intTypePromotion=1

Thông tư 42/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
44
lượt xem
2
download

Thông tư 42/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 42/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 42/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. th«ng t c ñ a B é  t µi ch Ý n h  S è  42/2000/TT­B T C  n g µ y 23 th¸ng  n¨ m  2000 d É n   5  th ù c hi Ö n  c h Õ  ® é  q u ¶ n   ý t µi h Ý n h   l  c ® è i  íi u ü  h ç  trî h¸t tri Ó n v  Q  p Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 232/1999/Q§­TTg  µy  ng 17/12/1999  ña  ñ   c Th t ng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  í  ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  i víi ü   ç  l    ®è     Qu h trî   iÓn,Bé  µichÝnh  íng dÉn  ô  Ó     ph¸ttr   T   h  c th nh sau: I­ u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1/ Th«ng    µy  dông    t n ¸p  cho  Ö   èng  ü   ç  îph¸ttr Ón,bao  å m:  h th Qu h tr   i   g Quü   ç  î h tr    iÓn Trung  ng; Chi nh¸nh  ü   ç  î ph¸ttr   ¬   Qu h tr    iÓn t¹    ph¸ttr   i tØnh, c¸c   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng; V¨n  ph tr     ¬  phßng giao dÞch    trong nícvµ  ícngoµi     n    cña  ü   ç  î   iÓn. Qu h tr  ph¸ttr 2/ Quü   ç  î   h tr    iÓn ® îcNhµ   íccÊp  èn  iÒu  Ö,vèn  ç  î   Êt ph¸ttr     n  v® l  h tr  i l∙su   sau  u  , bï chªnh  Öch    Êt vµ  îc huy  ng    ån  èn  ®Ç t    l l∙ su   ®   i ®é c¸c ngu v trung,dµi   h¹n    ùc hiÖn  ®Ó th   cho vay  u  ,hç  î   Êt sau  u  ,b¶o    Ýn  ông  ®Ç t  tr  i l∙su   ®Ç t  l∙nht d theo ®óng    quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n 3/Quü   ç  î   iÓncã    h tr ph¸ttr   tr¸chnhiÖm  ¶m     ® b¶o  µn  èn  µ  ﮾ p     ho v v b   chi phÝ, ® îcmiÔn  ép  Õ  µ       n thu v c¸ckho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch Nhµ   íc.   n 4/Quü   ç  î   iÓnlµ®¬n  Þ  ¹ch to¸ntËp    h tr ph¸ttr     v h     trung toµn  Ö   èng,® îc   h th    sö  ông    d c¸c kho¶n thu  Ëp    nh ®Ó trang        Ý   tr¶ic¸c chi ph trong qu¸  ×nh  ¹t tr ho   ®éng; ® îc ph©n  èichªnh  Öch  chitµichÝnh     ph   l thu      theo  ng    ®ó c¸c quy  nh   ®Þ t¹ th«ng   µy.   i tn 5/  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å qu¶n  ý,Tæng   l  gi¸m  c  ü   ç  îph¸t tr Ón ®è Qu h tr   i  chÞu tr¸chnhiÖ m   ícCh Ýnh  ñ  Ò   Öc    tr   ph v vi qu¶n  ýan  µn  èn  µ  µis¶n  ña  l   to v v t   c Quü, sö  ông  èn  ng  ôc  ch, cã  Öu   d v ®ó m ®Ý   hi qu¶.   6/ Bé   µi chÝnh  ùc hiÖn    T  th   chøc n¨ng qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   µichÝnh, cã  l  n   t    tr¸chnhiÖ m  íng dÉn,kiÓm    ¹t®éng      µichÝnh  ña  ü.   h    traho   thu,chit   c Qu II­ u y  ® Þ n h  v Ò  v è n v µ  t µi ¶ n  Q  s 1/Vèn  ¹t®éng  ña  ü   ç  î   iÓngå m:   ho   c Qu h tr  ph¸ttr   1.1.Vèn  éc së  ÷u  µ   íc:   thu   h Nh n ­Vèn  Òu  Ö  µ3.000  û®ång  îch×nh  µnh  õ:   §i l l   t  ®  th t +  Õp  Ën  èn  Òu  Ö  ng©n  Ti nh v §i l do  s¸ch Nhµ   íc®∙  Êp    n   c cho  ü   ç   î Qu H tr  ®Ç u    èc    µ  µis¶n  µ   ícbµn  tqu gia v t   Nh n   giao tõ h Ö   èng      th Tæng  ôc  Çu     c§ tph¸t tr Ón; i +  ©n  Ng s¸ch Nhµ   íccÊp      n  bæ sung  µng  h n¨m  cho  n       èn  iÒu  ®Õ khi®ñ v ® lÖ;
 2. Khi cã  cÇu    yªu  thay ® æi    møc  èn  iÒu  Ö,Chñ   Þch  éi ®ång  v® l  t H  qu¶n  ý l  Quü   ç  îph¸t tr Ón    h tr    i ®Ò nghÞ   é   ëng  é   µi chÝnh    ×nh  ñ   íng B tr BT  ®Ó tr Th t   ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh.   ph quy      ­  èn  ©n  V ng s¸ch  µ   íc cÊp  µng  Nh n   h n¨m cho  ôc     m tiªut¨ng nguån  èn    v cho  vay  u  . ®Ç t  1.2.Vèn    huy  ng: ®é ­ Vay  õ Quü   Ých  ü tr¶nî nícngoµi,Quü   ÕtkiÖm  u  iÖn  µ  ån    t  t lu           ti   b® v ngu vèn  ¹m  êinhµn  çi ña  t th   r  c B¶o  Ó m     éiViÖtnam; hi x∙h     ­ Vay    trung vµ  µih¹n  ña    chøc    d   c c¸ctæ  kinh tÕ,tæ      chøc  Ýn  ông,ng©n  td   hµng  µ    chøc  v c¸ctæ  kh¸ctrongníc;      ­ §îc huy  ng    ån  èn     ®é c¸c ngu v kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthiÖn  lu   hµnh.  1.3.Vèn    åinîgèc      thu h     c¸ckho¶n  cho  vay  trong níc.   1.4.Vèn  õph¸thµnh    Õu  Ýnh  ñ.   t    tr¸phi Ch i ph 1.5.Vèn    vay  î,viÖn  îníc ngoµi cña  Ýnh  ñ  ïng    n  tr      Ch ph d ®Ó cho vay  ¹ l i c¸cdù    u      iÓntheo uû  Öm  ña  é  ëng  é  µichÝnh.   ¸n ®Ç tph¸ttr     nhi c B tr BT  1.6.Vèn  Ën  û    ña    ü  u  ,quü  u      iÓn ®Þa  ­   nh u th¸cc c¸c qu ®Ç t  ®Ç tph¸ttr   ph ¬ng, c¸c  chøc    tæ  trong  µ  µi níc ®Ó   v ngo     cho vay hoÆc   Êp  èn  c v theo  îp h  ®ång  û  u th¸c.   1.7.Vèn  ©n    Ng s¸ch Nhµ   íccÊp    ùc hiÖn  ç  î   Êtsau  u  .   