intTypePromotion=1

Thông tư 37/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
68
lượt xem
2
download

Thông tư 37/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 37/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT-BTC ngày 17/9/1999 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 37/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t c ñ a   B é   t µ i   c h Ý n h   s è   3 7 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   2 6   t h ¸ n g   4   n ¨ m  2004 vÒ viÖc söa ®æi Th«ng t sè 111/1999/TT­BTC  ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 1999 híng dÉn thùc hiÖn  chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   100/1998/N§­CP   ngµy   10/12/1998   cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  tµi chÝnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc   ViÖt Nam,  ®Ó  phï  hîp víi thùc tÕ  ho¹t  ®éng cña Ng©n hµng   Nhµ níc ViÖt Nam, Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi Th«ng t sè 111/1999/TT­ BTC  ngµy  17/9/1999   híng  dÉn  thùc   hiÖn  chÕ   ®é   tµi  chÝnh   ®èi víi Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam nh sau: §iÓm   2.7.d   phÇn   B   Môc   III   quy   ®Þnh   vÒ   chi   mua   s¾m  c«ng cô  lao  ®éng t¹i Th«ng t  sè  111/1999/TT­BTC  ®îc söa  l¹i nh  sau: “Tæng møc chi mua s¾m c«ng cô  lao  ®éng hµng  n¨m cña Ng©n hµng Nhµ níc tÝnh trªn sè c¸n bé, c«ng chøc,  viªn chøc  Ng©n  hµng Nhµ  níc b×nh  qu©n  n¨m tèi  ®a kh«ng  qu¸ 4,4 triÖu ®ång/ngêi/n¨m.” Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ ¸p dông tõ n¨m tµi chÝnh 2004. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2