Thông tư 4/1998/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Thông tư 4/1998/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 4/1998/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 7/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 4/1998/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  04/1998/TT­N H N N 1   N h s n g µ y  2 th¸ng 5 n¨ m   1998 h í ng d É n    h µ n h  N g h Þ   Þ n h  s è  7/1998/N§­ thi ® C P  n g µ y 15/1/1998 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  chi ti Õt thi µ n h  L u Ë t   h K h u y Õ n  k h Ý c h   Ç u  t trong n íc ® § Ó   ùc hiÖn  th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 7/1998/N§­   µy  CP ng 15/1/1998 cña  Ýnh     Ch phñ quy  nh    Õtthihµnh  Ët  ®Þ chiti     Lu KhuyÕn  Ých  u     kh ®Ç t trong níc,Ng ©n      hµng  µ   íc híng  Én  ô  Ó  ét  è  iÓ m   Ò   Öc  Nh n   d c th m s ® v vi b¶o  l∙nh,cho    vay    ®Ó s¶n  Êt,thu  xu   mua   µng  Êt khÈu  µ    Êt cho  h xu   v l∙ su   i vay    ù  ®Ç u       c¸c d ¸n  t s¶n xuÊt hµng  Êt khÈu, thay thÕ  µng  Ëp  Èu    xu       h nh kh hoÆc   s¶n  Êt nguyªn  Ët  xu   v liÖu,phô  Öu trùctiÕp  µm  µng  Êt khÈu, thay thÕ  µng  Ëp  Èu      li     lh xu       h nh kh quy ®Þnh  ¹ §iÒu    Òu  cña  t i 17,§i 29  NghÞ   nh      ®Þ trªnnh sau: 1. C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  Ng h Th m  doanh, Ng ©n   µng  Çu   vµ      h § t ph¸t tr Ón cã  i   tr¸ch nhiÖm     xem   Ðt  µ  ¸p  x v ® øng    Þ   ®Ò ngh b¶o  l∙nh,nhu  Çu  Ýn    c t dông  Êt khÈu  ña  ¬  ë  xu   c c s s¶n  Êt hµng  Êt khÈu  xu   xu   hoÆc   s¶n  Êt nguyªn xu     liÖu,phô  Öu trùctiÕp lµm  µng  Êt khÈu,kÓ   thu mua  µng  Êt khÈu,   li       h xu     c¶    h xu     cho vay  u    ë   éng  ¬  ë  ®Ç t m r c s s¶n  Êt hµng  Êt khÈu  µ  ®∙ivÒ     Êt xu   xu   v u    l∙ su   i cho vay  i  íic¸c dù  ®Ç u    s¶n  Êt  µng  Êt  Èu,  ®è v     ¸n  t xu h xu kh thay  Õ  µng  th h nhËp  Èu  kh hoÆc   s¶n  Êt nguyªn vËt liÖu,phô  Öu trùctiÕp lµm  µng  Êt xu        li       h xu   khÈu,thay thÕ  µng  Ëp  Èu      h nh kh theo LuËt KhuyÕn  Ých  u        kh ®Ç ttrong níc.   2. §èit ng ® îc u       î     tiªnb¶o  l∙nh,®¸p    øng nhu  Çu  Ýn  ông  Êt khÈu  µ c td xu   l  c¸c tæ    chøc,c¸ nh©n  îc quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è     ®  ®Þ ti§i 3  ®Þ s 7/1998/N§­   CP ngµy 15/1/1998  ña  Ýnh  ñ  ùc hiÖn  Öc  c Ch ph th   vi s¶n  Êt,thu mua  µng  Êt xu     h xu   khÈu  bao  å m   xuÊt khÈu  ùctiÕp vµ  Êt khÈu  g c¶    tr     xu   qua  û    u th¸c(sau  y  äi ®© g   t¾tlµc¬  ë      s s¶n  Êthµng  ÊtkhÈu). xu   xu   §èit ng cho   î   vay  ña  Ýn  ông  ÊtkhÈu  ctd xu   bao  å m: g ­ Gi¸ trÞ vËt t hµng           ho¸ trong c¸c kh©u  ù  ÷,l th«ng  µ      Ý     d tr  u  v c¸c chiph cÊu  µnh    th gi¸mua  hoÆc     µnh  gi¸th s¶n  È m. ph ­ Chi phÝ  ña    ù    u    ë   éng,c¶itiÕn kü  Ët,x©y  ùng  íi    c c¸c d ¸n ®Ç tm r      thu   d m  c¬  ë  s s¶n  Êthµng  ÊtkhÈu. xu   xu   3. §iÒu  Ön    îc  tiªnb¶o    ki ®Ó ® u    l∙nh,®¸p    øng nhu  Çu  Ýn  ông  Êt c td xu   khÈu: 3.1.§iÒu  Ön    ki b¶o    ùc  Ön  l∙nh th hi theo    c¸c quy  nh   Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p  Ët.§iÒu  Ön  lu   ki cho vay  ùc  Ön  th hi theo  quy  nh  ¹  Ó  Ö  Ýn  ông  ®Þ tith l t d hiÖn  µnh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. h c Th ®è Ng h Nh n Ngoµi ra    îc u    Ò     ®Ó ®   tiªnv b¶o   l∙nh hoÆc   ¸p  ® øng  nhu  Çu  Ýn  ông  c td xuÊt khÈu  ¬  ë    c s s¶n  Êt hµng  Êt khÈu  xu   xu   cßn ph¶i ®¸p    øng      iÒu  ®ñ hai ® kiÖn sau: 3.2.C¬   ë    s s¶n  Êthµng  ÊtkhÈu  xu   xu   ph¶icã  Êy chøng  Ën  ®∙i®Ç u     gi   nh u    t  theo danh  ôc   B,    m A,  C quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 7/1998/N§­   µy  CP ng 15/1/1998;giÊy chøng  Ën  ®∙i®Ç u    c¬      nh u    tdo  quan  ã  Èm  Òn  Êp  c th quy c theo  quy  nh  ¹ Ch ¬ng    ®Þ t i IV,NghÞ   nh  è  ®Þ s 7/1998/N§­ CP.
  2. 2 3.3.C¸c  Êy  ê chøng    gi t   minh  ∙  ý  Õt  îp  ng  ® k k H ®å s¶n  Êt,hµng  Êt xu   xu   khÈu hoÆc   îp  ng  Êt khÈu  H ®å xu   hoÆc   ∙  ® b¸n  µng  níc ngoµi,®¬n  Æt   h ra      ® hµng  ña  Ýa  ícngoµi,   c ph n     L/C  ∙  ë... c¸c ®m 4. ViÖc  tiªn®¸p    u    øng nhu  Çu  c b¶o l∙nh,nhu  Çu  Ýn  ông  Êt khÈu    c td xu   ®èi víi ¬  ë      s s¶n  Êt hµng  Êt khÈu  c xu   xu   theo  Ët KhuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç t trong  níc® îcthùc hiÖn         nh sau: 4.1. Khi    c¸c  ¬  ë  c s s¶n  Êt  µng  Êt  Èu    iÒu  Ön  xu h xu kh ®ñ ® ki theo   quy ®Þnh  ¹  iÓ m   cña  ti® 3  Th«ng   µy  ã    Þ   t n c ®Ò ngh b¶o    l∙nhhoÆc   ¸p  ® øng    nhu cÇu  Ýn  ông  Êt khÈu  ×    ©n   µng  ¬ng  ¹i Quèc  td xu   th c¸c Ng h Th m  doanh, Ng ©n     hµng  u    µ    iÓncã  ®Ç tv ph¸ttr   tr¸chnhiÖ m  ¸p    ® øng  nhu  Çu  c b¶o    l∙nhhoÆc     nhu cÇu  Ýn  ông  ÊtkhÈu  Çn  Õtcña  ¬  ë  td xu   c thi   c s s¶n  Êthµng  ÊtkhÈu. xu   xu   4.2.Møc  ¸p    ® øng  nhu  Çu  c b¶o   l∙nhhoÆc   nhu  Çu  Ýn  ông  Êt khÈu  ctd xu   cÇn  Õtcña    ¬  ë  thi   c¸cc s s¶n  Êt hµng  Êt khÈu  îcc¨n cø  µo  xu   xu   ®     v kh¶  n¨ng  µi t  chÝnh  µ  ¹n  v h møc   l∙nh,h¹n  b∙o    møc   Ýn  ông  Õu  ã) cña  ©n   µng  ­ td (n c   Ng h Th ¬ng  ¹i Quèc  m  doanh, Ng ©n   µng  u    µ    h ®Ç t v ph¸ttr Ón;®ång  êiph¶i tu©n   i   th     thñ quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p  ËtvÒ     ¹n  Õ     ¶m   lu   c¸c h ch ®Ó ® b¶o  toµn  an  trong ho¹t    ®éng  ña    c Tæ chøc  Ýn  ông. td 4.3.Trêng  îp Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iQuèc    h  h Th m  doanh,Ng ©n  µng  u    µ    h ®Ç tv ph¸ttr Ón®∙  ùc hiÖn  Õt  ¹n    i   th   h h møc  b¶o l∙nh, ¹n    møc  Ýn  ông  h td hoÆc  kh«ng  ®ñ   èn    v ®Ó cho  vay    ¬  ë  c¸c c s s¶n  Êt hµng  Êt khÈu  ×    ©n  µng  xu   xu   th c¸c ng h nµy  ph¶ilËp  Õ   ¹ch  ô  Ó  Ò   i îng,l∙ suÊt vµ  ¹n    k ho c th v ®è t     i   h møc   b¶o l∙nh,h¹n    møc   Ýn  ông    iÒu  td xin ® chØnh hoÆc   møc   èn    v xin vay  i Êp  èn  öiNg ©n   t¸ c v g  hµng  µ   íc,Ng ©n  µng  µ   ícsÏxem   Ðt ®iÒu  Nh n   h Nh n     x  chØnh  ¹n  h møc  b¶o l∙nh,   h¹n møc   Ýn  ông  td hoÆc   cho vay    bæ sung  b»ng  ¬ng  ph thøc cho vay  i Êp  t¸ c vèn. 4.4. Tr×nh  ù  Õn  µnh    t ti h b¶o    ùc  Ön  l∙nh th hi theo  c¸c quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh  ña  c ph¸p  Ët,tr×nh  ù cho  lu   t  vay  µ  v thu  î thùc  Ön  n  hi theo  Ó   Ö  Ýn  Th l t dông  Ön  µnh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. hi h c Th ®è Ng h Nh n 5.Møc    Êtcho    l∙su   i vay  i víi   ù    u    ®è     d ¸n ®Ç ts¶n  Êt hµng  ÊtkhÈu, c¸c xu   xu     thay thÕ  µng  Ëp  Èu    h nh kh hoÆc   s¶n  Êt nguyªn vËt liÖu,phô  Öu trùctiÕp xu        li       lµm  µng  Êt khÈu, thay  Õ  µng  Ëp  Èu  µ møc     Êt  ®∙i,thÊp  h xu     th h nh kh l  l∙ su u    i h¬n møc     Êt  l∙ su cho  i vay th«ng  êng  ïng  ¹   th c lo i Tæng   ; Gi¸m  c    ©n   ®è c¸c Ng hµng  ¬ng  ¹i Quèc  th m  doanh, Ng ©n   µng  Çu   vµ    h § t ph¸ttr Ón    i xem   Ðt    x quy ®Þnh  ô  Ó    c th c¸cmøc    Êtcho  l∙su   i vay  ®∙itrong khung    Êtdo  èng  c  u      l∙su   Th i ®è Ng ©n  µng  µ   ícc«ng  è. h Nh n   b 6.  Th«ng   nµy  t thay  Õ   th Th«ng   sè  TT/NH1   µy  t 3­ ng 01/9/1995  ña  c Ng ©n   µng  µ   íc híng  Én    µnh  h Nh n   d thih NghÞ   nh  ®Þ 29/CP  µy  ng 12/5/1995  cña  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët KhuyÕn  Ých  u    ®Þ chiti     Lu   kh ®Ç ttrong   níc,cã  Öu  ùc thihµnh    hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý, nh÷ng  15  k t  k  quy  nh  íc ®Þ tr   ®©y    íi tr¸v   i Th«ng   µy  u   Þ    á. tn ®Ò b b∙i b Tæng  Gi¸m  c  ®è c¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  Ng h Th m  doanh, Ng ©n   µng    h ®Ç u    µ    iÓn chÞu  tv ph¸ttr   tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  ùc hiÖn    h  th   Th«ng   µy  t n trong   h Ö   èng  ©n  µng  × nh;  íng  ¾ c   th ng h m v m trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, ph¶n      tr th hi   ¸nh vÒ   ©n  µng  µ   íc®Ó     Õt. Ng h Nh n   gi¶i quy
Đồng bộ tài khoản