Thông tư 39/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
57
lượt xem
2
download

Thông tư 39/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư 39/2004/tt-btc', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 39/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 39/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 11 tháng 5 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 39/2004/TT-BTC NGÀY 11THÁNG 5 NĂM 2004 HƯ NG D N TRÌNH T , TH T C VÀ X LÝ TÀI CHÍNH I V I HO T NG MUA, BÁN, BÀN GIAO, TI P NH N, X LÝ N VÀ TÀI S N T N NG C A DOANH NGHI P Căn c Ngh nh s 69/2002/N -CP ngày 12/7/2002 c a Chính ph v qu n lý và x lý n t n ng c a doanh nghi p nhà nư c. Căn c Quy t nh s 109/2003/Q -TTg ngày 5/6/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Công ty mua, bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p. Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph v qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Tài chính. B Tài chính hư ng d n trình t , th t c và x lý tài chính i v i ho t ng mua, bán, bàn giao, ti p nh n, x lý n và tài s n t n ng c a doanh nghi p như sau: Ph n th nh t: QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi áp d ng: Thông tư này hư ng d n trình t , th t c và x lý tài chính i v i các ho t ng: mua, bán, x lý n và tài s n t n ng c a các doanh nghi p, t ch c kinh t , cá nhân v i Công ty mua, bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p theo nguyên t c tho thu n; mua, bán, x lý n và tài s n t n ng theo ch nh c a Th tư ng Chính ph ; bàn giao, ti p nh n, x lý n và tài s n ã lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p khi th c hi n chuy n i s h u doanh nghi p nhà nư c. 2. i tư ng áp d ng: 2.1. Công ty mua, bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p thành l p theo Quy t nh s 109/2003/Q -TTg ngày 5/6/2003 c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i t t là Công ty mua, bán n ); 2.2. Các doanh nghi p, t ch c có n ph i thu, tài s n t n ng bán cho Công ty mua, bán n (ch n , ch tài s n); 2.3. Các doanh nghi p, t ch c kinh t mua n và tài s n t n ng c a Công ty mua, bán n ;
  2. 2.4. Các doanh nghi p, t ch c, cá nhân có n ph i tr (khách n ); 2.5. Các doanh nghi p, t ch c kinh t ang gi h n , tài s n lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p khi chuy n i s h u doanh nghi p nhà nư c. 3. Các thu t ng s d ng trong Thông tư này ư c hi u như sau: 3.1. "N t n ng" là các kho n n ph i thu, n ph i tr ã quá h n thanh toán nhưng chưa thu ư c, chưa tr ư c. 3.2. "Ch n " là các doanh nghi p, t ch c có n ph i thu. 3.3. "Khách n " là các doanh nghi p, t ch c, cá nhân có n ph i tr . 3.4. "Ch tài s n" là các doanh nghi p, t ch c có quy n s h u tài s n. 3.5. "Tài s n t n ng" là thành phNm, v t tư, hàng hoá, tài s n c nh thu c s h u c a doanh nghi p còn t n kho, ng nhưng doanh nghi p không có nhu c u s d ng. 3.6. "Mua, bán n , tài s n t n ng" là vi c ch n có n ph i thu, ch tài s n có tài s n t n ng bán cho Công ty mua, bán n . Công ty mua, bán n tr thành ch n m i c a khách n , ch s h u m i c a tài s n. 3.7. "Mua, bán n , tài s n t n ng theo ch nh" là vi c mua, bán n , tài s n t n ng theo ch nh c a Th tư ng Chính ph . 4. Công ty mua, bán n ư c quy n mua, bán, x lý các kho n n , tài s n t n ng bao g m c giá tr quy n s d ng t theo giá tho thu n và theo ch nh; có quy n bán các tài s n c m c , th ch p cho các kho n n Công ty mua, bán n ã mua bao g m c giá tr quy n s d ng t theo qui nh hi n hành. 5. Các doanh nghi p và t ch c thu c m i thành ph n kinh t ư c quy n mua, bán các kho n n và tài s n t n ng theo giá tho thu n cho Công ty mua bán n . 6. Khi H p ng mua, bán n , tài s n t n ng có hi u l c, các bên có quy n và nghĩa v như sau: - Toàn b quy n và nghĩa v c a ch n (bên bán n ), ch tài s n (bên bán tài s n) ư c chuy n giao cho Công ty mua, bán n . - Ch n , ch tài s n có trách nhi m chuy n giao y n , tài s n kèm theo h sơ, tài li u có liên quan theo úng qui nh c a h p ng và các qui nh pháp lu t hi n hành. ng th i có trách nhi m thông báo cho khách n bi t vi c chuy n i ch n i v i kho n n ã bán. - Công ty mua, bán n ư c k th a y các quy n và nghĩa v c a ch n iv i kho n n ã mua, có các quy n và nghĩa v c a ch tài s n i v i tài s n ã mua.
  3. - Khách n có trách nhi m th c hi n y nghĩa v tr n và các nghĩa v khác i v i Công ty mua, bán n (như: cung c p tài li u, thông tin liên quan n kho n n ). 7. i v i các kho n n và tài s n t n ng ã mua ho c n , tài s n t n ng ư c Nhà nư c giao x lý, Công ty mua, bán n ư c phép x lý theo các hình th c sau: thu n , bán tài s n m b o; cho thuê tài s n t n ng; s d ng n , tài s n t n ng góp v n c ph n, góp v n liên doanh, h p tác kinh doanh; bán n , tài s n t n ng; s a ch a, nâng c p tài s n t n ng bán, cho thuê, góp v n c ph n, góp v n liên doanh, h p tác kinh doanh; ho c các hình th c khác mà pháp lu t không c m. Trình t , th t c và thNm quy n x lý n và tài s n t n ng c a Công ty mua, bán n ư c B trư ng B Tài chính qui nh c th trong Quy ch qu n lý tài chính c a Công ty mua, bán n . 8. Ho t ng mua, bán n và tài s n t n ng ph i l p ch ng t theo qui nh hi n hành. 9. Bên mua n có trách nhi m theo dõi, h ch toán chi phí mua n và tài s n t n ng theo giá (bao g m giá mua n , giá mua tài s n t n ng ghi trên ch ng t , chi phí v n chuy n tài s n, chi phí s a ch a, nâng c p tài s n - n u có) và theo dõi giá tr n g c c a kho n n trên tài kho n ngo i b ng. 10. Các doanh nghi p, t ch c kinh t khi mua các kho n n và tài s n t n ng c a Công ty mua, bán n th c hi n theo giá c th trư ng b ng các hình th c tho thu n, u giá, u th u theo qui nh hi n hành. Trình t , th t c và x lý tài chính ư c áp d ng như i v i ho t ng bán n và tài s n t n ng c a Công ty mua, bán n . 11. Ho t ng mua, bán, thu h i, x lý n t n ng bao g m c bán tài s n c m c , th ch p thu h i n qui nh t i Thông tư này không thu c i tư ng ch u thu giá tr gia tăng. Ph n th hai QUI NNH C TH I. I V I HO T NG MUA, BÁN N VÀ TÀI S N T N NG THEO THO THU N 1. Trình t , th t c th c hi n mua, bán n và tài s n t n ng 1.1. Công ty mua, bán n , các ch n có n t n ng ch ng ti p c n tìm hi u nhu c u mua, bán n . Khi có nhu c u bán n , ch n cung c p cho Công ty mua, bán n tài li u liên quan n kho n n . 1.2. Vi c mua, bán n ư c th c hi n trên cơ s h p ng ký k t gi a hai bên. 1.3. Vi c mua, bán n và tài s n t n ng theo giá c th trư ng b ng các phương th c tho thu n, u th u, u giá theo qui nh hi n hành. 2. X lý tài chính i v i ho t ng mua, bán, x lý n
  4. 2.1. i v i Công ty mua, bán n : Kho n n ã mua ư c coi như m t lo i hàng hoá c bi t. Doanh thu, chi phí, k t qu kinh doanh liên quan n ho t ng mua, bán n ư c quy nh trong Quy ch tài chính c a Công ty mua bán n . 2.2. i v i bên bán n a. Trư ng h p kho n n bán là kho n n ph i thu không có kh năng thu h i mà ch n ã x lý theo qui nh c a Nhà nư c và ang theo dõi t i tài kho n ngoài b ng cân i k toán thì s ti n thu h i ư c t vi c bán kho n n này ư c tính vào thu nh p khác c a bên bán. b. Trư ng h p kho n n bán là kho n n ang theo dõi trong b ng Cân i k toán (n i b ng) thì s ti n bán kho n n không tính vào doanh thu ho c thu nh p khác c a bên bán n mà ghi gi m kho n ph i thu tương ng. Chênh l ch gi a s ti n thu ư c khi bán n v i giá tr kho n n ghi trên s k toán ư c bù p b ng các ngu n theo th t sau ây: - D phòng kho n ph i thu khó òi ho c d phòng r i ro ( i v i t ch c tín d ng). - N u ngu n d phòng các kho n ph i thu khó òi ho c d phòng r i ro không bù p, thì ph n còn thi u ư c h ch toán vào chi phí ho t ng kinh doanh. + i v i doanh nghi p nhà nư c: Trư ng h p h ch toán vào chi phí ho t ng kinh doanh trong 02 (hai) năm liên ti p mà doanh nghi p b l không có kh năng bù p và doanh nghi p không thu c trư ng h p ph i gi i th , phá s n thì doanh nghi p l p h sơ báo cáo cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét, quy t nh gi m v n Nhà nư c t i doanh nghi p theo qui nh hi n hành. + i v i doanh nghi p nhà nư c ang th c hi n chuy n i s h u: Trư ng h p tính vào chi phí kinh doanh b l thì ư c tr vào ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p trư c khi chuy n i tương ng v i ph n l . 2.3. i v i khách n Sau khi th c hi n xong vi c thanh toán n , trư ng h p s ti n th c tr ư c Công ty mua bán n ch p nh n th p hơn giá tr kho n n h ch toán trên s k toán thì kho n chênh l ch ư c h ch toán vào thu nh p khác. Trư ng h p giá tr th c t kho n n góp v n c ph n, góp v n liên doanh, h p tác kinh doanh ư c Công ty mua, bán n ch p nh n th p hơn giá tr kho n n theo s sách k toán thì kho n chênh l ch ư c h ch toán vào thu nh p khác. 3. X lý tài chính i v i ho t ng mua, bán tài s n t n ng 3.1. i v i Công ty mua, bán n :
  5. Tài s n ã mua ư c coi là hàng hoá. Doanh thu, chi phí, k t qu kinh doanh liên quan n ho t ng mua, bán tài s n ư c th c hi n theo qui nh t i Qui ch qu n lý tài chính c a Công ty mua, bán n . 3.2. i v i bên bán tài s n là doanh nghi p: - Doanh nghi p ư c như ng bán các tài s n không c n dùng, l c h u v k thu t thu h i v n s d ng cho m c ích kinh doanh có hi u qu hơn. Riêng i v i doanh nghi p Nhà nư c, thNm quy n quy t nh bán tài s n và qui trình như ng bán tài s n th c hi n theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c. - S ti n bán tài s n sau khi tr i chi phí như ng bán ph i hoàn l i v n (giá tr tài s n còn l i trên s k toán). Trư ng h p s ti n bán tài s n (sau khi tr chi phí như ng bán) l n hơn giá tr còn l i c a tài s n trên s k toán thì s chênh l ch ư c h ch toán vào thu nh p c a doanh nghi p. Trư ng h p ngư c l i, n u nh hơn thì s chênh l ch ư c h ch toán vào chi phí c a doanh nghi p. II. I V I HO T NG MUA, BÁN N VÀ TÀI S N T N NG THEO CH NNH 1. i tư ng ư c th c hi n bán các kho n n và tài s n t n ng theo ch nh 1.1. Các doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá, trư ng h p giá tr ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p không x lý l lu k và n không có kh năng thu h i ho c sau khi x lý gi m giá tr ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p mà giá tr còn l i không còn m b o m c v n Nhà nư c c n tham gia trong công ty c ph n theo phương án ư c duy t theo quy nh hi n hành. 1.2. Các doanh nghi p Nhà nư c c n gi l i là doanh nghi p 100% v n Nhà nư c theo án s p x p, i m i và phát tri n doanh nghi p ư c Th tư ng Chính ph phê duy t mà b thua l , không có kh năng thanh toán n , có các kho n n và tài s n t n ng phát sinh do các nguyên nhân sau ây: - Do th c hi n các quy t nh c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. - Do vi c thay i cơ ch , chính sách c a Nhà nư c tác ng tr c ti p n doanh nghi p. - Do các nguyên nhân khách quan, b t kh kháng khác như: thiên tai, d ch b nh. 1.3. Các i tư ng khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 2. Trình t , th t c mua, bán n và tài s n theo ch nh 2.1. Các doanh nghi p có các kho n n và tài s n t n ng thu c i tư ng quy nh t i i m 1, m c II, ph n th hai c a Thông tư này có trách nhi m l p h sơ liên quan n các kho n n và tài s n t n ng, bao g m: - T trình x lý n , tài s n t n ng: trong ó nêu rõ lý do ngh ư c bán n , tài s n t n ng theo ch nh.
  6. - Phương án kinh doanh có hi u qu ư c c p có thNm quy n duy t ( i v i trư ng h p 1.2 m c II). - Biên b n xác nh giá tr doanh nghi p trư c khi chuy n ic aH i ng xác nh giá tr doanh nghi p ( i v i trư ng h p 1.1 m c II). - Các tài li u liên quan n kho n n và tài s n t n ng như: quy t nh c a cơ quan có thNm quy n liên quan n kho n n , tài s n t n ng, H p ng kinh t , biên b n i chi u công n , gi y ch ng nh n quy n s d ng t - Báo cáo tài chính 03 năm g n nh t. 2.2. H sơ ư c g i n i di n ch s h u doanh nghi p (B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, H i ng qu n tr T ng công ty Nhà nư c), B Tài chính. 2.3. Trong th i h n 45 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, i di n ch s h u doanh nghi p ch trì cùng v i các cơ quan ch c năng có liên quan nh giá bán kho n n và tài s n t n ng và g i B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2.4. Căn c quy t nh mua n và tài s n theo ch nh, Công ty mua, bán n và các doanh nghi p có các kho n n và tài s n t n ng ký k t h p ng mua, bán n và tài s n theo qui nh. 2.5. Công ty mua, bán n có trách nhi m t ch c x lý n , tài s n t n ng mua ch nh theo phương th c tho thu n, u th u, u giá theo qui nh hi n hành và hư ng d n t i Quy ch tài chính c a Công ty. Các tài s n mua theo ch nh c n thi t ph i s a ch a, nâng c p nh m m c ích tăng giá tr và t o thu n l i cho vi c x lý tài s n t n ng thu h i v n, Công ty mua, bán n s d ng ngu n v n c a mình ti n hành s a ch a, nâng c p tài s n t n ng. i v i nh ng tài s n có giá tr s a ch a, nâng c p d ki n t 1 t ng tr lên, Công ty mua, bán n ph i xây d ng phương án s a ch a, nâng c p trình B Tài chính xem xét, quy t nh trư c khi th c hi n. Trư ng h p sau (02) hai năm k t th i i m mua, Công ty mua, bán n ã s d ng các bi n pháp, hình th c thu h i n , bán tài s n t n ng mà v n không thu h i ư c, không bán ư c thì Công ty mua, bán n có văn b n báo cáo B trư ng B Tài chính phương án x lý. 3. X lý tài chính i v i ho t ng mua, bán n và tài s n t n ng theo ch nh 3.1. i v i Công ty mua, bán n - Khi ti n hành mua n và tài s n t n ng theo ch nh, Công ty mua, ban n ư c B Tài chính c p ti n t ngu n chi phí c i cách doanh nghi p Nhà nư c : + Thanh toán cho bên bán theo giá c a phương án ch nh sau khi hai bên ký h p ng mua, bán.
  7. + Bù p chi phí ho t ng, ti p nh n, qu n lý các kho n n và tài s n t n ng b ng 1% tính trên giá tr kho n n , giá tr tài s n t n ng theo giá c a phương án ch nh. - Giá tr thu h i kho n n (do thu n t khách hàng, bán tài s n m b o ho c bán n ), bán tài s n t n ng ư c x lý như sau: + Bù p chi phí s a ch a, nâng c p tài s n (n u có) + Trích 10% s ti n n và tài s n thu h i ư c Công ty mua, bán n bù p chi phí nh giá, u giá (n u có) và khuy n khích x lý nhanh, hi u qu các kho n n và tài s n t n ng mua theo ch nh nh m thu h i v n cho Nhà nư c. + Ph n còn l i n p ngân sách Nhà nư c (ngu n chi phí c i cách doanh nghi p Nhà nư c). - Trư ng h p Công ty mua, bán n s d ng kho n n và tài s n t n ng chuy n thành v n góp c ph n, v n góp liên doanh, h p tác kinh doanh thì giá tr v n góp sau khi tr (-) chi phí s a ch a, nâng c p tài s n, chi phí nh giá (n u có), ư c ghi tăng v n ngân sách Nhà nư c c p cho ho t ng c a Công ty mua, bán n . - Hàng quý, Công ty mua bán n báo cáo B Tài chính v k t qu mua, bán, x lý n , tài s n t n ng theo ch nh. 3.2. i v i doanh nghi p bán n và tài s n t n ng i v i doanh nghi p bán n và tài s n t n ng vi c x lý tài chính th c hi n theo qui nh t i ti t 2.2, i m 2, M c I, Ph n th hai và i m 3, M c I, Ph n th hai c a Thông tư này. 3.3. i v i khách n i v i khách n , vi c x lý tài chính th c hi n theo qui nh t i ti t 2.3, i m 2, M c I, Ph n th hai c a Thông tư này. III. I V I HO T NG BÀN GIAO, TI P NH N, X LÝ N VÀ TÀI S N KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRN DOANH NGHI P KHI CHUY N IS H U DOANH NGHI P NHÀ NƯ C 1. Bàn giao, ti p nh n 1.1. Bên giao: 1.1.1. i di n ch s h u các kho n n và tài s n ã lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p khi chuy n i s h u doanh nghi p nhà nư c: các B , cơ quan ngang B i v i doanh nghi p tr c thu c B , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương i v i doanh nghi p do U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thành l p và H i ng qu n tr các T ng công ty Nhà nư c i v i các doanh nghi p thành viên c a T ng công ty. i di n ch s h u có th u quy n cho doanh nghi p hi n ang gi h n và tài s n th c hi n vi c bàn giao.
  8. 1.1.2. Doanh nghi p chuy n i s h u hi n ang gi h n và tài s n ã lo i tr kh i giá tr doanh nghi p. 1.2. Bên nh n là Công ty mua, bán n . 1.3. N i dung giao nh n n và tài s n - N ph i thu: + Bên giao phân lo i theo các tiêu th c: có h sơ, không h sơ; khách n còn t n t i, khách n không còn t n t i. + Th c hi n bàn giao, ti p nh n nh ng kho n n có h sơ và khách n còn t n t i. + i v i các kho n n , khách n không còn t n t i, kho n n không h sơ do bên giao t x lý, không thu c di n bàn giao cho Công ty mua, bán n . - Tài s n: + Bên giao phân lo i tài s n theo tiêu th c: tài s n có th bán ư c, tài s n thu c di n hu b . + Th c hi n bàn giao, ti p nh n nh ng tài s n có th bán ư c thu h i v n cho Nhà nư c. + i v i nh ng tài s n thu c di n ph i hu b như: hoá ch t, thu c tr sâu ã quá th i h n s d ng, nguyên li u da thu c ã th i, m c, nát , bên giao t x lý, không thu c di n bàn giao cho Công ty mua, bán n . 2. Th t c giao nh n 2.1. i di n ch s h u (ho c ngư i ư c u quy n) cùng v i doanh nghi p ang gi h n , tài s n lo i ra kh i giá tr doanh nghi p ho c doanh nghi p ang chuy n i s h u ã có quy t nh giá tr doanh nghi p (g i chung là doanh nghi p) th c hi n bàn giao n , tài s n cho Công ty mua, bán n . 2.2. Khi giao, nh n ph i l p Biên b n bàn giao. Biên b n ph i có ch ký c a ba bên (bên giao, doanh nghi p và Công ty mua, bán n ). N i dung chính c a Biên b n g m: - S lư ng, giá tr theo s k toán các kho n n , tài s n ã lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p và t i th i i m bàn giao. - S lư ng, giá tr theo s k toán các kho n n và tài s n ã x lý trong th i gian t khi xác nh giá tr doanh nghi p n khi bàn giao cho Công ty mua, bán n ; S ti n thu ư c do x lý n , tài s n; s ã n p theo qui nh, s chưa n p. - S lư ng, giá tr theo s k toán tài s n thi u h t. Nêu rõ nguyên nhân. - S lư ng, giá tr tài s n thu c di n hu b ngay.
  9. - S lư ng, giá tr kho n n khách n không còn t n t i, không h sơ bên giao t x lý. - S lư ng, giá tr các kho n n , tài s n bàn giao cho Công ty mua bán n . 3. Trách nhi m các bên giao, nh n 3.1. Bên giao: 3.1.1. Cơ quan i di n Ch s h u: - Ch o doanh nghi p chuNn b h sơ, tài li u liên quan n n , tài s n c n bàn giao. Cùng v i Công ty mua, bán n và doanh nghi p l p k ho ch và th c hi n bàn giao toàn b n và tài s n không tính vào giá tr doanh nghi p khi chuy n i s h u. - Ch o doanh nghi p th c hi n x lý tài s n thu c di n ph i hu b , nh ng kho n n khách n không còn t n t i ho c không h sơ. 3.1.2. Doanh nghi p: ChuNn b y h sơ, tài li u liên quan th c hi n cùng bàn giao toàn b n , tài s n không tính vào giá tr doanh nghi p khi chuy n i s h u doanh nghi p nhà nư c cho Công ty mua, bán n . Ti p t c gi h tài s n theo yêu c u c a Công ty mua, bán n và ph i h p v i Công ty mua, bán n trong vi c x lý tài s n ang gi h . T ch c x lý tài s n ph i hu b và nh ng kho n n khách n không còn t n t i, ho c không h sơ theo qui nh hi n hành. 3.2. Bên nh n: - Th ng nh t v i bên giao v k ho ch ti p nh n. - T ch c ti p nh n công n , tài s n và h sơ, tài li u kèm theo, m s k toán theo dõi n và tài s n t n ng ã nh n bàn giao. - Th c hi n thu h i n , x lý tài s n ã ti p nh n theo qui nh t i i m 2.5, M c II, Ph n th hai c a Thông tư này. - Hàng quý, Công ty mua bán n báo cáo B Tài chính v k t qu x lý n , bán tài s n ã ti p nh n. 4. X lý tài chính i v i các kho n n và tài s n khi bàn giao, ti p nh n 4.1. i v i Công ty mua, bán n - S ti n thu ư c t vi c thu h i n , bán, khai thác tài s n t n ng ư c s d ng như sau: + Bù p chi phí s a ch a, nâng c p tài s n (n u có).
  10. + Trích 20% s ti n n và tài s n thu h i l i cho Công ty mua bán n bù p chi phí ti p nh n, qu n lý n , tài s n; bù p chi phí nh giá, u giá (n u có) và khuy n khích x lý nhanh, có hi u qu các kho n n và tài s n ư c giao thu h i v n cho Nhà nư c. + Trích 10% s ti n n và tài s n thu h i chuy n tr doanh nghi p gi h tài s n bù p các chi phí qu n lý, gi h và x lý ho c t ch c tiêu hu các tài s n không ư c bàn giao cho Công ty mua, bán n (thu c di n doanh nghi p ph i tiêu hu ). + S còn l i Công ty mua, bán n n p ngân sách Nhà nư c (ngu n chi phí c i cách doanh nghi p Nhà nư c). - Trư ng h p Công ty mua, bán n s d ng kho n n và tài s n t n ng nh n bàn giao chuy n thành v n góp c ph n, v n góp liên doanh, h p tác kinh doanh thì giá tr ư c tính chuy n thành v n góp theo các hình th c này sau khi tr (-) chi phí s a ch a, nâng c p tài s n (n u có), ư c ghi tăng v n ngân sách Nhà nư c c p cho ho t ng c a Công ty mua, bán n . 4.2. i v i doanh nghi p: Căn c biên b n bàn giao n và tài s n, doanh nghi p x lý gi m giá tr tài s n, n bàn giao tương ng. Doanh nghi p ư c hư ng s ti n do gi h và tham gia bán tài s n qui nh t i i m 4.1.M c III - Ph n th hai c a Thông tư này. 4.3. i v i các T ng công ty Nhà nư c: Khi th c hi n bàn giao các kho n n , tài s n lo i ra kh i giá tr doanh nghi p cho Công ty mua, bán n , ch s h u ư c h ch toán gi m v n tương ng. 4.4. i v i khách n : i v i khách n , vi c x lý tài chính th c hi n theo qui nh t i ti t 2.3, i m 2, M c I - Ph n th hai c a Thông tư này. Ph n th ba T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Các qui nh khác trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh các B , ngành, các a phương, doanh nghi p ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản