intTypePromotion=1

Thông tư 36-TC/TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
173
lượt xem
17
download

Thông tư 36-TC/TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 36-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ khấu hao cơ bản tài sản cố định trong các doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 36-TC/TCDN của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA TH¤ N G   ¦ T B é  T µI C H Ý N H  s è  36 tc/tcdn n g µ y  27/4/1995 H ¦í N G  D É N  C H Õ  § é  K H Ê U  H A O  C ¥  B ¶ N  T µI S ¶ N  C è  § Þ N H   T R O N G  C¸ C  D O A N H  N G HI Ö P   H µ  N ¦í C N Thihµnh    Quy Õt  inh  è  ® s 51/TTg  µy  th¸ng01  ng 21    n¨m  1995  ña  ñ ­ c Th t íng  Ýnh  ñ  Ch ph “quy  nh  Õ     Êu  ®Þ ch ®é kh hao  ¬  c b¶n  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ trong  c¸c doanh    nghiÖp  µ   íc”. é   µi chÝnh  íng  Én  Öc  Ých lËp  ö  ông  Nh n   T   B h d vi tr   sd vèn  Êu  kh hao  ¬ c b¶n  ¹ c¸cdoanh  t    i nghiÖp  µ   ícnh  Nh n   sau: I.NH ÷ NG   QUY   Þ NH   § CHUN G.   1. Ch Õ     Êu    ®é kh hao  ¬  c b¶n  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ trong c¸c doanh     nghiÖp  Nhµ   íc ® îc ¸p  ông  n   d cho  äi  µis¶n  è  nh  Ön  ã  c¸c doanh  m t  c ®Þ hi c do    nghiÖp  Nhµ   íc trùc tiÕp  n    qu¶n  ývµ  ö  ông  éc  äi  ån  èn  u  : Nhµ   íc, l  s d thu m ngu v ®Ç t  n  vay  ©n   µng  µ    i îng  Ng h v c¸c ®è t kh¸c trong,ngoµiníc,viÖn  î quµ  Õu, li          tr   , bi   ªn doanh,li   Õt.. .(trõTSC§  i    ¹t®éng).   ªnk .    . ® thuªho   2.Møc  Êu  kh hao  TSC§  Ýnh  t b»ng  û lÖ  t   (%) theo  quy  nh  ña  é  µi ®Þ c BT  chÝnh    trªnnguyªn    gi¸TSC§,    ghi trong sæ   Õ     ña    k to¸nc doanh  nghiÖp. Tû  Ö   l nµy  îc¸p dông  ®    cho  õng lo¹ TSC§  t  i   (hoÆc  õng nhã m   t  TSC§  ïng lo¹ ) c   i. 3. Chi phÝ  öa  ÷a  ínTSC§       s ch l   ph¸tsinh thùc tÕ  îch¹ch    ùctiÕp    ®  to¸ntr     vµo    Ý   ña  chiph c doanh  nghiÖp. §èi víic¸c tµis¶n  ã  Æc   ïriªngn Õu            c® th     chi phÝ  öa  ÷a  íntrÝch theo  ùc chilµm  s ch l     th     ¶nh  ëng  h kh«ng  ng  n   Õt    ®ó ®Õ k qu¶ kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  × ® îctrÝch tr choÆc   ©n    Çn  th       í  ph bæ d sau    khi cã    Õn  ý ki tho¶ thuËn    b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  µichÝnh. t  4. M äi    TSC§  trong c¸c doanh     nghiÖp  µ   íc(h÷u  ×nh  Nh n   h hay  h×nh) v«    ® îc ®Ç u    õ bÊt  ú  ån  èn  µo, ph¶itrÝch KHCB     tt   k ngu v n       hay kh«ng ph¶itrÝch     KHCB   u   ®Ò ph¶i huþ  ng  ö  ông  µ    ®é sd v qu¶n  ý theo  Õ     l  ch ®é qu¶n  ý TSC§   l  hiÖn  µnh. h 5.Trong    µ   íccha  ¸nh    ¹TSC§,    khiNh n   ® gi¸l   i doanh  nghiÖp  µ   íccÇn  Nh n   rµ    ¹  so¸tl inguyªn    õng  gi¸t TSC§,  ã  ¬ng  ®iÒu  c ph ¸n  chØnh  ï hîp  íim Æt   ph   v  b»ng    Ön  µnh      ¬  gi¸hi h b¸o c¸o c quan  µichÝnh  t  xem   Ðt vµ  Õt ®Þnh. x   quy   6.C¸c  õng÷  íi y,    t  d  ®© trongTh«ng   íng dÉn  µy  îchiÓu      th   n ®  nh sau: ­Tµis¶n  è  inh  ÷u  ×nh:Lµ  ÷ng  µis¶n  è  nh  ã  ×nh    Ët    c® hh   nh t  c ®Þ ch th¸i   v chÊt,cã      Èn  Ò     Þ vµ  êigian  ö  ông    ®ñ tiªuchu v gi¸tr   th   sd theo    nh,    qui ®Þ bao gå m:  µ  öa,®Êt,vËt kiÕn  óc,m¸ym ãc  ÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn  , nh c      tr   thi     ti   t¶i c«ng    cô,khÝ  ô,thiÕtbÞ    c    truyÒn  Én, ®o êng,ph¬ng  Ön th«ng    Ýnh  d l   ti   tin,t to¸n,tµi    s¶n  ¬ng  Ön m¸y  ãc  ïng  ph ti   m d cho c«ng    t¸cqu¶n  ý.   µ    µis¶n  ÷u  ×nh  l .v c¸c t   . hh kh¸c. ­ Tµi s¶n  è  nh  h×nh:lµnh÷ng  µi s¶n  è  nh     c ®Þ v«     T  c ®Þ kh«ng  ã  ×nh  ch th¸  Ët  Êt,thÓ  Ön  ét îng    Þ  ∙  îc ®Ç u   , hoÆc   iv ch   hi m l gi¸tr ® ®   t  quyÒn,  Æc   ® quyÒn  ña  c doanh  nghiÖp  tham    µo    ¹t®éng  giav c¸cho   SXKD   µ    ¹t®éng  v c¸cho   kh¸c cña    DNNN,  :chiphÝ  µnh  Ëp  nh     th l doanh  nghiÖp    Ý  Èn  Þ     chiph chu b s¶n xuÊt,b»ng      ph¸tminh  s¸ng  Õ,  ch b¶n  Òn  Ò   quy v nh∙n hiÖu  µng      Ý     h ho¸,chiph khaihoang,phôc      hoang,c¶it¹o®Êt  ai,quyÒn  ö  ông  t  ai,chiphÝ  ¹o      ®  sd ®Ê ®     n vÐt luång  ¹ch, Õn    l  b c¶ng,cöa    s«ng.. vµ    µis¶n  h×nh    . c¸ct   v«  kh¸c.
  2. 2 ­ Tµi s¶n  è  nh     c ®Þ thuªmua:  µtµis¶n  è  nh    l    c ®Þ mua   íi ×nh  d  h thøc    tr¶ dÇn    ãp) b»ng  îp ®ång    µih¹n.Khih Õt  êih¹n thuªtheo hîp ®ång  (tr¶g   h  thuªd       th          vµ tæng  è  Òn  s ti thuª®∙      tr¶b»ng    Þ cña  gi¸tr   TSC§  thuª,th×  µis¶n    éc    t  ®ã thu quyÒn  ë  ÷u  ña  ®i  s h c bªn  thuª. ­ Vèn  µ   íc:Lµ  èn  éc quyÒn  ë  ÷u  ña  µ   íc,gå m:  èn      Nh n   v thu   s h c Nh n   v do Ng ©n  s¸ch  µ   íc   u  , vèn  ã  ån  èc  õ Ng ©n   Nh n   ®Ç t  c ngu g t   s¸ch,vèn  doanh    do  nghiÖp  µ   íctùbæ   Nh n     sung  theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n II  ÷ NG   . NH QUY   Þ NH   ô   Ó   Ò   Ý CH   Ë P   è N   Ê U   § C TH V TR L V KH HAO   B¶N. C¥  1) Tµis¶n  è  nh     c ®Þ ph¶itrÝch khÊu      hao  ¬  c b¶n. ­ M äi  µis¶n  è  nh  ña    t  c ®Þ c doanh  nghiÖp  µ   íc ®Ò u   Nh n   ph¶i® a  sö    ra  dông bao  å m   µis¶n  è  nh  ÷u  ×nh, tµis¶n  è  nh  h×nh  µ  u   g t  c ®Þ hh    c ®Þ v«  v ®Ò ph¶itrÝch  Êu    kh hao  ¬ c b¶n, thu  åi ®ñ   èn    ¬  ë  Ýnh  ng, tÝnh      h   v trªnc s t ®ó   ®ñ nguyªn gi¸tµis¶n  è  nh.     c ®Þ 2) Tµis¶n  è  nh     c ®Þ kh«ng  Ých khÊu  tr   hao  ¬  c b¶n: Nh÷ng  µi t  s¶n  è  nh  c ®Þ sau  y,  ®© kh«ng  Ých khÊu  tr   hao  ¬  c b¶n: ­Tµis¶n  è  nh  i    ¹t®éng.    c ®Þ ® thuªho   ­ Tµis¶n  è  nh  ∙ khÊu     c ®Þ ®  hao  ¬  c b¶n  Õt  ng  Én  h nh v cßn  ö  ông  ­ sd ® îc. ­ Tµi s¶n  è  nh     c ®Þ kh«ng  Çn  ïng,chê  iÒu  i,cÊt gi÷ trªnm ét    c d   ® ®        n¨m cã  ¨ng  ý  íi ¬  ® k v   quan  µichÝnh. c t  ­ C Ç u,  èng, ® êng   ®ª  p,  õng c©y (trõ rõng lÊy  èng, lÊy c   s¸, ®Ë r   gi    nhùa... ) .thuéc  ¬  ë  ¹  Çng, phôc  ô  . . . csht   v chung  cho nhu  Çu    éi,kh«ng  c x∙ h   phôc  ô  ùctiÕp cho  v tr     SXKD   ña  ét  c m doanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n ­Tµis¶n  è  nh  ×nh  µnh  õquü  óc  îcña     c ®Þ h th t  ph l  i doanh  nghiÖp  kh«ng  phôc  ô  ùctiÕp cho  v tr     SXKD   ña  c doanh  nghiÖp.   ­Gi¸trÞ®Êt      hoÆc   Òn  ö  ông  t  ña  quy sd ®Ê c doanh  nghiÖp. 3) Møc  Ých khÊu    tr   hao  ¬  c b¶n.   Trong    a  öa  æi  khich s ® møc   Ých  tr KHCB,    c¸c doanh nghiÖp  µ   íc Nh n   vÉn  trÝch khÊu  hao c¬  b¶n theo quyÕt ®Þnh  sè  507 TC/§TXD  ngµy  22/7/1986 cña  é  µichÝnh  µ        BT  v c¸cv¨n b¶n kh¸chíng dÉn, söa  æi,bæ         ®   sung  tûlÖ  Êu    kh hao  ¬ c b¶n  ña  é  µichÝnh. c BT    ­ §èivíi µis¶n  è  nh  h×nh   ú theo  êigian ph¸thuy  Öu          t c ®Þ v«  :tu   th      hi qu¶ cña  õng  ¹  t lo iTSC§   h×nh    Ých  v«  ®Ó tr KHCB   Ýnh  õ khiTSC§   ® îc ® a  µo  t t      v ho¹t®éng    (theo hîp ®ång, cam   Õt       k hoÆc  chu  ú  ö  ông). ksd ­ §èivíi      TSC§    thuªmua, trong qu¸ tr×nh sö  ông  ®i        d bªn  thuªph¶itrÝch     khÊu hao  ¬  c b¶n theo quy  nh  ña  µ   íc b»ng  û lÖ  ®Þ c Nh n   t   (%)    trªnnguyªn    gi¸ tµis¶n  è  nh      c ®Þ ghitronghîp ®ång       thuªmua    ¹onguån    î. ®Ó t   tr¶n ­ §èivíiTSC§  a  Êu       ch kh hao  ¬ c b¶n  Õt  µ   ∙    áng,doanh  h m ® hh   nghiÖp  ph¶ib¸o    ¬    c¸o c quan  µichÝnh    t  ®Ó xem   Ðt xö  ýtõng tr ng  îp cô  Ó   Õ u   x   l    ê h   th :N do nguyªn  ©n  nh kh¸ch quan  thiªntai  (    ,ho¶  ¹n,®Þch  ¹  .  îc cÊp  ã  ho   ho .. )   ® c
  3. 3 thÈm  Òn  quy xem   Ðt  Õt  nh  Çn    Þ cßn  ¹ cha  Êu  x quy ®Þ ph gi¸tr   l i kh hao  ¬    c b¶n h Õt  ña  c TSC§  ã  Ó  îcgi¶m  èn  c th ®   v kinh doanh,hoÆc   ¹ch    µo    Ý      h to¸nv chiph kinh doanh. N Õ u   nguyªn  ©n  ñ    do  nh ch quan  doanh nghiÖp hoÆc   nh©n  c¸  g©y  th×  ra  ph¶itrõvµo  Çn  î tøc ®Ó   ¹ cña     ph l    i li  doanh nghiÖp hoÆc   n   ï ®Ò b   cña    ©n. c¸nh 4) T¨ng,gi¶m      møc  Ých khÊu  tr   hao  ¬  c b¶n  TSC§. a) T¨ng møc   Ých  Êu  tr kh hao  ¬  c b¶n: c¸c doanh     nghiÖp  µ  íc ® îc nh n     phÐp t¨ng møc   Ých    tr KHCB   víimøc   Ých  ¬  so    tr c b¶n  theo quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh  íi iÒu  Ön  v  ® ki kh«ng  Þ  çtrong c¸ctr ng  îp sau  y: b l     ê h   ®© ­Nh÷ng    TSC§  ã  Õn bé  ü  Ëtnhanh,yªu cÇu  Çn  ã  èn    æi  c ti   k thu      c c v ®Ó ® míi,  tr¸nhbÞ  ¹chËu    l  ¶nh  ëng  êi h t  kinhdoanh.   ­ Doanh    nghiÖp  ö  ông  èn  sd v vay    ©y  ùng, mua   ¾ m   ®Ó x d   s TSC§   µ   m thêih¹n tr¶nînhanh  ¬n  êih¹n khÊu         h th     hao  ña  c TSC§  µ  v sau    ∙  khi® huy  ng  ®é h Õt    ån  èn  îp ph¸p  ¹ doanh  c¸c ngu v h   ti  nghiÖp  ü  u    ©y  ùng,quü ph¸t (qu ®Ç tx d      tr Óns¶n  Êt..       înhng  Én  Õu th× ® îct¨ngmøc  Ých KHCB,  ­ i  xu .®Ó tr¶n   ) v thi         tr   nh ng kh«ng  îcphÐp  îtqu¸ sè  îph¶itr¶trongn¨m  ®  v     n       theo khÕ   cvay.   í  ­ Ch Õ     µm  Öc  ùc tÕ  ña    ®é l vi th   c TSC§  cao  ¬n  h møc  ×nh  êng  tËn  b th do  dông c«ng  Êt m¸y  ãc  ÕtbÞ,    m¸y, giê m¸y  ª    êng      su   m thi   t¨ng ca     ® t¨ng c ®é lao ®éng, ®Èy    nhanh    ×nh ® æi  êi  ÕtbÞ. qu¸ tr   m thi   ThÈ m   Òn  Õt  nh  Öc    quy quy ®Þ vi t¨ngthªm  Ých KHCB   µis¶n  è  nh   tr   t  c ®Þ ® îcquy  nh      ®Þ nh sau  : +  Õ u   N møc   Ých  tr t¨ng thªm    kh«ng qu¸ 20%   víimøc   Ých  ¬    so    tr c b¶n th× gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp quyÕt  nh   µ  ®Þ v b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n cho  ¬  c quan  µi Ýnh  Õt. t  ch bi +  Õ u   N møc   Ých  tr t¨ng trªn 20%   víim óc   Ých  ¬     so    tr c b¶n  ×  th doanh  nghiÖp ph¶icã  ¬ng    öic¬    ph ¸n g   quan  µichÝnh  t  xem   Ðt   Õt ®Þnh. x  quy   b) Gi¶m    møc  Ých khÊu  tr   hao  ¬  c b¶n   Ò   :V nguyªn  ¾c    t c¸c DNNN   ph¶i  thùc hiÖn  ng      ®ó c¸c quy  nh  ¹  iÓ m       m ôc      y     ®Þ ti ® 1, 2, 3  IItrªn®© : Kh«ng  îc®  gi¶m  møc  Ých KHCB     tr   c¸c TSC§  Ön  ã  ¹ Doanh  hi c t i   nghiÖp.M ét  è    s TSC§ ® ­  îcNhµ   íc®Ç u    õ n¨m    n  tt   1990  ëvÒ   íckh«ng  tr   tr   cßn  ïhîp víi ph       SXKD   trong c¬    chÕ   Þ  êng; n Õu  Ých KHCB   ña  ÷ng  th tr   tr   c nh TSC§   µy  Èn  n   Õt  nd ®Õ k qu¶  Þ  b lçth×  ¬    c quan  µi chÝnh  Ï xem   Ðt  T  s  x gi¶m  møc   Ých  tr KHCB  cho  õng  êng  t tr hîp cô  Ó  ng    th (nh kh«ng  îtqu¸ sè  çph¸tsinh)trªnc¬  ë    Þ  ña  v     l        s ®Ò ngh c doanh  nghiÖp. N Õ u     c¸c TSC§   µy  éc  ån  èn  n thu ngu v vay  hoÆc   huy  ng  ×    ®é th do doanh  nghiÖp  Õt  nh  Öc  quy ®Þ vi gi¶m  møc   Ých KHCB   ng  tr   nh ph¶i®¶m       b¶o viÖc    îtheo ®óng  Õ   c,hîp ®ång   tr¶n     kh í     (hoÆc   cam   Õt). k  II   ö   ô NG   è N   Ê U   IS D . V KH HAO   B¶N C¥  1) Thùc  Ön  iÒu    Õt  nh  è  TTg  µy    hi ® 5­ quy ®Þ s 51  ng 21/1/95 cña  ñ ­   Th t íng  Ýnh  ñ: kÓ   õ ngµy  Ch ph   t   1/1/1995    c¸c doanh nghiÖp  µ   íc ® îc gi÷ l¹ Nh n         i toµn  é  b KHCB   µis¶n  è  nh  éc nguån  èn  µ   íc®Ó   u  ,thay thÕ, t  c ®Þ thu   v Nh n   ®Ç t      ® æi  íiTSC§.  m  Hµng  n¨m,    c¸c DNNN   µ  ¬  v c quan  qu¶n  ýcÊp    ña  l  trªnc doanh  nghiÖp  ph¶i®¨ng  ý  Õ   ¹ch ®Ç u    õ nguån  èn  Êu    k k ho   tt   v kh hao  ¬  c b¶n    ¹ víi   ¬  ®Ó l     c i c¸c
  4. 4 quan  Õ   ¹ch Nhµ   ícvµ c¬  k ho   n     quan  µi chÝnh    Óm     ñ tôc,®èi t ng T  ®Ó ki trath      î   ®Ç u    µ  tv theo dâiqóa  ×nh thùc hiÖn.    tr     2)  èn  Êu  V kh hao  ¬  c b¶n  TSC§   éc  ån  thu ngu vay  ©n  µng  µ    ng h v c¸c nguån vay  kh¸c trong vµ  µiníc:DNNN   îc sö  ông    ¹onguån  èn        ngo   ® d ®Ó t   v tr¶ nî;sau      Õt  îm µ   µis¶n    Én    khitr¶h n   t   ®ã v cßn  Õp tôcsö  ông  × kh«ng  Ých ti     d th   tr   KHCB  theo ®iÓ m     ôc      2,M IITh«ng   µy. tn 3) C¸c    doanh nghiÖp  µ   ícsö  ông vèn  Êu  Nh n   d   kh hao  ¬ c b¶n    u   ®Ó ®Ç tx©y  ùng    d ph¶ithùc hiÖn      theo ®iÒu  Ö    l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  h kÌm  theo NghÞ   nh  è 177    µy    ®Þ s  CP ng 20/10/1994 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 4) Vèn  Êu    kh hao  ¬  c b¶n  ∙  Ých ®Ó   ¹ cho  ® tr   l  i DNNN   trong thêigian cha       cã nhu  Çu  u  , doanh  c ®Ç t  nghiÖp  µ   íc ® îc sö  ông  µo  Nh n     d v SXKD   theo    qui ®Þnh  ña  c Ph¸p  Ët,nhng  lu   ph¶i b¶o  µn  èn, nép  Òn    to v   ti thu  ö  ông  èn  µ  sd vv hoµn    Þp  êikhicã  tr¶k th     nhu  Çu  u  ,hoÆc     ã  Õt  nh  c ®Ç t  khic quy ®Þ huy  ng  ®é cña  ¬  c quan  ã  Èm  Òn. c th quy IV­HUY   éNG   è N   Ê U     § V KH HAO   B¶N   C¥  TSC§. 1­  Öc  Vi huy  ng  èn  Êu  ®é v kh hao  ¬  c b¶n    ¹ ¸p  ông  ®Ó l i d   trong ph¹m      vi ngµnh kinh tÕ    ü  Ëttheo m«   ×nh tæ    ­ k thu    h   chøc  Tæng  c«ng    ú theo  ×nh  ty:tu   t h×nh cô  Ó        th ë c¸c doanh  nghiÖp  µnh    µ yªu cÇu  u     Ëp  th viªnv     ®Ç t t trung ®Ó     ph¸ttr Ónngµnh  éi ®ång   i   H  qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    îcquyÕt ®Þnh  ty®     huy  ng  ®é vèn KHCB   ña  c TSC§   Ých  tr trong n¨m  ña      c c¸c doanh  nghiÖp  µnh    Ëp th viªn l   quü  u    ®Ç t XDCB   ña  c Tæng   c«ng      u    Ëp  ty ®Ó ®Ç t t trung cho      c¸c c«ng  ×nh tr   ph¸ttr Ónthuéc ngµnh.  i     2    ­ C¸c doanh  nghiÖp  µnh    ã  èn  th viªnc v KHCB   Þ  b huy  ng  îcTæng   ®é ®   c«ng    µn    ¹ vèn  µ  imøc    Êt tr¶cho  tyho tr¶l   i v l∙ : l∙xu     i doanh  nghiÖp  Þ  b huy  ng  ®é vèn  Êu  kh hao  ¬  c b¶n  Héi ®ång  do    Qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    tyxem   Ðt vµ  Õt x   quy   ®Þnh  ô  Ó  c th theo    Þ   ña  ®Ò ngh c Tæng   gi¸m  c  ng  ®è nh kh«ng  îc thÊp  ¬n  ®  h møc   îtgݸ  ×nh  ©n  µng  tr   b qu h n¨m  Nhµ   íc c«ng  è  µ  Òn  sö  ông  do  n  b v ti thu  d vèn.   ¬n  Þ  ã  èn    § v c v KHCB   Þ   b huy  ng  Én  Þu  ®é v ch tr¸chnhiÖ m   ép  Òn  ö    n ti s dông  èn  µo  ©n  v v ng s¸ch Nhµ   ícvµ    n   b¶o  µn  èn  to v theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 3­ Nguån      î vèn  µ      ®Ó tr¶n   v l∙ cho  i doanh nghiÖp  Þ   b huy  ng  îclÊy ®é ®   tõ khÊu    hao  ¬  c b¶n  µ    ña  v l∙ c c«ng  ×nh  íi ®Ç u  . Trong  i tr m  t  qu¸  ×nh  u    tr ®Ç t n Õu c«ng  ×nh cha    tr   ph¸thuy  Öu  hi qu¶  ×  Êy vèn  õ nguån  th l   t  vay        ®Ó tr¶cho doanh nghiÖp  Þ  b huy  ng  èn  Êu  ®é v kh hao  ¬  c b¶n. V.  QUY Õ T   TO¸N  è N   Ê U   V KH HAO   B¶N C¥  Hµng  n¨m, c¸cdoanh     nghiÖp  µ   íc(kÓ  tæng  Nh n   c¶  c«ng    ty)ph¶iquyÕt     to¸n viÖc  Ých  Ëp,sö  ông  µ    tr l d v huy  ng  èn  ®é v KHCB   íic¬  v   quan  µichÝnh  t  Nhµ   íccïng víi n      Õt to¸ns¶n  Êtkinhdoanh. quy     xu     Th«ng   µy  îc¸p dông    µnh  õngµy  tn ®     thih t  01/01/1995.
  5. 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2