intTypePromotion=1

Thông tư 41/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
63
lượt xem
1
download

Thông tư 41/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 41/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 41/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  41/1998/TT­B T C   g µ y  31 th¸ng 3 n¨ m  1998  í ng  c n h d É n  c h Õ  ® é  t Ë p trung, q u ¶ n  lý c¸c kh o¶ n  thu n g © n  s¸ch  h µ  n íc q u a   h o  b ¹ c n h µ  n íc n K Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    ÕtviÖc  ©n  Êp  chi ti   ph c qu¶n  ý,lËp,chÊp  µnh  µ  Õt  l    h v quy to¸n ng©n     s¸ch  µ   íc;Bé   µi  Ýnh  ∙  nh n   T ch ® ban  µnh  h Th«ng   sè  TC/KBNN   µy  t 24  ng 13/5/1997  íng dÉn  Õ     Ëp  h  ch ®é t trung,qu¶n  ýc¸c kho¶n    ©n    l    thu ng s¸ch nhµ     nícqua  Ö   èng    h th Kho  ¹c nhµ  íc. b  n Sau  ét  êigian thùc hiÖn,®Ó   µn  Ön  ¬  Õ   µ  ï hîp víit×nh  m th         ho thi c ch v ph       h×nh  ùc tÕ, Bé   µi chÝnh  th     T   ban  µnh  h Th«ng   íng  Én  Õ     Ëp  th d ch ®é t trung,   qu¶n  ýc¸c kho¶n    ©n  l    thu ng s¸ch nhµ  ícqua  Ö   èng    n  h th Kho  ¹c nhµ  ícthay  b  n  thÕ  Th«ng   è  TC/KBNN   µy  ts 24  ng 13/5/1997 nh    sau: A. Q u y  ® Þ n h  c h u n g: 1. Toµn  é      b c¸c kho¶n    ©n  thu ng s¸ch nhµ  ícph¶inép  µo    n    v Kho  ¹c nhµ  b  níc díih×nh     thøc  Òn  Æt,  ©n  Õu  ti m ng phi thanh  to¸n hoÆc     chuyÓn doanh  kh«ng  è  nh;  ét  è  c ®Þ m s kho¶n  ng©n  thu  s¸ch    a   µn  .  µ   Öc  ép  ë ®Þ b x∙, .m vi n . trùctiÕp  µo    v Kho  ¹c nhµ  íc cã  ã  b  n   kh kh¨n  ×  ¬  th c quan  cã  Ó  ùc tiÕp thu  th tr     thu tiÒn  Æt,  ©n  Õu    m ng phi thanh  to¸n,sau      ®ã ph¶inép  µo    v Kho  ¹c nhµ  íc b  n  ®Çy  ,  Þp  êitheo ®óng  ®ñ k th     quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t  i tn 2.C¬     quan   thu (ThuÕ   µ  íc,H¶i quan,TµichÝnh  µ    ¬  nh n        v c¸cc quan  kh¸c   ® îcCh Ýnh  ñ    ph cho  Ðp  ph hoÆc   îcBé  µichÝnh  û  Òn)  èihîp víi ®  T  u quy ph         Kho b¹c nhµ  íc tæ    n   chøc  qu¶n  ý,tËp  l  trung nguån  ng©n    thu  s¸ch nhµ  íc,th ng    n  ê xuyªn  Óm     i  Õu  ¶m   ki tra,®è chi ® b¶o  äi  ån  m ngu thu  ©n  ng s¸ch ph¶i® îc tËp     trung®Çy  ,  Þp  êivµo  ü  ©n    ®ñ k th   qu ng s¸ch nhµ  íc.   n 3. C¸c  chøc,c¸nh©n, kÓ   c¸ctæ    tæ       c¶    chøc,c¸nh©n  ícnoµiho¹t®éng     n     trªn l∙nh thæ  íc Céng  µ    éi chñ     n  ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   ã  Vi   c tr¸ch nhiÖm   µ    v nghÜa  ô  ép  y  ,  ng  ¹n    v n ®Ç ®ñ ®ó h c¸c kho¶n  Õ, phÝ, lÖ  Ý   µ    thu     ph v c¸c kho¶n  thu kh¸c vµo  ©n    ng s¸ch  µ  íc theo  nh n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Nghiªm  Ê m   lu   c c¸c cÊp  Ýnh  Òn,  chøc, c¸ nh©n  ù gi÷ l¹ nguån  cña  ©n    ch quy tæ     t    i   thu  ng s¸ch  hoÆc   ïng nguån    ©n  d  thu ng s¸ch lËp quü  µing©n     ngo   s¸ch tr¸quy  nh.    i ®Þ 4. M äi    kho¶n    ©n  thu ng s¸ch nhµ  íc®Ò u   îch¹ch      n  ®  to¸nb¶o  ¶m   Ýnh  ® ch x¸c,®Çy    µ  Þp  êib»ng  ng  ÖtNam,    ®ñ v k th   ®å Vi   theo ®óng      ©n    niªn®é ng s¸ch,  cÊp  ©n  ng s¸ch vµ  ôc  ôcng©n   M l  s¸ch nhµ  íc.C¸c    n  kho¶n    ©n  thu ng s¸ch nhµ    níc b»ng  ¹itÖ, hiÖn  Ët,ngµy    ngo     v  c«ng    ng  îc quy  æi  ®ång  Öt lao ®é ®  ® ra  Vi   Nam   theo  û gi¸ngo¹itÖ,gi¸hiÖn  Ët,gi¸ngµy  t        v    c«ng    ng  c¬  lao ®é do  quan  ã  c thÈm  Òn  quy quy  nh    ¹ch to¸nthu ng©n  ®Þ ®Ó h       s¸ch nhµ  íc.   n 5. Trong    ×nh tËp    qu¸ tr   trung vµ    qu¶n  ýc¸c nguån    ©n  l    thu ng s¸ch nhµ  ­   n íc,n Õu   ã      c c¸c kho¶n  thu kh«ng  ng  Õ     ®ó ch ®é hoÆc   îc miÔn  ®  gi¶m theo  quyÕt  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn  ∙  Ëp  ®Þ c c c th quy ® t trung vµo  ©n    ng s¸ch nhµ  ícth×   n    ph¶ihoµn      tr¶;C¨n  vµo  Õt  nh  µn    ña  ¬  cø  quy ®Þ ho tr¶c c quan  µichÝnh, Kho   t   
 2. 2 b¹c nhµ  íc thùc hiÖn  Êt quü  ©n    n    xu   ng s¸ch ®Ó     ¹ cho    i îng  îc h­   tr¶l i   c¸c ®è t ®   ëng. B. Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó I. Ë p  d ù  to¸n  L  thu ng © n  s¸ch nh µ  n íc: ­ Trªn c¬  ë  Öm   ô      s nhi v thu  îc giao  n¨m  µ  ån  dù  Õn    ®  c¶  v ngu thu  ki ph¸t sinh trong quý, c¬        quan  lËp  ù  thu  d to¸n thu  ©n    ng s¸ch hµng  ý, cã    qu   chia ra    khu  ùc  v kinh tÕ, ®Þa   µn  µ    i  îng  ép  ùc tiÕp  ¹     b v c¸c ®è t n tr   tiKho  ¹c  µ  íc, b nh n   ®Ó  Kho  ¹c nhµ  ícphèihîp theo dâivµ  ùc hiÖn. b  n         th   +  ¬   C quan  Õ   Ëp dù      Õ,phÝ, lÖ  Ý  õthuÕ  ÊtkhÈu, Thu l   to¸nthu thu     ph (tr   xu     thuÕ  Ëp  Èu) vµ    nh kh   c¸ckho¶n    thu kh¸cthuéc ph¹m        viqu¶n  ý. l +  ¬   C quan   H¶i quan  Ëp  ù  l d to¸n thu  Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu    thu xu     nh kh (kÓ  thuÕ    ô ® Æc   Öthµng  Ëp  Èu  c¶  tiªuth   bi   nh kh qua    í®Êt  Òn vµ  Õ  biªngi   i li   thu gi¸trÞgiat¨ng)vµ          c¸ckho¶n   thu kh¸cthuéc ph¹m        viqu¶n  ý. l +  ¬   C quan  µichÝnh  µ    ¬  T  v c¸c c quan    thu kh¸c ® îcuû  Òn  Ëp  ù        quy l d to¸n thu c¸ckho¶n       thu cßn  ¹cña  ©n  l  i ng s¸ch nhµ  íc.   n ­Dù       ý  öitr cngµy  cña    to¸nthu qu g   í   10  th¸ngcuèiquý  íc.     tr II. æ  chøc thu ng © n  s¸ch  µ  n íc:  T nh 1.Th«ng  thu vµ  Êy nép  Òn vµo  ©n    b¸o    gi   ti   ng s¸ch nhµ  íc:   n 1.1.Th«ng      b¸o thu: ­ C¨n  vµo  ê khaithuÕ  µ      cø  t    v c¸c kho¶n  ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  íccña    n  ®èi t ng nép   î   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt, ¬      quan    Óm      nh  è  c thu ki