n  ®Ó th   h tr  i l∙su   ®Ç t 1.8.Vèn    kh¸c.   2/  é  µichÝnh  ùc hiÖn   B T   th   giao vèn  éc së  ÷u  µ   ícvµ  è  Ývèn    thu   h Nh n   b tr   bæ   sung  µng  h n¨m  µnh  d cho    ôc    u  . c¸cm tiªu®Ç t Bé   ëng  é   µi chÝnh  tr BT  giao  èn  v cho  ü   ç  îph¸ttr Ón.Ng êi nhËn  Qu h tr   i     vèn  µChñ  Þch  éi ®ång  l  t H  qu¶n  ývµ  l   Tæng  gi¸m  c  ü   ç  î   iÓn. ®è Qu h tr  ph¸ttr Bé   µi chÝnh  ùc hiÖn  Öc  Êp    T  th   vi c bæ sung  èn  Òu  Ö,vèn  v §i l   cho    c¸c m ôc    ña  ü   ç  î   iÓntheo kÕ   ¹ch Thñ íng ChÝnh  ñ  tiªuc Qu h tr  ph¸ttr     ho   t  ph giao. 3/ Hµng    n¨m, Quü   ç  î   h tr    iÓn ph¶ic©n  i nguån  èn  µ  ph¸ttr     ®è   v v nhu  Çu  c vèn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc;thùc hiÖn  Õ   ¹ch ho¸ c¸cnguån  td ®Ç tph¸ttr   Nh n     k ho       vèn huy  ng. ViÖc  ®é   huy  ng    ån  èn  íi   Êtcao    ®é c¸cngu v v   i l∙su   ®Ó cho  vay  u   ®Ç t ph¶i®¶m       b¶o nguyªn  ¾c  t chØ   huy  ng    ∙  ö  ông  èi®a     ån  ®é khi® s d t   c¸c ngu vèn kh«ng ph¶itr¶l∙hoÆc        i hoÆc   huy  ng  íi   ÊtthÊp. ®é v   i l∙su   Khi thùc hiÖn  Ö m   ô  Ýn  ông  u    ña  µ   íc giao,Quü   ç  î     nhi vt d ®Ç t c Nh n     h tr  ph¸ttr Ón ® îc Nhµ   íc cÊp  ï chªnh  Öch    Êt.ViÖc  Êp  ï chªnh  Öch     i     n  b  l l∙ su   i c b  l l∙i suÊtthùc hiÖn      theo híng dÉn  ña  é  µichÝnh.     c BT  Khi thùc  Ön  Öc    hi vi cho  vay  ¹  ån  èn  ç  îph¸ttr Ón chÝnh  li ngu v h tr   i   thøc  (ODA), Quü   ç  îph¸t tr Ón  îc hëng  Ý     h tr   i ®   ph cho vay  ¹  l itheo  quy  nh   ¹ ®Þ ti  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 232/1999/Q§­TTg  µy  ng 17/12/1999  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  c Th t   ph vµ  íng  Én  ô  Ó  ¹  h d c th t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 02/2000/Q§­BTC   µy  ng 06/01/2000   cña  é   ëng  é   µi chÝnh  B tr BT  ban  µnh  h quy  Õ   ch cho vay  ¹ tõ nguån  l    i vay,viÖn    trî ícngoµicña  Ýnh  ñ.    n   Ch ph   4/ Quü   ç  îph¸ttr Ón ® îc quyÒn    h tr   i     thay  æi  ¬  Êu  èn, tµis¶n  ® cc v    trong  ph¹m    µn  Ö   èng    ôc  ô  vito h th ®Ó ph v cho  Öc    iÓnho¹t®éng  ña  ü. vi ph¸ttr     c Qu 2
 3. 5/ ViÖc  ¶m     ® b¶o  µn  èn  ña  ü   ç  î ho v c Qu h tr    iÓn ® îcthùc hiÖn  ph¸ttr       theo  ®óng  quy  nh  ¹ ®iÒu  cña  ®Þ ti  12  Quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  i víi ü   ç  î l    ®è    Qu h tr  ph¸t iÓn ban  hµnh  kÌm  theo Quy Õt ®Þnh  sè  232/1999/Q§­  tr TTg  ngµy  17/12/1999 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph 6/Vèn  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç tx d c b¶n  µ  v mua  ¾ m   µis¶n  è  nh: s t  c ®Þ 6.1.Vèn  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç tx d c b¶n  µ  v mua  ¾ m   µis¶n  è  nh  ña  ü   s t  c ®Þ c Qu hç  î   iÓn® îch×nh  µnh  õc¸cnguån: tr ph¸ttr     th t    ­Vèn  iÒu  Ö  Ön  ã  ña  ü;   ® l hi c c Qu ­Ng ©n    s¸ch Nhµ   íccÊp  Õu  ã);   n  (n c ­KhÊu    hao  µi t  s¶n  è  nh; c ®Þ ­ Quü   u      ®Ç t ph¸ttr Ón vµ    ån  îp    i   c¸c ngu h ph¸p kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   íc; n 6.2.Toµn  é    b c«ng    ©y  ùng  ¬  t¸cx d c b¶n,mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  ña    s t  c ®Þ c Quü   ç  î h tr    iÓn ® îcthùc hiÖn  ph¸ttr       trong ph¹m    ån  èn  îcduyÖt    vingu v ®   trong   kÕ   ¹ch  µichÝnh  Héi ®ång  ho t  do    qu¶n  ýth«ng  l  qua  µ  v ph¶ithùc hiÖn  ng      ®ó theo quy  nh  ña  µ   íc.Tæng   ®Þ c Nh n   møc   u    ©y  ùng  ¬  ®Ç t x d c b¶n, mua   ¾ m     s tµis¶n  è  nh   ña  ü   ç  îph¸ttr Ón kh«ng  îtqu¸    c ®Þ c Qu h tr   i   v  50%   èn  iÒu  Ö  v® l hiÖn  ã  ña  ü.  c c Qu C¨n  t×nh  ×nh  ùc  Õ  ¹t ®éng  ña  ü,  é   µi cø  h th t ho   c Qu B T   chÝnh  Ïquy  nh  ûlÖ  µy  i víi õng giai o¹n  s  ®Þ t   n ®è     t   ® cho  ïhîp.  ph     7/KiÓ m     ¸nh    ¹tµis¶n   kª,® gi¸l     i 7.1.Quü   ç  îph¸ttr Ón    h tr    i ph¶i thùc  Ön  Óm     ¸nh    ¹  µis¶n    hi ki kª,® gi¸l i   t trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   ­ KiÓ m     ¸nh    ¹ tµis¶n    kª,® gi¸l     i theo  Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn. quy ­Thu  åitµis¶n  Õ  Êp    ñ  u      h   th ch khich ®Ç tkh«ng    îcnî. tr¶®   ­Thanh  ý, îng b¸n tµis¶n   l  nh       7.2.ViÖc  Óm    ¸nh    ¹tµis¶n    ki kª,® gi¸l     i ph¶itheo ®óng        c¸cquy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  ®èi  íidoanh    v  nghiÖp  µ   íc.C¸c  Nh n   kho¶n chªnh  Öch    l t¨ng hoÆc   gi¶m  do  ¸nh    ¹ tµis¶n  õkho¶n    åitµis¶n  Õ  Êp    ñ  u    ® gi¸l     i (tr   thu h     th ch khich ®Ç tkh«ng  tr¶® îc nî,tµis¶n  ×nh  µnh  õ vèn        h th t  vay  ña  ü)  îc h¹ch  c Qu ®   to¸n t¨ng hoÆc      gi¶m  èn  ña  ü   ç  îph¸ttr Ón theo  v c Qu h tr   i   quy  nh    i  íiDoanh  ®Þ nh ®è v   nghiÖp  Nhµ   íc. n 8/§èivíi   êng  îp tæn  ÊtvÒ   µis¶n  ña  ü, Quü   ç  î   iÓn       tr c¸c h  th   t   c Qu   h tr  ph¸ttr   ph¶ix¸c®Þnh  â nguyªn nh©n  µ  ö  ý:    r    vxl 8.1.N Õ u   µis¶n  Þ    t  b tæn  Êtdo  çi ña  Ëp  Ó  µ    ©n  × tËp  Ó, th   l   c t th v c¸ nh th   th   c¸nh©n  ©y      g ra ph¶ibåith ng      ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   8.2.N Õ u   µis¶n  ∙    t  ® mua  b¶o  Ó m   hi theo ph¸p  Ët th×  ö  ý theo  îp  lu   x l  h ®ång b¶o  Ó m. hi 8.3.Gi¸trÞtæn  Êtsau    ∙  ï ®¾ p       th   khi® b   b»ng  Òn cña    ©n, tËp  Ó, ti   c¸ nh   th   cña  chøc  tæ  b¶o  Ó m,  Õu   Õu  îc bï ®¾ p   hi n thi ®     b»ng  ü   ù  Qu d phßng  ñiro r   nghiÖp  ô  ÝchlËp tõchªnh  Öch      µichÝnh). v (tr       l thu chit   3
 4. 9/ ViÖc  Ých khÊu    tr   hao  µis¶n  è  nh  ña  ü   ç  î t  c ®Þ c Qu h tr    iÓn thùc ph¸ttr     hiÖn   ®èi  íidoanh  nh v  nghiÖp  µ   íc vµ  Nh n   theo  ù  s tho¶  Ën  ña  é   µi thu c B T   chÝnh. 10/ Quü   ç  îph¸ttr Ón ® îc quyÒn    h tr   i     cho thuª c¸c tµis¶n  éc  Òn        thu quy qu¶n  ý cña  ü   l  Qu theo  nguyªn  ¾c  ã  Öu  t c hi qu¶, b¶o  µn  µ    to v ph¸ttr Ón vèn   i   theo quy  nh  ña  é  Ët d©n  ù  µ      ®Þ c B Lu   s v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   ViÖc cho thuª trô së  µm  Öc  Héi  ng      l vi do  ®å qu¶n  ý quyÕt  nh  l  ®Þ theo  ®Ò   Þ  ña  ngh c Tæng  gi¸m  c  ü   ç  î   iÓn. ®è Qu h tr  ph¸ttr 11/Quü   ç  î   iÓn® îcthanh  ý, îng b¸n  ÷ng  µis¶n  Ð m,  Êt    h tr ph¸ttr     l nh   nh t  k m phÈ m   Êt,tµis¶n    áng  ch     hh kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  ôc  åi,tµis¶n  ¹chËu  ü  ph h     l  k thuËt kh«ng  ã    c nhu  Çu  ö  ông  c sd hoÆc   ö  ông  sd kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶. Héi    ®ång  qu¶n  ýQuü   ç  î   iÓnquyÕt ®Þnh  Öc  l  h tr  ph¸ttr     vi thanh  ý, îng b¸n trôsë  l  nh       lµm  Öc  µ      é  µichÝnh. vi v b¸o c¸o B T   Khi thanh  ý tµis¶n  ü   ç  îph¸ttr Ón ph¶i ®Þnh    µis¶n  µ  tæ    l    Qu h tr   i     gi¸t   v  chøc  u    ®Ê gi¸theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.       Chªnh  Öch  ÷a sè  Òn thu ® îcdo  l gi   ti       thanh  ý,nhîng b¸n  µis¶n  íi   Þ l    t  v   tr   gi¸ cßn  ¹ cña  µis¶n      li  t  trªnsæ s¸ch kÕ     µ    Ý     to¸n v chiph thanh  ý,nhîng  l  b¸n  Õu  (n cã)® îch¹ch to¸nvµo    Ëp  ña  ü   ç  î   iÓn.       thu nh c Qu h tr  ph¸ttr        III­tr Ý ch l Ë p d ù  p h ß n g  r ñi    ro v µ  x ö  l ý r ñi ro 1/Quü   ç  î   iÓn® îch¹ch to¸nvµo    Ý      h tr  ph¸ttr        chiph c¸ckho¶n  ù  d phßng  ñi r  ro vÒ   ûgi¸trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng    t          theo quy  nh  Ön  µnh.Riªng kho¶n    ®Þ hi h     chªnh  Öch  û gi¸ph¸tsinh trong ho¹t®éng  l t           cho vay  ¹ nguån  èn  l i v ODA   kh«ng  h¹ch    µo    Ëp, chiphÝ; viÖc  ¹ch    to¸nv thu nh       h to¸nkho¶n  µy  ùc hiÖn  n th   theo  ­ h íng dÉn    riªngcña  é  µichÝnh.     BT      2/Quü   ù    d phßng  ñiro r   2.1.Quü   ç  î   h tr    iÓn ® îctrÝch lËp  ü  ù  ph¸ttr       qu d phßng  ñiro ®Ó   ï ®¾ p   r   b  tæn  Êtdo  th   nguyªn nh©n    kh¸ch quan      ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh cho         vay    ù  c¸cd ¸n ®Ç u      iÓntheo kÕ   ¹ch cña  µ   íc.   tph¸ttr     ho   Nh n   2.2.Møc   Ých  Ëp  ü   ù    tr l Qu d phßng  ñiro  µng  r  h n¨m  îc tÝnh  ®  b»ng    2% tæng  è      îc trong n¨m  õ c¸c dù  vay  èn  u    ña  ü   ç  î s l∙ thu ®   i   t     ¸n  v ®Ç t c Qu h tr    ph¸t tr Ón vµ  îch¹ch    µo    Ý  i  ®  to¸nv chiph nghiÖp  ô.ViÖc  Ých lËp  ùc hiÖn  v  tr   th   theo  quy  ×nh sau: tr   ­ K Õt  óc m çi  ý, c¨n  sè      th   qu   cø  l∙ cho  i vay  ® îc trong quý, Quü   ç  î thu        h tr  ph¸ttr Ón t¹m  Ých quü  ù    i   tr   d phßng  ñiro vµ  ¹ch    µo    Ý  r   h to¸nv chiph nghiÖp  ô. v  Møc  ¹m  Ých b»ng    è  Òn l∙cho  t tr   2% s ti    i vay    îctrong quý. thu ®     ­ K Õt  óc n¨m  µichÝnh, tr ckhikho¸ sæ   Õ     th   t    í      k to¸n,Quü   ç  î   h tr    iÓn ph¸ttr   tÝnh  ¹sè  Ých Quü   ù  l   tr   i d phßng  ñiro c¶  r     n¨m  µ  ùc hiÖn  iÒu  v th   ® chØnh: +  Õ u   è  ∙  ¹m  Ých nhá  ¬n  è  îctrÝch c¶  N s ® t tr   h s®    n¨m  ×  ü   ç  î th Qu h tr    ph¸t tr ÓntrÝch bæ   i    sung  Çn ph chªnh  Öch  Õu h¹ch to¸nvµo    Ý  l thi      chiph nghiÖp  ô; v +  Õ u   è  ∙  ¹m  Ých lính¬n  è  îc trÝch  n¨m  ×  ü   ç  îph¸t N s ® t tr     s®  c¶  th Qu h tr    tr Ónthùc hiÖn  i    gi¶m    Ý  chiph nghiÖp  ô ¬ng  vt øng  íi è  v   chªnh  Öch  õa.  s l th    4
 5. 3/Quü   ù    d phßng  ñiro ® îcsö  ông  r     d trongtr ng  îp:  ê h ­ Xo¸  î cho    ù    nguyªn nh©n  Êt kh¶    n  c¸cd ¸n do    b  kh¸ng  :cã  nh   tæn  Êtdo  th   thiªntai    ,ho¶  ¹n; sau    ö  ông  Òn  åi th ng  ña  ¬  ho   khi s d ti b   ê c c quan  b¶o  Ó m   hi (nÕu  ã) ®Ó   c  gi¶m  õtæn  Êt;c¨n cø  Õt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  tr   th     quy ®Þ c Th t   ph vÒ   Öc    î,Quü   ç  î vi xo¸ n   h tr    iÓn trÝch quü  ù  ph¸ttr     d phßng  ñiro  è  Òn  ¬ng  r   s ti t øng  íi è  v   chªnh  Öch  Õu phÇn  èn  èc. s l thi   vg  ­ Sö  ông  ü  ù   d qu d phßng  ñiro ®Ó   ﮾ p     r   b  c¸ctæn  Êtdo  th   nguyªn nh©n     kh¸ch quan      ph¸tsinh trongtoµn  Ö   èng.     h th 4/ ViÖc  Ých  Ëp  ü  ù    tr l qu d phßng  ñiro  îc thùc  Ön      r  ®   hi ë c¸c Chi nh¸nh,   sau    îcchuyÓn  Ò   ü   ®ã ®   v Qu Trung  ng    Ëp  ¬ ®Ó t trung qu¶n  ý. ü   ç  î   l Qu h tr   ph¸t tr Ón  ã  i c tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý vµ  ö  ông  ü  ù   l  s d qu d phßng  ñiro  ng  ôc   r   ®ó m ®Ých. Cuèin¨m, n Õu      kh«ng  ö  ông  Õt  ü  ù  sd h qu d phßng  ñiro,sè    ña  ü  ­ r     d c qu ® îc chuyÓn    sang  ü  ù  qu d phßng  ñiro  r   n¨m  sau. Trêng  îp sè    ü  ù    h   d qu d phßng  rñiro kh«ng    ï ®¾ p      ®ñ b   tæn  Êtph¸tsinh trong n¨m, Héi ®ång  th            qu¶n  ýQuü   l  hç  î tr    iÓn b¸o    é   µichÝnh    ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ph¸ttr   c¸o B T   ®Ó tr   t  ph xem   Ðt x  quyÕt ®Þnh.         IV­ Tr Ý c h l Ë p v µ  s ö  d ô n g  q u ü  d ù  p h ß n g  b ¶ o  l∙nh 1/Quü   ç  î   iÓn® îclËp quü  ù    h tr ph¸ttr       d phßng  b¶o        l∙nh®Ó tr¶cho      c¸ctæ chøc  Ýn  ông    ñ  u    ® îc b¶o    td khi ch ®Ç t   l∙nh kh«ng    î ®óng  ¹n. Giíih¹n  tr¶ n   h   trÝch tèi®a  µng     h n¨m  ña  ü  ù  c qu d phßng  b¶o    l∙nhb»ng    5% tæng  è  èn  Ýn  sv t dông  u    ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íc (trõvèn   i   Nh n     ODA  cho vay  ¹ )Møc   Ých  ô  l i  . tr c thÓ  õng  t n¨m  Chñ   Þch  éi  ng  do  t H ®å qu¶n  ý quyÕt  nh   µ  a  µo  Õ   l  ®Þ v®v k ho¹ch n¨m  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    Öt.   tr   t  ph phª duy ViÖc  Ých lËp  ü  ù  tr   qu d phßng  b¶o    l∙nhchØ  ùc hiÖn    Êp  th   ë c trung  ng. ¬  C¸c Chi nh¸nh  ü   ç  îph¸ttr Ón  µ  Qu h tr    i v c¸c  V¨n phßng  i diÖn  ®¹   kh«ng  îc ®  trÝch quü    b¶o l∙nh.   2/Quy  Õ     ch b¶o    Ýn  ông  u    Héi ®ång  l∙nht d ®Ç tdo    qu¶n  ýQuü   ç  î   l  h tr  ph¸t tr Ónban  µnh  i  h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h 3/ K Õt  óc n¨m  µichÝnh, n Õu  ü  ù    th   t    qu d phßng  b¶o    l∙nhkh«ng  ö  ông  sd h Õt  × toµn  é  è    th   b s d cßn  ¹ cña  ü  Ï® îcnhËp  µo  ån  èn  l i qu s     v ngu v cho  vay  ña  c n¨m  sau.   Trêng  îp  ü   ù  h Qu d phßng  b¶o    l∙nh kh«ng      ùc  Ön  ®ñ ®Ó th hi nghÜa  ô  v b¶o    ×  éi ®ång  l∙nhth H   qu¶n  ýQuü   ç  î l  h tr  ph¸ttr Ón b¸o  Bé   ëng  é   µi  i   c¸o  tr BT  chÝnh  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. tr   t  ph quy   V­ C Ê p  v è n h ç  trî  s u Ê t s a u ® Ç u  t  l∙i 1/ Cuèi th¸ng 9, c¨n  vµo  nh  íng    iÓn kinh tÕ    éi,c¨n            cø  ®Þ h ph¸ttr     x∙ h   cø kÕ   ¹ch  ña    é,  û   ho c c¸c B U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  µ    chøc  ã    ph v c¸c tæ  c li   ªnquan, Quü   ç   î   H tr    iÓn lËp  µ  öi kÕ   ¹ch  ç  î   Êt sau  u     ph¸ttr   v g   ho h tr  i l∙ su   ®Ç t 5
 6. cho  é  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  u      BT    K ho   ®Ç t®Ó tæng  îp trong kÕ   ¹ch Ng ©n   h    ho   s¸ch Nhµ   íchµng    n  n¨m  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ. tr   t  ph 2/ Hµng    n¨m, c¨n  kÕ   ¹ch  îc Thñ  íng  Ýnh  ñ  cø  ho ®  t Ch ph giao  µ  v danh  s¸ch    ù  ®Ç u    ∙  îc Quü   ç   îph¸ttr Ón ký  îp  ng  ç  îl∙ suÊt c¸c d ¸n  t® ®   H tr    i   h ®å h tr   i   sau  u  ,Bé  µichÝnh  ùc hiÖn  Êp  èn  ç  î   Êt sau  u    ®Ç t  T   th   c v h tr  i l∙su   ®Ç tcho  ü   Qu Hç  î   iÓntheo tiÕn ®é   iÓnkhai, tr ph¸ttr       tr     trong ph¹m    ù    îcduyÖt.   vid to¸n®   K Õt  óc n¨m, Quü   ç  î th     h tr    iÓn cã  ph¸ttr   tr¸chnhiÖm   Õt    íi é   µi   quy to¸nv   T   B chÝnh  è  èn  ç  îl∙ suÊt sau  u     ∙  Ën  µ  è  ùc cÊp  s v h tr    i   ®Ç t ® nh v s th   cho    ñ  c¸c ch ®Ç u  .N Õ u   Õt  t  h n¨m,  è  èn  îc cÊp  a  ö  ông  Õt  ×  îc gi¶m  õcÊp  sv ®  ch s d h th ®   tr   ph¸tvèn  ç  î   Êtsau  u    ña    h tr  i l∙su   ®Ç tc n¨m  sau.   3/ Quü   ç  î   iÓn cã    h tr  ph¸ttr   tr¸chnhiÖm     qu¶n  ývµ  ö  ông  ng      l  s d ®ó c¸c quy ®Þnh  i víi ®è     ån  èn  ç  î   Êt sau  u  .Kh«ng  ö  ông  èn  ç  î   ngu v h tr  i l∙su   ®Ç t  sd v h tr  i l∙ suÊtsau  u      ®Ç tcho    ôc  ch  c¸cm ®Ý kh¸c. VI­ thu, hi t µi h Ý n h  c  c 1/ Thu  Ëp  ña  ü   ç  î   iÓn lµtoµn  é      nh c Qu h tr  ph¸ttr     b c¸c kho¶n      thu ph¸tsinh  tõc¸cho¹t®éng       nghiÖp  ô  µ  Þch  ô  vvd v kh¸ccña  ü, bao  å m:    Qu   g 1.1.Thu  Ëp  õho¹t®éng    nh t     nghiÖp  ô: v ­ Thu      l∙ vay  µ    ¹tcña    ù  vay  èn  u    ña  ü   ç  î i v l∙ ph   i c¸c d ¸n  v ®Ç t c Qu h tr    ph¸t tr Ón (kh«ng  i  bao  å m     g l∙ vay  ña    ù  sö  ông  ån  èn  i c c¸c d ¸n  d ngu v ODA  cho    vay l¹ )l∙ph¹tc¸c dù    îcb¶o    ng  i        ¸n ®   ;i l∙nhnh kh«ng    î ®óng  ¹n  éc  ü   ç  î tr¶n   h bu Qu h tr  ph¸ttr Ónph¶itr¶nîthay;  i          ­ Thu    Òn göicña  ü   ç  î   l∙ti     i Qu h tr    iÓn göit¹  ph¸ttr     iKho  ¹c Nhµ   ícvµ    b  n   c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i; h th m ­Thu      l∙cho  i vay  èn  ¹m  êinhµn  çi v t th   r; ­ Thu  Ý   Þch  ô    ph d v b¶o    l∙nhb»ng 0.5%/n¨m    è  Òn  ang  trªns ti ® b¶o    l∙nh cho  ñ  u  ; ch ®Ç t ­Thu  Ý  Ën  û      ph nh u th¸ccho  vay  ¹theo hîp ®ång  û  l  i    u th¸c; ­ Thu  Êp  ï chªnh  Öch    Êt vµ  Ý     c b  l l∙ su   ph qu¶n  ýdo  ©n   i l   Ng s¸ch Nhµ   íc   n  cÊp; ­Thu  Ò   Þch  ô    vd v thanh  to¸n,  th«ng    µ  ©n  ü; tinv ng qu ­Thu  ¹t®éng    ho   nghiÖp  ô  µ  Þch  ô  vvd v kh¸c; 1.2.Thu  Ëp  õho¹t®éng  µi Ýnh:   nh t     t  ch ­Thu    õtÝn  Õu,tr¸phiÕu  Ýnh  ñ;   l∙t   phi     i i Ch ph   ­Thu  Ý  Þch  ô   Ên  u  ;   ph d v tv ®Ç t  ­Thu  õho¹t®éng    t    cho    µi thuªt   s¶n; ­C¸c    kho¶n    õdÞch  ô  µichÝnh  thu t   v t  kh¸c.   1.3.Thu  Ëp  õho¹t®éng  Êt th ng:   nh t     b  ê   6
 7. ­C¸c    kho¶n    ¹t; thu ph ­ Thu    thanh  ý, îng b¸n  µis¶n  ña  ü   ç  î   iÓn (sau    õgi¸ l  nh   t   c Qu h tr  ph¸ttr   khitr     trÞcßn  ¹vµ      l   c¸ckho¶n    Ý  i chiph thanh  ý, îng b¸n); l  nh   ­ Thu    chªnh  Öch  ®¸nh    ¹ tµis¶n  Õ  Êp    ñ  u    l do  gi¸l i     th ch khich ®Ç t kh«ng  tr¶® îcnî,tµis¶n  ×nh  µnh  õvèn        h th t  vay  ña  ü; c Qu ­Thu  î®∙      n   xo¸nay    åi® îc; thu h   ­C¸c    kho¶n    Ëp  Êt th ng  thu nh b   ê kh¸c. 2/ Chi  Ý   ña  ü   ç  îph¸ttr Ón lµ c¸c chiphÝ   îp  ýph¶i tr¶ph¸t   ph c Qu h tr   i        h l       sinhtrong kú,bao  å m:      g 2.1.Chi ho¹t®éng      nghiÖp  ô: v ­ Tr¶    Òn vay    l∙ti   i (kh«ng  bao  å m       g tr¶l∙vay  ña    ù    ö  ông  ån  i c c¸cd ¸n s d ngu vèn  ODA   cho vay  ¹ ) l i; ­Tr¶      Õu;   l∙tr¸phi ii ­Tr¶    Òn gö Ø;   l∙ti   i ­Chi phÝ     huy  ng  èn; ®é v ­Chi phÝ  Þch  ô     d v thanh  to¸n; ­Chi phÝ  û    u  ;    u th¸c®Ç t ­Chi phÝ  Þch  ô  u  ;    d v ®Ç t ­Chi phÝ  ù     d phßng  ñiro vÒ   ûgi¸; r     t  ­Chi trÝch lËp quü  ù        d phßng  ñiro; r  ­Chi kh¸ccho  ¹t®éng       ho   nghiÖp  ô. v 2.2.Chi phÝ     qu¶n  ý: l  ­Chi cho    é,c«ng     c¸n b   chøc,viªnchøc  ña  ü   ç  î   iÓn:    c Qu h tr  ph¸ttr   + Chi ¬ng, phô  Êp ¬ng  l   c l theo  Õ     Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt ch ®é do  t Ch ph quy   ®Þnh; +    Chi b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ, ®ãng  ãp  hi x∙ h   hi y    g kinh phÝ     c«ng  oµn   ® theo chÕ     µ   ícquy  nh;   ®é Nh n   ®Þ +      ÷a ca:møc    çi  êikh«ng  îtqu¸ møc ¬ng  èithiÓu  µ   Chi ¨n gi     chim ng   v    l t  Nh nícquy  nh    ®Þ cho  c«ng  ©n    nh viªnchøc; +    î Êp  ã  Chi tr  c kh kh¨n theo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt;   +    Chi trang phôc    giao dÞch;   + Chi  ô  Êp  ph c cho  µnh    éi  ng  th viªn H ®å qu¶n  ý lµm  Öc  l  vi b¸n chuyªn  tr¸ch; +    ¬ng  Ön b¶o  é    ng  Chi ph ti   h lao®é theo quy  nh;   ®Þ ­Chi phÝ  Êu     kh hao  µis¶n  è  nh t  c ®Þ ­Chi cho  ¹t®éng     ho   qu¶n  ývµ  l   c«ng  ô: v +    Chi mua  ¾ m   s c«ng  ô    ng, vËttv¨n phßng; c lao®é        7
 8. +    Ò   ícphÝ  u  iÖn  µ  Chi v c   B® v truyÒn    å m     Ò   u  Ý, truyÒn    tin:G chiv b ph   tin, ®iÖn    b¸o,thuªkªnh    truyÒn    tin,telex,fax.. tr¶theo    n  ña  ¬       . ho¸ ®¬ c c quan  u  b ®iÖn; ViÖc    chi trang  Þ   iÖn  ¹it¹  µ   b® tho   inh riªng cña    c¸c  i  îng  ®è t theo    quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  µ   íc. hi h c Nh n +    iÖn,níc,y  Õ,vÖ   Chi ®     t   sinh c¬    quan. + Chi x¨ng  Çu  Ën  d v chuyÓn  ôc  ô  ph v c¸n  é, c«ng  b  chøc, viªn chøc  i     ® c«ng    µ    o  ü   i  µm  Öc  t¸cv l∙nh®¹ Qu ® l vi theo chÕ     µ   ícquy  nh.   ®é Nh n   ®Þ +    Chi c«ng    Ý  t¸cph cho    é,c«ng  c¸n b   chøc,viªnchøc  i     ® c«ng    t¸ctrong vµ    ngoµinícthanh       to¸ntheo quy  nh  Ön  µnh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ hi h c BT  +    Ý  Chi ph tuyªntruyÒn,häp      Ý       b¸o,chiph giao  Þch, ®èi ngo¹i    Ý   d    , ph chi héinghÞ.   + Chi cho  Öc  vi thanh    Óm       tra,ki tra c¸c Chi nh¸nh  ü   ç  îph¸ttr Ón Qu h tr   i   theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ +    Chi b¶o  ìng söa  ÷a  µis¶n  d  ch t   theo kÕ   ¹ch tµichÝnh  µng    ho     h n¨m. +    o  ¹o, Ên  Ön  Chi ®µ t   hu luy nghiÖp  ô,nghiªncøu  v    khoa  äc,c«ng  Ö,  h  ngh s¸ng  Õn,c¶itiÕn kü  Ëtnh:tæ  ki       thu     chøc    íp®µo  ¹o, åidìng,huÊn  Ön  c¸cl   t   b   luy nghiÖp  ô, vi tÝnh, ngo¹ing÷  ¾n   ¹n  v        ng h cho c¸n  é, c«ng  b  chøc, viªn chøc     thuéc Quü   ç  î   h tr    iÓn;chitæ  ph¸ttr     chøc  éith¶o;chimua   µiliÖu,in Ên    h     t      biªn dÞch  µiliÖu phôc  ô  t    v cho  c«ng    o  ¹obåi dìng  Ên  Ön  t¸c®µ t     hu luy nghiÖp  ô,v  nghiªncøu...   +    Chi nghiÖp  ô  v kho  ü,bèc    Ën  qu   v¸c,v chuyÓn.      Ý  ­Chi ph qu¶n  ýkh¸ctheo quy  nh. l      ®Þ 2.3.Chi ho¹t®éng  µichÝnh:     t  ­Chi phÝ     cho  ¹t®éng  ho   mua      Õu,tÝn  Õu  Ýnh  ñ; b¸n tr¸phi   phi Ch i ph   ­Chi phÝ     cho    µis¶n; thuªt   2.4.C¸c    kho¶n    Êt th ng: chib   ê ­Chi phÝ     cho  Öc    åic¸ckho¶n  î®∙  vi thu h     n   xo¸. ­Chi phÝ           ®Ó thu c¸ckho¶n  ¹ttheo quy  nh. ph     ®Þ ­Chi b¶o  Ó m   µis¶n  µ      ¹ b¶o  Ó m     hi t  v chic¸clo i   hi kh¸ctheo quy  nh.     ®Þ   ­ Chi chªnh  Öch  ®¸nh    ¹ tµis¶n  Õ  Êp    ñ  u       l do  gi¸l     i th ch khich ®Ç tkh«ng    tr¶ ® îcnî,tµis¶n  ×nh  µnh  õvèn      h th t  vay  ña  ü; c Qu ­ Chi  ç  îcho    ¹t®éng  ña    h tr  c¸c ho   c §¶ng, ®oµn  Ó  ña  ü   ç  îph¸t   th c Qu h tr    tr Óntheo  i  quy  nh  ña  µ   íc(kh«ng  ®Þ c Nh n   bao  å m     g c¸ckho¶n    ng  é  chiñ h c«ng  ®oµn  µnh,®Þa  ¬ng,c¸ctæ  ng   ph     chøc    éivµ  ¬  x∙h   c quan  kh¸c). ­C¸c    kho¶n    Ý  chiph kh¸ctheo thùc tÕ          ph¸tsinhvµ  ã    c chøng  õhîp lý. t      3/Quü   ç  î   iÓnkh«ng  îch¹ch to¸nvµo    Ý      h tr  ph¸ttr   ®     chiph c¸ckho¶n  sau: C¸c kho¶n  Öth¹i®∙  îc Ch Ýnh  ñ  ç  îhoÆc   ¬  thi     ®   ph h tr  c quan b¶o  Ó m,  hi bªn  ©y  Öth¹ibåith ng; g thi       ê ­ C¸c    kho¶n    ¹tdo    ¹m  µnh  Ýnh, viph¹m  chiph   viph h ch    m«i  êng, ph¹tnî tr      vay    ¹n  nguyªn nh©n  ñ  qu¸ h do    ch quan,ph¹tviph¹m  Õ     µi Ýnh;      ch ®é t   ch   8
 9. ­ C¸c    kho¶n    u    ©y  ùng  ¬  chi®Ç tx d c b¶n,mua  ¾ m,  ©ng  Êp,c¶it¹otµi   s n c      s¶n  è  nh  éc nguån  èn  u    ©y  ùng  ¬  c ®Þ thu   v ®Ç tx d c b¶n; ­ C¸c kho¶n    chi cho  öa  ÷a, b¶o  ìng  µ  s ch   d v trang  ÕtbÞ     µis¶n  thi   c¸c t   phóc  înh  µ  , nhµ  l   nh ë   i nghØ  ña    é, c«ng  c c¸n b   chøc,viªnchøc  ü   ç  î    Qu h tr    ph¸t tr Ón,c¸ckho¶n    i   chicho    c¸cc«ng  ×nh phóc  îkh¸c; tr   l i   ­C¸c    kho¶n    ng  é  a  ¬ng,c¸ctæ  chiñ h ®Þ ph     chøc    éi,   ¬  x∙h   c quan  c¸c kh¸c; ­ Chi c«ng    t¸c trong  µ  v ngoµi níc vît®Þnh        møc     Nhµ   íc quy  chi do  n  ®Þnh; ­C¸c    kho¶n    éc nguån  chithu   kinhphÝ    kh¸c®µi thä.     VII­ h © n  p h è i thu n h Ë p  v µ  s ö  d ô n g  c¸c q u ü    p 1/Ph ©n  èithu nhËp:   ph     Chªnh  Öch      µichÝnh  µng  l thu,chit   h n¨m sau      Òn ph¹tdo  Þ  ¹m  khitr¶ti     v ph c¸cquy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt, îcph©n  èinh       ® ph   sau:     Ých  ­ Tr 10%   µo  ü  ù  v qu d phßng  ñiro  r   nghiÖp  ô. Møc   Ých cho  n   v  tr   ®Õ khisè    ña  ü    d c qu b»ng  25%   èn  iÒu  Ö; v® l  ­TrÝch  èi a    t   50%   µo  ü  u      iÓn; ® v qu ®Ç tph¸ttr   ­ TrÝch    µo  ü  ù    5% v qu d phßng  î Êp    Öc.Møc  Ých cho  n     tr c th«ivi   tr   ®Õ khi sè    ü  µy  d qu n b»ng  th¸ngl ng  ùc hiÖn  ña  ü   ç  î   iÓn; 6   ¬ th   c Qu h tr  ph¸ttr ­ TrÝch  ü    qu khen  ëng  µ  óc  î  th v ph l iMøc   Ých    ü  ùc hiÖn  . tr hai qu th   theo  quy  nh    i víidoanh  ®Þ nh ®è     nghiÖp  µ   íc.Tû  Ö  ©n  Nh n   l ph chiahaiquü  Héi    do    ®ång qu¶n  ýquyÕt ®Þnh; l    ­ Sè     cßn  ¹ sau    Ých lËp c¸cquü    Ï® îcbæ   l i khitr       trªns     sung  µo  ü  u   v qu ®Ç t ph¸ttr Ón.  i 2/M ôc  ch  ö  ông    ü  îctrÝch lËp:     ®Ý s d c¸cqu ®        2.1.Quü   ù    d phßng  ñiro  r   nghiÖp  ô  îc dïng    ï ®¾ p   ÷ng    v®  ®Ó b   nh tæn thÊtvÒ   µis¶n    t  sau    ∙  ï ®¾ p   khi® b   b»ng  Òn    ©n,  Ëp  Ó, cña  chøc  ti c¸ nh t th   tæ  b¶o  Ó m   Õu  Õu ® îcb﮾ p   hi n thi       b»ng  ü  µy. qu n   2.2.Quü   u      ®Ç t ph¸ttr Ón ® îc sö  ông    u  , ® æi  íi c«ng   i     d ®Ó ®Ç t  m  nghÖ   trang thiÕtbÞ, ®iÒu  Ön  µm  Öc,trî óp thªm       ki l vi     gi   cho  Öc  o  ¹on©ng    vi ®µ t   cao taynghÒ   µ  iÒu  Ön  µm  Öc    v® ki l vi cho  ü. Qu 2.3.Quü   ù    d phßng  î Êp    Öc dïng    î Êp  tr c th«ivi   ®Ó tr c cho  êilao ®éng  ng     ®∙  µm  Öc  ¹ Quü   ç  î   iÓntõ 1  l vi t i   h tr ph¸ttr     n¨m  ëlªnbÞ  Êt  Öc  chÊ m     tr     m vi do  døt hîp ®ång    ng    lao ®å theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;   o  ¹ol¹ chuyªn m«n,  lu   ®µ t     chi i   kü  Ëtcho  êilao®éng  thay ® æi  thu   ng     do    c«ng  Ö   ngh hoÆc   chuyÓn  sang c«ng  viÖc  íi;®µo  ¹onghÒ   ù  m  t  d phßng  cho    ng  ÷  ña  ü   µ  åidìng n©ng  lao®é n c Qu v b     cao  ×nh ®é   Ò   tr   ngh nghiÖp  cho    é, viªnchøc  µm  Öc  ¹  ü   ç  î c¸n b     l vi t i Qu h tr    ph¸t tr Ón. i  2.4.Quü     khen  ëng  ïng ®Ó: th d  ­Thëng  èin¨m    cu   hoÆc   ëng  êng  ú  th th k cho    é    c¸n b viªnchøc  ña  ü   ç  c Qu h trî     iÓn.Møc   ëng  Tæng   ph¸ttr   th do  gi¸m  c  Õt  nh  ®è quy ®Þ theo    Þ  ña  ®Ò ngh c 9
 10. Chñ   Þch  t c«ng  oµn    ¬  ë  ® trªnc s n¨ng  Êt lao ®éng, thµnh  Ých  ña  çi    su       t c m c¸n bé,viªnchøc  µm  Öc  ¹ Quü   ç  î   iÓn.    l vi t   i h tr  ph¸ttr ­ Thëng  t  Êt cho  ÷ng    ©n, tËp  Ó  ña  ü   ç  î   ®é xu   nh c¸ nh   th c Qu h tr    iÓn ph¸ttr   cã s¸ng  Õn    Õn  ü  Ët,quy  ×nh nghiÖp  ô  ki c¶iti k thu   tr   v mang  ¹ hiÖu  l i qu¶. Møc     th ng  Tæng  ë do  gi¸m  c  ü   Õt ®Þnh.   ®è Qu quy      ­ Thëng    cho    ©n  µ  n  Þ  µiQuü   ç  î   iÓn cã  c¸ nh v ®¬ v ngo   h tr ph¸ttr   quan  Ö,  h hoµn  µnh  ètnh÷ng  iÒu  Ön  îp  ng, ®ãng  ãp  ã  Öu  th t  ® ki h ®å   g c hi qu¶  µo  ¹t v ho   ®éng  ña  ü. Møc  ëng  Chñ  Þch  éi ®ång  c Qu   th do  t H  qu¶n  ýQuü   Õt ®Þnh. l  quy   2.5.Quü   óc  îdïng ®Ó:   ph l   i   ­  Çu    x©y  ùng  § t d hoÆc   öa  ÷a, bæ   s ch   sung  èn  ©y  ùng  vx d c¸c c«ng  tr×nh  óc  î cña  ü   ç  îph¸ttr Ón,gãp  èn  u    x©y  ùng    ph l   i Qu h tr   i   v ®Ç t d c¸c c«ng  tr×nh  óc  î chung  ph l   i trong  µnh, hoÆc   íic¸c ®¬n  Þ   ng   v    v theo  îp  ng  h ®å tho¶  thuËn. ­ Chi    cho    ¹t®éng  Ó  c¸c ho   th thao,v¨n    ho¸,phóc  î c«ng  éng  ña  Ëp    l i c ct thÓ    é,viªnchøc  ü   ç  î   iÓn. c¸n b     Qu h tr  ph¸ttr ­§ãng  ãp    g cho  ü   óc  îx∙héi. Qu ph l     i ­ Chi trî Êp  ã       c kh kh¨n th ng    ê xuyªn,®ét  Êt cho    é, viªnchøc  ü     xu   c¸n b     Qu hç  î   iÓn.  tr ph¸ttr   ­Chi c¸cho¹t®éng  óc  îkh¸c.       ph l   i Tæng  gi¸m  c  ü   ç  îph¸ttr Ón phèi hîp  íiBan  Êp  µnh  ®è Qu h tr   i     v  ch h c«ng  ®oµn  ü     Qu ®Ó qu¶n  ý, ö  ông  òy  µy. l  d s qn VIII­ h Õ  ® é  k Õ  to¸n th è ng kª v µ  k Õ  h o ¹ ch t µi h Ý n h  C  c 1/ Hµng    n¨m, Quü   ç  î   iÓn cã    H tr  ph¸ttr   tr¸chnhiÖm   Ëp  µ  c¸o Bé  µi   l v b¸o    T   chÝnh    Õ   ¹ch sau: c¸ck ho     1.1.K Õ   ¹ch vèn  µ  ö  ông  èn:   ho   vsd v ­K Õ   ¹ch vèn  µng    ho   h n¨m  bao  å m:  g +  èn  iÒu  Ö  ©n  V® l Ng s¸ch Nhµ   íccÊp      n  bæ sung; +  èn  ©n  V Ng s¸ch Nhµ   íccÊp    n  cho    ôc      ån  èn  c¸cm tiªu:t¨ngngu v cho    vay ®Ç u  ,vèn    ç  î   Êtsau  u  ; t  ®Ó h tr  i l∙su   ®Ç t +  Õ   ¹ch cÊp  ïchªnh  Öch    Êt; K ho   b  l l∙su   i +  ùc  Ön  Üa  ô  Th hi ngh v b¶o    Õu  ã) l∙nh(n c +  èn    åinîvay; V thu h     +  èn  V huy  ng  ®é theo tõng nguån.     +  èn  V kh¸c ­K Õ   ¹ch sö  ông  èn:   ho   d v Tæng  møc   èn  Ýn  ông  u    ph¸ttr Ón cña  µ   íc theo    ×nh  vtd ®Ç t  i   Nh n   c¸c h thøc  ç  î cho  h tr   : vay  u  ,hç  î   Êt sau  u  ,b¶o    Ýn  ông  u    ®Ç t  tr  il∙ su   ®Ç t  l∙nht d ®Ç t 10
 11. vµ theo  ¬  Êu  µnh, lÜnh  ùc,vïng;kÕ   ¹ch    î c¸c nguån  èn  ∙    c c ng   v    ho tr¶n     v ® huy ®éng. 1.2.K Õ   ¹ch cÊp  ïchªnh  Öch    Êt   ho   b  l l∙su i 1.3.K Õ   ¹ch ®Ç u    ©y  ùng  ¬    ho   tx d c b¶n:KÌm    theo thuyÕtminh    ÕtvÒ       chiti   dù  Õn  ©y  ùng  ¬  ki x d c b¶n, mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  µ  ©n  i c¸c nguån    s t  c ®Þ vc ®è     vèn. 1.4.K Õ   ¹ch        µichÝnh: KÌm    ho thu ­ chit     theo thuyÕt minh    ÕtvÒ       chiti   c¸c m ôc      µ    nh  thu,chiv c¸c®Þ møc      ô  Ó. chitiªuc th 1.5.K Õ   ¹ch biªnchÕ,  ü ¬ng.   ho     qu l C¸c  Õ   ¹ch trªn® îcduyÖt lµc¨n cø    ü   ç  î   iÓnthùc hiÖn  k ho             ®Ó Qu h tr  ph¸ttr     vµ  Öt quyÕt to¸ntµichÝnh  íi ¬  duy        v   quan  µichÝnh. c t  Trong  n¨m  u   íi thµnh  Ëp,Quü   ç  îph¸ttr Ón ® îc chi theo  Õ   5  ®Ç m   l  h tr   i       k ho¹ch  µichÝnh  Héi  ng  t  do  ®å qu¶n  ýth«ng  l  qua  µ  îc Bé   µi chÝnh  Êp  v®  T  ch thuËn. Trêng  îp    h thu  kh«ng      ®ñ chitheo  Õ   ¹ch,Quü   ç  îph¸ttr Ón b¸o  k ho   h tr   i   c¸o Bé  µichÝnh  ö  ýtheo thÈm  Òn    T  x l    quy   2/ §Þnh  ú    k (th¸ng,quý,n¨m)  ü   ç  î     Qu h tr    iÓn cã  ph¸ttr   tr¸chnhiÖ m   Ëp  µ    lv göic¸cb¸o c¸o tµichÝnh           sau cho  é  µichÝnh: BT  2.1.§Þnh  ú  µng    kh th¸ng vµo  µy    ü   ç  îph¸ttr Ón lËp  µ  öi   ng 20, Qu h tr   i   vg  cho  é   ëng  é   µi chÝnh  B tr BT  b¸o    c¸o nhanh  Ò   ×nh  ×nh  ¹t®éng  ña  µn  vt h ho   c to h Ö   èng  ü   th Qu theo  ng  ®ó quy  nh  ¹ §iÒu  ­ NghÞ   nh  ®Þ ti  11    ®Þ 50/1999/N§­   CP ngµy  8/7/1999 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   ç    Th t   ph v tæ  v ho   c Qu h trî   iÓn.  ph¸ttr 2.2.B¸o    c¸o  ý  îc göi chË m   Êt  µo  µy  th¸ng ®Ç u   ý  qu ®     nh v ng 25    qu sau,   bao  å m: g ­B¸o        µichÝnh  Éu  è  02     c¸o thu chit   (m s B  ­KT­Q,  Õ     Õ   Ch ®é k to¸n); ­ B¸o      c¸o cho  vay  èn  Ýn  ông  u    ña  µ   íc(mÉu  è  03­ vtd ®Ç tc Nh n   s B  KT­Q,  Ch Õ     Õ   ®é k to¸n); ­ B¸o c¸o b¶o    Ýn  ông  u    (mÉu  è    KT­Q,  Õ     Õ   l∙nh t d ®Ç t s B 04­ Ch ®é k to¸n); ­ B¸o c¸o cho vay  u    b»ng  èn  û  ®Ç t v u th¸c (mÉu  è    TK­A   nh     s B 06­ ®Ý kÌm); ­B¶ng  ©n  i kÕ     Éu  è  01­   c ®è   to¸n(m s B  KT­Q,  Õ     Õ   Ch ®é k to¸n) ­B¸o    ×nh  ×nh  ü  ù    c¸o t h qu d phßng  ñiro (mÉu  è  07­ r   s B  TK­A  nh  Ìm); ®Ý k ­ThuyÕt    minh  c¸o tµichÝnh  Éu  è  07­ b¸o      (m s B  QT­Q,  Õ     Õ   Ch ®é k to¸n). ­ B¸o    ×nh  ×nh    c¸o t h cho  vay­   îc¸cdù    éc Bé, ngµnh  Éu  è    thu n     ¸n thu     (m s B 03­TK­A,  nh  Ìm); ®Ý k ­ B¸o  t×nh  ×nh    c¸o  h cho vay­ nî c¸c dù  theo  a   µn  Éu  è    thu      ¸n  ®Þ b (m sB 03­TK­B,  nh  Ìm); ®Ý k 2.3.K Õt  óc niªn®é   Õ     th     k to¸n,chË m   Êt vµo  µy    nh   ng 30/3 cña    n¨m sau,  Quü   ç  îph¸ttr Ón lËp  µ  öi b¸o  h tr   i   vg  c¸o  Õt  quy to¸n cho  é   µi chÝnh, bao    BT    gå m: ­B¶ng  ©n  i kÕ     Éu  è  01­   c ®è   to¸n(m s B  KT­Q,  Õ     Õ   Ch ®é k to¸n); 11
 12. ­ B¸o    Õt        µichÝnh    É u   è  02­   c¸o quy to¸nthu chit   (m s B  KT­Q,  Õ     Õ   Ch ®é k to¸n); ­ B¸o    Õt      c¸o quy to¸ncho  vay  èn  Ýn  ông  u    ña  µ   íc( m É u   è  vtd ®Ç tc Nh n     s B  QT­Q,  Õ     Õ   03­ Ch ®é k to¸n); ­ B¸o    Õt      c¸o quy to¸nb¶o    Ýn  ông  u      É u   è  04­ l∙nht d ®Ç t( m s B  QT­Q,  Õ   Ch ®é   Õ   k to¸n);  ­ B¸o    Õt    Êp  èn  ç  î   Êt sau  u      É u   è  05­   c¸o quy to¸nc v h tr  i l∙su   ®Ç t( m s B  TK­ A  nh  Ìm). ®Ý k ­B¸o    Õt to¸ncho    c¸o quy     vay  u    ®Ç tb»ng  èn  û    Éu  è  06­ v u th¸c(m s B  TK­A   ®Ýnh  Ìm) k ­B¸o    ö  ông  ü  ù    c¸o s d qu d phßng  ñiro (mÉu  è  07­ r   s B  TK­A  nh  Ìm); ®Ý k ­ThuyÕt    minh  c¸o tµichÝnh   É u   è  07­ b¸o      (m s B  QT­Q,  Õ     Õ   Ch ®é k to¸n). B¸o    Õt    c¸o quy to¸nn¨m  ña  ü   ç  î c Qu h tr    iÓn ph¶i® îcChñ   Þch  éi ph¸ttr      t H  ®ång qu¶n  ýQuü   l  th«ng  qua  sau    ã    Ën  ña  khic x¸cnh c Ban  Ó m     ü Ki so¸tQu 3/ Quü   ç  î   h tr    iÓn chÞu  ù  Óm     µichÝnh  ña  é   µi chÝnh, ph¸ttr   s ki trat   c BT    gå m: ­ KiÓ m       tra b¸o c¸o  Õ   k to¸n vµ    b¸o c¸o  Õt  quy to¸n theo  nh  ú    ®Þ k hoÆc   ®ét  Êt. xu ­ KiÓ m       tratheo  õng  t chuyªn ®Ò     theo  õng  cÇu  ña  t yªu  c c«ng    t¸cqu¶n  ý l  tµichÝnh.   IX­ æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  T 1/ Quü   ç  î   h tr    iÓn cã  ph¸ttr   tr¸chnhiÖm   íng  Én    n  Þ  ùcthuéc   h d c¸c ®¬ v tr     thùc  Ön  Õ     µichÝnh  hi ch ®é t   theo  ng  ®ó quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy  Õ   ch qu¶n  ý tµi l    chÝnh  i  íiQuü   ç  î ®è v   h tr ph¸ttr Ón do  ñ íng  Ýnh  ñ    i   Th t Ch ph ban  µnh  µ  éi h vn  dung  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy. h  t  i tn 2/  Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  t c hi l     01/01/2000. Trong    qu¸  ×nh  ùc tr th   hiÖn  Õu  ã  íng  ¾ c,    Þ   ü   ç  îph¸ttr Ón ph¶n  n cv m ®Ò ngh Qu h tr   i   ¸nh  Ò   é   µi vBT  chÝnh    ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy 12
 13. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA M É u   è  s B03­TK­A Quü   ç  î   iÓn H tr  ph¸ttr B¸o c¸o t × nh h × n h  c h o  v ay ­ thu n î  c¸c d ù  ¸n thu é c b é  n g µ n h Quý...  .n¨m... . .. . . .. §¬n  Þ  Ýnh:  ®ång vt     ST Bé   µnh ng Tæng  è  Tæng  è  s s Sè   cho  vay Sè     î thu n Sè   d Sè     ∙    Sè     a  l∙® thu i l∙ch i T dù    dù      ¸n ¸n cho tõ®Ç u     thu tõkhi   n¨m      ®ang  vay trong  ®Õ n   ú  k b/c ph¸tsinh     qu¶n  ý l quý ®Õ n   ú    k b¸o c¸o Ph¸tsinh Luü  Sè     îtrong kú Luü  Õ   õ®Ç u     thu n     k t  Tæng   Trong  ®ã trong kú kÕ   õ   t  sè ®Ç u Tæn Trong  ®ã Tæn Trong  ®ã Qu¸ Khã  ßi, ®  g  è s g  è s h¹n khoanh  nî Qu¸  Khã  Qu¸  Khã  h¹n ® ßi,  h¹n ® ßi,  khoanh  khoanh  nî nî 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I Bé A Dù     ã m   ¸n nh A Dù     ã m   ¸n nh B Dù     ¸n nhßm  C
 14. 14 II Bé B Dù     ã m   ¸n nh A Dù     ã m   ¸n nh B Dù     ã m   ¸n nh C Tæng   è s Ngµy...  .th¸ng.. .n¨m... . . . . .. Ng êilËp   K Õ     ëng to¸ntr Tæng  gi¸m  c  ü ®è Qu (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä    ng  Êu)       tªn, ®ã d
 15. 15 M É u   è  s B03­TK­B Quü   ç  î   iÓn H tr  ph¸ttr B¸o c¸o t × nh h × n h  c h o  v ay ­ thu n î  c¸c d ù  ¸n theo ® Þ a  b µ n Quý...  .n¨m... . .. . . .. §¬n  Þ  Ýnh:  ®ång vt     ST TØnh, thµnh  Tæng  è  Tæng  è  Sè     s s cho  vay Sè     î thu n Sè   d Sè     ∙  Sè     a    l∙® i l∙ch thu i T phè dù    dù      ¸n ¸n cho thu tõ®Ç u   tõkhiph¸t         ®ang  vay trong  n¨m  n   sinh ®Õ n   ú  ®Õ   k qu¶n  ý l quý kú b/c b/c Ph¸tsinh Luü  Sè     îtrong kú Luü  Õ   õ®Ç u Tæng   Trong      thu n     k t  ®ã trong kú kÕ   õ   t  sè ®Ç u Tæn Trong  ®ã Tæn Trong  ®ã Qu¸  Khã  ßi, ®  g  è s g  è s h¹n khoanh  î n Qu¸  Khã  Qu¸  Khã  h¹n ® ßi,   h¹n ® ßi,  khoanh  khoanh  nî nî 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I TØnh A   Dù     ã m   ¸n nh A Dù     ã m   ¸n nh B Dù     ã m   ¸n nh C II TØnh  B Dù     ã m   ¸n nh A
 16. 16 Dù     ã m   ¸n nh B Dù     ã m   ¸n nh C II TØnh C I   Dù     ã m   ¸n nh A Dù     ã m   ¸n nh B Dù     ã m   ¸n nh C Tæng   ès Ngµy...  .th¸ng.. .n¨m... . . . . .. Ng êilËp   KÕ   to¸n tr ng  ë Tæng   Gi¸m  c  ü ®è Qu (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä    ng  Êu)       tªn, ®ã d
 17. 17 M É u   è  s B05­TK­A Quü   ç  î   iÓn H tr  ph¸ttr B¸o c¸o q u y Õ t to¸n c Ê p  v è n h ç  trî  s u Ê t s a u ® Ç u  t  l∙i N¨ m .. . .............. . . .............. §¬n  Þ  Ýnh:§ång,dù  vt     ¸n STT §¬n  Þ  ñ  v ch Sè  ù  d ¸n Sè  ùc nhËn  th   (a) Sè  ∙  Êp  ® c (b) Sè  a  Êp  Ghi ch c   qu¶n chuyÓn    chó n¨m sau Tæng   Bao  å m: g Tæng   Bao  å m: g Tæng  è s Bao  å m g sè sè N¨m  íc N¨m     tr   nay N¨m  íc N¨m     tr   nay Cho  ù    d ¸n n¨m  íc Dù     tr   ¸n chuyÓn  (d) chuyÓn  (d) chuyÓn sang míi sang (c) sang (c) Ph¸tsinh Sè  ü   lu   kÕ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I Trung  ng ¬ 1 Bé.... 2 Bé.... .. . ..
 18. 18 II §Þa  ¬ng ph 1 UBND   tØnh.. . . 2 UBND   tØnh.. . . .. . .. Céng     Ngµy...       th¸ng..  .n¨m... . . LËp  Óu bi Trëng  phßng Tæng   Gi¸m  c ®è (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä    ng  Êu)       tªn, ®ã d Ghi chó:     (a): è  èn  é  µichÝnh  Êp    v BT  S c cho  ü   Qu HTPT   theo tõng hîp ®ång  ç  î   Êtsau  u        h tr  i l∙su   ®Ç t (b): è  èn  ü     v Qu HTPT   ùc cÊp  S th   cho  õng dù  t   ¸n (c): è  ù    ∙  ý  õc¸cn¨m  íc   d ¸n ® k t     S tr (d): è  ù    ∙  ý    d ¸n ® k trong n¨m  S   nay.
 19. 19 M É u   è  s B06­TK­A Quü   ç  î   iÓn H tr  ph¸ttr B¸o c¸o c h o  v ay ® Ç u  t b » n g  v è n u û  th¸c Quý... .  ... N¨m... . .............. . . ............. §¬n  Þ  Ýnh:   ng vt   ®å STT ChØ   tiªu Tæng   Sè  cho  vay Sè     î thu n Sè  d Sè    ∙  Sè    a  l∙® i l∙ch i sè  ù  d thu tõ    thu tõ    ¸n ®Ç u     ®Ç u     n¨m n¨m ®Õ n   ú  ®Õ n   ú  k k b¸o c¸o b¸o c¸o     Ph¸t Luü  Õ   Sè    îtrongkú Luü  Õ   õ®Ç u   ú Tæn   k thu n     k t  k Trong ®ã sinh tõ®Ç u       g  è s trongkú   kú Tæn Trong ®ã Tæn Trong  ®ã Qu¸  Khã  ßi, ®  g  è s g  è s h¹n khoanh  î n Qu¸  Khã  ßi, ®  Qu¸ Khã  ßi, ®  h¹n khoanh  h¹n khoanh  nî nî 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I Dù     ña      ¸n c c¸c
 20. 20 bé  µnh ng 1 Bé  A 2 Bé  B II Dù     ña    ¸n c c¸c ®Þa  ¬ng ph 1 TØnh  A 2 TØnh  B Tæng   è s Ngµy...  th¸ng..  .n¨m... . . Ng êilËp    KÕ  to¸n tr ng  ë Tæng  Gi¸m  c  ü ®è qu (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä    ng  Êu)       tªn, ®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2