intTypePromotion=1

Thông tư 38/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
181
lượt xem
18
download

Thông tư 38/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 38/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44-TC/TCDN ngày 8/7/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 38/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  t µi h Ý n h  S è  3 8/2001/TT­ T C    c B n g µ y  0 5 th¸ng 6 n¨ m  2 00 1 S ö a  ® æ i, b æ  s u n g   T h « n g  t s è  4 4­T C/T C D N  n g µ y  0 8/7/1997  c ñ a B é  T µ i c h Ý n h  h í ng d É n  x ö  l ý c¸c k h o ¶ n   c hªnh l Ö c h t û gi¸  trong d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n í c Nh»m   th¸o gì víng  ¾ c      m cho    c¸c doanh nghiÖp  éc  äi  µnh  Çn   thu m th ph kinh  Õ  t trong  Öc  ¹ch  vi h to¸n kho¶n    chªnh  Öch  û gi¸vµ  ¹o m«i  êng  l t    t   tr kinh  doanh  ×nh  ng   ÷a    b ®¼ gi c¸c doanh  nghiÖp  ï hîp  íic¸c quy  nh  ¹  Ët  ph   v    ®Þ tiLu Doanh  nghiÖp  µ   íc,LuËt  Nh n   Doanh  nghiÖp, LuËt  Çu   íc ngoµi vµ  Ët    § tn     Lu söa  æi,bæ   ®   sung  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam,  é  µichÝnh  öa  æi,  Lu   tn    i     BT  s® bæ  sung  ét  è  iÓ m   ña  m s® c Th«ng   è  TC/TCDN   µy  ts 44­ ng 08/7/1997 vÒ   ö  ý   x l  c¸ckho¶n    chªnh  Öch  ûgi¸nh  l t     sau: I. öa  æi    äicña   S® tªng   Th«ng   TC/TCDN   µy  t44­ ng 08/7/1997 nh    sau:   “Th«ng   íng dÉn  ö  ýc¸ckho¶n  th   x l    chªnh  Öch  ûgi¸trong doanh  l t      nghiÖp” II  ôc     .M I Th«ng   44­ t TC/TCDN   µy  ng 08/7/1997  öa  æi, bæ   s®   sung    nh sau: “I.  C¸c  nguyªn t¾c    chung 1.§èit ng ¸p dông:    î     Th«ng   µy    ông  i víi tn ¸p d ®è   : a.C¸c    doanh  nghiÖp  µ   íc; Nh n b. C¸c  doanh  nghiÖp  ho¹t ®éng  theo LuËt doanh  nghiÖp  sè  13/1999/QH10  îcQuèc  éinícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ®  h    ho x∙h   ngh Vi   th«ng  qua  µy  ng 12/6/1999; c.C¸c    doanh nghiÖp  ªndoanh,doanh  li     nghiÖp 100%   èn  ícngoµi,c¸c v n     bªn  íc ngoµitham    îp    n    gia h t¸ckinh doanh    (sau  y   äi lµ bªn  íc ngoµihîp ®© g     n     doanh) trªnc¬  ë  îp  ng      s h ®å theo  Ët §Çu   íc ngoµivµ  Ët söa  æi, bæ   Lu   tn     Lu   ®   sung  Ët §Çu   íc ngoµit¹  Öt Nam   ùc hiÖn  ¹ch    Lu   tn    i Vi   th   h to¸nb»ng  ng  Öt ®å Vi   Nam   µ  v kho¶n  ö  ýchªnh  Öch  ûgi¸b ¾t  éc    ông      nh    Ý  x l  l t    bu ¸p d ®Ó x¸c®Þ chiph vµ    Ëp  Þu  Õ. thu nh ch thu §èi víic¸c doanh       nghiÖp  ªndoanh  îc thµnh  Ëp    ¬  ë    Öp  li   ®  l trªnc s c¸c Hi ®Þnh   ý  ÷a  Ýnh   ñ   íc Céng  µ   héi chñ  k gi Ch ph n   ho x∙    nghÜa   Öt  Vi Nam   µ  v ChÝnh  ñ  ícngoµi,n Õu  Öp  nh  ã    ph n     Hi ®Þ c c¸c quy  nh  Ò   ö  ýchªnh  Öch  ®Þ v x l  l tûgi¸kh¸cvíi íng dÉn  ¹ Th«ng   µy  × thùc hiÖn        h  t i tn th     theo quy  nh  ña  Öp    ®Þ c Hi ®Þnh  . ®ã 2.Trong    Th«ng   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    tn       d  ®© ®   nh sau: 2.1.Ngo¹itÖ  µlo¹ tiÒn kh¸cvíi ng  ÖtNam.     l    i      ®å Vi   2.2.NghiÖp  ô  ¹itÖ  µ chØ       v ngo   l   c¸c nghiÖp  ô  v thu    chi b»ng  ¹itÖ, ngo     trongkÕt      to¸nv∙ng lai µ    Ýnh      ®Ó t v gi¸. 2.3.Tû    èi®o¸ilµtû gi¸trao ® æi  ÷a hailo¹  Òn (sau  y   äit¾t   gi¸h           gi     i ti   ®© g     lµtûgi¸)    .
  2. 2 2.4.Chªnh  Öch  û gi¸hèi®o¸i(sau  y   äit¾t lµ chªnh  Öch  û gi¸)lµ   l t        ®© g       l t      chªnh  Öch  ÷a  û gi¸ghi sæ   Õ   l gi t       k to¸n víitû gi¸quy  æi  ¹  êi®iÓ m   iÒu        ® ti   th ® chØnh  ña  ïng m ét  ¹ ngo¹itÖ. cc  lo i     3.C¸c  i t ng quy  nh  ¹ ®iÓ m   cã      ®è  î   ®Þ t i 1  c¸cnghiÖp  ô  ¹itÖ  ùc hiÖn  v ngo   th   h¹ch to¸n c¸c kho¶n     chªnh  Öch  û gi¸theo  l t    quy  nh   ña  Õ     Õ   ®Þ c ch ®é k to¸n   hiÖn  µnh. h Tû    gi¸quy  æi  ¹itÖ    ng  Öt Nam   ùc hiÖn  ® ngo   ra ®å Vi   th   theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   è  t s 77/1998/TT­ BTC   µy  ng 06/6/1998  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  û c BT  h d t  gi¸quy  æi  ¹itÖ  ®ång  Öt Nam   ö  ông    ® ngo   ra  Vi   sd trong  ¹ch  h to¸n kÕ     to¸n ë    doanh nghiÖp. 4. Nh÷ng  ¹itÖ  µ   ©n   µng  µ   ícViÖt Nam     ngo   m Ng h Nh n     kh«ng c«ng  è  û b t  gi¸quy  æi    ng  ÖtNam   × thèng  Êt quy  æi    ® ra ®å Vi   th   nh   ® th«ng qua  ng  «    ®å ® la M ü”. II   èi víic¸c doanh  I§       . nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,kho¶n  c v ®Ç t n     chªnh  Öch  l tû gi¸cha  ö  ýcña     x l  kho¶n vay  ã  èc  ¹itÖ    c g ngo   ph¸tsinh tr c khiTh«ng   µy    í    tn cã  Öu  ùcthi µnh  × xö  ýnh  hi l     h th   l   sau: Kho¶n  chªnh  Öch  û gi¸cao  ¬n  ®¸nh    ¹  è   cuèi kú  ña    l t    h do  gi¸l i d s   c c¸c kho¶n  îcã  èc  ¹itÖ    n   g ngo   ph¸tsinh tõn¨m  µichÝnh     t  1999  ëvÒ   íc® îcph©n  tr   tr     bæ   u   µo    Ý  ®Ò v chiph s¶n  Êt kinh doanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp  cho    c¸c n¨m    tr¶ nîcßn  ¹theo khÕ   cvay,kÓ   õn¨m  µichÝnh    l  i   í    t  t  2000  ë®i;thêigian ph©n    tr         bæ kh«ng    n¨m. Doanh  qu¸ 5    nghiÖp  ph¶i®¨ng  ý  íiCôc  Õ  a   ¬ng  Öc    k v  thu ®Þ ph vi ph©n    bæ kho¶n  chªnh  Öch  ûgi¸nªu  l t     trªn. Trêng  îp t×nh  ×nh  h  h s¶n  Êt kinh doanh  ña  xu     c doanh nghiÖp  Õn  iÓn ti tr   tèt,doanh    nghiÖp  ã  Ó    Þ   íiCôc  Õ  a   ¬ng    ótng ¾n   c th ®Ò ngh v   thu ®Þ ph ®Ó r   thêigian ph©n      bæ. IV.Th«ng   µy    tn thay thÕ    Th«ng   è  ts 101/2000/TT­ BTC   µy  ng 17/10/2000  cña  é  µichÝnh  µ  ã  Öu  ùccho  Öc  Õt to¸ntµichÝnh  µ  Õt to¸n BT  v c hi l   vi quy       v quy     thuÕ  õ n¨m  µichÝnh  t  t  2000  ë®i  Ó  ®èi  íic¸c doanh  tr   (k c¶  v    nghiÖp  Õt  óc k th   n¨m  µichÝnh  µo  t  v n¨m  2000).C¸c    quy  nh  ®Þ kh¸ct¹ Th«ng   è  TC/TCDN    i  ts 44­ ngµy 08/7/1997  ña  é   µi chÝnh  c BT  kh«ng    íi   tr¸v   quy  nh  ¹  i c¸c ®Þ ti Th«ng   µy  tn vÉn cßn  Öu  ùcthi µnh. hi l     h V. Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng  ¾ c     Þ  qu¸ tr     n cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Ò   v Bé  µichÝnh    T  ®Ó nghiªncøu  öa  æi,bæ     s®   sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2