intTypePromotion=1

Thông tư 38/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
4.404
lượt xem
6
download

Thông tư 38/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 38/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 38/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T H¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   3 8 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   1 8   t h ¸ n g   5   n ¨ m  2005 Híng dÉn tr×nh tù, thñ tôc, xö lý tµi chÝnh khi  thµnh lËp míi, tæ chøc l¹i vµ gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 180/2004/N§­CP ngµy 28/10/2004   cña ChÝnh phñ  vÒ  thµnh lËp míi, tæ chøc l¹i vµ  gi¶i thÓ   c«ng ty nhµ níc; Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   tr×nh   tù,   thñ   tôc   xö   lý   tµi   chÝnh khi thµnh  lËp míi, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ  c«ng ty   nhµ níc nh sau: I. Vèn ®iÒu lÖ thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc: Khi x©y dùng ®Ò ¸n thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc, ng­ êi ®Ò  nghÞ thµnh lËp ph¶i thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh vÒ   dù  kiÕn møc vèn  ®iÒu lÖ  cña c«ng ty nhµ  n íc, tiÕn  ®é   ®Çu  t vèn, nguån vèn vµ c¸c gi¶i ph¸p h×nh thµnh vèn ®iÒu lÖ. Møc vèn ®iÒu lÖ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè  180/2004/N§­CP ngµy 28/10/2004 cña ChÝnh phñ vÒ thµnh lËp  míi, tæ chøc l¹i vµ gi¶i thÓ c«ng ty nhµ n íc (sau ®©y gäi  t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 180/2004/N§­CP).  Ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh vèn  ®iÒu lÖ, thêi gian  ®Çu t vèn  ®iÒu lÖ  cho c«ng ty nhµ  níc míi thµnh lËp theo quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 6 quy chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh c«ng ty nhµ  níc vµ  qu¶n lý  vèn nhµ  níc  ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c ban hµnh  kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  199/2004/N§­CP ngµy 03/12/2004 cña  ChÝnh phñ  (sau  ®©y gäi t¾t lµ  Quy chÕ  tµi chÝnh kÌm theo  NghÞ ®Þnh sè 199/2004/N§­CP). II. Xö lý tµi chÝnh ®èi víi trêng hîp s¸p nhËp,  hîp nhÊt c«ng ty nhµ níc: 1. §iÒu kiÖn s¸p nhËp, hîp nhÊt c«ng ty nhµ  n íc theo  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 21 NghÞ   ®Þnh sè  180/2004/N§­CP. Kh«ng  s¸p nhËp, hîp nhÊt c«ng ty nhµ níc kinh doanh thua lç mÊt  hÕt vèn nhµ níc vµo c«ng ty nhµ níc kh¸c. 2. Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  s¸p nhËp, hîp nhÊt c«ng ty theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 26 vµ §iÒu 27 NghÞ ®Þnh sè 180/2004/N§­CP. 3. KiÓm kª, ph©n lo¹i tµi s¶n vµ  xö  lý  tµi chÝnh khi  s¸p nhËp, hîp nhÊt c«ng ty nhµ níc.
 2. 2 Trong   thêi   gian   30   ngµy   sau   khi   cã   quyÕt   ®Þnh   s¸p  nhËp, hîp nhÊt; c«ng ty bÞ  s¸p nhËp, c¸c c«ng ty bÞ  hîp  nhÊt   cã   tr¸ch   nhiÖm   kho¸   sæ   kÕ   to¸n;   tæ   chøc   kiÓm   kª,  ph©n lo¹i tµi s¶n c«ng ty  ®ang qu¶n lý, sö  dông vµ  lËp  b¸o c¸o tµi chÝnh ë thêi ®iÓm s¸p nhËp, hîp nhÊt: 3.1. KiÓm kª x¸c  ®Þnh sè  lîng, chÊt lîng vµ  gi¸ trÞ  tµi   s¶n   thùc   tÕ   c«ng   ty   ®ang   qu¶n   lý   vµ   sö   dông;   ph©n  lo¹i tµi s¶n ®∙ kiÓm kª theo c¸c nhãm sau: + Tµi s¶n cÇn dïng. + Tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, tµi s¶n ø ®äng, tµi s¶n chê  thanh lý. + Tµi s¶n h×nh thµnh tõ quü khen thëng, phóc lîi (nÕu  cã). +   Tµi   s¶n   thuª   ngoµi,   vËt   t  hµng   ho¸   nhËn   gi÷   hé,  nhËn gia c«ng, nhËn b¸n hé, nhËn ký göi. 3.2. X¸c  ®Þnh tµi s¶n thõa, thiÕu so víi sæ kÕ  to¸n  vµ xö lý nh sau: ­ §èi  víi tµi  s¶n thiÕu,   hao hôt,  mÊt m¸t  ph¶i  x¸c  ®Þnh râ  nguyªn nh©n, tr¸ch nhiÖm tËp thÓ, c¸ nh©n  ®Ó  xö  lý  båi thêng theo qui  ®Þnh cña ph¸p luËt. Gi¸m  ®èc c«ng  ty bÞ  s¸p nhËp, c«ng ty bÞ  hîp nhÊt quyÕt  ®Þnh møc båi  thêng. §èi víi tµi s¶n hao hôt, mÊt m¸t cã  mua b¶o hiÓm  ph¶i lµm viÖc víi c¬  quan b¶o hiÓm  ®Ó  x¸c  ®Þnh møc båi  thêng. Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ tµi s¶n thiÕu hôt vµ   sè tiÒn båi thêng ®îc bï ®¾p b»ng quü dù phßng tµi chÝnh,  nÕu kh«ng ®ñ h¹ch to¸n vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty  bÞ s¸p nhËp, c«ng ty bÞ hîp nhÊt. ­ §èi víi gi¸ trÞ tµi s¶n thõa nÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®îc  nguyªn nh©n vµ kh«ng t×m ®îc chñ së h÷u th× h¹ch to¸n vµo  kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty bÞ  s¸p nhËp, c«ng ty bÞ  hîp nhÊt. 3.3. LËp danh s¸ch c¸c chñ  nî, kh¸ch nî,  ®èi chiÕu,   x¸c nhËn vµ ph©n lo¹i c¸c kho¶n nî ph¶i thu, nî ph¶i tr¶,  lËp b¶n kª chi tiÕt  ®èi víi tõng lo¹i c«ng nî  theo quy  ®Þnh sau: ­ Nî  ph¶i thu: x¸c  ®Þnh nî  ph¶i thu cã  kh¶ n¨ng thu  håi, nî  ph¶i thu kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi vµ  xö  lý  theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   5   NghÞ   ®Þnh   sè   69/2002/N§­CP   ngµy  12/7/2002 cña ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n lý  vµ  xö  lý  nî  tån  ®äng  ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc vµ Th«ng t sè 85/2002/TT­BTC  ngµy 26/09/2002 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh sè 69/2002/N§­CP ngµy 12/7/2002 cña ChÝnh phñ. §èi víi kho¶n nî  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi ph¶i x¸c  ®Þnh râ  nguyªn nh©n vµ  tr¸ch nhiÖm cña tËp thÓ, c¸ nh©n  ®Ó xö lý båi thêng. Gi¸m ®èc c«ng ty bÞ s¸p nhËp, c«ng ty 
 3. 3 bÞ hîp nhÊt quyÕt ®Þnh møc båi thêng. Chªnh lÖch gi÷a gi¸  trÞ  nî  ph¶i thu kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi víi tiÒn båi  thêng  ®îc bï   ®¾p b»ng dù  phßng nî  ph¶i thu khã   ®ßi, qòy  dù  phßng tµi chÝnh, nÕu thiÕu h¹ch to¸n vµo kÕt qu¶ kinh  doanh cña c«ng ty bÞ s¸p nhËp, c«ng ty bÞ hîp nhÊt. ­ Nî  ph¶i tr¶: x¸c  ®Þnh c¸c kho¶n nî  ph¶i tr¶ trong  h¹n, nî  ph¶i tr¶  ®∙ qu¸ h¹n tr¶, c¸c kho¶n nî  ph¶i tr¶  nhng kh«ng ph¶i tr¶. §èi víi nî ph¶i tr¶ nhng kh«ng ph¶i tr¶ h¹ch to¸n vµo  kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty bÞ  s¸p nhËp, c«ng ty bÞ  hîp nhÊt.  4. LËp B¸o c¸o tµi chÝnh, quyÕt to¸n thuÕ víi c¬ quan   thuÕ  t¹i thêi  ®iÓm s¸p nhËp, hîp nhÊt theo quy  ®Þnh hiÖn  hµnh cña Nhµ níc. 5. NÕu c«ng ty bÞ s¸p nhËp, c«ng ty bÞ hîp nhÊt kh«ng  thùc hiÖn viÖc kiÓm kª, ph©n lo¹i tµi s¶n,  ®èi chiÕu x¸c  nhËn   c«ng   nî,   kh«ng   lËp   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh,   quyÕt   to¸n  thuÕ   ®Ó  tr×  ho∙n hoÆc kÐo dµi thêi gian bµn giao dÉn  ®Õn  lµm tæn thÊt tµi s¶n cña c«ng ty hoÆc g©y khã  kh¨n cho  ®iÒu hµnh vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty nhËn s¸p nhËp, c«ng ty  hîp nhÊt th× gi¸m ®èc c«ng ty bÞ s¸p nhËp, c«ng ty bÞ hîp   nhÊt   ph¶i  hoµn   toµn   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   ph¸p  luËt   vÒ  nh÷ng tæn thÊt g©y ra. 6. Bµn giao vµ tiÕp nhËn: 6.1. Trong thêi gian 45 ngµy kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh   s¸p nhËp, hîp nhÊt, c«ng ty bÞ  s¸p nhËp, c«ng ty bÞ  hîp  nhÊt   ph¶i   bµn   giao   ®Çy   ®ñ,   nguyªn   tr¹ng   tµi   s¶n,   vèn,  c«ng   nî,   quyÒn   sö   dông   ®Êt,   c¸c   hîp   ®ång   kinh   tÕ,   c¸c  quyÒn vµ nghÜa vô kh¸c cho c«ng ty nhËn s¸p nhËp, c«ng ty  hîp nhÊt kÌm theo hå s¬, chøng tõ cã liªn quan. 6.2.   Trong   thêi   gian   cha   bµn   giao,   c«ng   ty   bÞ   s¸p  nhËp, c«ng ty bÞ  hîp nhÊt cã  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  toµn bé  tµi s¶n, tiÒn vèn cña c«ng ty, kh«ng  ®Ó  h háng, hao hôt,  mÊt m¸t. Gi¸m ®èc vµ c¸c c¸ nh©n liªn quan cña c«ng ty bÞ   s¸p nhËp, c«ng ty bÞ  hîp nhÊt chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p  luËt vÒ mäi hao hôt, mÊt m¸t tµi s¶n, tiÒn vèn trong thêi  gian cha bµn giao. 6.3. ViÖc giao nhËn ph¶i lËp biªn b¶n cã   ®Çy  ®ñ  ch÷  ký cña Gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n trëng cña c«ng ty bÞ s¸p nhËp,  c«ng ty bÞ  hîp nhÊt; c«ng ty nhËn s¸p nhËp, c«ng ty hîp  nhÊt. Mäi vÊn  ®Ò  tån t¹i cha xö  lý  tríc khi bµn giao ph¶i  ghi râ t¹i biªn b¶n bµn giao.  Sau khi bµn giao, Gi¸m  ®èc, kÕ  to¸n tr ëng vµ  ngêi cã  liªn quan cña c«ng ty bÞ  s¸p nhËp, c«ng ty bÞ  hîp nhÊt 
 4. 4 tiÕp tôc chÞu tr¸ch nhiÖm liªn  ®íi  ®èi víi nh÷ng tµi s¶n  kÐm phÈm chÊt,  tµi s¶n kh«ng cÇn dïng,  nî  ph¶i  thu khã  ®ßi ®∙ bµn giao. 7.   Tr×nh   tù,   thñ   tôc   t¨ng   vèn   nhµ   níc   cña   c«ng   ty  nhËn s¸p nhËp, tiÕp nhËn vèn nhµ níc giao ®èi víi c«ng ty  hîp nhÊt thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 7 Quy chÕ  tµi  chÝnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 199/2004/N§­CP.  8. Sau khi nhËn bµn giao: c«ng ty nhËn s¸p nhËp, c«ng   ty hîp nhÊt cã  tr¸ch nhiÖm tiÕp tôc xö  lý  c¸c tån t¹i vÒ   tµi chÝnh cña c«ng ty bÞ  s¸p nhËp, c«ng ty bÞ  hîp nhÊt  (ph¸t sinh tríc thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh s¸p nhËp) cha ®îc  xö   lý   theo   Quy   chÕ   tµi   chÝnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   199/2004/N§­CP. Sau khi nhËn bµn giao, c«ng ty nhËn s¸p nhËp, c«ng ty   hîp   nhÊt   cã   quyÒn   vµ   tr¸ch   nhiÖm   tiÕp   nhËn   vµ   kÕ   thõa  toµn bé  tµi s¶n (kÓ  c¶ tµi s¶n h háng kÐm mÊt phÈm chÊt,  kh«ng cÇn dïng, chê thanh lý), c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu   (kÓ c¶ nî ph¶i thu kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi ®∙ xö lý xo¸  sæ   ghi   ngoµi   b¶ng   c©n   ®èi   kÕ   to¸n),   c¸c   kho¶n   nî   ph¶i  tr¶, c¸c kho¶n lç  luü  kÕ, hîp  ®ång lao  ®éng vµ  nghÜa vô  kh¸c cña c«ng ty bÞ s¸p nhËp, c«ng ty bÞ hîp nhÊt. 9. Lu tr÷  tµi liÖu kÕ  to¸n cña c«ng ty bÞ  s¸p nhËp,  c«ng ty bÞ  hîp nhÊt: c«ng ty nhËn s¸p nhËp, c«ng ty hîp  nhÊt cã  tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn vµ  lu tr÷  tµi liÖu kÕ  to¸n  cña c«ng ty bÞ  s¸p nhËp, c«ng ty bÞ  hîp nhÊt bµn giao.  ViÖc lu tr÷  tµi liÖu kÕ  to¸n thùc hiÖn theo quy  ®Þnh vÒ  ph¸p luËt kÕ to¸n. III. Xö lý tµi chÝnh ®èi víi trêng hîp  chia c«ng ty nhµ níc: 1. §iÒu kiÖn chia c«ng ty nhµ  níc theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 21 NghÞ ®Þnh sè 180/2004/N§­CP. C¸c c«ng ty ®îc chia  ph¶i b¶o  ®¶m  ®ñ   ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ   ®Þnh  sè   180/2004/N§­CP  vµ   vÉn   cã   thÓ   tiÕp   tôc   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt kinh doanh b×nh thêng. 2. Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  chia c«ng ty theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu  26 vµ §iÒu 27 NghÞ ®Þnh sè 180/2004/N§­CP. 3. KiÓm kª, ph©n lo¹i tµi s¶n; xö  lý  tµi chÝnh, lËp  b¸o c¸o tµi chÝnh, quyÕt to¸n thuÕ   ë  thêi  ®iÓm chia c«ng  ty theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3, 4, 5, 6, môc II Th«ng t nµy.  4. C«ng ty bÞ chia lËp ph¬ng ¸n chia tµi s¶n, c«ng nî  cña   c«ng   ty   cho   c¸c   c«ng   ty   ®îc   chia   tr×nh   ngêi   quyÕt  ®Þnh thµnh lËp c«ng ty quyÕt ®Þnh theo néi dung sau:
 5. 5 4.1. Chia toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty bÞ chia cho c¸c  c«ng ty  ®îc chia bao gåm: tµi s¶n h÷u h×nh, v« h×nh, c¸c  kho¶n  ®Çu t  ra ngoµi c«ng ty, hµng ho¸ tån kho, nî  ph¶i  thu, ®Êt ®ai vµ c¸c tµi s¶n kh¸c.  4.2. Chia toµn bé nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty bÞ chia cho  c¸c c«ng ty  ®îc chia theo nguyªn t¾c: nî  ph¸t sinh  ë  bé  phËn nµo th×  c«ng ty  ®îc chia tiÕp nhËn bé  phËn  Êy tiÕp  tôc chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n nhng tæng gi¸ trÞ nî ph¶i  tr¶ t¬ng øng víi tû träng gi¸ trÞ tµi s¶n ®∙ nhËn. 4.3. L∙i, lç luü kÕ, vèn chñ së h÷u kh¸c chia cho c¸c  c«ng ty ®îc chia theo tû träng gi¸ trÞ tµi s¶n ®∙ nhËn. 4.4. C¸c c«ng ty  ®îc chia tiÕp tôc kÕ  thõa quyÒn vµ  tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty bÞ chia theo tû träng gi¸ trÞ tµi  s¶n ®∙ nhËn. 5. Tr×nh tù, thñ tôc gi¶m vèn nhµ níc ®èi víi c«ng ty  bÞ  chia, tiÕp nhËn vèn nhµ  níc  ®èi víi c«ng ty  ®îc chia  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña Quy chÕ  tµi chÝnh  kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 199/2004/N§­CP.  IV. Xö lý tµi chÝnh ®èi víi trêng hîp  t¸ch c«ng ty nhµ níc: 1. §iÒu kiÖn t¸ch c«ng ty nhµ  níc theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 21 NghÞ ®Þnh sè 180/2004/N§­CP. C¸c c«ng ty ®îc t¸ch  ph¶i b¶o  ®¶m  ®ñ   ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ   ®Þnh  sè   180/2004/N§­CP  vµ   vÉn   cã   thÓ   tiÕp   tôc   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt kinh doanh b×nh thêng. 2. Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  t¸ch c«ng ty theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu  26 vµ §iÒu 27 NghÞ ®Þnh sè 180/2004/N§­CP. 3. KiÓm kª, ph©n lo¹i tµi s¶n; xö  lý  tµi chÝnh, lËp  b¸o c¸o tµi chÝnh, quyÕt to¸n thuÕ   ë  thêi  ®iÓm t¸ch c«ng  ty theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3, 4, 5, 6, môc II Th«ng t nµy.  4.   C«ng   ty   bÞ   t¸ch   lËp   ph¬ng   ¸n,   tr×nh   ngêi   quyÕt  ®Þnh thµnh lËp c«ng ty bÞ  t¸ch quyÕt  ®Þnh theo néi dung  sau: 4.1. T¸ch bé  phËn h¹ch to¸n phô  thuéc c«ng ty: trªn   c¬  së   tµi s¶n, c«ng nî  cña bé  phËn h¹ch to¸n phô  thuéc,   ngêi quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty bÞ t¸ch quyÕt ®Þnh ph©n   chia c¸c kho¶n nî vµ vèn chñ së h÷u cho c«ng ty ®îc t¸ch.  4.2. T¸ch bé  phËn c«ng ty cha ph©n cÊp h¹ch to¸n phô  thuéc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 4, môc III Th«ng  t nµy.
 6. 6 5. Tr×nh tù, thñ tôc gi¶m vèn nhµ níc ®èi víi c«ng ty  bÞ  t¸ch, tiÕp nhËn vèn nhµ  níc  ®èi víi c«ng ty  ®îc t¸ch  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 7 Quy chÕ  tµi chÝnh kÌm  theo NghÞ ®Þnh sè 199/2004/N§­CP. 
 7. 7 V. Xö lý tµi chÝnh khi gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc: 1. C«ng ty thuéc  ®èi tîng xem xÐt gi¶i thÓ  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 29 NghÞ ®Þnh sè 180/2004/N§­CP . Kh«ng thùc hiÖn gi¶i thÓ   ®èi víi c¸c c«ng ty nhµ  níc  kinh doanh thua lç ®∙ mÊt hÕt vèn nhµ níc, c«ng ty ®∙ l©m  vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n. 2. Trong ph¹m vi 30 ngµy kÓ  tõ  ngµy quyÕt  ®Þnh gi¶i  thÓ  cã  hiÖu lùc, c«ng ty bÞ  gi¶i thÓ  cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm  kª, xö lý tµi s¶n, c«ng nî; lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ thùc   hiÖn   bµn   giao   cho   Héi   ®ång   gi¶i   thÓ   theo   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu 36 NghÞ ®Þnh sè 180/2004/N§­CP.  3. Ban Thanh lý: 3.1. Ban Thanh lý do ngêi quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty  thµnh lËp ®Ó gióp viÖc Héi ®ång gi¶i thÓ bao gåm: Gi¸m   ®èc   c«ng   ty   gi¶i   thÓ   hoÆc   ngêi   ®îc   ngêi   quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty chØ ®Þnh lµm Trëng ban. ­ Thµnh viªn cña Ban Thanh lý gåm cã: + KÕ  to¸n trëng c«ng ty hoÆc ngêi phô  tr¸ch c«ng t¸c  kÕ to¸n. + §¹i diÖn c«ng ®oµn cña c«ng ty. +   §¹i   diÖn   c¬   quan   tµi   chÝnh   doanh   nghiÖp:   Côc   Tµi  chÝnh   doanh   nghiÖp   (Bé   Tµi   chÝnh)   ®èi   víi   doanh   nghiÖp  Trung ¬ng; Së Tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp ®Þa ph¬ng. + Mét sè  c¸n bé  chuyªn m«n, nghiÖp vô  cña c«ng ty bÞ  gi¶i thÓ do Héi ®ång gi¶i thÓ c«ng ty lùa chän. ­ Mét  sè  chuyªn  gia  (nÕu  cÇn) do  Héi  ®ång  gi¶i  thÓ  c«ng ty mêi. 3.2. Ban Thanh lý  cã  tr¸ch nhiÖm gióp Héi  ®ång gi¶i   thÓ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: a. X©y dùng ph¬ng ¸n gi¶i thÓ  c«ng ty vµ  ph¬ng ¸n xö  lý lao ®éng d«i d b¸o c¸o Héi ®ång gi¶i thÓ xem xÐt tr×nh   ngêi quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ quyÕt ®Þnh. b.   ChØ   ®¹o,   phèi   hîp   víi   c«ng   ty   gi¶i   thÓ   tæ   chøc  thùc hiÖn kiÓm kª, xö  lý  tµi s¶n, c«ng nî, lËp b¸o c¸o  tµi chÝnh   ®Ó  bµn giao  cho  Héi   ®ång  gi¶i thÓ  trong  thêi  gian 30 ngµy kÓ tõ ngµy quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ cã hiÖu lùc. c.   Thùc   hiÖn   ph¬ng   ¸n   gi¶i   thÓ   ®∙   ®îc   cÊp   cã   thÈm  quyÒn duyÖt: + Rµ so¸t l¹i danh s¸ch chñ nî, kh¸ch nî; + Tæ chøc thu håi nî;
 8. 8 +  Tæ  chøc thanh  lý,  nhîng b¸n  tµi s¶n,  c«ng  nî  cña  c«ng ty; +   Thanh   to¸n   c¸c   kho¶n   nî   ph¶i   tr¶   cho   c¸c   chñ   nî  theo nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i ®iÓm 8 môc nµy. + Thanh lý  c¸c hîp  ®ång kinh tÕ   ®ang dë  dang. Trêng  hîp c¸c hîp ®ång ®ang thùc hiÖn dë dang cã thÓ hoµn thµnh  trong thêi gian gi¶i thÓ mµ kh«ng ¶nh h ëng tíi viÖc thanh  lý, xö  lý  tµi s¶n th×  Ban Thanh lý  tiÕp tôc tæ chøc thùc   hiÖn c¸c hîp ®ång nµy. d.  Tæ chøc  chi tr¶  trî  cÊp  vµ  gi¶i  quyÕt  c¸c chÝnh  s¸ch cho ngêi lao  ®éng trong c«ng ty. QuyÕt to¸n chi tr¶   trî cÊp theo quy ®Þnh cña nhµ níc. e. §Þnh kú  hµng th¸ng b¸o c¸o Héi  ®ång gi¶i thÓ  tiÕn  ®é  thùc hiÖn gi¶i thÓ  c«ng ty vµ   ®Ò  xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p  ®Ó   ®¶m b¶o tiÕn  ®é  gi¶i thÓ  c«ng ty. Khi ph¸t sinh nh÷ng  vÊn  ®Ò  ngoµi ph¬ng ¸n gi¶i thÓ  ph¶i b¸o c¸o víi Héi  ®ång  gi¶i thÓ ®Ó xin ý kiÕn tríc khi thùc hiÖn. f. LËp b¸o c¸o kÕt qu¶ thanh lý  vµ  nép sè  tiÒn thõa  sau khi thanh to¸n cho c¸c chñ  nî  vµo Quü  hç  trî  s¾p xÕp   doanh nghiÖp nhµ níc. 3.3. Ban thanh lý  nÕu vi ph¹m c¸c vÊn  ®Ò  sau  ®©y th×  tuú  theo tÝnh chÊt vµ  møc  ®é  vi ph¹m sÏ  bÞ  kû  luËt hµnh  chÝnh  hoÆc   truy   cøu   tr¸ch  nhiÖm   h×nh   sù,   nÕu   lµm   thiÖt   h¹i tµi s¶n th× ph¶i båi thêng: ­ LËp danh s¸ch chñ  nî  vµ  sè  nî  kh«ng  ®óng, kh«ng cã  c¨n cø; ­ Tæ  chøc b¸n   ®Êu gi¸  kh«ng   ®óng  qui  ®Þnh  cña ph¸p  luËt; ­ Ph©n chia tµi s¶n cña c«ng ty bÞ  gi¶i thÓ   ®Ó  xö  lý   kh«ng  ®óng ph¬ng ¸n  ®∙  ®îc duyÖt, kh«ng  ®óng tr×nh tù  u  tiªn, thanh to¸n cho c¸c chñ nî kh«ng c«ng b»ng; ­ Sö dông tr¸i phÐp tµi s¶n cña c«ng ty bÞ gi¶i thÓ; ­ Kh«ng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ  dÉn  ®Õn thÊt  tho¸t tµi s¶n cña c«ng ty bÞ gi¶i thÓ; ­ LËp b¸o c¸o tµi chÝnh khi kÕt thóc gi¶i thÓ c«ng ty  kh«ng ®óng sù thËt; ­ Tõ bá nhiÖm vô hoÆc thùc hiÖn nhiÖm vô kh«ng ®Çy ®ñ  lµm khã  kh¨n cho ho¹t  ®éng thanh lý  hoÆc thÊt tho¸t tµi  s¶n cña c«ng ty bÞ gi¶i thÓ. 3.4. Khi cha hoµn thµnh viÖc gi¶i thÓ  c«ng ty, Gi¸m  ®èc   vµ   KÕ   to¸n   trëng   c«ng   ty   gi¶i   thÓ   cha   ®îc   thuyªn  chuyÓn c«ng t¸c. 4. Ph¬ng ¸n gi¶i thÓ c«ng ty:
 9. 9 a. Trong thêi gian 40 (bèn m¬i) ngµy kÓ tõ ngµy quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  c«ng ty cã  hiÖu lùc, Ban Thanh lý  ph¶i lËp  xong ph¬ng ¸n gi¶i thÓ c«ng ty (bao gåm c¶ ph¬ng ¸n xö lý  tµi chÝnh, ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao  ®éng), b¸o c¸o Héi  ®ång  gi¶i   thÓ   tr×nh   ngêi   quyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ   c«ng   ty   phª  duyÖt. b.   Néi   dung   chñ   yÕu   cña   ph¬ng   ¸n   gi¶i   thÓ   c«ng   ty  theo qui ®Þnh t¹i phô lôc kÌm theo Th«ng t nµy. 5. Xö lý tµi chÝnh khi gi¶i thÓ c«ng ty: 5.1. Tµi s¶n cña c«ng ty bÞ gi¶i thÓ lµ nh÷ng tµi s¶n  thuéc   quyÒn   qu¶n   lý   vµ   sö   dông   hîp   ph¸p   cña   c«ng   ty  (kh«ng bao gåm tµi s¶n gi÷ hé, thuª, mîn). 5.2. KÓ  tõ  ngµy quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  c«ng ty cã  hiÖu  lùc: mäi kho¶n nî cha ®Õn h¹n ®îc coi lµ ®Õn h¹n. 5.3. Chñ c¸c kho¶n nî cã b¶o ®¶m ®îc nhËn tµi s¶n b¶o  ®¶m  ®Ó  xö  lý  theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh. NÕu chñ  nî  kh«ng  nhËn   th×   tµi   s¶n   ®ã   ®îc   ®em   b¸n   ®Êu   gi¸   theo   quy   ®Þnh  hiÖn hµnh. Sè tiÒn thu ®îc tõ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n b¶o ®¶m   sau khi trõ  chi phÝ   ®îc dïng  ®Ó  tr¶ ngay cho chñ  nî  cã  b¶o  ®¶m (kh«ng bao gåm nî  l∙i tÝnh tõ  ngµy cã  quyÕt  ®Þnh  gi¶i thÓ  c«ng ty); sè  thõa thuéc tµi s¶n cña c«ng ty bÞ  gi¶i thÓ, sè  thiÕu  ®îc coi lµ  nî  kh«ng cã  b¶o  ®¶m vµ   ® îc  xö lý nh c¸c kho¶n nî kh«ng cã b¶o ®¶m kh¸c. Ngêi b¶o l∙nh cho c«ng ty vay nî   ®∙ tr¶ nî  thay cho  c«ng ty th×  sè  nî  tr¶ thay  ®ã   ®îc coi lµ  kho¶n nî  kh«ng  cã b¶o ®¶m vµ ®îc thanh to¸n nh c¸c kho¶n nî kh«ng cã b¶o  ®¶m kh¸c. 5.4. Tµi s¶n, vèn  ®em gãp liªn doanh,  ®Çu t  ra ngoµi  c«ng ty  ®îc thu håi th«ng qua viÖc chuyÓn nhîng phÇn vèn  gãp   hoÆc   cæ   phÇn   cho   c¸c   ®èi   tîng   kh¸c.   Trêng   hîp   hÕt  thêi h¹n gi¶i thÓ  c«ng ty nÕu cha chuyÓn nhîng  ®îc phÇn  vèn gãp liªn doanh  cho c¸c  ®èi t¸c kh¸c th×  ngêi quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  c«ng ty chØ  ®Þnh c«ng ty kh¸c thay thÕ  sau  khi ®∙ tho¶ thuËn víi ®èi t¸c liªn doanh. C«ng ty ®îc chØ  ®Þnh   hoÆc   ngêi   quyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ   c«ng   ty   ph¶i   thanh  to¸n cho c«ng  ty gi¶i  thÓ  phÇn  vèn gãp liªn doanh  nµy.  Gi¸   trÞ   phÇn   vèn   gãp   liªn   doanh   ®îc   x¸c   ®Þnh   theo   quy  ®Þnh   t¹i   ®iÓm   1.5,   kho¶n   1,   môc   B,   phÇn   II   Th«ng   t  sè  126/2004/TT­BTC ngµy 24/12/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§­CP ngµy 16/11/2004 cña  ChÝnh   phñ   vÒ   chuyÓn   c«ng   ty   nhµ   níc   thµnh   c«ng   ty   cæ  phÇn. 6. Tæ chøc xö lý tµi s¶n: 6.1.  §èi  víi tµi  s¶n  ®i thuª,  tµi  s¶n mîn,  tµi s¶n  gi÷  hé: trong thêi gian 30 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng sè  b¸o  ®Çu tiªn vÒ th«ng b¸o c«ng ty chÊm døt ho¹t ®éng s¶n xuÊt 
 10. 10 kinh doanh vµ thùc hiÖn thñ tôc gi¶i thÓ, ngêi cã tµi s¶n  cho c«ng ty bÞ  gi¶i thÓ  thuª, mîn, göi gi÷  hé  ph¶i xuÊt  tr×nh  c¸c  giÊy  tê  chøng  minh quyÒn  së  h÷u  hoÆc  qu¶n lý  hîp ph¸p  ®èi víi tµi s¶n  ®ã   ®Ó  nhËn l¹i tµi s¶n. NÕu tµi   s¶n mµ  c«ng ty bÞ  gi¶i thÓ   ®i thuª nh ng cha hÕt thêi h¹n  thuª vµ ®∙ tr¶ hÕt tiÒn thuª th× ngêi cho thuª ph¶i thanh  to¸n l¹i phÇn tiÒn thõa theo tho¶ thuËn ghi trªn hîp ®ång   tríc khi nhËn l¹i tµi s¶n. 6.2. §èi víi tµi s¶n cho thuª, tµi s¶n nhËn gi÷  hé,  tµi s¶n cho mîn: Ban thanh lý thùc hiÖn thanh lý hîp ®ång  cho thuª tµi s¶n vµ  thu håi tµi s¶n cho thuª, cho mîn,  göi, gi÷ hé ...  6.3. Tµi s¶n cña c«ng ty bÞ  gi¶i thÓ   ®îc b¸n  ®Êu gi¸  th«ng qua tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸ chuyªn nghiÖp hoÆc do Ban  thanh  lý  tæ chøc thùc  hiÖn  c«ng khai theo   ®óng  c¸c qui  ®Þnh t¹i Qui chÕ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n hiÖn hµnh. Trêng hîp  nhiÒu   ngêi   trong   ®ã   cã   chñ   nî   cña   c«ng   ty   bÞ   gi¶i   thÓ  cïng tr¶ gi¸ nh  nhau th×  chñ  nî  cña c«ng ty bÞ  gi¶i thÓ  ®îc u tiªn mua tµi s¶n  ®ã. Khi cã  nhiÒu chñ  nî  cïng muèn   mua th× chñ nî nµo cã tæng sè nî lín h¬n cã quyÒn mua ®Çu  tiªn.  ViÖc b¸n tµi s¶n liªn quan ®Õn quyÒn sö dông ®Êt ph¶i   tu©n theo LuËt §Êt ®ai. 6.4.     Sè   tiÒn   cßn   l¹i   sau   khi   ®∙   chi   tr¶   hÕt   c¸c  kho¶n   nî   sÏ   thuéc   vÒ   Ng©n   s¸ch   Nhµ   níc.   Trong   vßng   5  (n¨m)  ngµy  kÓ  tõ  ngµy  kÕt  thóc  viÖc thanh  to¸n  cho c¸c  chñ  nî, Ban thanh lý  ph¶i cã  tr¸ch nhiÖm nép toµn bé  sè  tiÒn nµy vµo Quü hç trî s¾p xÕp doanh nghiÖp nhµ níc. 7. Qu¶n lý, sö dông tiÒn thu tõ gi¶i thÓ c«ng ty: 7.1. ChËm nhÊt sau 5 (n¨m) ngµy kÓ tõ ngµy quyÕt ®Þnh   thµnh  lËp  Ban  Thanh  lý  cã  hiÖu  lùc, Trëng  Ban  thanh  lý  ph¶i më  tµi kho¶n t¹i Kho b¹c nhµ  níc n¬i c«ng ty  ®ãng  trô  së  chÝnh  ®Ó  göi tiÒn thu  ®îc tõ  thanh lý, nhîng b¸n  tµi s¶n vµ thu håi c¸c kho¶n nî cña c«ng ty gi¶i thÓ. Tµi   kho¶n nµy do Trëng Ban thanh lý lµm chñ tµi kho¶n. 7.2. Toµn bé sè tiÒn thu ®îc tõ viÖc gi¶i thÓ c«ng ty  bao gåm: vèn b»ng tiÒn, tiÒn thu  ®îc tõ  nhîng b¸n, thanh  lý  tµi s¶n vµ  thu håi c¸c kho¶n nî  cña c«ng ty gi¶i thÓ  ph¶i göi vµo tµi kho¶n cña Ban thanh lý  ngay trong ngµy  thu   ®îc   tiÒn.   Trêng   hîp   hÕt   giê   lµm   viÖc   th×   ph¶i   göi  ngay trong ngµy lµm viÖc tiÕp sau. Ng êi nµo cè  t×nh chËm  trÔ  viÖc göi tiÒn  th×  ph¶i  båi thêng theo l∙i suÊt  göi  tiÕt kiÖm kh«ng kú  h¹n do Ng©n hµng c«ng bè  vµ  ph¶i chÞu  kû luËt hµnh chÝnh theo quy ®Þnh. 7.3.   Thanh   to¸n   chi   phÝ   gi¶i   thÓ   vµ   thanh   to¸n   cho  chñ nî theo ®iÓm 8 môc V Th«ng t nµy.
 11. 11 7.4.   Sè   cßn   l¹i   nép   vµo   Quü   hç   trî   s¾p   xÕp   doanh  nghiÖp nhµ níc. 8. Thanh to¸n chi phÝ  gi¶i thÓ  vµ  c¸c kho¶n nî  ph¶i  tr¶: 8.1. Toµn bé sè tiÒn thu ®îc tõ viÖc gi¶i thÓ c«ng ty  sau khi thanh to¸n c¸c kho¶n nî cã tµi s¶n b¶o ®¶m, xö lý   theo tr×nh tù sau: a. Thanh to¸n c¸c chi phÝ gi¶i thÓ c«ng ty, bao gåm: +   Chi   phÝ   g¾n   liÒn   víi   viÖc   thanh   lý   c¸c   hîp   ®ång  kinh tÕ, chi phÝ  cho viÖc thu håi, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n,  gi÷ g×n tµi s¶n cña c«ng ty bÞ gi¶i thÓ; + Chi phÝ  liªn quan tíi viÖc tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸ tµi  s¶n;  + Chi phÝ  cho s¾p xÕp, lu tr÷  vµ  b¶o qu¶n tµi liÖu  cña c«ng ty bÞ gi¶i thÓ vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn   viÖc thùc hiÖn gi¶i thÓ  c«ng ty. C¸c kho¶n chi nµy thanh  to¸n theo thùc chi do Trëng Ban thanh lý duyÖt. Trëng Ban  thanh lý chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. + TiÒn l¬ng cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong c«ng ty  bÞ  gi¶i thÓ   ®îc huy  ®éng tham gia vµo Ban thanh lý  gi¶i  thÓ vµ c¸c tæ gióp viÖc. C¸c kho¶n chi ph¶i cã   ®Çy  ®ñ  chøng tõ  theo quy  ®Þnh  cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. b. Thanh to¸n c¸c kho¶n nî  l¬ng, nî  b¶o hiÓm x∙ héi  vµ  c¸c quyÒn lîi kh¸c theo chÕ   ®é  cho ngêi lao  ®éng t¹i  c«ng ty bÞ  gi¶i thÓ  theo hîp  ®ång hoÆc tho¶  íc lao  ®éng  tËp thÓ vµ chÕ ®é hiÖn hµnh. ChÕ   ®é  vµ  nguån kinh phÝ  trî  cÊp lao  ®éng trong c«ng  ty   gi¶i   thÓ   thùc   hiÖn   theo   qui   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  41/2002/N§­CP ngµy 11/4/2002 cña ChÝnh phñ, NghÞ   ®Þnh sè  155/2004/N§­CP ngµy 10/8/2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch  ®èi víi lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ n­ íc vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c hiÖn hµnh. c. Sè tiÒn cßn l¹i sau khi thanh to¸n 2 kho¶n trªn sÏ  ®îc thanh to¸n cho c¸c chñ nî kh«ng cã b¶o ®¶m (kh«ng bao  gåm nî  l∙i tÝnh tõ  thêi  ®iÓm cã  quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  c«ng  ty).   ViÖc   thanh   to¸n   cho   c¸c   chñ   nî   cã   thÓ   thùc   hiÖn  nhiÒu lÇn, sè  tiÒn mçi lÇn thanh to¸n cho c¸c chñ  nî  dùa  trªn c¬  së  tû  lÖ  gi÷a tæng sè  tiÒn chi tr¶ cña tõng  ®ît  so víi tæng sè  nî  cha thanh to¸n. Ban thanh lý   ®îc quyÒn  u tiªn thanh to¸n cho c¸c mãn nî nhá kh«ng theo tû lÖ nãi   trªn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. VÝ dô: Sè tiÒn thu ®îc tõ tµi s¶n cña c«ng ty bÞ gi¶i  thÓ   ®ît I lµ  5.000 triÖu  ®ång. C¸c kho¶n nî  cña c«ng ty 
 12. 12 bao gåm: nî kh«ng cã b¶o ®¶m lµ 5.000 triÖu ®ång, chi phÝ  gi¶i thÓ vµ nî l¬ng, BHXH lµ 1.000 triÖu ®ång. Sè tiÒn cßn l¹i ®Ó thanh to¸n cho chñ nî kh«ng cã b¶o  ®¶m lµ: 5.000 triÖu – 1.000 triÖu = 4.000 triÖu ®ång. Tû  lÖ  gi÷a tæng sè  tiÒn thanh to¸n  ®ît nµy cho sè  nî  kh«ng cã  b¶o  ®¶m lµ: 4.000 triÖu  ®ång/5.000 triÖu  ®ång =  0,8 (80%) ViÖc thanh to¸n cho c¸c chñ nî ®îc thùc hiÖn nh sau: Chñ  nî  A cã  sè  nî  lµ  800 triÖu  ®ång  ®îc thanh to¸n:  80% x 800 triÖu = 640 triÖu ®ång. Chñ nî B cã sè nî lµ 1.500 triÖu ®ång ®îc thanh to¸n:  80% x 1.500 triÖu = 1.200 triÖu ®ång. ... Sè  tiÒn thu  ®îc tõ  c¸c  ®ît tiÕp theo sÏ   ®îc lÇn lît  chi tr¶ hÕt nh trªn. §èi víi chñ nî cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng hay Kho b¹c  Nhµ níc, trëng Ban thanh lý lµm thñ tôc chuyÓn tiÒn thanh   to¸n nî vµo tµi kho¶n cña chñ nî. NÕu kh«ng cã tµi kho¶n,  Trëng   Ban   thanh   lý   th«ng   b¸o   cho   chñ   nî   ®Õn   nhËn   trùc  tiÕp hoÆc chuyÓn qua bu  ®iÖn cho chñ  nî. PhÝ  göi bu  ®iÖn  ®îc tÝnh vµo chi phÝ gi¶i thÓ c«ng ty. d. C¸c kho¶n nî thuÕ vµ nî ng©n s¸ch kh¸c. 8.2. Trêng hîp sè  tiÒn thu  ®îc tõ  viÖc gi¶i thÓ  c«ng  ty kh«ng  ®ñ  thanh to¸n chi phÝ  gi¶i thÓ  vµ  c¸c kho¶n nî  ph¶i tr¶ th×  ngêi quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  c«ng ty th«ng b¸o  víi c¸c chñ  nî  vµ  c¸c c¬  quan cã  liªn quan vÒ  viÖc c«ng  ty  ®∙ mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ  thùc hiÖn c¸c thñ  tôc  ph¸ s¶n c«ng ty. 9. KÕt thóc gi¶i thÓ c«ng ty: 9.1.  HÕt  thêi h¹n  gi¶i  thÓ  c«ng  ty, nÕu  cßn vÊn   ®Ò  tån   t¹i   th×   Ban   thanh   lý   b¸o   c¸o   Héi   ®ång   gi¶i   thÓ   ®Ó  tr×nh   ngêi   quyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ   c«ng   ty   xem   xÐt,   gi¶i   quyÕt.  9.2. Trong thêi h¹n 07 (b¶y) ngµy lµm viÖc, sau khi   kÕt thóc viÖc  gi¶i  thÓ, Héi  ®ång gi¶i  thÓ  ph¶i  lËp b¸o  c¸o tµi chÝnh vÒ  gi¶i thÓ  c«ng ty tr×nh ngêi quyÕt  ®Þnh  gi¶i thÓ c«ng ty; nép l¹i con dÊu cña c«ng ty bÞ gi¶i thÓ   cho c¬  quan C«ng an vµ  GiÊy  ®¨ng ký  kinh doanh cña c«ng  ty bÞ gi¶i thÓ cho Phßng ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh, n¬i  c«ng   ty   ®∙   ®¨ng   ký   kinh   doanh;   ®¨ng   trªn   1   tê   b¸o   cña  Trung ¬ng vµ  b¸o  ®Þa ph¬ng trong 03 sè  liªn tiÕp vÒ  viÖc  kÕt thóc gi¶i thÓ c«ng ty. 9.3. Sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh gi¶i thÓ cña c«ng ty,   toµn   bé   hå   s¬,   sæ  kÕ   to¸n  cña  c«ng   ty  bÞ   gi¶i  thÓ,   sæ 
 13. 13 s¸ch liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh gi¶i thÓ c«ng ty ph¶i ®îc lu  tr÷  t¹i c¬  quan quyÕt   ®Þnh  thµnh lËp c«ng  ty theo   ®óng  c¸c qui ®Þnh vÒ lu tr÷ tµi liÖu. VI. Tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  C«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   Th«ng   t  sè   130/1998/TT­BTC   ngµy  30/9/1998   cña   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ   híng   dÉn   viÖc   bµn   giao,  tiÕp   nhËn   vµ   xö   lý   c¸c   tån   t¹i   vÒ   tµi   chÝnh   cña   doanh  nghiÖp   nhµ   níc   khi   s¸p   nhËp,   hîp   nhÊt   vµ   Th«ng   t  sè  66/2002/TT­BTC   ngµy   6/8/2002   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn  tr×nh   tù,   thñ   tôc,   xö   lý   tµi   chÝnh   khi   gi¶i   thÓ   doanh  nghiÖp  nhµ  níc. C¸c qui  ®Þnh tríc  ®©y tr¸i víi Th«ng  t  nµy ®Òu kh«ng cã hiÖu lùc thi hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c, khã kh¨n ®Ò  nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
 14. 14 PHô LôC PH¦¥NG ¸N GI¶I THÓ C¤NG TY (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 38/2005/TT­BTC ngµy  18/5/2005   cña Bé Tµi chÝnh vÒ híng dÉn tr×nh tù, thñ tôc, xö lý tµi  chÝnh  khi thµnh lËp míi, tæ chøc l¹i vµ gi¶i thÓ c«ng ty nhµ n­ íc) I. Ph¬ng ¸n xö lý c¸c hîp ®ång kinh tÕ: Tæng sè  c¸c hîp  ®ång kinh tÕ  c«ng ty  ®ang thùc hiÖn  t¹i thêi  ®iÓm  gi¶i  thÓ. Trong   ®ã,  x¸c   ®Þnh  râ  hîp   ®ång  kinh tÕ thanh lý ngay vµ hîp ®ång kinh tÕ cã thÓ tiÕp tôc   thùc hiÖn trong thêi h¹n tiÕn hµnh gi¶i thÓ c«ng ty. 1.   Hîp   ®ång   kinh   tÕ   thanh   lý   ngay:   nªu   râ   tæng   sè  thu, hoÆc chi phÝ cho viÖc thanh lý hîp ®ång (nÕu cã). 2.  Hîp  ®ång  kinh  tÕ  cã  thÓ   tiÕp tôc  thùc  hiÖn,  cÇn  gi¶i tr×nh râ c¸c néi dung sau:  + Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång. + Gi¶i tr×nh ph¬ng ¸n tiÕp tôc hoµn thµnh hîp  ®ång:  møc  ®é  c«ng viÖc  ®∙ hoµn thµnh, thêi gian hoµn thµnh hîp  ®ång, chi phÝ  cho viÖc hoµn thµnh hîp  ®ång, ph¬ng ¸n tæ  chøc s¶n xuÊt kh«ng ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é thanh lý c«ng ty  (bao gåm c¶ viÖc tiªu thô s¶n phÈm, thu tiÒn...), sè tiÒn   thu ®îc sau khi hoµn thµnh hîp ®ång... II. Ph¬ng ¸n xö lý tµi s¶n cña c«ng ty gi¶i thÓ: 1. §èi víi tµi s¶n hiÖn vËt: + KiÓm kª, ph©n lo¹i tµi s¶n hiÖn cã thuéc së h÷u cña  c«ng ty vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thÞ trêng cña c¸c tµi s¶n ®ã. + Ph¬ng ¸n thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n. + Ph¬ng ¸n xö lý tµi s¶n g¾n víi quyÒn sö dông ®Êt. +   Ph¬ng   ¸n   xö   lý   c¸c   tµi   s¶n   ®îc   dïng   lµm   vËt   ®¶m  b¶o, thÕ chÊp. 2. §èi víi c¸c kho¶n nî ph¶i thu: + Tæng sè  nî  ph¶i thu. Trong  ®ã, chia ra nî  cã  tµi  s¶n b¶o  ®¶m, nî   ®Õn h¹n, nî  cha  ®Õn h¹n, nî  cã  kh¶ n¨ng  thu håi, nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi. + BiÖn  ph¸p  thu håi  nî, thêi  gian  dù  kiÕn  cho viÖc  thu håi nî. III. Ph¬ng ¸n xö  lý  tµi s¶n liªn doanh, c¸c kho¶n  ®Çu  t ra ngoµi c«ng ty (nÕu cã).
 15. 15 ­ H×nh thøc chuyÓn nhîng ­ Gi¸ trÞ chuyÓn nhîng dù kiÕn... IV. Ph¬ng ¸n tµi chÝnh: A. Sè  tiÒn dù  kiÕn thu  ®îc tõ  viÖc gi¶i thÓ  c«ng ty,  bao gåm: 1.  TiÒn mÆt,  sè  d  t¹i c¸c  tµi kho¶n  tiÒn  göi (tiÒn  ViÖt Nam vµ  ngo¹i tÖ), trÞ  gi¸ vµng, b¹c,  ®¸ quÝ  vµ   trÞ   gi¸ toµn bé giÊy tê cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty. 2. TiÒn thu  ®îc do nhîng b¸n, thanh lý  tµi s¶n (bao  gåm c¶ tµi s¶n ®îc dïng lµm vËt ®¶m b¶o, thÕ chÊp). 3. Kho¶n thu tõ chuyÓn nhîng phÇn vèn gãp liªn doanh,  ®Çu t ra ngoµi c«ng ty. 4. Sè tiÒn thu håi tõ c¸c kho¶n nî ph¶i thu. 5. C¸c kho¶n thu kh¸c.  B. Sè tiÒn dù kiÕn chi cho gi¶i thÓ c«ng ty: 1. Chi tr¶ c¸c kho¶n nî cã ®¶m b¶o. 2. Chi phÝ gi¶i thÓ c«ng ty  3. Chi thanh to¸n cho ngêi lao  ®éng bao gåm: chi c¸c  kho¶n nî l¬ng, nî BHXH... 4. Chi tr¶ c¸c kho¶n nî kh«ng cã ®¶m b¶o cña c«ng ty.  Trong ®ã c¸c kho¶n nî nhá cã thÓ thanh to¸n 1 lÇn møc lín   nhÊt vµ tæng sè tiÒn c¸c kho¶n nî nµy. 5. Chi tr¶ c¸c kho¶n nî thuÕ vµ nî Ng©n s¸ch kh¸c. 6. Dù kiÕn c¸c ®ît thanh to¸n cho c¸c chñ nî. C. Chªnh lÖch thu ­ chi (A­B) V. Ph¬ng ¸n xö lý lao ®éng: 1.   Danh   s¸ch   lao   ®éng   thêng   xuyªn   cña   c«ng   ty   t¹i  thêi ®iÓm gi¶i thÓ. 2. Ph¬ng ¸n bè  trÝ  viÖc lµm cho lao  ®éng cña c«ng ty  sau khi gi¶i thÓ: + Lao ®éng chuyÓn c«ng t¸c sang c«ng ty kh¸c, + Lao ®éng nghØ viÖc theo chÕ ®é, ... 3.  Danh s¸ch  lao  ®éng c«ng  ty ph¶i  chi  tr¶ trî   cÊp  th«i viÖc, mÊt viÖc theo qui ®Þnh hiÖn hµnh; TiÒn trî cÊp   th«i viÖc,  mÊt viÖc c«ng ty ph¶i tr¶ cho tõng  lao   ®éng  theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. VI. KiÕn nghÞ
 16. 16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2