Thông tư 39/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
95
lượt xem
8
download

Thông tư 39/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 39/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 39/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   s è   3 9 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 1 t h ¸ n g   5   n ¨ m   2 0 0 4  H í n g   d É n   t r × n h   t ù ,   t h ñ   t ô c   v µ   x ö   l ý   t µ i   c h Ý n h   ® è i   v í i   h o ¹ t  ®éng mua, b¸n, bµn giao, tiÕp nhËn, xö lý nî  vµ tµi s¶n tån ®äng cña doanh nghiÖp ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   69/2002/N§­CP   ngµy   12/7/2002   cña ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n lý  vµ  xö  lý  nî  tån  ®äng cña doanh   nghiÖp nhµ níc.  ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  109/2003/Q§­TTg ngµy 5/6/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp C«ng ty mua, b¸n   nî vµ tµi s¶n tån ®äng cña doanh nghiÖp.  ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   77/2003/N§­CP   ngµy   01/7/2003   cña ChÝnh phñ  vÒ  qui  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n   vµ c¬ cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh. Bé  Tµi chÝnh híng dÉn tr×nh tù, thñ  tôc vµ  xö  lý  tµi   chÝnh ®èi víi ho¹t ®éng mua, b¸n, bµn giao, tiÕp nhËn, xö   lý nî vµ tµi s¶n tån ®äng cña doanh nghiÖp nh sau: PhÇn thø nhÊt QUY §ÞNH CHUNG 1.  Ph¹m vi  ¸p dông:  Th«ng  t  nµy híng  dÉn tr×nh  tù,  thñ  tôc vµ  xö  lý  tµi chÝnh  ®èi víi c¸c ho¹t  ®éng: mua,  b¸n, xö  lý  nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng cña c¸c doanh nghiÖp,  tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n víi C«ng ty mua, b¸n nî  vµ  tµi  s¶n tån ®äng cña doanh nghiÖp theo nguyªn t¾c tho¶ thuËn;   mua, b¸n, xö  lý  nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng theo chØ  ®Þnh cña   Thñ  tíng ChÝnh phñ; bµn giao, tiÕp nhËn, xö  lý  nî  vµ  tµi  s¶n  ®∙ lo¹i trõ  kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp khi  thùc hiÖn chuyÓn ®æi së h÷u doanh nghiÖp nhµ níc.    2. §èi tîng ¸p dông: 2.1.   C«ng   ty   mua,   b¸n   nî   vµ   tµi   s¶n   tån   ®äng   cña  doanh nghiÖp thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 109/2003/Q§­TTg  ngµy 5/6/2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  (sau  ®©y gäi t¾t lµ  C«ng ty mua, b¸n nî); 2.2.   C¸c   doanh   nghiÖp,   tæ   chøc   cã   nî   ph¶i   thu,   tµi  s¶n tån ®äng b¸n cho C«ng ty mua, b¸n nî (chñ nî, chñ tµi   s¶n); 2.3. C¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ  mua nî  vµ  tµi  s¶n tån ®äng cña C«ng ty mua, b¸n nî ; 
 2. 2 2.4.   C¸c   doanh   nghiÖp,   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   nî   ph¶i  tr¶ (kh¸ch nî); 2.5.   C¸c   doanh   nghiÖp,   tæ   chøc   kinh   tÕ   ®ang   gi÷   hé  nî, tµi s¶n lo¹i trõ  kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  khi chuyÓn ®æi së h÷u doanh nghiÖp nhµ níc. 3. C¸c thuËt ng÷  sö  dông trong Th«ng t  nµy  ®îc hiÓu  nh sau:     3.1. “Nî  tån  ®äng” lµ  c¸c kho¶n nî  ph¶i thu, nî  ph¶i  tr¶ ®∙ qu¸ h¹n thanh to¸n nhng cha thu ®îc, cha tr¶ ®îc.  3.2. “Chñ nî” lµ c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc cã nî ph¶i   thu. 3.3. “Kh¸ch nî” lµ c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc, c¸ nh©n   cã nî ph¶i tr¶.     3.4.   “Chñ   tµi   s¶n”   lµ   c¸c   doanh   nghiÖp,   tæ   chøc   cã  quyÒn së h÷u tµi s¶n. 3.5.   “Tµi   s¶n   tån   ®äng”   lµ   thµnh   phÈm,   vËt   t,   hµng  ho¸, tµi s¶n cè   ®Þnh thuéc  së  h÷u  cña  doanh  nghiÖp  cßn  tån   kho,   ø   ®äng   nhng   doanh   nghiÖp   kh«ng   cã   nhu   cÇu   sö  dông. 3.6. “Mua, b¸n nî, tµi s¶n tån  ®äng” lµ  viÖc chñ  nî  cã  nî  ph¶i thu, chñ  tµi s¶n cã  tµi s¶n tån  ®äng b¸n cho  C«ng ty mua, b¸n nî. C«ng ty mua, b¸n nî trë thµnh chñ nî   míi cña kh¸ch nî, chñ së h÷u míi cña tµi s¶n. 3.7. “Mua, b¸n nî, tµi s¶n tån ®äng theo chØ ®Þnh” lµ   viÖc mua, b¸n nî, tµi s¶n tån  ®äng theo chØ  ®Þnh cña Thñ  tíng ChÝnh phñ. 4. C«ng ty mua, b¸n nî   ®îc quyÒn mua, b¸n, xö  lý  c¸c  kho¶n nî, tµi s¶n tån  ®äng bao gåm c¶ gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt theo gi¸ tho¶ thuËn vµ  theo chØ  ®Þnh; cã  quyÒn  b¸n c¸c tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp cho c¸c kho¶n nî C«ng ty   mua, b¸n nî   ®∙ mua bao gåm c¶ gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt  theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. 5. C¸c doanh nghiÖp vµ  tæ chøc thuéc mäi thµnh phÇn   kinh tÕ   ®îc quyÒn mua, b¸n c¸c kho¶n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng theo gi¸ tho¶ thuËn cho C«ng ty mua b¸n nî. 6. Khi Hîp ®ång mua, b¸n nî, tµi s¶n tån ®äng cã hiÖu  lùc, c¸c bªn cã quyÒn vµ nghÜa vô nh sau: ­ Toµn bé  quyÒn vµ  nghÜa vô  cña chñ  nî  (bªn b¸n nî),  chñ tµi s¶n (bªn b¸n tµi s¶n) ®îc chuyÓn giao cho C«ng ty  mua, b¸n nî. ­ Chñ  nî, chñ  tµi s¶n cã  tr¸ch nhiÖm chuyÓn giao  ®Çy  ®ñ nî, tµi s¶n kÌm theo hå s¬, tµi liÖu cã liªn quan theo   ®óng qui ®Þnh cña hîp ®ång vµ c¸c qui ®Þnh ph¸p luËt hiÖn 
 3. 3 hµnh.   §ång   thêi   cã   tr¸ch   nhiÖm   th«ng   b¸o   cho   kh¸ch   nî  biÕt viÖc chuyÓn ®æi chñ nî ®èi víi kho¶n nî ®∙ b¸n. ­ C«ng ty mua, b¸n nî ®îc kÕ thõa ®Çy ®ñ c¸c quyÒn vµ  nghÜa vô cña chñ nî ®èi víi kho¶n nî ®∙ mua, cã c¸c quyÒn   vµ nghÜa vô cña chñ tµi s¶n ®èi víi tµi s¶n ®∙ mua.  ­ Kh¸ch nî  cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  nghÜa vô  tr¶ nî  vµ  c¸c nghÜa vô  kh¸c  ®èi víi C«ng ty mua, b¸n nî  (nh:   cung   cÊp   tµi   liÖu,   th«ng   tin   liªn   quan   ®Õn   kho¶n  nî).     7. §èi víi c¸c kho¶n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng  ®∙ mua  hoÆc nî, tµi s¶n tån ®äng ®îc Nhµ níc giao xö lý, C«ng ty  mua, b¸n nî   ®îc phÐp xö  lý  theo c¸c h×nh thøc sau: thu  nî, b¸n tµi s¶n  ®¶m b¶o; cho thuª tµi s¶n tån  ®äng; sö  dông   nî,   tµi   s¶n   tån   ®äng   ®Ó   gãp   vèn   cæ   phÇn,   gãp   vèn  liªn doanh, hîp t¸c kinh doanh; b¸n nî, tµi s¶n tån ®äng;   söa ch÷a, n©ng cÊp tµi s¶n tån ®äng ®Ó b¸n, cho thuª, gãp  vèn cæ phÇn, gãp vèn liªn doanh, hîp t¸c kinh doanh; hoÆc   c¸c h×nh thøc kh¸c mµ  ph¸p luËt kh«ng cÊm. Tr×nh tù, thñ  tôc vµ  thÈm quyÒn xö  lý  nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng cña C«ng  ty mua, b¸n nî   ®îc Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh qui  ®Þnh cô  thÓ   trong Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty mua, b¸n nî.  8. Ho¹t ®éng mua, b¸n nî vµ tµi s¶n tån ®äng ph¶i lËp  chøng tõ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. 9. Bªn mua nî  cã  tr¸ch nhiÖm theo dâi, h¹ch to¸n chi  phÝ  mua nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng theo gi¸ (bao gåm gi¸ mua   nî, gi¸ mua tµi s¶n tån  ®äng ghi trªn chøng tõ, chi phÝ  vËn chuyÓn tµi s¶n, chi phÝ  söa ch÷a, n©ng cÊp tµi s¶n ­  nÕu cã) vµ  theo dâi gi¸ trÞ  nî  gèc cña kho¶n nî  trªn tµi   kho¶n ngo¹i b¶ng. 10.   C¸c   doanh   nghiÖp,   tæ   chøc   kinh   tÕ   khi   mua   c¸c  kho¶n nî vµ tµi s¶n tån ®äng cña C«ng ty mua, b¸n nî thùc   hiÖn theo gi¸ c¶ thÞ trêng b»ng c¸c h×nh thøc tho¶ thuËn,  ®Çu gi¸,  ®Êu thÇu theo qui  ®Þnh hiÖn hµnh. Tr×nh tù, thñ  tôc vµ  xö  lý  tµi chÝnh  ®îc ¸p dông nh  ®èi víi ho¹t  ®éng  b¸n nî vµ tµi s¶n tån ®äng cña C«ng ty mua, b¸n nî.     11.  Ho¹t  ®éng mua,  b¸n,  thu håi,  xö  lý   nî  tån  ®äng  bao gåm c¶ b¸n tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp ®Ó thu håi nî qui  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy kh«ng thuéc  ®èi tîng chÞu thuÕ  gi¸  trÞ gia t¨ng. PhÇn thø hai QUI §ÞNH Cô THÓ
 4. 4 I. §èI VíI HO¹T §éNG MUA, B¸N Nî Vµ TµI S¶N  TåN §äNG THEO THO¶ THUËN 1. Tr×nh tù, thñ tôc thùc hiÖn mua, b¸n nî vµ tµi s¶n  tån ®äng 1.1. C«ng ty mua, b¸n nî, c¸c chñ  nî  cã  nî  tån  ®äng  chñ ®éng tiÕp cËn ®Ó t×m hiÓu nhu cÇu mua, b¸n nî. Khi cã   nhu cÇu b¸n nî, chñ  nî  cung cÊp cho C«ng ty mua, b¸n nî  tµi liÖu liªn quan ®Õn kho¶n nî. 1.2.  ViÖc  mua,  b¸n nî   ®îc thùc  hiÖn  trªn c¬   së  hîp  ®ång ký kÕt gi÷a hai bªn. 1.3. ViÖc mua, b¸n nî vµ tµi s¶n tån ®äng theo gi¸ c¶  thÞ  trêng b»ng c¸c ph¬ng thøc tho¶ thuËn,  ®Êu thÇu,  ®Êu  gi¸ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. 2. Xö  lý  tµi chÝnh  ®èi víi ho¹t  ®éng mua, b¸n, xö  lý  nî 2.1. §èi víi  C«ng ty mua, b¸n nî: Kho¶n   nî   ®∙   mua   ®îc   coi   nh  mét   lo¹i   hµng   ho¸   ®Æc  biÖt.  Doanh   thu,   chi   phÝ,  kÕt  qu¶  kinh   doanh   liªn  quan   ®Õn ho¹t  ®éng mua, b¸n nî   ®îc quy  ®Þnh trong Quy chÕ  tµi  chÝnh cña C«ng ty mua b¸n nî.  2.2. §èi víi bªn b¸n nî a. Trêng hîp kho¶n nî  b¸n lµ  kho¶n nî  ph¶i thu kh«ng   cã  kh¶ n¨ng thu håi mµ  chñ  nî   ®∙ xö  lý  theo qui  ®Þnh cña   Nhµ níc vµ ®ang theo dâi t¹i tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi  kÕ  to¸n th×  sè  tiÒn thu håi  ®îc tõ  viÖc b¸n kho¶n nî  nµy  ®îc tÝnh vµo thu nhËp kh¸c cña bªn b¸n. b. Trêng hîp kho¶n nî  b¸n lµ  kho¶n nî   ®ang theo dâi  trong   b¶ng   C©n   ®èi   kÕ   to¸n   (néi   b¶ng)   th×   sè   tiÒn   b¸n  kho¶n nî  kh«ng tÝnh vµo doanh thu hoÆc thu nhËp kh¸c cña  bªn   b¸n   nî   mµ   ghi   gi¶m   kho¶n   ph¶i   thu   t¬ng   øng.   Chªnh  lÖch gi÷a sè tiÒn thu ®îc khi b¸n nî víi gi¸ trÞ kho¶n nî  ghi trªn sæ kÕ to¸n ®îc bï ®¾p b»ng c¸c nguån theo thø tù  sau ®©y: ­ Dù  phßng kho¶n ph¶i thu khã   ®ßi hoÆc dù  phßng rñi  ro (®èi víi tæ chøc tÝn dông).  ­ NÕu nguån dù  phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã   ®ßi hoÆc  dù  phßng rñi ro kh«ng  ®ñ  bï   ®¾p, th×  phÇn cßn thiÕu  ®îc  h¹ch to¸n vµo chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh.  + §èi víi doanh nghiÖp nhµ  níc: Trêng hîp h¹ch to¸n  vµo chi phÝ  ho¹t  ®éng kinh doanh trong 02 (hai) n¨m liªn  tiÕp mµ  doanh nghiÖp bÞ  lç  kh«ng cã  kh¶ n¨ng bï   ®¾p vµ  doanh nghiÖp kh«ng thuéc trêng hîp ph¶i gi¶i thÓ, ph¸ s¶n  th×   doanh   nghiÖp   lËp   hå   s¬   b¸o   c¸o   c¬   quan   nhµ   níc   cã 
 5. 5 thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh gi¶m vèn Nhµ n íc t¹i doanh  nghiÖp theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. + §èi víi doanh nghiÖp nhµ  níc  ®ang thùc hiÖn chuyÓn  ®æi së  h÷u: Trêng hîp tÝnh vµo chi phÝ  kinh doanh bÞ  lç  th×   ®îc trõ  vµo phÇn  vèn  nhµ  níc t¹i doanh  nghiÖp  tríc  khi chuyÓn ®æi t¬ng øng víi phÇn lç. 2.3. §èi víi kh¸ch nî  Sau khi thùc hiÖn xong viÖc thanh to¸n nî, trêng hîp  sè  tiÒn thùc tr¶  ®îc C«ng ty mua b¸n nî  chÊp nhËn thÊp  h¬n gi¸ trÞ  kho¶n nî  h¹ch to¸n trªn sæ kÕ  to¸n th×  kho¶n  chªnh lÖch ®îc h¹ch to¸n vµo thu nhËp kh¸c. Trêng hîp gi¸ trÞ  thùc tÕ  kho¶n nî  gãp vèn cæ phÇn,  gãp vèn liªn doanh, hîp t¸c kinh doanh  ®îc C«ng ty mua,  b¸n nî  chÊp nhËn thÊp h¬n gi¸ trÞ  kho¶n nî  theo sæ s¸ch  kÕ  to¸n th×  kho¶n chªnh lÖch  ®îc h¹ch to¸n vµo thu nhËp  kh¸c.   3. Xö lý tµi chÝnh ®èi víi ho¹t ®éng mua, b¸n tµi s¶n  tån ®äng 3.1. §èi víi C«ng ty mua, b¸n nî:  Tµi  s¶n  ®∙  mua  ®îc coi  lµ  hµng  ho¸. Doanh  thu,  chi  phÝ, kÕt qu¶ kinh doanh liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng mua, b¸n  tµi s¶n  ®îc thùc hiÖn theo qui  ®Þnh t¹i Qui chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh cña C«ng ty mua, b¸n nî.  3.2. §èi víi bªn b¸n tµi s¶n lµ doanh nghiÖp: ­   Doanh   nghiÖp   ®îc   nhîng   b¸n   c¸c   tµi   s¶n   kh«ng   cÇn   dïng, l¹c hËu vÒ  kü  thuËt  ®Ó  thu håi vèn sö  dông cho môc   ®Ých   kinh   doanh   cã   hiÖu   qu¶   h¬n.   Riªng   ®èi   víi   doanh   nghiÖp Nhµ  níc, thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh b¸n tµi s¶n vµ  qui  tr×nh nhîng b¸n tµi s¶n thùc hiÖn theo qui ®Þnh hiÖn hµnh   cña Nhµ níc. ­ Sè  tiÒn b¸n tµi s¶n sau khi trõ   ®i chi phÝ  nhîng  b¸n ph¶i hoµn l¹i vèn (gi¸ trÞ tµi s¶n cßn l¹i trªn sæ kÕ   to¸n). Trêng hîp sè tiÒn b¸n tµi s¶n (sau khi trõ chi phÝ  nhîng b¸n) lín h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n trªn sæ kÕ   to¸n   th×   sè   chªnh   lÖch   ®îc   h¹ch   to¸n   vµo   thu   nhËp   cña  doanh   nghiÖp.   Trêng   hîp   ngîc   l¹i,   nÕu   nhá   h¬n   th×   sè  chªnh lÖch ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ cña doanh nghiÖp. II. §èI VíI HO¹T §éNG MUA, B¸N Nî Vµ TµI S¶N  TåN §äNG THEO CHØ §ÞNH  1. §èi tîng ®îc thùc hiÖn b¸n c¸c kho¶n nî vµ tµi s¶n  tån ®äng theo chØ ®Þnh
 6. 6 1.1. C¸c doanh nghiÖp nhµ  níc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸,  trêng hîp gi¸ trÞ phÇn vèn Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp kh«ng  ®ñ   ®Ó  xö  lý  lç  luü  kÕ  vµ  nî  kh«ng  cã  kh¶ n¨ng  thu  håi   hoÆc   sau   khi   xö   lý   gi¶m   gi¸   trÞ   phÇn   vèn   nhµ   níc   t¹i  doanh nghiÖp mµ  gi¸ trÞ  cßn l¹i kh«ng cßn  ®ñ   ®Ó   ®¶m b¶o  møc vèn Nhµ  níc cÇn tham gia trong c«ng ty cæ phÇn theo  ph¬ng ¸n ®îc duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 1.2.   C¸c   doanh   nghiÖp   Nhµ   níc   cÇn   gi÷   l¹i   lµ   doanh  nghiÖp 100% vèn Nhµ  níc theo  ®Ò  ¸n s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn doanh nghiÖp  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt  mµ  bÞ  thua lç, kh«ng cã  kh¶ n¨ng thanh to¸n nî, cã  c¸c  kho¶n nî vµ tµi s¶n tån ®äng ph¸t sinh do c¸c nguyªn nh©n  sau ®©y: ­ Do thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c c¬ quan nhµ níc  cã thÈm quyÒn. ­ Do viÖc thay ®æi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc t¸c  ®éng trùc tiÕp ®Õn doanh nghiÖp. ­ Do c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan, bÊt kh¶ kh¸ng kh¸c   nh: thiªn tai, dÞch bÖnh.  1.3. C¸c  ®èi tîng kh¸c theo quyÕt  ®Þnh cña Thñ  tíng  ChÝnh phñ. 2. Tr×nh tù, thñ  tôc mua, b¸n nî  vµ  tµi s¶n theo chØ  ®Þnh 2.1. C¸c doanh nghiÖp cã  c¸c kho¶n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng thuéc ®èi tîng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc II, phÇn thø  hai cña Th«ng t  nµy cã  tr¸ch nhiÖm lËp hå  s¬  liªn quan  ®Õn c¸c kho¶n nî vµ tµi s¶n tån ®äng, bao gåm:  ­ Tê  tr×nh xö  lý  nî, tµi s¶n tån  ®äng: trong  ®ã  nªu  râ  lý  do  ®Ò  nghÞ   ®îc b¸n nî, tµi s¶n tån  ®äng theo chØ  ®Þnh. ­   Ph¬ng   ¸n   kinh   doanh   cã   hiÖu   qu¶   ®îc   cÊp   cã   thÈm  quyÒn duyÖt (®èi víi trêng hîp 1.2 môc II). ­   Biªn   b¶n   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   tríc   khi  chuyÓn   ®æi   cña   Héi   ®ång   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp  (®èi víi trêng hîp 1.1 môc II). ­ C¸c tµi liÖu liªn quan  ®Õn kho¶n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng nh: quyÕt  ®Þnh cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn liªn quan  ®Õn kho¶n  nî,  tµi  s¶n  tån   ®äng,  Hîp  ®ång kinh  tÕ,  biªn  b¶n ®èi chiÕu c«ng nî, giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt… ­ B¸o c¸o tµi chÝnh 03 n¨m gÇn nhÊt. 2.2.   Hå   s¬   ®îc   göi   ®Õn   ®¹i   diÖn   chñ   së   h÷u   doanh  nghiÖp (Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Chñ tÞch Uû  ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   trung   ¬ng,  Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty Nhµ níc), Bé Tµi chÝnh.
 7. 7 2.3.  Trong  thêi  h¹n 45  ngµy kÓ   tõ  ngµy  nhËn  ®îc  hå  s¬, §¹i diÖn chñ së h÷u doanh nghiÖp chñ tr× cïng víi c¸c  c¬  quan chøc n¨ng cã  liªn quan  ®Þnh gi¸ b¸n kho¶n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng vµ  göi Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  tr×nh Thñ  tíng  ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh.  2.4. C¨n cø   quyÕt  ®Þnh mua nî  vµ  tµi s¶n theo chØ  ®Þnh,   C«ng   ty   mua,   b¸n   nî   vµ   c¸c   doanh   nghiÖp   cã   c¸c  kho¶n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng ký  kÕt hîp  ®ång mua, b¸n nî   vµ tµi s¶n theo qui ®Þnh.  2.5. C«ng ty mua, b¸n nî cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc xö lý  nî, tµi s¶n tån  ®äng mua chØ  ®Þnh  theo  ph¬ng thøc tho¶  thuËn,  ®Êu thÇu,  ®Êu gi¸ theo qui  ®Þnh hiÖn hµnh vµ  h íng  dÉn t¹i Quy chÕ tµi chÝnh cña C«ng ty. C¸c   tµi   s¶n   mua   theo   chØ   ®Þnh   cÇn   thiÕt   ph¶i   söa  ch÷a, n©ng cÊp nh»m môc  ®Ých t¨ng gi¸ trÞ  vµ  t¹o thuËn  lîi cho viÖc xö  lý  tµi s¶n tån  ®äng  ®Ó  thu håi vèn, C«ng   ty mua, b¸n nî  sö  dông nguån vèn cña m×nh  ®Ó  tiÕn hµnh  söa ch÷a, n©ng cÊp tµi s¶n tån  ®äng. §èi víi nh÷ng tµi  s¶n cã  gi¸ trÞ  söa ch÷a, n©ng cÊp dù  kiÕn tõ  1 tû   ®ång  trë  lªn, C«ng ty mua, b¸n nî  ph¶i x©y dùng ph ¬ng ¸n söa  ch÷a, n©ng cÊp tr×nh Bé Tµi chÝnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh tr ­ íc khi thùc hiÖn.   Trêng hîp sau (02) hai n¨m kÓ  tõ  thêi  ®iÓm mua, C«ng  ty mua, b¸n nî ®∙ sö dông c¸c biÖn ph¸p, h×nh thøc ®Ó thu   håi nî, b¸n tµi s¶n tån  ®äng mµ  vÉn kh«ng thu håi  ®îc,  kh«ng b¸n  ®îc th×  C«ng ty mua, b¸n nî  cã  v¨n b¶n b¸o c¸o   Bé trëng Bé Tµi chÝnh ph¬ng ¸n xö lý.   3. Xö  lý  tµi chÝnh  ®èi víi ho¹t  ®éng mua, b¸n nî  vµ  tµi s¶n tån ®äng theo chØ ®Þnh 3.1. §èi víi C«ng ty mua, b¸n nî ­ Khi tiÕn hµnh mua nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng theo chØ  ®Þnh, C«ng ty mua, ban nî   ®îc   Bé  Tµi chÝnh cÊp tiÒn tõ  nguån chi phÝ c¶i c¸ch doanh nghiÖp Nhµ níc ®Ó: + Thanh  to¸n  cho  bªn b¸n  theo gi¸  cña ph¬ng ¸n  chØ  ®Þnh sau khi hai bªn ký hîp ®ång mua, b¸n.  + Bï   ®¾p chi  phÝ  ho¹t   ®éng,  tiÕp  nhËn,  qu¶n lý   c¸c  kho¶n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng b»ng 1% tÝnh trªn gi¸ trÞ  kho¶n nî, gi¸ trÞ  tµi s¶n tån  ®äng theo gi¸ cña ph¬ng ¸n  chØ ®Þnh.  ­ Gi¸ trÞ  thu håi kho¶n nî  (do thu nî  tõ  kh¸ch hµng,  b¸n tµi s¶n ®¶m b¶o hoÆc b¸n nî), b¸n tµi s¶n tån ®äng ® ­ îc xö lý nh sau: + Bï ®¾p chi phÝ söa ch÷a, n©ng cÊp tµi s¶n (nÕu cã) + TrÝch 10% sè tiÒn nî vµ tµi s¶n thu håi ®îc ®Ó C«ng  ty mua, b¸n nî  bï   ®¾p chi phÝ   ®Þnh gi¸,  ®Êu gi¸ (nÕu cã)  
