Thông tư 42/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
60
lượt xem
2
download

Thông tư 42/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 42/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 42/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng    t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  42/2002/TT­B T C   n g µ y 7 th¸ng  n¨ m  2002 BT S 5  H í ng d É n   é t s è  ® i Ó m  q ui  h Õ  th µ nh l Ë p, t æ   h øc   µ   m c c v h o ¹t ® é n g  c ñ a  u ü  b ¶ o  l∙nh t Ý n d ô n g  ch o   Q c¸c d o a n h  n g hi Ö p  n h á  v µ  v õ a ba n  h µ n h  kÌ m  theo q u y Õ t ® Þ n h   s è 193/2001/Q§­T T g   g µ y  20/12/2001 c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h  p h ñ   n T t Thi hµnh  Õt  nh  è    quy ®Þ s 193/2001/Q§­ TTg  µy  ng 20/12/2001  ña  ñ ­ c Th t íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc    ph v vi ban  µnh    Õ   µnh  Ëp,tæ  h quich th l   chøc  µ  ¹t®éng   v ho   cña  ü   Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d cho    c¸c doanh nghiÖp  á  µ  õa  nh v v (sau  y   äi ®© g   t¾tlµquyÕt  nh     ®Þ 193/2001/Q§­TTg),Bé  µichÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn  ét    T  h  th   m sè  éidung    n  nh sau: C h ¬ n g  I  t æ  c h ø c, ® i Ò u  h µ n h  q u ü  b ¶ o  l∙nh t Ý n d ô n g 1.§iÒu  Ön    îcthµnh  Ëp  ü     ki ®Ó ®   l Qu b¶o    Ýn  ông l∙nh t d ­ Cã     thµnh  Ëp  ü     ®Ò ¸n  l Qu b¶o    Ýn  ông  ∙  îc Chñ   Þch  û    l∙nh t d ®®  t u ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng  ¬ phª  Öt.Néi dung      duy     ®Ò ¸n ph¶i chøng    minh  îc nhu  Çu  Ò     Êp  ®  c v xin c b¶o    Ýn  ông  ña    l∙nh t d c c¸c doanh  nghiÖp  á  µ  õa  ¹t®éng    a   µn, ph¬ng    chøc  µ  ¹t®éng  nh v v ho   trªn®Þ b   ¸n tæ  v ho   cña  ü   Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d trong 3    n¨m  u   ®Ç kh¶  . thi ­ Cã       ®ñ møc  èn  iÒu  Ö  èithiÓu  tû ®ång  c¸c tæ  v® l t  30    do    chøc,c¸ nh©n      trong vµ  µiníc tham    ãp  èn  µnh  Ëp  ü,    ngo     gia g v th l Qu trong ®ã   Çn  èn  ña    ph vc Ng ©n   s¸ch  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  Êp  èi®a   ¬ c t   kh«ng  îtqu¸ v    30%   èn  iÒu  Ö  èi Óu. v® l t  thi   ­ Cã     danh  s¸ch dù  Õn  bé  éc  éi ®ång    ki c¸n  thu H   qu¶n  ý,ban  Óm   l  ki so¸t,  ban  iÒu  µnh  µnh÷ng  êicã  y    ® h l  ng   ®Ç ®ñ n¨ng  ùchµnh    ©n  ù,tètnghiÖp  l  vid s   ®¹i häc  µ  ã  t  Êt  n¨m    v c Ý nh 5  kinh  nghiÖ m   µm  Öc  l vi trong  Ünh  ùc  l v kinh  Õ t hoÆc   µichÝnh  t  hoÆc   ©n  µng. ng h ­ Cã   ù    d th¶o  iÒu  Ö  ï hîp víi   nh  ¹  iÒu  quichÕ   µnh  Ëp, ® l ph       ®Þ qui ti ® 6    th l  tæ chøc  µ  ¹t®éng  ü   v ho   Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d ban  µnh  Ìm  h k theo  Õt  nh   quy ®Þ sè 193/2001/Q§­ TTg  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ      nh  c Th t   ph v c¸c qui®Þ kh¸c cña    ph¸p  luËt.  2.Tr×nh  ù  µnh  Ëp  ü     t th l Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d ­ C¨n  vµo    cø  nhu  Çu  Ò   Êp  c v c b¶o    Ýn  ông  ña    l∙nht d c c¸c doanh  nghiÖp  nhá  µ  õa  ¹  a   ¬ng, Chñ   Þch  û  v v ti ®Þ ph   t u ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung  ng  quyÕt  nh  µnh  Ëp    ¬ ra  ®Þ th l ban  ï Þ   µnh  Ëp  ü   tr  th b l Qu b¶o    l∙nh tÝn  ông  äit¾tlµban  ï Þ). d (g       tr b  Ban  ï Þ  ã  µnh  Çn  µ®¹idiÖn  ña  ë  µichÝnh,Së  Õ   ¹ch vµ  tr  c th b ph l     c ST    K ho   §Çu  , chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc,®¹i diÖn  ña    chøc  ç  îcho  t    Ng h Nh n     c c¸c tæ  h tr  doanh  nghiÖp  á  µ  õa. nh v v Ban  ïbÞ   ã  Ö m   ô  óp  ñ   Þch  û  tr  c nhi v gi Ch t u ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè  ùc thuéc  tr   trung  ng  ¬ nghiªn cøu, lËp    thµnh  Ëp, chuÈn  Þ         ®Ò ¸n  l  b c¸c
