intTypePromotion=1

Thông tư 42/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
76
lượt xem
2
download

Thông tư 42/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 42/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 42/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   4 2 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   2 0   t h ¸ n g   5   n ¨ m  2004 Híng dÉn gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶  ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ níc C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  271/2003/Q§­TTg ngµy 31/12/2003   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  gi¸m s¸t   vµ   ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp nhµ  n íc,   Bé Tµi chÝnh híng dÉn chi tiÕt mét sè §iÒu vÒ gi¸m s¸t vµ   ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp nhµ  níc nh  sau: 1. §èi tîng ¸p dông: Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 Quy chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸  hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp nhµ  n íc ban hµnh kÌm  theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   271/2003/Q§­TTg   ngµy   31/12/2003   cña  Thñ tíng ChÝnh phñ (sau ®©y gäi lµ Quy chÕ kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   sè   271/2003/Q§­TTg),   c¸c   doanh   nghiÖp   Nhµ   níc   quy  ®Þnh t¹i LuËt Doanh nghiÖp Nhµ  níc n¨m 2003 thuéc  ®èi t­ îng gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng bao gåm: ­ C«ng ty nhµ  níc: lµ  doanh nghiÖp do Nhµ  níc së  h÷u  toµn bé  vèn  ®iÒu lÖ, thµnh lËp, tæ chøc qu¶n lý,  ®¨ng ký  ho¹t   ®éng  theo   quy   ®Þnh   cña   LuËt   Doanh   nghiÖp  nhµ  n íc.  C«ng ty nhµ níc ®îc tæ chøc díi h×nh thøc c«ng ty nhµ níc  ®éc lËp, tæng c«ng ty nhµ níc. ­ C«ng ty cæ phÇn nhµ  níc lµ  c«ng ty cæ phÇn mµ  toµn  bé cæ ®«ng lµ c¸c c«ng ty nhµ níc hoÆc tæ chøc ®îc Nhµ n­ íc uû  quyÒn gãp vèn,  ®îc tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng theo quy  ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp ­ C«ng ty cã cæ phÇn hoÆc cã vèn gãp chi phèi cña Nhµ   níc lµ  doanh nghiÖp mµ  cæ phÇn hoÆc vèn gãp cña Nhµ  níc  chiÕm  trªn  50% vèn  ®iÒu lÖ, Nhµ  níc gi÷  quyÒn chi phèi  ®èi víi doanh nghiÖp ®ã. ­   C«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   (TNHH)   nhµ   n íc   mét  thµnh viªn lµ  c«ng ty TNHH do Nhµ  n íc së  h÷u toµn bé  vèn  ®iÒu lÖ,  ®îc tæ chøc qu¶n lý  vµ   ®¨ng ký  ho¹t  ®éng theo  quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp. ­ C«ng ty TNHH nhµ  níc cã  hai thµnh viªn trë  lªn lµ  c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   trong   ®ã   tÊt   c¶   c¸c   thµnh  viªn ®Òu lµ c«ng ty nhµ níc hoÆc cã thµnh viªn lµ c«ng ty  nhµ   níc   vµ   thµnh   viªn   kh¸c   lµ   tæ   chøc   ®îc   Nhµ   níc   uû  quyÒn gãp vèn, ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña  LuËt Doanh nghiÖp.
 2. 2 ­  C«ng ty mÑ  lµ  c«ng ty cã   Ýt nhÊt mét c«ng ty con   trë lªn; cã thÓ lµ c«ng ty nhµ níc, hoÆc C«ng ty TNHH nhµ  níc, C«ng ty cæ phÇn nhµ níc ... C«ng ty con lµ  c«ng ty cã  100% vèn  ®iÒu lÖ  cña c«ng  ty mÑ hoÆc ®a së h÷u trong ®ã cã trªn 50% vèn ®iÒu lÖ cña  c«ng ty mÑ. 2. §èi tîng kh«ng ¸p dông:  C¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tµi  chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm kh«ng thuéc  ®èi tîng ¸p dông  Th«ng t nµy. 3. Doanh nghiÖp tù gi¸m s¸t: 3.1. Chñ  thÓ  gi¸m s¸t trong néi bé  doanh nghiÖp theo  quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   5   Quy   chÕ   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   271/2003/Q§­TTg bao gåm: ­ Ngêi qu¶n lý   ®iÒu hµnh doanh nghiÖp: Héi  ®ång qu¶n  trÞ (H§QT), Tæng Gi¸m ®èc (hoÆc Gi¸m ®èc) doanh nghiÖp.  ­ Ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. 3.2. Néi dung gi¸m s¸t: a. Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m  ®èc (hoÆc Gi¸m  ®èc)   doanh   nghiÖp   th«ng   qua   kiÓm   to¸n   néi   bé,   c¸c   bé   phËn   chuyªn m«n, nghiÖp vô cña doanh nghiÖp thùc hiÖn gi¸m s¸t   theo c¸c h×nh thøc gi¸m s¸t tríc, trong vµ  sau ho¹t  ®éng  cña doanh nghiÖp, víi néi dung nh sau: ­ Xem xÐt tÝnh hîp lý cña viÖc huy ®éng, ph©n phèi vµ  sö dông c¸c nguån lùc: tµi s¶n, vËt t, tiÒn vèn, lao ®éng  vµo c¸c ho¹t  ®éng   ®Çu  t  x©y dùng,  s¶n xuÊt kinh doanh,  tiªu thô  s¶n phÈm cña doanh nghiÖp; viÖc tuyÓn dông, sö  dông lao ®éng vµ tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng.  ­ KiÓm tra tÝnh kh¶ thi cña c¸c dù  ¸n, kÕ  ho¹ch ng¾n  h¹n vµ  dµi h¹n; hiÖu qu¶ cña dù  ¸n huy  ®éng vèn, dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng, dù  ¸n  ®Çu t  ra ngoµi doanh nghiÖp; hiÖu  qu¶ ho¹t  ®éng cña c¸c bé  phËn trong néi bé  doanh nghiÖp:  qu¶n lý, s¶n xuÊt,  tiªu thô  vµ  c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh  kh¸c. ­ Theo  dâi,  kiÓm  tra qu¸  tr×nh  thùc hiÖn  c¸c  dù  ¸n  ®Çu t, thùc hiÖn kÕ  ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh; t×nh h×nh   chÊp hµnh c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, nghÞ  quyÕt, quyÕt   ®Þnh cña chñ  së  h÷u, H§QT vµ  Tæng Gi¸m  ®èc hoÆc Gi¸m  ®èc  ®èi   víi   doanh  nghiÖp   kh«ng   cã  H§QT.   Th«ng  qua  ng êi   ®¹i  diÖn phÇn vèn gãp gi¸m s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh, kÕt qu¶  kinh doanh vµ  c¸c néi dung kh¸c cña doanh nghiÖp mµ  m×nh  cã vèn gãp. ­   Theo   dâi,   kiÓm   tra   viÖc   ph©n   phèi   lîi   nhuËn   sau  thuÕ  cña doanh nghiÖp; sö  dông c¸c quü  khen thëng, phóc 
 3. 3 lîi, quü  dù  phßng mÊt viÖc lµm cña doanh nghiÖp  ®¶m b¶o  quyÒn lîi,  ®óng chÕ   ®é  cña ngêi lao  ®éng vµ  quy chÕ  néi  bé cña doanh nghiÖp.  ­ KiÓm tra  ®é  tin cËy cña sè  liÖu b¸o c¸o tµi chÝnh,  bao gåm: tµi s¶n, c«ng nî, vèn, doanh thu, chi phÝ, lîi  nhuËn vµ c¸c nghÜa vô ®èi víi nhµ n íc;  th«ng tin kinh tÕ  tµi chÝnh vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c cña doanh nghiÖp ­   H§QT,   Tæng   Gi¸m   ®èc   hoÆc   Gi¸m   ®èc   doanh   nghiÖp,   hµng quý, n¨m tæ chøc  ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu lùc vµ  hiÖu qu¶  c¸c nghÞ  quyÕt, quyÕt  ®Þnh trong qu¶n lý   ®iÒu hµnh; hiÖu  qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp; b¸o c¸o vÒ kÕt   qu¶, nh÷ng vÊn  ®Ò  tån t¹i vµ   ®Ò  ra biÖn ph¸p kh¾c phôc  trong   qu¶n   lý   cña   H§QT   vµ   ®iÒu   hµnh   cña   Tæng   Gi¸m   ®èc  hoÆc Gi¸m ®èc doanh nghiÖp. b. Ngêi lao  ®éng trong doanh nghiÖp: th«ng qua thanh  tra nh©n d©n, tæ chøc c«ng ®oµn vµ ®¹i héi c«ng nh©n viªn  chøc   cña   tæ   ®éi,   ph©n   xëng   vµ   doanh   nghiÖp,   thùc   hiÖn  gi¸m s¸t theo  h×nh  thøc tham gia th¶o  luËn,  gãp  ý  kiÕn  tríc   khi   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   vµ   theo   dâi   qu¸  tr×nh thùc hiÖn vÒ c¸c vÊn ®Ò sau: ­ Ph¬ng híng, nhiÖm vô kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p ph¸t triÓn  s¶n xuÊt, kinh doanh, s¾p xÕp tæ chøc l¹i s¶n xuÊt kinh  doanh cña c«ng ty. ­   C¸c   néi   quy,   quy   chÕ   cña   c«ng   ty   liªn   quan   trùc  tiÕp ®Õn quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ngêi lao ®éng. ­ C¸c biÖn ph¸p b¶o hé  lao  ®éng, c¶i thiÖn  ®iÒu kiÖn  lµm viÖc, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn, vÖ sinh m«i tr­ êng,  ®µo t¹o vµ   ®µo t¹o l¹i nghÒ, n©ng cao tr×nh  ®é  cña  ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. ­ Bá   phiÕu  th¨m dß  tÝn nhiÖm   ®èi  víi c¸c  chøc danh  Chñ  tÞch H§QT, thµnh viªn H§QT (nÕu cã), Tæng Gi¸m  ®èc,  Phã  Tæng gi¸m  ®èc (hoÆc Gi¸m  ®èc, Phã  Gi¸m  ®èc), kÕ  to¸n  trëng khi ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn yªu cÇu. ­ Th«ng  qua  §¹i héi  toµn  thÓ  hoÆc  §¹i héi   ®¹i biÓu  c«ng nh©n, viªn chøc vµ  tæ chøc C«ng  ®oµn, ng êi lao  ®éng  cã  quyÒn th¶o luËn vµ  biÓu quyÕt, quyÕt  ®Þnh c¸c vÊn  ®Ò  sau: + Néi dung hoÆc söa ®æi, bæ sung néi dung tho¶ íc lao  ®éng tËp thÓ ®Ó ®¹i diÖn tËp thÓ ng êi lao ®éng ký kÕt víi  Tæng Gi¸m ®èc hoÆc Gi¸m ®èc c«ng ty nhµ níc. + Quy chÕ sö dông c¸c quü phóc lîi, khen thëng vµ c¸c  chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cã liªn  quan   trùc   tiÕp   ®Õn   quyÒn   lîi   vµ   nghÜa   vô   cña   ngêi   lao  ®éng phï hîp víi quy ®Þnh cña Nhµ níc.
 4. 4 + §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng vµ ch ¬ng tr×nh ho¹t ®éng  cña Ban Thanh tra nh©n d©n, bÇu Ban Thanh tra nh©n d©n. 4. Gi¸m s¸t cña chñ së h÷u: 4.1. Chñ  thÓ  gi¸m s¸t víi chøc n¨ng chñ  së  h÷u doanh  nghiÖp  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu  6 Quy chÕ  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè 271/2003/Q§­TTg, bao gåm: ­ H§QT  c¸c  Tæng c«ng  ty,  c«ng ty  mÑ  thùc  hiÖn chøc  n¨ng gi¸m s¸t cña Chñ së h÷u ®èi víi c¸c c«ng ty TNHH nhµ   níc mét thµnh viªn, c«ng ty con, c«ng ty thµnh viªn h¹ch   to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc, c«ng ty mÑ. ­ Uû  ban nh©n d©n (UBND) tØnh, thµnh phè  trùc thuéc   Trung ¬ng thùc hiÖn gi¸m s¸t  ®èi víi Tæng c«ng ty Nhµ  n­ íc,   c«ng   ty   nhµ   níc   ®éc   lËp,   c«ng   ty   TNHH   nhµ   níc   mét  thµnh viªn thuéc UBND tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ­ ¬ng. ­ C¸c Bé, c¬  quan  ë  Trung  ¬ng vµ  Bé  Tµi chÝnh thùc  hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t ®èi víi c¸c Tæng c«ng ty Nhµ níc,  c«ng ty nhµ níc ®éc lËp do Thñ tíng ChÝnh phñ hoÆc Bé, c¬  quan Trung ¬ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp. Trong ®ã: + C¸c Bé, c¬  quan Trung ¬ng thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m  s¸t theo c¸c néi dung quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, b, c kho¶n 3  §iÒu 6 Quy chÕ kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 271/2003/Q§­TTg.  + Bé  Tµi chÝnh thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t theo néi  dung   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   d,   kho¶n   3,   §iÒu   6   Quy   chÕ   kÌm  theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   271/2003/Q§­TTg.   Riªng   ®èi   víi   c¸c  doanh   nghiÖp   s¶n   xuÊt,   söa   ch÷a   vò   khÝ,   khÝ   tµi,   qu©n  trang, qu©n dông chuyªn dïng phôc vô  quèc phßng, an ninh  thuéc Bé  Quèc phßng, Bé  C«ng an th×  c¸c Bé  nµy thùc hiÖn  chøc n¨ng gi¸m s¸t. C¸c  Bé, c¬   quan Trung  ¬ng gi¸m  s¸t  ®èi víi  c«ng ty  TNHH   nhµ   níc   mét   thµnh   viªn   do   c¸c   c¬   quan   nµy   lµ   ®¹i  diÖn chñ  së  h÷u theo c¸c néi dung  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3  §iÒu 6 Quy chÕ kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 271/2003/Q§­TTg.  §èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   kh¸c   cßn   l¹i   theo  quy  ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp nhµ  níc (bao gåm: c«ng ty  cæ phÇn nhµ  níc, c«ng ty TNHH nhµ  níc cã  hai thµnh viªn  trë lªn, c«ng ty cã cæ phÇn hoÆc vèn gãp chi phèi cña Nhµ   níc) th× c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty TNHH nhµ níc mét thµnh  viªn cã  cæ phÇn hoÆc vèn gãp vµ  cæ  ®«ng hoÆc thµnh viªn  gãp   vèn   kh¸c   c¨n   cø   vµo   §iÒu   lÖ   c«ng   ty,   LuËt   doanh   nghiÖp vµ c¸c quy ®Þnh t¹i Quy chÕ kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè  271/2003/Q§­TTg ®Ó gi¸m s¸t doanh nghiÖp víi c¸c néi dung  gi¸m s¸t cña Chñ së h÷u. 4.2. Néi dung gi¸m s¸t cña Chñ së h÷u:
 5. 5 Theo  quy  ®Þnh t¹i  kho¶n  3, §iÒu  6 Quy chÕ  kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh sè  271/2003/Q§­TTg chñ  së  h÷u gi¸m s¸t doanh  nghiÖp vµ ngêi qu¶n lý, ®iÒu hµnh doanh nghiÖp theo nh÷ng   néi dung sau: a.   ViÖc   tæ   chøc   ho¹t   ®éng   kinh   doanh,   tæ   chøc   c«ng  t¸c   qu¶n   lý   vµ   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   cña   ngêi  qu¶n lý, ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. b. ViÖc thùc hiÖn môc tiªu, chiÕn lîc, kÕ  ho¹ch s¶n  xuÊt, kinh doanh hµng n¨m vµ dµi h¹n cña doanh nghiÖp. c. ViÖc chÊp hµnh cña doanh nghiÖp, ngêi qu¶n lý ®iÒu  hµnh doanh nghiÖp  ®èi víi c¸c nghÞ  quyÕt, quyÕt  ®Þnh cña  chñ  së  h÷u, Héi  ®ång qu¶n trÞ, §iÒu lÖ  cña doanh nghiÖp.  §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c¸c nghÞ  quyÕt, quyÕt  ®Þnh cña chñ  së  h÷u liªn quan  ®Õn quyÒn chñ  së  h÷u  ®èi víi ho¹t  ®éng cña  doanh nghiÖp. d. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, hiÖu qu¶ sö dông vèn   vµ  kh¶ n¨ng thanh to¸n nî   ®èi víi doanh nghiÖp,  ®Æc biÖt  lµ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu: doanh thu, lîi nhuËn   vµ tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn, t×nh h×nh b¶o toµn vèn ®Çu  t  cña   chñ   së   h÷u,   kh¶   n¨ng   thanh   to¸n   nî   nãi   chung   vµ  thanh to¸n nî   ®Õn h¹n nãi riªng; t×nh h×nh ph©n phè  lîi  nhuËn sau thuÕ   ®Ó  bæ sung vèn, trÝch lËp vµ  sö  dông c¸c  quü khen thëng, phóc lîi, quü dù phßng tµi chÝnh. Trªn   c¬   së   kÕt   qu¶,   hiÖu   qu¶   ho¹t   ®éng   cña   doanh   nghiÖp,  kÕt qu¶ gi¸m s¸t,  chñ  së  h÷u  ®¸nh  gi¸  hiÖu  qu¶  c¸c nghÞ  quyÕt, quyÕt  ®Þnh cña chñ  së  h÷u liªn quan  ®Õn  quyÒn chñ së h÷u ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.  4.3. H×nh thøc gi¸m s¸t: Chñ  së  h÷u thùc hiÖn gi¸m s¸t doanh nghiÖp theo c¸c   h×nh thøc gi¸n tiÕp hoÆc trùc tiÕp nh sau: a. Gi¸m s¸t gi¸n tiÕp: lµ  h×nh thøc gi¸m s¸t chñ  yÕu  cña chñ  së  h÷u. §Ó  thùc hiÖn gi¸m s¸t gi¸n tiÕp mét c¸ch  tèt nhÊt, chñ së h÷u cÇn ph¶i:  ­ Yªu cÇu doanh nghiÖp nép  ®Çy  ®ñ,  ®óng h¹n b¸o c¸o  tµi chÝnh, thèng kª vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c theo quy ®Þnh cña  ph¸p   luËt   vµ   quy   ®Þnh   cña   chñ   së   h÷u   ®èi   víi   doanh   nghiÖp.  ­ Tæ chøc x©y dùng c¬  së  d÷  liÖu vÒ  doanh nghiÖp  ®Çy  ®ñ, liªn tôc, cËp nhËt. ­ §Þnh kú  tæ chøc ph©n tÝch,  ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp,   ngêi   qu¶n  lý   ®iÒu  hµnh   doanh   nghiÖp   theo   néi   dung  gi¸m   s¸t quy ®Þnh t¹i kho¶n 4.2 trªn ®©y. b.   Gi¸m   s¸t   trùc   tiÕp   th«ng   qua   kiÓm   tra   trùc   tiÕp  t¹i doanh nghiÖp. §©y lµ  gi¶i ph¸p nh»m bæ sung cho h×nh  thøc gi¸m s¸t gi¸n tiÕp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c 
 6. 6 gi¸m s¸t.  §Ó  thùc  hiÖn  viÖc gi¸m s¸t trùc  tiÕp,  chñ  së  h÷u cÇn ph¶i: ­ Thùc hiÖn ph©n lo¹i doanh nghiÖp theo quy m«, tÝnh  chÊt   ho¹t   ®éng   kinh   doanh,   tr×nh   ®é,   n¨ng  lùc  cña  ng êi  qu¶n   lý   ®iÒu   hµnh,   thùc   tr¹ng   c«ng   t¸c   ho¹t   ®éng   kinh  doanh, qu¶n lý  cña doanh nghiÖp  ®Ó  x©y dùng ch¬ng tr×nh,  kÕ ho¹ch kiÓm tra  ­ X¸c  ®Þnh râ  yªu cÇu, néi dung, ph¹m vi,  ®èi tîng,  thêi gian thùc hiÖn kiÓm tra. ­ Phèi hîp gi÷a c¸c  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u víi c¸c c¬  quan chøc n¨ng nhµ níc trong viÖc kiÓm tra. ViÖc kiÓm tra  t¹i doanh nghiÖp ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ   kiÓm tra, thanh tra. Riªng   ®èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp   do   c¸c   Bé,   c¬   quan  Trung  ¬ng   lµ   ®¹i   diÖn   chñ   së   h÷u   th×   c¸c   Bé,   c¬   quan  Trung ¬ng chñ tr× vµ phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh trong viÖc  x©y dùng ch¬ng tr×nh kÕ  ho¹ch, néi dung, ph¹m vi,  ®èi t ­ îng kiÓm tra.  Bé, c¬  quan Trung ¬ng vµ  Bé  Tµi chÝnh th«ng qua ho¹t  ®éng   gi¸m  s¸t  theo   chøc   n¨ng   cña   m×nh  th êng  xuyªn   cung  cÊp, trao  ®æi víi nhau vÒ  c¸c th«ng tin cña doanh nghiÖp  ®Æc biÖt lµ c¸c th«ng tin thuéc c¸c néi dung gi¸m s¸t cña  chñ  së  h÷u, c¸c chØ tiªu  ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña  doanh nghiÖp quy  ®Þnh t¹i §iÒu 12 Quy chÕ  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   sè   271/2003/Q§­TTg   vµ   c¸c   gi¶i   ph¸p   gióp   doanh   nghiÖp th¸o gì  nh÷ng khã  kh¨n. Trªn c¬  së  c¸c gi¶i ph¸p  nµy, c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng phèi hîp lùa chän vµ thèng  nhÊt  ®Ò  ra c¸c gi¶i ph¸p tèi  u  ®èi víi doanh nghiÖp  ®Ó  n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 4.4. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp vµ b¸o c¸o: Hµng n¨m chñ  së  h÷u tæ chøc ph©n tÝch,  ®¸nh gi¸ toµn  diÖn   ho¹t   ®éng   kinh   doanh,   c«ng   t¸c   qu¶n   lý   cña   doanh  nghiÖp vµ ngêi qu¶n lý ®iÒu hµnh doanh nghiÖp; ®Ò ra biÖn   ph¸p kh¾c  phôc  nh÷ng vÊn  ®Ò  tån t¹i nh»m n©ng  cao  hiÖu  qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. §ång thêi tæng   hîp kÕt qu¶  ®¸nh gi¸ ho¹t  ®éng cña c¸c doanh nghiÖp trùc  thuéc vµ b¸o c¸o víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña nhµ n íc cã  liªn quan. Néi dung cña b¸o c¸o, bao gåm: t×nh h×nh ho¹t  ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh   nghiÖp vµ  sè  liÖu theo biÓu mÉu quy  ®Þnh t¹i môc 8 Th«ng  t  nµy; t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô  cña bé  m¸y qu¶n lý  ®iÒu hµnh  doanh  nghiÖp  vµ  nh÷ng  kiÕn nghÞ  xö  lý  vÒ  c¸c  vÊn ®Ò tån t¹i cña doanh nghiÖp. 5.   HÖ  thèng chØ tiªu  ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña  doanh nghiÖp:
 7. 7 ViÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp c¨n   cø vµo c¸c chØ tiªu quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 12 Quy chÕ   kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 271/2003/Q§­TTg, cô thÓ nh sau: 5.1. Doanh thu vµ thu nhËp kh¸c: a. Doanh thu vµ  thu nhËp kh¸c: ChØ tiªu doanh thu vµ  thu nhËp kh¸c  ®îc x¸c  ®Þnh t¹i B¸o c¸o KÕt qu¶ ho¹t  ®éng  kinh doanh  (MÉu sè  B 02­DN Ban hµnh theo QuyÕt   ®Þnh sè  167/2000/Q§­BTC ngµy 25/10/2000  vµ  söa  ®æi bæ sung theo  Th«ng   t  sè   89/2002/TT­BTC   ngµy   9/10/2002   cña   Bé   Tµi  chÝnh)  bao gåm Doanh thu thuÇn  vÒ  b¸n  hµng  vµ  cung  cÊp  dÞch vô (M∙ sè 10) + Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (M∙ sè   21) + Thu nhËp kh¸c (M∙ sè 31) b.  C¸c doanh  nghiÖp  chØ  s¶n xuÊt  1 hoÆc  2 lo¹i  s¶n  phÈm lµ:  ®iÖn, than, dÇu khÝ, xi m¨ng th×  tÝnh theo s¶n  lîng s¶n phÈm tiªu thô  trong kú. §¬n vÞ   ®Ó  tÝnh s¶n lîng  cña s¶n phÈm dÇu khÝ, than, xi m¨ng lµ  tÊn, vµ   ®iÖn lµ  kwh. 5.2.   Lîi   nhuËn   thùc   hiÖn   vµ   tû   suÊt   lîi   nhuËn   thùc   hiÖn trªn vèn Nhµ níc: a. Lîi nhuËn thùc hiÖn: Lîi   nhuËn   thùc   hiÖn   bao   gåm   lîi   nhuËn   tõ   ho¹t   ®éng  kinh doanh vµ  lîi nhuËn ho¹t  ®éng kh¸c. ChØ tiªu nµy  ®îc  x¸c ®Þnh t¹i B¸o c¸o KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ­ M∙ sè   50. §èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp,   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   ®∙   ®îc  kiÓm to¸n hoÆc do c¸c c¬ quan Nhµ níc thùc hiÖn kiÓm tra,  thanh tra, th×  c¸c chØ tiªu doanh thu, lîi nhuËn  ®îc lÊy  theo sè liÖu cña kiÓm to¸n hoÆc kiÓm tra, thanh tra. Trêng   hîp   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   cha   ®îc   kiÓm   to¸n   hoÆc  kiÓm tra, thanh tra th× chØ tiªu doanh thu, lîi nhuËn lÊy   theo   sè   liÖu   ghi   t¹i   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh,   Tæng   Gi¸m   ®èc  hoÆc gi¸m ®èc doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh   x¸c, trung thùc cña sè liÖu b¸o c¸o tµi chÝnh. Mét sè  vÊn  ®Ò  lu  ý  khi tÝnh to¸n chØ tiªu lîi nhuËn  nh sau: + Doanh nghiÖp ph¶i tÝnh ®ñ c¸c kho¶n chi phÝ vµo gi¸   thµnh s¶n phÈm, dÞch vô  tiªu thô  trong kú  theo quy  ®Þnh  hiÖn hµnh nh»m  ®¶m b¶o nguyªn t¾c thËn träng trong kinh  doanh nh: trÝch lËp c¸c kho¶n dù  phßng gi¶m gi¸ hµng ho¸  tån kho, nî  khã   ®ßi, gi¶m  gi¸  chøng  kho¸n,  trî  cÊp mÊt  viÖc lµm, chªnh lÖch tû  gi¸, c¸c kho¶n l∙i vay ph¶i tr¶  ph¸t sinh trong kú, chi phÝ  b¸n hµng vµ  chi phÝ  qu¶n lý  doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú. + §èi víi gi¸ trÞ  tµi s¶n tæn thÊt thùc tÕ, kÓ  c¶ nî   ph¶i thu kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi sau khi x¸c ®Þnh tr¸ch 
 8. 8 nhiÖm  c¸ nh©n,  tæ chøc  th×  phÇn cßn l¹i ph¶i h¹ch  to¸n  vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú. b. Tû suÊt lîi nhuËn thùc hiÖn trªn vèn Nhµ níc: §îc tÝnh b»ng tû  lÖ  gi÷a lîi nhuËn thùc hiÖn so víi  vèn Nhµ níc b×nh qu©n trong n¨m cña doanh nghiÖp C¸ch   x¸c   ®Þnh   lîi   nhuËn   thùc   hiÖn   nh  quy   ®Þnh   t¹i  ®iÓm a, kho¶n 5.2, môc 5 Th«ng t nµy. Vèn Nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp bao gåm: Nguån vèn kinh  doanh  (Tµi   kho¶n   411),   Quü   ®Çu   t  ph¸t   triÓn  (Tµi   kho¶n  414),  Nguån  vèn  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n (Tµi kho¶n  441).  Vèn nhµ níc b×nh qu©n n¨m ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: Sè d vèn Nhµ n­ + Sè d vèn  íc ®Çu kú Nhµ níc  = Vèn nhµ níc t¹i  cuèi kú doanh nghiÖp  2 b×nh qu©n 5.3.  Nî  ph¶i  tr¶  qu¸ h¹n  vµ  kh¶ n¨ng  thanh  to¸n  nî  ®Õn h¹n: a. Nî ph¶i tr¶ qu¸ h¹n:  Nî  ph¶i tr¶ qu¸ h¹n lµ  c¸c kho¶n nî   ®∙ qu¸ thêi h¹n  cam kÕt thanh to¸n cho c¸c chñ  nî. ViÖc x¸c  ®Þnh nî  ph¶i  tr¶ qu¸ h¹n c¨n cø vµo thêi h¹n thanh to¸n ghi trªn khÕ  ­ íc   vay   nî,   hîp   ®ång   kinh   tÕ   hoÆc   c¸c   chøng   tõ   cam   kÕt  kh¸c. b. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n:  Kh¶   n¨ng   thanh   to¸n   nî   ®Õn   h¹n   cña   doanh   nghiÖp   lµ  kh¶   n¨ng   thanh   to¸n   hiÖn   thêi   ®îc   x¸c   ®Þnh   b»ng   tû   lÖ  gi÷a   tµi   s¶n   lu   ®éng   hiÖn   cã   so   víi   nî   ng¾n   h¹n.   C«ng  thøc: Tµi s¶n lu ®éng hiÖn cã Kh¶ n¨ng thanh  = to¸n nî ®Õn h¹n Nî ng¾n h¹n + Tµi s¶n lu  ®éng hiÖn cã   ®îc x¸c  ®Þnh lµ  sè  d  cuèi  kú  cña toµn bé  tµi s¶n lu  ®éng vµ   ®Çu t  ng¾n h¹n (m∙ sè  100 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n). + Nî  ng¾n h¹n: bao gåm nî  ng¾n h¹n vµ  nî  dµi h¹n  ®Õn   h¹n tr¶ (m∙ sè 310 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n)
 9. 9 5.4.   T×nh   h×nh   chÊp   hµnh   chÕ   ®é,   chÝnh   s¸ch   ph¸p   luËt: ChÕ   ®é, chÝnh s¸ch ph¸p luËt theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm   d,   kho¶n   1,   §iÒu   12   Quy   chÕ   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   271/2003/Q§­TTg   bao   gåm   c¸c   lÜnh   vùc   vÒ   thuÕ,   thu   nép  ng©n   s¸ch,   tÝn   dông,   b¶o   hiÓm,   b¶o   vÖ   m«i   tr êng,   lao  ®éng,  tiÒn   l¬ng,   chÕ   ®é  tµi  chÝnh,   kÕ   to¸n,  kiÓm   to¸n,   chÕ   ®é  b¸o c¸o tµi chÝnh vµ  b¸o c¸o kh¸c. ViÖc chÊp hµnh  chÕ ®é, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt lµ chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh,   kh«ng cã  nh÷ng hµnh vi thùc hiÖn sai, bá  sãt, thùc hiÖn  kh«ng  ®Çy  ®ñ, kh«ng kÞp thêi hoÆc kh«ng thùc hiÖn dï  lµ  v« t×nh hay cè ý. Doanh nghiÖp bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc  cã  kÕt luËn cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn lµ  vi ph¹m c¬  chÕ,   chÝnh s¸ch mét trong nh÷ng lÜnh vùc nãi trªn dï  cha  ®Õn  møc bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh, ®Òu bÞ xÕp lo¹i thÊp trong chØ  tiªu nµy. Nh÷ng hµnh vi vi ph¹m bao gåm hµnh vi cña tËp  thÓ, c¸ nh©n díi danh  nghÜa   ®¬n vÞ  hoÆc cña nh÷ng  ngêi  ®¹i diÖn cho doanh nghiÖp (H§QT, Tæng Gi¸m  ®èc, Phã  Tæng  Gi¸m   ®èc   (hoÆc   Gi¸m   ®èc,   Phã   Gi¸m   ®èc),   KÕ   to¸n   tr ëng,  Trëng Phßng, Ban) g©y ra. 5.5. T×nh h×nh thùc hiÖn s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých: Thùc   hiÖn   s¶n   phÈm,   dÞch   vô   c«ng   Ých   lµ   viÖc   trùc  tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng, an ninh hoÆc s¶n xuÊt   s¶n phÈm, cung øng dÞch vô  c«ng céng theo chÝnh s¸ch cña  Nhµ  níc th«ng qua h×nh thøc  ®Êu thÇu hoÆc nhËn  ®Æt hµng  hoÆc nhËn nhiÖm vô  Nhµ  níc giao. ViÖc  ®¸nh gi¸ chØ tiªu  nµy c¨n cø vµo møc ®é hoµn thµnh vÒ s¶n lîng vµ chÊt lîng  s¶n phÈm, dÞch vô.  Khi   tÝnh   c¸c   chØ   tiªu   t¹i   c¸c   kho¶n   5.1,   5.2,   5.4,  5.5, môc 5 Th«ng t  nµy  ®îc lo¹i trõ  nh÷ng ¶nh hëng cña  c¸c yÕu tè sau: +   Do   nguyªn   nh©n   bÊt   kh¶   kh¸ng   nh  thiªn   tai,   ho¶  ho¹n, tai n¹n bÊt ngê, ngoµi ý muèn mÆc dï ®∙ cã c¸c biÖn   ph¸p phßng ngõa, ng¨n chÆn. + Do  ®Çu t  më  réng ph¸t triÓn s¶n xuÊt lµm ¶nh hëng  ®Õn lîi nhuËn trong hai n¨m  ®Çu kÓ  tõ  n¨m  ®a c«ng tr×nh  ®Çu t  vµo sö  dông. ViÖc xem xÐt lo¹i trõ  yÕu tè  nµy c¨n  cø vµo ph¬ng ¸n ®Çu t cña doanh nghiÖp ®∙ ®îc cÊp cã thÈm  quyÒn phª duyÖt trong ®ã ®∙ tÝnh to¸n ®îc møc ®é ¶nh hëng  ®Õn lîi nhuËn. + Do Nhµ  níc  ®iÒu chØnh gi¸ (®èi víi s¶n phÈm do Nhµ  níc   ®Þnh   gi¸)   lµm   ¶nh   hëng   ®Õn   doanh   thu   cña   doanh  nghiÖp.  6. XÕp lo¹i doanh nghiÖp: C¨n   cø   vµo   c¸c   chØ   tiªu   t¹i   môc   5   Th«ng   t  nµy   xÕp  lo¹i doanh nghiÖp nh sau:
 10. 10 6.1. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: ChØ tiªu 1:  Doanh thu vµ  thu nhËp kh¸c: ¸p dông cho  tÊt   c¶   c¸c   doanh   nghiÖp   ho¹t   ®éng  kinh   doanh   s¶n   phÈm,   dÞch   vô   (trõ   c¸c   doanh   nghiÖp   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   s¶n  phÈm dÇu khÝ, than, ®iÖn, xi m¨ng) §¸nh   gi¸   doanh   thu   t¨ng   gi¶m   so   víi   n¨m   tríc.   ViÖc  ®¸nh gi¸  ®îc chia  theo  danh môc hÖ  thèng ngµnh  kinh tÕ  quèc d©n cÊp II ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 143 TCTK/ PPC§ ngµy 22/12/1993 cña Tæng côc trëng Tæng côc Thèng kª  vµ ®îc quy ®Þnh chi tiÕt nh sau: a. §èi víi ngµnh n«ng nghiÖp (m∙ ngµnh KTQD sè  01);   l©m nghiÖp (m∙ ngµnh KTQD sè 02); thuû s¶n (m∙ ngµnh KTQD   sè  05); c«ng nghiÖp  khai th¸c  má  (m∙ ngµnh  KTQD sè  10,  12, 13, 14); c«ng nghiÖp c¬ khÝ (s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tõ  kim lo¹i, s¶n xuÊt m¸y mãc thiÕt bÞ  cã  m∙ ngµnh KTQD sè  27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37): T¨ng tõ 5% trë lªn: xÕp lo¹i A. T¨ng, gi¶m díi 5%: xÕp lo¹i B. Gi¶m tõ 5% trë lªn: xÕp lo¹i C. b. §èi víi ngµnh c«ng nghiÖp chÕ  biÕn (m∙ ngµnh KTQD  sè  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26); s¶n  xuÊt vµ  ph©n phèi   ®iÖn,  khÝ   ®èt, níc (m∙ ngµnh KTQD  sè  40, 41); x©y dùng  (m∙  ngµnh  KTQD sè  45); khai  th¸c  dÇu  khÝ  (m∙ ngµnh  KTQD  sè  11);  vËn t¶i, kho b∙i, th«ng  tin  liªn   l¹c   (m∙   ngµnh   KTQD   sè   60,   61,   62,   63,   64);   th¬ng  nghiÖp (m∙ ngµnh KTQD sè 50, 51, 52); kh¸ch s¹n (m∙ ngµnh   KTQD sè 55), du lÞch vµ c¸c ngµnh kh¸c: T¨ng tõ 7% trë lªn: xÕp lo¹i A. T¨ng díi 7%, gi¶m díi 3%: xÕp lo¹i B. Gi¶m tõ 3% trë lªn: xÕp lo¹i C. ChØ tiªu 2: Lîi nhuËn thùc hiÖn vµ  tû  suÊt lîi nhuËn   thùc hiÖn trªn vèn Nhµ níc: ­   C¸c   doanh   nghiÖp   cã   l∙i   vµ   cã   tû   suÊt   lîi   nhuËn  trªn vèn t¨ng h¬n so víi n¨m tríc: xÕp lo¹i A. ­ C¸c doanh nghiÖp hoµ vèn vµ c¸c doanh nghiÖp cã l∙i   mµ  cã  tû  suÊt lîi nhuËn trªn vèn b»ng hoÆc thÊp h¬n n¨m  tríc: xÕp lo¹i B. ­ TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp bÞ lç: xÕp lo¹i C. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã lç kÕ ho¹ch, c¨n cø vµo   kÕ  ho¹ch  ®îc phª duyÖt  ®Ó  x¸c  ®Þnh møc  ®é  hoµn thµnh chØ  tiªu nµy ®Ó thùc hiÖn xÕp lo¹i c¸c doanh nghiÖp nh sau: +   C¸c   doanh   nghiÖp   cã   lç   thùc   hiÖn   thÊp   h¬n   lç   kÕ  ho¹ch: xÕp lo¹i A.
 11. 11 +  C¸c doanh nghiÖp cã  lç  thùc hiÖn b»ng lç  kÕ  ho¹ch:  xÕp lo¹i B. +   C¸c   doanh   nghiÖp   cã   lç   thùc   hiÖn   cao   h¬n   lç   kÕ  ho¹ch: xÕp lo¹i C. Trêng   hîp   do   thùc   hiÖn   t¨ng   thªm   nhiÖm   vô   còng   ®îc  lo¹i trõ khi x¸c ®Þnh chØ tiªu lç thùc hiÖn so víi  lç kÕ  ho¹ch ®îc giao. ChØ   tiªu   3:  Nî   ph¶i   tr¶   qu¸   h¹n   vµ   kh¶   n¨ng   thanh  to¸n: ­ Doanh nghiÖp kh«ng cã  nî  ph¶i tr¶ qu¸ h¹n vµ  cã  hÖ  sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n lín h¬n 1: xÕp lo¹i A. ­ Doanh nghiÖp kh«ng cã  nî  ph¶i tr¶ qu¸ h¹n vµ  cã  hÖ  sè  kh¶ n¨ng thanh to¸n nî   ®Õn h¹n tõ  0,5  ®Õn 1: xÕp lo¹i   B. ­ Doanh nghiÖp cã  nî  ph¶i tr¶ qu¸ h¹n hoÆc hÖ  sè  kh¶  n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n nhá h¬n 0,5: xÕp lo¹i C. ChØ   tiªu   4:  T×nh   h×nh   chÊp   hµnh   c¸c   quy   ®Þnh   ph¸p  luËt hiÖn hµnh: ­ Doanh nghiÖp kh«ng cã  kÕt luËn cña c¬  quan cã  thÈm  quyÒn  vÒ  vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt hiÖn hµnh:  xÕp lo¹i A. ­ Doanh  nghiÖp   tuy cã  kÕt  luËn  cña c¬  quan  cã  thÈm  quyÒn vÒ vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh nh­ ng cha ®Õn møc bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh trong viÖc chÊp hµnh  c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt: xÕp lo¹i B. ­ Doanh nghiÖp bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh trong viÖc chÊp  hµnh chÕ   ®é  chÝnh s¸ch hoÆc ngêi qu¶n lý   ®iÒu hµnh doanh  nghiÖp cã  hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong qu¸ tr×nh thùc  thi nhiÖm vô ®Õn møc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù: xÕp  lo¹i C. ChØ   tiªu   5:  T×nh   h×nh   thùc   hiÖn   s¶n   phÈm,   dÞch   vô  c«ng Ých:  ­ Hoµn  thµnh  vît  møc vÒ  s¶n  lîng  víi chÊt  lîng  s¶n  phÈm, dÞch vô ®¶m b¶o tiªu chuÈn quy ®Þnh: xÕp lo¹i A ­ Hoµn thµnh vÒ s¶n lîng víi chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch  vô ®¶m b¶o tiªu chuÈn quy ®Þnh: xÕp lo¹i B ­ Kh«ng hoµn thµnh s¶n lîng hoÆc chÊt lîng s¶n phÈm,  dÞch vô kh«ng ®¶m b¶o tiªu chuÈn quy ®Þnh: xÕp lo¹i C. 6.2. Ph©n lo¹i doanh nghiÖp ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t  ®éng kinh doanh ®a ngµnh nghÒ: C¨n cø vµo tÝnh chÊt vµ  t×nh h×nh ho¹t  ®éng cña tõng  doanh nghiÖp, c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng, UBND tØnh, thµnh  phè  trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt  ®Þnh viÖc ph©n lo¹i ngµnh  
 12. 12 nghÒ cho c¸c doanh nghiÖp. Ngµnh nghÒ cña doanh nghiÖp ®­ îc   x¸c   ®Þnh   theo   ngµnh   nghÒ   cã   tû   träng   doanh   thu   cao  nhÊt tÝnh b×nh qu©n trong 3 n¨m: 2 n¨m tríc liÒn kÒ, n¨m  thùc hiÖn.  VÝ   dô: C«ng  ty ch¨n  nu«i  X  cã  ho¹t  ®éng kinh  doanh  bao gåm ch¨n nu«i  gia  cÇm,  kinh doanh  thøc  ¨n gia  sóc.  Trong  n¨m  2001,   2002,  2003   doanh   thu   c¸c   ho¹t   ®éng   cña   c«ng ty nh sau: 2001 2002 2003 B×nh   qu©n   3  n¨m Ch¨n nu«i gia cÇm 15 tû 16   tû 15,5 tû 15,5 Kinh doanh thøc ¨n gia sóc 15 tû 17   tû 16,5 tû 16,2 tû Tæng doanh thu: 30 tû 33 tû 32  tû C«ng ty ch¨n nu«i X ®îc xÕp vµo ngµnh th¬ng nghiÖp vµ  ®¸nh gi¸ chØ tiªu doanh thu theo ®iÓm b, kho¶n 6.1, môc 6  Th«ng t nµy. 6.3. XÕp lo¹i doanh nghiÖp: a. §èi víi doanh nghiÖp ho¹t  ®éng kinh doanh, c¨n cø  kÕt qu¶ ph©n lo¹i cho tõng chØ tiªu 1, 2, 3, 4 trªn  ®©y  ®Ó ph©n lo¹i A, B, C cho tõng doanh nghiÖp nh sau: ­ Doanh nghiÖp ®¹t lo¹i A lµ nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng   cã  chØ tiªu xÕp lo¹i C, trong  ®ã  chØ tiªu lîi nhuËn thùc  hiÖn vµ  tû  suÊt lîi nhuËn trªn vèn nhµ  níc (chØ tiªu 2)  vµ   chØ   tiªu   chÊp   hµnh   quy   ®Þnh   ph¸p   luËt   (chØ   tiªu   4)  ph¶i ®îc xÕp lo¹i A. ­   Doanh   nghiÖp   lo¹i   C   lµ   nh÷ng   doanh   nghiÖp   cã   chØ  tiªu lîi nhuËn  thùc hiÖn vµ  tû  suÊt lîi nhuËn  trªn  vèn  nhµ níc (chØ tiªu 2) hoÆc cã 3 chØ tiªu cßn l¹i (chØ tiªu   1, 3, 4) xÕp lo¹i C. ­ Doanh nghiÖp  ®¹t lo¹i B lµ  nh÷ng doanh nghiÖp cßn   l¹i kh«ng ®îc xÕp lo¹i A hoÆc C. b. §èi víi doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp vµ thùc tÕ ho¹t  ®éng   thêng   xuyªn,   æn   ®Þnh   vµ   chñ   yÕu   lµ   cung   cÊp   s¶n  phÈm, dÞch vô c«ng Ých, c¨n cø kÕt qu¶ ph©n lo¹i cho tõng  chØ   tiªu   3,   4,   5   ®Ó   xÕp   lo¹i   A,   B,   C   cho   tõng   doanh   nghiÖp nh sau:
 13. 13 ­ Doanh nghiÖp xÕp lo¹i A lµ nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng   cã  chØ tiªu xÕp lo¹i C vµ  t×nh h×nh thùc hiÖn s¶n phÈm,  dÞch vô c«ng Ých (chØ tiªu 5) xÕp lo¹i A. ­ Doanh nghiÖp xÕp lo¹i C lµ nh÷ng doanh nghiÖp cã chØ  tiªu t×nh  h×nh thùc hiÖn s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých (chØ  tiªu 5) xÕp lo¹i C hoÆc cã  chØ tiªu 5 xÕp lo¹i B vµ  chØ  tiªu 3, 4 xÕp lo¹i C. ­ Doanh nghiÖp  ®¹t lo¹i B lµ  nh÷ng doanh nghiÖp cßn   l¹i kh«ng ®îc xÕp lo¹i A hoÆc C. Trêng   hîp   doanh   nghiÖp   cã   tû   träng   doanh   thu   thùc   hiÖn s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých cña Nhµ  níc nhá  h¬n 70%  tæng   doanh   thu   cña   doanh   nghiÖp   th×   xÕp   lo¹i   nh  doanh  nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh. c. §èi víi Tæng c«ng ty Nhµ  níc c¨n cø kÕt qu¶ ph©n  lo¹i cña doanh nghiÖp thµnh viªn bao gåm c¸c c«ng ty TNHH   nhµ  níc mét thµnh viªn, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc   lËp, v¨n phßng  Tæng c«ng ty (còng   ®îc coi lµ  mét doanh  nghiÖp ®éc lËp), c«ng ty cã cæ phÇn hoÆc vèn gãp chi phèi  cña tæng c«ng ty ®Ó xÕp lo¹i tæng c«ng ty nh sau: ­ Lo¹i A: lµ  Tæng c«ng ty cã  c¸c doanh nghiÖp thµnh  viªn   ®îc   xÕp   lo¹i   A   chiÕm   trªn   50%   doanh   thu   cña   toµn  Tæng c«ng ty; ­ Lo¹i C: lµ  Tæng c«ng ty cã  c¸c doanh nghiÖp thµnh  viªn xÕp lo¹i  C chiÕm  trªn  50% doanh thu cña toµn  Tæng  c«ng ty; ­ Lo¹i B: lµ c¸c Tæng c«ng ty cßn l¹i. Riªng   c«ng   ty   mÑ   xÕp   lo¹i   nh  mét   doanh   nghiÖp   ®éc  lËp. 6.4. C«ng bè kÕt qu¶ xÕp lo¹i doanh nghiÖp nhµ níc: a. C¨n cø vµo c¸c chØ tiªu xÕp lo¹i doanh nghiÖp quy  ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña c¸c Bé,  c¬  quan Trung ¬ng, UBND tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, hµng  n¨m  c¸c  doanh  nghiÖp  tù   ®¸nh  gi¸ vµ  xÕp  lo¹i  cho m×nh; b¸o c¸o xÕp lo¹i doanh nghiÖp cho c¸c c¬  quan  ®Ó  thÈm  ®Þnh vµ  c«ng bè  xÕp lo¹i cho doanh  nghiÖp  theo  quy ®Þnh nh sau: ­ Tæng c«ng ty Nhµ  níc, c«ng ty mÑ  Nhµ  níc gi÷  quyÒn  chi phèi c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn, thÈm  ®Þnh vµ  c«ng  bè xÕp lo¹i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn. ­ UBND tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng c«ng bè,  xÕp lo¹i cho c¸c Tæng c«ng ty Nhµ  níc, c«ng ty nhµ  níc  ®éc   lËp,   c«ng   ty   TNHH   Nhµ   níc   mét   thµnh   viªn   do   m×nh  quyÕt ®Þnh thµnh lËp, c«ng ty cã cæ phÇn hoÆc vèn gãp chi  phèi cña m×nh. 
 14. 14 ­   Bé,   c¬   quan   Trung  ¬ng   c«ng   bè,   xÕp   lo¹i   cho   c¸c  Tæng c«ng ty Nhµ  níc, c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp, c«ng ty  TNHH   nhµ   níc   mét   thµnh   viªn   do   Bé,   c¬   quan   Trung  ¬ng  quyÕt   ®Þnh  thµnh lËp hoÆc   ®îc ChÝnh phñ    uû  quyÒn  ph©n  cÊp lµ   ®¹i diÖn chñ  së  h÷u, c«ng ty cæ phÇn hoÆc vèn gãp   chi phèi cña m×nh.  ­ ViÖc xÕp lo¹i cho Tæng c«ng ty Nhµ níc, c«ng ty Nhµ  níc   ®éc   lËp,  c«ng   ty  mÑ   ®îc   c«ng   bè   sau   khi   cã   ý   kiÕn  tham gia b»ng v¨n b¶n cña Bé  Tµi chÝnh;  ®èi víi  c«ng ty   cæ phÇn hoÆc cã  vèn gãp chi phèi cña c«ng ty nhµ  n íc  ®îc  c«ng bè sau khi cã ý kiÕn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. ­ Chñ së h÷u, thµnh viªn gãp vèn hoÆc §¹i héi ®ång cæ  ®«ng c«ng bè, xÕp lo¹i cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc kh¸c. b. Trong quý  II cña n¨m sau, c¸c Bé, c¬  quan Trung ­ ¬ng, UBND tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, H§QT c¸c  Tæng   c«ng   ty   Nhµ   níc   b¸o   c¸o   kÕt   qu¶   xÕp   lo¹i   doanh  nghiÖp hµng n¨m vÒ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  tæng hîp b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh phñ. 7. Khen thëng: Dùa   trªn   kÕt   qu¶   c«ng   bè   vÒ   xÕp   lo¹i   doanh   nghiÖp,  chñ së h÷u doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc khen thëng nh sau: 7.1. §èi víi C«ng ty Nhµ níc: tiÒn thëng cho Ban qu¶n  lý, ®iÒu hµnh ®îc lÊy tõ Quü khen thëng cña doanh nghiÖp.  Chñ   së   h÷u   quyÕt   ®Þnh  møc  trÝch   thëng  cho  doanh   nghiÖp  nhng tèi ®a kh«ng vît qu¸ 300 triÖu ®ång. Cô thÓ nh sau: +   Doanh   nghiÖp   xÕp   lo¹i   A   (kh¸,   giái)   tèi   ®a   kh«ng  qu¸ 300 triÖu   ®ång   ®èi víi Tæng c«ng ty (V¨n phßng)  vµ  200 triÖu  ®ång  ®èi víi c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp, c«ng ty  thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp. + Doanh nghiÖp xÕp lo¹i B tèi  ®a kh«ng qu¸ 150 triÖu  ®ång  ®èi víi Tæng c«ng ty (v¨n phßng) vµ  100 triÖu  ®ång  ®èi víi c¸c c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp, c«ng ty thµnh viªn  h¹ch to¸n ®éc lËp. + §èi víi Tæng c«ng ty (V¨n phßng) kh«ng cã lîi nhuËn   do kh«ng trùc tiÕp kinh doanh hoÆc Quü  khen thëng kh«ng  ®ñ  nguån, th×   ®îc lÊy kinh phÝ  qu¶n lý  cÊp trªn do c¸c  doanh nghiÖp thµnh viªn nép lªn. 7.2. C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn:  TiÒn thëng cho B¶n qu¶n lý   ®iÒu hµnh  ®îc lÊy tõ  Quü  khen thëng Ban qu¶n lý cña doanh nghiÖp: Lîi   nhuËn   thùc   hiÖn   hµng   n¨m,   sau   khi   trõ   (­)   thuÕ  thu   nhËp   doanh   nghiÖp   vµ   bï   ®¾p   c¸c   kho¶n   lç   n¨m   tríc  kh«ng  ®îc trõ  vµo lîi nhuËn tríc thuÕ; trÝch 10% lËp quü 
 15. 15 dù  phßng tµi chÝnh  theo quy  ®Þnh hiÖn  hµnh;  Sè  cßn l¹i  trÝch tèi ®a 10% lËp quü khen thëng; trÝch tèi ®a 10% lËp  quü phóc lîi; trÝch tèi ®a 5% lËp Quü khen thëng Ban qu¶n  lý, ®iÒu hµnh c«ng ty nh sau: +   Doanh   nghiÖp   xÕp   lo¹i   A   (kh¸,   giái)   tèi   ®a   kh«ng  qu¸ 200 triÖu ®ång: + Doanh nghiÖp xÕp lo¹i B tèi  ®a kh«ng qu¸ 100 triÖu  ®ång. 7.3.   §èi   víi   doanh   nghiÖp   Nhµ   níc   kh¸c   bao   gåm   c¶  c«ng   ty   cæ   phÇn   hoÆc   cã   vèn   gãp   chi   phèi,   Chñ   së   h÷u,  thµnh viªn gãp vèn hoÆc §¹i héi  ®ång cæ  ®«ng cã  thÓ  vËn  dông   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   7.2,   môc   7   Th«ng   t  nµy   ®Ó  quyÕt   ®Þnh   viÖc   khen   thëng   ®èi  víi  Chñ  tÞch   H§QT,   Tæng  Gi¸m  ®èc, Phã  Tæng gi¸m  ®èc hoÆc Gi¸m  ®èc, Phã  Gi¸m  ®èc  C«ng ty vµ L∙nh ®¹o c¸c phßng ban. 7.4.  Trêng hîp  sau khi   ®∙ c«ng  bè  kÕt  qu¶ xÕp  lo¹i  doanh   nghiÖp,   doanh   nghiÖp   ®∙   trÝch   thëng   Ban   qu¶n   lý,  ®iÒu hµnh, nÕu c¬ quan chøc n¨ng kiÓm tra, thanh tra ph¸t   hiÖn b¸o c¸o kh«ng ®óng, cã hµnh vi gian lËn hoÆc cè t×nh  sai   ph¹m   trong   h¹ch   to¸n   dÉn   ®Õn   lµm   sai   lÖch   kÕt   qu¶  ph©n lo¹i doanh nghiÖp th×  ngoµi viÖc ph¶i hoµn tr¶ l¹i  sè  tiÒn  ®∙ chi khen thëng vµ  c¨n cø vµo møc  ®é  vi ph¹m  doanh nghiÖp cßn bÞ xö lý vi ph¹m theo quy ®Þnh hiÖn hµnh  vµ bÞ xö ph¹t b»ng 50% sè tiÒn ®∙ chi ra. 7.5. Doanh nghiÖp xÕp lo¹i C kh«ng  ®îc trÝch lËp Quü  thëng Ban qu¶n lý, ®iÒu hµnh. 8. ChÕ ®é b¸o c¸o: 8.1. B¸o c¸o quý: ­ C¸c  doanh  nghiÖp  nhµ   níc  trªn c¬   së  kÕt qu¶  gi¸m  s¸t, hµng  quý  cã  tr¸ch  nhiÖm b¸o c¸o  íc thùc hiÖn t×nh  h×nh ho¹t  ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh   cña doanh nghiÖp theo BiÓu sè 1, cô thÓ nh sau: + §èi víi c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn cña Tæng c«ng   ty hoÆc c«ng ty mÑ (sau ®©y gäi lµ Tæng c«ng ty) cã tr¸ch   nhiÖm göi b¸o c¸o cho Tæng c«ng ty. Thêi h¹n göi b¸o c¸o  chËm nhÊt sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc quý. + §èi víi C«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp, Tæng c«ng ty Nhµ  níc, c«ng ty mÑ  trùc thuéc c¸c Bé, c¬  quan Trung  ¬ng cã  tr¸ch   nhiÖm   göi   b¸o   c¸o   cho   c¸c   c¬   quan   ®îc   ChÝnh   phñ  ph©n cÊp lµ ®¹i diÖn chñ së h÷u bao gåm Bé, c¬ quan Trung   ¬ng   vµ   Bé  Tµi  chÝnh   (Côc   Tµi   chÝnh   doanh   nghiÖp).  Thêi   h¹n göi b¸o c¸o chËm nhÊt sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc   quý
 16. 16 + C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn göi b¸o c¸o cho  c¬ quan lµ chñ së h÷u. Thêi h¹n göi b¸o c¸o chËm nhÊt sau   15 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc quý. + §èi víi Tæng c«ng ty Nhµ níc, c«ng ty nhµ níc, C«ng  ty TNHH Nhµ  níc mét thµnh  viªn do UBND tØnh,  thµnh  phè  trùc thuéc Trung ¬ng thµnh lËp cã tr¸ch nhiÖm göi b¸o c¸o  cho UBND tØnh, thµnh phè. Thêi h¹n göi b¸o c¸o chËm nhÊt  sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc quý. Hµng quý, UBND tØnh,  thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng   (Së   Tµi   chÝnh)   tæng   hîp  b¸o   c¸o   theo   quy   ®Þnh   cña   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ   chÕ   ®é   tæng  hîp, ph©n tÝch b¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp   Nhµ níc trªn ®Þa bµn. 8.2. B¸o c¸o n¨m: a. Hµng n¨m c¸c doanh nghiÖp c¨n cø vµo c¸c quy  ®Þnh  vÒ  xÕp lo¹i doanh nghiÖp t¹i Th«ng t nµy  ®Ó  tù   ®¸nh gi¸,  xÕp lo¹i cho doanh  nghiÖp  m×nh  vµ  göi  b¸o  c¸o  xÕp  lo¹i  doanh  nghiÖp   theo  BiÓu   sè  2   (®èi   víi   doanh   nghiÖp  ho¹t   ®éng   kinh  doanh),  BiÓu   sè  3   (®èi   víi   doanh   nghiÖp  thùc   hiÖn s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých cña Nhµ  níc), BiÓu sè  4  (®èi víi Tæng c«ng ty Nhµ níc hoÆc C«ng ty MÑ) cho c¸c c¬  quan ®Ó thÈm ®Þnh vµ c«ng bè xÕp lo¹i cho doanh nghiÖp.  Riªng ®èi víi C«ng ty TNHH nhµ níc mét thµnh viªn th×  chØ göi b¸o c¸o cho c¬  quan Trung  ¬ng   hoÆc Bé  qu¶n lý  ngµnh lµ ®¹i diÖn chñ së h÷u. B¸o c¸o xÕp lo¹i cña doanh nghiÖp  ®îc göi cïng thêi  ®iÓm víi B¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.  b. Tríc ngµy 30/6 cña n¨m sau, c¸c Bé, c¬  quan Trung   ¬ng, UBND tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, H§QT c¸c  Tæng   c«ng   ty   Nhµ   níc   b¸o   c¸o   tæng   hîp   kÕt   qu¶   s¾p   xÕp  doanh nghiÖp hµng n¨m theo BiÓu sè 5 vÒ Bé Tµi chÝnh (Côc  Tµi   chÝnh   doanh   nghiÖp)   ®Ó   tæng   hîp   b¸o   c¸o   Thñ   t íng  ChÝnh phñ. 9. §iÒu kho¶n thi hµnh: Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng c«ng b¸o. Riªng ®èi víi viÖc ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i   doanh nghiÖp th× ¸p dông tõ n¨m 2004 trë ®i. Nh÷ng néi dung kh«ng quy ®Þnh trong Th«ng t nµy, thùc  hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  gi¸m s¸t vµ   ®¸nh gi¸ hiÖu  qu¶ ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp nhµ  níc ban hµnh kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh sè  271/2003/Q§­TTg ngµy 31/12/2003 cña Thñ  t­ íng ChÝnh phñ.
 17. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA BiÓu sè 1 Tªn doanh nghiÖp b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Quý… n¨m… (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 42/2004/TT­BTC ngµy 20/5/2004 cña Bé Tµi chÝnh) TT ChØ tiªu §¬n vÞ KÕ ho¹ch  ¦íc thùc hiÖn Luü kÕ So s¸nh víi cïng kú n¨m tr­ n¨m Quý íc (%) 1 2 3 4 5 6 7 1 Tæng sè doanh nghiÖp DN  ­ Doanh nghiÖp cã l∙i DN x  ­ Doanh nghiÖp hoµ vèn DN x  ­ Doanh nghiÖp lç DN x 2 Tæng sè lao ®éng ngêi 3 Tæng quü l¬ng tr.®ån g 4 Tæng sè vèn Nhµ níc (*) tr.®ån g 5 Tæng   sè   ph¸t   sinh   ph¶i tr.®ån nép ng©n s¸ch g 6 Tæng nî ph¶i tr¶ tr.®ån x g  + Nî ng©n hµng tr.®ån x g  + Nî qu¸ h¹n tr.®ån x g
 18. 18 7 Tæng tµi s¶n tr.®ån g Trong ®ã tæng nî ph¶i thu tr.®ån x g        + Nî khã ®ßi tr.®ån x g 8 KÕt qu¶ kinh doanh  ­ Doanh thu (kh«ng thuÕ) tr.®ån g   ­   L∙i   thùc   hiÖn   (tríc tr.®ån thuÕ) g  ­ Lç thùc hiÖn tr.®ån g .... ngµy ....  th¸ng... n¨m..... Ngêi lËp biÓu Gi¸m ®èc Ghi chó:   ­ C«ng ty Nhµ níc ®éc lËp kh«ng ®iÒn sè liÖu vµo chØ tiªu 1 ­ C¸c chØ tiªu cã dÊu (*) cét kÕ ho¹ch n¨m lÊy sè d ®Çu kú ghi trªn B¸o c¸o tµi chÝnh ­ C¸c chØ tiªu cã dÊu (x) ë cét kÕ ho¹ch n¨m kh«ng ghi sè liÖu
 19. 19 BiÓu sè 2 b¸o c¸o xÕp lo¹i doanh nghiÖp Doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 42/2004/TT­BTC ngµy 20/5/2004 cña Bé Tµi chÝnh) Tªn doanh nghiÖp: Ngµnh nghÒ kinh doanh: TT ChØ tiªu Doanh nghiÖp tù xÕp lo¹i ThÈm ®Þnh  cña c¬ quan  cÊp trªn N¨m tr­ N¨m  Tû lÖ (%) (n¨m  XÕp lo¹i íc nay nay/n¨m tríc) ChØ  Doanh   thu   vµ   thu   nhËp   kh¸c  tiªu 1 hoÆc   s¶n   lîng   s¶n   phÈn   tiªu  thô trong kú (tr.®ång) ChØ  Lîi nhuËn thùc hiÖn (tr.®ång) tiªu 2 Tû   suÊt   lîi   nhuËn   thùc   hiÖn  trªn vèn Nhµ níc (%) ChØ  Nî ph¶i tr¶ qu¸ h¹n (tr.®ång) tiªu 3 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n ChØ  T×nh   h×nh   chÊp   hµnh   c¸c   quy  tiªu 4 ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh
 20. 20 Doanh nghiÖp xÕp lo¹i: X¸c nhËn c¬ quan cÊp trªn Ngêi lËp biÓu Gi¸m ®èc DN (Ký, ®ãng dÊu) (Ký, ®ãng dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2