tra, ®Þ x¸c s thuÕ  µ    v c¸c kho¶n  ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  ícvµ      n   ra th«ng  thu göi®èi t b¸o       ­ îng  ép. Trong  n  th«ng b¸o  thu ph¶i ghi râ  ¬ng, lo¹       ch   i kho¶n, m ôc,  Óu  ôc   ,   ti m theo M ôc  ôcng©n    l  s¸ch ®èi víi çi kho¶n         m thu. ­ Th«ng    b¸o    ©n  thu ng s¸ch nhµ  íc (gäit¾t lµ th«ng    n        b¸o    Bé   µi thu)do  T   chÝnh  (Tæng  ôc  c Thu Õ), Tæng   ôc    c H¶i  quan    µ  èng  Êt  in v th nh ph¸thµnh,     qu¶n  ýtrongc¶  íc. l   n ­ H Õt  êih¹n  ép  Òn    th   n ti trong  th«ng  b¸o thu  µ   chøc, c¸ nh©n  Én  m tæ     v cha  ùc hiÖn  Üa  ô  ép  × c¬  th   ngh v n th   quan  Õ, c¬  thu   quan    h¶iquan  ®èivíi   (    c¸c kho¶n  Ë m   ép  Ò   Õ  µ  Ý)  µ  ¬  ch n v thu v ph v c quan  µichÝnh  ®èivíiviÖc  Ë m   t  (    ch nép    c¸c kho¶n  kh¸c)® îc quyÒn  thu     yªu  Çu  ©n   µng  c Ng h hoÆc  Kho  ¹c Nhµ   b  níc trÝch  è  Òn    s ti ph¶i nép  õ tµikho¶n  ña  chøc, c¸ nh©n      ép    t    c tæ     ®ã ®Ó n ng©n  s¸ch  ®èi víitr ng  îp  ã  ë   µikho¶n  Òn  öi t¹  ©n   µng  (    ê h c m t   ti g   i Ng h hoÆc   Kho  ¹c nhµ  íc)vµ  îcphÐp    ông    Ön  b  n ®  ¸p d c¸c bi ph¸p  ö  ýtheo  x l  ph¸p  Ëtquy  lu   ®Þnh   ®Ó thu  cho  ©n  ng s¸ch  Éu  Önh  (m l thu  ©n  ng s¸ch  µ  íc sè  nh n   01/TNS  ®Ýnh  Ìm). k Nh÷ng  êng  îp ® îccoilµchË m   ép  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng,t¹m  êicha  tr h        n c l   ch ®   th   ¸p dông  Ön    bi ph¸p trÝch tµi      kho¶n  µ  ö  ¹tnªu    µ: v x ph   trªnl
 3. 3 ­ Doanh    nghiÖp  ∙  ã  Õt  nh    Ó, ®ang  ® c quy ®Þ gi¶ith   trong giai®o¹n  ö  ý    x l  tån t¹ .  i ­ Doanh    nghiÖp  ang  ã  ÷ng  ã  ® c nh kh kh¨n kh¸ch quan, ® îc c¬      quan  ã  c thÈm  quyÒn  theo quy  nh   ¹  iÓ m   §iÒu  NghÞ   nh   ®Þ t i® 3  43  ®Þ 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ×nh Uû   tr   ban  ©n  ©n  ng  Êp  ®èivíi nh d ®å c (     doanh  nghiÖp  ®Þa   do  ph¬ng  µnh  Ëp)hoÆc   ñ íng Ch Ýnh  ñ  ®èivíi th l  Th t   ph (     doanh nghiÖp  Trung  do  ¬ng  µnh  Ëp)cho  Ðp  Ë m   ép. th l  ph ch n ViÖc  ö  ý chË m   ép  îc thùc  Ön  x l  n ®  hi theo quyÕt  nh   ña  ñ   íng ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ,UBND   ph   tØnh. 1.2.GiÊy  ép  Òn vµo  ©n    n ti   Ng s¸ch Nhµ   íc:   n GiÊy  ép  Òn  µo  ©n  n ti v ng s¸ch  µ  íc (b»ng  Òn  Æt   nh n   ti m hoÆc   chuyÓn  kho¶n) lµ chøng  õ thu do  é   µi chÝnh     t    B T   (Tæng  ôc  c Thu Õ)    µ  èng  Êt  in v th nh qu¶n  ýtrong c¶  íctheo  É u   nh  Ìm  l    n  m ®Ý k Th«ng   µy;bao  å m     éidung  tn   g c¸c n   chñ  Õu  y sau: +  Tªn,®Þa    chØ  ña  chøc,c¸ nh©n  ã  Üa  ô  ép  ©n  c tæ     c ngh v n ng s¸ch nhµ    níc. +  Ünh  ùc,ngµnh  Ò   L v  ngh kinh doanh   +  éi dung  ép  µ  µy  ép  Òn N  n v ng n ti +  ¬i nép  Òn N  ti +    Õtc¸ckho¶n   ¬ng  Chi ti     thu t øng  íi ôc  ôcng©n  v  M l  s¸ch nhµ  íc.   n +  è  Òn nép  S ti   (b»ng  è  µ  s v b»ng  ÷). ch 2.Ph¬ng    thøc thu ng©n     s¸ch nhµ  íc:   n 2.1.Thu Õ,  Ý, lÖ  Ý:   ph   ph a.Thu    qua  Kho  ¹c nhµ  íc: b  n ­ C¸c    kho¶n  Õ, phÝ, lÖ  Ý  îcnép  ùctiÕp t¹ Kho  ¹c nhµ  ícbao  thu     ph ®   tr    i   b  n  gå m     i t ng sau  y: c¸c®è  î   ®© + C¸c doanh  nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,c¸c c v ®Ç tn      C«ng      Çn,  ty cæ ph C«ng    ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n,XÝ     h h   nghiÖp  ªndoanh, li   li     ªn kÕt  µ    chøc  v c¸ctæ  kinh tÕ  ã     c tc¸ch ph¸p nh©n.     + C¸c  chøc  tæ  kinh tÕ  Ëp  Ó  µ    Ó  ã  a   iÓ m     t th v c¸ th c ®Þ ® kinh doanh  è    c ®Þnh,  ã  c møc  doanh    µng  thu h th¸ng lín. é   µi chÝnh     T B giao Tæng  ôc    c Thu Õ   híng dÉn  ô  Ó    c th c¸ch x¸c ®Þnh     møc  doanh    µm    ph©n  ¹  i t ng thu l c¨n cø  lo i  î   ®è thu nép  i víi õng ®Þa  µn.   ®è     t  b ­ Nh Ën  îc th«ng    ®  b¸o      chøc,c¸ nh©n  ã  Üa  ô  ép  y   thu,c¸c tæ     c ngh v n ®Ç ®ñ,  ng  êih¹n    ®ó th   c¸ckho¶n  ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  ícvµo    n  Kho  ¹c nhµ  íc b  n  díih×nh    thøc  ép  n b»ng  Òn  Æt,  ©n   Õu  ti m ng phi thanh  to¸n hoÆc     chuyÓn  kho¶n. ­Kho  ¹c nhµ  íccã    b  n   tr¸chnhiÖm    Ën  µ  Ëp    thu nh v t trungtiÒn thu nép  µo       v ng©n s¸ch nhµ  íc.   n b.Thu    qua  ¬  c quan  thu: ­C¸c    kho¶n  Õ,phÝ, lÖ  Ý,..® îcnép  thu     ph    . qua  ¬  c quan    thu bao  å m: g
 4. 4 + Thu Õ,  Ý,  Ö  Ý   ña  ph l ph c c¸c  i  îng  ®è t kinh doanh kh«ng  è  nh, c ®Þ   kh«ng  êng  th xuyªn. + C¸c  é  ã  h c møc   nhËp  á  thu  nh kh«ng  ã  iÒu  Ön  ép  ùc tiÕp  µo  c® ki n tr   v Kho  ¹c  µ  íc (Bé  µi chÝnh  b nh n   T  giao Tæng   ôc  c Thu Õ   íng  Én  ô  Ó  h d c th c¸ch  x¸c®Þnh    é  ã    c¸ch c møc    Ëp  á). thu nh nh + Thu  Õ  ö  ông  t  thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp,c¸c kho¶n        a   µn       thu ë c¸c ®Þ b x∙, c¸c cöa  Èu  ¬i kh«ng  chøc  îc ®iÓ m     kh n  tæ  ®  thu  ña  c Kho  ¹c  µ  íc.­  ¬   b nh n   C quan  thu  ã  c tr¸ch nhiÖ m     thu  Òn  ti b»ng  Òn  Æt   ti m hoÆc   ©n  Õu  ng phi thanh  to¸ntõ®èi t ng nép  µ       î   v sau  ,  ép  µn  é  è  Òn ®∙    µo  ®ã n to b s ti   thu v Kho  ¹c nhµ  ­ b  n íctheo quy  nh  ¹ phÇn  m ôc    iÓ m       ®Þ t  i B  II® 3.1.2cña    Th«ng   µy. tn 2.2.§èivíi         kho¶n    õho¹t®éng  c¸c thu t     kinh tÕ  ña  µ   íc,ho¹t®éng  ù    c Nh n     s nghiÖp,tiÒn  ö  ông  t,tiÒn b¸n    sd ®Ê     hoÆc   cho  thuªtµis¶n  éc së  ÷u  µ      thu   h Nh níct¹ c¸c ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù   i     vh ch s nghiÖp,. . . . .  :   îcnép  ùctiÕp vµo    ph¶i®   tr     Kho b¹c nhµ  íc(hoÆc  ¬    n  c quan    thu)theo th«ng    ña  ¬    b¸o c c quan. 2.3.§èivíic¸c kho¶n    Òn  ¹t,   vµo  Õt  nh  ö  ¹tcña         thu ti ph   cø  c¨n quy ®Þ x ph   c¬ quan  ã  Èm  Òn,    i îng  ép  ¹tcã  c th quy c¸c ®è t n ph   tr¸chnhiÖm   ép  Òn  ¹t   n ti ph   vµo Kho  ¹c  µ  íc.Trêng  îp  Æc   Öt (thu ph¹të    í     ¶o,    b nh n   h® bi       biªn gi ih¶i ® , trªn biÓn,.   . theo  . quy  nh  ña  é   µi chÝnh)  µ   Öc  ép  Òn  ùc tiÕp  µo  ®Þ c BT  m vi n ti tr   v Kho  ¹c  µ  íc cã  ã  b nh n   kh kh¨n,c¬    quan  quyÕt  nh  ¹tcã  Ó  ra  ®Þ ph   th thu  Ònti   ph¹ttrùctiÕp vµ  ép  µn  é  è  Òn ph¹t®∙    µ       n to b s ti     thu v Kho  ¹c nhµ  íc. b  n 2.4.C¸c    kho¶n    õvay  thu t   trong nícvµ      vay  ícngoµi: n  ­ C¸c  kho¶n  vay trong  íc díih×nh  n   thøc ph¸t hµnh    c¸c  ¹  i Õu  lo itr¸ phi   ChÝnh  ñ  Ó  phÇn  ph (k c¶  huy  ng  ®é cho  ©n  ng s¸ch Trung  ng  µ  ¬ v huy  ng  ®é cho  ©n  ng s¸ch cÊp    tØnh    u    ©y  ùng    ®Ó ®Ç tx d c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  theo  Õt  nh  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ):Kho  ¹c  µ  íc tæ  quy ®Þ c Th t Ch ph   b nh n   chøc    ph¸t hµnh    Õu  µ  µm  ñ  ôc ghi thu  ©n  tr¸ phi v l th t     i ng s¸ch  µ  íc theo  Õ       nh n   ch ®é quy ®Þnh. ­§èivíi         kho¶n  c¸c vay trongníckh¸c(t¹m øng  õNg ©n  µng  µ   íc®èi       t  h Nh n     víi ©n   ng s¸ch Trung  ng  µ      ¬ v c¸ckho¶n  vay kh¸c):   vµo    cø  c¨n chøng  õchuyÓn  t  tiÒn vay,Kho  ¹c nhµ  íclµm  ñ tôcghithu ng©n      b  n  th         s¸ch nhµ  íc.   n ­§èivíi         kho¶n  c¸c vay  ícngoµi(phÇn  îcghivµo  ©n  n    ®   ng s¸ch nhµ  íc):   n +  èi víikho¶n  §   vay b»ng  Òn  ti (ngo¹itÖ    chuyÓn  Ò   ü  ¹itÖ  Ëp  v qu ngo   t trung),c¨n  vµo    cø  chøng  õ chuyÓn  Òn,Kho  ¹c nhµ  íc quy  æi  ®ång  t  ti   b  n  ® ra  ViÖtNam     theo tûgi¸h¹ch to¸nvµ  µm  ñ tôcghithu ng©n           l th         s¸ch nhµ  íc.   n Trêng  îp tiÒn vay  h    kh«ng chuyÓn  Ò   ü  ¹itÖ  Ëp  v qu ngo   t trung,c¨n cø  µo    v th«ng b¸o  ña  é   µi chÝnh, Kho  ¹c  µ  íc quy  æi  ®ång  Öt Nam   c BT    b nh n   ® ra  Vi   theo tûgi¸h¹ch to¸nvµ  µm  ñ tôcghithu,ghiching©n           l th             s¸ch nhµ  íc.   n +  èivíi §   kho¶n vay  b»ng  Ët t  ÕtbÞ, hµng    îcquy  æi    ng  v  ,thi     ho¸:®   ® ra ®å ViÖtNam     ¹ch to¸nthu ng©n    ®Ó h       s¸ch nhµ  íctheo    n  quy  nh  ¹ phÇn  m ôc   ®Þ ti  B  II®iÓ m       3.3.Th«ng   µy. tn 2.5.§èivíic¸c kho¶n    õ quü  ù  ÷tµichÝnh, thu bæ          thu t   d tr         sung  õ ng©n   t  s¸ch  Êp  c trªn, .  . .c¨n  quyÕt  nh   ña  ¬  : cø  ®Þ c c quan  ã  Èm   c th quyÒn  hoÆc   chøng  õ chuyÓn  Òn cña  ©n  t  ti   ng s¸ch cÊp    trªn,  Kho  ¹c nhµ  ícthùc hiÖn    b  n    ghi thu ng©n    s¸ch nhµ  íc.   n §èivíi    kho¶n  Õt    ©n  k d ng s¸ch:c¨n cø  µo  Õt    ©n      v quy to¸nng s¸ch nhµ  íc   n  ® îccÊp  ã  Èm  Òn    c th quy phª  Öt,Kho  ¹c nhµ  íckÕt  duy   b  n  chuyÓn  Õt    ©n  k d ng
 5. 5 s¸ch vµo  ü  ù  ÷tµichÝnh    qu d tr     hoÆc     ©n  thu ng s¸ch n¨m    sau  theo  Õ       ch ®é quy ®Þnh. 2.6.§èi víic¸c kho¶n  cña  ©n         thu  ng s¸ch x∙ ® îc thùc hiÖn         theo Th«ng   t sè  TC/NSNN   µy  14  ng 28/3/1997 cña  é  µichÝnh.   BT  2.7.§èivíi         kho¶n    ña    chøc,c¸ nh©n  êiViÖt Nam   ¹ níc c¸c thu c c¸ctæ     ng     ti     ngoµiBé  µichÝnh  ã      T  c v¨n b¶n  íng dÉn  h  riªng. 3.Quy  ×nh thu ng©n    tr     s¸ch nhµ  íc:   n 3.1.Thu    b»ng  Òn ViÖtNam: ti     3.1.1.  Thu  b»ng  chuyÓn  kho¶n: Khi nép  ©n    ng s¸ch nhµ  ícb»ng    n  chuyÓn  kho¶n,®èi t ng nép  Ëp  li      î   l 06  ªn giÊy  ép  Òn  µo  ©n   n ti v ng s¸ch  µ   íc b»ng  nh n   chuyÓn  kho¶n  Éu   (m 03/TNS  ®Ýnh   Ìm): Liªn 1 u  ¹  èng  Êy  ép  Òn; 05  ªncßn  ¹  i  îng  ép  k     l t icu gi n ti   li   l i®è t n chuyÓn  í Ng ©n   µng  t i h hoÆc  Kho  ¹c nhµ  íc n¬i m ë   µikho¶n.Ng ©n   µng  b  n     t    h hoÆc   Kho  ¹c  µ  íc n¬i ®èi  îng  ë   µikho¶n  ã  b nh n     t m t  c tr¸ch nhiÖ m   Ých  µi   tr t  kho¶n  Òn göicña  n  Þ    ép  ©n  ti     ®¬ v ®Ó n ng s¸ch nhµ  ícngay    n  trong ngµy  Ën    nh ® îcchøng  õ.Quy  ×nh xö  ýnh    t  tr   l   sau: a.Trêng  îp ®èi t ng nép  ë   µikho¶n  ¹ Ng ©n  µng.   h    î   m t  t  i h +    ® îcsö  ông  µm  Liªn2    d l chøng  õ ghinî tµikho¶n  Òn göicña  i t ng t        ti     ®è  î   nép  ¹ Ng ©n  µng; t  i h +    b¸o nîcho  i t ng nép; Liªn3      ®è  î   +  öi  li   G 03  ªncßn  ¹ (l ªn4, 5, 6) cïng b¶ng    l  i         i   kª thanh    í Kho  ¹c nhµ  to¸nt   i b  níc. Kho  ¹c nhµ  ícnhËn  îcb¶ng    b  n  ®  kª thanh    µ  Êy nép  Òn kÌm  to¸nv gi   ti   theo  cña  ©n  µng,ký    Ën  µo  Êy nép  Òn;thùc hiÖn  ¹ch to¸nthu ng©n   Ng h   x¸cnh v gi   ti     h    s¸ch nhµ  ícvµ  ö  ýc¸cli   Êy nép  Òn nh    n   x l     ªngi   ti   sau: +      ö  ông  µm  Liªn4:S d l chøng  õh¹ch to¸nghithu ng©n  t        s¸ch nhµ  íc;   n +      öi c¬  Liªn5:G   quan    ùctiÕp qu¶n  ý®èi t ng nép; thu tr     l    î   +      öi c¬  Liªn6:G   quan  µi Ýnh  ng  Êp  íi ¬  t  ch ®å c v   quan  c thu; b.Trêng  îp ®èi t ng nép  ë   µikho¶n  ¹ Kho  ¹c nhµ  íc.   h    î   m t  t  i b  n +        îtµi Liªn2:Ghi n     kho¶n  ña  i t ng nép; c ®è  î   +      Liªn3:B¸o  îcho  i t ng nép; n  ®è  î   +      ö  ông  µm  Liªn4:S d l chøng  õh¹ch to¸nghithu ng©n  t        s¸ch nhµ  íc;   n +      öi c¬  Liªn5:G   quan    ùctiÕp qu¶n  ý®èi t ng nép; thu tr     l    î   +      öi c¬  Liªn6:G   quan  µi Ýnh  ng  Êp  íi ¬  t  ch ®å c v   quan  c thu. Trêng  îp ngêinép  ïng sÐc  h    d  b¶o      ép  Òn thuÕ,Kho  ¹c nhµ  íc chi®Ó n ti     b  n  xö  ýnh  êng  îp nhËn  Ðc  l   tr h  s b¶o   chikh¸c. 3.1.2.  Thu  b»ng  Òn m Æt,  ©n  Õu  ti   ng phi thanh  to¸n: a.Trêng  îp thu trùctiÕp qua    h        Kho  ¹c nhµ  íc: b  n ­ C¨n  th«ng    cø  b¸o thu  ña  ¬  c c quan    i  îng  ép  Ëp  li   Êy thu,®è t n l 05  ªngi   nép  Òn vµo  ©n  ti   ng s¸ch nhµ  ícb»ng  Òn m Æt     n  ti   hoÆc   ©n  Õu  ng phi thanh   to¸n (mÉu  è  s 02/TNS  nh  Ìm) theo  ng  ôc  ôcng©n  ®Ý k  ®ó M l  s¸ch nhµ  íc:Liªn1 u    n    l
 6. 6 cuèng  Êy nép  Òn;04  ªngiÊy nép  Òn cßn  ¹ cïng sè  Òn ph¶inép  i t gi   ti   li     ti   l  i   ti     ®è  ­ îng nép    mang  n   iÓ m     ña  ®Õ ® thu c Kho  ¹c nhµ  íc®Ó   µm    ôcnép  Òn. b  n   l thu t   ti ­ Kho  ¹c nhµ  íckiÓm    i chiÕu,thu tiÒn vµ  ý    ng  Êu  ®∙   b  n  tra,®è        k tªn,®ã d "  thu tiÒn"lªn04  ªngiÊy nép  Òn:       li     ti +    l Kho  ¹c nhµ  íclµm  Liªn2 u  b  n  chøng  õh¹ch to¸nthu ng©n  t       s¸ch nhµ  ­   n íc; +    göil¹ngêinép; Liªn3      i   +    göi c¬  Liªn 4    quan  trùc tiÕp  thu    qu¶n  ý®èi  îng  ép  µo  èingµy  l  t n (v cu   cïng b¶ng        kª c¸ckho¶n  thu); +    göic¬  Liªn5    quan  µi Ýnh  ng  Êp  íi ¬  t  ch ®å c v   quan  c thu. §èivíic¸c ®iÓ m        giao dÞch  è  nh,  ¬    c ®Þ c quan  Thu Õ   è  Ý c¸n bé  Õ  b tr     thu cïng víi    Kho  ¹c nhµ  íctæ  b  n   chøc    ©n  thu ng s¸ch nhµ  íc.   n b.Trêng  îp thu qua  ¬    h    c quan  thu: C¬  quan  dïng      ®Ó   ùc tiÕp  tiÒn  õ ®èi îng  ép; vµ  thu  biªn laithu  tr   thu  t  tn  lËp b¶ng            Õttheo  ôc  ôcng©n  kª biªnlaithu chiti   M l  s¸ch nhµ  íc®Ó   ép  Òn   n  n ti   vµo Kho  ¹c nhµ  íc. b  n Hµng  µy  µo  èingµy  ng (v cu   hoÆc   u   µy  ®Ç ng h«m   sau),c¬    quan      thu c¨n cø  µo  v b¶ng        ¹ thu lËp  li   Êy nép  Òn b»ng  Òn m Æt:  ªn1  kª c¸c biªnl     05  ªngi   i ti   ti   li   l t¹ cuèng  Êy nép  Òn;04  ªncßn  ¹ ® îckÌm  u    i gi   ti   li   l    i theo  b¶ng    ïng toµn  é  è  kª c   bs tiÒn ®∙      ép  µo    thu ®Ó n v Kho  ¹c nhµ  íc. b  n Kho  ¹c nhµ  íc thu  Òn,®ãng  Êu  ®∙ thu  Òn" ký    Ën  µo    b  n  ti   d "  ti   x¸c nh v c¸c li   Êy  ép  Òn  µ  ªngi n ti v quy  ×nh xö  ýtiÕp  tr   l   theo    êng  îp thu trùctiÕp    nh tr h      qua Kho  ¹c nhµ  íc. b  n 3.2.Thu  ©n    ng s¸ch nhµ  ícb»ng  ¹itÖ:   n  ngo   3.2.1.  Nguyªn  ¾c  t qu¶n  ý: l ­ C¸c    kho¶n    ©n  thu ng s¸ch b»ng  ¹itÖ  Ó  thu vay  î,viÖn  î íc   ngo   (k c¶    n  tr    n ngoµi b»ng  ¹itÖ),Kho  ¹c  µ  íc ghi thu  ü  ¹itÖ  Ëp    ngo     b nh n     qu ngo   t trung  (theo  nguyªn tÖ) ®ång  êiquy  æi    ng  Öt Nam      th   ® ra ®å Vi   theo  û gi¸h¹ch    Bé   t    to¸ndo  Tµi chÝnh    c«ng  è    ¹ch      ©n  b ®Ó h to¸nthu ng s¸ch nhµ  ícvµ  ©n    n   ph chia sè      thu cho    Êp  ©n  c¸cc ng s¸ch theo chÕ         ®é quy  nh. ®Þ ­  ü   ¹itÖ  Ëp  Qu ngo   t trung  îc thèng  Êt  ®  nh qu¶n  ý t¹  l   iKho  ¹c  µ   íc b nh n   Trung  ng. Ng ©n   ¬  s¸ch  a   ¬ng  ®Þ ph (tØnh,huyÖn,      x∙)kh«ng  îc phÐp  µnh  ®  th lËp  ü  ¹itÖ.Toµn  é  è    ¹itÖ    qu ngo     b s thu ngo   ph¸tsinh t¹ Kho  ¹c nhµ  ícë  a    i   b  n   ®Þ ph¬ng  ph¶ichuyÓn  Ò     v Kho  ¹c nhµ  íc Trung  ng. L∙itiÒn  öingo¹itÖ    b  n  ¬    g    sau khitrõ®i  Ý      ph chuyÓn  ¹itÖ  Ò   ngo   v Trung  ng,® îcqu¶n  ý,sö  ông  µ  Õt  ¬   l  d v quy to¸nvíing©n     s¸ch nhµ  íctheo  Õ       n  ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh    ông  i víih Ö   l    ¸p d ®è     thèng Kho  ¹c nhµ  íc. b  n ­ Quü   ¹itÖ  Ëp    ngo   t trung ® îc sö  ông      d ®Ó thanh  to¸n,chitr¶c¸c kho¶n       chib»ng  ¹itÖ    ngo   theo  quy  nh  ña  é   µi chÝnh. Ph Çn  ¹itÖ  ®Þ c BT    ngo   cßn  ¹   li, Kho  ¹c nhµ  ícTrung  ng  îcphÐp  b  n  ¬ ®  b¸n cho  ©n   µng  µ   íchoÆc     Ng h Nh n   c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  h th m  doanh  Êy tiÒn  Öt Nam     l  Vi   ®Ó thanh  to¸n,chitr¶     c¸c kho¶n      chib»ng  Òn  Öt Nam.  ti Vi   Chªnh  Öch  ÷a  û gi¸b¸n  ¹itÖ    l gi t     ngo   cho c¸c ng©n  µng  µ  û gi¸h¹ch    h v t    to¸n,Kho  ¹c nhµ  ícnép  ©n    b  n  ng s¸ch Trung  ng    ¬ (nÕu  ã  c chªnh  Öch  l t¨ng)hoÆc   îcng©n    ®  s¸ch Trung  ng  Êp  Õu  ã    ¬ c (n c chªnh  lÖch gi¶m).§Þnh  ú  µng    kh th¸ng Kho  ¹c nhµ  íc Trung  ng    b  n  ¬ tæng  îp h chªnh 
 7. 7 lÖch  û gi¸ph¸tsinh trong th¸nggöiBé  µichÝnh  ô  ©n  t             T  (V ng s¸ch nhµ  íc)®Ó     n  xö  ý. l ­ Bé   ëng  é   µi chÝnh  û  Òn    tr BT  u quy cho  ô   ëng  ô   µichÝnh  i ngo¹i V tr V t  ®è     x¸c®Þnh  µ    v c«ng  è  ûgi¸h¹ch to¸nngo¹itÖ,b¶o  ¶m   b t          ® nguyªn t¾c    sau: +  û    ¹ch to¸n® îctÝnh  ×nh  ©n  T gi¸h       b qu theo  û gi¸mua  thùc tÕ  ×nh  t    b¸n   b qu©n  µy    Þ  êng  ¹itÖ    ©n  µng  ng trªnth tr ngo   Liªnng h trong thêigian 30  µy  íc      ng tr   ngµy  c«ng  è. b +  êng  îp  Tr h trong  th¸ng tû gi¸mua        b¸n  ¹itÖ  ùc  Õ    Þ  êng  ngo   th t trªnth tr ngo¹itÖ    ©n  µng  ã  Õn  ng  ín(T¨ng hoÆc     Liªnng h c bi ®é l    gi¶m      víitû trªn5% so      gi¸h¹ch    to¸n), é   µi chÝnh  Ï xem   Ðt,®iÒu    T  B s  x  chØnh  ¹ tû gi¸h¹ch  li       to¸n cho    phïhîp.   ­ Tû     ¹ch    gi¸h to¸n ® îc ¸p  ông  èng  Êt    ¹m    níc trong c¸c   d th nh trªnph vic¶       nghiÖp  ô: v + Quy  æi  µ  ¹ch        ©n  ® vh to¸n thu,ching s¸ch Nhµ   íc b»ng  ¹itÖ  Ó     n  ngo   (K c¶    c¸ckho¶n    Ön  Ëtcã  èc  thu hi v   g b»ng  ¹itÖ). ngo   +  Quy  æi  µ  ¹ch to¸nkÕ     ña  ® v h     to¸nc Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n 3.2.2. ¬ng   Ph thøc thu:   a.§èivíi   ¹itÖ        ngo   b»ng  thu chuyÓn  kho¶n: C¨n  giÊy b¸o  ã  ïng b¶n    cø    cc   kª thanh    ña  ©n  µng,Kho  ¹c Nhµ   to¸nc Ng h   b  níc ghithu  ü  ¹itÖ  Ëp      qu ngo   t trung vµ    quy  æi  ®ång  Öt nam   ® ra  Vi   theo  û gi¸ t    h¹ch to¸n®Ó       ©n      ghithu ng s¸ch Nhµ   íc.   n b.§èivíi   ¹itÖ        ngo   b»ng  Òn m Æt   thu ti   qua  ©n  µng: Ng h ­Quy  ×nh thu ® îcthùc hiÖn      tr         nh sau: +  èi t ng  ép  Ëp  li   Êy  ép  Òn  µo  ©n  §   î n l 06  ªngi n ti v ng s¸ch  µ   íc b»ng  Nh n   tiÒn m Æt     (theo m É u   è    s 04/TNS  nh  Ìm) li   l t¹ cuèng  Êy nép  Òn vµ  ®Ý k   ªn1 u    i gi   ti   05  ªncßn  ¹ ®èi t ng nép  li   l    î   i mang  n   ©n  µng  ¬iKho  ¹c Nhµ   ícm ë   µi ®Õ ng h n  b  n   t  kho¶n  ¹itÖ    ép  ¹itÖ  Òn m Æt. ngo   ®Ó n ngo   ti   +  ©n   µng    ¹itÖ,ký    Ën  µo  li   Êy  ép  Òn:li     Ng h thu ngo     x¸c nh v 05  ªngi n ti   ªn2 göi®èi t ng nép, 01  ªnl Ng ©n   µng; 03  ªncßn  ¹ cïng b¶ng       î     li  u  h   li   l  i   kª thanh    to¸n göicho    Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n +  Ën   îc chøng  õ  ép  ¹itÖ  µ  Nh ®  tn ngo   v b¶ng  thanh  kª  to¸n cña  ©n     ng hµng,Kho  ¹c Nhµ   ícghithu quü  ¹itÖ  Ëp    b  n      ngo   t trung vµ    quy  æi  è  ¹itÖ  ® s ngo   ®ã     ng  Öt Nam         ©n  ra ®å Vi   ®Ó ghithu ng s¸ch Nhµ   íc,®ång  êixö  ýc¸c li     n  th   l     ªn giÊy nép  Òn nh  êng  îp nép  Òn m Æt.   ti   tr h  ti   ­ PhÝ   ép  Òn m Æt   ¹itÖ  ®¬n  Þ, c¸nh©n  ép  Òn tr¶cho  ©n    n ti   ngo   do  v    n ti     ng hµng. c.§èivíi   ¹itÖ        ngo   b»ng  Òn m Æt   thu ti   qua  ¬  c quan  thu: ­   nh÷ng  ¬i kh«ng  Ó  ép  ¹itÖ  Òn  Æt   µo  ©n  µng, c¬  ë n  th n ngo   ti m v ng h   quan  thu  ã  Ó  c th thu  ùc tiÕp  Òn  Æt   ¹itÖ. Sau  ,  ép  µn  é  è  tr   ti m ngo     ®ã n to b s ngo¹itÖ    b»ng  Òn  Æt   ∙  ti m ® thu  µo  v Kho  ¹c  µ   íc tØnh, thµnh  è. Quy  b Nh n     ph   tr×nh  vµ  ö  ýchøng  õ t ng  ù nh  êng  îp  thu  x l   t  ¬ t   tr h thu  Òn  Æt,  ©n  Õu  ti m ng phi thanh    to¸nqua  ¬  c quan  thu.
 8. 8 ViÖc    ©n  thu ng s¸ch Nhµ   ícb»ng  ¹itÖ    n  ngo   chØ  îcthùc hiÖn  i víi   ®    ®è     c¸c lo¹ ngo¹itÖ  ¹nh,tùdo    i  m     chuyÓn  æi  ® theo th«ng    ña  ©n  µng  µ   íc.   b¸o c Ng h Nh n ­ C¨n  sè  ¹itÖ  Òn m Æt   ùc thu,Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn      cø  ngo   ti   th     b  n    quy ® æi    ng  Òn  Öt Nam   ra ®å ti Vi   theo  û gi¸h¹ch          ©n  t    to¸n®Ó ghithu ng s¸ch Nhµ     níc. ­ Sè  ¹itÖ  Òn m Æt,    ngo   ti   Kho  ¹c Nhµ   ícnép  µo  µikho¶n  ¹itÖ  ña  b  n  v t  ngo   c Kho  ¹c Nhµ   íct¹ Ng ©n  µng    b  n    i h ®Ó chuyÓn  Ò   v Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng. b  n  ¬ Trêng  îp Kho  ¹c Nhµ   íctØnh,thµnh  è  h  b  n    ph kh«ng  ã  µikho¶n  ¹itÖ  c t  ngo   t¹  ©n   µng  iNg h (do  ©n   µng  µ   íc vµ    ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  Ng h Nh n   c¸c Ng h th m  doanh    a   µn  a  chøc  ë   µikho¶n  Òn  öi vµ  trªn®Þ b ch tæ  m t  ti g   thanh  to¸n b»ng    ngo¹itÖ),Kho  ¹c  µ   íc tØnh, thµnh  è  îc b¸n  ¹itÖ  Òn  Æt        b Nh n     ph ®   ngo   ti m cho Ng ©n   µng  µ   íc vµ  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  h Nh n   Ng h th m  doanh  (theo  û gi¸mua   t    ngo¹itÖ  ña  ©n  µng  ).Ph Çn    c ng h ®ã   chªnh  Öch  û gi¸ngo¹itÖ  îc h¹ch    l t     ®  to¸n riªng®Ó   Õt to¸nvíi ©n    quy       ng s¸ch Nhµ   íc.   n 3.3.Thu  ©n    ng s¸ch Nhµ   ícb»ng  Ön  Ët:   n  hi v ­ §èivíihiÖn  Ët ®∙    nh  i t ng sö  ông:c¬       v   x¸c ®Þ ®è  î   d   quan  µi chÝnh  é  T  (B Tµi chÝnh    hoÆc   ë   µi chÝnh    Ët    ST  ­ V gi¸tØnh, thµnh  è) quy  æi  ®ång    ph   ® ra  ViÖtNam   µ  Ëp lÖnh          ©n    vl  ghithu,ghiching s¸ch Nhµ   ícgöicho    n    Kho  ¹c Nhµ   b  níc®Ó   ¹ch to¸nthu,ching©n    h        s¸ch Nhµ   íc.   n ViÖc quy  æi    Þ hiÖn  Ët sang  ng  Öt Nam   îc thùc hiÖn    ® gi¸tr   v  ®å Vi   ®    nh sau: +  Ön  Ët cã    èc  ¹itÖ  îc quy  æi  ®ång  Öt Nam   Hi v   gi¸g ngo   ®   ® ra  Vi   theo  û t  gi¸h¹ch to¸n.     +  Ön  Ët kh«ng  ã    èc  ¹itÖ,c¬  Hi v   c gi¸g ngo     quan  µichÝnh  µnh  Ëp  éi  t  th lH ®ång  nh    ®Þ gi¸theo gi¸thÞ  êng      tr phæ   Õn  ¹ khu  ùc  ¹ thêi®iÓ m   nh  bi t   i v t    i ®Þ gi¸. ­ §èivíi Ön  Ët cha    nh  îc®èi t ng sö  ông:c¬       hi v   x¸c ®Þ ®    î   d   quan  µichÝnh  t  (Bé  µichÝnh  T  hoÆc   ë   µichÝnh    Ët    ST  ­ V gi¸tØnh,thµnh  è) phèihîp víi     ph        c¸c c¬ quan  ã  ªnquan  chøc  c li   tæ  b¸n  Ön  Ët lÊy tiÒn ViÖt Nam     ép  ©n   hi v         ®Ó n ng s¸ch Nhµ   íc.   n 3.4.Thu  ©n    ng s¸ch Nhµ   ícb»ng  µy    n  ng c«ng    ng: lao®é ­ C¸c    kho¶n  ng©n  thu  s¸ch  µ   íc b»ng  µy  Nh n   ng c«ng    ng  îc quy  lao ®é ®  ® æi    ng  ÖtNam     ¹ch to¸nthu,ching©n  ra ®å Vi   ®Ó h         s¸ch Nhµ   íc.   n ­ C¬     quan  µichÝnh  ñ  × phèi hîp  íic¸c c¬  t  ch tr     v     quan  ã  ªnquan    c li   quy ® æi theo  n    µy  ®¬ gi¸ng c«ng    ng  lao ®é quy  nh, ®ång  êilËp lÖnh      ®Þ   th     ghithu, ghi ching©n     s¸ch  µ   íc göi Kho  ¹c  µ   íc ®Ó   ¹ch  Nh n     b Nh n   h to¸n thu,ching©n       s¸ch Nhµ   íc.   n 4.KiÓ m     i chiÕu  µ  ö  ý:   tra,   ®è vxl ­ C¬     quan    ¬  thu,c quan  µichÝnh  µ  t  v Kho  ¹c Nhµ   ícth ng  b  n   ê xuyªn kiÓm     tra,®èi  Õu  ×nh  ×nh  nép  ©n    chi t h thu  ng s¸ch Nhµ   íc;kÞp  êiph¸thiÖn      n  th     c¸c tr ng  îp chË m   ép,nî®äng    ©n  ê h  n    thu ng s¸ch Nhµ   íc.   n ­ Hµng  µy,viÖc  Óm     i  Õu    ng   ki tra,®è chi tæng  è    ©n  s thu ng s¸ch Nhµ   íc   n  vµ  è    õng  Êp  ©n  s thu t c ng s¸ch gi÷a Kho  ¹c Nhµ   ícvµ  ¬      b  n   c quan      a   thu trªn®Þ bµn  õng cÊp  îcthùc hiÖn  µo  èingµy  t  ®    v cu   hoÆc   u   µy  ®Ç ng h«m  sau.
 9. 9 Hµng  th¸ng,trong 5  µy  u       ng ®Ç th¸ng sau  ®èivíicÊp  Ën, huyÖn)  µ    (    qu   v trong 10  µy  u     ng ®Ç th¸ngsau  ®èivíi Êp    (    c tØnh,thµnh  è),Kho  ¹c Nhµ   íc,   ph   b  n  c¬ quan  thu  µ  ¬  v c quan  µichÝnh  ng  Êp  t  ®å c ph¶i tiÕn  µnh  Óm     i   h ki tra,®è   chiÕu  è  Öu thu  ©n  s li   ng s¸ch Nhµ   íc theo    n  tæng  è, m ôc  ôc ng©n  s  l  s¸ch tõng    cÊp  ©n  ng s¸ch vµ  õng  ¹  Õ. Riªng viÖc   t lo ithu     kho¸ sæ   µ  ùc hiÖn  i chiÕu    v th   ®è   sè  Öu thu ng©n  li     s¸ch th¸ng 12  µng     h n¨m  îcthùc hiÖn  èng  Êt vµo  µy  ®    th nh   ng 31/12. Hµng n¨m, tr cngµy  th¸ng2    í  10    n¨m  sau  ®èivíi Êp  Ën, huyÖn)  µ  ­ (    c qu   v tr íc ngµy  th¸ng 3    10    n¨m  sau  ®èivíicÊp  (    tØnh, thµnh  è),Kho  ¹c Nhµ   íc,   ph   b  n  c¬  quan thu  µ  ¬  v c quan  µichÝnh  ng  Êp  t  ®å c ph¶i tiÕn  µnh  Óm     i    h ki tra ®è chiÕu  è  Öu thu  ©n  s li   ng s¸ch Nhµ   íc theo    n  tæng  è, m ôc  ôc ng©n  s  l  s¸ch tõng    cÊp  ©n  ng s¸ch vµ  õng lo¹ thuÕ.  t  i   ­ Trong    ×nh kiÓm     i chiÕu  è  Öu gi÷a Kho  ¹c Nhµ   íc,c¬    qu¸ tr   tra,®è   s li     b  n  quan    µ  ¬  thu v c quan  µichÝnh  ng  Êp, n Õu  ã    ãtcÇn  èihîp ®iÒu  t  ®å c  c sais   ph     chØnh  Þp  êi  ¬   k th . quan  µo    C n ghihoÆc   tæng  îp sè  Öu saith×  ¬  h   li     c quan    ®ã ph¶icã      v¨n b¶n    Þ  iÒu  ®Ò ngh ® chØnh. H Õt    n¨m  ©n  ng s¸ch,Kho  ¹c Nhµ   íc   b  n  phèihîp víi ¬        quan  µi Ýnh  c t ch chØnh  ýquyÕt to¸nng©n  l     s¸ch Nhµ   íc.   n ­ C¨n  kÕt    cø  qu¶  Óm     i chiÕu,c¬  ki tra,®è     quan    ã  thu c tr¸chnhiÖm   «n     ® ®èc  µ  ö  ýtheo chÕ     v x l    ®é quy  nh. ®Þ C¸c  êng  îp chiÕm  ông, Èn  Ëu  ån    ©n  tr h  d   l ngu thu ng s¸ch do    ¬    c¸c c quan  thu, c¬    quan  ph¸p  Ët,thanh  lu   tra, . ph¸t hiÖn  îc xö  ý theo  Õ       . .   ®   l  ch ®é quy ®Þnh. 5.Hoµn        tr¶c¸ckho¶n    ©n  thu ng s¸ch Nhµ   íc:   n ­ Trêng  îp c¸c kho¶n      h    thu kh«ng  ng  Ýnh  ®ó ch s¸ch,chÕ     ∙  Ëp    ®é ® t trung  vµo  ü  ©n  qu ng s¸ch Nhµ   ícth× ph¶ihoµn    n      tr¶. ­ C¨n  lÖnh  µn      cø  ho tr¶,Kho  ¹c Nhµ   íc lµm  ñ  ôc ghi gi¶m  b  n  th t     thu  ü  qu ng©n s¸ch Nhµ   ícvµ  µn    ùctiÕp cho    i t ng ® îchëng.   n   ho tr¶tr     c¸c®è  î     Trêng  îp hoµn    h  tr¶cho kho¶n    ∙  Õt    µo      ©n  thu ® quy to¸nv niªn®é ng s¸ch  n¨m  íc,c¬  tr   quan    thu ph¶icã      v¨n b¶n  c¸o c¬  b¸o    quan  µichÝnh    Önh  Êp  t  ra l c hoµn    µo  ©n  tr¶v ng s¸ch n¨m  Ön  µnh.C¨n  vµo  Önh    ña  ¬    hi h   cø  l chic c quan  µi t  chÝnh,Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn  µn      b  n    ho tr¶cho    i t ng ® îchëng. c¸c®è  î     6.H¹ch    Õ     µ        ©n    to¸nk to¸nv b¸o c¸o thu ng s¸ch Nhµ   íc:   n ­ C¨n  sè  Òn nép  ©n    cø  ti   ng s¸ch Nhµ   íc,Kho  ¹c Nhµ   ích¹ch        n  b  n  to¸nthu quü  ©n  ng s¸ch  µ   íc theo  ng  Nh n   ®ó niªn ®é   µ  ôc  ôc ng©n    vM l  s¸ch  µ   íc; Nh n   ®ång  êiph©n  th   chiasè      thu cho  õng cÊp  ©n  t  ng s¸ch theo quy  nh.     ®Þ §èi víic¸c kho¶n  cha    nh  â  ôc  ôc ng©n       thu  x¸c ®Þ rM l  s¸ch Nhµ   íc,Kho    n  b¹c  µ   íc h¹ch  Nh n   to¸n vµo  µikho¶n  ¹m        nh  â  ôc  ôc ng©n     t  t thu;khix¸c ®Þ rM l  s¸ch  µ   íc,Kho  ¹c  µ   íc h¹ch  Nh n   b Nh n   to¸n thu  ©n    ng s¸ch  µ   íc theo    Nh n   quy ®Þnh. ­B¸o      ©n    c¸o thu ng s¸ch Nhµ   ícngµy:   n  Hµng  µy  µo  èingµy  ng (v cu   hoÆc   u   µy  ®Ç ng h«m   sau),c¸c ®¬n  Þ     v Kho  b¹c Nhµ   ícb¸o      n   c¸o tæng  è    ©n  s thu ng s¸ch Nhµ   ícvµ  è    õng  Êp  ©n    n   s thu t c ng s¸ch trong ngµy  öic¬      g   quan  µichÝnh,c¬  t    quan    ïng cÊp  µ  thu c   v Kho  ¹c Nhµ   b  níccÊp    trªn. ­B¸o      ©n    c¸o thu ng s¸ch Nhµ   ícth¸ng:   n 
 10. 10 Hµng  th¸ng,tr c ngµy  th¸ng sau  ®èi víicÊp  Ën,    í  07    (    qu huyÖn)  µ  íc v tr   ngµy  th¸ng sau  ®èivíi Êp  10    (    c tØnh,thµnh  è),sau    Óm    i chiÕu    ph   khiki tra,®è   sè  Öu  íic¬  li v   quan      n  Þ   thu,c¸c ®¬ v Kho  ¹c  µ   íc lËp  b Nh n   b¸o c¸o thu  ©n  ng s¸ch Nhµ   íctheo  ôc  ôcng©n    n  M l  s¸ch Nhµ   ícvµ  õng  Êp  ©n    n  t c ng s¸ch;göic¬     quan  µichÝnh, c¬  t    quan  thu  ïng  Êp, ®ång  öi Kho  ¹c  µ   íc cÊp  c c  g  b Nh n   trªn;   Kho  ¹c Nhµ   íc Trung  ng  b  n  ¬ tæng  îp  ×nh  ×nh  ng©n  ht h thu  s¸ch  µ   íc b¸o  Nh n   c¸o Bé  µichÝnh  ícngµy  th¸ngsau.   T  tr   15    ­B¸o    ©n    c¸o ng s¸ch Nhµ   ícn¨m:   n  Hµng n¨m, tr cngµy  th¸ng 02    í  15    n¨m  sau  ®èivíicÊp  Ën, huyÖn)  µ  (    qu   v tr cngµy  th¸ng 03  í  15    n¨m  sau  ®èivíi Êp  (    c tØnh,thµnh  è),c¸c ®¬n  Þ      ph     v Kho b¹c Nhµ   íc lËp    n  b¸o      ©n  c¸o thu ng s¸ch Nhµ   íc n¨m    n  theo  ôc  ôc ng©n  M l  s¸ch  Nhµ   ícvµ  n   theo  õng  Êp  ©n  t c ng s¸ch;göic¬      quan  µichÝnh,c¬  t    quan    ïng thu c   cÊp,®ång  öiKho  ¹c Nhµ   íccÊp    g  b  n  trªn;  Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  b  n  ¬ tæng  îp h  quyÕt to¸nthu ng©n       s¸ch Nhµ   ícn¨m  c¸o Bé  µichÝnh.   n  b¸o    T   III.N hi Ö m  v ô, quy Ò n  h¹ n c ñ a c ¬     quan thu, ho  b ¹c N h µ  n íc v µ  c ¬  quan   K T µi ch Ý nh trong  Ö c tæ  chøc  vi thu ng © n  s¸ch N h µ  n íc: 1. C¬     quan    thu (bao  å m   ¬  g c quan  Õ,    Thu H¶i quan,TµichÝnh  µ    ¬     v c¸cc quan  kh¸c® îcCh Ýnh  ñ     ph cho  Ðp  ph hoÆc   îcBé  µichÝnh  û  Òn  ®  T  u quy thu): ­ X ©y  ùng  ù    d d to¸n thu    theo  ý, n¨m  öi c¸c cÊp  ã  Èm   Òn,  ¬  qu   g    c th quy c quan  µi Ýnh  µ  ng  öiKho  ¹c Nhµ   íc. t  ch v ®å g   b  n ­Qu¶n  ý, «n  c    i t ng nép  Òn vµo  ©n    l  ® ®è c¸c®è  î   ti   ng s¸ch Nhµ   íc.­TÝnh    n    to¸n,   nh    ®Þ x¸c møc    µ    thu v ra th«ng  thu;chÞu  b¸o    tr¸chnhiÖ m  Ò   Ýnh  Ýnh    vt ch x¸c cña  ¬ng, lo¹     Ch   i kho¶n  ôc,  Óu  ôc   i  íitõng  , m ti m ®è v   kho¶n thu    ghi trong  th«ng      b¸o thu theo M ôc  ôcng©n    l  s¸ch Nhµ   íc.   n ­ H íng  Én  µ  Óm     i îng  ép  Ëp  Êy  ép  Òn  µo  ©n    d v ki tra®è t n l gi n ti v ng s¸ch  Nhµ   íc. n ­  ùc  Õp  Ëp  Tr ti t trung  c¸c kho¶n thu  ©n   ng s¸ch  µ   íc thuéc  Èm   Nh n   th quyÒn  µ  ép  µo  v n v Kho  ¹c Nhµ   íc®Çy  ,  Þp  êitheo chÕ     b  n  ®ñ k th     ®é quy  nh. ®Þ ­ Theo  âisè    ùc tÕ  µ  Öc  Êp  µnh    d   thu th   v vi ch h th«ng  thu nép  ña    b¸o    c c¸c ®èi t ng nép.  î   ­  Ò   § nghÞ   ¬  c quan  µichÝnh  lÖnh  µn    i  íic¸c  t  ra  ho tr¶ ®è v   kho¶n    thu kh«ng  ng  Õ   . ®ó ch ®é ­ KiÓ m     Õt  nh  ö  ¹tvµ    Õt    Õu  ¹ivÒ   nép    tra,quy ®Þ x ph   gi¶iquy c¸c khi n   thu  theo ph¸p luËtquy  nh.      ®Þ ­ Phèihîp víi        Kho  ¹c Nhµ   íctrong viÖc  ©n  ¹ ®èi t ng thu trùctiÕp b  n    ph lo i  î           qua Kho  ¹c  µ   íc,thu  b Nh n   qua  ¬  c quan  cho  ï hîp  íi® Æc   iÓ m,  ×nh  thu  ph   v   ® t h×nh  ùc tÕ    a  µn. Tæ   th   trªn®Þ b   chøc    Óm     i chiÕu  µ  Ëp  c¸o thu,ki tra,®è   v l b¸o    sè  Öu thu ng©n  li     s¸ch Nhµ   íctheo chÕ       n    ®é quy  nh. ®Þ 2.C¬     quan  Kho  ¹c Nhµ   íc: b  n ­Trùc tiÕp thu c¸ckho¶n    ©n          thu ng s¸ch Nhµ   íctheo quy  nh.   n    ®Þ
 11. 11 ­ TËp    trung toµn  é      b c¸c kho¶n    ©n  thu ng s¸ch Nhµ   íc(kÓ  c¸c kho¶n    n  c¶    thu  c¬  do  quan  thu  ùc tiÕp  tr   thu),h¹ch    to¸n thu  ü  ©n    qu ng s¸ch  µ   íc vµ  Nh n   ph©n  chiacho    Êp  ©n    c¸cc ng s¸ch Nhµ   íctheo tûlÖ    n      quy  nh. ®Þ ­  êng  Th xuyªn  Óm     i  Õu    è  Öu  µ  ùc  Ön  Õ     ki tra,®è chi c¸c s li v th hi ch ®é th«ng        tinb¸o c¸o theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ ­ Thùc  Ön  µn        hi ho tr¶c¸c kho¶n    thu kh«ng  ng  Õ     ®ó ch ®é theo  Önh  ña  l c c¬  quan  µichÝnh. t  ­KiÕn  Þ    Ön    ngh c¸cbi ph¸p vÒ     ©n    thu ng s¸ch Nhµ   íc®èi víi   ¬    n       c quan  c¸c cã  Èm  Òn. th quy ­ Kho  ¹c  µ   íc n¬i ®¬n  Þ   ë   µikho¶n  ã    b Nh n     v m t  c tr¸chnhiÖ m   ùc  Ön    th hi thanh  to¸n,chuyÓn  Òn    ti thu  ép  ©n   n ng s¸ch  µ   íc kÞp  êi  ùc  Ön  Nh n   th .Th hi trÝch  µikho¶n  Òn  öi cña  n  Þ  t  ti g   ®¬ v theo  yªu  Çu  ña  ¬  c c c quan  ®Ó   ép  thu  n ng©n  s¸ch Nhµ   íc.3.C¬     n     quan  µichÝnh: t  ­  èi hîp  íic¬  Ph   v   quan  thu, Kho  ¹c  µ   íc trong  Öc  Ëp    b Nh n   vi t trung    c¸c kho¶n  ng©n  thu  s¸ch  µ   íc vµo  Nh n   Kho  ¹c  µ   íc,®¶m   b Nh n   b¶o  y   ,  Þp  ®Ç ®ñ k thêitheo chÕ         ®é quy  nh. ®Þ ­ Ra  Önh   l ho¶n    i víi   tr¶®è     kho¶n    ©n  c¸c thu ng s¸ch Nhµ   íckh«ng  ng    n  ®ó chÕ     ®é theo ®Ò   Þ  ña  ¬    ngh c c quan  thu. ­ ChØ   o  Öc  chøc    ®¹ vi tæ  thu  ©n  ng s¸ch  µ   íc trªn®Þa   µn  ña  ¬  Nh n     bcc quan    µ  thu v Kho  ¹c Nhµ   íctheo ®óng  Õ     b  n    ch ®é quy  nh. ®Þ ­ Thêng    xuyªn phèihîp víi ¬          quan    µ  c thu v Kho  ¹c Nhµ   íctrong viÖc    b  n    tæ chøc    ©n  thu ng s¸ch Nhµ   íctrªn®Þa  µn.   n    b ­ KiÕn  Þ    Ön    ngh c¸c bi ph¸p  Ò     ©n  v thu ng s¸ch Nhµ   ícvíi   ¬    n     c quan  ã  c¸c c thÈm  Òn. quy 4.Tæ     chøc    ©n  ã  Üa  ô  ép  ©n  c¸nh c ngh v n ng s¸ch Nhµ   íc.   n ­ Kª    khai®Çy        ®ñ c¸c kho¶n ph¶inép    theo  ng  Õ     µ  Êp  µnh  ®ó ch ®é v ch h nghiªm chØnh th«ng    ép  ©n  b¸o n ng s¸ch Nhµ   íccña  ¬    n  c quan thu. ­ Cã   Òn  Õu  ¹ivÒ   ép  ©n    quy khi n   n ng s¸ch Nhµ   ícn Õu  ¬    n  c quan    ra th«ng  b¸o thu vµ  ö  ýthu kh«ng  ng  Õ   .     x l    ®ó ch ®é 5.Ng ©n  µng  ¬i®¬n  Þ  ë   µi   h n  v m t  kho¶n: ­ Cã     tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn    th   thanh to¸n,chuyÓn  Òn thu nép  ©n    ti     ng s¸ch  Nhµ   íckÞp  êi n  th . ­ Thùc  Ön  Ých  µikho¶n  Òn  öi cña  n  Þ    hi tr t  ti g   ®¬ v theo yªu  Çu  ña  ¬  c cc quan      ép  ©n  thu ®Ó n ng s¸ch Nhµ   íc.   n IV. Kinh ph Ý  v µ ch Õ  ® é  thë ng ph¹t: 1. Chi  Ý     ph cho  Öc  chøc  vi tæ  c«ng    t¸cthu  ©n  ng s¸ch  µ   íc cña  ¬  Nh n   c quan    µ  thu v Kho  ¹c Nhµ   ícnh:x©y  ùng  b  n    d (hoÆc  thuª)®Þa  iÓ m,    ® trang bÞ     c¬  ë  Ët chÊt kü  Ët,ph¬ng  Ön  µm  Öc,ph¬ng  Ön  Ën  sv    thu   ti l vi   ti v chuyÓn, chi    phÝ  b¶o  Ö,  Ën  vv chuyÓn,  åi dìng  µi giê,.   ng©n  b  ngo   .do  . s¸ch  µ   íc b¶o  Nh n   ®¶m  theo chÕ       ®é qu¶n  ýtµichÝnh  µ   ícquy  nh. l    Nh n   ®Þ
 12. 12 2.Ch Õ       ®é khen  ëng  th cho c«ng      ©n  t¸cthu ng s¸ch Nhµ   íc®èi víi   ¬    n     c c¸c quan    µ  thu v Kho  ¹c Nhµ   íctheo híng dÉn  ña  é  µichÝnh. b  n      c BT  3. C¸c  ¬    c quan, ®¬n  Þ   µ    ©n    ¹m  Õ       v v c¸ nh vi ph ch ®é qu¶n  ý thu  ép  l  n hoÆc   µm  Êttho¸t Òn,tµis¶n  ña  µ   íc,ph¶ixö  ýkû  Ëthµnh  Ýnh  l th     ti     c Nh n     l   lu   ch vµ  åith ng  ËtchÊttheo luËt®Þnh. b  ê v        C. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy    t n c hi l     t  1/1/1998  µ  v thay thÕ      cho Th«ng   è  TC/KBNN   µy  ts 24  ng 13/5/1997 cña  é  µichÝnh.   BT  2. C¬     quan  µichÝnh, c¬  t    quan    thu,Kho  ¹c  µ   íc,c¸c tæ  b Nh n     chøc, c¸    nh©n  ã  Üa  ô  nép  ©n  c ngh v thu  ng s¸ch  µ   íc chÞu  Nh n   tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn    th   Th«ng   µy. tn 3. Trêng  îp c¸c ®Þa   ¬ng  ö  ông  ü  ËtvitÝnh    ùc hiÖn      h    ph sd k thu     ®Ó th   c¸c kho¶n thu  ©n  ng s¸ch  µ   íc,cã    É u   Nh n   c¸c m th«ng b¸o    Êy  ép  Òn  µ  thu,gi n ti v quy  ×nh thu riªngph¶itr×nh Bé  µichÝnh  tr           T  cho  Ðp    ông. ph ¸p d  
 13. Bé   µi chÝnh T  M É u   è: 01/TNS  s  C é ng  ho µ   h éi x∙   ch ñ ngh Ü a   Öt N a m Vi Tæng   ôc  Õ c thu Quy Ó n   è:.. . s .. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sªri: . ..  . . ... . C¬  quan  thu Sè:  000000.. . . .. . .... . . .... L Ö nh  thu  © n   ng s¸ch  µ   íc Nh n C¨n  quy  nh  ña  cø  ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh  Ò   Õ       ©n     h v ch ®é thu ng s¸ch Nhµ   íc   n Yªu  Çu  ©n  µng  c Ng h (KBNN):. . ..  Ých tµikho¶n  è:. . ..  . . ..tr     . . s . . ... . Cña... . .....t¹ Ng ©n  µng  . . ....    .i . h (KBNN).. . .......... . . ........  . Vµo  µikho¶n:Thu  ©n  t    ng s¸ch Nhµ   íc,t¹ KBNN:.. .tØnh.. . .   n    i . . . .. Néi dung      c¸ckho¶n    ©n  thu ng s¸ch Nhµ   íc:   n Ch ¬ng Lo¹i Kho¶n M ôc TiÓu  Tªn  Sè   Ph ©n    ÷a c¸ccÊp  ©n  chigi     ng s¸ch Ghi  m ôc kho¶n  thu tiÒn nî   NST W NS   tØnh NS   NS   x∙ chó huyÖn Tæng   .. . ..... . . .... céng: . Tæng  è  Òn nép  s ti   b»ng  ÷:. . ................  ch . . ..................   .. . ..............................    . . ............................. Thñ   ëng  ¬  tr c quan thu Ng © n   µng h Kho  ¹c  µ   íc b Nh n Ngµy...  th¸ng..n¨m...   . Ngµy...  th¸ng..n¨m...   . Ngµy...  th¸ng..n¨m...   . KÕ   to¸n Trëng phßng  KT KÕ   to¸n Trëng phßng  KT (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d (Ký,ghihä        tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d (Ký,ghihä        tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 14. Bé   µi chÝnh T  M É u   è: 02/TNS  s  C é ng  ho µ   h éi x∙   ch ñ ngh Ü a   Öt N a m Vi Tæng   ôc  Õ c thu Quy Ó n   è:.. . s .. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sªri: . ..  . . ... . C¬  quan  thu Sè:  000000.. . . .. . .... . . .... giÊy  é p  Òn  µ o  © n   n ti v ng s¸ch  µ   íc b»ng  Òn  Æ t Nh n   ti m Tªn  n  Þ  ®¬ v hoÆc   êinép  Òn:. . ..............  ng   ti . . ............... . §Þa  chØ:.. . .........................  . . .......................... . Ngh Ò   kinhdoanh:. . .......................   . . .....................  . Lý  nép:. . .......... µynép  Òn:. . ......  do  . . ......... Ng   ti . / ./..... . §Þa  iÓ m   ép:.. . ........................ ® n . ........................ Néi dung      c¸ckho¶n    ©n  thu ng s¸ch Nhµ   íc:   n Ch ¬ng Lo¹i Kho¶n M ôc TiÓu  Tªn  Sè   Ph ©n    ÷a c¸ccÊp  ©n  chigi     ng s¸ch Ghi  m ôc kho¶n  thu tiÒn nî   NST W NS   tØnh NS   NS   x∙ chó huyÖn Tæng   .. . ..... . . .... céng: . Tæng  è  Òn nép  s ti   b»ng  ÷:. . ................  ch . . ..................   .. . ..............................    . . ............................. Ng êinép  Òn   ti Kho  ¹c  µ   íc b Nh n
 15. Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . Ng êinhËn  Òn    ti KÕ   to¸n (Ký,ghihä      tªn)   (Ký,ghihä      tªn)) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d Bé   µi chÝnh T  M É u   è: 03/TNS  s  C é ng  ho µ   h éi x∙   ch ñ ngh Ü a   Öt N a m Vi Tæng   ôc  Õ c thu Quy Ó n   è:.. . s .. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sªri: . ..  . . ... . C¬  quan  thu Sè:  000000.. . . .. . .... . . .... giÊy  é p  Òn  µ o  © n   n ti v ng s¸ch  µ   íc b»ng  Nh n   chuy Ó n  kho¶n Tªn  n  Þ  ®¬ v hoÆc   êinép  Òn:. . ..............  ng   ti . . ............... . §Þa  chØ:.. . .........................  . . .......................... . Ngh Ò   kinhdoanh:. . .......................   . . .....................  . TrÝch  µikho¶n:. . .....  ¹ Ng ©n  µng  t  . . .....t   .i . h (KBNN)  . . ... .. . .. . § Ò   ép  µo  µikho¶n:Thu  ©n  n v t    ng s¸ch Nhµ   íc,t¹ KBNN:...   n    i tØnh... Néi dung      c¸ckho¶n    ©n  thu ng s¸ch Nhµ   íc:   n Ch ¬ng Lo¹i Kho¶n M ôc TiÓu  Tªn  Sè   Ph ©n    ÷a c¸ccÊp  ©n  chigi     ng s¸ch Ghi  m ôc kho¶n  thu tiÒn nî   NST W NS   tØnh NS   NS   x∙ chó huyÖn Tæng   .. . ..... . . .... céng: .
 16. T æng  è  Òn nép  s ti   b»ng  ÷:. . ................  ch . . ..................   .. . ..............................    . . ............................. §¬n  Þ  ép  Òn v n ti Ng © n   µng  h (KBNN)  ¬i ®¬n  Þ  ë   n  vm Kho  ¹c  µ   íc b Nh n TK Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . Ngµy...   th¸ng..n¨m...  . Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . KÕ  to¸n Trëng   Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v KÕ   to¸n Trëng phßng KT KÕ   to¸n KÕ  to¸n tr ng  ë (Ký,ghihä        tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d (Ký,ghihä        tªn) (Ký    ng  tªn,®ã (Ký,ghihä        tªn) (Ký    ng  tªn,®ã dÊu) dÊu) Bé   µi chÝnh T  M É u   è: 04/TNS  s  C é ng  ho µ   h éi x∙   ch ñ ngh Ü a   Öt N a m Vi Tæng   ôc  Õ c thu Quy Ó n   è:.. . s .. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sªri: . ..  . . ... . C¬  quan  thu Sè:  000000.. . . .. . .... . . .... giÊy  é p  n ngo¹it Ö  µ o  © n    v ng s¸ch  µ   íc b»ng  Òn  Æ t Nh n   ti m Tªn  n  Þ  ®¬ v hoÆc   êinép  Òn:. . ..............  ng   ti . . ............... . §Þa  chØ:.. . .........................  . . .......................... . Ngh Ò   kinhdoanh:. . .......................   . . .....................  . Lý  nép:. . .......... µynép  Òn:. . ......  do  . . ......... Ng   ti . / ./..... . §Þa  iÓ m   ép:.. . ........................ ® n . ........................ § Ò   ép  µo  µikho¶n:Thu  ©n  n v t    ng s¸ch Nhµ   íc,t¹ KBNN:... . ......   n    i . ....... Néi dung      c¸ckho¶n    ©n  thu ng s¸ch Nhµ   íc:   n Ch ¬ng Lo¹i Kho¶n M ôc TiÓu  Tªn  Sè   Ph ©n    ÷a c¸ccÊp  ©n  chigi     ng s¸ch Ghi  m ôc kho¶n  thu tiÒn nî   NST W NS   tØnh NS   NS   x∙ chó huyÖn
 17. T æng   .. . ..... . . .... céng: . Tæng  è  Òn nép  s ti   b»ng  ÷:. . ................  ch . . ..................   .. . ..............................    . . ............................. Ng êinép  Òn   ti Ng © n   µng  ¬i   h n  KBNN   ë   m TK Kho  ¹c  µ   íc b Nh n Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . Ngµy...  th¸ng..n¨m...   . Ngµy...  th¸ng..n¨m...   . Ng êinhËn  Òn   ti KÕ   to¸n KÕ   to¸n KÕ  to¸n tr ng  ë (Ký,ghihä      tªn) (Ký,ghihä        tªn) (Ký    ng  tªn,®ã (Ký,ghihä        tªn) (Ký    ng  tªn,®ã dÊu) dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2