intTypePromotion=1

Thông tư 39/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
55
lượt xem
4
download

Thông tư 39/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 39/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính đối với doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại các đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 39/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  39/2003/TT­B T C  n g µ y   BT s 29 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò   vi Ö c h ë n g  d É n  c ¬  ch Õ   µi h Ý n h  ® è i víi c¸c  t  c   d o a n h  n g hi Ö p  v Ë n  t¶i µ n h  kh¸ch  n g   é n g    h c« c b» n g  xe b u ý t t¹ic¸c ® «  th Þ   C¨n  c¸cLuËt thuÕ  Ön  µnh; cø      hi h C¨n  NghÞ   Õt  è  cø  quy s 13/2002/NQ­CP   µy  th¸ng 11  ng 19    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  Ò       ph v c¸c gi¶iph¸p  Òm   Õ     ki ch gia t¨ng vµ  Õn  í gi¶m  Çn    ¹n    ti t i   d tain giao th«ng  µ  nt¾c    v ï  giao th«ng;   C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 56/CP  µy  ng 02/10/1996  ña  Ýnh   ñ   Ò   c Ch ph v doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch; Ý §Ó  khuyÕn  Ých  µ  ¹o ®iÒu  Ön  kh v t  ki cho   c¸c doanh nghiÖp  ¹t®éng   ho   trong lÜnh  ùc  Ën    µnh    v v t¶ih kh¸ch c«ng  éng    c b»ng  buýtt¹ c¸c ®«  Þ,Bé   xe    i   th     TµichÝnh  íng dÉn      h  nh sau: I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:  N 1. §èi t ng  dông     î ¸p  Th«ng  nµy  µ c¸c doanh  t l    nghiÖp  éc  äi  µnh  thu m th phÇn  kinh tÕ    tham    Ën    µnh  gia v t¶ih kh¸ch c«ng  éng    c b»ng  buýtt¹    «   xe   i ® c¸c thÞ  bao  å m: g ­Doanh    nghiÖp  µ  íc(DNNN),gå m: nh n     + DNNN   ¹t®éng  ho   c«ng  ch  Ën    µnh  Ý v t¶ih kh¸ch c«ng  éng  c b»ng    xe buýt. +  é   Ën  B ph DNNN   ¹t®éng  ho   c«ng  ch  Ën    µnh  Ý v t¶ih kh¸ch c«ng  éng  c b»ng  buýt. xe  + DNNN   ¹t®éng  ho   kinh doanh  ã  c tham gia  Ën    µnh  v t¶ih kh¸ch c«ng  céng  b»ng  buýt. xe  ­ C¸c  ¹  ×nh  lo ih doanh nghiÖp  kh¸c tham    gia  Ën    µnh  v t¶ih kh¸ch c«ng  céng  b»ng  buýt nh: Hîp      Ën  , xe     t¸cx∙ v t¶i C«ng    ªndoanh, C«ng    ty li     ty tr¸ch   nhiÖ m  ÷u  ¹n,C«ng      Çn... hh  tycæ ph 2. DNNN,  DNNN   ¹t ®éng  ho   c«ng  ch  Ën    µnh  Ý v t¶ih kh¸ch c«ng  éng  c b»ng  buýt® îc thùc hiÖn  xe       theo    nh  ¹  qui®Þ tiTh«ng   è  TC/TCDN   µy  t s 06  ng 24/12/1997  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  Õ     c BT  h d ch ®é qu¶n  ý tµichÝnh  i  íi l    ®è v   doanh nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  µ    nh  ¹ Th«ng   µy. Ý v qui®Þ t  i tn 3. C¸c    doanh nghiÖp  Ën    µnh  v t¶ih kh¸ch c«ng  éng    c b»ng  buýtcã    xe    tæ chøc  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt kinh doanh  xu     kh¸cth× ph¶ih¹ch to¸nriªngdoanh thu,              chi phÝ,  Õt    k qu¶  kinh doanh, thùc  Ön    hi nghÜa  ô  ép  ©n   v n Ng s¸ch  µ   íc Nh n   theo qui®Þnh.    4. C¸c    doanh  nghiÖp  ¹t®éng  Ën    µnh  ho   v t¶ih kh¸ch c«ng  éng    c b»ng    xe buýt® îchëng    Ýnh     c¸c ch s¸ch  ®∙ivÒ   ép  Òn thuª®Êt,phÝ  Çu  êng  é, u    n ti       c® b 
  2. 2 lÖ  Ý   Õn     ph b b∙itheo    nh   Ön  µnh  µ  Õt  nh   ña  ¬  qui ®Þ hi h v quy ®Þ c c quan  ã  c thÈm  Òn. quy II­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó   N A­ § Ç u  t, qu¶n lý µ  s ö d ô ng v è n, tµi  v  s¶n: 1. Doanh    nghiÖp  µ   íc ® îc giao  Öm   ô  ¹t®éng  Nh n     nhi v ho   c«ng  ch  Ën  Ýv t¶ihµnh    kh¸ch c«ng  éng  ¹    «  Þ  ã    c t i ® th c tr¸chnhiÖ m   ë     µ      Õ   c¸c   m sæ v ghisæ k to¸ntheo  âichÝnh    µn  é  µis¶n  µ  èn  Ön  ã    d  x¸cto b t   v v hi c theo  Õ     ¹ch to¸n ch ®é h     kÕ   to¸n,thèng    Ön  µnh    ùc hiÖn  Ö m  ô  Ën    µnh    kª hi h ®Ó th   nhi v v t¶ih kh¸ch c«ng    céng  b»ng  buýt. xe  §èi víic¸c DNNN   ã  é  Ën  ¹t®éng       c b ph ho   c«ng  ch  Ën    µnh  Ý v t¶ih kh¸ch  c«ng  éng  c b»ng  buýtth× bé  Ën  µy  xe      ph n ph¶itæ   chøc  ¹ch to¸nriªng. h   2. C¸c    doanh nghiÖp  µ   íc vµ  Nh n   doanh  nghiÖp  éc    µnh  Çn  thu c¸c th ph kinh tÕ    kh¸ctù®Ç u    µis¶n       tt   ®Ó tham    ¹t®éng  Ën    µnh  gia ho   v t¶i h kh¸ch c«ng    céng  ¹    «  Þ  îchëng    ®∙i®Ç u    t i ® th ®   c¸c c¸c u    ttheo  Ët khuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç t trong níc(söa  æi) sè     ®   03/1998/QH10  µ  îchç  î   Êt sau  u    v ®   tr  i l∙su   ®Ç ttheo  ­h íng dÉn  ¹    tiTh«ng   è  ts 51/2001/TT­ BTC   µy  ng 28/6/2001  ña  é   µi chÝnh  ­ c BT  h íng dÉn  ùc hiÖn    th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 58/2001/Q§­ TTg  µy  ng 24/4/2001  ña  ñ  c Th t ng  Ýnh  ñ  Ò   ç  îl∙ suÊt sau  u     Õu  í Ch ph v h tr    i   ®Ç t (n doanh nghiÖp  ùc  Ön  th hi vay  èn    u  ). v ®Ó ®Ç t B­ K Õ t qu¶ tµi Ý nh v µ x ö lý Õ t qu¶ tµi ch Ý nh:  ch  k   1. Doanh    thu  ¹t®éng  ho   c«ng  ch  Ën    µnh  Ý v t¶ih kh¸ch c«ng  éng  c b»ng  xe  ýtt¹ c¸c®«  Þ: bu       th i 1.1.§èi víiDNNN   ¹t®éng       ho   c«ng  ch  Ý hoÆc   é  Ën  ¹t®éng  b ph ho   c«ng  Ých  ña  c DNNN,  doanh    thu bao  å m: g ­Doanh      Р buýt(gåm  Рît vР Õn,vР ªntuyÕn).   thu b¸n v xe    v l , tuy   li     ­Trîgi¸cña  µ   íc;     Nh n 1.2.§èivíi      doanh  nghiÖp  éc c¸c thµnh  Çn  thu     ph kinh tÕ    kh¸c,doanh      thu bao  å m: g ­Doanh      Р buýt(vРît vР Õn).   thu b¸n v xe    l , tuy   ­Gi¸trÞhîp ®ång       mua  s¶n  È m   ph c«ng  ch. Ý Gi¸ vÐ   buýt do    xe    UBND  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng    ¬ qui ®Þnh. 2. Chi phÝ   ¹t®éng     ho   c«ng  ch  Ën    µnh  Ý v t¶ih kh¸ch c«ng  éng    c b»ng    xe buýt: Chi  Ý   ¹t®éng  Ën    µnh  ph ho   v t¶ih kh¸ch c«ng  éng  ña  c c doanh  nghiÖp  vËn    µnh  t¶ih kh¸ch c«ng  éng  c b»ng  buýt lµ nh÷ng  xe     kho¶n    Ý   îp  ý, chiph h l   hîp lÖ    theo    nh  ¹ Th«ng   è  qui®Þ t i ts 18/2002/TT­ BTC   µy  ng 20/02/2002 cña  é     B
  3. 3 Tµi Ch Ýnh  íng  Én    µnh    h d thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/2001/N§­   µy  CP ng 4/6/2001  cña ChÝnh  phñ  vµ  NghÞ  ®Þnh  sè  30/1998/N§­  ngµy 13/5/1998 cña  CP ChÝnh  ñ    nh    Õtthi µnh  Ët thuÕ    Ëp  ph qui®Þ chiti     h Lu   thu nh doanh nghiÖp. § Ó   ïhîp víi ùc tÕ  ña  ¹t®éng  Ën    µnh  ph       th   c ho   v t¶i h kh¸ch c«ng  éng    c b»ng  xe  ýt, ét  è  bu   m s kho¶n    Ý  îcqui®Þnh    chiph ®     nh sau: a.Chi phÝ  Òn l ng  µ       ti  ¬ v c¸ckho¶n  ô  Êp  ã  Ýnh  Êtl ng: ph c c t ch  ¬ +  Òn ¬ng  Ti l trongc¸cdoanh     nghiÖp  µ  íc® îcx¸c®Þnh    nh n       nh sau: ­  ¬ng  ¬  L c b¶n: X¸c  nh     ®Þ theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 26/CP  µy  ng 23/5/1993   cña  Ýnh  ñ    nh   ¹m  êichÕ     Òn  ¬ng  íi trong  Ch ph qui ®Þ t th   ®é ti l m  c¸c doanh  nghiÖp; NghÞ   nh  è    ®Þ s 28/CP  µy  ng 28/3/1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   æi  íi c Ch ph v ® m  tiÒn l ng,thu nhËp   ¬     trong c¸cdoanh     nghiÖp  µ   íc;NghÞ   nh  è  Nh n   ®Þ s 03/2003/ N§­CP   µy  ng 15/1/2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  iÒu  c Ch ph v vi ® chØnh  Òn ¬ng, trî ti l    cÊp    éivµ  æi  íim ét  íc c¬  Õ   x∙ h   ® m  b   ch qu¶n  ýtiÒn ¬ng  µ    l  l v c¸c Th«ng   íng th   dÉn    c¸cNghÞ   nh    ña  é  ®Þ trªnc B Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh vµ  héi.   X∙  ­ C¸c kho¶n  ô  Êp  å m:  Ö   è  iÒu  ph c g h s® chØnh  t¨ng thªm  Òn ¬ng  èi   ti l t  thiÓu,phô  Êp  c  ¹i, ô  Êp u  ng, phô  Êp    c ®é h   ph c l ®é   c tr¸chnhiÖ m   îcx¸c ®Þnh     ®   theo híng dÉn  ña  é      c B Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh vµ    éi.   X∙ h Së  Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh  héic¸c tØnh, thµnh  è  ã  X∙        ph c tr¸chnhiÖ m   ­   h íng dÉn      c¸cdoanh  nghiÖp  ùc hiÖn. th   +  èi víidoanh  §   nghiÖp  éc    µnh  Çn  thu c¸c th ph kinh  Õ  t kh¸c:thùc  Ön    hi theo    nh  ña  µ   íc¸p dông  qui®Þ c Nh n     cho  õng  ¹  ×nh  t lo ih doanh  nghiÖp  µ  îc v®  vËn  ông      nh  Ò   Òn ¬ng    i  íiDNNN   d c¸c qui ®Þ v ti l nh ®è v   trong lËp  ù    d to¸n chi    phÝ s¶n  È m   ph c«ng  ch. Ý b.  Ých  Êu  Tr kh hao TSC§:  µi  T s¶n  è  nh   µ xe  ýt vËn    µnh  c ®Þ l   bu   t¶ih kh¸ch c«ng  éng  îctrÝch khÊu    c ®    hao  ¬  c b¶n  theo  c«ng  Êt sö  ông  ùc tÕ  su   d th   cña  buýt (theo  xe  ¹t®éng)  ng  xe    ca  ho   nh kh«ng  îtqu¸  v  møc   Êu  kh hao    qui ®Þnh   ¹  t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 166/1999/Q§­ BTC   µy  ng 30/12/1999  ña  é   ëng  c B tr Bé  µichÝnh. T  c.Chi söa  ÷a  íntµis¶n  è  nh:    ch l     c ®Þ §èi víiTSC§   µ xe  ýt vËn    µnh     l   bu   t¶ih kh¸ch c«ng  éng  µnh    c h n¨m doanh  nghiÖp  îc trÝch  íc chiphÝ   öa  ÷a  ínTSC§,  Ých  íc chiphÝ   ®  tr     s ch l   tr tr     s¨m  èp l  theo  nh  ®Þ møc   c¬  do  quan  ã  Èm   Òn  c th quy ban  µnh  µo    µnh  µ  îc h v gi¸th v®  ®Ó   ¹ sè    Ò   Ých tr cchiphÝ  öa  ÷a  ínxe  ýttrong n¨m  µichÝnh    l   d v tr   í     i s ch l   bu     t  khi quyÕt to¸n®Ó   ùc hiÖn  öa  ÷a  íntµis¶n      th   s ch l     theo ®Þnh  ú.   k d. Chi  Ý     ph qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp bao  å m   chi phÝ   g c¶    cho ban  iÒu  ® hµnh,gi¸m    ¹t®éng  buýtvµ    s¸tho   xe    cho  é  b m¸y  qu¶n  ýcña  l  doanh  nghiÖp. e. C¸c    kho¶n    chikh¸c cã  ªnquan  :chimua  n    li   nh     Ê chØ  Р buýt),   (v xe    chi mua  b¶o  Ó m   hi tr¸chnhiÖ m  ©n  ù,b¶o  Ó m   µnh    d s  hi h kh¸ch vµ      Ý    c¸cchiph kh¸c   cã  ªnquan  n   ¹t®éng  Ën    µnh  li   ®Õ ho   v t¶ih kh¸ch c«ng  éng    c b»ng  buýttheo  xe    qui®Þnh.   3.Xö  ýkÕt    l  qu¶  µi Ýnh: t  ch 3.1.C¸c    doanh  nghiÖp  Ën    µnh  v t¶ih kh¸ch c«ng  éng    c b»ng  buýt® îc xe     sö  ông  d doanh    ¹t®éng  thu ho   c«ng  ch  Ën    µnh  Ý v t¶ih kh¸ch c«ng  éng    ï   c ®Ó b   ®¾ p     Ý   ña  ¹t ®éng  Ën    µnh  chi ph c ho   v t¶ih kh¸ch c«ng  éng  c b»ng  buýt, xe   
  4. 4 thuÕ  µ    v c¸c kho¶n  ph¶inép    NSNN   theo    nh  ña  qui®Þ c ph¸p  Ët(trõthuÕ    lu     thu nhËp doanh  nghiÖp). 3.2.Ho¹t®éng  Ën    µnh      v t¶ih kh¸ch c«ng  éng    c b»ng  buýtt¹ c¸c®«  Þ  xe        th i thuéc ®èi t ng kh«ng  Þu  Õ    Þgiat¨ng.    î   ch thu gi¸tr     3.3.Kho¶n  Önh  Öch    ính¬n    Õu  ã) cña      ch l thu l   chi(n c   c¸c doanh nghiÖp  vËn    µnh  t¶ih kh¸ch c«ng  éng    c b»ng  buýt® îcxö  ýnh  xe      l   sau: a.Nép  Õ    Ëp    thu thu nh doanh  nghiÖp  theo luËt®Þnh.    b. Trõ      c¸c kho¶n    Ý  îp lÖ  a  îctrõkhix¸c®Þnh    Ëp  Þu  chiph h   ch ®         thu nh ch thuÕ  theo quy  nh.   ®Þ c.Ph Çn  înhuËn    l  i cßn  ¹® îcxö  ýnh  l     l   sau: i ­  èi víidoanh  §   nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     c«ng  ch: §îc trÝch  Ëp    Ý   l c¸c quü theo qui®Þnh  Ön  µnh     hi h (Th«ng   è  TC/TCDN   µy  ts 06  ng 24/02/1997 cña    Bé  µichÝnh). T  ­  èi víidoanh  §   nghiÖp  éc  thu c¸c  µnh  Çn  th ph kinh  Õ  t kh¸c:thùc  Ön    hi ph©n  èi thu  Ëp  ph   nh theo    nh  Ön  µnh  ña  µ   íc ¸p  ông  i  íi qui ®Þ hi h c Nh n   d ®è v   tõng lo¹ h×nh     i doanh  nghiÖp. C­ L Ë p  d ù  to¸n chi ph Ý  v µ thanh to¸n s¶n ph È m  c«ng Ý ch 1. LËp  ù      Ý  ùc hiÖn  Ën    µnh    d to¸nchiph th   v t¶ih kh¸ch c«ng  éng    c b»ng    xe buýt: 1.1.C¨n  ®Þnh    cø  møc kinh tÕ  ü  Ëtchuyªn ngµnh  Bé    k thu     do  Giao  th«ng  vËn    t¶iban  µnh,Së   h   Giao  th«ng  Ën    V t¶i(hoÆc  ë   S Giao  th«ng C«ng  Ýnh) ch   tæ  chøc  nghiªn cøu  ©y  ùng    ¹  nh     x d c¸c lo i®Þ møc   ï hîp    ×nh  ph   ®Ó tr UBND   tØnh,thµnh  è    ph ban  µnh  nh  h ®Þ møc  kinh tÕ  ü  Ëtcho  ¹t®éng  buýt   k thu   ho   xe    trªn®Þa  µn    b tØnh,thµnh  è.   ph 1.2.C¨n  ®Þnh    cø  møc  kinh tÕ  ü  Ëtcña  ¹t®éng  buýtdo    k thu   ho   xe    UBND   tØnh, thµnh  è    ph ban  µnh  µ  h v c¨n  c¸c  cø  kho¶n  ôc     Ý   îp  ý nªu    m chi ph h l   ë ®iÓ m     Çn  m ôc    ña  2, ph B,  IIc Th«ng    µy, Së   t n   Giao  th«ng  Ën    v t¶i(hoÆc  ë  S Giao  th«ng c«ng  Ýnh) vµ  ë   µi chÝnh  Ët    a   ¬ng  Ëp  ù      ch   ST  V gi¸®Þ ph l d to¸nchi phÝ   ùc hiÖn  ¹t®éng  Ën    µnh  th   ho   v t¶ih kh¸ch c«ng  éng    c theo n¨m  ùc hiÖn  th   hoÆc   theo  Õn  ùc hiÖn  tuy th   cho  õng  t doanh  nghiÖp, tr×nh  ñ   Þch    Ch t UBND   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    Öt  µc¬  ë    ùc hiÖn  î     ph tr     ¬ phª duy l   s ®Ó th   tr  gi¸ hoÆc   ý  Õt  îp ®ång  µ  kk h  v thanh  Õt to¸nchiphÝ  quy       trong tr ng  îp ® Æt  µng   ê h   h hoÆc   u   Çu  ùc  Ön  ¹t ®éng  ®Ê th th hi ho   c«ng  ch  Ën    µnh  Ý v t¶ih kh¸ch  c«ng  céng. 2.Thanh      to¸ns¶n  È m   ph c«ng  ch: Ý 2.1.Nhµ   íctrî   n   gi¸: §èi víic¸c     doanh nghiÖp  µ   íc ho¹t ®éng  Nh n     c«ng  ch  Ý hay  é   Ën  b ph doanh  nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  Ën    µnh  Ý v t¶ih kh¸ch c«ng  éng  c b»ng  buýtn Õu  ã  xe    c doanh      Р buýtkh«ng    ïd ¾p    Ý  ¹t thu b¸n v xe    ®ñ b   chiph ho   ®éng  c«ng  ch  × ® îcUBND   Ý th     tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  î   õ   ph tr     ¬ tr  t   gi¸ Ng ©n  s¸ch  µ  íc ®Þa   ¬ng. Møc   îgi¸hµng  nh n   ph   tr    n¨m  ¶m   ® b¶o  ï ®¾ p     b  c¸c
  5. 5 kho¶n    Ý  îp lý® îcqui®Þnh  ¹ ®iÓ m   m ôc  Ph Çn    ña  chiph h         t  i 2  B,  IIc Th«ng   µy  tn vµ  Õ     µ   íchiÖn  µnh. ch ®é Nh n   h Ng ©n  s¸ch  µ   íc ®Þa   ¬ng  ¶m   nh n   ph ® b¶o  Êp    quü  c ®ñ 2  khen  ëng, th   phóc  î b»ng  th¸ng ¬ng  ùc  Õ  li  2  l th t cho  êi lao  éng  ng   d trong doanh nghiÖp  hoÆc   é  Ën  b ph doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  Ën    µnh  Ý v t¶i h kh¸ch  c«ng  éng  c b»ng  buýt. xe  2.2.Mua    s¶n  È m   ph c«ng  ch: Ý §èi víic¸c     doanh  nghiÖp  µ   íc vµ  Nh n   doanh  nghiÖp  éc  thu c¸c  µnh  th phÇn  kinh tÕ    kh¸c ® îc Nhµ   íc ® Æt      n  mua  s¶n  È m   ph c«ng  ch  Ën    µnh  Ý v t¶ih kh¸ch c«ng  éng:   c ViÖc  Æt   µng  ® h mua   s¶n  È m   ph c«ng  ch  îc th«ng  Ý ®  qua c¸c quyÕt  ®Þnh  ña  c UBND   tØnh, thµnh  è  µ  ã  Ó  û  Òn    ph v c th u quy cho  ë   S Giao  th«ng  VËn    t¶i(hoÆc  ë   S Giao  th«ng c«ng  Ýnh)  a   ¬ng  ý  Õt  îp  ng  íi ch ®Þ ph k k h ®é v  doanh nghiÖp  ùc hiÖn  ¹t®éng  th   ho   c«ng  ch. ViÖc  ý  Õt  îp ®ång  îctiÕn Ý  kk h  ®    hµnh  íckhidoanh  tr     nghiÖp  ùc hiÖn  ¹t®éng  th   ho   c«ng  ch. Ý Trêng  îp trªn®Þa  µn  µnh  è  ã  Òu  h    b th ph c nhi doanh  nghiÖp  ïng ®¨ng  ý  c  k tham    Ën    µnh  gia v t¶ih kh¸ch c«ng  éng    c b»ng  buýtth×  chøc  u   Çu  xe    tæ  ®Ê th theo qui®Þnh  Ön  µnh  ña  µ   ícvÒ   chøc  u  Çu.    hi h c Nh n   tæ  ®Ê th C¨n  vµo  cø  yªu  Çu  ña  êi ® Æt   µng  c c ng   h s¶n  È m   ph c«ng  ch, khèil ng Ý   î   dÞch  ô  doanh  v do  nghiÖp  cung  Êp  µ  ù  c v d to¸n chi phÝ   ∙  Ëp,gi¸trÞ hîp    ®l        ®ång  µ phÇn  l  chªnh  Öch  ÷a  l gi doanh  thu b¸n  Ð   µ    Ý   ña  ¹t®éng  v v chiph c ho   cung  øng  Þch  ô  d v c«ng  ch, cã    Ý   l∙ cho i doanh  nghiÖp  ùc  Ön  ¹t®éng  th hi ho   c«ng  ch. Nhµ   íc kh«ng  ï lçtrong tr ng  îp  Ý  n  b      ê h doanh  nghiÖp  ùc hiÖn  Ën  th   v t¶i µnh    h kh¸ch c«ng  éng    c theo  îp ®ång  ã    h  c c¸ckho¶n    thu kh«ng    ®ñ trang tr¶i    c¸c kho¶n    Ý. Trêng  îp  ã    ×  dông    chiph   h c l∙ th ¸p  i theo quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti ® 3.3, m ôc  phÇn    ña  B  IIc Th«ng   µy. tn C¸c doanh nghiÖp  ùc  Ön  Ën    µnh  th hi v t¶ih kh¸ch c«ng  éng  c b»ng    xe buýtcã    tr¸chnhiÖm     cung øng  Þch  ô  d v c«ng  ch  Ý theo  chØ    Õ   ¹ch ® Æt   tiªuk ho   hµng,thùc hiÖn  ng      ®ó cam   Õt  Ò   è îng,chÊt l ng vµ  ®óng    Ð... do  k vsl    î   b¸n  gi¸v   . UBND  tØnh,thµnh  è    ph quy  nh. ®Þ 3. Nguån    kinh phÝ     î   µ    ®Ó tr  v mua   gi¸ s¶n  È m   ph c«ng  ch  Ën    µnh  Ý v t¶ih kh¸ch c«ng  éng  Ng ©n     c do  s¸ch  µ   íc tØnh, thµnh  è  ¶m   Nh n     ph ® b¶o theo    quy ®Þnh  ña  Ët Ng ©n  c Lu   s¸ch Nhµ   íc.   n ViÖc  Êp  c ph¸t,  thanh    to¸ns¶n  È m   ph c«ng  ch  Ën    µnh  Ý v t¶ih kh¸ch c«ng    céng  b»ng  buýt® îcSë  µichÝnh  Ët    a  ¬ng  ùc hiÖn  xe      T  V gi¸®Þ ph th   th«ng    qua h Ö   èng  th Kho  ¹c  µ   íc theo  b Nh n   quy  nh  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  Õ   ®Þ c BT  h d ch ®é  qu¶n  ý, Êp  l  c ph¸t,   thanh      to¸nc¸c kh¶n    ©n  ching s¸ch Nhµ   ícqua    n  Kho  ¹c b  Nhµ   íc. n D. Q u y Õ t to¸n µi Ý nh v µ  ki Ó m  tra Õ    t  ch  k to¸n ho¹t ® é n g     v Ë n   h µ nh kh¸ch  t¶i c«ng c é ng b»ng xe bu ýt  t¹i  c¸c doanh nghi Ö p: 1.LËp      µi Ýnh:   b¸o c¸o t   ch Hµng  ý, n¨m  qu   doanh nghiÖp  ùc hiÖn  Ën    µnh  th   v t¶ih kh¸ch c«ng  éng    c b»ng  buýtcã  xe    tr¸chnhiÖ m   Ëp  Õt    µichÝnh  Çn  ¹t®éng    l quy to¸nt   ph ho   c«ng 
  6. 6 Ých  ïng  íib¸o    µichÝnh  ña  c v  c¸o t   c doanh  nghiÖp  theo quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h   Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   ícNhµ   ícvµ    tr   n   ph¸p  ËtvÒ   lu   tÝnh  Ýnh    ch x¸c,trung thùc cña      µichÝnh.     b¸o c¸o t   ­Quy Õt    µichÝnh  Çn  ¹t®éng    to¸nt   ph ho   c«ng  ch  öiSë  Ý g   Giao  th«ng  Ën  v t¶i(hoÆc  ë     S Giao  th«ng c«ng  Ýnh),Së   µi chÝnh  Ët gi¸,Côc  Õ    ch   T  v    thu c¸c tØnh,thµnh  è    ph theo quy  nh.   ®Þ ­Thêigian göiquyÕt to¸ntheo quy  nh  Ön  µnh.             ®Þ hi h 2.KiÓ m     c¸o tµichÝnh:   trab¸o      ­ §èivíi      doanh nghiÖp  µ   íc:Hµng  Nh n   n¨m, Së  µichÝnh  Ët    ïng víi   T  V gi¸c     Së  Giao  th«ng  Ën    v t¶i(hoÆc   ë   S Giao  th«ng c«ng  Ýnh)  ch ph¶i tiÕn  µnh    h kiÓm    Õt    Çn  ¹t®éng  traquy to¸nph ho   c«ng  ch  Ën    µnh  Ý v t¶ih kh¸ch c«ng  éng    c cña  doanh  nghiÖp    Ëp  ®Ó l Biªnb¶n  î     tr  s¶n  È m   gi¸ ph c«ng  ch  Ý trong n¨m      cho doanh  nghiÖp. ­ §èi víidoanh       nghiÖp  éc    µnh  Çn  thu c¸c th ph kinh  Õ  t kh¸c do  ¬    c quan  thuÕ   a   ¬ng  Óm     ×nh  ×nh  ùc  Ön  ®Þ ph ki tra t h th hi nghÜa  ô  ép  ©n   vn Ng s¸ch  Nhµ   íccña  n  doanh nghiÖp. Doanh  nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖm   Êp  µnh    ch h c¸c  Õ     µichÝnh, kÕ   ch ®é t     to¸n,kû  Ëtthu nép  ©n    lu     ng s¸ch vµ  Ýnh  Ýnh     t ch x¸c,trung thùc cña  c¸o tµi     b¸o      chÝnh theo quy  nh.   ®Þ Nh÷ng    ¹m  Ò   Õ     Õ   viph v ch ®é k to¸n,chÕ     chitµichÝnh, chÕ       ®é thu        ®é thu  ép  ©n  n ng s¸ch vµ    Õ     µichÝnh    c¸c ch ®é t   kh¸c sÏ bÞ   ö  ¹thµnh  Ýnh,     x ph   ch   xö  ¹tkinhtÕ  ph     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1. Ngoµi nh÷ng      quy  nh  ®Þ riªng cho  ¹t®éng    ho   c«ng  ch  Ën    µnh  Ý v t¶ih kh¸ch c«ng  éng    c b»ng  buýtt¹ Th«ng   µy,doanh  xe     i tn   nghiÖp  tham    Ën    giav t¶i hµnh kh¸ch c«ng  éng    c b»ng  buýtt¹ c¸c®«  Þ  xe    i   th cßn    ph¶ithùc hiÖn          c¸cquy ®Þnh  kh¸ccña    ph¸p luËt®èi víi õng lo¹ h×nh         t  i   doanh  nghiÖp. 2. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh    tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  15  k t  ® c«ng  b¸o. Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  qu¸ tr       cv   ®Ò ngh UBND     c¸ctØnh,  thµnh  è, c¸c doanh  ph     nghiÖp ph¶n ¸nh  Þp  êivÒ   é   µi chÝnh  k th   B T   xem   Ðt, x  söa  æi  ® cho  ïhîp. ph  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2