 8. 8 vµ khuyÕn khÝch xö lý nhanh, hiÖu qu¶ c¸c kho¶n nî vµ tµi  s¶n tån  ®äng mua theo chØ  ®Þnh nh»m thu håi vèn cho Nhµ  níc. + PhÇn cßn l¹i nép ng©n s¸ch Nhµ  níc (nguån chi phÝ  c¶i c¸ch doanh nghiÖp Nhµ níc). ­ Trêng hîp C«ng ty mua, b¸n nî  sö  dông kho¶n nî  vµ  tµi s¶n tån ®äng ®Ó chuyÓn thµnh vèn gãp cæ phÇn, vèn gãp  liªn doanh,  hîp t¸c kinh doanh  th×  gi¸ trÞ  vèn gãp sau  khi trõ  (­) chi phÝ  söa ch÷a, n©ng cÊp tµi s¶n, chi phÝ  ®Þnh gi¸ (nÕu cã), ®îc ghi t¨ng vèn ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp  cho ho¹t ®éng cña C«ng ty mua, b¸n nî.    ­ Hµng quý, C«ng ty mua b¸n nî  b¸o c¸o Bé  Tµi chÝnh  vÒ  kÕt qu¶ mua, b¸n, xö  lý  nî, tµi s¶n tån  ®äng theo chØ   ®Þnh.  3.2. §èi víi doanh nghiÖp b¸n nî vµ tµi s¶n tån ®äng §èi víi doanh nghiÖp b¸n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng viÖc  xö   lý   tµi   chÝnh   thùc   hiÖn   theo   qui   ®Þnh   t¹i   tiÕt   2.2,  ®iÓm 2, Môc I, PhÇn thø hai vµ   ®iÓm 3, Môc I, PhÇn thø  hai cña Th«ng t nµy. 3.3. §èi víi kh¸ch nî §èi víi kh¸ch nî, viÖc xö lý tµi chÝnh thùc hiÖn theo   qui  ®Þnh t¹i tiÕt 2.3,  ®iÓm 2, Môc I, PhÇn thø hai cña  Th«ng t nµy. III. §èI VíI HO¹T §éNG BµN GIAO, TIÕP NHËN, Xö Lý Nî  Vµ TµI S¶N KH¤NG TÝNH VµO GI¸ TRÞ DOANH NGHIÖP  KHI CHUYÓN §æI Së H÷U DOANH NGHIÖP NHµ N¦íC 1. Bµn giao, tiÕp nhËn 1.1. Bªn giao: 1.1.1. §¹i diÖn chñ së h÷u c¸c kho¶n nî vµ tµi s¶n ®∙  lo¹i trõ  kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp khi chuyÓn   ®æi së h÷u doanh nghiÖp nhµ níc: c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé  ®èi víi doanh nghiÖp trùc thuéc Bé, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   ®èi   víi  doanh nghiÖp do Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ Héi ®ång qu¶n trÞ   c¸c Tæng c«ng ty Nhµ  níc  ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thµnh  viªn   cña   Tæng   c«ng   ty.   §¹i   diÖn   chñ   së   h÷u   cã   thÓ   uû   quyÒn   cho   doanh   nghiÖp   hiÖn   ®ang   gi÷   hé   nî   vµ   tµi   s¶n  thùc hiÖn viÖc bµn giao. 1.1.2. Doanh nghiÖp chuyÓn  ®æi së  h÷u hiÖn  ®ang gi÷  hé nî vµ tµi s¶n ®∙ lo¹i trõ khái gi¸ trÞ doanh nghiÖp.  1.2. Bªn nhËn lµ C«ng ty mua, b¸n nî.
 9. 9 1.3. Néi dung giao nhËn nî vµ tµi s¶n ­ Nî ph¶i thu:  + Bªn giao ph©n lo¹i theo c¸c tiªu thøc: cã ®ñ hå s¬,  kh«ng ®ñ hå s¬;  kh¸ch nî cßn tån t¹i, kh¸ch nî kh«ng cßn   tån t¹i. + Thùc hiÖn bµn giao, tiÕp nhËn nh÷ng kho¶n nî  cã   ®ñ  hå s¬ vµ kh¸ch nî cßn tån t¹i. + §èi víi c¸c kho¶n nî, kh¸ch nî  kh«ng cßn tån t¹i,  kho¶n nî kh«ng ®ñ hå s¬ do bªn giao tù xö lý, kh«ng thuéc   diÖn bµn giao cho C«ng ty mua, b¸n nî. ­ Tµi s¶n:  + Bªn giao ph©n lo¹i tµi s¶n theo tiªu thøc: tµi s¶n  cã thÓ b¸n ®îc, tµi s¶n thuéc diÖn huû bá.  + Thùc hiÖn bµn giao, tiÕp nhËn nh÷ng tµi s¶n cã  thÓ  b¸n ®îc ®Ó thu håi vèn cho Nhµ níc. + §èi  víi nh÷ng  tµi  s¶n thuéc  diÖn  ph¶i  huû  bá   nh:  ho¸ chÊt, thuèc trõ  s©u  ®∙ qu¸ thêi h¹n sö  dông, nguyªn  liÖu   da   thuéc   ®∙   thèi,   môc,   n¸t…,   bªn   giao   tù   xö   lý,  kh«ng thuéc diÖn bµn giao cho C«ng ty mua, b¸n nî. 2. Thñ tôc giao nhËn 2.1.   §¹i   diÖn   chñ   së   h÷u   (hoÆc   ngêi   ®îc   uû   quyÒn)  cïng   víi   doanh   nghiÖp   ®ang   gi÷   hé   nî,   tµi   s¶n   lo¹i   ra  khái gi¸ trÞ  doanh nghiÖp hoÆc doanh nghiÖp  ®ang chuyÓn  ®æi   së   h÷u   ®∙   cã   quyÕt   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   (gäi  chung lµ doanh nghiÖp) thùc hiÖn bµn giao nî, tµi s¶n cho   C«ng ty mua, b¸n nî. 2.2. Khi giao, nhËn ph¶i lËp Biªn b¶n bµn giao. Biªn  b¶n ph¶i cã  ch÷  ký  cña ba bªn (bªn giao, doanh nghiÖp vµ  C«ng ty mua, b¸n nî). Néi dung chÝnh cña Biªn b¶n gåm: ­ Sè  lîng, gi¸ trÞ  theo sæ kÕ  to¸n c¸c kho¶n nî, tµi  s¶n  ®∙ lo¹i trõ  kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp t¹i  thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp vµ  t¹i thêi  ®iÓm  bµn giao. ­ Sè  lîng, gi¸ trÞ  theo sæ kÕ  to¸n c¸c kho¶n nî  vµ  tµi s¶n  ®∙ xö  lý  trong thêi gian tõ  khi x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ   doanh nghiÖp ®Õn khi bµn giao cho C«ng ty mua, b¸n nî; Sè  tiÒn   thu   ®îc   do   xö   lý  nî,  tµi  s¶n;   sè   ®∙   nép   theo  qui  ®Þnh, sè cha nép. ­ Sè lîng, gi¸ trÞ theo sæ kÕ to¸n tµi s¶n thiÕu hôt.  Nªu râ nguyªn nh©n. ­ Sè lîng, gi¸ trÞ tµi s¶n thuéc diÖn huû bá ngay. ­ Sè   lîng,  gi¸ trÞ   kho¶n  nî  kh¸ch  nî  kh«ng  cßn  tån  t¹i, kh«ng ®ñ hå s¬… bªn giao tù xö lý.
 10. 10 ­ Sè lîng, gi¸ trÞ c¸c kho¶n nî, tµi s¶n bµn giao cho  C«ng ty mua b¸n nî. 3. Tr¸ch nhiÖm c¸c bªn giao, nhËn 3.1. Bªn giao:  3.1.1. C¬ quan ®¹i diÖn Chñ së h÷u: ­ ChØ  ®¹o doanh nghiÖp chuÈn bÞ  hå  s¬, tµi liÖu liªn  quan  ®Õn nî, tµi s¶n cÇn bµn giao. Cïng víi C«ng ty mua,  b¸n nî vµ doanh nghiÖp lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn bµn giao  toµn bé nî vµ tµi s¶n kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp  khi chuyÓn ®æi së h÷u.  ­ ChØ  ®¹o doanh nghiÖp thùc hiÖn xö  lý  tµi s¶n thuéc  diÖn ph¶i huû  bá, nh÷ng kho¶n nî  kh¸ch nî  kh«ng cßn tån  t¹i hoÆc kh«ng ®ñ hå s¬. 3.1.2. Doanh nghiÖp: ChuÈn   bÞ   ®Çy   ®ñ   hå   s¬,   tµi   liÖu   liªn   quan   ®Ó   thùc  hiÖn cïng bµn giao toµn bé nî, tµi s¶n kh«ng tÝnh vµo gi¸  trÞ  doanh nghiÖp khi chuyÓn  ®æi së  h÷u doanh nghiÖp nhµ  níc cho C«ng ty mua, b¸n nî. TiÕp tôc gi÷ hé tµi s¶n theo   yªu cÇu cña C«ng ty mua, b¸n nî  vµ  phèi hîp víi C«ng ty  mua, b¸n nî trong viÖc xö lý tµi s¶n ®ang gi÷ hé. Tæ chøc   xö   lý   tµi   s¶n   ph¶i   huû   bá   vµ   nh÷ng   kho¶n   nî   kh¸ch   nî   kh«ng cßn tån t¹i, hoÆc kh«ng ®ñ hå s¬ theo qui ®Þnh hiÖn  hµnh. 3.2. Bªn nhËn: ­ Thèng nhÊt víi bªn giao vÒ kÕ ho¹ch tiÕp nhËn.  ­ Tæ chøc tiÕp nhËn c«ng nî, tµi s¶n vµ  hå  s¬, tµi  liÖu kÌm theo, më  sæ kÕ  to¸n theo dâi nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng ®∙ nhËn bµn giao.   ­ Thùc hiÖn thu håi nî, xö  lý  tµi s¶n  ®∙ tiÕp nhËn  theo   qui   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   2.5,   Môc   II,   PhÇn   thø   hai   cña  Th«ng t nµy. ­ Hµng quý, C«ng ty mua b¸n nî  b¸o c¸o Bé  Tµi chÝnh  vÒ kÕt qu¶ xö lý nî, b¸n tµi s¶n ®∙ tiÕp nhËn.  4. Xö  lý  tµi chÝnh  ®èi víi c¸c kho¶n nî  vµ  tµi s¶n  khi bµn giao, tiÕp nhËn 4.1. §èi víi C«ng ty mua, b¸n nî ­ Sè  tiÒn thu  ®îc tõ  viÖc thu håi nî, b¸n, khai th¸c  tµi s¶n tån ®äng ®îc sö dông nh sau: + Bï ®¾p chi phÝ söa ch÷a, n©ng cÊp tµi s¶n (nÕu cã). + TrÝch 20% sè  tiÒn nî  vµ  tµi s¶n thu håi  ®Ó  l¹i cho   C«ng ty mua b¸n nî   ®Ó  bï   ®¾p chi phÝ  tiÕp nhËn, qu¶n lý  nî, tµi s¶n; bï ®¾p chi phÝ ®Þnh gi¸, ®Êu gi¸ (nÕu cã) vµ  
 11. 11 khuyÕn khÝch xö lý nhanh, cã hiÖu qu¶ c¸c kho¶n nî vµ tµi  s¶n ®îc giao ®Ó thu håi vèn cho Nhµ níc.  + TrÝch 10% sè  tiÒn nî  vµ  tµi s¶n thu håi chuyÓn tr¶  doanh nghiÖp gi÷  hé  tµi s¶n  ®Ó    bï   ®¾p c¸c chi phÝ  qu¶n  lý,   gi÷   hé   vµ  xö   lý   hoÆc   tæ   chøc   tiªu  huû  c¸c  tµi  s¶n  kh«ng   ®îc bµn giao cho C«ng ty mua, b¸n nî  (thuéc  diÖn  doanh nghiÖp ph¶i tiªu huû). + Sè cßn l¹i C«ng ty mua, b¸n nî nép ng©n s¸ch Nhµ n ­ íc (nguån chi phÝ c¶i c¸ch doanh nghiÖp Nhµ níc). ­ Trêng hîp C«ng ty mua, b¸n nî  sö  dông kho¶n nî  vµ  tµi s¶n tån ®äng nhËn bµn giao ®Ó chuyÓn thµnh vèn gãp cæ  phÇn, vèn gãp liªn doanh, hîp t¸c kinh doanh th×  gi¸ trÞ  ®îc tÝnh  ®Ó  chuyÓn thµnh vèn gãp theo c¸c h×nh thøc nµy  sau khi trõ  (­) chi phÝ  söa ch÷a, n©ng cÊp tµi s¶n (nÕu  cã), ®îc ghi t¨ng vèn ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp cho ho¹t ®éng  cña C«ng ty mua, b¸n nî.    4.2. §èi víi doanh nghiÖp: C¨n cø biªn b¶n bµn giao   nî  vµ  tµi s¶n, doanh nghiÖp xö  lý  gi¶m gi¸ trÞ  tµi s¶n,  nî  bµn giao t¬ng  øng.  Doanh nghiÖp   ®îc hëng  sè  tiÒn  do  gi÷  hé  vµ  tham gia b¸n tµi s¶n qui  ®Þnh t¹i  ®iÓm 4.1.Môc  III ­ PhÇn thø hai cña Th«ng t nµy. 4.3. §èi víi c¸c Tæng c«ng ty Nhµ  n íc: Khi thùc hiÖn  bµn giao c¸c kho¶n nî, tµi s¶n lo¹i ra khái gi¸ trÞ doanh  nghiÖp cho C«ng ty mua, b¸n nî, chñ  së  h÷u  ®îc h¹ch to¸n  gi¶m vèn t¬ng øng.  4.4.§èi   víi   kh¸ch   nî:   §èi   víi   kh¸ch   nî,   viÖc   xö   lý  tµi chÝnh thùc hiÖn theo qui  ®Þnh t¹i tiÕt 2.3,  ®iÓm 2,  Môc I ­ PhÇn thø hai cña Th«ng t nµy. PhÇn thø ba Tæ CHøC THùC HIÖN Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  c«ng  b¸o. C¸c qui  ®Þnh kh¸c  tr¸i  víi Th«ng t  nµy ®Òu b∙i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c  ®Ò  nghÞ  c¸c Bé, ngµnh, c¸c  ®Þa ph¬ng, doanh nghiÖp ph¶n  ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản