intTypePromotion=1

Thông tư 40/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
91
lượt xem
5
download

Thông tư 40/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 40/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 40/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 40/2000/TT/BTC ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2000 Híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 176/1999/Q§-TTg ngµy 26/8/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn vËt liÖu C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 10/1998/N§-CP ngµy 23/1/1998 cña ChÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vµ b¶o ®¶m ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp n- íc ngoµi t¹i ViÖt Nam; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 29/1998/Q§-TTg ngµy 9/2/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ gi¶i ph¸p hç trî ph¸t triÓn mét sè lÜnh vùc thuéc ngµnh c¬ khÝ; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 53/1999/Q§-TTg ngµy 26/3/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 176/1999/Q§-TTg ngµy 26/8/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn vËt liÖu; Sau khi trao ®æi ý kiÕn víi c¸c Bé Th¬ng m¹i, Bé C«ng nghiÖp, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ Tæng côc H¶i quan, Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc thùc hiÖn chÕ ®é miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm nhËp khÈu phôc vô s¶n xuÊt nh sau: I. §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông miÔn thuÕ: C¸c dù ¸n thuéc danh môc dù ¸n ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t; d ¸n ®Çu t vµo vïng nói, vïng s©u, vïng xa ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt kh«ng ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt cña dù ¸n trong thêi h¹n 5 (n¨m) n¨m (tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch) kÓ tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt vµ ®îc ¸p dông chung cho doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ doanh nghiÖp ViÖt Nam, cô thÓ: 1- C¸c dù ¸n ®Çu t thuéc Danh môc dù ¸n ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t vµ c¸c dù ¸n ®Çu t vµo vïng nói, vïng s©u, vïng xa quy ®Þnh t¹i Phô lôc I kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 10/1998/N§-CP ngµy 23/1/1998 cña ChÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vµ b¶o ®¶m ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ theo §iÒu 11 QuyÕt ®Þnh sè 53/1999/Q§-TTg ngµy 26/3/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; C¸c dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t theo Danh môc A vµ ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n quy ®Þnh t¹i Danh môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 03 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) sè 03/1998/QH10; 2- Dù ¸n s¶n xuÊt linh kiÖn, phô tïng c¬ khÝ, ®iÖn, ®iÖn tö cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao, sö dông nhiÒu nguyªn liÖu vËt t trong níc;
  2. 2 3- Dù ¸n ®Çu t ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt xe ®¹p, qu¹t ®iÖn, m¸y ®éng lùc nhá 6-15 CV, ®ãng tµu biÓn quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh sè 29/1998/Q§-TTg ngµy 9/2/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ gi¶i ph¸p hç trî ph¸t triÓn mét sè lÜnh vùc thuéc ngµnh c¬ khÝ; Trêng hîp mét dù ¸n thuéc hai hoÆc ba ®èi tîng miÔn thuÕ nªu trªn th× doanh nghiÖp ®îc quyÒn lùa chän hëng u ®·i miÔn thuÕ chØ mét trong ba ®èi tîng miÔn thuÕ ®ã. VÒ thêi h¹n miÔn thuÕ: + §èi víi c¸c dù ¸n tÝnh ®Õn hÕt ngµy 09/9/1999 (tríc ngµy QuyÕt ®Þnh sè 176/1999/Q§-TTg nªu trªn cã hiÖu lùc thi hµnh) ®· ®a vµo s¶n xuÊt ®îc trªn 5 n¨m kÓ tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt th× kh«ng ®îc hëng u ®·i miÔn thuÕ trªn ®©y. + §èi víi c¸c dù ¸n tÝnh ®Õn hÕt ngµy 09/9/1999 ®· ®a vµo s¶n xuÊt thêi h¹n díi 5 n¨m kÓ tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt hoÆc dù ¸n ®ang ho¹t ®éng ®· ®îc xÐt hëng u ®·i miÔn thuÕ nhËp khÈu cha ®ñ 5 n¨m kÓ tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt th× sÏ ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn xÐt cÊp u ®·i miÔn thuÕ nhËp khÈu cho thêi gian cßn l¹i (cho ®ñ thêi h¹n 5 n¨m) tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch. + §èi