Thông tư 35/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
84
lượt xem
3
download

Thông tư 35/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 35/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không không thuộc danh mục phí và lệ phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 35/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

  1. TH¤NG T¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   3 5 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   1 2   t h ¸ n g   5   n ¨ m  2 0 0 5   H í n g   d É n   v Ò   q u ¶ n   l ý   g i ¸   m é t   s è   d Þ c h   v ô   c h u y ª n   n g µ n h  hµng kh«ng kh«ng thuéc danh môc phÝ vµ lÖ phÝ ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 170/2003/N§­CP ngµy 25   th¸ng   12 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét   sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh gi¸; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01 th¸ng 7   n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô quyÒn   h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; ­ Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i  c«ng v¨n sè 3941/VPCP­KTTH ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 2004 cña   V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý gi¸ dÞch vô t¹i c¶ng hµng   kh«ng vµ dÞch vô ®iÒu hµnh bay; ­ C¨n cø ®Ò nghÞ cña Bé Giao th«ng vËn t¶i t¹i c«ng   v¨n sè 1294/GTVT­VT ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2005 vÒ ban hµnh   Th«ng t híng dÉn qu¶n lý gi¸ mét sè dÞch vô chuyªn ngµnh   hµng kh«ng; Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn vÒ qu¶n lý gi¸ mét sè  dÞch vô chuyªn ngµnh hµng kh«ng kh«ng thuéc danh môc phÝ   vµ lÖ phÝ nh sau:  I. QUY §ÞNH CHUNG 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh: Th«ng t nµy híng dÉn vÒ nguyªn t¾c qu¶n lý gi¸ mét sè  dÞch vô chuyªn ngµnh hµng kh«ng cã tÝnh ®éc quyÒn kh«ng  thuéc   ph¹m   vi   ®iÒu   chØnh   cña   Ph¸p   lÖnh   phÝ   vµ   lÖ   phÝ;  tr×nh tù lËp, tr×nh, thÈm ®Þnh ph¬ng ¸n gi¸ vµ quyÕt ®Þnh  gi¸ c¸c dÞch vô do nhµ níc ®Þnh gi¸. 2. §èi tîng ¸p dông: Th«ng   t  nµy   ¸p   dông   ®èi   víi   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n  trong níc vµ níc ngoµi (sau ®©y gäi lµ ®¬n vÞ) ®îc phÐp  cung øng vµ sö dông c¸c dÞch vô hµng kh«ng t¹i ViÖt Nam.  Trêng   hîp   §iÒu  íc   quèc   tÕ   mµ   Céng   hßa   x∙   héi   chñ  nghÜa ViÖt Nam ®∙ ký kÕt hoÆc gia nhËp  cã quy ®Þnh kh¸c  víi   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  nµy   th×   ¸p   dông   quy   ®Þnh   cña  §iÒu íc quèc tÕ ®ã.  
  2. 2 II. QUY §ÞNH Cô THÓ Môc 1. DÞch vô do Nhµ níc ®Þnh gi¸ 1. Nguyªn t¾c, c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸:  Thùc   hiÖn   theo   Quy   chÕ   tÝnh   gi¸   tµi   s¶n,   hµng   hãa,  dÞch   vô   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   06/2005/Q§­BTC  ngµy 18/01/2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. 2. Tr×nh tù lËp, tr×nh ph¬ng ¸n gi¸ vµ quyÕt ®Þnh gi¸: 2.1. Gi¸ cíc vËn chuyÓn hµnh kh¸ch tuyÕn Hµ Néi­TP.  Hå ChÝ Minh vµ ngîc l¹i: Thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.4 môc II th«ng t  sè   15/2004/TT­BTC   ngµy   9   th¸ng   3   n¨m   2004   cña   Bé   Tµi  chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 170/2003/N§­CP ngµy  25  th¸ng 12 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi  hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh gi¸. 2.2.  Gi¸  dÞch vô  ®iÒu hµnh  bay  ®i ®Õn,  h¹ cÊt c¸nh  tµu bay, cung cÊp dÞch vô bæ sung ®iÒu hµnh bay qu¸ c¶nh,  soi   chiÕu   an   ninh   vµ   phôc   vô   hµnh   kh¸ch   t¹i   c¶ng   hµng  kh«ng:   §¬n vÞ cung cÊp dÞch vô lËp, tr×nh ph¬ng ¸n gi¸ ®Ó Bé  Giao th«ng vËn t¶i (Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam) xem xÐt vµ  cã   ý   kiÕn   b»ng   v¨n   b¶n   ®Ò   nghÞ   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh  quyÕt ®Þnh.   Hå s¬ ph¬ng ¸n gi¸ thùc hiÖn theo quy ®Þnh  t¹i Phô lôc kÌm theo Th«ng t nµy. KÓ tõ ngµy nhËn ®îc ph¬ng ¸n gi¸ ®∙ cã ý kiÕn thÈm  ®Þnh cña Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam, trong thêi gian 10 ngµy  (ngµy lµm viÖc) Côc trëng Côc Qu¶n lý gi¸ thõa ñy quyÒn  Bé trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh (hoÆc th«ng b¸o) møc gi¸  theo   mÉu   quy   ®Þnh   t¹i   Phô   lôc   Th«ng   t  nµy.   Trêng   hîp  kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn hoÆc kh«ng ®ñ hå s¬ quy ®Þnh ph¶i tr¶  lêi trong vßng 7 ngµy (ngµy lµm viÖc). Môc 2. DÞch vô thùc hiÖn hiÖp th¬ng gi¸ 1. §iÒu kiÖn tæ chøc hiÖp th¬ng gi¸, c¬ quan tæ chøc  hiÖp th¬ng gi¸, kÕt qu¶ hiÖp th¬ng gi¸, hå s¬ vµ thñ tôc  hiÖp th¬ng gi¸ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè  170/2003/N§­CP   ngµy   25   th¸ng   12   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ  quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh gi¸  vµ Th«ng t sè 15/2004/TT­BTC  ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2004 cña  Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 170/2003/N§­ CP.  
  3. 3 2.   Bé   Giao   th«ng   vËn   t¶i   (Côc   Hµng   kh«ng   ViÖt   Nam)  xem xÐt cô thÓ c¸c dÞch vô cÇn hiÖp th¬ng gi¸ ®Ó híng dÉn  c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Môc 3. DÞch vô do c¸c ®¬n vÞ quy ®Þnh gi¸  1. Nguyªn t¾c, c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ dÞch vô: 1.1. Gi¸ dÞch vô t¹i c¶ng hµng kh«ng, s©n bay ®èi víi  c¸c chuyÕn bay quèc tÕ (kh«ng ph©n biÖt tµu bay cña h∙ng  hµng kh«ng ViÖt Nam hay níc ngoµi): ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬  së chi phÝ hîp lý, ®¶m b¶o thu håi vèn ®Çu t vµ t¹o tÝch  lòy cho ®¬n vÞ, phï hîp víi chÊt lîng dÞch vô vµ møc gi¸  trung b×nh cña cïng lo¹i dÞch vô trong Khu vùc. 1.2. Gi¸ dÞch vô t¹i c¶ng hµng kh«ng, s©n bay ®èi víi  c¸c chuyÕn bay néi ®Þa: §îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së chi phÝ hîp lý; cã lîi nhuËn  hîp lý; phï hîp víi chÊt lîng dÞch vô vµ gi¸ c¶ thÞ trêng  trong níc; cã tÝnh ®Õn quan hÖ tæng hßa gi÷a gi¸ trong n­ íc vµ quèc tÕ cña cïng lo¹i dÞch vô; phï hîp víi chÝnh  s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi trong tõng thêi kú. 1.3. Gi¸ cíc vËn chuyÓn hµnh kh¸ch trªn tuyÕn Hµ Néi  – TP. Hå ChÝ Minh vµ ngîc l¹i: C¨n cø gi¸ cíc vËn chuyÓn hµnh kh¸ch tuyÕn Hµ Néi –  TP. Hå ChÝ Minh vµ ngîc l¹i h¹ng phæ th«ng (h¹ng Y) do Bé  Tµi chÝnh quy ®Þnh, c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i hµng kh«ng  ®îc phÐp quy ®Þnh vµ ¸p dông c¸c møc gi¸ cô thÓ theo ®èi  tîng,   thêi   vô,   ®iÒu   kiÖn  vËn  chuyÓn…  phï  hîp  víi  chÝnh  s¸ch   gi¸   cña   doanh   nghiÖp  nh»m   thu   hót   kh¸ch,  tËn  dông  n¨ng lùc vËn chuyÓn nhng kh«ng ®îc vît qu¸ møc gi¸ cíc do  Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. 1.4. Gi¸ cíc vËn chuyÓn hµnh kh¸ch trªn c¸c tuyÕn bay  néi ®Þa (trõ tuyÕn Hµ Néi ­ TP. Hå ChÝ Minh vµ ngîc l¹i  gi¸ vРh¹ng phæ th«ng ­ h¹ng Y); gi¸ cíc vËn chuyÓn hµng  hãa trªn c¸c tuyÕn bay néi ®Þa: §îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së chi phÝ hîp lý, cã lîi nhuËn  hîp lý; phï hîp víi chÊt lîng dÞch vô vµ chÝnh s¸ch ph¸t  triªn kinh tÕ ­ x∙ héi trong tõng thêi kú; ®èi víi cíc  vËn chuyÓn hµnh kh¸ch cßn ph¶i ®¶m b¶o mèi t¬ng quan víi  gi¸ cíc vËn chuyÓn tuyÕn Hµ Néi ­ TP Hå ChÝ Minh. 2. C¸c ®¬n vÞ c¨n cø nguyªn t¾c trªn ®©y ®Ó x¸c ®Þnh  gi¸ dÞch vô t¹i c¶ng hµng kh«ng, s©n bay vµ dÞch vô vËn  t¶i hµng kh«ng (trõ c¸c dÞch vô quy ®Þnh t¹i Môc 1 vµ Môc  2 trªn ®©y), ®ång thêi b¸o c¸o Bé Giao th«ng vËn t¶i (Côc  Hµng kh«ng  ViÖt Nam) vµ Bé Tµi chÝnh (Côc  Qu¶n  lý Gi¸)  tríc khi v¨n b¶n cã hiÖu lùc.
  4. 4   III . Tæ CHøC THùC HIÖN 1. C¸c ®¬n vÞ cung øng dÞch vô cã  nghÜa vô: 1.1. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸ dÞch vô quy ®Þnh  t¹i Th«ng t nµy vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan. 1.2. Thùc hiÖn viÖc niªm yÕt gi¸ dÞch vô t¹i n¬i giao  dÞch mua b¸n, cung cÊp dÞch vô. §èi víi dÞch vô do Nhµ n­ íc ®Þnh gi¸ ph¶i niªm yÕt ®óng gi¸ quy ®Þnh. §èi víi gi¸  dÞch vô do ®¬n vÞ ban hµnh th× niªm yÕt theo møc ®∙ quy  ®Þnh.  1.3. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, theo yªu cÇu cña Bé  Giao th«ng vËn t¶i (Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam) hoÆc Bé Tµi  chÝnh (Côc Qu¶n lý Gi¸), ®¬n vÞ ph¶i lËp vµ göi b¸o c¸o  vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ dÞch vô t¹i ®¬n vÞ. §èi víi  gi¸ dÞch vô cña c¸c ®¬n vÞ lµ doanh nghiÖp thµnh viªn cña  Tæng c«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam, viÖc b¸o c¸o t×nh h×nh  thùc hiÖn gi¸ theo c¸c quy ®Þnh cña Th«ng t nµy ®îc thùc  hiÖn tËp trung qua Tæng c«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam. 2. Thanh tra, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ dÞch  vô:  Côc Qu¶n lý gi¸ (Bé Tµi chÝnh), Côc Hµng kh«ng ViÖt  Nam (Bé Giao th«ng vËn t¶i) tæ chøc thanh tra, kiÓm tra  ®éc lËp hoÆc phèi hîp thanh tra, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh  møc gi¸ vµ c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ qu¶n lý gi¸ t¹i  c¸c ®¬n vÞ; xö lý kÞp thêi c¸c trêng hîp vi ph¹m theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh.  IV. §IÒU KHO¶N THI  HµNH 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy   ®¨ng   c«ng   b¸o.   Nh÷ng   quy   ®Þnh   tríc   ®©y   tr¸i   víi  Th«ng t nµy ®Òu b∙i bá. 2.   Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   nÕu   cã   víng   m¾c,   c¸c  ®¬n vÞ b¸o c¸o kÞp thêi vÒ Bé Giao th«ng vËn t¶i vµ Bé  Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
  5. 5 PHô LôC  CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Hå S¥ PH¦¥NG ¸N GI¸ Tªn   dÞch   vô  :........................................................ .................................... ..................................................... ......................................................... .... §¬n   vÞ   cung   øng   dÞch  vô:...................................................... ................. ..................................................... ......................................................... .... ..................................................... ......................................................... ....
  6. 6 N¨m 200....             Tªn ®¬n vÞ CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM (cung øng gi¸  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc dÞch vô) ........, ngµy...... th¸ng....... n¨m  Sè.........../ 200..... ........... KÝnh göi: Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam Thùc hiÖn quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 35/2005/TT­BTC ngµy  12 th¸ng 5 n¨m 2005 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn qu¶n lý gi¸  mét sè dÞch vô chuyªn ngµnh hµng kh«ng; c¨n cø c¸c chÕ ®é  chÝnh   s¸ch   cña   nhµ   níc   vµ   mÆt   b»ng   gi¸   hiÖn  hµnh, ........(tªn ®¬n vÞ cung øng dÞch vô ®Ò nghÞ ®Þnh  gi¸, ®iÒu chØnh gi¸) ®∙ x©y dùng ph¬ng ¸n gi¸ dÞch vô....  (tªn dÞch vô).  KÝnh  ®Ò nghÞ  Côc  Hµng kh«ng  ViÖt  Nam  xem xÐt,  cã ý  kiÕn vÒ ph¬ng ¸n gi¸ nãi trªn tr×nh c¸c c¬ quan chøc n¨ng  quyÕt   ®Þnh   ®Ó   ®¶m   b¶o   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh  cña..... (®¬n vÞ ®Ò nghÞ) (xin göi kÌm theo ph¬ng ¸n gi¸  dÞch vô....).  Thñ trëng ®¬n vÞ ®Ò nghÞ ®Þnh gi¸ (hoÆc  ®iÒu chØnh gi¸) (Ký tªn, ®ãng dÊu) N¬i nhËn:  ­ Nh trªn ­ Côc Qu¶n lý Gi¸ ­ Lu:
  7. 7 Tªn ®¬n vÞ CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM (cung øng gi¸  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc dÞch vô) ........, ngµy...... th¸ng....... n¨m  Sè.........../ 200..... ........... PH¦¥NG ¸N GI¸  Tªn dÞch vô:  ......................................................... .................. §¬n vÞ cung  øng:..................................................... ................................. I. B¶ng tæng hîp gi¸ dÞch vô: STT Kho¶n môc chi phÝ §¬n   vÞ  Thµnh tiÒn tÝnh 1 Chi   phÝ   nguyªn,   nhiªn,   vËt  liÖu.......... 2 Chi  phÝ  khÊu  hao tµi s¶n cè  ®Þnh 3 Chi   phÝ   tiÒn   l¬ng,   BHXH, 
  8. 8 KFC§  4 C¸c kho¶n chi phÝ chung 5 Chi phÝ kh¸c 6 Gi¸ thµnh 7 Lîi nhuËn 8 Gi¸ dÞch vô cha cã thuÕ VAT 9 Gi¸ dÞch vô ®∙ cã VAT        II. Gi¶i tr×nh c¸c kho¶n môc chi phÝ (c¬ së tÝnh to¸n,   ph¬ng ph¸p ph©n bæ ®Ó x¸c ®Þnh tõng kháan môc chi phÝ): 1. Chi phÝ nguyªn, nhiªn, vËt liÖu...... (cha cã VAT) 2. Chi phÝ tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x∙ héi       3. Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh  4. C¸c kho¶n chi phÝ chung 5. Chi phÝ kh¸c 6. Gi¸ thµnh 7. Lîi nhuËn 8. Gi¸ dÞch vô cha cã VAT 9. Gi¸ dÞch vô ®∙ cã VAT III. So s¸nh møc gi¸ ®Ò nghÞ víi møc gi¸ trung b×nh  cña cïng dÞch vô cña mét sè níc trong Khu vùc. IV. TÝnh t¸c ®éng cña møc gi¸ ®Ò nghÞ. Víi  møc gi¸  dù kiÕn  ®Ò nghÞ  cña ®¬n  vÞ, tæng  doanh  thu cña ®¬n vÞ t¨ng (gi¶m)... tû ®ång/n¨m (b»ng...%) so  víi gi¸ hiÖn hµnh.          
  9. 9 Bé Giao th«ng vËn  CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM t¶i §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè.........../... Hµ Néi, ngµy...... th¸ng....... n¨m   ........ 200..... Vv: VÒ gi¸ dÞch   vô… KÝnh göi: Bé Tµi chÝnh Sau khi nghiªn cøu, xem xÐt ph¬ng ¸n gi¸ (®iÒu chØnh  gi¸) kÌm theo v¨n b¶n ®Ò nghÞ ®Þnh gi¸ (®iÒu chØnh gi¸)  sè......./..........,   ngµy........   th¸ng.........   n¨m  200... cña .... (tªn ®¬n vÞ cung øng dÞch vô), Côc Hµng  kh«ng ViÖt Nam  cã ý kiÕn nh sau: 1. VÒ hå s¬ ph¬ng ¸n gi¸ ( hoÆc ®iÒu chØnh gi¸): 2. TÝnh kh¶ thi cña møc gi¸ ®îc quy ®Þnh (hoÆc ®iÒu  chØnh gi¸): 3. KiÕn nghÞ: ®ång ý hay kh«ng ®ång ý trong viÖc ®Þnh   gi¸ (hoÆc ®iÒu chØnh gi¸).... Trªn ®©y lµ ý kiÕn cña Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam    vÒ  ph¬ng ¸n gi¸ (hoÆc ®iÒu chØnh gi¸) cña....... (tªn ®¬n vÞ  cung øng dÞch vô),  ®Ò nghÞ  Bé Tµi chÝnh    xem xÐt, quyÕt  ®Þnh. TUQ/ Bé TR¦ëNG Bé GIAO TH¤NG VËN T¶I Côc trëng Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam (Ký tªn, ®ãng dÊu) N¬i nhËn: ­ Nh trªn ­......... ­ Lu:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản