Thông tư 41/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:58

0
93
lượt xem
4
download

Thông tư 41/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 41/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 41/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ c ñ a   B é   t µ i   c h Ý n h   S è   4 1 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 8   t h ¸ n g   5   n ¨ m  2004 Híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 100/2004/N§­CP  ngµy 25 th¸ng 02  n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh  vÒ viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ ­   C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   sè   44/2002/PL­UBTVQH10   ngµy   02/7/2002   cña   Uû   ban   thêng   vô  Quèc héi níc Céng hoµ X∙ héi Chñ nghÜa ViÖt Nam; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 100/2004/N§­CP ngµy 25 th¸ng 02   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc xö ph¹t vi ph¹m   hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­CP ngµy 14/11/2003   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña   Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002; ­  C¨n   cø  NghÞ   ®Þnh   sè  77/2003/N§­CP  ngµy   1  th¸ng   7   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n, c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh;  Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn cô thÓ nh sau: A. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG I.  Ph¹m vi, ®èi tîng ¸p dông C¸   nh©n,   c¬   quan,   tæ   chøc   cña   ViÖt   Nam,   níc   ngoµi  (sau ®©y gäi  chung lµ c¸ nh©n, tæ chøc) cã hµnh vi cè ý  hoÆc v« ý vi ph¹m nh÷ng qui ®Þnh cña ph¸p luËt thuÕ mµ  kh«ng ph¶i lµ téi ph¹m ph¶i bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong  lÜnh  vùc thuÕ theo quy ®Þnh  t¹i  Th«ng  t  nµy,  trõ  trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc ra nhËp  cã quy ®Þnh kh¸c.  Nh÷ng vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ gåm: a)  Vi ph¹m  quy ®Þnh  vÒ ®¨ng  ký thuÕ,  kª khai  thuÕ,  lËp, nép  quyÕt to¸n thuÕ; b) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ thu, nép tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t; c) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ kiÓm tra; thanh tra vÒ thuÕ;  d) C¸c hµnh vi trèn thuÕ.
 2. 2 II. Nguyªn t¾c xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ 1. Mäi vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i ®îc ph¸t hiÖn kÞp thêi  vµ ph¶i bÞ ®×nh chØ ngay. ViÖc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh  ph¶i ®îc tiÕn hµnh nhanh chãng, c«ng minh, triÖt ®Ó; mäi  hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ph¶i ®îc kh¾c phôc  theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  2. C¸ nh©n, tæ chøc chØ bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ khi cã vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu 1  NghÞ ®Þnh sè 100/2004/N§­CP ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2004 vµ  Môc I, PhÇn A Th«ng t nµy. 3.  ViÖc xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh  chÝnh  ph¶i  do ngêi  cã  thÈm quyÒn tiÕn hµnh theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh chØ bÞ xö ph¹t hµnh  chÝnh mét lÇn. NhiÒu   ngêi   cïng   thùc   hiÖn   mét   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh th× mçi ngêi vi ph¹m ®Òu bÞ xö ph¹t. Mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  th× bÞ xö ph¹t vÒ tõng hµnh vi vi ph¹m. 5.  ViÖc xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh  chÝnh  ph¶i  c¨n cø  vµo  tÝnh   chÊt,   møc   ®é   vi   ph¹m,   nh©n   th©n   ngêi   vi   ph¹m   vµ  nh÷ng  t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,  t¨ng   nÆng   ®Ó   quyÕt   ®Þnh  h×nh  thøc, biÖn ph¸p xö ph¹t thÝch hîp. Møc tiÒn ph¹t cô thÓ  ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh lµ møc trung b×nh  cña khung  tiÒn  ph¹t quy ®Þnh ®èi víi hµnh  vi ®ã. Trêng  hîp   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   th×   møc   tiÒn   ph¹t   ®îc   gi¶m  xuèng  nhng   kh«ng   thÊp  h¬n  møc  tèi  thiÓu   cña   khung  tiÒn  ph¹t. Trêng hîp cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng th× møc tiÒn ph¹t  cã thÓ cao h¬n nhng kh«ng vît møc tèi ®a cña khung tiÒn  ph¹t. 6.   Kh«ng   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  thuÕ ®èi víi c¸c trêng hîp sau: a) HÕt thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 1, ®iÓm 2 Môc III, PhÇn A Th«ng t nµy; b) Vi ph¹m hµnh chÝnh cã dÊu hiÖu cña téi ph¹m, bao  gåm: ­ Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ cã dÊu hiÖu  téi ph¹m ®∙ chuyÓn hå s¬ ®Õn c¬ quan tiÕn hµnh tè tông cã  thÈm quyÒn gi¶i quyÕt; ­ Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ cã dÊu hiÖu  téi ph¹m mµ c¬ quan tiÕn hµnh tè tông ®ang xem xÐt, gi¶i  quyÕt;
 3. 3 ­ Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ cã dÊu hiÖu  téi ph¹m, c¬ quan tiÕn hµnh tè tông cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ  chuyÓn hå s¬ ®Ó xem xÐt truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; c) Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n, ho¸ ®¬n  nhng cha ®Õn thêi ®iÓm quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3, Môc VI, PhÇn  A Th«ng t nµy;  d) Ngêi cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong khi ®ang  m¾c   bÖnh   t©m   thÇn   hoÆc   c¸c   bÖnh   kh¸c   lµm   mÊt   kh¶   n¨ng  nhËn thøc hay kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn hµnh vi cña m×nh; ®)   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   c¸c   trêng   hîp   t×nh   thÕ  cÊp thiÕt, phßng vÖ chÝnh ®¸ng, sù kiÖn bÊt ngê. ­   T×nh   thÕ   cÊp   thiÕt   lµ   t×nh   thÕ   cña   ngêi   v×   muèn  tr¸nh mét nguy c¬ ®ang thùc tÕ ®e däa lîi Ých cña Nhµ n­ íc, cña c¬ quan, tæ chøc, quyÒn, lîi Ých chÝnh ®¸ng cña  m×nh   hoÆc   cña   ngêi   kh¸c   mµ   kh«ng   cßn   c¸ch   nµo   kh¸c   lµ  ph¶i g©y mét thiÖt h¹i nhá h¬n thiÖt h¹i cÇn ng¨n ngõa;  ­ Phßng vÖ chÝnh ®¸ng lµ hµnh vi cña mét ngêi v× b¶o  vÖ   lîi   Ých   cña   Nhµ   níc,   cña   c¬   quan,   tæ   chøc,   b¶o   vÖ  quyÒn, lîi Ých chÝnh ®¸ng cña m×nh hoÆc cña ngêi kh¸c, mµ  chèng tr¶ l¹i mét c¸ch cÇn thiÕt ngêi ®ang cã hµnh vi x©m  ph¹m c¸c lîi Ých nãi trªn; ­ Ngêi thùc hiÖn hµnh vi do sù kiÖn bÊt ngê, tøc lµ  trong trêng hîp kh«ng thÓ thÊy tríc hoÆc kh«ng buéc ph¶i  thÊy tríc hËu qu¶ cña hµnh vi ®ã; III. Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ thêi h¹n  ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ 1.   Thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc   thuÕ   lµ   hai   n¨m,   kÓ   tõ   ngµy   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh   ®îc   thùc   hiÖn   ®Õn   ngµy   hµnh   vi   vi   ph¹m   ®îc   ph¸t  hiÖn. Riªng ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc thuÕ ®îc x¸c ®Þnh lµ hµnh vi trèn thuÕ th× thêi  hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  ®îc thùc hiÖn theo  quy  ®Þnh t¹i c¸c luËt thuÕ, ph¸p lÖnh vÒ thuÕ.  2. C¸ nh©n ®∙ bÞ khëi tè, truy tè hoÆc ®∙ cã quyÕt  ®Þnh ®a ra xÐt xö theo thñ tôc tè tông h×nh sù, nhng sau  ®ã cã quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu tra hoÆc ®×nh chØ vô ¸n mµ  hµnh vi vi ph¹m ®ã cã dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc thuÕ  th×  bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh.  Trong  thêi h¹n ba ngµy, kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu  tra, ®×nh chØ vô ¸n, ngêi ®∙ ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu  tra, ®×nh chØ vô ¸n ph¶i göi quyÕt ®Þnh vµ hå s¬ vô viÖc  cho ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t. Trong trêng hîp nµy, thêi 
 4. 4 hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ ba th¸ng, kÓ tõ ngµy  ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t nhËn ®îc quyÕt ®Þnh ®×nh chØ  vµ ®Çy ®ñ hå s¬ vô vi ph¹m. 3.   Trong   thêi   gian   tÝnh   thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ nÕu c¸ nh©n, tæ chøc l¹i  thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh míi hoÆc cè t×nh trèn tr¸nh,  c¶n   trë   viÖc   xö   ph¹t   th×   kh«ng   ¸p   dông   c¸ch   tÝnh   thêi  hiÖu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, ®iÓm 2 môc nµy. Trêng hîp nµy,  thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®îc tÝnh l¹i kÓ tõ  thêi ®iÓm thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh míi hoÆc  thêi ®iÓm  chÊm  døt hµnh vi trèn tr¸nh,  c¶n trë viÖc xö  ph¹t. 4. Ngµy chÊm døt hµnh vi trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö  ph¹t lµ ngµy ®¬ng sù tù gi¸c ®Õn c¬ quan thuÕ tr×nh b¸o  vµ nhËn thùc hiÖn quyÕt ®Þnh xö ph¹t cña c¬ quan thuÕ. C¬  quan thuÕ ph¶i lËp biªn b¶n ghi nhËn viÖc nµy. 5.   C¸   nh©n,   tæ   chøc   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong   lÜnh   vùc   thuÕ,   nÕu   qua   mét   n¨m,   kÓ   tõ   ngµy   chÊp  hµnh xong quyÕt ®Þnh xö ph¹t hoÆc tõ ngµy hÕt thêi hiÖu  thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t mµ kh«ng t¸i ph¹m th× ®îc coi  nh cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ.  6. Ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t nÕu ®Ó qu¸ thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i  §iÒu 121 cña Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ ®iÓm  4, §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 100/2004/N§­CP ngµy 25/2/2004 cña  ChÝnh phñ. IV. C¸c h×nh thøc xö ph¹t 1. Mçi vi ph¹m hµnh chÝnh, c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m  ph¶i chÞu mét trong c¸c h×nh thøc xö ph¹t chÝnh sau ®©y: a) C¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn. 2.  Tuú theo  tÝnh  chÊt,  møc ®é vi  ph¹m,  c¸ nh©n,  tæ  chøc vi ph¹m cßn cã thÓ bÞ ¸p dông h×nh thøc xö ph¹t bæ  sung tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn ®îc sö dông ®Ó vi ph¹m  hµnh chÝnh. 3. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö ph¹t chÝnh vµ h×nh thøc xö  ph¹t bæ sung, c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m cã thÓ bÞ ¸p dông  c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ sau: a)  Buéc tiªu  huû  ho¸ ®¬n,  chøng  tõ, sæ  kÕ to¸n  in,  ph¸t hµnh sai quy ®Þnh;  b)  T¹m ®×nh chØ sö dông ho¸ ®¬n;
 5. 5 ViÖc t¹m ®×nh chØ sö dông ho¸ ®¬n chØ ®îc thùc hiÖn  khi ®èi tîng nép thuÕ kh«ng thùc hiÖn ®óng quyÕt ®Þnh xö  ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh   trong  lÜnh   vùc   thuÕ.   Thêi  gian  t¹m ®×nh chØ sö dông ho¸ ®¬n tèi ®a kh«ng qu¸ 03 th¸ng kÓ  tõ ngµy tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng thùc hiÖn ®óng quyÕt ®Þnh  xö ph¹t; trêng hîp vi ph¹m ®îc kh¾c phôc trong thêi gian  sím h¬n 03 th¸ng th× viÖc t¹m ®×nh chØ sö dông ho¸ ®¬n sÏ  hÕt hiÖu lùc ngay sau ngµy c¸c vi ph¹m ®∙ ®îc kh¾c phôc  xong. Trêng hîp ®∙ hÕt thêi gian 03 th¸ng mµ ®èi tîng nép  thuÕ vÉn cha thùc hiÖn ®óng c¸c quyÕt ®Þnh xö ph¹t th× sÏ  ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ thi hµnh . V. T×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng 1. T×nh tiÕt gi¶m nhÑ a) Ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh ®∙ ng¨n chÆn, lµm gi¶m bít  t¸c h¹i cña vi ph¹m hoÆc tù nguyÖn kh¾c phôc hËu qu¶, båi  thêng thiÖt h¹i; b)   Ngêi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®∙   tù   nguyÖn   khai   b¸o,  thµnh thËt hèi lçi;  c) Vi ph¹m trong t×nh tr¹ng bÞ kÝch ®éng vÒ tinh thÇn  do hµnh vi tr¸i ph¸p luËt cña ngêi kh¸c g©y ra; d) Vi ph¹m do bÞ Ðp buéc hoÆc bÞ lÖ thuéc vÒ vËt chÊt  hoÆc tinh thÇn; ®) Ngêi vi ph¹m lµ phô n÷ cã thai, ngêi giµ yÕu, ngêi  cã bÖnh hoÆc tµn tËt lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng nhËn thøc hoÆc  kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn hµnh vi cña m×nh; e) Vi ph¹m v× hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n mµ kh«ng do  m×nh g©y ra; g) Vi ph¹m do tr×nh ®é l¹c hËu. 2. T×nh tiÕt t¨ng nÆng ChØ   nh÷ng   t×nh   tiÕt   sau   ®©y   míi   lµ   t×nh   tiÕt   t¨ng  nÆng: a) Vi ph¹m cã tæ chøc; b)   Vi   ph¹m   nhiÒu   lÇn   trong   cïng   lÜnh   vùc   hoÆc   t¸i  ph¹m trong cïng lÜnh vùc; c) Xói giôc, l«i kÐo ngêi cha thµnh niªn vi ph¹m, Ðp  buéc ngêi bÞ lÖ thuéc vµo m×nh vÒ vËt chÊt, tinh thÇn vi  ph¹m; d) Vi ph¹m trong t×nh tr¹ng say do dïng rîu, bia hoÆc  c¸c chÊt kÝch thÝch kh¸c; ®) Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó vi ph¹m;
 6. 6 e)   Lîi   dông   hoµn   c¶nh   chiÕn   tranh,   hoµn   c¶nh   thiªn  tai hoÆc nh÷ng khã kh¨n ®Æc biÖt kh¸c cña x∙ héi ®Ó vi  ph¹m; g) Vi ph¹m trong thêi gian ®ang chÊp hµnh h×nh ph¹t  cña b¶n ¸n h×nh sù hoÆc ®ang chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö lý  vi ph¹m hµnh chÝnh; h) TiÕp tôc thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh mÆc  dï ngêi cã thÈm quyÒn ®∙ yªu cÇu chÊm døt hµnh vi ®ã; i) Sau khi vi ph¹m ®∙ cã hµnh vi trèn tr¸nh, che giÊu  vi ph¹m hµnh chÝnh. VI. Gi¶i thÝch tõ ng÷ 1. ThuÕ lµ c¸c kho¶n thu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt,  bao gåm thuÕ vµ c¸c kho¶n thu kh¸c, trõ kho¶n thu vÒ phÝ  vµ lÖ phÝ do c¬ quan thu thuÕ qu¶n lý. 2. Hµnh vi trèn thuÕ lµ hµnh vi cña c¸ nh©n, tæ chøc  vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ dÉn ®Õn lµm  gi¶m sè thuÕ ph¶i nép hoÆc lµm t¨ng sè thuÕ ®îc hoµn hoÆc  ®îc   miÔn,   gi¶m.   C¸c   tiªu   chÝ   ®Ó   x¸c   ®Þnh   hµnh   vi   trèn  thuÕ lµ: + Chñ thÓ cña hµnh vi trèn thuÕ lµ c¸c c¸ nh©n hoÆc  tæ chøc thuéc ®èi tîng nép thuÕ.  +   HËu   qu¶   cña   hµnh   vi   vi   ph¹m   lµ   dÉn   ®Õn   viÖc   lµm  gi¶m sè thuÕ ph¶i nép hoÆc t¨ng sè thuÕ ®îc hoµn hoÆc ®îc  miÔn, gi¶m.  3.  Thêi ®iÓm  x¸c  ®Þnh   c¸ nh©n,  tæ  chøc hoµn  thµnh  hµnh vi trèn thuÕ ®Ó xö ph¹t vÒ hµnh vi trèn thuÕ lµ thêi  ®iÓm c¸ nh©n, tæ chøc ®∙ hoµn thµnh viÖc kª khai sè thuÕ  ph¶i nép theo  quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ thuÕ hoÆc  thêi  ®iÓm c¬ quan cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ, miÔn  thuÕ, gi¶m thuÕ (nÕu cã) theo hå s¬ ®Ò nghÞ cña  c¸ nh©n,  tæ chøc ®ã, cô thÓ nh sau: a) §èi víi c¸c trêng hîp ph¸p luËt quy ®Þnh chÕ ®é kª  khai,  t¹m  nép  hµng   th¸ng,  quyÕt   to¸n   theo  n¨m  th×  thêi  ®iÓm c¸ nh©n tæ chøc thùc  hiÖn  nép quyÕt to¸n  thuÕ  n¨m  theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   thuÕ   lµ   thêi   ®iÓm   hoµn  thµnh viÖc kª khai sè thuÕ ph¶Ø nép;  b) §èi víi c¸c trêng hîp ph¸p luËt quy ®Þnh kª khai,  nép thuÕ 1 lÇn lµ thêi ®iÓm c¸ nh©n, tæ chøc hoµn thµnh  viÖc kª khai sè tiÒn thuÕ ph¶i nép theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt vÒ thuÕ; c) §èi víi c¸c trêng hîp hoµn thuÕ, miÔn, gi¶m thuÕ  lµ thêi ®iÓm quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ, miÔn, gi¶m thuÕ cña c¬ 
 7. 7 quan thuÕ cã thÈm quyÒn ®∙ cã hiÖu lùc thi hµnh hoÆc thêi  ®iÓm c¸ nh©n, tæ chøc hoµn thµnh viÖc kª khai miÔn thuÕ,  gi¶m   thuÕ  thu  nhËp   doanh   nghiÖp   theo   quy   ®Þnh  cña  ph¸p  luËt; d) Trêng hîp ph¸p luËt vÒ thuÕ quy ®Þnh cho phÐp ®èi  tîng   nép   thuÕ   ®iÒu   chØnh,   bæ   sung   tê   khai   thuÕ,   quyÕt  to¸n   thuÕ   kª   khai   miÔn   thuÕ,   gi¶m   thuÕ   thu   nhËp   doanh  nghiÖp th× thêi ®iÓm x¸c ®Þnh c¸ nh©n, tæ chøc hoµn thµnh  hµnh vi trèn thuÕ lµ thêi ®iÓm c¸ nh©n, tæ chøc ®∙ hoµn  thµnh   viÖc   kª   khai   ®iÒu   chØnh,   bæ   sung   tê   khai   thuÕ,  quyÕt  to¸n   thuÕ,   kª   khai   miÔn  thuÕ,   gi¶m   thuÕ  thu  nhËp  doanh nghiÖp. 4. Hµng ho¸, nguyªn, vËt liÖu nªu t¹i Th«ng t nµy lµ  c¸c   lo¹i   hµng  ho¸,   nguyªn,   vËt   liÖu   kh«ng  bÞ   ph¸p  luËt  cÊm   kinh   doanh.   Hµng   ho¸   lu   th«ng   bao   gåm:   Hµng   ho¸,  nguyªn,   vËt   liÖu   ®ang   vËn   chuyÓn   trªn   ®êng;   hµng   ho¸,  nguyªn, vËt liÖu bµy b¸n t¹i ®Þa ®iÓm b¸n hµng; hµng ho¸,  nguyªn,   vËt   liÖu   trong   kho   hoÆc   hµng   ho¸,   nguyªn,   vËt  liÖu t¹i n¬i s¶n xuÊt, kinh doanh.  5. Kh«ng ®¨ng ký thuÕ lµ trêng hîp ®¨ng ký thuÕ qu¸  thêi h¹n tõ trªn 10 ngµy lµm viÖc hoÆc trªn 10 ngµy lµm  viÖc vÉn cha thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký thuÕ. 6.  Kh«ng  nép tê khai  thuÕ  lµ trêng  hîp nép  tê khai  thuÕ qu¸ thêi h¹n tõ trªn 10 ngµy lµm viÖc hoÆc trªn 10  ngµy lµm viÖc vÉn cha nép tê khai thuÕ. 7. Kh«ng nép quyÕt to¸n thuÕ lµ trêng hîp nép quyÕt  to¸n thuÕ qu¸ thêi h¹n tõ trªn 90 ngµy lµm viÖc hoÆc trªn  90 ngµy lµm viÖc vÉn cha nép quyÕt to¸n thuÕ. B. HµNH VI VI PH¹M, H×NH THøC Vµ MøC  Xö PH¹T C¨n cø quy ®Þnh t¹i §iÒu 8, §iÒu 9, §iÒu 10, §iÒu 11  Ch¬ng II NghÞ ®Þnh sè 100/2004/N§­CP ngµy 25 th¸ng 02 n¨m  2004   cña   ChÝnh   phñ,   nh÷ng   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh thuÕ; h×nh thøc vµ møc ph¹t cô thÓ nh sau: I. H×nh thøc vµ møc xö ph¹t ®èi víi hµnh vi vi ph¹m  quy ®Þnh vÒ thñ tôc ®¨ng ký thuÕ, kª khai thuÕ,  lËp, nép quyÕt to¸n thuÕ  1. Møc ph¹t tiÒn cô thÓ ®èi víi mét hµnh vi      75.000  vi ph¹m hµnh chÝnh lµ ®ång;
 8. 8 ­ Trêng hîp cã mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc      60.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë      50.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã mét t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc      90.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  100.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; §èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau: a)   §¨ng   ký   thuÕ   víi   c¬   quan   thuÕ   qu¸   thêi   h¹n   quy  ®Þnh tõ 1 ®Õn 5 ngµy lµm viÖc, kÓ c¶ trêng hîp ph¶i ®¨ng  ký bæ sung mçi khi cã sù thay ®æi; b)   Kª   khai   kh«ng   chÝnh   x¸c   vÒ   sè   häc   trªn   tê   khai  thuÕ,  quyÕt  to¸n thuÕ    hoÆc kª khai kh«ng  ®Çy  ®ñ nh÷ng  chØ   tiªu   trªn  tê   khai  thuÕ,   quyÕt  to¸n   thuÕ   nhng   kh«ng  lµm   sai   lÖch   sè   thuÕ   ph¶i   nép   sau   thêi   gian   ®îc   ®iÒu  chØnh,   kª   khai   bæ   sung   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ  thuÕ; c) Nép tê khai thuÕ qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh tõ 1 ®Õn 5  ngµy lµm viÖc;  d) Nép quyÕt to¸n thuÕ qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh tõ 1 ®Õn  10 ngµy lµm viÖc. H×nh thøc ph¹t c¶nh c¸o chØ ¸p dông ®èi víi hµnh vi  vi ph¹m lÇn ®Çu. C¶nh c¸o ®îc quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n. 2. Møc ph¹t tiÒn cô thÓ ®èi víi mét hµnh vi        600.000  vi ph¹m hµnh chÝnh lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc        400.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë        200.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã mét t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc        800.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  1.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; §èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau: a)  §¨ng ký  thuÕ,  nép tê khai  thuÕ  qu¸ thêi  h¹n  quy  ®Þnh tõ trªn 5 ngµy ®Õn 10 ngµy lµm viÖc;
 9. 9 b) Nép  quyÕt to¸n thuÕ qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh tõ trªn  10 ngµy ®Õn 20 ngµy lµm viÖc. 3. Møc ph¹t tiÒn cô thÓ ®èi víi mét hµnh vi  1.500.000  vi ph¹m hµnh chÝnh lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc  1.200.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  1.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã mét t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc  1.700.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  2.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; §èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau: a)  §¨ng ký  thuÕ,  nép tê khai  thuÕ  qu¸ thêi  h¹n  quy  ®Þnh tõ trªn 10 ngµy lµm viÖc hoÆc ®∙ qu¸ thêi h¹n quy  ®Þnh tõ trªn 10 ngµy lµm viÖc mµ cha ®¨ng ký thuÕ, nép tê  khai thuÕ. b) Nép  quyÕt to¸n thuÕ qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh tõ trªn  20 ngµy ®Õn 30 ngµy lµm viÖc. 4. Møc ph¹t tiÒn cô thÓ ®èi víi mét hµnh vi  3.000.000  vi ph¹m hµnh chÝnh lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc  2.500.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  2.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã mét t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc  3.500.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  4.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; §èi víi hµnh vi nép quyÕt to¸n thuÕ qu¸ thêi h¹n quy  ®Þnh tõ trªn 30 ngµy ®Õn 40 ngµy lµm viÖc. 5. Møc ph¹t tiÒn cô thÓ ®èi víi mét hµnh vi vi  7.000.000  ph¹m hµnh chÝnh lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc  5.000.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång;
 10. 10 ­ Trêng hîp cã tõ hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  4.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc  8.000.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ hai t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë  10.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; §èi víi hµnh vi nép quyÕt to¸n thuÕ qu¸ thêi h¹n quy  ®Þnh trªn 40 ngµy ®Õn 90 ngµy lµm viÖc. 6. Møc ph¹t tiÒn cô thÓ ®èi víi mét hµnh vi  20.000.000  vi ph¹m hµnh chÝnh lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc  18.000.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  15.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã mét t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc  22.000.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  25.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; §èi víi hµnh vi nép quyÕt to¸n thuÕ qu¸ thêi h¹n quy  ®Þnh   tõ   trªn   90   ngµy   lµm   viÖc   hoÆc   ®∙   qu¸   thêi   h¹n   tõ  trªn 90 ngµy lµm viÖc mµ vÉn cha nép quyÕt to¸n thuÕ. 7. C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i  tiÕt a, ®iÓm 3 vµ ®iÓm 6 Môc I, PhÇn B Th«ng t  nµy, sau  khi bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÉn cha ®¨ng ký thuÕ,  nép tê khai thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ sÏ bÞ Ên ®Þnh sè thuÕ  t¹m nép theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ.  II. H×nh thøc vµ møc xö ph¹t ®èi víi hµnh vi  vi ph¹m quy ®Þnh vÒ thu, nép tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t 1.   C¸   nh©n,   tæ   chøc   cã   hµnh   vi   nép   chËm   tiÒn   thuÕ  hoÆc tiÒn  ph¹t  so víi  ngµy  quy ®Þnh ph¶i nép ghi trong  th«ng b¸o nép thuÕ, lÖnh thu hoÆc thêi h¹n ph¶i nép theo  quy   ®Þnh   cña   v¨n   b¶n   ph¸p   luËt   vÒ   thuÕ,   quyÕt   ®Þnh   xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ sÏ bÞ xö ph¹t  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ. Trêng hîp ®∙ bÞ xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh mµ vÉn kh«ng nép tiÒn thuÕ, tiÒn  ph¹t theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cã thÓ bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p t¹m ®×nh chØ sö dông ho¸ ®¬n. 
 11. 11 C¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ ra quyÕt ®Þnh  t¹m thêi ®×nh chØ sö dông ho¸ ®¬n theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm  b,   Kho¶n   3,   §iÒu   5   NghÞ   ®Þnh   100/2004/N§­CP   ngµy  25/2/2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ. 2. Møc ph¹t tiÒn cô thÓ ®èi víi mét hµnh vi  3.500.000  vi ph¹m hµnh chÝnh lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc  2.500.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  2.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã mét t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc  4.000.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  5.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; §èi  víi tæ  chøc,  c¸ nh©n  chi tr¶  l¬ng,  chi tr¶  thu  nhËp; ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông kh¸c n¬i ®èi  tîng  bÞ xö ph¹t më tµi kho¶n  kh«ng  thùc hiÖn  trÝch  nép  ng©n s¸ch Nhµ níc sè tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t theo lÖnh thu,  quyÕt   ®Þnh   trÝch   nép   ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   cña   c¬   quan   cã  thÈm quyÒn sau 10 ngµy tõ ngµy ®îc giao lÖnh thu, quyÕt  ®Þnh trÝch nép ng©n s¸ch Nhµ níc sÏ bÞ xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh, møc xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, Môc II,  PhÇn   B   Th«ng   t  nµy,   ®iÒu   kiÖn   ®Ó   xem   xÐt   xö   ph¹t   thùc  hiÖn theo quy ®Þnh t¹i tiÕt 2.1.a, ®iÓm 2, Môc II, PhÇn D  Th«ng t nµy. C¬   quan   ra   quyÕt   ®Þnh   khÊu   trõ   l¬ng,   khÊu   trõ   thu  nhËp,  trÝch   tiÒn   tõ   tµi   kho¶n  hoÆc   lÖnh   thu   tiÒn   thuÕ,  tiÒn ph¹t khi giao quyÕt ®Þnh, lÖnh thu ph¶i lËp b¶n giao  nhËn quyÕt ®Þnh, lÖnh thu víi ®¹i diÖn tæ chøc, c¬ quan,  c¸ nh©n ®Ó lµm c¨n cø xö ph¹t  (theo  MÉu BGN/02­3L ®Ýnh  kÌm Th«ng t nµy). 
 12. 12 I I I .   H × n h   t h ø c   v µ   m ø c   x ö   p h ¹ t   ® è i   v í i   h µ n h   v i   v i  ph¹m quy ®Þnh vÒ thanh tra, kiÓm tra vÒ thuÕ 1. Møc ph¹t tiÒn cô thÓ ®èi víi mét hµnh vi      750.000  vi ph¹m hµnh chÝnh lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc      600.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë      500.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã mét t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc      900.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  1.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; §èi víi hµnh vi kh«ng chÊp hµnh quyÕt ®Þnh thanh tra,  kiÓm tra cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.  2. Møc ph¹t tiÒn cô thÓ ®èi víi mét hµnh vi  1.500.000  vi ph¹m hµnh chÝnh lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc  1.200.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  1.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã mét t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc  1.700.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  2.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; §èi víi hµnh vi kh«ng cung cÊp ®îc chøng tõ kÌm theo  hµng ho¸; nguyªn, vËt liÖu ®ang vËn chuyÓn trªn ®êng ®Ó  chøng minh l« hµng ®∙ nép thuÕ hoÆc ®∙ ®îc qu¶n lý ®Ó thu  thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong thêi h¹n tèi ®a 24  giê tÝnh tõ thêi ®iÓm kiÓm tra, ph¸t hiÖn. Trêng   hîp   qu¸   thêi   h¹n   cho   phÐp,   c¸   nh©n,   tæ   chøc  kh«ng  cung  cÊp ®îc chøng tõ theo quy ®Þnh  th×  kh«ng  xö  ph¹t   theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   nµy   mµ   xö   ph¹t   vÒ   hµnh   vi  trèn   thuÕ   quy   ®Þnh   t¹i   tiÕt   h,   ®iÓm   1,   Môc   IV,   PhÇn   B  Th«ng t nµy. 3. Møc ph¹t tiÒn cô thÓ ®èi víi mét hµnh vi  2.500.000  vi ph¹m hµnh chÝnh lµ ®ång;
 13. 13 ­ Trêng hîp cã mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc  2.200.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  2.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã mét t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc  2.700.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  3.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; §èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a)   Tõ   chèi,   tr×   ho∙n   hoÆc   lÈn   tr¸nh   kh«ng   cung   cÊp  tµi   liÖu,   chøng   tõ,   sæ   kÕ   to¸n   liªn   quan   ®Õn   viÖc   x¸c  ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép tõ trªn 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy  nhËn ®îc yªu cÇu b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan, ngêi cã thÈm  quyÒn thanh tra, kiÓm tra; b) Kh«ng thùc hiÖn lÖnh niªm phong cña c¬ quan, ngêi  cã thÈm quyÒn thanh tra, kiÓm tra hoÆc niªm phong kh«ng  ®óng quy ®Þnh hå s¬, tµi liÖu, chøng tõ, sæ kÕ to¸n, kÐt  quü, kho hµng, kho nguyªn liÖu, m¸y mãc, nhµ xëng. 4. Møc ph¹t tiÒn cô thÓ ®èi víi mét hµnh vi  7.000.000  vi ph¹m hµnh chÝnh lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc  5.000.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã tõ hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  4.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­ Trêng hîp cã mét t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc  8.000.000  ph¹t tiÒn lµ ®ång; ­   Trêng   hîp   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  10.000.000  trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång; §èi víi hµnh vi tù ý th¸o bá, di chuyÓn hoÆc cã hµnh  vi kh¸c lµm thay ®æi t×nh tr¹ng niªm phong kho tµi liÖu,  chøng tõ, sæ kÕ to¸n vµ c¸c tµi liÖu kh¸c, kÐt quü, kho  hµng, kho nguyªn liÖu, m¸y mãc, nhµ xëng.  IV. H×nh thøc vµ møc xö ph¹t ®èi víi hµnh vi trèn thuÕ C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi trèn thuÕ ngoµi viÖc ph¶i  nép   ®ñ   sè   tiÒn   thuÕ   trèn   theo   quy   ®Þnh   cßn   bÞ   xö   ph¹t  tiÒn theo sè lÇn tÝnh theo sè tiÒn   thuÕ trèn. Møc ph¹t  theo lÇn thuÕ trèn díi ®©y ®èi víi mçi hµnh vi vi ph¹m 
