Thông tư 4-LĐTBXH/TT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Thông tư 4-LĐTBXH/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 4-LĐTBXH/TT về việc hướng dẫn thi hành chế độ trợ cấp một lần khi về hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động đối với cán bộ sang giúp Lào và Campuchia do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 4-LĐTBXH/TT

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4-L TBXH/TT Hà N i, ngày 30 tháng 3 năm 1988 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 4-L TBXH/TT. NGÀY 30-3-1988 HƯ NG D N THI HÀNH CH TR C P M T L N KHI V HƯU, NGH VI C VÌ M T S C LAO NG I V I CÁN B SANG GIÚP LÀO VÀ CAMPUCHIA. Thi hành i m 7 trong i u 2 c a Quy t nh s 87-CT ngày 1-3-1985 c a Ch t ch H i ng B trư ng v ch , chính sách i v i cán b sang giúp Lào và Căm-pu- chia; Sau khi ư c s tho thu n c a B Tài chính t i công văn s 404TC/HCVX ngày 3-6- 1985, B Lao ng - Thương binh và xã h i hư ng d n th c hi n như sau: I. I TƯ NG Ư C HƯ NG Nh ng cán b sang giúp Lào và Căm-pu-chia nói trong Quy t nh s 87-CT là nh ng ngư i ư c c i công tác dài h n t 3 năm tr lên theo yêu c u c a B n; theo quy nh t i Ch th s 251-CT ngày 24-9-1982 c a Ch t ch H i ng B trư ng, bao g m cán b kinh t , văn hoá, giáo d c, y t , an ninh, quân s và nh ng công nhân viên i làm nhi m v ph c v chuyên gia trên t B n (k c nh ng ngư i sau khi v nư c ã chuy n sang làm vi c khác), ư c v hưu ho c ngh vi c vì m t s c lao ng t ngày 1 tháng 3 năm 1985 tr i. II. CH Ư C HƯ NG Nh ng i tư ng nói trên, khi v hưu ho c ngh vi c vì m t s c lao ng t ngày 1-3- 1985 tr i, ngoài kho n tr c p m t l n khi m i v quy nh t i Thông tư s 48- TBXH ngày 30-9-1985 c a B Thương binh và xã h i (cũ), còn ư c hư ng thêm kho n tr c p m t l n, tính theo s năm công tác th c t trên t B n, c m i năm ( 12 tháng) ư c tr c p b ng m t tháng lương chính (không có các kho n ph c p), nhưng nhi u nh t không quá 12 tháng. N u trư c ây ã có th i gian công tác t i nư c b n (theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n) t 1 năm tr lên thì ư c c ng các th i gian ó tính tr c p m t l n. III. I U KHO N THI HÀNH 1. Kho n tr c p m t l n quy nh t i Quy t nh s 87-CT ngày 1-3-1985 c a Ch t ch H i ng B trư ng ư c thi hành t ngày 1-3-1985 do qu b o hi m xã h i ài th , do ngành Lao ng - Thương binh và xã h i chi tr và ư c ghi b sung thành
  2. m t i m trong i u 2 c a quy t nh v hưu ho c ngh vi c vì m t s c lao ng c a m i ngư i v i n i dung: "Tr c p theo Quy t nh s 87-CT b ng..... tháng lương chính: .... tháng x... 00=.... 00. 2. M c lương chính làm cơ s tính tr c p m t l n và m c lương ư c x p khi ang công tác B n (không tính theo lương sau khi v nư c ư c x p l i ho c nâng b c lương). Trư ng h p nh ng ngư i ư c tính tr c p m t l n theo m c lương chính trư c tháng 9 năm 1985 thì l y m c lương chính y chuy n i sang m c lương m i theo quy nh t i Ngh nh s 235-H BT ngày 18-9-1985 c a Ch t ch H i ng B trư ng làm cơ s tính tr c p m t l n. 3. Nh ng ngư i có th i gian công tác trên t B n thu c i tư ng hư ng tr c p m t l n quy nh t i Thông tư này, ã ngh hưu ho c ngh vi c vì m t s c lao ng t ngày 1-3-1984 nhưng chưa ư c nh n thì nay ư c truy lĩnh. Các cơ quan, ơn v cũ có trách nhi m thông báo v s năm công tác trên t B n, m c lương chính c a m i ngư i cho cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi ngư i v hưu ho c ngh vi c vì m t s c lao ng cư trú làm th t c tr truy lĩnh kho n tr c p m t l n nói trên. Tr n Hi u ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản