Thông tư 41/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
132
lượt xem
12
download

Thông tư 41/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 41/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 41/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 41/2002/TT-BTC ngµy 03 th¸ng 5 n¨m 2002 Híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n sö dông nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) - C¨n cø c¸c LuËt, Ph¸p lÖnh vÒ thuÕ hiÖn hµnh cña níc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh c¸c LuËt, ph¸p lÖnh thuÕ; - C¨n cø qui ®Þnh t¹i §iÒu 28 cña Quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 17/2001/N§- CP ngµy 4/5/2001 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n sö dông nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc nh sau: I. C¸c qui ®Þnh chung 1. C¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n sö dông nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (díi ®©y gäi chung lµ c¸c dù ¸n ODA), ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ theo qui ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ thuÕ nh h- íng dÉn t¹i Môc II, Th«ng t nµy. 2. Kho¶n l·i tiÒn vay tõ nguån ODA vay, tr¶ cho c¸c nhµ tµi trî theo c¸c ®iÒu íc quèc tÕ vÒ ODA, kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp qui ®Þnh t¹i LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 3. Trêng hîp t¹i ®iÒu íc quèc tÕ (kÓ c¶ ®iÒu íc quèc tÕ vÒ ODA) mµ ChÝnh phñ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã qui ®Þnh vÒ thuÕ liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn mét dù ¸n ODA cô thÓ, mµ c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ kh¸c víi híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, th× viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi dù ¸n ODA ®ã thùc hiÖn theo c¸c ®iÒu íc quèc tÕ ®· ký kÕt. Trong qu¸ tr×nh dù th¶o, ®µm ph¸n ®iÒu íc quèc tÕ khung vÒ ODA hoÆc ®iÒu íc quèc tÕ cô thÓ vÒ ODA cã c¸c qui ®Þnh vÒ thuÕ tr¸i víi qui ®Þnh hiÖn hµnh th× Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t hoÆc c¬ quan chñ tr× ®µm ph¸n ph¶i lÊy ý kiÕn cña Bé Tµi chÝnh b»ng v¨n b¶n tríc khi tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt vµ ký kÕt víi nhµ tµi trî. 4. Trêng hîp cã sù söa ®æi, bæ sung hoÆc thay thÕ cña c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi c¸c dù ¸n ODA nªu t¹i Th«ng t nµy th× viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi c¸c dù ¸n ODA thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n ®· ®îc söa ®æi, bæ sung hoÆc thay thÕ.
 2. 2 5. C¸c tõ ng÷ ®îc ®Þnh nghÜa t¹i §iÒu 5 cña Quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 17/2001/N§-CP, ®îc sö dông t¹i Th«ng t nµy cã nghÜa nh ®· ®îc ®Þnh nghÜa t¹i §iÒu 5 cña Quy chÕ nªu trªn. Ngoµi ra, trong Th«ng t nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: - “Nhµ thÇu chÝnh” lµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi hoÆc ViÖt Nam trùc tiÕp ký hîp ®ång víi chñ dù ¸n ODA ®Ó x©y l¾p c«ng tr×nh hoÆc cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô cho dù ¸n ODA. - “Nhµ thÇu níc ngoµi” lµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam kh«ng thuéc c¸c h×nh thøc ®Çu t theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, ký hîp ®ång víi chñ dù ¸n ODA ®Ó x©y l¾p c«ng tr×nh, cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô cho dù ¸n ODA. - “Nhµ thÇu phô níc ngoµi” lµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam kh«ng thuéc c¸c h×nh thøc ®Çu t theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, ký hîp ®ång víi nhµ thÇu chÝnh ®Ó thùc hiÖn mét phÇn c«ng viÖc cña hîp ®ång Nhµ thÇu chÝnh ký víi chñ dù ¸n ODA. II. C¸c lo¹i thuÕ ¸p dông 1. ThuÕ nhËp khÈu: Chñ dù ¸n ODA nhËp khÈu hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ nhËp khÈu ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ODA ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu theo qui ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu, LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu, NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993 vµ NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu, Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993, NghÞ ®Þnh sè 94/1998/ N§-CP ngµy 17/11/1998 (nªu trªn) vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh, trõ c¸c trêng hîp ®îc u ®·i miÔn thuÕ nhËp khÈu nªu t¹i Môc III, Th«ng t nµy. 2. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt: Chñ dù ¸n ODA nhËp khÈu hµng ho¸, mua hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ODA ph¶i tr¶ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo qui ®Þnh cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, NghÞ ®Þnh sè 84/1998/N§-CP ngµy 12/10/1998 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, Th«ng t 168/1998/TT-BTC ngµy 21/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 84/1998/N§- CP vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh, trõ c¸c trêng hîp ®îc u ®·i miÔn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nªu t¹i Môc III, Th«ng t nµy. 3. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: Chñ dù ¸n ODA nhËp khÈu hµng ho¸ hoÆc mua hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ODA ph¶i tr¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo qui ®Þnh cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy
 3. 3 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§- CP vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh, trõ c¸c trêng hîp ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nªu t¹i Môc III, Th«ng t nµy. 4. ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao: C¸c c¸ nh©n ngêi ViÖt nam vµ ngêi níc ngoµi lµm viÖc cho Ban qu¶n lý dù ¸n ODA, lµm viÖc cho c¸c nhµ thÇu chÝnh, nhµ thÇu phô níc ngoµi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc x©y l¾p c«ng tr×nh, cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô cho c¸c dù ¸n ODA, thùc hiÖn nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n theo qui ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao sè 35/2001/PL-UBTVQH10 ngµy 19/5/2001, NghÞ ®Þnh sè 78/2001/N§-CP ngµy 23/10/2001 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao, Th«ng t sè 05/2002/TT-BTC ngµy 17/1/2002 cña Bé Tµi chÝnh h- íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 78/2001/N§-CP vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh, trõ trêng hîp ®îc u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n nªu t¹i Môc III, Th«ng t nµy. 5. ThuÕ ®èi víi nhµ thÇu chÝnh níc ngoµi, nhµ thÇu phô níc ngoµi x©y l¾p c«ng tr×nh, cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô cho c¸c dù ¸n ODA: Nhµ thÇu chÝnh níc ngoµi hoÆc nhµ thÇu phô níc ngoµi thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ nh híng dÉn t¹i Th«ng t sè 169/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thuÕ ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam kh«ng thuéc c¸c h×nh thøc ®Çu t theo LuËt ®Çu níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ Th«ng t sè 95/1999/TT-BTC ngµy 6/8/1999 cña Bé Tµi chÝnh söa ®æi bæ sung Th«ng t 169/1998/TT-BTC. III. C¸c u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi dù ¸n ODA 1. §èi víi dù ¸n ODA kh«ng hoµn l¹i: 1.1. ThuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT), thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (TT§B) ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu: Chñ dù ¸n ODA kh«ng hoµn l¹i trùc tiÕp nhËp khÈu hoÆc uû th¸c nhËp khÈu ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, kÓ c¶ thu chªnh lÖch gi¸ (hoÆc phô thu) ®èi víi mét sè mÆt hµng nhËp khÈu (nÕu cã), kh«ng ph¶i tr¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã) theo qui ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu, LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ODA kh«ng hoµn l¹i. Hå s¬ xuÊt tr×nh víi c¬ quan h¶i quan n¬i nhËp khÈu hµng ho¸ bao gåm: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ cña chñ dù ¸n; - QuyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn vÒ viÖc phª duyÖt dù ¸n sö dông nguån ODA kh«ng hoµn l¹i (b¶n sao cã ®ãng dÊu vµ ch÷ ký x¸c nhËn cña ngêi cã thÈm quyÒn cña chñ dù ¸n). Trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu nhiÒu lÇn th× chØ xuÊt tr×nh lÇn nhËp khÈu ®Çu tiªn; - V¨n b¶n x¸c nhËn hµng viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña Bé Tµi chÝnh;
 4. 4 - Hîp ®ång nhËp khÈu, hoÆc uû th¸c nhËp khÈu hµng ho¸, trong ®ã ghi râ hµng ho¸ nhËp khÈu b»ng nguån ODA kh«ng hoµn l¹i (b¶n sao cã ®ãng dÊu vµ ch÷ ký x¸c nhËn cña ngêi cã thÈm quyÒn cña chñ dù ¸n). Trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu nhiÒu lÇn th× chØ xuÊt tr×nh lÇn nhËp khÈu ®Çu tiªn; - Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu, xuÊt khÈu. Tæng côc h¶i quan tæ chøc thùc hiÖn viÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ kh«ng tÝnh thuÕ GTGT, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã) ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ODA kh«ng hoµn l¹i. 1.2. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô mua t¹i ViÖt Nam: Chñ dù ¸n ODA kh«ng hoµn l¹i ®îc hoµn l¹i sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· tr¶ khi trùc tiÕp mua hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT t¹i ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ODA kh«ng hoµn l¹i nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3, Môc IV, Th«ng t nµy. Nhµ thÇu chÝnh (kh«ng ph©n biÖt lµ ®èi tîng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ hay ph¬ng ph¸p trùc tiÕp), khi x©y l¾p c«ng tr×nh hoÆc cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô cho c¸c chñ dù ¸n ODA kh«ng hoµn l¹i, kh«ng ph¶i tÝnh thuÕ GTGT ®Çu ra vµ ®îc hoµn l¹i sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®· tr¶ khi mua hµng ho¸, dÞch vô dïng ®Ó x©y l¾p c«ng tr×nh hoÆc s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô cung cÊp cho chñ dù ¸n ODA kh«ng hoµn l¹i nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3, Môc IV, Th«ng t nµy. Chñ dù ¸n ODA kh«ng hoµn l¹i ®îc mua xe « t« t¹i c¸c cöa hµng b¸n miÔn thuÕ theo ®Þnh møc do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ban hµnh ®Ó sö dông cho dù ¸n kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã). 2. §èi víi dù ¸n ODA vay u ®·i: 2.1. ThuÕ nhËp khÈu: Trêng hîp chñ dù ¸n ODA vay u ®·i ®Çu t vµo c¸c lÜnh vùc, ngµnh nghÒ, ®Þa ®iÓm thuéc ®èi tîng khuyÕn khÝch ®Çu t theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ díi ®©y, thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt ®îc nhng cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu chÊt lîng, theo qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh: - ThiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng (n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ), nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp hoÆc më réng qui m« ®Çu t, ®æi míi c«ng nghÖ; - Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn chuyªn dïng ®a ®ãn c«ng nh©n. 2.2. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT): 2.2.1. Chñ dù ¸n ODA vay u ®·i kh«ng ph¶i tr¶ thuÕ GTGT ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô nhËp khÈu hoÆc mua t¹i thÞ trêng ViÖt Nam thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ GTGT qui ®Þnh t¹i §iÒu 4 LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT, híng dÉn t¹i Môc II, PhÇn A, Th«ng t sè 122/2000/ TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh.
 5. 5 2.2.2. Chñ dù ¸n ODA vay u ®·i ®îc Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp ph¸t toµn bé, hoÆc chñ dù ¸n ODA ®îc Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp ph¸t mét phÇn vµ mét phÇn cho vay l¹i, ®îc phª duyÖt tríc ngµy 29/5/2001 (lµ ngµy NghÞ ®Þnh sè 17/2001/N§-CP cã hiÖu lùc thi hµnh) ®îc hoµn l¹i sè thuÕ GTGT ®· tr¶ khi mua hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ODA nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3, Môc IV, Th«ng t nµy. Trêng hîp chñ dù ¸n ODA giao thÇu cho c¸c nhµ thÇu chÝnh (kh«ng ph©n biÖt nhµ thÇu chÝnh lµ ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ hay ph¬ng ph¸p trùc tiÕp) thùc hiÖn x©y l¾p c«ng tr×nh, cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô cho dù ¸n ODA theo gi¸ kh«ng cã thuÕ GTGT th× nhµ thÇu chÝnh kh«ng tÝnh thuÕ GTGT ®Çu ra khi lËp ho¸ ®¬n thanh to¸n víi chñ dù ¸n nhng ®îc hoµn l¹i sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo dïng ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc s¶n xuÊt hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi t- îng chÞu thuÕ GTGT, cung cÊp theo hîp ®ång ký víi chñ dù ¸n ODA nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3, Môc IV, Th«ng t nµy. 2.2.3. C¸c dù ¸n ODA vay u ®·i ®îc Ng©n s¸ch Nhµ níc cho vay l¹i, c¸c dù ¸n ODA vay u ®·i ®îc Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp ph¸t mét phÇn vµ mét phÇn cho vay l¹i, ®îc phª duyÖt kÓ tõ ngµy 29/5/2001 trë ®i (lµ ngµy NghÞ ®Þnh sè 17/2001/N§-CP cã hiÖu lùc thi hµnh) thùc hiÖn kª khai, nép thuÕ GTGT hoÆc hoµn thuÕ GTGT nh qui ®Þnh t¹i LuËt thuÕ GTGT vµ c¸c v¨n b¶n h- íng dÉn hiÖn hµnh. 2.3. Ghi thu, ghi chi thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ GTGT ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu: Chñ dù ¸n sö dông vèn ODA vay u ®·i ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt cÊp ph¸t vèn ®èi øng ®Ó nép thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt díi h×nh thøc ghi thu, ghi chi ®èi víi hµng hãa do chñ dù ¸n trùc tiÕp nhËp khÈu hoÆc uû th¸c nhËp khÈu ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ODA, lËp hå s¬ ®Ò nghÞ ghi thu, ghi chi vµ göi Bé Tµi chÝnh. Hå s¬ ®Ò nghÞ ghi thu, ghi chi bao gåm: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ cña chñ dù ¸n ghi râ: sè lîng, gi¸ trÞ hµng ho¸ nhËp khÈu, sè thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Ò nghÞ ghi thu, ghi chi; §èi víi lÇn ®Ò nghÞ ghi thu, ghi chi ®Çu tiªn, ®Ò nghÞ bæ sung c«ng v¨n ®Ò nghÞ ghi thu, ghi chi cña c¬ quan chñ qu¶n dù ¸n. - QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ODA cña c¬ quan cã thÈm quyÒn (b¶n sao cã ®ãng dÊu vµ ch÷ ký x¸c nhËn cña ngêi cã thÈm quyÒn cña chñ dù ¸n). Trêng hîp ph¶i ghi thu, ghi chi nhiÒu lÇn th× chØ xuÊt tr×nh lÇn ®Çu tiªn; - V¨n b¶n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp ghi thu, ghi chi thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu cña dù ¸n (b¶n sao cã ®ãng dÊu vµ ch÷ ký x¸c nhËn cña ngêi cã thÈm quyÒn cña chñ dù ¸n). Trêng hîp ph¶i ghi thu, ghi chi nhiÒu lÇn th× chØ xuÊt tr×nh lÇn ®Çu tiªn; - Hîp ®ång nhËp khÈu hoÆc uû th¸c nhËp khÈu hµng ho¸ (b¶n sao cã ®ãng dÊu vµ ch÷ ký x¸c nhËn cña ngêi cã thÈm quyÒn cña chñ dù ¸n). Trêng hîp ph¶i ghi thu, ghi chi nhiÒu lÇn th× chØ xuÊt tr×nh lÇn ®Çu tiªn; - Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu, xuÊt khÈu (b¶n sao cã ®ãng dÊu vµ ch÷ ký x¸c nhËn cña ngêi cã thÈm quyÒn cña chñ dù ¸n); - Th«ng b¸o nép thuÕ cña c¬ quan h¶i quan.
 6. 6 Trong vßng 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn ®îc th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan h¶i quan, chñ dù ¸n ph¶i göi hå s¬ nªu trªn ®Õn c¬ quan tµi chÝnh qu¶n lý cÊp vèn cho dù ¸n. Trong vßng 10 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn ®Çy ®ñ hå s¬, c¬ quan tµi chÝnh qu¶n lý cÊp vèn cho dù ¸n thùc hiÖn thñ tôc ghi thu, ghi chi ng©n s¸ch. Trêng hîp hå s¬ kh«ng ®Çy ®ñ, trong vßng 3 ngµy lµm viÖc, c¬ quan tµi chÝnh qu¶n lý cÊp vèn cho dù ¸n th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho chñ dù ¸n ®Ó bæ sung hå s¬. C¨n cø chøng tõ ghi thu, ghi chi cña Bé Tµi chÝnh, Së Tµi chÝnh vËt gi¸ ®Þa ph¬ng thùc hiÖn h¹ch to¸n thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng tõ ng©n s¸ch trung ¬ng cÊp bæ sung, ghi chi cÊp vèn ®Çu t cho dù ¸n theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. Kh«ng thùc hiÖn ghi thu, ghi chi ng©n s¸ch ®èi víi c¸c kho¶n ph¹t do vi ph¹m vÒ kª khai, nép thuÕ. Chñ dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n sè thuÕ ®îc ghi thu, ghi chi theo ®óng qui ®Þnh hiÖn hµnh. C¸c dù ¸n cÊp níc sö dông nguån ODA vay u ®·i ®îc Ng©n s¸ch Nhµ níc cho vay l¹i, thùc hiÖn ghi thu, ghi chi Ng©n s¸ch nhµ níc ®èi víi thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nh híng dÉn t¹i Th«ng t sè 28/2001/TT-BTC ngµy 3/5/2001 cña Bé Tµi chÝnh. 3. Truy nép thuÕ: 3.1. Hµng ho¸ nhËp khÈu hoÆc mua t¹i cöa hµng miÔn thuÕ ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ODA ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nªu t¹i §iÓm 1.1, §iÓm 2.1, Môc III, Th«ng t nµy nÕu sö dông vµo môc ®Ých kh¸c víi môc ®Ých ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, hoÆc nhîng b¸n t¹i thÞ trêng ViÖt Nam ph¶i ®îc Bé Th¬ng m¹i cho phÐp. Chñ dù ¸n ph¶i truy nép thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®· ®îc miÔn. Hå s¬, thñ tôc truy nép thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt thùc hiÖn nh híng dÉn t¹i Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993, NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ híng dÉn t¹i Th«ng t 168/1998/TT-BTC ngµy 21/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 84/1998/N§-CP ngµy 12/10/1998 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 3.2. Hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT, nhËp khÈu ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ODA nhng chñ dù ¸n kh«ng ph¶i tr¶ thuÕ GTGT hoÆc hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT nhËp khÈu hoÆc mua t¹i thÞ trêng ViÖt nam nhng chñ dù ¸n ®· ®îc hoµn thuÕ GTGT, nÕu nhîng b¸n t¹i thÞ trêng ViÖt Nam ph¶i nép thuÕ GTGT vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. Riªng c¸c dù ¸n ODA mµ chñ dù ¸n lµ c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, kh«ng kinh doanh, khi nhîng b¸n hµng ho¸ t¹i thÞ trêng ViÖt Nam, chñ dù ¸n ®Ò nghÞ c¬ quan thuÕ cung cÊp ho¸ ®¬n lÎ ®Ó xuÊt cho ®èi tîng mua hµng, ®ång thêi göi liªn 3 cña ho¸ ®¬n cho c¬ quan thuÕ ®Ó theo dâi viÖc sö dông ho¸ ®¬n, trªn ho¸ ®¬n ghi ®Çy ®ñ gi¸ trÞ hµng ho¸, thuÕ suÊt thuÕ GTGT, sè thuÕ GTGT. Chñ dù ¸n thùc hiÖn kª khai nép thuÕ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh; khi b¸n hµng ho¸ do thanh lý tµi s¶n, chñ dù ¸n ph¶i cã quyÕt ®Þnh b¸n tµi s¶n nh híng dÉn t¹i Th«ng t
 7. 7 17/1999/TT-BTC ngµy 5/2/1999 cña Bé Tµi chÝnh vµ ®Ò nghÞ c¬ quan thuÕ cung cÊp ho¸ ®¬n lÎ ®Ó xuÊt cho ®èi tîng mua hµng, ®ång thêi göi liªn 3 cña ho¸ ®¬n cho c¬ quan thuÕ ®Ó theo dâi viÖc sö dông ho¸ ®¬n, trªn ho¸ ®¬n kh«ng ghi dßng thuÕ suÊt thuÕ GTGT vµ sè thuÕ GTGT. Chñ dù ¸n kh«ng ph¶i nép thuÕ GTGT nhng ph¶i nép c¸c lo¹i thuÕ kh¸c liªn quan khi thanh lý tµi s¶n. 4. MiÔn thuÕ, phÝ ®èi víi chuyªn gia níc ngoµi lµm viÖc cho c¸c dù ¸n ODA: Trêng hîp c¸ nh©n lµ ngêi níc ngoµi ®îc Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cÊp giÊy x¸c nhËn lµ chuyªn gia níc ngoµi thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA, thuéc ®èi tîng ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ, phÝ theo qui ®Þnh cña Quy chÕ chuyªn gia níc ngoµi ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 211/1998/Q§-TTg ngµy 31/10/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ th× ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ GTGT, lÖ phÝ tríc b¹ vµ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n nh híng dÉn t¹i Th«ng t sè 52/2000/TT-BTC ngµy 5/6/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn miÔn thuÕ, lÖ phÝ ®èi víi chuyªn gia níc ngoµi thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA. 5. ThuÕ nhËp khÈu, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña nhµ thÇu níc ngoµi nhËp khÈu díi h×nh thøc t¹m nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu ®Ó phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh cña c¸c dù ¸n ODA: M¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i do c¸c nhµ thÇu chÝnh níc ngoµi, nhµ thÇu phô níc ngoµi nhËp khÈu theo ph¬ng thøc t¹m nhËp t¸i xuÊt ®Ó phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh cña c¸c dù ¸n ODA ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng khi nhËp khÈu trong thêi h¹n thi c«ng c«ng tr×nh cña dù ¸n ODA vµ ®îc miÔn thuÕ xuÊt khÈu khi t¸i xuÊt. Hå s¬ xuÊt tr×nh víi c¬ quan h¶i quan n¬i nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i bao gåm: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ cña nhµ thÇu; - Hîp ®ång x©y dùng c«ng tr×nh ký víi chñ dù ¸n ODA (b¶n sao cã ®ãng dÊu vµ ch÷ ký x¸c nhËn cña ngêi cã thÈm quyÒn cña nhµ thÇu). Trêng hîp m¸y mãc, thiÕt bÞ nhËp khÈu nhiÒu lÇn th× chØ xuÊt tr×nh lÇn nhËp khÈu ®Çu tiªn; - B¶ng tæng hîp m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i cÇn thiÕt cho viÖc thi c«ng cña dù ¸n ODA, cã x¸c nhËn cña chñ dù ¸n trong ®ã ghi râ nhµ thÇu nhËp khÈu ®Ó phôc vô thi c«ng dù ¸n sö dông nguån ODA; - C«ng v¨n cña Bé Th¬ng m¹i cho phÐp t¹m nhËp, t¸i xuÊt; - Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu, xuÊt khÈu. Nhµ thÇu chÝnh níc ngoµi, nhµ thÇu phô níc ngoµi ph¶i t¸i xuÊt m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i khi hoµn thµnh c«ng tr×nh, nÕu nhîng b¸n t¹i thÞ trêng ViÖt Nam ph¶i ®îc Bé Th¬ng m¹i chÊp thuËn vµ ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã) vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ hiÖn hµnh. Tæng côc H¶i quan tæ chøc thùc hiÖn viÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu, kh«ng tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i
 8. 8 cña nhµ thÇu níc ngoµi t¹m nhËp khÈu ®Ó phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh vµ miÔn thuÕ xuÊt khÈu khi t¸i xuÊt. Riªng ®èi víi xe « t« díi 24 chç ngåi vµ xe thiÕt kÕ võa chë ngêi, võa chë hµng t¬ng ®¬ng xe díi 24 chç ngåi kh«ng ¸p dông h×nh thøc t¹m nhËp t¸i xuÊt. C¸c Nhµ thÇu níc ngoµi cã nhu cÇu nhËp khÈu vµo ViÖt nam ®Ó sö dông ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo LuËt ®Þnh. Khi hoµn thµnh viÖc thi c«ng c«ng tr×nh c¸c Nhµ thÇu níc ngoµi ph¶i t¸i xuÊt ra níc ngoµi sè xe ®· nhËp vµ ®îc hoµn l¹i thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®· nép. Møc hoµn thuÕ vµ thñ tôc hoµn thuÕ ®îc thùc hiÖn theo h- íng dÉn t¹i Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 vµ Th«ng t sè 168/1998/TT-BTC ngµy 21/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh. IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Cung cÊp tµi liÖu phôc vô qu¶n lý thuÕ dù ¸n ODA: Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ODA, khi göi c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú (b¸o c¸o th¸ng, b¸o c¸o quý, b¸o c¸o n¨m vµ b¸o c¸o kÕt thóc) nh híng dÉn t¹i Th«ng t sè 06/2001/TT-BKH ngµy 20/9/2001 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn thùc hiÖn quy chÕ qu¶n lý sö dông nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc, Ban qu¶n lý dù ¸n göi thªm mét b¶n b¸o c¸o cho c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®Æt v¨n phßng ®iÒu hµnh dù ¸n vµ c¬ quan thuÕ n¬i cã c«ng tr×nh x©y dùng cña dù ¸n ODA (®èi víi trêng hîp c«ng tr×nh x©y dùng cña dù ¸n ODA ë ®Þa ph- ¬ng kh¸c víi ®Þa ph¬ng ®Æt v¨n phßng ®iÒu hµnh dù ¸n ODA). Trong vßng 10 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi ký hîp ®ång x©y l¾p c«ng tr×nh, cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô víi c¸c nhµ thÇu chÝnh, c¸c chñ dù ¸n ph¶i göi 1 b¶n sao hîp ®ång (cã ®ãng dÊu vµ ch÷ ký x¸c nhËn cña ngêi cã thÈm quyÒn cña chñ dù ¸n) cho c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®Æt v¨n phßng ®iÒu hµnh dù ¸n vµ c¬ quan thuÕ n¬i cã c«ng tr×nh x©y dùng cña dù ¸n ODA (®èi víi trêng hîp c«ng tr×nh x©y dùng cña dù ¸n ODA ë ®Þa ph¬ng kh¸c víi ®Þa ph¬ng ®Æt v¨n phßng ®iÒu hµnh dù ¸n ODA). 2. X¸c ®Þnh h×nh thøc cung cÊp ODA vµ chÝnh s¸ch thuÕ ¸p dông: C¨n cø ®Ó ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ vµ hoµn thuÕ GTGT nh híng dÉn t¹i Th«ng t nµy lµ quyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ODA cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vµ híng dÉn h×nh thøc cung cÊp ODA t¹i ®iÓm 1.2, Môc I Th«ng t sè 06/2001/TT-BKH ngµy 20/9/2001 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. Trêng hîp t¹i quyÕt ®Þnh ®Çu t kh«ng ghi râ h×nh thøc cung cÊp ODA lµ ODA kh«ng hoµn l¹i hoÆc ODA vay u ®·i ®îc Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp ph¸t toµn bé, th× chñ dù ¸n hoÆc nhµ thÇu chÝnh ph¶i bæ sung v¨n b¶n cña c¬ quan ban hµnh quyÕt ®Þnh ®Çu t x¸c ®Þnh râ h×nh thøc cung cÊp ODA cña dù ¸n. Riªng ®èi víi dù ¸n do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t sÏ x¸c nhËn h×nh thøc cung cÊp ODA cña dù ¸n. Trêng hîp dù ¸n sö dông vèn ODA vay u ®·i nhng cã mét phÇn lµ vèn ODA kh«ng hoµn l¹i ®îc tµi trî theo v¨n b¶n riªng ký víi nhµ tµi trî th× viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ ®îc thùc hiÖn riªng rÏ cho tõng bé phËn cña dù ¸n theo tõng v¨n b¶n vÒ h×nh thøc cung cÊp ODA cña dù ¸n.
 9. 9 3. Hoµn thuÕ GTGT ®èi víi dù ¸n ODA viÖn trî kh«ng hoµn l¹i vµ dù ¸n ODA vay u ®·i thuéc diÖn ®îc hoµn thuÕ GTGT: 3.1. Thñ tôc ®¨ng ký cÊp m· sè thuÕ: - §èi víi nhµ thÇu chÝnh: Nhµ thÇu chÝnh trong níc sö dông m· sè thuÕ ®· ®îc cÊp ®Ó giao dÞch vµ lµm thñ tôc hoµn thuÕ GTGT hoÆc ®Ò nghÞ c¬ quan thuÕ cÊp m· sè ®èi víi ®¬n vÞ phô thuéc ®Ó giao dÞch vµ hoµn thuÕ GTGT ®èi víi ho¹t ®éng x©y l¾p c«ng tr×nh, cung cÊp hµng hãa, dÞch vô cho dù ¸n ODA. Nhµ thÇu chÝnh níc ngoµi ®ang kinh doanh t¹i ViÖt nam, ®· ®îc cÊp m· sè thuÕ, ®îc tiÕp tôc sö dông m· sè thuÕ ®ã khi lµm thñ tôc hoµn thuÕ. Tr- êng hîp nhµ thÇu chÝnh níc ngoµi ®· ®îc cÊp m· sè thuÕ, nhng kinh doanh t¹i ViÖt Nam theo nhiÒu hîp ®ång th× ®Ò nghÞ c¬ quan thuÕ cÊp m· sè thuÕ ®èi víi ®¬n vÞ phô thuéc ®Ó sö dông trong c¸c giao dÞch mua b¸n vµ trong viÖc hoµn thuÕ GTGT ®èi víi ho¹t ®éng x©y l¾p c«ng tr×nh, cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô cho dù ¸n ODA. Nhµ thÇu níc ngoµi lÇn ®Çu tiªn tíi kinh doanh t¹i ViÖt nam hoÆc ®ang kinh doanh t¹i ViÖt nam nhng cha ®îc cÊp m· sè thuÕ (c¸c nhµ thÇu ®ang kª khai, nép thuÕ th«ng qua c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt nam b»ng biÖn ph¸p khÊu trõ thuÕ) ph¶i lËp hå s¬ göi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®Æt V¨n phßng ®iÒu hµnh (®èi víi c¸c nhµ thÇu ®· cã V¨n phßng ®iÒu hµnh) hoÆc c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh theo mÉu sè 04-§K-TCT, ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 79/1998/TT-BTC ngµy 12/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh, ®Ó ®îc cÊp m· sè thuÕ. Trêng hîp nhµ thÇu chÝnh lµ liªn danh gi÷a nhiÒu bªn vµ mçi bªn thùc hiÖn c¸c phÇn c«ng viÖc riªng biÖt, c¸c bªn tù ph¸t hµnh ho¸ ®¬n ®èi víi phÇn doanh thu thu ®îc cña m×nh th× c¬ quan thuÕ cÊp m· sè thuÕ cho tõng thµnh viªn cña liªn danh (nÕu cha ®îc cÊp m· sè thuÕ). Trêng hîp c¸c bªn liªn danh theo hîp ®ång ph©n chia thu nhËp th× c¬ quan thuÕ cÊp m· sè thuÕ cho bªn liªn danh chÞu tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n chung kÕt qu¶ kinh doanh cña liªn danh (nÕu cha ®îc cÊp m· sè thuÕ) ®Ó ®îc hoµn thuÕ GTGT. Trêng hîp c¸c bªn liªn danh theo hîp ®ång ph©n chia doanh thu th× c¬ quan thuÕ cÊp m· sè thuÕ cho bªn liªn danh chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸t hµnh ho¸ ®¬n cho chñ dù ¸n ®Ó ®îc hoµn thuÕ GTGT. Trêng hîp c¸c bªn liªn danh thµnh lËp ra ban ®iÒu hµnh liªn danh, Ban ®iÒu hµnh thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n, cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸t hµnh ho¸ ®¬n vµ nhËn thanh to¸n tõ chñ dù ¸n th× c¬ quan thuÕ cÊp m· sè thuÕ cho ban ®iÒu hµnh dù ¸n ®Ó ®îc hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. C¸c bªn tham gia liªn danh ph¸t hµnh ho¸ ®¬n cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng khi nhËn ®îc thanh to¸n tõ ban ®iÒu hµnh liªn danh. - §èi víi c¸c Chñ dù ¸n: Chñ dù ¸n ®· ®¨ng ký m· sè thuÕ, sö dông m· sè ®ã khi giao dÞch vµ lµm thñ tôc hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. §èi víi c¸c chñ dù ¸n míi thµnh lËp, trong vßng 10 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®îc QuyÕt ®Þnh ®Çu t cña c¬ quan cã thÈm quyÒn, chñ dù ¸n lËp hå s¬ ®¨ng ký m· sè thuÕ víi c¬ quan thuÕ n¬i ®Æt V¨n phßng ®iÒu hµnh dù ¸n nh híng dÉn t¹i Th«ng t sè 79/1998/TT-BTC ngµy 12/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh.
 10. 10 Trêng hîp Chñ dù ¸n ®· ®¨ng ký m· sè thuÕ nhng uû quyÒn cho mét ®¬n vÞ (Ban qu¶n lý dù ¸n) chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ thùc hiÖn h¹ch to¸n riªng kho¶n thuÕ GTGT ®Çu vµo ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ®Çu t dù ¸n b»ng nguån ODA, c¬ quan thuÕ thùc hiÖn cÊp m· sè thuÕ ¸p dông ®èi víi ®¬n vÞ phô thuéc cho ®¬n vÞ ®îc chñ dù ¸n uû quyÒn. 3.2. Hå s¬ hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: Hå s¬, thñ tôc hoµn thuÕ GTGT thùc hiÖn nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3, Môc II, PhÇn D, Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT. Tr¸ch nhiÖm cña ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ GTGT, thÈm quyÒn, tr×nh tù hoµn thuÕ GTGT thùc hiÖn nh híng dÉn t¹i Môc III, Môc IV, PhÇn D, Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh. 3.3. §Þa ®iÓm hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: - §èi víi chñ dù ¸n: t¹i Côc thuÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng n¬i ®Æt v¨n phßng ®iÒu hµnh cña dù ¸n. - §èi víi nhµ thÇu chÝnh: t¹i Côc thuÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng n¬i ®Æt v¨n phßng ®iÒu hµnh cña nhµ thÇu chÝnh (®èi víi nhµ thÇu cã v¨n phßng ®iÒu hµnh) hoÆc Côc thuÕ n¬i x©y l¾p c«ng tr×nh. 3.4. Qui tr×nh hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: - Chñ dù ¸n, nhµ thÇu chÝnh thuéc ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, lËp hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ GTGT ngay sau khi nhËn ®îc ho¸ ®¬n thanh to¸n ®èi víi c¸c trêng hîp viÖc thanh to¸n ®îc tiÕn hµnh theo ®Þnh kú mµ thêi gian c¸ch qu·ng gi÷a c¸c lÇn thanh to¸n dµi h¬n 1 th¸ng, hoÆc lËp hå s¬ hoµn thuÕ theo ®Þnh kú Ýt nhÊt 1 th¸ng mét lÇn nhng sè ngµy c¸ch qu·ng gi÷a c¸c kú kh«ng díi 10 ngµy theo lÞch (chñ dù ¸n hoÆc nhµ thÇu chÝnh ph¶i ®¨ng ký tríc víi c¬ quan thuÕ vÒ thêi gian biÓu nép hå s¬ hoµn thuÕ). Trong vßng 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn ®Çy ®ñ hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ, c¬ quan thuÕ xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Tr- êng hîp ph¶i bæ sung hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× trong vßng 3 ngµy lµm viÖc, c¬ quan thuÕ ph¶i cã v¨n b¶n th«ng b¸o cho chñ dù ¸n hoÆc nhµ thÇu chÝnh. - §èi víi dù ¸n sö dông nguån ODA vay u ®·i ®îc Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp ph¸t thuéc diÖn ®îc hoµn thuÕ GTGT: trêng hîp hoµn thuÕ cho nhµ thÇu chÝnh th× hå s¬ hoµn thuÕ GTGT cña nhµ thÇu chÝnh ph¶i cã ý kiÕn x¸c nhËn cña Chñ dù ¸n vÒ sè thuÕ GTGT ®îc hoµn tríc khi göi hå s¬ hoµn thuÕ cho c¬ quan thuÕ. Trêng hîp nhµ thÇu kª khai bao gåm c¶ thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng dïng ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh sö dông vèn ODA hoÆc kh«ng dïng ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT, cung cÊp cho dù ¸n ODA th× chñ dù ¸n ph¶i cã ý kiÕn ngay t¹i hå s¬ hoµn thuÕ ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè thuÕ GTGT ®îc hoµn. - C¬ quan thuÕ kh«ng hoµn thuÕ ®èi víi trêng hîp chñ dù ¸n trùc tiÕp nhËp khÈu hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT nhng sè thuÕ GTGT ë kh©u nhËp khÈu ®· ®îc ghi thu, ghi chi. - Khi ban hµnh quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ, ngoµi c¸c liªn chøng tõ ®îc lu©n chuyÓn nh híng dÉn t¹i mÉu sè 14/GTGT "QuyÕt ®Þnh hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng" ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña
 11. 11 Bé Tµi chÝnh, c¬ quan thuÕ ph¶i göi thªm mét liªn cho chñ dù ¸n. Riªng ®èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ODA vay u ®·i ®îc Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp ph¸t thuéc diÖn ®îc hoµn thuÕ GTGT, ngoµi c¸c liªn nªu trªn, C¬ quan thuÕ göi mét liªn cho Bé Tµi chÝnh (Vô ®Çu t) ®Ó lµm thñ tôc ghi t¨ng vèn ®Çu t nh h- íng dÉn t¹i Th«ng t 42/2001/TT-BTC ngµy 12/6/2001 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn qu¶n lý, h¹ch to¸n vèn hoµn thuÕ gi¸ trÞ gi¸ t¨ng cho c¸c dù ¸n sö dông nguån ODA. - Trêng hîp chñ dù ¸n ®îc ng©n s¸ch cÊp ph¸t tõ nguån vèn ®èi øng ®Ó nép thuÕ GTGT th× khi ®îc hoµn thuÕ GTGT, chñ dù ¸n ph¶i nép tr¶ ng©n s¸ch nhµ níc nh híng dÉn t¹i Th«ng t sè 42/2001/TT-BTC ngµy 12/6/2001 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn qu¶n lý, h¹ch to¸n vèn hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¸c dù ¸n ODA. - Sau khi hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, trêng hîp ph¸t hiÖn c¸c nghi vÊn cÇn ph¶i kiÓm tra, thanh tra sau hoµn thuÕ, c¬ quan thuÕ ra quyÕt ®Þnh kiÓm tra, thanh tra. ViÖc kiÓm tra, thanh tra, xö lý vi ph¹m vÒ hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng thùc hiÖn theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. 4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. C¸c híng dÉn tríc ®©y vÒ thuÕ ¸p dông ®èi víi c¸c dù ¸n ODA cña Bé Tµi chÝnh tr¸i víi híng dÉn t¹i Th«ng t nµy ®Òu b·i bá.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản