Thông tư 36/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
69
lượt xem
3
download

Thông tư 36/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 36/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ nông dân của Hội nông dân Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 36/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA TH¤ N G   ¦ T c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  36/2002/TT­B T C   g µ y  22 th¸ng 4 n¨ m  2002 c n v Ò   ¦í N G  D É N  Q U Y  C H Õ  Q U ¶ N   ý  T µ I  H Ý N H   èI  íI H L C § V  Q U ü  H ç  T R î N ¤ N G   © N  C ñ A  H é I N ¤ N G  D © N  VI Ö T   A M D N Thùc  Ön  hi chØ  o  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  ¹ v¨n b¶n  è  ®¹ c Th t   ph t     i s 4035/KTTH   ngµy 26/7/1995  Ò   Öc  µnh  Ëp  ü   ç  î v vi th l Qu h tr  n«ng  ©n  Öt Nam;  d Vi   C«ng    v¨n sè 492/CP­KTTH   µy  ng 19/5/2000  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Th t Ch ph v vi chuyÓn   sè  èn  tû ®ång  v 40    cho  ü   ç  î Qu H tr  n«ng  ©n  d qu¶n  ý. é  µichÝnh  íng dÉn   l  T   B h  quy  Õ   ch qu¶n  ý tµichÝnh  i  íiQuü   ç  în«ng  ©n  ña  éi  l    ®è v   h tr  d c H n«ng  ©n   d ViÖtNam     thay thÕ    Th«ng   è  ts 73T C/TC N H   µ y  ng 9/10/1995    nh sau: I. H ÷ N G  Q U Y  § Þ N H  C H U N G  N 1. Quü   ç  î   h tr n«ng  ©n    d ( sau  y   äit¾t lµ Quü     ¹t®éng  ®© g       ) ho   kh«ng  ×  v m ôc    înhuËn  tiªul   i nh»m   ç  î µ  óp ®ì  h tr  gi   n«ng  ©n    iÓns¶n  Êtë  v d ph¸ttr   xu   n«ng  th«n. 2. Quü   ù chÞu    t  tr¸chnhiÖ m   Ò   ¹t®éng  íc Ph¸p  Ët,tù chñ  Ò   µi   v ho   tr   lu     v t  chÝnh,b¶o  ¶m   toµn  èn  µ    ® an  v v kh«ng  ph¶inép  Õ    thu cho  ©n  Ng s¸ch Nhµ   ­   n íc. 3.Ho¹t®éng      µichÝnh  ña  ü   ç  î     thu,chit   c Qu h tr  n«ng  ©n  Æt  íi ù  d ® d   chØ   s ®¹o,qu¶n  ýcña    l  Ban  êng  ô  th v trung¬ng  éi N«ng  ©n  ÖtNam.   H  d Vi   4. Quü   ùc  Ön      ¹ch    th hi thu,chi,h to¸n kÕ     to¸n vµ  Õt    quy to¸n thu    µi   chi t   chÝnh  theo Ph¸p  Önh  Õ     l k to¸n,thèng    Õ     µichÝnh    kª;ch ®é t   chung  ña  µ   ­ c Nh n ícvµ  ÷ng  éidung  íng dÉn    nh n  h  trong Th«ng   µy.   tn N¨m  µichÝnh  ña  ü   îctÝnh  õ1/1 ®Õ n   t  c Qu ®   t    31/12 hµng    n¨m. II. é I D U N G  Q U ¶ N  L ý  T µ I C H Ý N H :  N 1   Ò   ån  èn ­V ngu v Vèn  ¹t®éng  ña  ü   îch×nh  µnh  õc¸cnguån  ho   c Qu ®   th t    sau  y: ®© ­Vèn  Nhµ   íccÊp  tû®ång.   do  n  40    ­ Vèn  Ën  ng    chøc  µ    ©n    v ®é c¸c tæ  v c¸ nh trong vµ  µinícñng  é, cho    ngo     h  m înkh«ng      l∙hoÆc     ÊtthÊp. i l∙su   i ­  èn  Õp  Ën  õ c¸c nguån  µitrîcña    chøc  èc  Õ, c¸c tæ  V ti nh t    t    c¸c tæ  qu t     chøc  µ  êinícngoµigióp ®ì    iÓnkinhtÕ     éin«ng  v ng         ph¸ttr     ­x∙h   th«n ViÖtNam.     ­ Vèn  û    ña  µ   íc,cña    chøc    u th¸cc Nh n   c¸ctæ  trong vµ  µiníctµitrî     ngo         cho ph¸ttr Ónn«ng   i   nghiÖp,n«ng    th«n. ­Vèn  ùbæ     t   sung  µng  h n¨m.
  2. 2 Q uü  kh«ng  îc huy  ng  èn  µ  ®  ®é v v vay  èn  íih×nh  v d  thøc   Òn  öi tiÕt ti g     kiÖm, ph¸thµnh  ú  Õu, tÝn  Õu, vay  ¬ng  ¹i.. nh c¸c tæ    k phi   phi   th m   .   chøc  Ýn  t dông kinh doanh  Òn tÖ.   ti   2.V Ò   ö  ông  èn   sd v Nguån  èn  ¹t®éng  ña  ü   îcsö  ông    óp n«ng  ©n, nhÊt lµ v ho   c Qu ®   d ®Ó gi   d      ®èi víi ÷ng  é  Ìo cã  èn      iÓn s¶n  Êt.Vèn  óp n«ng  ©n  ­    nh h ngh   v ®Ó ph¸ttr   xu   gi   d ® îcthùc hiÖn  íi ×nh      d  h thøc cho    vay  î óp cã  µn    ã h¹n  tr gi   ho tr¶(c   møc,  ã  ú  ¹n) ckh   kh«ng      µ   thu l∙m chØ    Ý. i thu ph Quü   ã  c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ý,sö  ông  èn  ng  ôc  ch, ®óng  i t l  d v ®ó m ®Ý   ®è  ­ îng,cã  Öu    hi qu¶, thu  åi kÞp  êi  y         h  th ,®Ç ®ñ c¸c kho¶n  èn  v cho  vay  îgióp tr    n«ng  ©n    d ®Ó b¶o  µn  èn  µ  µn    y  ,  Þp  êicho    chøc,c¸ to v v ho tr¶®Ç ®ñ k th   c¸ctæ     nh©n  µitrî èn  t   v cho  ü   íi ×nh  Qu d  h thøc ph¶ihoµn      tr¶. Quü  kh«ng  îc sö  ông  ån  èn  ¹t®éng    ùc  Ön    ôc   ® d ngu v ho   ®Ó th hi c¸c m ®Ých kinhdoanh  Òn tÖ  Õm  êi   ti   ki l. 3.V Ò     thu  Ý ph Quü   ç  î h tr n«ng  ©n  îcthu phÝ    è  èn  d ®   trªns v cho  vay  î óp n«ng  ©n.  tr  gi   d Møc    Ý    thu ph trªnnguyªn t¾c:B¶o  ¶m       ® trang tr¶i   Ý  Çn  Õtcho  ¹t     ph c chi thi   ho   ®éng  ña  ü   c Qu bao  å m   Ý  µ      g ph v l∙ tr¶cho      ©n  µ  chøc  µitrî èn  i c¸c c¸ nh v tæ  t   v (cã  phÝ   thu  hoÆc   l∙ víil∙ suÊt  ®∙i)   ¬ng, c«ng    Ý, v¨n  thu        i i u  ;l chi   t¸cph   phßng  phÈ m   µ    v c¸ckho¶n    Ý  chiph kh¸ccÇn  Õtcho  ¹t®éng  ña  ü;  ng  êi   thi   ho   c Qu ®å th   møc  Ý    ph thu ph¶iphïhîp víi õng lo¹ hé,tõng vïng vµ  õng thêigian;cô  Ó:        t  i       t      th ­Møc  Ý      ph thu cho  vay  é  Ìo thÊp  ¬n  h ngh   h cho vay  é  h kh«ng  Ìo. ngh ­Møc  Ý      ph thu cho  vay    é  éc khu  ùc  Òn  ói,   ¶o  Êp  ¬n  c¸ch thu   v mi n ® h¶i th h cho  vay    é  éc khu  ùc  ng  c¸ch thu   v ®å b»ng,trungdu.     ­ Møc  Ý    ph cho  vay cao  Êt kh«ng    nh   qu¸ 80%     Êt cho  l∙su   i vay  ïng kú  ¹n  c h cña  chøc  Ýn  ông    a  µn  µo  ïng thêi®iÓ m. tæ  td trªn®Þ b v c     C¨n  vµo  cø  nguyªn t¾c    trªn,  Ban  êng  ô  th v trung ¬ng  éi n«ng  ©n  Öt   H  d Vi   Nam  chØ   o, híng  Én  ü   ©y  ùng  Óu  Ý.  ®¹   d Qu x d bi ph Ban  êng  ô  th v trung  ng  ¬ ban  µnh  Óu  Ý    ü   ùc hiÖn. Héi ký  Õt ®Þnh    quy   h bi ph ®Ó Qu th     ViÖc  öa  æi    s® c¸c nguyªn  ¾c  t nªu    trªnchØ   îc thùc hiÖn  ®    sau    ã    khic ý kiÕn  Êp  Ën  ch thu b»ng    v¨n b¶n  ña  é  µichÝnh. c BT  4.Thu, chi tµichÝnh  ña  ü       c Qu a.Thu  Ëp  ña  ü     nh c Qu bao  å m     g c¸ckho¶n: ­Thu  Ý    ph cho  vay  ç  î   µnh  h tr  th c¸c viªn. ­Thu  Ý  Þch  ô    ph d v cho  vay  û  u th¸c. ­ Thu    kh¸c:kho¶n  ng  ãp  ña    chøc    ©n    ®ã g c c¸c tæ  c¸ nh trong,ngoµi níc      cho  ¹t®éng  ña  ü    Õu  ã). ho   c Qu (n c Quü   ã  c tr¸chnhiÖ m    ng, thu ®ñ   µ  Þp  êic¸ckho¶n    thu ®ó     v k th     thu. b.    Ý  ¹t®éng  ña  ü:  Chi ph ho   c Qu ­Chi phÝ     nghiÖp  ô  å m: vg +      Ý  Chi tr¶ph cho    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ     trong vµ  µiníctµitrî èn      ngo         v cho Quü   ã    Ý. c thu ph
  3. 3 +      iCho    Chi tr¶l∙  : c¸c kho¶n  èn  Ën  µitrî uû    ña    chøc,c¸ v nh t     th¸cc c¸c tæ  ,    nh©n trongvµ ngoµinícph¶itr¶l∙(l  Êtu  ∙i)             ∙su   ® . ii +  C¸c    Ý  chiph kh¸c(nÕu  ã).   c ­Chi phÝ     qu¶n  ý: l +   ¬ng  Chi l cho    é  ña  ü   ®èivíi   é  c¸n b c Qu (     b kh«ng  éc biªnchÕ   ña  c¸n thu     c n«ng  ©n    Êp)   Öc   ¬ng  ban  êng  ô  Héi  d c¸c c . Vi chil do  th v trung  ng  éi  ¬ H n«ng  d©n  Õt ®Þnh  quy   theo c¸cqui®Þnh  Ön  µnh  ña  µ   íc.     hi h c Nh n +  Chi  ô  Êp  ph c cho  bé  ña  éi  îc ph©n  c¸n  c H ®   c«ng qu¶n  ý,®iÒu  µnh  l  h Quü.  C¨n  vµo  ån  cø  ngu thu  ùc  Õ, Chñ   Þch  éi  th t   t H n«ng  ©n  Öt Nam     d Vi   qui cho  ï hîp   ph   . Møc     èi®a   ®Þnh  ô  Ó  c th møc     ô  Êp  chi ph c chit   kh«ng  qu¸ 50%   tiÒn l ng  ña    é  éi ® îcph©n   ¬ c c¸n b H     c«ng qu¶n  ý, iÒu  µnh  ü. l  ® h Qu +    Chi b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ  µ    hi x∙h   hi y  v c¸c kho¶n ph¶inép    theo ¬ng, l   theo  Õ     µ   ícquy  nh  ®èivíi   é  ch ®é Nh n   ®Þ (     b kh«ng  éc biªnchÕ   ña  éi c¸n thu     c H  n«ng  ©n    Êp). d c¸cc +    Chi c«ng    Ý. t¸cph + C¸c kho¶n    Êu  chi:kh hao  ¬  c b¶n,söa  ÷a  vµ    ch   mua   ¾ m   s c«ng  ô    c lao ®éng  ®èivíi µi (     t s¶n  éc quyÒn  thu   qu¶n  ýcña  ü). l  qu +  C¸c kho¶n    chikh¸c cÇn  Õt,hîp  ýnh    Ëp  Ên    thi   l   chit hu nghiÖp  ô, héi v    nghÞ, tiÕp kh¸ch..     . +  Ých  ù  Tr d phßng  ñiro: r    * Møc  Ých lµ0,05%/th¸ngtrªnd  îcho    tr         n  vay  ×nh  ©n  b qu th¸ng.   * Thêi®iÓ m   Ých lµngµy  èicïng cña      tr     cu     th¸ng.   *  ü   ù  Qu d phßng  èi®a   t   b»ng 10%    nî t¹  êi®iÓ m   d  i   th 31/12  µng  h n¨m,  phÇn  ît   Õu  ã   îcbæ   v  n ( c )®   sung  èn  ¹t®éng. v ho     Qu Ü   ù  d phßng  ñiro ® îcsö  ông    ﮾ p     r     d ®Ó b   c¸ckho¶n  îcho  n  vay  ç  î h tr  kh«ng    åi® îc.Quü   ©y  ùng    Õ   Ých lËp,qu¶n  ýsö  ông  Ü   ù  thu h     xd quich tr     l  d Qu d phßng  ñiro  ×nh  ñ   Þch  éi  r   tr Ch t H n«ng  ©n  Öt Nam   ý  d Vi   k ban  µnh  h sau    khi thèng  Êt víi é  µichÝnh. nh     T   B c.Ph ©n  èichªnh  Öch      ph   l thu chi: Sè  chªnh  Öch    ính¬n    µng  l thu l   chih n¨m  îcph©n  èinh  ®  ph   sau: TrÝch  1,8%/n¨m    è  èn  µ   íc t¹  ü       trªns v Nh n   i Qu ®Ó bæ sung  µo  èn  µ   v v Nh níct¹ Quü.   i     Çn  Ph cßn  ¹(coinh  l     100%)  ©n    ô  Ó    i ph bæ c th nh sau: ­TrÝch    50%     bæ sung  µo  èn  ¹t®éng    v v ho   ®Ó cho  vay  ç  î h tr . ­ TrÝch    20%   lËp  ü  u    ©y  ùng  ¬    qu ®Ç tx d c b¶n  µ  v mua   ¾ m   µis¶n    s t  ®Ó phôc  ô  v cho  ¹t®éng  ña  ü. ho   c Qu ­ Sè     cßn  ¹ 30%   îctrÝch lËp  quü:khen  ëng  µ  óc  î  l  i ®    2    th v ph l iMøc  Ých . tr   cho    ü  îc vËn  ông  hai qu ®   d theo  Õ     µ   íc quy  nh   i  íidoanh  ch ®é Nh n   ®Þ ®è v   nghiÖp  µ   íc. Nh n   Chªnh  Öch      l thu chisau    Ých lËp 2  ü  khitr     qu khen  ëng,phóc  în Õu    th   l i cßn ® îcbæ     sung  µo  ü  u    ©y  ùng  ¬  v qu ®Ç tx d c b¶n  µ  v mua  ¾ m   µis¶n. s t 
  4. 4 5.Ch Õ     ¹ch    ®é h to¸n vµ  Õ     k to¸n ­ C¨n  vµo    cø  Ph¸p  Önh  Õ       èng    Õ     Õ     Ön  µnh  l k to¸n ­ th kª,ch ®é k to¸nhi h cña  µ   íc,Ban  êng  ô  Nh n   th v trung ¬ng  éi n«ng  ©n  Öt Nam   ©y  ùng  Õ     H  d Vi   xd ch ®é   Õ       ông  k to¸n¸p d cho  ïhîp víi Æc   iÓ m   ¹t®éng  ña  ü   öicho  é   ph       ® ® ho   c Qu g   B TµichÝnh.Sau    îcBé  µichÝnh  Êp  Ën      khi®   T   ch thu Ban  êng  ô  th v trung ¬ng  éi   H  ký  Õt ®Þnh  quy   ban  µnh    ü   ùc hiÖn. h ®Ó Qu th   ­  ü   ã  Qu c tr¸ch nhiÖm   ùc  Ön  Öc  ë       th hi vi m sæ s¸ch  Õ   k to¸n,ghi chÐp     chøng  õ,vµ  ùc hiÖn  Öc  ¹ch    Õ     t   th   vi h to¸nk to¸ntheo  ng  Õ     ®ó ch ®é quy  nh   ®Þ t¹  iPh¸p  Önh  Õ     µ  èng    µ    l k to¸nv th kª v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Ban  êng  ô  th v trung  ­ ¬ng  éi n«ng  ©n  ÖtNam   µ  ña  é  µichÝnh. H  d Vi   vc BT  ­ Quü   ç  î   h tr  n«ng  ©n  ã  d c tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  Õt    µichÝnh  µ    th   quy to¸nt   v göicho  é  µichÝnh,Ban  êng  ô    BT    th v trung ¬ng  éi n«ng  ©n    c¸o quý,   H  d c¸c b¸o      n¨m sau  y: ®© +  B¶ng  tæng  Õt  µis¶n. k t  +  B¶ng  ©n  i tµi c ®è     kho¶n. +  B¸o    Õt to¸ntµichÝnh  c¸o quy       (B¸oc¸o thu nhËp,chiphÝ).        + B¸o  nguån  èn  µ  ö  ông  èn    c¸o  v vsd v ( trong ®ã     nªu  â  ån  èn  r ngu v t¨ng   hµng  n¨m    è  èn  µ   íccÊp  Ých tõ chªnh  Öch      îc®Ó   ¹ nªu  trªns v Nh n   tr     l thu chi®   l i trªn). Thêih¹n göib¸o c¸o:      +  B¸o    Õt to¸nquý  Ë m   Êt 40  µy  c¸o quy     ch nh   ng sau    Õt  óc quý. khik th   +  B¸o    Õt to¸nn¨m  Ë m   Êt vµo  µy    ña  c¸o quy     ch nh   ng 1/3 c n¨m  sau.         6.Ch Õ     Ó m       ®é ki tra,gi¸m    µichÝnh s¸tt   ­  ü   ã  Qu c tr¸ch nhiÖm   chøc, thùc  Ön  Óm       tæ    hi ki tra,gi¸m    ¶m     s¸t® b¶o ho¹t®éng      µichÝnh  ña  ü   ¹    thu chit   c Qu t i trung  ng  µ    n  Þ  ¬  ë  ùc ¬ v c¸c ®¬ v c s th   hiªn®óng  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy  µ    Õ     µichÝnh    h  t  i tn v c¸cch ®é t   kh¸ccã  ªnquan.   li   ­ Ban  êng  ô  éi  th v H n«ng  ©n   Öt  d Vi Nam   Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   Óm       ki tra, gi¸m    µ  Ðt duyÖt quyÕt to¸ntµi Ýnh  µng  s¸tv x          ch h n¨m  ña  ü; Phèihîp víi é   c Qu        B TµichÝnh  Óm    µichÝnh  ña  ü     Çn  Õt.   ki trat   c Qu khic thi ­ C¬     quan  µichÝnh  ã  t  c tr¸chnhiÖm   Óm     Öc  Êp  µnh  Õ       ki travi ch h ch ®é tµichÝnh  ña  ü.     c Qu   7.LËp  Õ   ¹ch    k ho n¨m Quü   ã  c tr¸chnhiÖm  ©y  ùng  Õ   ¹ch tµichÝnh    xd k ho     n¨m    ®Ó Ban  êng  ô  th v trung  ng  éi n«ng  ©n  Öt Nam   ¬ H  d Vi   xem   Ðt,phª  Öt  µ  öiBé   µi chÝnh  x  duy v g   T   vµo  êi®iÓ m   th   quy  nh    µiliÖu kÕ   ¹ch cña  ®Þ c¸ct     ho   n¨m  Õp theo,gå m: ti     +  Õ   ¹ch nguån  µ  ö  ông  èn  î óp n«ng  ©n. K ho   vsd v tr  gi   d +  Õ   ¹ch thu,chitµi Ýnh. K ho         ch C¸c  chØ  ªu Õ   ¹ch ® îcduyÖt sÏlµc¨ncø    ü   ùchiÖn  ti   ho     k         ®Ó Qu th   trongn¨m.   III.t æ  c h ø c  T H ù C  HI Ö N  
  5. 5 1. Quü   ç  î   h tr  n«ng  ©n  Þu  d ch tr¸chnhiÖm   ícPh¸p  ËtvÒ   Öc    tr   lu   vi qu¶n  ý,l  sö  ông  µ  d v b¶o  ån vèn,tµis¶n  ña  µ   ícdo  ü   t     c Nh n   Qu qu¶n  ý®Ó   l  cho vay  ç  h trî  n«ng  ©n  µ  Þu  ù  Óm     ña  ¬  d v ch s ki trac c quan  µichÝnh  µ   íc theo  t  Nh n   Ph¸p  lÖnh  Õ      èng    µ  k to¸n­th kª v quy  nh  ña  Õ     µi Ýnh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ c ch ®é t   ch t  i tn Trêng  îp  ü   ö  ông  èn  h Qu s d v kh«ng  ng  ôc  ch,  é   µi chÝnh  Ï ®ó m ®Ý BT  s  b¸o    ñ íng ChÝnh  ñ    åisè  èn  µ   íc®∙  c¸o Th t   ph thu h   v Nh n   giao cho  ü     Qu qu¶n  ý, l  sö  ông. d 2. Ban  êng  ô    th v trung  ng  éi  ¬ H n«ng  ©n  Öt Nam   ã  d Vi   c tr¸chnhiÖ m       tæ chøc  ùc  Ön  Öc  th hi vi theo  âi,kiÓm     ¹t®éng  µichÝnh  ña  ü     d  tra ho   t  c Qu b¶o ®¶m  qu¶n  ý vµ  ö  ông  èn  ña  ü  l  s d v c qu theo  ng  ôc  ®ó m tiªu,chÝnh    s¸ch  ña  c Héi vµ  ùc hiÖn      µichÝnh    th   thu,chit   theo  ng  Ýnh  ®ó ch s¸ch tµichÝnh,chÕ          ®é quy  nh. ®Þ Trªn c¬  ë  Õ       s ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i  íiQuü   ç  î l    ®è v   h tr n«ng  ©n  íng d h  dÉn  ¹  t iTh«ng   nµy  t Ban  êng  ô  th v trung  ng  éi  ¬ H n«ng  ©n  Öt  d Vi Nam     ban hµnh    v¨n b¶n híng dÉn  ô  Ó  i víi ü.     c th ®è     Qu 3.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh    tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý,thay thÕ  15  k t  k    Th«ng   è  TC/TCNH   µy  ts 73  ng 9/10/1995 cña  é  µichÝnh  íng dÉn    BT  h  quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  i víi ü   ç  î l    ®è     Qu h tr  n«ng  ©n  ña  éi n«ng  ©n  ÖtNam. d c H  d Vi   Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é  ¸nh  B TµichÝnh      ®Ó xem  Ðt bæ   x   sung,söa  æi  Þp  êi   ® k th .
Đồng bộ tài khoản