intTypePromotion=1

Thông tư 36/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
66
lượt xem
1
download

Thông tư 36/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 36/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 36/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  36­1998/TT­B T C  n g µ y  21 th¸ng 3 n¨ m  1998 c h í ng d É n   h Õ  ® é   µi h Ý n h  ® è i víi Trun g  t © m c t  c    q u ¶ n  lý b ay D © n  d ô n g  Vi Ö t n a m ­ C¨n  vµo    cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 56/CP  µy  10­ ng 2­ 1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  µ  Ý v Th«ng   è  TC/TCDN   µy  ts 06  ng 24­ 1997  ña  é   µi  Ýnh  íng  Én  Õ     2­ c B T ch h d ch ®é qu¶n  ý tµichÝnh  i  íi l    ®è v   doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch. Ý ­ C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 15/1998 Q§­TTg  µy  th¸ng 1  ng 24    n¨m 1998  cña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  Th t   ph "V vi chuyÓn  Trung  ©m  t qu¶n  ýbay  ©n  ông  l  d d ViÖtnam   µnh    th doanh nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch". Ý § Ó   ï hîp  íi® Æc   ïho¹t®éng  ph   v  th     trong  Ünh  ùc  l v qu¶n  ý ®iÒu  µnh   l  h bay,Bé   µi chÝnh  íng dÉn  ô  Ó  ét  è  éidung  Ò   Õ       T  h  c th m s n   v ch ®é qu¶n  ýtµi l    chÝnh  i víi ®è     Trung  ©m  t qu¶n  ýbay  ©n  ông  ÖtNam     l  d d Vi   nh sau: A. N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g ­ Trung  ©m     t qu¶n  ýbay  ©n  ông  Öt Nam   l  d d Vi   (TTQLBDDVN), lµ doanh     nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     c«ng  ch, cã  Ö m   ô  Ý   nhi v cung  øng  Þch  ô  iÒu  d v® hµnh  bay theo chÝnh    s¸ch cña  µ  íc,do  µ  ícgiao kÕ   ¹ch,thu theo gi¸   nh n   nh n     ho       vµ  Ý  nhµ  ícquy  nh, ho¹t®éng  ñ  Õu  ph do  n  ®Þ    ch y kh«ng  ×  ôc    înhuËn, vm tiªul   i   thùc hiÖn  Õ     µichÝnh    nh  ¹ Th«ng   è  TC/TCDN   µy  2­   ch ®é t   qui®Þ ti  ts 06  ng 24­ 1997  ña  é   µi  Ýnh: "Híng  Én  Õ     c B T ch   d ch ®é qu¶n  ý tµichÝnh  i  íic¸c l    ®è v     doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch" vµ      nh  ô  Ó  ¹ Th«ng  Ý   c¸cqui®Þ c th t   i tnµy.   ­ Ngoµi nhiÖm   ô  ¹t®éng      v ho   c«ng  ch, Trung  ©m   Ý  t qu¶n  ýbay  îc tæ  l  ®  chøc  ¹t®éng  ho   kinh doanh    thªm  ï häp  íikh¶  ph   v  n¨ng  ña  c doanh  nghiÖp  µ  v nhu  Çu  ña  Þ  êng  íi   iÒu  Ön: c c th tr v  ® c¸c ki +  îcCôc  µng  §  H kh«ng  ©n  ông  ÖtNam   ng    d d Vi   ®å ý b»ng    v¨n b¶n. +  Kh«ng  µm  l ¶nh  ëng  n   Öc  ùc hiÖn  Ö m  ô  h ®Õ vi th   nhi v c«ng  ch  Ý do nhµ  ícgiao. n  +    Bæ sung  µnh  Ò   ng ngh kinhdoanh    theo qui®Þnh  Ön  µnh.    hi h +  ¹ch    H to¸nriªngphÇn    kinh doanh    thªm. +  ùc  Ön  Üa  ô  ép  Õ  i víi Çn  ¹t®éng  Th hi ngh v n thu ®è     ph ho   kinh doanh   thªm  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
  2. 2 B . N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó I. Õ t q u ¶  t µi h Ý n h  v µ  x ö  l ý k Õ t q u ¶  t µi h Ý n h  K  c  c 1.Thu,chitµichÝnh       1.1. Doanh    thu  ña  c TTQLBDDVN:  Bao  å m   g doanh thu  õ  ¹t ®éng  t ho   c«ng  ch  µ  Ý v doanh  ho¹t®éng  thu    s¶n  Êt kinh doanh  Õu  ã) vµ    ¹t xu     (n c   c¸c ho   ®éng kh¸c. a.Doanh    ¹t®éng    thu ho   c«ng  ch  Ý bao  å m: g +  Thu  ¹t®éng  iÒu  µnh  µu bay  ho   ® h t  qua  ïng th«ng  bay  ña  Öt v  b¸o  c Vi Nam. +  Thu  õho¹t®éng  iÒu  µnh  t    ® h bay  i,®Õ n     ®  c¸cC¶ng  µng  h kh«ng  ©n s bay  Ötnam. Vi   +  Thu  õtrî Êp,trî   ña  µ   íc(nÕu  ã)vµ    t    c     c Nh n   gi¸ c   c¸ckho¶n  thu kh¸c. b. Doanh    õho¹t®éng    thu t     s¶n  Êt kinh doanh  µ    ¹t®éng  xu     v c¸cho   kh¸c¸p    dông      nh  i víi   nh qui®Þ ®è     doanh  c¸c nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh   1.2. Chi  Ý   ña    ph c TTQLBDDVN:  Bao  å m   g c¸c    Ý   chi ph cho  ¹t ®éng  ho   c«ng  ch,chiphÝ  ¹t®éng  Ý    ho   kinh doanh  µ  ¹t®éng    v ho   kh¸c. a.Néi dung    Ý  ¹t®éng     chiph ho   c«ng  ch  Ý bao  å m: g ­Chi phÝ  Òn l ng  µ       ti  ¬ v c¸ckho¶n  ô  Êp ¬ng. ph c l ­Chi b¶o  Ó m     éi,    hi x∙h   b¶o  Ó m   tÕ,kinh phÝ  hi y      c«ng  oµn. ® ­Chi phÝ  Êu     kh hao  µis¶n  è  nh. t  c ®Þ ­Chi mua  ¾ m      s c«ng  ô    ng. c lao®é ­Chi phÝ     b¶o  qu¶n,söa  ÷a  êng    ch th xuyªn tµi    s¶n  è  nh. c ®Þ ­Chi söa  ÷a  íntµis¶n  è  nh.    ch l     c ®Þ ­Chi phÝ     nguyªn nhiªn, ËtliÖu,®éng  ùc.      v   l ­Chi phÝ  o  ¹ovµ     ®µ t   øng  ông  d khoa  äc  ü  Ëtchuyªn ngµnh. h k thu     ­Chi bay  Öu  Èn  ÕtbÞ.    hi chu thi   ­Chi thuªkªnh      th«ng    Ö   tinv tinh. ­Chi tr¶dÞch  ô         v bæ sung  iÒu  µnh  ® h bay    qu¸ c¶nh  ¹ c¸cs©n  t    i bay.­Chi      qu¶n  ý ®¶m   l  b¶o  ¹t®éng  ho   (bao  å m:  g Chi nghiÖp  ô  µnh, dông  ô    v ng   c v¨n phßng, b¶o  é    ng, c«ng    Ý, héinghÞ, lÔ  ©n    h lao ®é   t¸cph       t kh¸nh  Õt,   Õp ti   ti   chi kh¸ch,lÖ  Ý  ©n  µng,b¶o  Ó m   ¬ng  Ön,tµis¶n,chi¨n ®Þnh îng cña    ph ng h   hi ph ti          l  kiÓm      so¸tviªnkh«ng u  µ    l v chikh¸c.. ) . ­Chi phÝ     kh¸ccã  ªnquan.   li   b. Néi dung    Ý     chiph cho    ¹t®éng  c¸c ho   kinh doanh,thùc hiÖn    i víi       nh ®è     c¸cdoanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     s¶n  Êtkinhdoanh. xu     1.3.Qu¶n  ýthu ­chitµi Ýnh  ña    l          ch c TTQLBDDVN.
  3. 3 ­ TTQLBDDVN   îc sö  ông    ® d doanh  thu    ï ®¾ p     ®Ó b   c¸c kho¶n    Ý  chi ph trong ®ã:    doanh    õho¹t®éng  thu t     c«ng  ch  ïng    ﮾ p     Ý  ña  ¹t Ýd ®Ó b   chiph c ho   ®éng  c«ng  ch, doanh    ¹t®éng  Ý  thu ho   kinh doanh  µ  ¹t®éng    v ho   kh¸c dïng      ®Ó bï  p     µnh  µn  é  ña  ®¾ gi¸th to b c s¶n  È m,  Þch  ô  ∙    ô,c¸c chi phÝ  ph d v ® tiªuth       kh¸c,thuÕ  µ      v c¸c kho¶n  ép  ña  µ  íc theo    nh  ña  n c nh n   qui ®Þ c ph¸p  Ët(trõ lu     thuÕ  î tøc).Ho¹t®éng  l i     s¶n  Êt kinh doanh  ña  xu     c TTQLBDDVN   ph¶i® îc m ë      sæ  s¸ch kÕ     to¸n,h¹ch to¸nvµ        theo  âiriªngkÕt  d    qu¶  µichÝnh  ña  ¹t®éng   t  c ho   s¶n  Êt kinh doanh, kh«ng  îc lÊy kÕt  xu       ®   qu¶  µichÝnh  ña  ¹t®éng  t  c ho   c«ng  Ých    ïlç(nÕu  ã)®èi víi ¹t®éng  ®Ó b     c       ho s¶n  Êtkinh doanh. xu     ­ Chøng  õ thu  Bé   µi chÝnh    t   do  T   (Tæng  ôc  Õ)  c thu ban  µnh, tr ng  îp h  ê h   sö  ông  d chøng  õthu ® Æc   ï, t    th  TTQLBDDVN  ph¶i®¨ng  ý  íi   k v  Tæng  ôc  Õ  c thu ®Ó   ùc hiÖn. th   2.Xö  ýkÕt    l  qu¶  µi Ýnh t  ch Trung  ©m   t qu¶n  ý bay  ©n  ông  Öt Nam   µ doanh  l  d d Vi   l  nghiÖp  µ  íc nh n   ho¹t®éng    c«ng  ch, kÕt  Ý  qu¶  µichÝnh  i víiho¹t®éng  t  ®è       c«ng  ch  îch¹ch Ý ®    to¸ntheo h×nh      thøc x¸c®Þnh     chªnh  Öch    l thu chi. 2.1.Kho¶n    chªnh  Öch  chi®èi  íiho¹t®éng  l thu    v    c«ng  ch  îc xö  ýnh  Ý ®   l  sau: a.TrÝch    Ü   c¸cqu ­TrÝch  Ü   u      iÓnb»ng    qu ®Ç tph¸ttr   25%   è  s chªnh  Öch. l ­ TrÝch  Ü   ù    qu d phßng  µichÝnh  t  b»ng    è  5% s chªnh  Öch,nhng  è    èi l   s dt   ®a   ña  Ü   ù  c qu d phßng  kh«ng  îc vîtqu¸ 25%   víivèn  iÒu  Ö  ña  ®     so    ® l c doanh  nghiÖp. ­ TrÝch  quÜ     2  khen  ëng  µ  óc  îtèi®a  th v ph l     kh«ng    th¸ngl ng  ùc i qu¸ 3   ¬ th   hiÖn  n¨m  trong tr ng  îp sè  ép  ©n    ê h   n ng s¸ch nhµ  ícn¨m  c¸o cao  ¬n      n  b¸o    h n¨m tr c hoÆc   í  b»ng  th¸ng l ng  ùc  Ön  Õu  è  ép  ©n  2   ¬ th hi n s n ng s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   b¸o c¸o thÊp  ¬n     h n¨m  íc. tr b.Sè    cßn  ¹nép  µo  ©n  l  i v ng s¸ch nhµ  íc.   n 2.2.Ph ©n  èilînhuËn  ña  Õt    ph     i c k qu¶  ¹t®éng  ho   s¶n  Êtkinhdoanh,® ­ xu       îc thùc  Ön   ®èi  íidoanh    hi nh v  nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     kinh doanh, nhng    tæng  møc  Ých vµo  çi  Ü   èi®a  tr   m qu t   kh«ng  îcvîtqu¸ møc  èng  Õ   i víi ®     kh ch ®è     doanh  nghiÖp s¶n  Êtkinhdoanh. xu     II. Õ  h o ¹ ch t µi h Ý n h  K  c 1.  µng  n¨m,  H Trung t©m  qu¶n lý bay d©n   ông ViÖt nam   ã tr¸ch   d c   nhiÖ m   Ëp  Õ   ¹ch  l k ho s¶n  Êt,thu    µichÝnh  i  íiho¹t®éng  xu   chit   ®è v     c«ng  ch  Ý theo    nh  ña  µ  íc,b¸o    ôc  µng  qui®Þ c nh n   c¸o C H kh«ng  ©n  ông  Öt Nam   µ  d d Vi   v Bé  µichÝnh. T  2. Sau    ã    Õn  èng  Êt b»ng      khic ý ki th nh   v¨n b¶n  ña  é   µi chÝnh  Ò   ù  c BT  vd to¸n thu    µichÝnh  µng    chi t   h n¨m  ña  c TTQLBDDVN,  ôc  µng  C H kh«ng  ©n   d dông ViÖt Nam  tiÕn hµnh phª duyÖt vµ  giao kÕ  ho¹ch hµng n¨m  cho  TTQLBDDVN   ng  êitæ  ®å th   chøc  chØ  o  n  Þ  ùc hiÖn  ù  ®¹ ®¬ v th   d to¸n thu      chi tµichÝnh  µ  ¶m     v® b¶o  Õ   ¹ch thu nép  ©n  k ho     ng s¸ch nhµ  íc.   n
  4. 4 III.Ki Ó m  tra k Õ  to¸n,    b¸o c¸o t µi h Ý n h  v µ  c  c « n g  k h ai t µi h Ý n h  c 1.LËp      µi Ýnh   b¸o c¸o t   ch ­Hµng  Ý, n¨m, TTQLBDDVN   ã    qu     c tr¸chniÖ m   Ëp b¸o c¸o tµichÝnh    l       theo  qui®Þnh  Ön  µnh,Tæng    hi h   Gi¸m  c  ®è TTQLBDDVN   ph¶ichÞu    tr¸chhiÖ m   íc   tr   nhµ  ícvµ  n   ph¸p luËtvÒ   Ýnh  Ýnh      t ch x¸c,trungthøc cña      µichÝnh.     b¸o c¸o t   ­ B¸o    µichÝnh  µng  Ý, n¨m    c¸o t   h qu   ph¶igöiCôc  µng     H kh«ng  ©n  ông  d d ViÖt Nam,  é   µi chÝnh, c¬    BT    quan  Thu Õ   µ  ¬  v c quan  èng    Th kª theo  éidung  n  vµ  É u   Óu    nh   ¹  m bi qui ®Þ t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 1141 TC/Q§­C§KT   µy  11­ ng 1­ 1995  ña  é  ëng  é  µichÝnh  Ò   Õ     Õ     c B tr BT  v ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 2.KiÓ m     c¸o tµichÝnh   trab¸o      ­ Hµng  Ý   µ    qu v n¨m, TTQLBDDVN   ph¶itù kiÓm     Õ      trak to¸n,b¸o  tµi   c¸o    chÝnh  ña  n   Þ   ×nh  theo    nh   ¹  c ®¬ v m qui ®Þ t iQuy Õt  nh   è 832  ®Þ s TC/Q§  ­C§KT   µy  10­ ng 28­ 1997  ña  é   ëng  é   µi chÝnh, ban  µnh  Ìm  c B tr BT    h k theo   qui chÕ   Óm    éibé. ki to¸nn   ­ Côc  µng    H kh«ng  ©n  ông  Öt nam   èihîp cïng  é   µi chÝnh  ¬  d d Vi   ph     BT  (c quan qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íct¹ doanh  l  v t  nh n   i   nghiÖp) tiÕn hµnh  Óm    µ      ki trav tæ chøc    Öt b¸o c¸o tµichÝnh  phª duy         n¨m  ña  c TTQLBDDVN. ­ C¬     quan  µichÝnh  ã  Öm   ô  Óm    Öc  Êp  µnh    Õ     t  c nhi v ki travi ch h c¸c ch ®é tµichÝnh  Õ     k to¸n,kû  Ët thu  ép  ©n    lu   n ng s¸ch  µ  íc vµ  Ýnh  Ýnh    nh n   t ch x¸c, trung thùc cña  c¸o tµichÝnh. M äi    ¹m  Õ     Õ       b¸o        viph ch ®é k to¸n,chÕ     Ých   ®é tr   lËp  µ  ö  ông    Ü   ña  vsd c¸c qu c doanh  nghiÖp  ÏbÞ  ö  ¹thµnh  Ýnh,xö  ¹t s   x ph   ch   ph   kinhtÕ    theo qui®Þnh  ña  Ëtph¸p.    c lu   3.C«ng    khaib¸o c¸o tµi Ýnh        ch ­ C¨n  vµo    cø  b¸o  tµihÝnh  c¸o    n¨m  ∙  îc c¬  ® ®   quan  ã  Èm   Òn    c th quy phª duyÖt, TTQLBDDVN     c«ng  è  b c«ng khai m ét  è    s chØ     µichÝnh  íc héi tiªut   tr     nghÞ c«ng  ©n    nh viªnchøc  ña  c doanh  nghiÖp. ­ Néi dung       c¸c chØ    tiªuc«ng  è  b c«ng  khaitheo  É u     nh  ¹ Th«ng    m qui®Þ ti   tsè  TC/TCDN   µy  2­   06  ng 24­ 1997  ña  é  µichÝnh. c BT  C. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h ­ Ngoµi nh÷ng    nh   ¹    qui ®Þ t iTh«ng   nµy, TTQLBDDVN   t   cßn ph¶i thùc     hiÖn  theo c¸cqui®Þnh      kh¸ccña    ph¸p luËt®èi víi        doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n ­ Th«ng   nµy  îc thùc  Ön  õ n¨m  t ®  hi t   1998, m äi    nh   íc ®©y   Ò     qui ®Þ tr   v qu¶n  ýtµichÝnh  i víi l    ®è     TTQLBDDVN     íi tr¸v   i Th«ng   µy  u   tn ®Ò kh«ng  ã  Öu  c hi lùcthi µnh.    h
  5. 5 ­ Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    qu¸ tr       cv   Trung  ©m   t qu¶n  ýbay  l  d©n  ông  Öt nam   ã  d Vi   c tr¸ch nhiÖ m     b¸o c¸o  Þp  êivÒ   é   µi chÝnh    k th   B T   ®Ó nghiªncøu  µ      v bæ sung cho  ïhîp. ph  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2