víi c¸c dù ¸n cã thêi ®iÓm b¾t ®Çu s¶n xuÊt kÓ tõ ngµy 10/9/1999 trë ®i sÏ thùc hiÖn thêi h¹n miÔn thuÕ lµ 5 (n¨m) n¨m tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch kÓ tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt. II. Thñ tôc hå s¬ miÔn thuÕ nhËp khÈu: 1/ §èi tîng miÔn thuÕ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc I vµ ®iÓm 2, môc I Th«ng t nµy thùc hiÖn nh sau: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ miÔn thuÕ nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm phôc vô s¶n xuÊt göi Bé Th¬ng m¹i trong ®ã cã ghi râ ®èi tîng miÔn thuÕ, danh môc mÆt hµng miÔn thuÕ vµ cam kÕt sö dông ®óng môc ®Ých ®îc miÔn thuÕ. - KÕ ho¹ch nhËp khÈu vµ ®Þnh møc tiªu hao vËt t, nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm phôc vô trùc tiÕp s¶n xuÊt trong n¨m do doanh nghiÖp x©y dùng vµ cã ý kiÕn x¸c nhËn cña c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc hoÆc ý kiÕn x¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh kinh tÕ kü thuËt ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh (kÕ ho¹ch nhËp khÈu vËt t, nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm ph¶i phï hîp víi ®Þnh møc tiªu hao vËt t, nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm; n¨ng lùc s¶n xuÊt; c«ng xuÊt thiÕt kÕ); - GiÊy phÐp ®Çu t hoÆc giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp. - GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp, trong ®ã ghi râ ®èi tîng ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm nhËp khÈu trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt kh«ng ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng; thêi gian miÔn thuÕ. 2/ §èi tîng miÔn thuÕ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3. môc I Th«ng t nµy thùc hiÖn nh sau:
  3. 3 - C«ng v¨n cña doanh nghiÖp göi Bé Th¬ng m¹i xin miÔn thuÕ nhËp khÈu cho vËt t, thiÕt bÞ nhËp khÈu cña dù ¸n ®Çu t ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt xe ®¹p, qu¹t ®iÖn, m¸y ®éng lùc nhá 6-15 CV, ®ãng tµu biÓn; trong ®ã nªu râ sè lîng, trÞ gi¸ vËt t, thiÕt bÞ nhËp khÈu vµ cam kÕt sö dông ®óng môc dÝch ®îc miÔn thuÕ. - Dù ¸n ®Çu t hoÆc ph¬ng ¸n ®Çu t, hoÆc ph¬ng ¸n kinh doanh (díi ®©y gäi t¾t lµ dù ¸n ®Çu t) s¶n xuÊt xe ®¹p, qu¹t ®iÖn, m¸y ®éng lùc nhá 6- 15 CV, ®ãng tµu biÓn b»ng nguån vèn hç trî ®Çu t quèc gia. §èi víi dù ¸n mµ Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng (ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 08/7/1999 cña ChÝnh phñ) quy ®Þnh ph¶i ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t phª duyÖt th× göi kÌm theo b¶n sao hîp lÖ QuyÕt ®Þnh ®Çu t. - GiÊy phÐp ®Çu t hoÆc GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp; - GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp, trong ®ã cã ghi râ ®èi tîng ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm nhËp khÈu trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt kh«ng ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng; Thêi gian miÔn thuÕ. - X¸c nhËn sö dông vèn vay cña Quü hç trî ®Çu t quèc gia; - KÕ ho¹ch nhËp khÈu vËt t, nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm vµ ®Þnh møc tiªu hao vËt t, tiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm phôc vô trùc tiÕp s¶n xuÊt trong n¨m do doanh nghiÖp x©y dùng vµ cã ý kiÕn x¸c nhËn cña c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc hoÆc ý kiÕn x¸c nhËn cña së qu¶n lý chuyªn ngµnh kinh tÕ kü thuËt ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh (kÕ ho¹ch nhËp khÈu vËt t, nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm ph¶i phï hîp víi n¨ng lùc s¶n xuÊt, c«ng suÊt thiÕt kÕ); 3/ Trªn c¬ së quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 vµ ®iÓm 2 môc II nªu trªn vµ ®èi chiÕu víi danh môc nguyªn vËt liÖu trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc hiÖn hµnh cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Th¬ng m¹i xÐt duyÖt danh môc mÆt hµng nhËp khÈu miÔn thuÕ (trong ®ã ghi râ mÆt hµng, sè lîng, trÞ gi¸) phôc vô s¶n xuÊt cho tõng dù ¸n. C¨n cø danh môc mÆt hµng nhËp khÈu miÔn thuÕ cña Bé Th¬ng m¹i cÊp cho tõng dù ¸n cô thÓ, Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè n¬i ®¬n vÞ ®¨ng ký lµm thñ tôc nhËp khÈu hµng ho¸ sÏ theo dâi lµm thñ tôc miÔn thuÕ nhËp khÈu cho tõng chuyÕn hµng cô thÓ. §Þnh kú hµng quý c¸c Côc H¶i quan ph¶i tËp hîp b¸o c¸o tæng kim ng¹ch hµng ho¸ nhËp khÈu vµ sè lîng c¸c mÆt hµng nhËp khÈu chñ yÕu miÔn thuÕ cña c¸c doanh nghiÖp göi vÒ Tæng Côc H¶i quan, Bé Tµi chÝnh, Bé Th¬ng m¹i. III. Kª khai, quyÕt to¸n thuÕ nhËp khÈu vµ xö lý vi ph¹m: Nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm nhËp khÈu miÔn thuÕ cña c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®îc sö dông theo ®óng môc ®Ých ®· ®îc miÔn thuÕ, nÕu sö dông vµo môc ®Ých kh¸c víi môc ®Ých ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu th× ph¶i truy thu ®ñ sè thuÕ nhËp khÈu ®· ®îc miÔm. Thêi h¹n kª khai truy nép thuÕ
  4. 4 lµ 02 (hai) ngµy kÓ tõ ngµy thay ®æi môc ®Ých sö dông ghi trªn c¸c v¨n b¶n, chøng tõ, ho¸ ®¬n cã liªn quan. Trêng hîp kh«ng cã c¸c chøng tõ ®Ó x¸c ®Þnh ngµy thay ®æi môc ®Ých sö dông, th× ngµy x¸c ®Þnh ®Ó truy thu thuÕ lµ ngµy ®¨ng ký Tê khai hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. Hµng ho¸ sö dông vµo môc ®Ých kh¸c víi môc ®Ých ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, c¸c doanh nghiÖp ph¶i khai b¸o víi c¬ quan H¶i quan n¬i nhîng b¸n hµng ho¸ hoÆc khai b¸o víi c¬ quan H¶i quan n¬i doanh nghiÖp ®¨ng ký tê khai nhËp khÈu hµng ho¸. Qu¸ thêi h¹n trªn mµ c¸c doanh nghiÖp kh«ng khai b¸o th× sÏ bÞ xö ph¹t vÒ hµnh vi trèn lËu thuÕ theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c. Hµng n¨m chËm nhÊt ®Õn ngµy 31 th¸ng 3 doanh nghiÖp ph¶i b¸o c¸o víi c¬ quan H¶i quan vµ c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý doanh nghiÖp t×nh h×nh sè lîng nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm nhËp khÈu miÔn thuÕ; ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu thùc tÕ; sè lîng nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm ®· sö dông vµo s¶n xuÊt; sè lîng s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt; sè lîng nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm ®· sö dông vµo môc ®Ých kh¸c cña n¨m tríc; sè lîng nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm cßn tån chuyÓn sang n¨m sau. Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè chÞu tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n viÖc sö dông sè nguyªn liÖu vËt t ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®a vµo s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. ThuÕ nhËp khÈu truy thu ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c c¨n cø tÝnh thuÕ gåm thuÕ suÊt, tû gi¸, gi¸ tÝnh thuÕ t¹i thêi ®iÓm thay ®æi môc ®Ých sö dông hµng ho¸ miÔn thuÕ theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. Trêng hîp hµng ho¸ t¹i thêi ®iÓm truy thu thuéc mÆt hµng ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt th× ngoµi viÖc ph¶i truy thu nép thuÕ nhËp khÈu cßn bÞ truy nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. §Õn n¨m thø 5 (n¨m miÔn thuÕ cuèi cïng) trªn c¬ së ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, b¸o c¸o t×nh h×nh sè lîng nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm cßn tån n¨m tríc chuyÓn sang trong thêi h¹n 2 (hai) ngµy sau khi quyÕt to¸n toµn bé sè nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm nhËp khÈu vît qu¸ nhu cÇu s¶n xuÊt cßn tån sÏ ph¶i kª khai, truy thu nép ®ñ thuÕ nhËp khÈu. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý thu thuÕ cña c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan qu¶n lý thu thuÕ cña doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t viÖc sö dông hµng ho¸ nhËp khÈu ®· ®îc miÔm thuÕ, khi ph¸t hiÖn c¸c trêng hîp nhîng b¸n hµng ho¸ hoÆc sö dông sai môc ®Ých miÔn thuÕ th× ngoµi viÖc truy thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, Côc trëng Côc thuÕ tØnh, thµnh phè ®îc quyÒn ra quyÕt ®Þnh truy thu thuÕ nhËp khÈu vµ ph¹t theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. IV. Tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký vµ thay thÕ c¸c quy ®Þnh t¹i §iÓm 1.3, môc III, phÇn B Th«ng t sè 63/1998/TT-BTC ngµy 13/5/1998; ®iÓm 1.b, môc II, phÇn thø hai Th«ng t sè 89/1999/TT-BTC ngµy 16/7/1999 cña Bé Tµi chÝnh. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®Òu b·i bá.
  5. 5 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¶nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2