intTypePromotion=1

Thông tư 38/TT-XB của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
124
lượt xem
2
download

Thông tư 38/TT-XB của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 38/TT-XB của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/CP ngày 6/11/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật xuất bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 38/TT-XB của Bộ Văn hoá-Thông tin

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  V¨n h o¸ T h « n g  tin s è  38 T T­X B   n g µ y 7 th¸ng  n¨ m  1994 c ñ a B é  V¡n h o¸  h « n g  tin 5  T H í ng d É n  th ù c  Ö n  N g h Þ  ® Þ n h  s è  79/CP  hi n g µ y  6 th¸ng 11 n¨ m  1993 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h   chi ti Õt  thi µ n h  L u Ë t xu Ê t b¶ n  h ­C¨n  LuËt xuÊtb¶n  µy  th¸ng7    cø      ng 7    n¨m  1993; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 79/CP  µy  th¸ng 11  ng 6    n¨m 1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh    Õtthi µnh  Ët xuÊtb¶n: ®Þ chiti     h Lu     Bé   V¨n    ho¸ Th«ng    íng dÉn  ùc hiÖn    tinh   th   nh sau: 1.V Ò   Öc  ¨ng  ý  ¹c¸cnhµ  Êtb¶n,c¬  ë    chøc    µnh.   vi ® k l   i xu     s in,tæ  ph¸th C¨n  §iÒu  NghÞ   nh  è  cø  32  ®Þ s 79/CP  µy  ng 6/11/1993  ña  Ýnh  ñ, c Ch ph   Bé  V¨n    ho¸ Th«ng    tinquy  nh  Ò   Öc  ¨ng  ý  ¹ c¸c nhµ  Êt b¶n, c¬  ë  ®Þ v vi ® k li     xu    s in,tæ    chøc    µnh    ph¸th nh sau: 1.1.§èivíi µ  Êtb¶n.      nh xu   a)  Êt  c¸c nhµ  Êt  T c¶    xu b¶n  ang  ¹t®éng  ® ho   ph¶i ®¨ng  ý  ¹    k li theo  éi n  dung  quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è  ®Þ t i 5  ®Þ s 79/CP. b)  èi víic¸c c¬  ë  µ  íc ®ang  §       s nh n   s¶n  Êt  xu b¨ng  m   © thanh, ®Ü a   m     © thanh,b¨ng  ×nh,®Ü a   ×nh    h   h thay s¸ch hoÆc   Ìm      k theo  s¸ch nhng  a  µm  ñ   ch l th   tôcthµnh  Ëp nhµ  Êt b¶n  × Uû     l  xu   th   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  ¬ ph¶ilµm    quy  ¹ch,s ¾p  Õp  ¹   íng dÉn  ho   x l ih   , cho  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  lµm  ñ  ôc xin thµnh  Ëp  µ  Êt b¶n  öi Bé   th t     l nh xu   g   V¨n  ho¸ Th«ng    tintheo    quy ®Þnh  ¹ c¸c§iÒu    LuËt xuÊtb¶n  µ  Òu  NghÞ   nh  è  t    i 9,12      v §i 5  ®Þ s 79/CP. c)ChØ   ã    µ  Êtb¶n  íi® îcphÐp    c c¸cnh xu   m    s¶n  Êtb¨ng  m   xu   © thanh,®Ü a     ©m   thanh,b¨ng  ×nh,®Ü a   ×nh  íi ×nh    h   h d  h thøc xuÊtb¶n  È m.     ph 1.2.§èivíi ¬  ë    ©n        s in, c nh b¶n a) C¸c doanh nghiÖp    ©n  in,nh b¶n  µ   íc ®ang  ¹t®éng  Nh n   ho   ph¶i®¨ng    ký  ¹theo néidung  l  i    quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è  ®Þ t i 16  ®Þ s 79/CP. b) C¸c  ¬  ë    ©n    c s in,nh b¶n  ña  ¬  c c quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  kinh tÕ,x∙héi        kh«ng ph¶ilµ doanh     nghiÖp    µ  ícquy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  innh n   ®Þ ti §i 17  ®Þ s 79/CP  ph¶i®¨ng  ý  ¹ Bé    k t   V¨n    i ho¸ Th«ng    å   ¬  ¨ng  ý  å m   ã: tin. s ® H kg c ­§¬n    Ðp  ¹t®éng    Éu  è  phô  ôc).   xinph ho   in(M s 1  l ­Danh  ôc  èng      ÕtbÞ  Éu  è  phô  ôc)   m th kª c¸cthi   (M s 2  l
 2. 2 ­Danh    s¸ch c¸n bé,c«ng  ©n  ü  Ët(MÉu  è  phô  ôc)     nh k thu   s 3  l ­Tµis¶n   èn  Éu  è  phô  ôc).    ­v (M s 4  l ­ GiÊy    chøng  Ën    iÒu  Ön  Ò   ninh trËttù ®Ó   µm  Ò   nh ®ñ ® ki v an       l ngh kinh   doanh  Æc   Ötcña  ¬  ® bi   c quan c«ng  së  ¹ theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  an  t   i   ®Þ t  i ®Þ s 17/CP  µy  ng 23/12/1992 vÒ   Öc    vi qu¶n  ýc¸cnghÒ   l    kinhdoanh  Æc   Öt.   ® bi c) C¸c  ¬  ë    ©n    c s in,nh b¶n  ña    ©n,  Ëp  Ó  c c¸ nh t th kinh doanh      c¸c nghÒ   quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è  ®Þ t i 18  ®Þ s 79/CP  ph¶i®¨ng  ý  ¹ Së    k t   V¨n    i ho¸ Th«ng  tinsë  ¹   å   ¬  ¨ng  ý  å m   ã:   t iH s ® . kg c ­§¬n    Ðp  ¹t®éng  Éu  è  phô  ôc)   xinph ho   (M s 5  l ­B¶n      kª danh  ôc  ÕtbÞ; m thi   ­ GiÊy    chøng  Ën    iÒu  Ön  Ò   ninh trËttù ®Ó   µm  Ò   nh ®ñ ® ki v an       l ngh kinh   doanh  Æc   Ötcña  ¬  ® bi   c quan  c«ng  së  ¹ theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  an  t   i   ®Þ t i ®Þ s 17/CP  Ò   Öc  v vi qu¶n  ýc¸cnghÒ   l    kinhdoanh  Æc   Öt.   ® bi ­ S¬   Õu  ýlÞch cña  êi® øng      Ðp  ¹t®éng  ã    Ën  ña   y l    ng   tªnxinph ho   c x¸cnh c Uû   ban  ©n  ©n    êng. nh d x∙,ph 1.3.§èivíi chøc    µnh  Êtb¶n  È m      tæ  ph¸th xu   ph a) C¸c  chøc  tæ  ph¸thµnh  µ   íc cña      Nh n   c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  ¨ng  ý  ¹  é   ¬® k t i V¨n    B ho¸ Th«ng    tintheo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   ®Þ ti§i 22  ®Þnh  è  s 79/CP. b) C¸c  ilý,cöa  µng  b¸n,cho    Êt b¶n  È m,    ®¹     h    thuªxu   ph mua   s¸ch cò, b¸n     tuyªn truyÒn, gií  Öu, b¸n  Êt      ithi   xu b¶n  È m   ph ph¶i ®¨ng  ý  íiSë     k v  V¨n    ho¸ Th«ng    ë  ¹   å   ¬  ¨ng  ý  å m   ã: tins t iH s ® . kg c ­§¬n    Ðp  ¹t®éng  Éu  è  phô  ôc):   xinph ho   (M s 5  l ­ S¬   Õu  ýlÞch  ña  êitrùctiÕp kinh doanh  ã    Ën  ña  û      y l  c ng         c x¸c nh c U ban nh©n  ©n    êng. d x∙,ph 1.4.Trong    µm  ñ tôc®¨ng  ý    khil th     k theo quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy,nhµ  tn   xuÊt b¶n, c¬  ë    ©n      s in,nh b¶n, tæ    chøc  ph¸thµnh, c¸c ®¹i lý,cöa  µng             h b¸n s¸ch,cho    Êt b¶n  È m,    thuªxu   ph mua  s¸ch cò  ∙  ã  Êy phÐp  Én  îct¹m  b¸n    ® c gi   v ®  thêiho¹t®éng     cho  íkhicã  Õt ®Þnh  íi. t     quy   i m 1.5.Thêih¹n ®¨ng  ý  µ  Öc  Ðt ®¨ng  ý      k v vi x   k ­Thêih¹n  ¨ng  ý  Ë m   Êt lµngµy  6­    ® k ch nh     30­ 1994. C¨n  vµo  cø  quy  ¹ch cña  µn  µnh  µ  ña  õng  a  ¬ng,c¬  ho   to ng vc t ®Þ ph   quan  nhËn  ¨ng  ý  Ðt vµ    êi Ë m   Êt lµngµy  ® k x   tr¶l   ch nh     31/8/1994.
 3. 3 2. V Ò     ¬  ë    ©n    c¸c c s in,nh b¶n, tæ    chøc ph¸thµnh  ¹t®éng    ho   kh«ng  ã  c giÊy phÐp.   C¸c  ¬  ë    ©n  c s in,nh b¶n,tæ    chøc    µnh  ¹t®éng  µ   ph¸th ho   m kh«ng  ã  Êy  c gi phÐp  ph¶ingõng  ¹t®éng. Muèn  îc xem   Ðt    Õp  ôc ho¹t®éng    ho     ®  x ®Ó ti t     ph¶i  lµm  ñ  ôc xin phÐp  µnh  Ëp  th t     th l theo quy  nh   ¹    Òu          ®Þ t ic¸c §i 17, 18, 22, 23 NghÞ   nh  ®Þ 79/CP. 3.V Ò   êng  îp t¸cphÈ m   Þ  Óm  Öt.   tr h   b ki duy Khi Thñ íng ChÝnh  ñ  ã  Õt  nh  Óm   Öt  ét    È m,  é    t  ph c quy ®Þ ki duy m t¸cph B tr ng  é  ë B V¨n    ho¸ Th«ng    Þu  tinch tr¸chnhiÖ m   ícThñ íng thùc hiÖn    Ön    tr   t    c¸c bi ph¸p sau:   a)  ×nh  § chØ   äi  ¹t®éng  ªnquan  m ho   li   cho  Öc  Êt b¶n    È m   Þ  vi xu   t¸cph b kiÓm  Öt,nhµ  Êt b¶n  duy   xu   ph¶inép    b¶n  th¶o cho  é  ëng  é     B tr B V¨n   ho¸ Th«ng  tin. b) Tæ     chøc  Óm  Öt néidung    È m ki duy     t¸cph c)Quy Õt  nh  ö  ý®èi víi   È m   ã  éidung    ¹m  Ët xuÊtb¶n    ®Þ x l       ph t¸c cn  viph Lu     theo c¸ch×nh     thøc sau:   ­C Ê m   Êtb¶n  µ  ö  ông    xu   vsd b¶n  th¶o díi Êt kú  ×nh       h b thøc nµo.   ­ C ¾t  á  õng  Çn  íckhixuÊt b¶n;cÊ m   ö  ông  Çn  ∙  Þ   ¾t  á    bt ph tr         sd ph ®bc b díi Êt kú  ×nh    h b thøc nµo.   Thêi h¹n  Óm   Öt  èi®a   µ 30  µy  Ó   õ khicã  Õt  nh  Óm     ki duy t   l   ng k t     quy ®Þ ki duyÖt. 4.  Ò   ÷ng    È m   íc C¸ch  ¹ng  V nh t¸c ph tr   m th¸ng T¸m, trong  ïng  ¹m  Þ   v tb chiÕm  ò  µ  c v s¸ch dÞch  ña  ícngoµicÇn  Èm  nh  éidung.   c n    th ®Þ n  4.1.Nh÷ng    È m   ícC¸ch  ¹ng    t¸cph tr   m th¸ngT¸m,    trong vïng t¹m  Þ  Õm       b chi cÇn  Èm  nh  éidung  th ®Þ n  bao  å m     ¹ sau  y: g c¸clo   i ®© ­ChÝnh  Þ;   tr ­LÞch  ö,®Þa  ý;   s  l ­V¨n  äc   h Nh÷ng    È m   éc c¸c lo¹    µ   ∙  îcCh Ýnh  ñ  Öt Nam   ©n   t¸cph thu     i trªnm ® ®   ph Vi   d chñ  éng  µ,  Ýnh  ñ  c ho Ch ph c¸ch  ¹ng  ©m   êicéng  µ   Òn   m l th   ho mi Nam   Öt Vi   Nam,  éng  µ    éi chñ  C ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   ∙  Vi   ® cho  Ðp  Êt  ph xu b¶n kh«ng  ph¶ithÈm  nh.   ®Þ
 4. 4 1.2.Nh÷ng    s¸ch dÞch  ña  íc ngoµicÇn  Èm  nh  éidung  å m       c n    th ®Þ n  g c¸c lo¹ sau  y:   i ®© ­S¸ch  Ýnh  Þ;   ch tr ­S¸ch    äc.   v¨n h Nh÷ng  s¸ch  éc  thu c¸c  ¹    ∙  îc ChÝnh  ñ  Öt  lo itrªn ® ®   ph Vi Nam   ©n   ñ  d ch céng  µ, Ch Ýnh  ñ  ho   ph c¸ch  ¹ng  ©m   êicéng  µ  Òn  m l th   ho mi Nam   Öt Nam,  Vi   ChÝnh  ñ  éng  µ    éi chñ  ph C ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   cho  Ðp  Êt b¶n    ph xu   nay cÇn    t¸ b¶n  i kh«ng  Çn  c ph¶ithÈm  nh.   ®Þ 4.3. Th Ó     thøc  Èm   nh   th ®Þ theo quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   è  ®Þ t i§i 6  ®Þ s 79/CP. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khi nhËn  îc v¨n  th   30  k t    ®  b¶n    Þ   µ    ®Ò ngh v b¶n th¶o  Çn  Èm   nh.  é   c th ®Þ B V¨n ho¸ Th«ng    tinph¶i tr¶ lêivÒ   Õt        k qu¶  Èm  th ®Þnh. Kinh  Ý  Èm  nh  nhµ  Êtb¶n  Þu  ph th ®Þ do  xu   ch tr¸chnhiÖ m   5. V Ò   Öc  ¨ng  ý  Õ   ¹ch xuÊt b¶n  µ  Êp  Êy  Êp  Ën  ¨ng  ý    vi ® k k ho     v c gi ch nh ® k kÕ   ¹ch xuÊtb¶n. ho     5.1.ChË m   Êt  n   µy    nh ®Õ ng 30/10  n¨m  íc n¨m  Õ   ¹ch,c¸c nhµ  Êt tr   k ho    xu   b¶n  ¨ng  ý  Õ   ¹ch xuÊtb¶n  ¹ Côc  Êtb¶n  é  ® k k ho     t  i xu   B V¨n    ho¸ Th«ng  tin. K Õ   ¹ch  Êt  ho xu b¶n ph¶i ghi râ    éi dung  Ýnh      c¸c n   ch sau  y:  ®© Tªn    t¸c phÈ m,        Þch    ãm  ¾t néidung, ®èi îng  ôc  ô, sè  tªnt¸cgi¶,d gi¶,t t       t ph v   trang,sè    b¶n    êigian in.§èivíi   È m   ªndoanh  in,th           ph t¸c li   ph¶ighirâ ®èi t ng li          î   ªndoanh,   néidung  ªndoanh.   li   5.2.Côc  Êt b¶n  ã    xu   c tr¸chnhiÖ m     xem   Ðt vµ  Êp  Êy chÊp  Ën  ¨ng  x   c gi   nh ® ký  Õ   ¹ch  Êt b¶n  k ho xu   trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ khinhËn  îc kÕ   ¹ch.    30  k t    ®   ho   Trong  Êy chÊp  Ën  gi   nh ph¶ighirâ c¸cnéidung           sau: a) Tªn    È m   îcchÊp  Ën;t¸cgi¶;sè îng in.   t¸cph ®  nh       l   b) Tªn      È m   a  îc chÊp  Ën  Çn  c¸c t¸cph ch ®   nh c ph¶igi¶itr×nh hoÆc        ph¶i   thÈm  nh  éidung. ®Þ n  5.3.C¨n  vµo  Êy  Êp  Ën  ¨ng  ý  Õ   ¹ch  Êt b¶n, nhµ  Êt   cø  gi ch nh ® k k ho xu     xu   b¶n  µm  Ých ngang  a    l tr   ® in theo  É u   èng  Êt (MÉu  è  phô  ôc)göic¬  m th nh   s 6  l   së    ôc  Êtb¶n,së  in, c xu     V¨n    ho¸ Th«ng    ¬iin,m çi n¬im ét  tinn         b¶n. 5.4.Sè  Êy chÊp  Ën  Õ   ¹ch xuÊt b¶n      Êt b¶n  È m     gi   nh k ho     ghitrªnxu   ph theo  híng dÉn  ña  ôc  Êtb¶n.   c C xu  
 5. 5 5.5.Côc  Êt b¶n    xu   chØ xem   Ðt  µ    Õt  Öc  x v gi¶iquy vi thay ® æi, bæ       sung  kÕ   ¹ch xuÊtb¶n  µo    ho     v c¸cth¸ng3,6,9  ña        c n¨m  Õ   ¹ch. k ho 6.Liªndoanh  Ò     µ    µnh  Êtb¶n  È m.    v inv ph¸th xu   ph 6.1.Nhµ   Êt b¶n  ã    È m   ªndoanh  íi chøc,c¸ nh©n    xu   c t¸cph li   v  tæ     trong níc    vÒ       µnh  in,ph¸th ph¶itrùctiÕp ký  îp ®ång    íi ¬  ë      h  inv   s in. c 6.2.XuÊt    b¶n  È m   ph chØ  giao cho  chøc,c¸nh©n    tæ     tham    ªndoanh  giali   sau    ∙  îcGi¸m  c  µ  Êtb¶n  ý  Öt cho    µnh. khi® ®   ®è nh xu   k duy   ph¸th 7.ViÖc        ingiac«ng  cho  ícngoµi n  ViÖc    in gia c«ng cho  íc ngoµi ph¶i tu©n  n      theo  ÷ng  nh quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p luËtvµ  ÷ng  ñ tôcsau  y:      nh th     ®© 7.1.Ph¶i cã  n    Ðp  Ìm  theo  É u       ®¬ xin ph k  m s¶n  È m   öi côc  Êt    ph g  Xu b¶n Bé  V¨n ho¸ th«ng    Ë m   Êt  µ 10  µy  Ó   õ    Ën  îc ®¬n     tin.Ch nh l   ng k t khi nh ®  xin phÐp, côc  Êtb¶n    xu   ph¶itr¶lêi   . 7.2. Ê n  È m       ph in gia c«ng cho  íc ngoµi ph¶i nép u  Óu  n      l chi theo    quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  t i 1  13  ®Þ s 79/CP. 8. ViÖc    Êt b¶n  È m   µ      inxu   ph v c¸c s¶n  È m   ph kh¸c cho  chøc,ngêiníc   tæ       ngoµi®Ó     µnh  ¹ ViÖtNam.   ph¸th t i   Trong    a  ã  khich c NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt ®Þ t  i 42    xuÊtb¶n,Bé      V¨n    ho¸ Th«ng    tinquy  nh  ¹m  êinh  ®Þ t th   sau: 8.1.C¸c  ¬    c quan  ¹igiao,tæ  ngo     chøc  èc  Õ, tæ  qu t   chøc    Ýnh  ñ  phiCh ph ph¶icã  n    Ðp  öiBé    ®¬ xinph g   V¨n   ho¸ Th«ng    ôc  Êt   tin(C xu  b¶n),kÌm    theo b¶n    th¶o,b¶n  É u   a    µ    Õn  ña  é  ¹igiao.   m ® in,v ý ki c B Ngo   8.2.C¸c  chøc    tæ  kinh tÕ    ph¶icã  n xinphÐp  öiBé    ®¬     g   V¨n    ho¸ Th«ng    tin (Côc  Êtb¶n),kÌm  xu     theo b¶n    th¶o,b¶n  É u   a    Êy phÐp  ¹t®éng  µ      m ® in,gi   ho   vý kiÕn  ña  ¬  c c quan  Êp  Êy phÐp  . c gi   ®ã 9.V Ò   ép u  Óu.   n l chi 9.1.Thêi h¹n  ép u  Óu  t  Êt  µ b¶y  µy  íc khiph¸thµnh  Êt     n l chi Ý nh l   ng tr       xu   b¶n  È m.  êi h¹n   µy  îc tÝnh  õ    ôc  Êt  ph Th   n ®  t khi C xu b¶n  hoÆc   ë   S V¨n   ho¸ Th«ng    Ën  îc xuÊt  tinnh ®  b¶n  È m   ép u  Óu. Khi  Ën  îc xuÊt    ph n l chi   nh ®  b¶n phÈ m   ép u  Óu    ¬  n l chi c¸c c quan    ã  trªnc tr¸chnhiÖm     th«ng b¸o cho  µ  Êt nh xu   b¶n  Õt.Trêng  îp cÇn  Ðo  µithêigian ®Ó   bi   h  k d      xem   Ðt,c¸c c¬  x     quan    trªnph¶i  b¸o cho  µ  Êtb¶n  íckhih Õt  êih¹n 7  µy.   nh xu   tr     th     ng
 6. 6 9.2.XuÊt    b¶n  È m     õ Thõa  ph int   ThiªnHu Õ   ëra nép    tr     cho  ôc  Êt b¶n  C xu   ë  µ   éi.XuÊt  HN  b¶n  È m     õ Qu¶ng  ph in t   Nam   µ  § N»ng  ë vµo  ép  tr   n cho  i ®¹   diÖn  ôc  Êtb¶n  ¹ Thµnh  è  å   Ý   C xu   t i ph H Ch Minh. 9.3.Tê    khail chiÓu   u  theo m É u   è    phô  ôc.   s 7,8  l 10.XuÊt,nhËp  Èu      kh trangthiÕtbÞ  µnh      ng in ChØ   ÷ng  nh doanh nghiÖp  Êt nhËp  Èu  ÕtbÞ   µnh    ∙  îcBé  xu   kh thi   ng in® ®   V¨n  ho¸ Th«ng    tincho  Ðp  íi ® îc ho¹t®éng  ph m      kinh doanh  Êt,nhËp  Èu    xu   kh thiÕtbÞ   µnh    èn  Êt nhËp  Èu      ng in.Mu xu   kh c¸c doanh  nghiÖp ph¶icã  n  öi   ®¬ g   Bé  V¨n ho¸ Th«ng    ôc  Êt b¶n) kÌm  tin(C xu     theo danh  ôc  ÕtbÞ     Êt, m thi   xin xu   nhËp  Èu. kh Sau    îcBé   khi®   V¨n    ho¸ Th«ng    tincho  Ðp    ph c¸c doanh nghiÖp  µm  Õp l ti   c¸cthñ tôcxuÊt,nhËp  Èu        kh theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   11. V Ò   Öc  nh    vi ®× chØ,  Ê m  u  µnh, thu  åi,tÞch      û  Êt c lh   h  thu,tiªuhu xu   b¶n  È m     ¹m  Ët xuÊtb¶n. ph viph Lu     11.1. û  ban nh©n  d©n  tØnh, thµnh phè  trùc  U  thuéc Trung   ng cã  ¬ quyÒn: a)  ×nh  § chØ    Ê m  u  µnh, thu  åi,tÞch    Êt b¶n  È m   ña    in,c lh   h  thu xu   ph c c¸c nhµ  Êt b¶n  éc ®Þa   ¬ng  xu   thu   ph hoÆc   ®Þa   ¬ng  do  ph cho  Ðp  Êt b¶n  µ  ph xu   v b¸o c¸o cho  é  ëng  é     B tr B V¨n    ho¸ Th«ng tin. b)  ¹m  nh  T ®× chØ    ¹m  õng    µnh  Êt b¶n  È m   ña    µ  in,t ng ph¸th xu   ph c c¸c nh xuÊt b¶n    Trung  ng  ¬ hoÆc   Êt b¶n  È m   ña    a  ¬ng  xu   ph c c¸c®Þ ph kh¸cinvµ        ph¸t hµnh    a   ¬ng  ×nh.  ë ®Þ ph m Ngay sau    Õt  nh  ¹m  nh  khi quy ®Þ t ®× chØ     ¹m  in,t ngng    µnh  ph¸th ph¶ib¸o     é  ëng  é     c¸o B tr B V¨n   ho¸ Th«ng tin. c) ViÖc    û  Êt b¶n  È m     µ    µnh    a   ¬ng    tiªuhu xu   ph in v ph¸th ë ®Þ ph ph¶i® îc    sù  ng    ña  é  ëng  é  ®å ý c B tr B V¨n    ho¸ Th«ng tin. 11.2.Bé     V¨n  ho¸ Th«ng    ã  Òn  nh  tinc quy ®× chØ     Ê m  u  µnh, thu in,c lh    håi,tÞch      û  Êt b¶n  È m   ña  Êtc¶    µ  Êt b¶n    thu,tiªuhu xu   ph c t   c¸c nh xu   hoÆc     c¸c tæ chøc  îcphÐp  Êtb¶n. ®  xu   12.Thµnh  Ëp thanh      l  trachuyªn ngµnh  Ò   ¹t®éng  Êtb¶n.   v ho   xu   Tæ   chøc thanh    tra chuyªn  µnh  Ò   ¹t ®éng  Êt  ng v ho   xu b¶n  µ tæ  l   chøc  trongh Ö   èng    th Thanh    µ   ícthuéc Bé  traNh n     V¨n    ho¸ Th«ng  tin. Néi dung    thanh    Êtb¶n  traxu   theo §iÒu  LuËt xuÊtb¶n.   36      Chøc n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¹m    ¹t®éng  ña  chøc    v  h v ph vi ho   c tæ  Thanh    trachuyªn ngµnh  Ò   ¹t®éng  Êt b¶n    v ho   xu   theo Ph¸p  Önh  l Thanh    µ  trav
 7. 7 quy  Õ   ch Thanh    tra chuyªn  µnh  Ò   ¹t ®éng  Êt  ng v ho   xu b¶n  ña  é   c B V¨n    ho¸ Th«ng tin. Ch ¬ng  ×nh thanh    tr   trachuyªn ngµnh  õng  êigian  Bé   ëng  é       t th   do  tr B V¨n ho¸ Th«ng    Õt ®Þnh  µ    tinquy   v chØ  o  ùc hiÖn. ®¹ th   KÌm    theoTh«ng   µy  ã  ô  ôcgåm    Óu  Éu  õsè  ®Õn   è  tn c ph l   c¸cbi m t   1  s 8. Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b p h ô  l ô c KÌm  Th«ng   è  ts 38/XB  µy  ng 7/5/1994 cña  é    B V¨n    ho¸ Th«ng  tin M É u  s è  1 § ¬ n  xin p h Ð p  h o ¹t ® é n g  in    c é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  vi Ö t na m     §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc     l    do   ph     § ¬ n  xin p h Ð p  h o ¹t ® é n g  in        Ýnh  öi: é     K g   V¨n    B ho¸ Th«ng    ôc  Êtb¶n) tin(C xu   1.Tªn  ¬  ë    c s in: ­Ngµy,th¸ng,n¨m  µnh  Ëp:       th l ­Sè  Õt ®Þnh  µnh  Ëp:   quy   th l ­C¬     quan  Õt ®Þnh  µnh  Ëp: quy   th l 2.§Þa    chØ  ¬  ë  c s in: ­Sè  µ,® êng  è:   nh   ph ­Sè  iÖn  ¹iTelex,fax:  ® tho   ,   3.C¬     quan  ñ  ch qu¶n  ña  ¬  ë  c c s in: 4.  ä   µ    H v tªn:Gi¸m  c:  ®è (ghi n¨m     sinh, tr×nh      ®é v¨n ho¸, chÝnh  Þ,   tr   nghiÖp  ô  ü  Ët). v k thu
 8. 8 5. Sè,  µy, th¸ng,n¨m  ña  Êy  Ðp  ¹t®éng  Ön  ¹  c¬    ng     c gi ph ho   hi t i do  quan  nµo  ∙  Êp  ® c cho  ¬  ë  c s in: 6.Chøc    n¨ng,nhiÖ m  ô  ña  ¬  ë    v c c s in; 7.S¶n îng thùc tÕ    l    (trangin13x19cm)    ­Chia theo tûlÖ          typ« offsÐt   ­ Chia    theo  ñng  ¹  ch lo is¶n  È m:  ph s¸ch,b¸o,t¹pchÝ, v¨n ho¸ phÈ m,  Êy           gi têqu¶n  ýkinh tÕ,tem    l     nh∙n.. . Ngµy... .th¸ng.. .n¨m  . . . .   . . .. . . Gi¸m  c ®è X¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  chñ    qu¶n  ¬  ë  c s in  (Ký    ng  Êu)   tªn, ®ã d M É u  s è  2    è ng kª c¸c  th thi Õt b Þ Sè Tªn  ÕtbÞ  thi   khu«n  Sè îng C«ng  Êt Gi¸trÞ%   Ghi chó: l  su          th khæ, quy c¸ch,níc    (c¸i) thùc tÕ    cßn  ¹ l   Tù  ng, i ®é   ø  s¶n  Êt,n¨m    xu   s¶n s¶n  È m/ sau  Óm   ph ki b¸n tù    tù xuÊt  giê kª ®éng  Lu  : ChØ   èng    ÷ng  ÕtbÞ   ang  ¹t®éng  ý  th kª nh thi   ® ho   trong d©y    chuyÒn  s¶n  Êtcña  ¬  ë. xu   cs                                 
 9. 9 M É u  s è  3 C « n g  n h © n   ü  thu Ë t k   ¬n  Þ  Ýnh:ngêi) (§ v t   Sè    Ph ©n  thø theo Sè îng   l BËc  î th Ghi  tù ngµnh  Ò   ô  ngh c chó thÓ 2 3 4 5 6 7 ­ Ghi  Çn  ù theo:s ¾p   ÷, chÕ     tu t     ch   b¶n, in typ«,in offset          ,gia c«ng    s¶n phÈ m. ChØ   èng  sè  th kª  c«ng  ©n   ü  Ët trong  ©y  nh k thu   d chuyÒn  s¶n  Êt xu   chÝnh,kh«ng  Ó     ng  ô  î   k lao®é ph tr . ­ K Õt  óc biÓu  Ó  Ön    è  Öu tæng    th   th hi c¸cs li   qu¸t:  Tæng  è    ng  Ön  s lao ®é hi cã  ña  ¬  ë  êi). ©n  c c s (ng   Ph theo giítÝnh     i nam,  ÷;trong ®ã     è  ã  ×nh ®é   n    ghis c tr   ®¹ihäc  µ ¬ng  ¬ng,sè  ã  ×nh ®é     vt ®   c tr   trung cÊp  µ ¬ng  ¬ng.    vt ®   
 10. 10 M É u  s è  4 V è n  s¶n  u Ê t  x   ¬n  Þ  Ýnh:1000  ng) (§ v t   ®å ChØ   tiªu Tæng   Chia ra   Ghi  sè  chó (1000® ) Ng © n   Vèn  ù Quü   Vèn  ªn Vèn  Vèn  t  li   s¸ch Nhµ   bæ   khen  ­ doanh  vay   th trong  níccÊp   sung ëng  li   Õt ªnk thanh  phóc  î li to¸n I. µi s¶n cè ®Þnh    T (gi¸ Þ cßn l¹ sau   tr i kiÓm  kª) II Tµis¶n u  ng   .  l ®é ­Tµis¶n  ù  ÷    d tr ­Vèn    b»ng  Òn ti Tµi s¶n  trong li   ªn doanh  ªnkÕt. li   ­C¸c    kho¶n  ph¶ithu   Tæng  è (I+I ) s  I Ngµy... . h . . . ¨m. . . . t ¸ng. . . n . . .    nhËn  ña                           Gi¸m  c  ¬  ë    ®è c s in  X¸c  c                               ¬  c quan  ñ  ch qu¶n                            ý,®ãng  Êu)                             (K   d   
 11. 11 M É u  s è  5 M É u  ® ¬ n  xin  h Ð p   o ¹t ® é n g p h      C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  l    do   ph § ¬ n  xin p h Ð p  h o ¹t ® é n g   KÝnh  öi: ë  g   V¨n    S ho¸ Th«ng    tintØnh  µnh phè).. . . (th   .. T«itªnlµ. . ...............sinh ngµy.. . ......     . . ..............  .  . . . ..... Chøng  minh    ©n  ©n  è.. . ....  Së  thnh d s . . ....do  C«ng  .. an.. . . ... . . .... C Êp  µy.. . ..th¸ng.. . . ng . . .  . . . ..  n¨m... . ... . . .. §Þa  chØ  êng  ót¹ . ........................ th tr   i . ....................... Tr×nh      ®é v¨n ho¸.. . .......................... . . ......................... Tr×nh    ®é chuyªn m«n,    nghiÖp  ô.. . .............. v . . ............. Sau    khinghiªncøu  Ët xuÊtb¶n  µy  th¸ng7    Lu     ng 7    n¨m  1993,NghÞ   nh     ®Þ sè 79/CP  µy  th¸ng 11  ng 6    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthi ®Þ chi ti     hµnh  Ët xuÊt b¶n,t«inhËn  Êy  Lu        th b¶n  ©n  th kh«ng  éc diÖn  ãit¹  Òu    thu   n  i §i 3 NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/CP  µy  ng 23/12/1992  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi qu¶n  ýc¸c l    nghÒ  kinhdoanh  Æc   Öt.   ® bi V×   Ëy,t«i µm  n  µy    Ðp  îcs¶n  Êt,kinh doanh    v    l ®¬ n xinph ®   xu     nh sau: 1.Tªn  Æt   µng    m h s¶n  Êt,kinhdoanh:. . .................. xu     . . .................. 2.Tªn  ¬  ë    c s kinh doanh,tªnb¶ng  Öu:. . ................        hi . . ................  . . 3.Tªn  äit¾t.. . ......................................   g  . . ..................................... 4.Trô  ë  µ  a  iÓ m     s v ®Þ ® s¶n  Êt,kinh doanh.. . . ............. xu     . . .............. 5.Chuyªn  µnh    ng s¶n  Êt,kinhdoanh.. . .................. xu     . . ................. 6.Vèn  u      ®Ç tban  u... . .............................. ®Ç . . .............................. Trong    ®ã b»ng  Òn,vµng,ngo¹itÖ.. . ....................  ti       . . ..................... . 7.B¶o  Ö     v m«i  êng... . ............................... tr . . ............................... T«i xin cam   Õt,n Õu  îc cÊp  Êy  Ðp     k  ®  gi ph s¶n  Êt,kinh doanh, t«ixin xu         lµm  y     ñ  ôc ®Ó   ¨ng  ý  ®Ç ®ñ th t   ® k kinh doanh  µ  ¹t®éng  v ho   s¶n  Êt,kinh xu     doanh theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p LuËt.   T«ixinb¶o  ¶m   ÷ng  êi    ® nh l khaitrªnlµ®óng  ù  Ët, Õu  ã  ×       s th   n c g gian dèi,    t«i   Þu    ch tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt. xin   tr    
 12. 12 Ngµy... .th¸ng.. .n¨m . . . . K Ýnh  n ®¬ GiÊy  êkÌm  t  theo: M É u  s è  6 Gi Ê y tr Ý ch n g a n g  k Õ  h o ¹ ch x u Ê t b ¶ n   Tªn c ¬  quan  ñ qu¶n nh µ  ch c é ng ho µ   h éi x∙   ch ñ ngh Ü a   Öt vi  na m xu Êt b¶n §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Gi Ê y tr Ý ch n g a n g  k Õ  h o ¹ ch x u Ê t b ¶ n   Sè  ¨ng  ý: ® k 1.Tªn  Êtb¶n  È m:   xu   ph 2.T¸c gi¶:D Þch      gi¶: 3.Th Ó   ¹   ©n  ¹ :   lo iPh : lo i 4.Khu«n    khæ:  è  S trang: 5.Sè îng in:Int¹ nhµ    l       i in: Lµ    È m   è.. . .m ôc... .cña  Õ   ¹ch  Êt b¶n  ∙  t¸cph s . .  . . . k ho xu   ® ®ù¬c  ôc  Êt C xu   b¶n  Êp  Ën  ¨ng  ý  µy.. . /../ . . ch nh ® k ng . . ... 199. . B¶n  sao,chôp    kh«ng  ã    Þký  îp ®ång. c gi¸tr   h   .. . . ngµy.. . . h . . n   . . .   . . t ¸ng. . . ¨m199... Gi¸m  c  µ   Êt  ®è Nh xu b¶n  
 13. 13 M É u  s è  7 (*) T ê  khai n é p  lu  c hi Ó u   Ê n  p h È m  ® è i víi c¸c  ¬   ë  in cs C¬   ë  s in: §Þa  chØ: §iÖn  ¹i tho : T ê  k hai n é p  lu  c hi Ó u  Ê n  p h È m 1.Tªn  n  È m   Êtb¶n  È m):   Ê ph (xu   ph 2.Khu«n    khæ   n  È m: Ê ph 3.Sè    trangvµ  ô    ph b¶n: 4.Tªn  ¬    c quan  Æt  ® in: 5.Sè îng in:  l  6.Sè  îp ®ång    h  in: 7.Ngµy  Æt    ® in: 8.Ngµy    giao Ên  È m:   ph 9.Ngµy  ép u  Óu:   n l chi 10.C¬     quan  Ën u  Óu: nh l chi .. . .Ngµy. . . h . . ¨m19... .. . . t ¸ng. . n     Ng êi® øng     khai (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d X¸c  Ën  ña  nh c c¬ quan  Ën  nh l chiÓu   u    (*)  Tõ   ngµy   15­ 1998   thùc   hiÖn   theo   Quy Õt   ®Þnh   sè   8­ 01/1998/Q§/BVHTT  µy  7­ ng 30­ 1998  ña  é  c B V¨n    ho¸­Th«ng  tin
 14. 14 M É u  s è  8 (*)  M É u  tê khai n é p  lu  c hi Ó u  xu Ê t b ¶ n p h È m  ® è i víi h µ  xu Ê t b ¶ n  n Nhµ   Êtb¶n: xu   §Þa  chØ: T ê  k h ai lu  c hi Ó u  x u Ê t b ¶ n  p h È m   1.Tªn  Êtb¶n  È m   ép u  Óu:   xu   ph n l chi 2.Tªn      t¸cgi¶: 3.Trêng  îp s¸ch dÞch:   h    ­Tªn      êidÞch:   t¸cgi¶:Ng   ­Tªn    È m   èc:   t¸cph g ­T¸c phÈ m   ña  ícnµo:    c n  ­D Þch  õng«n  ÷  ícnµo:   t  ng n   ­Tªn  µ  Êtb¶n  µ    nh xu   v n¨m  Êtb¶n  ña    È m   ïng ®Ó   Þch: xu   c t¸cph d d 4.Sè    trangvµ  ô    ph b¶n: 5.Sè  tùcña  Çn  Êtb¶n:   thø    l xu   6. Sè   Êy  Êp  Ën  ¨ng  ý  Õ   ¹ch  Êt b¶n    gi ch nh ® k k ho xu   (hoÆc  è  Êy  Ðp  s gi ph xuÊtb¶n).   7.Sè îng b¶n   l  in: 8.Int¹ c¬  ë        s in: i 9.§Þa    chØ  ña  ¬  ë  c c s in: 10.Ngµy  ép u  Óu:   n l chi C¬   quan  Ën u  Óu..   µy.. .th¸ng..  nh l chi .ng . . . .n¨m...  ∙  Ën    µy.. . . .® nh ®ñ ng . .. (Ký    µ  ng  Êu)                          êi® øng  tªnv ®ã d                         Ng   khai (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d
 15. 15 (*)  Tõ   ngµy   15­ 1998   thùc   hiÖn   theo   Quy Õt   ®Þnh   sè   8­ 01/1998/Q§/BVHTT  µy  7­ ng 30­ 1998  ña  é  c B V¨n    ho¸­Th«ng    tin.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2