  2. 2 ®iÒu  Ön    îc thµnh  Ëp  ü   ki ®Ó ®   l Qu b¶o    Ýn  ông  ×nh Chñ   Þch  û    l∙nht d tr   t u ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. x    Ban  ïbÞ   ù gi¶ithÓ  tr  t     sau    ñ   Þch  û  khiCh t u ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc trung ¬ng    Õt ®Þnh  µnh  Ëp Quü   tr       ra quy   th l  b¶o    Ýn  ông. l∙nht d   ­ C¨n  c¸c ®iÒu  Ön    îc thµnh  Ëp  ü     cø    ki ®Ó ®   l Qu b¶o    Ýn  ông, Chñ   l∙nht d   tÞch  û  u ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       xem   Ðt quyÕt x    ®Þnh  µnh  Ëp Quü   th l  b¶o    Ýn  ông  ¹ ®Þa  ¬ng. l∙nht d t  i ph ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy    Õt  nh  µnh  Ëp  ü       th   05  k t  ra quy ®Þ th l Qu b¶o l∙nhtÝn  ông,Chñ   Þch  û   d   t u ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ­   ph tr       ¬ng  ã  c tr¸chnhiÖ m     b¸o  c¸o  é   µi chÝnh  Öc  µnh  Ëp  ü   BT  vi th l Qu b¶o    Ýn l∙nh t dông  ¹ ®Þa  ¬ng  ×nh. KÌm  t  i ph m   theo b¶n    sao    µiliÖu li   c¸ct     ªnquan  å m:  g + Quy Õt  nh  µnh  Ëp Quü   ®Þ th l  b¶o    Ýn  ông. l∙nht d +  Ò     µnh  Ëp Quü   § ¸n th l  b¶o    Ýn  ông  ∙  îcphª chuÈn. l∙nht d ®®       + C¸c  µiliÖu li   t     ªnquan  chøng  minh  ã      iÒu  Ön    îcthµnh  c ®ñ c¸c® ki ®Ó ®   lËp Quü     b¶o    Ýn  ông. l∙nht d 3.§iÒu  Ön  Õn  µnh  ¹t®éng  ña  ü     ki ti h ho   c Qu b¶o    Ýn  ông l∙nh t d Ch Ë m   Êt trong thêih¹n 6  nh         th¸ngkÓ   õngµy  îcChñ  Þch  û    t  ®  t u ban  ©n   nh d©n  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    Õt ®Þnh  µnh  Ëp,Quü       ph tr       ra quy   th l  b¶o l∙nh tÝn  ông    d ph¶i tiÕn  µnh  ¹t ®éng.  íc khi khai tr ng  ¹t ®éng  èi   h ho   Tr      ¬ ho   t  thiÓu  ngµy,Quü   30    b¶o    Ýn  ông  l∙nht d ph¶i®¨ng  hoÆc     b¸o  th«ng  trªnc¸c b¸o      ph¬ng  Ön  ti th«ng    i chóng  ña  a   ¬ng  sè  ªntiÕp  Ò   tin ®¹   c ®Þ ph ba  li   v quyÕt  ®Þnh   µnh  Ëp  ü   th l Qu b¶o    Ýn  ông, néi dung  ¹t®éng,  ¹m    ¹t l∙nh t d    ho   ph vi ho   ®éng, ®èi t ng kh¸ch hµng.    î       4.§iÒu  µnh      h t¸cnghiÖp  ü   Qu b¶o    Ýn  ông l∙nh t d 4.1.ViÖc  iÒu  µnh      ® h t¸c nghiÖp    ¹t®éng  ña  ü   c¸c ho   c Qu b¶o    Ýn  l∙nh t dông  îcuû    ®   th¸ccho  ü   ç  î   iÓnthùc hiÖn  Qu H tr  ph¸ttr     theo hîp ®ång  û     u th¸c.   4.2.Quü     b¶o    Ýn  ông  µ  ü   ç  î   iÓnph¶iký  îp ®ång  Ò   l∙nht d v Qu H tr  ph¸ttr    h  v dÞch  ô  û  v u th¸c,trong ®ã       ph¶i thÓ  Ön      hi c¸c c«ng  Öc  îc uû  vi ®   th¸c;NhiÖ m     vô, quyÒn  ¹n      h c¸c bªn;PhÝ   û    µ  ¬ng    u th¸cv ph thøc  thanh  to¸n;Thêi h¹n  îp     h  ®ång;  Õ     Ch ®é th«ng    tinb¸o   c¸o;Gi¶iquyÕt    tranh  Êp, xö  ý rñiro  µ    ch   l     v c¸c ®iÒu  kho¶n  kh¸c.   ­PhÝ   û    u th¸c: PhÝ   û    2  u th¸cdo  bªn  tho¶  Ën  thu kh«ng  îtqu¸  Ý   v  ph b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d qui®Þnh  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh    t i 18  ®Þ 193/2001/Q§­ TTg. Sè   Ý  û    ü   ph u th¸cQu b¶o    Ýn  ông    l∙nht d tr¶cho  ü   ç   î Qu H tr    iÓn ® îc ph¸ttr     x¸c®Þnh    theo c«ng    thøc sau:   Sè  Ý  û    ph u th¸c PhÝ   û    u th¸c   è  Ý    S ph b¶o Quü   ç  î   iÓn H tr ph¸ttr = x l∙nhtÝn    ® îchëng    trong kú   PhÝ   b¶o    Ýn  ông l∙nht d dông  ùc th   thu ® îc    trong kú   4.3.Nh÷ng  éidung  ¬    n  c b¶n  Ò   v tr¸chnhiÖ m   µ  Òn  ¹n  ña  ü       v quy h c Qu b¶o l∙nhtÝn  ông,Quü   ç  î   iÓntrong hîp ®ång  û   d   H tr ph¸ttr      u th¸c. a) §èivíi ü        Qu b¶o    Ýn  ông. l∙nht d
  3. 3 +   ©y  ùng    Õ,    ×nh  X d qui ch qui tr nghiÖp  ô  íng  Én    éi dung  ¹t vh d c¸c n   ho   ®éng   t¸cnghiÖp  ña  ü   c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d chuyÓn  cho  ü   ç  î   iÓn Qu H tr  ph¸ttr   ®Ó   µm    thùc hiÖn. l c¨n cø      +  Cung  Êp    c c¸c th«ng    Ò   Ýnh  tinv ch s¸ch  kh¸ch  µng  îc b¶o    Ýn  h ®  l∙nh t dông  trong tõng thêikú    ü   ç  î   iÓnxem   Ðt tiÕp nhËn  å  ¬          ®Ó Qu H tr  ph¸ttr   x    h s xin cÊp  b¶o    Ýn  ông. l∙nht d +  û   U quyÒn   cho  ü   ç   îph¸t tr Ón  ùc  Ön  Qu H tr    i th hi c¸c  quyÒn   ¹n  µ  hv nghÜa  ô  ña  ü   v c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d trong viÖc  Êp    c b¶o    Ýn  ông    l∙nht d cho kh¸ch hµng nªu t¹ ®iÓ m  1 §iÒu 21 Quy Õt ®Þnh  193/2001/Q§­ i TTg. Uû   quyÒn  cho  ü   ç   îph¸ttr Ón ký  îp  ng  Qu H tr    i   h ®å cho  vay  ¾t  éc, thu  åi nî b bu   h   gèc,nîl∙®èi víi         i kh¸ch hµng.     +  Thanh  to¸n phÝ   Þch  ô  û      d v u th¸c cho  ü   ç   îph¸ttr Ón theo  îp  Qu H tr   i   h ®ång  û  u th¸c. +  Ó m     Ki tra,gi¸m    ü   ç   î s¸tQu H tr    iÓn trong viÖc  ùc hiÖn  ph¸ttr     th   theo    qui chÕ,    ×nh nghiÖp  ô  ü   quitr   v Qu b¶o    Ýn  ông. l∙nht d +  ChuyÓn    Òn  ®ñ ti cho  ü   ç   îph¸ttr Ón ®Ó   ü   ç   îph¸ttr Ón Qu H tr   i   Qu H tr   i   thùc hiÖn    cam   Õt  k b¶o    l∙nhsau    Ën  îc th«ng  khinh ®  b¸o  ña  ü   ç   î c Qu H tr    ph¸t tr Óntrong tr ng  îp ph¶ithùc hiÖn  i   ê h       cam  Õt  k b¶o  l∙nh.  b) §èivíi ü   ç  î   iÓn.      Qu H tr  ph¸ttr   Quü   ç  î   iÓn chÞu  H tr  ph¸ttr   tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  µn  é    th   to b nghiÖp  ô  Ò   vv b¶o    Ýn  ông  ña  ü   l∙nh t d c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d theo  ng  ñ  ¬ng, chÝnh  ®ó ch tr   s¸ch,ph¸p  Ët cña  µ   íc vµ    Õ,    ×nh    lu   Nh n   qui ch qui tr nghiÖp  ô  Héi  ng  v do  ®å qu¶n  ýQuü   l  b¶o    Ýn  ông  l∙nht d ban  µnh,bao  å m:  h   g +  Õp  Ën, thÈm  nh  å  ¬  Ti nh   ®Þ h s theo  ng    Õ   µ    ×nh nghiÖp  ®ó quich v quitr   vô b¶o    ña  ü   l∙nhc Qu b¶o    Ýn  ông    Õt  nh  Êp,tõchèiviÖc    l∙nht d ®Ó quy ®Þ c      b¶o l∙nhtÝn  ông   d cho  kh¸ch hµng.   +  îc thùc  Ön  Òn  µ  Üa  ô  ña  ü   §  hi quy v ngh v c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d trong  viÖc  Êp  c b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d cho  kh¸ch  µng  h nªu  ¹  iÓ m   §iÒu  Quy Õt  ti ® 1  21  ®Þnh  193/2001/Q§­ TTg. +  ùc  Ön  Th hi cam   Õt  k b¶o    l∙nhngay  sau    Ën  îctiÒn  Quü     khinh ®  do  b¶o l∙nhtÝn  ông    d chuyÓn  sang.Khi thùc hiÖn       cam   Õt  k b¶o    l∙nhcho  kh¸ch hµng,     Quü   ç   îph¸ttr Ón yªu  Çu  H tr   i   c kh¸ch  µng  Ën  î vay  ¾t  éc  íil∙ suÊt h nh n  b bu v     i   b»ng  130%     Êt cho  l∙ su   i vay  theo  îp ®ång  Ýn  ông  h  td kh¸ch hµng  ∙  ý  íitæ    ® k v  chøc  Ýn  ông. Quü   ç   î td   H tr    iÓn cã  ph¸ttr   tr¸chnhiÖm     åinî gèc,nî l∙ cña    thu h         i c¸ckho¶n    cho  vay  ¾t  éc. b bu +  B¸o  ®Çy     Ò   ×nh  ×nh  iÒu  µnh    c¸o  ®ñ v t h ® h t¸cnghiÖp  ¹t®éng    ho   cho Quü  b¶o    Ýn  ông  l∙nht d theo  nh  ú  µ  t  Êt theo  cÇu  ña  ü     ®Þ k v ®é xu   yªu  c Qu B¶o l∙nhtÝn  ông. Riªng  i  íinh÷ng    d   ®è v   kho¶n  cho  vay  ¾t  éc,Quü   ç   îph¸t b bu   H tr    tr Ón cã  i   tr¸chnhiÖ m   c¸o ®Þnh  ú  µng    b¸o    kh th¸ng cho  ü     Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d vÒ   ×nh  ×nh  µichÝnh  ña  t h t  c kh¸ch nî,t×nh  ×nh    îvµ     h thu n   kh¶  n¨ng    î. thu n   +  ùc  Ön    Th hi c¸c c«ng  Öc  vi kh¸c theo    tho¶  Ën  ÷a Quü   thu gi   b¶o    Ýn  l∙nht dông  µ  ü   ç  î   iÓn. v Qu H tr  ph¸ttr   +  îc hëng  Ý   Þch  ô  û    §  ph d v u th¸ctheo  tho¶  Ën  íiQuü   thu v   b¶o    Ýn  l∙nh t dông. 5.Hîp  ng    ®å b¶o    Ýn  ông l∙nh t d ­Hîp  ng    ®å b¶o    Ýn  ông  Quü   l∙nht d do  b¶o    Ýn  ông  û    l∙nht d u th¸ccho  ü   Qu Hç   îph¸ttr Ón tho¶  Ën  µ  ý  Õt  íitæ  tr   i   thu v k k v   chøc  Ýn  ông  Ën  td nh b¶o  l∙nh,  
  4. 4 kh¸ch hµng  îc b¶o    ®  l∙nh.Néi dung  îp ®ång     h  b¶o    Ýn  ông  l∙nht d bao  å m     g c¸c néidung  ¬    c b¶n  sau: + Tªn,®Þa     chØ  ña  ü   ç   î c Qu H tr    iÓn,tæ  ph¸ttr   chøc  Ýn  ông  Ën    td nh b¶o l∙nhvµ    kh¸ch hµng  îcb¶o    ®  l∙nh.  +  ôc  ch, ®èi t ng vµ  ¹m    M ®Ý    î   ph vib¶o  l∙nh. + Tæng    Þkho¶n  gi¸tr   vay  ña  c kh¸ch hµng  ¹ tæ    t   chøc  Ýn  ông. i td + Tæng  è    Þtµis¶n  Õ  Êp,cÇ m   è  ¹ tæ  s gi¸tr     th ch   c t   chøc  Ýn  ông. i td   +  è   Òn  S ti b¶o  l∙nh,thêih¹n     b¶o  l∙nh,phÝ     b¶o    µ  ¬ng  l∙nh v ph thøc    thu phÝ  b¶o  l∙nh.  + Quy Òn  µ  Üa  ô  ña    tham    îp ®ång  v ngh v c c¸cbªn  giah   b¶o  l∙nh. +  Qui  nh  Ò   Ën  î vµ  åi hoµn  ®Þ v nh n  b   b¶o    l∙nh sau    ü   ç   îph¸t khi Qu H tr    tr Ónthùc hiÖn  i    cam   Õt  k b¶o  l∙nh.  +    Õt tranh chÊp    Gi¶iquy     ph¸tsinh.   +  ÷ng  Nh tho¶ thuËn    kh¸c. ­ Hîp  ng    ®å b¶o    Ýn  ông  ã  Ó  îcsöa  æi, bæ   l∙nht d c th ®   ®   sung  hoÆc   û  hu bá  Õu    cã  ªnquan  n c¸cbªn  li   tho¶ thuËn.   ­Hîp  ng    ®å b¶o    Ýn  ông  Ê m     l∙nht d ch døt trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   + Ngh Üa  ô v b¶o    ∙  îcQuü   ç   î l∙nh® ®   H tr    iÓn thùc hiÖn  y    µ  ph¸ttr     ®Ç ®ñ v kh¸ch hµng  ∙  ùc hiÖn  y    Üa  ô  i víi ü   ç  î   iÓn.   ® th   ®Ç ®ñ ngh v ®è     Qu H tr  ph¸ttr   + Ngh Üa  ô  v b¶o    Ê m     l∙nhch døt theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.     + Kh¸ch  µng  ∙  ùc hiÖn  y    Üa  ô  ña  × nh  i víi chøc  h ® th   ®Ç ®ñ ngh v c m ®è     tæ  tÝn  ông  µ  i víi ü   ç  î   iÓn. d v ®è     Qu H tr  ph¸ttr +  êi h¹n  ña  Th   c b¶o    Ýn  ông  ∙  Õt  Öu  ùc trong  êng  îp  îp l∙nh t d ® h hi l   tr h h  ®ång  b¶o    ã    nh  Ò   êih¹n hiÖu  ùccña  l∙nhc qui®Þ v th     l  b¶o  l∙nh. +    Tæ chøc  Ýn  ông  ng    û  á  td ®å ý hu b b¶o    l∙nh theo      nh   ña  c¸c qui ®Þ c ph¸p luËt.     +  Öc  Vi b¶o    îc thay  Õ  l∙nh ®   th b»ng  Ön  bi ph¸p  b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  kh¸c   cña kh¸ch hµng  ¹ tæ    t   chøc  Ýn  ông  c¸cbªn  i td do    tho¶ thuËn.    C h ¬ n g  II   q u ¶ n  l ý t µi h Ý n h  ® è i v íi u ü  b ¶ o  l∙nh t Ý n d ô n g    c  q 1.Qui  nh   Ò     ®Þ v qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  ña  ü   l  v t  c Qu b¶o    Ýn  ông l∙nh t d 1.1.Vèn  ¹t®éng  ña  ü     ho   c Qu b¶o    Ýn  ông  ×nh  µnh  õ c¸c nguån  l∙nht d h th t    sau: a)  èn  iÒu  Ö    µ  V ® l : L tæng  è  èn  c¸c tæ  s v do    chøc, c¸ nh©n  ãp  µ  îc    g v®  ghivµo  iÒu  Ö  ü     ® l Qu b¶o    Ýn  ông.Vèn  iÒu  Ö  ü   l∙nht d   ® l Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d ® îch×nh  µnh  õ:   th t  ­ Vèn  Êp  ña  ©n     c c Ng s¸ch tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng  èi®a   ¬ t  kh«ng  îtqu¸ 30%   èn  iÒu  Ö  èithiÓu.Chñ   Þch  éi®ång  v    v® l t    t h  qu¶n  ývµ  l   gi¸m  ®èc  ü   Qu b¶o    Ýn  ông  µngêiký  Ën  èn  ña  ©n  l∙nht d l    nh v c ng s¸ch Nhµ   ícgiao.   n  ­Vèn  ãp  ña    chøc  Ýn  ông.   g c c¸ctæ  td   ­Vèn  ãp  ña      g c c¸cdoanh  nghiÖp  éc m äi  µnh  Çn  thu   th ph kinh tÕ.   
  5. 5 ­ Vèn  ãp  ña    Öp  éingµnh  Ò,    chøc  idiÖn  µ  ç  î   g c c¸c hi h   ngh c¸c tæ  ®¹   v h tr  cho    c¸cdoanh  nghiÖp  á  µ  õa. nh v v b)  èn  µitrî ña    chøc,c¸ nh©n  V t   c c¸c tæ     trong vµ  µiníc (bao  å m       ngo     g c¶ vèn  ç  î h tr    iÓn chÝnh  ph¸ttr   thøc  ODA)  cho  ôc      iÓn doanh  m tiªuph¸ttr   nghiÖp  nhá  µ  õa,c¸chîp t¸cx∙,c¸cch¬ng  ×nh ph¸ttr Ónn«ng,l©m, ng  vv           tr     i       nghiÖp. c)Vèn  ùbæ     t   sung  õkÕt  t  qu¶  ¹t®éng  ña  ü   ho   c Qu b¶o    Ýn  ông.  l∙nht d   1.2.Vèn  ¹t®éng  ña  ü     ho   c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d ph¶i® îc sö  ông  ng    d ®ó m ôc  ch, cã  Öu  ®Ý   hi qu¶,®¶m     b¶o  toµn  µ  an  v cho    ôc    c¸cm tiªusau: ­C Êp    b¶o    Ýn  ông  l∙nht d cho    c¸ckh¸ch hµng    theo qui®Þnh.      ­ §Çu ,mua  ¾ m   µis¶n  è  nh  ôc  ô    t  s t  c ®Þ ph v cho  ¹t®éng  ña  ü     ho   c Qu b¶o l∙nhtÝn  ông    d theo  nguyªn  ¾c    Þ cßn  ¹ cña  µis¶n  è  nh  t gi¸tr   li   t  c ®Þ kh«ng  ît v  qu¸ 7%   èn  iÒu  Ö  ña  ü.  µn  é   v® l c Qu To b c«ng    u   ,mua   ¾ m   µis¶n  è  t¸c®Ç t  s t  c ®Þnh  ña  ü   c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d ph¶i® îcthùc hiÖn       theo  ng      nh   ®ó c¸cqui®Þ cña  µ   íc vÒ   Nh n   qu¶n  ý®Ç u  ,x©y  ùng. Hµng  l  t  d   n¨m  ü   Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d ph¶i x©y  ùng  Õ   ¹ch  u   , mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  ×nh  éi  ng    d k ho ®Ç t  s t  c ®Þ tr H ®å qu¶n  ý xem   Ðt  l  x phª  duyÖt  µ  ùc  Ön  v th hi c«ng    u   , mua   ¾ m   t¸c ®Ç t   s trong   ph¹m    Õ   ¹ch ® îcduyÖt. vik ho     ­ G öi  ¹    tiKho  ¹c  µ  íc vµ    chøc  Ýn  ông  b nh n   c¸c tæ  td trong níc ®ãng       trªn cïng ®Þa  µn    b tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng.   ph tr       ­Mua    Õu  Ýnh  ñ.   tr¸phi Ch i ph   ­ Thùc  Ön  Üa  ô    hi ngh v cam   Õt  k b¶o    ña  ü   i  íitæ  l∙nh c Qu ®è v   chøc  Ýn  t dông    khikh¸ch hµng    kh«ng    îcnîhoÆc     îkh«ng  y    tr¶®     tr¶n   ®Ç ®ñ cho  chøc  tæ  tÝn  ông. d   1.3.Quü   ù    d phßng  nghiÖp  ô. v ­ Quü   ù    d phßng  nghiÖp  ô  îc trÝch  Ëp  õ chiphÝ   v®  l t    b»ng  50%   è  Ý  s ph b¶o    Ýn  ông    îctõ kh¸ch hµng  l∙nht d thu ®       sau    ∙  õphÇn    Ý  Þch  ô  khi® tr   tr¶ph d v cho  ü   ç  î   iÓn.Quü   ù  Qu H tr  ph¸ttr   d phßng  nghiÖp  ô  ïng ®Ó:  vd   +  Cho  vay  ¾t  éc  i  íikh¸ch  µng  b bu ®è v   h theo  Çn  ph tr¸chnhiÖm     cam   kÕt b¶o    ña  ü   l∙nhc Qu trong tr ng  îp kh¸ch hµng   ê h     kh«ng    îcnîhoÆc     î tr¶®     tr¶n   kh«ng  ng  ¹n  ®ó h cho  chøc  Ýn  ông.Sè  î cho  tæ  td   n  vay  ¾t  éc  µ   ü     b bu m Qu b¶o l∙nhtÝn  ông    åi® îcsÏ® îcbåihoµn  µo  ü  ù   d thu h           v qu d phßng  nghiÖp  ô. v +  ï  p   ÷ng  B ®¾ nh kho¶n  î  ∙  n ® cho  kh¸ch  µng  h vay  ¾t  éc  ng  b bu nh kh«ng  håi ® îc nî.ViÖc  ö  ýtµichÝnh  i  íinh÷ng  thu        x l    ®è v   kho¶n  cho  vay  ¾t  b buéc  ng  nh kh«ng  ® îc Quü   thu    b¶o    Ýn  ông  ùc hiÖn  l∙nht d th   theo    Õ     quich do Héi ®ång    qu¶n  ýQuü   l  ban  µnh. h ­ Trêng  îp  ü   ù    h Qu d phßng  nghiÖp  ô v kh«ng      ®ñ ®Ó cho  vay  ¾t  éc  b bu ®èi  íikh¸ch  µng  µ  ï  p   ÷ng  v  h v b ®¾ nh kho¶n  î  ∙  n ® cho  vay  ¾t  éc  ng  b bu nh kh«ng  håi ® îc nî th×  ü   thu        Qu b¶o    Ýn  ông  îc sö  ông  èn  ¹t®éng  l∙nht d ® d v ho   cña  × nh    ùc hiÖn  Üa  ô  m ®Ó th   ngh v cam  Õt  k b¶o    l∙nhthay cho    kh¸ch hµng.   1.4.Quü     b¶o    Ýn  ông  ùc hiÖn  Öc  ë     Õ   l∙nht d th   vi m sæ k to¸n,theo dâitoµn       bé  èn  µ  µis¶n  Ön  ã;xö  ýc¸ctr ng  îp lµm    áng,m Êt    µis¶n;nh­ v v t  hi c   l     ê h   hh   m¸t t     îng b¸n,thanh  ý tµis¶n; kiÓm     ¸nh    µis¶n    l      kª,® gi¸t   theo    nh  ña  qui ®Þ c ph¸p  luËt®èi doanh     nghiÖp  µ   ícvµ    nh  Nh n   qui®Þ chung  ña  c ph¸p luËt.   2.Thu  Ëp  ña  ü     nh c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d Thu  Ëp  ña  ü   nh c Qu b¶o    Ýn  ông  µ c¸c kho¶n  ùc thu  l∙nht d l    th   trong n¨m,     bao  å m: g
  6. 6 ­Thu  Ý    ph b¶o    Ýn  ông. l∙nht d   ­Thu  Ý  Èm  nh  å  ¬    Êp    ph th ®Þ h s xinc b¶o    Ýn  ông. l∙nht d   ­Thu    Òn göit¹ Kho  ¹c Nhµ   ícvµ    chøc  Ýn  ông    l∙ti       i i b  n   c¸ctæ  td trong níc.   ­Thu    u      Õu  Ýnh  ñ.   l∙®Ç ttr¸phi Ch i i ph ­Thu    îcho    l∙n   i vay    ¹n (cho vay  ¾t  éc)®èi víi qu¸ h     b bu       kh¸ch hµng.   ­Thu    kh¸c,bao  å m   thu tõnhîng b¸n,thanh  ýtµi   g c¶         l    s¶n  è  nh. c ®Þ C¸c  kho¶n    ña  ü   thu c Qu b¶o    Ýn  ông  îch¹ch to¸n®Çy    µo    l∙nht d ®     ®ñ v thu nhËp  µ  v ph¶icã    n, chøng  õhîp lÖ.   ho¸ ®¬   t    3.  Chi  Ý   ña  ü   ph c Qu b¶o  l∙nh  Ýn  ông: Lµ    td c¸c kho¶n  ùc    Çn  th chi c thiÕtcho  ¹t®éng  ña  ü     ho   c Qu b¶o    Ýn  ông,cã    n, chøng  õ hîp lÖ. l∙nht d   ho¸ ®¬   t      Møc     i îng    îc thùc hiÖn  chi,®è t chi®     theo    nh  ña  qui ®Þ c ph¸p  Ët.Trêng  îp lu   h  ph¸p  Ëtcha  ã    nh,  ü   lu   c qui ®Þ Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d c¨n  vµo  cø  kh¶ n¨ng  µi t  chÝnh  ©y  ùng  nh  x d ®Þ møc,  Õt  nh  Öc      µ  Þu  quy ®Þ vi chitiªuv ch tr¸chnhiÖ m     tr c ph¸p  Ët.C¸c  í  lu   kho¶n    Ý   chiph ph¶in»m    trong kÕ   ¹ch  µichÝnh    ho t  n¨m  ∙  ® ® îcHéi ®ång     qu¶n  ýphª duyÖt,bao  å m: l      g 3.1.Chi phÝ     cho  ¹t®éng  ho   b¶o    Ýn  ông. l∙nht d ­ Chi tr¶phÝ  Þch  ô       d v cho  ü   ç   î Qu H tr    iÓn theo  îp ®ång  Þch  ô  ph¸ttr   h  d v uû    ÷a haibªn. th¸cgi     ­Chi trÝch lËp quü  ù        d phßng  nghiÖp  ô. v  ­ C¸c    kho¶n    chikh¸cph¸tsinh trong qu¸ tr×nh cÊp            b¶o    Ýn  ông    l∙nht d cho kh¸ch hµng   3.2.Chi cho  êilao ®éng  µm  Öc  ùctiÕp t¹  ü      ng     l vi tr    i Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d gå m: ­ Chi phÝ  Òn ¬ng, tiÒn     ti l   c«ng  µ    v c¸c kho¶n    chimang  Ýnh  Êt tiÒn ­ t ch   l ¬ng,tiÒn c«ng.     ­ Chi phô  Êp     c cho  µnh    éi ®ång  th viªnH   qu¶n  ý, l  Ban  Óm    µm  Öc  ki so¸tl vi b¸n chuyªn tr¸ch.     ­ C¸c    kho¶n    ca, chilao ®éng  ÷, chib¶o  é    ng, chitrang chi¨n        n   h lao ®é      phôc  giao  Þch, chitrî Êp    Öc  d      c th«ivi cho  êi lao ®éng  ng     theo    nh  Ön  qui®Þ hi hµnh. ­Chi phÝ     b¶o  Ó m     éi, hi x∙h   b¶o  Ó m   tÕ  µ  hi y  v kinhphÝ   c«ng  oµn. ®   3.3.Chi cho  ¹t®éng     ho   qu¶n  ýc«ng  ô: l  v  ­Chi mua  Ëttv¨n phßng:vËtliÖu,giÊy têin,v¨n phßng  È m.    v                  ph ­Chi vÒ   ícphÝ  u  iÖn  µ      c  b® v truyÒn    tin. ­Chi vÒ   iÖn  íc,vÖ     ® n   sinh c¬    quan,b¶o  Ö     v m«i  êng,y  Õ  ¬  tr   t c quan. ­Chi vÒ       x¨ng dÇu  ôc  ô    ph v cho  c«ng  Öc  ña  ¬  vi c c quan. ­Chi vÒ       c«ng    Ý  t¸cph cho    é  i  c¸n b ® c«ng    t¸ctrong vµ  µiníc.   ngo     ­  Chi  Ô  ©n, giao  Þch  i  ¹i  lt   d ®è ngo ,kh¸nh  Õt,héi nghÞ,  ti     tuyªn truyÒn,     qu¶ng  c¸o. ­Chi ®µo  ¹otËp  Ên  µ     t   hu v nghiªncøu    khoa  äc. h  ­C¸c    kho¶n    Ý  chiph qu¶n  ýkh¸c. l  3.4.Chi vÒ   µi     t  s¶n.  
  7. 7 ­  Chi  Ý   Êu  ph kh hao  µis¶n  è  nh   îc ¸p  ông  t  c ®Þ ® d theo    nh   ña  qui ®Þ c Nhµ   ícvíi n   doanh  nghiÖp. ­ Chi    mua   b¶o  Ó m   µis¶n, b¶o  ìng,söa  ÷a  µis¶n, thuª tµis¶n, hi t    d   ch t          mua  ¾ m   s c«ng  ô    ng. c lao®é ­ Chi vÒ   îng b¸n,thanh  ýtµis¶n      nh     l    (bao  å m   phÇn    Þcßn  ¹ cña  g c¶  gi¸tr   l i c¸ctµi    s¶n  thanh  ý, îng b¸n). l  nh   3.5.Chi vÒ   ép  Õ,phÝ, lÖ  Ý.     n thu     ph 3.6.C¸c    kho¶n    Ý  îp lý, îp lÖ  chiph h       kh¸c. h 4.  Chªnh  Öch  l thu  chi: Chªnh  Öch    thu   thùc  Ön  l chi hi trong  n¨m  ña  c Quü   b¶o    Ýn  ông  îcx¸c ®Þnh  µsè  l∙nht d ®   l   chªnh  Öch  ÷a tæng  è    Ëp  l gi   s thu nh vµ tæng  è    Ý  îp lý, îp lÖ  µ  îcxö  ýnh  s chiph h       v ®   l   sau: h 4.1.Trêng  îp    h thu  Ëp  ính¬n    Ý. nh l  chi ph ­  Ých  Ëp  Tr l 15%       ®Ó bæ sung  èn  ¹t ®éng  v ho   cho  ü   Qu b¶o    Ýn  l∙nh t dông.   ­ TrÝch    10%     ×nh  µnh  ü  ù  ®Ó h th qu d phßng  µichÝnh.Quü   ù  t    d phßng  µi t  chÝnh  ïng    ï ®¾ p   ÷ng  d ®Ó b   nh tæn  Êt,thiÖth¹ivÒ   µis¶n  th       t  x¶y   ra trong qu¸    tr×nh ho¹t®éng  ña  ü      c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d sau    ∙  îcbï ®¾ p   khi® ®     b»ng  Òn ti   båith ng  ña    chøc,c¸ nh©n  ©y      ê c c¸c tæ     g ra tæn  Êt,cña  chøc  th   tæ  b¶o  Ó m   hi vµ  ü  ù  qu d phßng  nghiÖp  ô. v ­ TrÝch    30%     ×nh  µnh  ü  u      iÓn nghiÖp  ô.Quü   u   ®Ó h th qu ®Ç tph¸ttr   v  ®Ç tph¸ttr Ón nghiÖp  ô  ïng    u    ë   éng      ¹t®éng  µ  æi  íi    i   vd ®Ó ®Ç t m r quim« ho   v® m  trangthiÕtbÞ, ®iÒu  Ön  µm  Öc  ña  ü        ki l vi c Qu b¶o    Ýn  ông. l∙nht d   ­ TrÝch  Ëp  quü    l 2  khen  ëng  µ  óc  î tèi®a   th v ph l     b»ng  th¸ng l ng  ùc i 3   ¬ th   hiÖn  trongn¨m.     Quü   khen  ëng  ïng    th d ®Ó khen  ëng  nh  ú  th ®Þ k hoÆc   t  Êt cho    ®é xu   c¸c c¸n bé, c«ng  ©n    µm  Öc     nh viªnl vi trong Quü     b¶o    Ýn  ông; th ng  l∙nht d   ë cho    c¸c c¸ nh©n  µ  chøc  µiQuü     v tæ  ngo   b¶o    Ýn  ông  ã  l∙nht d c quan  Ö   h kinh tÕ  íi ü     v  Qu b¶o    Ýn  ông  ∙  µn  µnh  ètnh÷ng  iÒu  Ön  îp ®ång  ng  ãp  ã  l∙nht d ® ho th t  ® ki h   ®ã g c hiÖu  qu¶  µo  ¹t®éng  ña  ü   v ho   c Qu b¶o    Ýn  ông. l∙nht d Quü   óc  î dïng    u   x©y  ùng, hoÆc   öa  ÷a, b¶o  ìng    ph l   i ®Ó ®Ç t d   s ch   d c¸c c«ng  ×nh  óc  î cña  ü   tr ph l   i Qu b¶o    Ýn  ông. Chi  l∙nh t d   cho    ¹t®éng  Ó  c¸c ho   th thao,v¨n    óc  î c«ng  éng  ña  Ëp  Ó  bé  ©n    ü     ho¸ ph l   i c c t th c¸n  nh viªnQu b¶o    l∙nh tÝn  ông. Chi  îcÊp  ã  d   tr  kh kh¨n  êng  th xuyªn,®ét  Êt cho    xu   c¸n  é  ©n    b nh viªn cña  ü   Qu b¶o    Ýn  ông. l∙nht d ­ Sè     cßn  ¹ ® îcdïng ®Ó   l    i   chial∙cho    chøc     i c¸ctæ  tham    ãp  èn  µnh  gia g v th lËp Quü     b¶o    Ýn  ông. l∙nht d 4.2.Trêng  îp    h thu  Ëp  á  ¬n    Ý.  ü   nh nh h chi ph Qu b¶o    Ýn  ông  îc l∙nh t d ®  chuyÓn  è  s chªnh  Öch  l thu  Ëp  á  ¬n    Ý   nh nh h chi ph sang  n¨m  sau, thêigian      chuyÓn  è  s chªnh  Öch  l thu  Ëp  á  ¬n    Ý   nh nh h chi ph kh«ng  qu¸  n¨m.  5  Sau    5 n¨m  Õu  n kh«ng  chuyÓn  Õt  è  h s chªnh  Öch  nhËp  á  ¬n    Ý,  ü   l thu  nh h chiph Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d b¸o  Chñ   Þch  û  c¸o  t u ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc  trung  ng  ¬ xem   Ðt,quyÕt  nh  Öc  x  ®Þ vi gi¶m  èn  ¹t®éng, tæ  v ho     chøc  ¹ l i hoÆc     Ó  ü   gi¶i th Qu b¶o    Ýn  ông. l∙nht d 5.Ngh Ü a  ô  Õ   ña  ü     v thu c Qu b¶o    Ýn  ông l∙nh t d Quü   b¶o    Ýn  ông  îcmiÔn  ép  Õ  µ    l∙nht d ®  n thu v c¸c kho¶n  ép  ©n  n Ng s¸ch   Nhµ   íc ®èi  íiho¹t®éng  n  v    b¶o    Ýn  ông, bao  å m:  Õ    Þ gia t¨ng l∙nht d   g thu gi¸tr       ®èi  íiho¹t®éng  v    b¶o    Ýn  ông, thuÕ    Ëp  l∙nht d   thu nh doanh  nghiÖp  µ    ö  v thu s
  8. 8 dông  èn  ©n   v Ng s¸ch  µ   íc ®èi  íiphÇn  èn  Ng ©n   Nh n   v  v do  s¸ch  a   ¬ng  ®Þ ph tham    ãp  èn. giag v C¸c  ¹  Õ, phÝ, lÖ  Ý  lo ithu     ph kh¸c ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng  ña             c Quü  b¶o    Ýn  ông, Quü   ùc  Ön  l∙nh t d   th hi theo    nh  Ön  µnh  ña  qui ®Þ hi h c ph¸p   luËt.   6.Ch Õ     Õ     ®é k to¸n ®èi  íiQu ü     v  b¶o    Ýn  ông l∙nh t d ViÖc  ¹ch  h to¸n vµ    theo  âi c¸c  d  kho¶n b¶o    ña  ü   l∙nh c Qu b¶o    Ýn  l∙nh t dông  îc thùc  Ön  ®  hi theo  Ö   èng  µikho¶n  Õ   h th t  k to¸n do  é   µi chÝnh      BT  ban hµnh.  C h ¬ n g  III   C h Õ  ® é  th«ng tin b¸o c¸o v µ  ki Ó m  tra  1.§èivíikh¸ch  µng      h Kh¸ch  µng  ã  h c tr¸ch nhiÖ m     b¸o c¸o  ü   ç   îph¸ttr Ón  µ  Þu  ù  Qu H tr    i v ch s kiÓm     tra theo  nh  ú  ®Þ k hoÆc   t  Êt cña  ü   ç   îph¸ttr Ón,Quü     ®é xu   Qu H tr   i   b¶o l∙nhtÝn  ông  Ò   ×nh  ×nh  ¹t®éng  ã  ªnquan  n     d vt h ho   c li   ®Õ giao  Þch  îc b¶o  d ®  l∙nh.Néi    dung  b¸o    Õ     Óm     ña  ü   c¸o,ch ®é ki trac Qu b¶o    Ýn  ông  c¸c l∙nh t d do    bªn tho¶ thuËn  µ  îcghitrong Hîp  ng    v®      ®å b¶o    Ýn  ông. l∙nht d   2.§èivíiQu ü        b¶o    Ýn  ông l∙nh t d ­ ViÖc    b¸o    Ò   ×nh  ×nh  ¹t®éng  ña  ü   c¸o v t h ho   c Qu b¶o    Ýn  ông    l∙nht d cho c¸ctæ    chøc,c¸nh©n     tham    ãp  èn  µo  ü   îcthùc hiÖn  giag v v Qu ®     theo    nh   qui®Þ t¹ ®iÒu  Ö  ü.   i l Qu   ­ Quü     b¶o    Ýn  ông  ã  l∙nht d c tr¸chnhiÖ m     tæng  îp  ×nh  ×nh  ¹t®éng  ht h ho   b¶o    Ýn  ông, t×nh  ×nh  ¹t®éng  l∙nh t d   h ho   chung    Ëp  µ  öi cho  û     ®Ó l v g   U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  µ  é   µi chÝnh    ph tr       vBT  theo  nh   ®Þ kú  µng  Ý  µ  h qu v n¨m        c¸cb¸o c¸o sau:   +  B¶ng  ©n  i tµi c ®è     kho¶n  Êp  Ibao  å m   tµikho¶n  ¹ib¶ng. c II   , g c¶    ngo   + ThuyÕt minh  c¸o tµichÝnh  b¸o      bao  å m   ét  è  éidung:Thu  Ëp    g m sn    nh ­ chiphÝ; T×nh  ×nh        h t¨nggi¶m  µis¶n  è  nh;  ×nh  ×nh    t  c ®Þ t h t¨ng gi¶m  µ  Õn  v bi ®éng  ña  ån  èn  µ  ö  ông  èn. c ngu v v s d v +  ×nh  ×nh  Êp  T h c b¶o    Ýn  ông  l∙nht d cho  kh¸ch hµng.     +  ×nh  ×nh    îcho  T h dn  vay  ¾t  éc  µ  b bu v kh¶  n¨ng    åi. thu h ­ Thêi h¹n  öib¸o        g  c¸o:B¸o    Ý   îc göichË m   Êt sau  ngµy  Ó   c¸o qu ®     nh   45  k tõ ngµy  Õt  óc  Ý.    k th qu B¸o  c¸o n¨m  îc göi chË m   Êt  ®   nh sau  ngµy  Ó   õ 60  k t  ngµy  Õt  óc n¨m. k th   ­ Quü     b¶o    Ýn  ông  Þu  ù  Óm     l∙nht d ch s ki tra,thanh    ña  û   trac U ban  ©n   nh d©n tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng,Bé  µichÝnh    ph tr         T  theo    nh  Ön  qui®Þ hi hµnh.  3.§èivíiQu ü   ç   î      H tr  ph¸ttriÓn    Quü   ç   îph¸ttr Ón cã  H tr    i   tr¸chnhiÖ m     b¸o  ®Þnh  ú  µ  t  Êt cho  c¸o  k v ®é xu   Quü  B¶o    Ýn  ông  Ò   ×nh  ×nh  iÒu  µnh    l∙nht d vt h ® h t¸cnghiÖp  ¹t®éng  ü   ho   Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d theo qui®Þnh  ¹ ®iÓ m   ch¬ng      t i 4  ITh«ng   µy. tn
  9. 9 C h ¬ n g  IV  tranh c h Ê p  ­ t è t ô ng ­ gi¶i  th Ó  ­ thanh l ý  1. M äi    tranh chÊp  µ  è tông  ÷a Quü     v t  gi   b¶o    Ýn  ông  íiph¸p  ©n   l∙nht d v  nh vµ  Ó  ©n  ã  th nh c quan  Ö   ùctiÕp  h tr   hoÆc     Õp  n   ¹t®éng  ña  ü   gi¸nti ®Õ ho   c Qu b¶o    Ýn  ông  îcxö  ýtheo  l∙nht d ®   l  ph¸p luËthiÖn  µnh  ña  ícCéng  µ    éi    h c n  ho x∙h   chñ  Üa  ÖtNam.  ngh Vi   2. ViÖc  chøc  ¹ hoÆc     Ó  ü     tæ  l  i gi¶ith Qu b¶o    Ýn  ông  îcthùc hiÖn  l∙nht d ®    theo quyÕt ®Þnh  ña  ñ  Þch  û      c Ch t u ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     trung¬ng  µ      nh  Ön  µnh  ña    v c¸cqui®Þ hi h c ph¸p luËt®èi víi        doanh nghiÖp.   c h ¬ n g  v  t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 1. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng, ¬  Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å qu¶n  ýQuü   l  b¶o    Ýn  ông  ã  l∙nht d c tr¸chnhiÖm     µnh    thih ®óng    Õ   µnh  Ëp,tæ  qui ch th l   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   v ho   c Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nh t d ban  µnh  h theo  Õt  nh  è  quy ®Þ s 193/2001/Q§­ TTg  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  µ  c Th t   ph v néidung  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy.   h  t i tn   §Þnh  ú  µng  Ý  µ  t  Êt Chñ  Þch  û  kh qu v ®é xu   t u ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc trung ¬ng  c¸o Bé   µichÝnh  Ò   Õt  tr       b¸o    T   v k qu¶  µ  ×nh  ×nh  ¹t vt h ho   ®éng  ü   Qu b¶o    Ýn  ông  ¹  a   ¬ng, kiÕn  Þ  ÷ng    l∙nht d ti ®Þ ph   ngh nh gi¶iph¸p   th¸o gìkhã    kh¨n trong ho¹t®éng  ü.      Qu 2.Quü     b¶o    Ýn  ông  ã  l∙nht d c tr¸chnhiÖ m     ban  µnh      h c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  h  nghiÖp  ô  ô  Ó  v c th theo qui®Þnh  ¹ Quy Õt  nh  è     t i ®Þ s 193/Q§­ TTg  ña  ñ íng c Th t   ChÝnh  ñ  µ  éidung  íng dÉn  ¹ th«ng   µy. ph v n   h  t i tn   3. Trong    ×nh tr Ón khaithùc hiÖn,Bé   µi chÝnh  ÏkiÓm       qu¸ tr   i         T  s  tra,gi¸m  s¸tviÖc  µnh  Ëp,tæ    th l   chøc, ho¹t®éng,  Êp  µnh      nh      ch h c¸c qui ®Þ ph¸p  Ët lu   cña  µ   íccña    ü   Nh n   c¸c Qu b¶o    Ýn  ông  ¹ c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc  l∙nht d ti       ph tr   trung¬ng.     4. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh    t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.Trong  15  k t  k  qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ        n cv   ®Ò ngh ph¶n  ¸nh  Ò   é   µi chÝnh  vBT  ®Ó   xem   Ðt,bæ   x   sung,söa  æi.   ®
Đồng bộ tài khoản