 14. 14 tèi ®a kh«ng qu¸ 100.000.000 ®ång, trõ trêng hîp c¸c luËt  thuÕ cã quy ®Þnh kh¸c. 1. Møc ph¹t tiÒn cô thÓ ®èi víi mét hµnh vi  1,5   lÇn   sè   tiÒn  vi ph¹m hµnh chÝnh lµ: thuÕ trèn. ­ Trêng hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t    lÇn   sè   thuÕ  1 tiÒn lµ trèn; ­ Trêng hîp cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc ph¹t    lÇn   sè   thuÕ  2 tiÒn lµ trèn; §èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) §Ó ngoµi sæ kÕ to¸n sè liÖu kÕ to¸n hoÆc ghi sæ kÕ  to¸n kh«ng ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n lµm gi¶m sè  thuÕ   ph¶i   nép   hoÆc   lµm   t¨ng   sè   thuÕ   ®îc   hoµn   hoÆc   ®îc  miÔn, gi¶m: b)   Söa   ch÷a,   tÈy   xo¸   chøng   tõ   kÕ   to¸n,   sæ   kÕ   to¸n  nh»m lµm gi¶m sè thuÕ ph¶i nép hoÆc lµm t¨ng sè thuÕ ®îc  hoµn hoÆc ®îc miÔn, gi¶m; c) LËp thñ tôc huû vËt t, hµng ho¸ hoÆc gi¶m sè lîng,  gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸ kh«ng ®óng thùc tÕ lµm gi¶m sè  thuÕ   ph¶i   nép   hoÆc   lµm   t¨ng   sè   thuÕ   ®îc   hoµn   hoÆc   ®îc  miÔn, gi¶m; d)  B¸n hµng  ho¸,  cung øng  dÞch  vô lËp ho¸  ®¬n trªn  liªn giao cho kh¸ch hµng lín h¬n liªn lu vÒ sè lîng; gi¸  trÞ; ®) B¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô lËp ho¸ ®¬n ghi gi¸  trÞ thÊp h¬n tõ 20% (hai m¬i phÇn tr¨m) trë lªn so víi  gi¸ b¸n trung b×nh cña hµng hãa, dÞch vô cïng lo¹i trªn  thÞ   trêng   ®Þa   ph¬ng   n¬i   b¸n   hµng,   trõ   nh÷ng   trêng   hîp  sau:  ®.1) B¸n hµng t¬i sèng kÐm chÊt lîng; ®.2) B¸n hµng ho¸ tån kho do chÊt lîng gi¶m, l¹c hËu  vÒ h×nh thøc, kh«ng phï hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng; ®.3) B¸n hµng ho¸ n«ng s¶n, thùc phÈm theo mïa vô;  ®.4)   B¸n   hµng   ho¸   ®Ó   khuyÕn   m¹i   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt;  ®.5)   H¹   gi¸   b¸n   hµng   ho¸   trong   trêng   hîp   ph¸   s¶n,  gi¶i thÓ, chÊm døt ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, chuyÓn  híng s¶n xuÊt, kinh doanh. C¸c trêng hîp h¹ gi¸ b¸n quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy ph¶i  ®îc niªm  yÕt  c«ng  khai, râ rµng t¹i cöa hµng,  n¬i giao  dÞch vÒ møc gi¸ cò, møc gi¸ míi, thêi gian h¹ gi¸.
 15. 15 e) Sö dông ho¸ ®¬n gi¶, ho¸ ®¬n cña ®¬n vÞ kh¸c, ho¸  ®¬n ®∙ hÕt gi¸ trÞ sö dông ®Ó b¸n hµng ho¸, cung øng dÞch  vô nhng kh«ng kª khai ®Çy ®ñ sè thuÕ ph¶i nép; g) Kª khai, x¸c ®Þnh kh«ng ®óng c¸c c¨n cø tÝnh thuÕ  theo quy ®Þnh cña tõng s¾c thuÕ lµm gi¶m sè thuÕ ph¶i nép  hoÆc lµm t¨ng sè thuÕ ®îc hoµn hoÆc ®îc miÔn, gi¶m, bao  gåm: g.1) Kª khai sai nguån gèc, môc ®Ých sö dông, chñng  lo¹i,  sè   lîng,   quy   c¸ch,   thùc   tr¹ng  hµng   ho¸,   dÞch   vô,  gi¸ tÝnh thuÕ, thuÕ suÊt vµ m∙ sè thuÕ; g.2) Kª khai sai ®èi tîng, mÆt hµng, lo¹i h×nh kinh  doanh,  ®Þa bµn ho¹t ®éng ®Ó gian lËn thu nhËp  ®îc miÔn  thuÕ, gi¶m thuÕ; khai b¸o doanh thu kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc kª  khai c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ kh«ng ph¸t sinh lµm gi¶m  thu nhËp chÞu thuÕ; g.3) Kh«ng quyÕt to¸n hoÆc kh«ng khai b¸o l¹i víi c¬  quan thuÕ vÒ hµng ho¸, dÞch vô hoÆc thu nhËp ®∙ ®îc miÔn,  gi¶m   thuÕ,   hoµn   thuÕ   nhng   thùc   tÕ   ®îc   sö   dông   vµo   môc  ®Ých kh¸c thuéc diÖn ph¶i truy nép thuÕ. g.4) Kª khai trong chi phÝ tÝnh thuÕ c¸c kho¶n kh«ng  ®îc   phÐp   tÝnh   vµo   chi   phÝ   hîp   lý   ®Ó   x¸c   ®Þnh   thu   nhËp  chÞu thuÕ ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt  híng   dÉn   chi   tiÕt   thi   hµnh   LuËt   thuÕ   thu   nhËp   doanh  nghiÖp; g.5) C¸c kho¶n chi cã ®ñ chøng tõ hîp lÖ nhng kª khai  vît møc khèng chÕ tèi ®a theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i lo¹i trõ ra khái chi phÝ  hîp lý ®Ó x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ;  h) Lu th«ng hµng ho¸, nguyªn, vËt liÖu kh«ng cã chøng  tõ kÌm theo ®Ó chøng minh l« hµng ®∙ nép thuÕ hoÆc ®∙ ®îc  c¬ quan thuÕ qu¶n lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, trõ tr­ êng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, Môc III, PhÇn B Th«ng t nµy; i) C¸c hµnh vi kh¸c, ngoµi c¸c hµnh vi quy ®Þnh t¹i  Môc   IV,   PhÇn   B   Th«ng   t  nµy,   lµm   gi¶m   sè   thuÕ   ph¶i   nép  hoÆc lµm t¨ng sè thuÕ ®îc hoµn hoÆc ®îc miÔn, gi¶m. 2. Møc ph¹t tiÒn cô thÓ ®èi víi mét hµnh vi vi  2,5  ph¹m hµnh chÝnh lµ lÇn; ­ Trêng hîp cã t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t tiÒn  2  lµ lÇn; ­ Trêng hîp cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc ph¹t tiÒn  3  lµ lÇn; §èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau:
 16. 16 a) B¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô kh«ng lËp ho¸ ®¬n  vµ kh«ng kª khai nép thuÕ ®Çy ®ñ; b) B¸o huû ho¸ ®¬n ®∙ sö dông cung øng hµng ho¸, dÞch  vô cho kh¸ch hµng nh»m môc ®Ých lµm gi¶m sè thuÕ ph¶i nép  hoÆc lµm t¨ng sè thuÕ ®îc hoµn hoÆc ®îc miÔn, gi¶m; 3. Møc ph¹t tiÒn cô thÓ ®èi víi mét hµnh vi vi  4  ph¹m hµnh chÝnh lµ lÇn; ­ Trêng hîp cã t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t tiÒn  3  lµ lÇn; ­ Trêng hîp cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc ph¹t tiÒn  5  lµ lÇn; §èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a)  Sö dông  ho¸ ®¬n  khèng  hoÆc c¸c  chøng  tõ kÕ to¸n  khèng kh¸c nh»m môc ®Ých lµm gi¶m sè thuÕ ph¶i nép hoÆc  lµm t¨ng sè thuÕ ®îc hoµn hoÆc ®îc miÔn, gi¶m; b) Huû bá chøng tõ kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n nh»m môc ®Ých  lµm gi¶m sè thuÕ ph¶i nép hoÆc lµm t¨ng sè thuÕ ®îc hoµn  hoÆc ®îc miÔn, gi¶m; c) LËp hai hÖ thèng sæ kÕ to¸n cã néi dung ghi kh¸c  nhau   nh»m   môc   ®Ých   lµm   gi¶m   sè   thuÕ   ph¶i   nép   hoÆc   lµm  t¨ng sè thuÕ ®îc hoµn hoÆc ®îc miÔn, gi¶m; d) Kinh doanh  kh«ng kª khai, ®¨ng ký thuÕ. 4. C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i  c¸c ®iÓm 1, ®iÓm 2, ®iÓm 3 Môc IV, PhÇn B Th«ng t nµy mµ  kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chÝnh x¸c sè thuÕ ph¶i nép sÏ bÞ ¸p  dông biÖn ph¸p Ên ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt vÒ thuÕ.  5. C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m sö dông ho¸  ®¬n   khèng   th×   ngoµi   viÖc   bÞ   xö   ph¹t   theo   quy   ®Þnh   t¹i  tiÕt a, ®iÓm 3, Môc IV, PhÇn B Th«ng t nµy cßn bÞ ¸p dông  biÖn ph¸p t¹m ®×nh chØ sö dông ho¸ ®¬n theo quy ®Þnh t¹i  tiÕt b, ®iÓm 3.2, Môc C Th«ng t  sè 120/2002/TT­BTC ngµy  30/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh  sè   89/2002/N§­CP   ngµy   07/11/2002   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc  in, ph¸t hµnh, sö dông, qu¶n lý ho¸ ®¬n. 6. Nh÷ng chøng tõ, ho¸ ®¬n, sæ kÕ to¸n lµ tang vËt vi  ph¹m hµnh chÝnh cã thÓ bÞ ¸p dông biÖn ph¸p buéc tiªu huû  tang vËt, ph¬ng tiÖn sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh. 7. C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i  tiÕt a, b (trõ trêng hîp tÈy xo¸, söa ch÷a ho¸ ®¬n) ®iÓm  1; tiÕt b (trõ trêng hîp huû bá ho¸ ®¬n), tiÕt c, ®iÓm 3, 
 17. 17 Môc IV, PhÇn B Th«ng t  nµy tríc thêi ®iÓm quy ®Þnh t¹i  ®iÓm 3, Môc VI, PhÇn A Th«ng t  nµy th× kh«ng xö ph¹t vÒ  hµnh vi trèn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy mµ xö ph¹t  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc kÕ to¸n. 8. C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi quy ®Þnh t¹i tiÕt c  (trõ trêng hîp tÈy xo¸, söa ch÷a  chøng  tõ kÕ to¸n  kh¸c  hoÆc sæ kÕ to¸n), tiÕt d, tiÕt ®, tiÕt e ®iÓm 1; ®iÓm 2;  tiÕt   a,   tiÕt   b   (trõ   trêng   hîp   huû   bá   chøng   tõ   kÕ   to¸n  kh¸c hoÆc sæ kÕ to¸n) ®iÓm 3, Môc IV, PhÇn B Th«ng t nµy  tríc thêi ®iÓm quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3, Môc VI, PhÇn A Th«ng  t  nµy   th×   kh«ng   xö   ph¹t   vÒ   hµnh   vi   trèn   thuÕ   theo   quy  ®Þnh t¹i §iÒu nµy mµ xö ph¹t theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ  vÒ in, ph¸t hµnh, sö dông, qu¶n lý ho¸ ®¬n. 9.   Trêng   hîp   ®èi   tîng   nép   thuÕ   theo   ph¬ng   ph¸p   kª  khai ®ang  trong  thêi h¹n hëng  u ®∙i  miÔn  thuÕ thu nhËp  doanh  nghiÖp  bÞ ph¸t hiÖn  cã nh÷ng  vi ph¹m  nh  t¨ng  chi  phÝ ®Ó t¨ng sè lç, t¨ng chi phÝ ®Ó gi¶m l∙i, gi¶m chi phÝ  ®Ó t¨ng l∙i vµ x¸c ®Þnh kh«ng ®óng c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc  hëng u ®∙i miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp th×: ­ NÕu vi ph¹m ®îc kiÓm tra ph¸t hiÖn ngay trong nh÷ng  n¨m ®îc  u ®∙i miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp th× kh«ng  xö ph¹t trèn thuÕ mµ thùc hiÖn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  kh¸c liªn quan;  ­ NÕu  nh÷ng  vi ph¹m  nªu trªn  cha ®îc kiÓm  tra ph¸t  hiÖn mµ c¸ nh©n, tæ chøc kh«ng tù ®iÒu chØnh hËu qu¶ lµm  gi¶m sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña n¨m tiÕp sau khi  hÕt   thêi   h¹n   ®îc   miÔn   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   th×  nh÷ng vi ph¹m trªn sÏ bÞ xö ph¹t trèn thuÕ. C. THÈM QUYÒN Xö PH¹T VI PH¹M HµNH CHÝNH I.  ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  cña c¬ quan ThuÕ Trõ trêng hîp luËt thuÕ cã quy ®Þnh kh¸c vÒ møc ph¹t,  nh÷ng ngêi sau ®©y cã quyÒn:  1. Nh©n viªn thuÕ ®ang thi hµnh c«ng vô cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 100.000 ®ång. 2.   Tr¹m   trëng   Tr¹m   ThuÕ,   §éi   trëng   §éi   ThuÕ   trong  ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô, cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o;
 18. 18 b) Ph¹t tiÒn ®Õn 2.000.000 ®ång. 3. Chi côc trëng Chi côc ThuÕ, trong ph¹m vi ®Þa bµn  qu¶n lý cña m×nh, cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 10.000.000 ®ång; c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö dông  ®Ó vi  ph¹m hµnh chÝnh; d)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh  t¹i ®iÓm 3, Môc IV, PhÇn A Th«ng t nµy.  4. Côc trëng Côc ThuÕ, trong ph¹m vi ®Þa bµn qu¶n lý  cña m×nh, cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 100.000.000 ®ång;  c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö dông  ®Ó vi  ph¹m hµnh chÝnh; d)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh  t¹i ®iÓm 3, Môc IV, PhÇn A Th«ng t nµy. II. ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cña H¶i quan Trõ   trêng   hîp   luËt   cã   quy   ®Þnh   kh¸c   vÒ   møc   ph¹t,  nh÷ng ngêi sau ®©y theo chøc n¨ng, nhiÖm vô qu¶n lý thu  thuÕ ®èi víi hµng ho¸; nguyªn, vËt liÖu xuÊt khÈu, nhËp  khÈu cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc thuÕ nh sau: 1. §éi trëng §éi nghiÖp vô thuéc Chi côc H¶i quan cã  quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 500.000 ®ång. 2.   Chi   côc   trëng   H¶i   quan,   §éi   trëng   §éi   kiÓm   so¸t  thuéc Côc H¶i quan tØnh, liªn tØnh, thµnh phè trùc thuéc  Trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ Côc H¶i quan), §éi trëng  §éi   kiÓm   so¸t   chèng   bu«n   lËu   vµ   H¶i   ®éi   trëng   H¶i   ®éi  kiÓm   so¸t   trªn   biÓn   thuéc   Côc   ®iÒu   tra   chèng   bu«n   lËu  Tæng côc H¶i quan cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 10.000.000 ®ång; c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö dông  ®Ó vi  ph¹m hµnh chÝnh cã gi¸ trÞ ®Õn 20.000.000 ®ång. 3. Côc trëng Côc H¶i quan cã quyÒn:
 19. 19 a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång; c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö dông  ®Ó vi  ph¹m hµnh chÝnh; d)  ¸p   dông   biÖn   ph¸p   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   3,   Môc   IV,  PhÇn A Th«ng t nµy; ®)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh  t¹i   c¸c   ®iÓm   c   vµ  d   kho¶n  3,   §iÒu  12   cña   Ph¸p  lÖnh   xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. 4. Côc trëng Côc ®iÒu tra chèng bu«n lËu thuéc Tæng  côc H¶i quan cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 100.000.000 ®ång; c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö dông  ®Ó vi  ph¹m hµnh chÝnh; d) ¸p dông biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i tiÕt b, ®iÓm 3, Môc  IV, PhÇn A Th«ng t nµy. I I I .   T h È m   q u y Ò n   x ö   p h ¹ t   v i   p h ¹ m   h µ n h   c h Ý n h   t r o n g   l Ü n h   v ù c  thuÕ cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp   §îc   thùc   hiÖn   theo   c¸c   §iÒu   28,   §iÒu   29,   §iÒu   30  Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. I V .   V i Ö c   u û   q u y Ò n   x ö   p h ¹ t   v i   p h ¹ m   h µ n h   c h Ý n h   v µ   n g u y ª n   t ¾ c  x¸c ®Þnh thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ 1. ViÖc uû quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh thùc hiÖn  nh sau:  a)  ViÖc ñy  quyÒn  xö ph¹t  vi ph¹m  hµnh chÝnh  do  c¸c  chøc   danh   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   41   cña   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi  ph¹m hµnh  chÝnh  chØ ®îc thùc  hiÖn  ®èi víi cÊp phã trùc  tiÕp.   ViÖc   ñy   quyÒn   chØ   ®îc   thùc   hiÖn   b»ng   v¨n   b¶n   vµ  trong trêng hîp cÊp trëng v¾ng mÆt; b) CÊp phã ®îc cÊp trëng ñy quyÒn cã quyÒn xö ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh theo thÈm quyÒn cña cÊp trëng mµ m×nh ®îc  uû quyÒn vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh xö ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh do m×nh thùc hiÖn. Ngêi ®îc uû quyÒn  kh«ng ®îc ñy quyÒn tiÕp cho bÊt kú c¸ nh©n nµo kh¸c.
 20. 20 2.   Nguyªn   t¾c   x¸c   ®Þnh   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m  hµnh chÝnh ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c Môc I,  Môc II, Môc III,  PhÇn C Th«ng t nµy ®îc quy ®Þnh:  a) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n­ íc ë ®Þa ph¬ng; b)   Trong   trêng   hîp   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   thuéc   thÈm  quyÒn  xö ph¹t  cña  nhiÒu  ngêi, th× viÖc xö ph¹t do ngêi  thô lý ®Çu tiªn thùc hiÖn; c) ThÈm quyÒn ph¹t tiÒn ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo møc  tèi ®a cña khung tiÒn ph¹t quy ®Þnh ®èi víi mçi hµnh vi  vi ph¹m hµnh chÝnh;  d)   ThÈm   quyÒn   ¸p   dông   h×nh   thøc   tÞch   thu   tang   vËt,  ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i c¨n cø gi¸ trÞ thùc tÕ  cña tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m ®Ó x¸c ®Þnh thÈm quyÒn; ®) ThÈm quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶  ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cho  phÐp   chøc   danh   ®ã   cã   thÈm   quyÒn   ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p  kh¾c phôc hËu qu¶; ®ång thêi c¨n cø vµo hµnh vi vi ph¹m  cô thÓ cã quy ®Þnh viÖc ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu  qu¶; e)   Trong   trêng   hîp   møc   tiÒn   ph¹t,   trÞ   gi¸   tang   vËt  ph¬ng  tiÖn  bÞ tÞch  thu hoÆc mét trong  c¸c  h×nh  thøc xö  ph¹t hoÆc biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶   kh«ng thuéc thÈm  quyÒn   hoÆc  vît   qu¸   thÈm   quyÒn   th×   ngêi   ®ang   thô   lý   vô  viÖc vi ph¹m ph¶i kÞp thêi chuyÓn vô viÖc vi ph¹m ®ã ®Õn  ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t. 3. Trong trêng hîp xö ph¹t mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh th× thÈm quyÒn xö ph¹t ®îc x¸c  ®Þnh nh sau: a)  NÕu h×nh  thøc,  møc xö  ph¹t ®îc  quy ®Þnh  ®èi víi  tõng hµnh vi ®Òu thuéc thÈm quyÒn cña ngêi xö ph¹t, th×  thÈm quyÒn xö ph¹t vÉn thuéc ngêi ®ã; b)  NÕu h×nh  thøc,  møc xö  ph¹t ®îc  quy ®Þnh  ®èi víi  mét   trong   c¸c   hµnh   vi   vît   qu¸   thÈm   quyÒn   cña   ngêi   xö  ph¹t, th× ngêi ®ã ph¶i chuyÓn vô vi ph¹m ®Õn cÊp cã thÈm  quyÒn xö ph¹t. D.THñ TôC Xö PH¹T VI PH¹M HµNH CHÝNH Vµ  THI HµNH QUYÕT §ÞNH Xö  PH¹T I.  Thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản