¸,x∙héi,            khoa  häc,kü  Ët,ngo¹igiao;tæ    thu       chøc  îcgiao qu¶n  ý®Êt  ã  ®    l  c c«ng  ×nh ditÝch  tr     lÞch sö      ∙  Õp  ¹ng.   v¨n ho¸ ® x h +    Tæ chøc  ö  ông  t  µo    ôc  ch  sd ®Ê v c¸cm ®Ý c«ng  éng  c quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t  i 4  NghÞ   nh  ®Þ 04/2000/N§­   µy  CP ng 11/2/2000 cña  Ýnh  ñ./   Ch ph .
 19. 19 P h ô  l ô c III Mi Ô n  ti Ò n thuª  Ê t  Ó  th ù c hi Ö n  u  ® ∙i ® Ç u     ® ® t theo q u y   u y  ® Þ n h   ¹i g h Þ  ® Þ n h  s è   q t  N 51/1999/N§­C P   n g µ y  8/7/1999 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  c hi ti Õt thi µ n h    h L u Ë t kh uy Õ n  k h Ý c h   Ç u  t trong n íc (s ö a ® æ i) ® (Ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   è  /2001/TT­ ts 35  BTC   µy  ng 25/5/2001   ña  é   µi chÝnh) c BT  1­ C¸c  iÒu  Ön  îcmi Ô n  Òn    ® ki ®   ti thuª®Êt:   a­ Dù     u    µo    µnh, nghÒ     ¸n ®Ç tv c¸c ng   quy  nh  ¹  ®Þ tiDanh  ôc  (ngµnh, m A    nghÒ   éc c¸clÜnh  ùc  îchëng  ®∙i®Ç u  ),Phô  ôcIV. thu     v ®  u    t  l  b­  ù   ®Ç u    éc m äi  Ünh  ùc,ngµnh, nghÒ   D ¸n  tthu   l v    s¶n  Êt,kinh doanh  xu     mµ  ph¸p  Ëtkh«ng  Ê m,  ã  ö  ông  è    ng  ×nh  ©n  lu   c csd s lao ®é b qu trong n¨m  t    Ý nhÊt  µ:ë  «   Þ  ¹  vµ  ¹  lµ 100  êi;ë  a   µn  éc  l   ® th lo i 1  lo i2    ng   ®Þ b thu Danh  ôc    m B (®Þa  µn  ã  iÒu  Ön  b c® ki kinh tÕ      éi khã    ­ x∙ h   kh¨n)hoÆc     Danh  ôc    ®Þa  m C( bµn  ã  iÒu  Ön  c® ki kinh tÕ      éi® Æc   Ötkhã    ­ x∙h   bi   kh¨n)lµ20  êi;ë  a   µn      ng   ®Þ b kh¸clµ50  êi.     ng   c­ Dù   ®Ç u    îc thùc  Ön  ¹  a   µn  ã  iÒu  Ön    ¸n  t®   hi t i ®Þ b c ® ki kinh tÕ    éi   x∙ h   khã  kh¨n quy  nh  ¹ Danh  ôc  Phô  ôcIV.   ®Þ t i m B,  l  d­ Dù     u    îcthùc hiÖn  ¹  a   µn  ã  iÒu  Ön    ¸n ®Ç t®     ti ®Þ b c ® ki kinh tÕ      éi   ­ x∙h   ® Æc   Ötkhã  bi   kh¨n quy  nh  ¹ Danh  ôc  Phô  ôcIV.   ®Þ t i m C,  l  2­ Mi Ôn  Òn    ti thuª ®Êt:   2.1    Ôn  n¨m  i  íidù  ®Ç u    ã  ét  iÒu  Ön  ho Æc       ki a  b qui ­ Mi 3  ®è v   ¸n  tc m ® ®Þnh  ¹ m ôc  Phô  ôcnµy. t i 1  l  2.2­ MiÔn  n¨m  i  íidù  ®Ç u     ã      iÒu  Ön  vµ      ki a  b qui   6  ®è v   ¸n  t c ®ñ hai ® ®Þnh  ¹ m ôc  Phô  ôcnµy. t i 1  l  2.3­ MiÔn  n¨m  i  íidù  ®Ç u    t¹  a   µn    7  ®è v   ¸n  t i®Þ b quy  nh   ¹  ôc     ®Þ t iM II Danh  ôc  (®Þa  µn  ã  iÒu  Ön  m B  b c® ki kinh tÕ    éikhã    x∙h   kh¨n)t¹ Phô  ôcIV.   i l  2.4­ MiÔn  n¨m  i  íidù  ®Ç u    t¹  a   µn    nh  ¹  ôc       10  ®è v   ¸n  t i®Þ b qui ®Þ ti M I Danh  ôc  (®Þa  µn  ã  iÒu  Ön  m B  b c® ki kinh tÕ    éikhã    x∙h   kh¨n)t¹ Phô  ôcIV.   i l  2.5­MiÔn  n¨m  i  íidù  ®Ç u    µo    µnh  Ò   éc    11  ®è v   ¸n  t v c¸c ng ngh thu Danh  m ôc  thùc hiÖn  ¹ ®Þa  µn  A    ti   b quy  nh  ¹ Danh  ôc  Phô  ôcIV  ng  êi ®Þ ti  m B,  l   ®å th   øng  ét  iÒu  Ön  hoÆc       nh  ¹ m ôc  Phô  ôcnµy. ki a  b qui®Þ ®¸p  m® t  i 1  l  2.6­MiÔn  n¨m  i  íidù  ®Ç u    µo    µnh  Ò   éc    13  ®è v   ¸n  t v c¸c ng ngh thu Danh  m ôc  thùc hiÖn  ¹ ®Þa  µn  A    ti  b quy  nh  ¹ Danh  ôc  Phô  ôcIV  ng  êi ®Þ ti  m B,  l   ®å th   øng      iÒu  Ön  vµ      nh  ¹ m ôc  Phô  ôcnµy. ki a  b qui®Þ ®¸p  ®ñ hai® t  i 1  l  2.7­MiÔn  n¨m  i  íidù  ®Ç u    ¹  a   µn    11  ®è v   ¸n  tt i®Þ b quy  nh  ¹  ôc    ®Þ tiM II Danh  ôc    ®Þa  µn  ã  iÒu  Ön  m C( b c® ki kinh tÕ    éi® Æc   Ötkhã    x∙h   bi   kh¨n), ô    Ph lôcIV.   2.8­ MiÔn  n¨m  i  íidù  ®Ç u     ¹  a   µn    15  ®è v   ¸n  tt i ®Þ b quy  nh  ¹  ôc   ®Þ tiM I Danh  ôc    ®Þa  µn  ã  iÒu  Ön  m C( b c® ki kinh tÕ    éi® Æc   Ötkhã    x∙h   bi   kh¨n), ô   Ph lôcIV.   2.9­MiÔn  ép  Òn    n ti thuª®Êt    trong suèt thêih¹n  ùc hiÖn  ù  ®èi  íi      th   d ¸n  v  dù    u    µo    µnh  Ò   éc Danh  ôc  thùc hiÖn  ¹ ®Þa  µn    ¸n ®Ç tv c¸cng ngh thu   m A    t  i b qui
 20. 20 ® Þnh  ¹  ti Danh  ôc    ®Þa  µn  ã  iÒu  Ön  m C( b c® ki kinh tÕ    éi ® Æc   Öt khã    x∙ h   bi   kh¨n), ô  ôcIV./  Ph l   . P h ô  L ô c  IV D a n h  m ô c  n g µ n h, n g h Ò  thu é c l Ü nh v ù c, ® Þ a  b µ n   h uy Õ n  k h Ý c h  ® Ç u   k t theo q u y  ® Þ n h  t¹i g h Þ  ® Þ n h  51/1999/N§­C P    N n g µ y  8/7/1999 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  c hi ti Õt  thi µ n h   u Ë t   h L k h u y Õ n  kh Ý c h  ® Ç u  t trong n íc (s ö a ® æ i)   (Ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   è  /2001/TT­ ts 35  BTC   µy  /5  ng 25   /2001   ña  é   µi chÝnh) c BT  D a n h  m ô c  A N g µ n h, n g h Ò  thu é c c¸c l Ü nh v ù c ® îc h ë n g   u   ∙i ® Ç u  t: ®  C¸c  ù    u    µo    µnh,nghÒ   d ¸n ®Ç tv c¸c ng   trong tõng  Ünh  ùc    l v sau  y   îc ®© ®   hëng  ®∙i: u  I­Trång  õng,khoanh    r   nu«i t¸i    sinh  õng; trång  ©y  ©u  r   c l n¨m    t  trªn®Ê hoang  ho¸, ®åi, nói  äc;khai hoang;  µm  èi; nu«i  ång  û      tr     l mu   tr thu s¶n    ë vïng  íccha  îckhaith¸c n  ®    1. Trång  õng    r phßng  é  ®Çu  ån,ven  Ón,b¶o  Ö   h( ngu   bi   v m«i  sinh), õng   r ® Æc   ông,rõng  d   s¶n  Êt,khoanh  xu   nu«it¸ sinhrõng;    i   2. Trång  ©y  ©u    c l n¨m  ©y (c c«ng nghiÖp,c©y      ¨n qu¶,c©y  îcliÖu,c©y    d    kh¸c)trªn®Êt     khaihoang,phôc  ãa,®åi nóiträc;     h     3. Lµ m  muèi tõ níc biÓn, khai th¸c èi m á, s¶n xuÊt muèi c«ng   mu nghiÖp; 4. Nu«i trång thuû        s¶n      ïng  íc tù nhiªncha  ã  u      ¹o,cha  ë c¸c v n      c ®Ç t c¶it   ® îcsö  ông;  d 5. Khai hoang, tËn dông ®Êt trèng vµo m ôc  ®Ých  s¶n xuÊt n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp,ng    nghiÖp. II­X ©y   ùng   Õt  Êu  ¹  Çng,    d k c ht ph¸t triÓn  Ën       v t¶ic«ng  éng;  c ph¸t   triÓn  ù  s nghiÖp  gi¸o dôc, ®µo  ¹o,y  Õ,v¨n      t   t   ho¸  © n   éc d t 1­ X ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng  ü  Ët:   d k c h  k thu ­X©y  ùng  íi,   ¹o, ë   éng  µ    d m  t  r c¶i m nh m¸y  iÖn,ph¸ttr Ónm¹ng í  iÖn,x©y  ®    i   li®   dùng  ¬  ë  ö  ông  cssd n¨ng l ngm Æt  ê    î   tr in¨ng l nggiã, Ý    Ët; ,  î     kh sinhv ­X ©y  ùng  íi,   ¹o, ©ng  Êp,hiÖn  iho¸:cÇu, ® êng  é,s©n    d m  t c¶i n c  ®¹       b  bay,   b Õn  c¶ng,nhµ    Õn    ë     ga,b xe;m thªm    Õn  êng  ¾t; c¸ctuy ® s ­C¶i t¹ovµ    iÓnm¹ng íi       ph¸ttr   l th«ng    ªnl¹c; tinli   ­ X ©y  ùng  µ    d nh m¸y  s¶n  Êtníc,x©y  ùng  Ö   èng  Êp  íc,tho¸t íc; xu     d h th c n     n x©y  ùng  d c«ng  ×nh b¶o  Ö   tr   v m«i  êng,xö  ýchÊtth¶i; tr   l   
Đồng bộ tài khoản