intTypePromotion=1

Thông tư 37/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
107
lượt xem
4
download

Thông tư 37/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 37/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2004/TT-BTC ngày 14/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính thực hiện tổ chức lại sản xuất và chuyển đổi sở hữu đối với các Công ty, Nhà máy đường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 37/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. T H¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   3 7 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   1 6   t h ¸ n g   5   n ¨ m  2 0 0 5   S ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   T h « n g   t   s è   5 6 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y  14/6/2004  h í n g   d É n   x ö   l ý   t µ i   c h Ý n h   t h ù c   h i Ö n   t æ   c h ø c   l ¹ i   s ¶ n   x u Ê t   v µ  chuyÓn ®æi së h÷u ®èi víi c¸c C«ng ty, Nhµ m¸y ®êng Thi  hµnh   QuyÕt   ®Þnh  sè   28/2004/Q§­TTg   ngµy   4/3/2004   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc l¹i s¶n xuÊt vµ  thùc   hiÖn mét sè gi¶i ph¸p xö lý khã kh¨n ®èi víi c¸c nhµ m¸y,   c«ng ty ®êng, QuyÕt ®Þnh sè 49/2004/Q§­TTg ngµy 30/3/2004   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc bæ sung §iÒu 5 QuyÕt  ®Þnh   sè   28/2004/Q§­TTg   nªu   trªn;   Bé   Tµi   chÝnh   ®∙   ban   hµnh   Th«ng t  sè  56/2004/TT­BTC ngµy 14/6/2004 híng dÉn xö  lý   tµi chÝnh thùc hiÖn tæ chøc l¹i s¶n xuÊt vµ chuyÓn ®æi së   h÷u ®èi víi c¸c C«ng ty, Nhµ m¸y ®êng. C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   187/2004/N§­CP   ngµy   16/11/2004   cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc chuyÓn c«ng ty nhµ  níc thµnh c«ng   ty cæ phÇn; thùc hiÖn  ý  kiÕn cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  t¹i   c«ng v¨n sè  1878/CP­NN ngµy 10/12/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ   viÖc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 28/2004/Q§­TTg ngµy 4/3/2004   cña Thñ tíng ChÝnh phñ; Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ   sung Th«ng t sè  56/2004/TT­BTC ngµy 14/6/2004 cña Bé  Tµi   chÝnh (sau  ®©y gäi t¾t lµ  Th«ng t  sè  56/2004/TT­BTC ) h­ íng dÉn xö lý tµi chÝnh thùc hiÖn tæ chøc l¹i s¶n xuÊt vµ   chuyÓn  ®æi së  h÷u  ®èi víi c¸c C«ng ty, Nhµ  m¸y  ®êng nh  sau:  1/   Thay   thÕ   g¹ch   ®Çu   dßng   thø   nhÊt   tiÕt   2.3   ®iÓm   2  phÇn B Môc II.  ­ C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i h¹ch to¸n gi¶m doanh thu t­ ¬ng øng víi sè  tiÒn th«ng b¸o xo¸ nî; trêng hîp sè  tiÒn  th«ng b¸o xo¸ nî   ®∙  ®îc h¹ch to¸n gi¶m doanh thu vµ   ®ang  theo dâi trªn  tµi  kho¶n  ngoµi  b¶ng  c©n  ®èi kÕ  to¸n  th×  tiÕn hµnh xuÊt to¸n khái tµi kho¶n ngoµi b¶ng.  QuÜ hç trî ph¸t triÓn h¹ch to¸n gi¶m thu nhËp cña QuÜ   sè tiÒn th«ng b¸o  xo¸ nî.  2/ Thay thÕ ®iÓm 5 phÇn B Môc II. 5.  Cho vay  thanh  to¸n khèi  lîng x©y  dùng  c¬  b¶n  ®∙  hoµn thµnh: §èi víi khèi lîng x©y dùng c¬  b¶n thuéc dù  ¸n  ®Çu t  Nhµ   m¸y   ®êng   ®∙   hoµn   thµnh   ®îc   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   phª  duyÖt quyÕt to¸n dù ¸n ®Çu t theo ®óng qui ®Þnh hiÖn hµnh  cña Nhµ  níc, nhng cha  ®îc vay vèn  ®Ó  thanh to¸n cho c¸c 
  2. 2 nhµ thÇu, doanh nghiÖp lËp ph¬ng ¸n vay vµ tr¶ nî ®Ò nghÞ  QuÜ hç trî ph¸t triÓn xem xÐt tiÕp tôc cho vay.  3/ Thay thÕ  phÇn C Môc II.  C. Xö  lý  tµi chÝnh vµ  gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch  ®èi víi  ngêi lao  ®éng c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc dõng s¶n xuÊt chÕ  biÕn ®êng:  1.   §èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp   dõng   s¶n   xuÊt   ®Ó   di  chuyÓn Nhµ m¸y ®Õn ®Þa ®iÓm míi:  1.1. Doanh nghiÖp lËp dù  ¸n  ®Çu t  di chuyÓn b¸o c¸o  Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n   tr×nh   Thñ   tíng  ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh.   Dù  ¸n  ®Çu t  di chuyÓn nhµ  m¸y ph¶i trªn c¬  së  ph¬ng  ¸n c¬  cÊu l¹i víi c¸c biÖn ph¸p hç  trî  xö  lý  tµi chÝnh  theo   qui   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   28/2004/Q§­TTg   ngµy   4/3/2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   ®Ó   ®¶m   b¶o   sau   khi   di  chuyÓn doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶.     1.2.   Do   nhµ   m¸y,   c«ng   ty   ®êng   ph¶i   dõng   s¶n   xuÊt,  chuyÓn ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt, nÕu ngêi lao ®éng kh«ng cã viÖc  lµm hoÆc kh«ng di chuyÓn cïng c«ng ty, nhµ m¸y, cã nguyÖn   väng th«i viÖc th×  khi th«i viÖc  ®îc hëng chÝnh s¸ch hç  trî   theo   qui   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   41/2002/N§­CP   ngµy  11/4/2002   cña   ChÝnh   phñ   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   155/2004/N§­CP  ngµy   11/8/2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   chÝnh  s¸ch   ®èi   víi   lao   ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc.  Hå  s¬, thñ  tôc, tr×nh tù  gi¶i quyÕt chÕ   ®é  lao  ®éng  d«i d thùc hiÖn theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ níc.   2.   §èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp   (   kÓ   c¶   doanh   nghiÖp   kh«ng   cã   tªn   trong   phô   lôc   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  28/2004/Q§­TTg ngµy 4/3/2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ)  ®îc  Bé  qu¶n lý  ngµnh,  Uû  ban nh©n  d©n  tØnh,  thµnh  phè  trùc  thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh dõng s¶n xuÊt chÕ biÕn ®êng: 2.1. VÒ xö lý tµi chÝnh: a. Trêng hîp sau khi dõng s¶n xuÊt ®êng, doanh nghiÖp  kh«ng cã kh¶ n¨ng duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh hoÆc kh«ng   cÇn thiÕt duy tr×  theo qui ho¹ch, s¾p xÕp , tæ chøc l¹i  doanh  nghiÖp   cña   c¸c   Bé,   c¸c   tØnh,   thµnh   phè,  c¸c  Tæng   c«ng ty th× thùc hiÖn gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n doanh nghiÖp.   Tr×nh   tù,   thñ   tôc,   xö   lý   tµi   chÝnh   khi   gi¶i   thÓ   doanh  nghiÖp theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ níc. b. Trêng hîp sau khi dõng s¶n xuÊt, doanh nghiÖp tiÕp  tôc duy tr× c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c, ®îc c¬ quan cã  thÈm quyÒn cho phÐp bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh vµ thùc   hiÖn   chuyÓn   ®æi   theo   ph¬ng   ¸n   tæng   thÓ   s¾p   xÕp   doanh  nghiÖp nhµ níc ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt ®îc ¸p  dông c¸c gi¶i ph¸p xö lý tµi chÝnh theo qui ®Þnh sau:
  3. 3 b.1. VÒ xö lý tµi s¶n:  ­   §èi   víi   tµi   s¶n   doanh   nghiÖp   sö   dông   ®Ó   ®¶m   b¶o  tiÒn vay ( tµi s¶n cÇm cè, thÕ  chÊp ), doanh nghiÖp ph¶i  tho¶ thuËn chuyÓn giao cho chñ  nî  hoÆc nhîng b¸n, thanh  lý  theo qui chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh hiÖn hµnh  ®èi víi c«ng  ty nhµ  níc. Sè  tiÒn thu håi do nhîng b¸n, thanh lý  (sau  khi trõ  chi phÝ) dïng  ®Ó  tr¶ cho c¸c chñ  nî  cã  tµi s¶n  ®¶m b¶o. ­ §èi víi tµi s¶n doanh nghiÖp kh«ng sö  dông  ®Ó   ®¶m  b¶o tiÒn vay,  thùc hiÖn nhîng b¸n, thanh lý theo qui chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh hiÖn hµnh  ®èi víi c«ng ty nhµ  níc. Sè  tiÒn thu ®îc doanh nghiÖp h¹ch to¸n vµo thu nhËp kh¸c cña   doanh nghiÖp. Chi phÝ nhîng b¸n ,thanh lý (gåm c¶ gi¸ trÞ  cßn   l¹i   cña   tµi   s¶n),   h¹ch   to¸n   vµo   chi   phÝ   kh¸c   cña  doanh nghiÖp. b.2 Xö lý kho¶n nî vay ®Çu t s¶n xuÊt ®êng: ­ §èi víi kho¶n vay cã  tµi s¶n  ®¶m b¶o cña c¸c Ng©n  hµng   th¬ng   m¹i   ®Ó   ®Çu   t  s¶n   xuÊt   ®êng,   doanh   nghiÖp  chuyÓn giao tµi s¶n ®¶m b¶o cho chñ nî ®Ó g¸n nî hoÆc nh ­ îng b¸n, thanh lý tµi s¶n ®Ó tr¶ nî.  ­ §èi víi kho¶n vay c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i kh«ng cã  tµi s¶n  ®¶m b¶o cña doanh nghiÖp  ®îc xö  lý  theo híng dÉn  t¹i   Th«ng   t  sè   74/2002/TT­BTC   ngµy   9/9/2002   cña   Bé   Tµi  chÝnh híng dÉn viÖc  ®¸nh gi¸ l¹i kho¶n nî  tån  ®äng kh«ng   cã  tµi s¶n  ®¶m b¶o cña Ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc theo  QuyÕt   ®Þnh   sè   149/2001/Q§­TTg   ngµy   5/10/2001   Thñ   tíng  ChÝnh phñ. ­ §èi víi kho¶n vay cña QuÜ  hç  trî  ph¸t triÓn  ®îc xö  lý   theo   qui   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   89/2004/TT­BTC   ngµy  3/9/2004 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn xö  lý  rñi ro vèn tÝn  dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc. c. VÒ  xö  lý  lç, nî  ph¶i thu khã   ®ßi ph¸t sinh tríc  thêi ®iÓm dõng s¶n xuÊt: ViÖc xö  lý  lç, nî  ph¶i thu kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi  thùc   hiÖn   theo   qui   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   126/2004/TT­BTC  ngµy 24/12/2004 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh sè  187/2004/N§­CP ngµy 16/11/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  chuyÓn c«ng ty nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn.  d. Sau khi ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p xö  lý  lç, tµi s¶n,  nî  ph¶i thu khã   ®ßi nh  trªn, nÕu doanh nghiÖp kh«ng cßn  vèn ®Ó cæ phÇn ho¸ theo ph¬ng ¸n ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn  phª duyÖt th×  Bé, Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  thèng  nhÊt víi Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  xem xÐt hç  trî  vèn tõ  nguån chi   phÝ c¶i c¸ch doanh nghiÖp.
  4. 4 2.2 VÒ  xö  lý  chÝnh s¸ch cho ngêi lao  ®éng cña doanh  nghiÖp do ph¶i dõng s¶n xuÊt ®êng: ­ Ngêi lao  ®éng d«i d  do doanh nghiÖp ph¶i dõng s¶n  xuÊt  ®êng  ®îc ¸p dông chÝnh s¸ch hç  trî   ®èi víi lao  ®éng  d«i d  theo NghÞ   ®Þnh sè  41/2002/N§­CP ngµy 11/4/2002 vµ  NghÞ   ®Þnh sè  155/2004/N§­CP ngµy 11/8/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh  nghiÖp nhµ níc.  Sè   lao   ®éng   ®∙   hëng   chÕ   ®é   lao   ®éng   d«i   d  do   ph¶i  dõng   s¶n   xuÊt   ®êng   nªu   trªn   kh«ng   ®îc   tÝnh   trong   danh  s¸ch   lao   ®éng   thêng   xuyªn   cña   doanh   nghiÖp   khi   doanh  nghiÖp thùc hiÖn chuyÓn  ®æi vµ  kh«ng  ®îc hëng c¸c quyÒn  lîi cña ngêi lao ®éng khi doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸.   ­ Hå s¬, thñ tôc, tr×nh tù gi¶i quyÕt chÕ ®é lao ®éng  d«i d thùc hiÖn theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 4/ Thay thÕ ®iÓm 1, 2, 3, 4 Môc III. 1. C¸c doanh nghiÖp nhµ  níc s¶n xuÊt  ®êng thuéc  ®èi  tîng   xö   lý   tµi   chÝnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   28/2004/Q§­TTg  ngµy 4/3/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ c«ng v¨n sè 1878/ CP­NN ngµy 10/12/2004 cña ChÝnh phñ  cã  tr¸ch nhiÖm phèi  hîp víi c¸c c¬ quan, tæ chøc cã liªn quan lËp hå s¬ xö lý  tµi chÝnh theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. C¨n cø hå s¬ cña  doanh  nghiÖp,  b¸o  c¸o  kiÓm   to¸n   cña   KiÓm   to¸n  Nhµ  n íc,  c¸c c¬  quan cã  thÈm quyÒn thùc hiÖn viÖc xö  lý  tµi chÝnh  ®Õn thêi  ®iÓm 31/12/2003 theo QuyÕt  ®Þnh sè  28/2004/Q§­ TTg   ngµy   04/3/2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   cho   doanh  nghiÖp tríc khi thùc hiÖn chuyÓn ®æi doanh nghiÖp. 2. Sau khi thùc hiÖn xö  lý  hç  trî  tµi chÝnh theo qui  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt  ®êng cã  tr¸ch   nhiÖm   c¨n   cø   qui   ®Þnh   xö   lý   tµi   chÝnh   thùc   hiÖn  chuyÓn   ®æi së  h÷u   ®èi  víi  c¸c  doanh  nghiÖp  nhµ  níc t¹i  Th«ng   t  sè   126/2004/TT­BTC   ngµy   24/12/2004   cña   Bé   Tµi  chÝnh :  ­ TiÕp tôc phèi hîp víi c¸c c¬  quan cã  liªn quan chñ  ®éng xö  lý  theo thÈm quyÒn hoÆc b¸o c¸o víi c¬  quan cã  thÈm quyÒn  theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó  xem xÐt, gi¶i   quyÕt nh÷ng tån t¹i vÒ  tµi chÝnh tÝnh  ®Õn tríc thêi  ®iÓm  x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. ­ X¸c  ®Þnh h×nh thøc chuyÓn  ®æi phï  hîp víi qui  ®Þnh  hiÖn hµnh cña Nhµ  níc tr×nh c¬  quan cã  thÈm quyÒn   phª  duyÖt h×nh thøc chuyÓn ®æi doanh nghiÖp. 3.   C¨n   cø   quyÕt   ®Þnh   vÒ   h×nh   thøc   chuyÓn   ®æi   doanh  nghiÖp cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn, c¸c doanh nghiÖp tiÕn  hµnh thùc hiÖn c¸c bíc c«ng viÖc vµ  lËp hå  s¬, ph¬ng ¸n  chuyÓn  ®æi theo chÕ   ®é  qui  ®Þnh hiÖn hµnh tr×nh c¬  quan  cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi doanh nghiÖp . 
  5. 5 4. §èi víi doanh nghiÖp chuyÓn ®æi theo h×nh thøc b¸n   doanh nghiÖp cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong n íc vµ  doanh  nghiÖp cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi theo h×nh thøc  ®Êu gi¸ do  Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh.    Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng c«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  v ­ íng m¾c  ®Ò  nghÞ  c¸c Bé,  ®Þa ph¬ng, doanh nghiÖp ph¶n ¸nh  kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu híng dÉn bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2