Thông tư 42-TC/CSTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
60
lượt xem
2
download

Thông tư 42-TC/CSTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 42-TC/CSTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với ngân hàng phục vụ người nghèo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 42-TC/CSTC của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA TH«NG   T C ñ A   é   µI CH Ý NH   è  TC/CSTC   µ Y   TH¸NG   N¨M   BT  S 42  NG 31  7  1996  íNG  É N   Õ   H D CH ®é  QU¶N   ý  µI CH Ý NH   I  íING © N   µ NG   ô C   ô   êI NGHÌ O LT  ®è V   H PH V NG   ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 525/TTg  µy  th¸ng 8  ng 31    n¨m 1995  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ,vÒ   Öc  µnh  Ëp Ng ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo.   ph   vi th l  h ph v ng   ­ C¨n  LuËt Doanh    cø    nghiÖp  µ  íc® îcChñ  Þch  ícc«ng  è  ¹ C«ng   nh n     t n  b t  i lÖnh  è  L/CTN  µy  th¸ng4  s 39­ ng 30    n¨m  1995. ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng,  îp      Ýn  ông  µ  cø  l Ng h H t¸c x∙ t d v C«ng    µi ty t   chÝnh  µy  th¸ng5  ng 23    n¨m 1990  ña  ñ  Þch  éi ®ång  µ   íc. c Ch t H  Nh n ­ C¨n  §iÒu  Ö  ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo  ∙  îc ChÝnh  ñ  cø  l Ng h ph v ng   ®®  ph th«ng qua  ¹ c«ng    è  t i v¨n s 361/KTTH  µy  th¸ng1  ng 22    n¨m  1996. Bé   µi chÝnh  íng  Én  Õ     T  h d ch ®é qu¶n  ý tµichÝnh  i  íiNg ©n   µng   l    ®è v   h phôc  ô  êinghÌonh  v ng     sau: I.NéI    DUNG   Õ     CH ®é QU¶N   ý  µI CH Ý NH   I  íING © N   µ NG   ô C   ô  LT  ®è V   H PH V NG êINGHÌ O   Ng ©n   µng  ôc  ô  êinghÌo lµ tæ  h ph v ng       chøc  Ýn  ông  µ   íc,h¹ch    td Nh n   to¸n kinh tÕ  c  Ëp,tù chñ  Ò   µichÝnh, tù chÞu    ®é l     v t     tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt    v k qu¶  kinh  doanh  ña  ×nh   íc ph¸p  Ët,thùc  Ön  cm tr   lu   hi b¶o  ån  µ  t v ph¸ttr Ón  èn, tù  ï   i v   b  ®¾ p     Ý  ¹t®éng  µ  ñiro nghiÖp  ô. chiph ho   v r   v Ho¹t®éng  ña  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo mang  Ýnh  Êt ® Æc   ï   c Ng h ph v ng     t ch   th  v×  ôc      i gi¶m  Ìo,kh«ng  ×  ôc  ch  înhuËn, cho  ® îc¸p m tiªuxo¸®ã   ngh   vm ®Ý l   i   nªn      dông  ¬  Õ   c ch qu¶n  ýtµichÝnh  l    riªngbiÖt.   1.Qu¶n  ývèn  µ    l  v b¶o  ån vèn t  Ng ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo  îc Nhµ   íc cÊp  èn  h ph v ng   ®  n  v ph¸p  nh,  Õp ®Þ ti   nhËn  èn  Ýn  ông  ña  µ   ícdµnh  vtd c Nh n   cho  êinghÌo vµ    ån  èn  ng     c¸c ngu v kh¸c   ® îcNhµ   íccho  Ðp, ® îc huy  ng  èn  ña    chøc  µ    ©n    n  ph    ®é v c c¸c tæ  v c¸ nh trong  nícvµ  µiníc®Ó   Ëp  ü    ngo     l qu cho vay  ôc  ô  êinghÌo v×  ôc      i ph v ng    m tiªuxo¸ ®ã   gi¶m  Ìo.Ng ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo ® îc bæ   ngh   h ph v ng      sung t¨ng vèn  iÒu  Ö    ® l tuú theo  quy    ¹t®éng  µ  ã  m« ho   v c tr¸chnhiÖm     b¶o  ån    ¹  èn    ¬  ë  t c¸c lo iv trªnc s ®¶m   b¶o  cho vay  ã  Öu  c hi qu¶  µ  v kh«ng  µm  Êt  èn. lmv 1.1.Vèn  µ   ícgiao cho  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo qu¶n  ý,   Nh n     Ng h ph v ng     l sö  ông  µ  d v b¶o  ån: t a. Vèn  ©n    Ng s¸ch Nhµ   íc:Bao  å m   èn  iÒu  Ö  îccÊp; vèn    n  g v® l®     chuyÓn  tõ  ©n   µng  µ   íc,Ng ©n   µng  ¹ith ng, Ng ©n   µng  Ng h Nh n   h ngo   ¬   h n«ng  nghiÖp  ViÖtNam     theo quÕt  nh  ña  Ýnh  ñ;vèn  Ýn  ông  µ   íc®èi víi êi   ®Þ c Ch ph   td Nh n       ng   nghÌo  õ Ng ©n   t  s¸ch  µ   íc chuyÓn  Nh n   sang; vèn  õ quü  ù  ÷bæ     t  d tr   sung  èn  v ®iÒu  Ö;Vèn  îcquyªn tÆng, viÖn  î l  ®      tr kh«ng  µn  ¹  ho l i ; b. Vèn  ù bæ     t  sung  theo quy  nh:  å m     ¹  èn  Ng ©n   µng  ù ®Þ G c¸c lo iv do  h t  tÝch  ü bæ   lu   sung  õ lî nhuËn  t    i hoÆc   ã  ån  èc  õ lî nhuËn    ¹ theo  c ngu g t     i ®Ó l i  
  2. 2 chÕ     ®é quy  nh    ü  ù  ®Þ (nh qu d phßng  ï ®¾ p   ñiro,quü  b  r    ph¸ttr Ón kü  Ët   i   thu   nghiÖp  ô,khÊu  v  hao  ¬  c b¶n  éc nguån  èn  ùbæ   thu   v t   sung    ¹ . . ®Ó l i . ) 1.2.Vèn    huy  ng  µ  èn  ®é v v vay: Ngoµinguån  èn  µ   íc®Ç u    µ    ån  èn    v Nh n   tv c¸c ngu v vay  kh¸c,Ng ©n  µng    h phôc  ô  êinghÌo ® îcquyÒn  v ng      huy  ng  èn  ®é v trong nícvµ  µiníccña  äi      ngo     m tæ chøc  µ    Çng  ípd©n      v c¸ct l  c ®Ó cho  êinghÌo vay  íi   ×nh  ng     d  h c¸c thøc nh  ∙   ® quy  nh  ®Þ trong§iÒu  cña  Òu  Ö  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo.   7  §i l Ng h ph v ng   1.3.Tr¸chnhiÖm      b¶o  ån vµ    iÓnvèn  ña  ©n  µng  ôc  ô  êi t   ph¸ttr   c Ng h ph v ng   nghÌo: Toµn  é   è  èn  îc Ng ©n   bsv ®  s¸ch  µ   íc cÊp  Nh n   ph¸t vµ  èn    v huy  ng  ®é Ng ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo  h ph v ng   ph¶i sö  ông  µo  Öc   d v vi cho  vay  ng  ôc   ®ó m ®Ých, ®óng  i t ng,cã  Öu    ®è  î   hi qu¶  µ  ¶m   v® b¶o kh«ng  µm  Êt  èn. lmv a.§èivíi èn  ©n       v Ng s¸ch Nhµ   íccÊp:   n  Toµn  é  èn  ©n   b v Ng s¸ch Nhµ   íc cÊp, vèn    n    chuyÓn  sang  õ Ng ©n   µng  t  h Nhµ   íc,Ng ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam,  ©n   µng  n  h ngo   ¬ Vi   Ng h n«ng nghiÖp  ÖtVi   Nam,  èn  õ quü  ù  ÷bæ   v t  d tr   sung  èn  iÒu  Ö  u   v® l ®Ò ph¶itÝnh    chung  µo  èn  vv Nhµ   íc giao,Ng ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo  n    h ph v ng   ph¶i cã    tr¸ch nhiÖ m     b¶o  ån t  theo gi¸trÞh¹ch to¸nban  u.        ®Ç b.§èivíi èn       v huy  ng: ®é Ng ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo ph¶ithùc hiÖn  Üa  ô  ña  × nh  µ  h ph v ng         ngh vc m v chÞu tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   Öc    tr   lu   vi huy  ng  èn,®¶m   ®é v  b¶o  ö  ông  ã  sd c hiÖu qu¶  èn  v huy  ng, thùc hiÖn  Öc  µn    èn  µ    ng  êih¹n  ∙  ®é     vi ho gi¶ v v l∙ ®ói th   ® cam   Õt  k trong hîp ®ång.    c.§èivíi èn  ùbæ        v t   sung: Ng ©n   µng  ôc  ô  êinghÌo cã  h ph v ng     tr¸chnhiÖm   ù b¶o  µn  èn    t  to v theo    gi¸ trÞ h¹ch      to¸nban  u.  ©n   µng  ôc  ô  êinghÌo ® îctù chñ  ®Ç Ng h ph v ng        trong viÖc    sö  ông  èn  ù bæ   d v t  sung  µo    ôc  ch  v c¸c m ®Ý theo chøc n¨ng  ña  ×nh  ng  cm nh kh«ng  îc sö  ông  µo  Öc  ©y  ùng  µ    µ    ® d v vi x d nh ë v c¸c c«ng  ×nh phóc  î    tr   l ic¸c , ph¬ng  Ön,®å   ïng sinh ho¹tphôc  ô  i sèng. ti   d      v ®ê   d. Hµng    n¨m,  é   µi chÝnh  ïng  íiNg ©n   µng  ôc  ô  êinghÌo x¸c BT  c v  h ph v ng      ®Þnh  ¹ sè  èn  ña  ©n   µng  l   v c Ng i h ph¶ib¶o  ån ®Õ n   êi®iÓ m   12. Sè   Öu   t  th   31­   li   nµy  îcdïng  µm    duyÖt  Õt    è  èn  ®  l c¨n cø  quy to¸ns v b¶o  ån vµ  µm  ¬  ë  Óm   t   l c s ki tramøc      ®é b¶o  ån vèn  t  trongn¨m  Õp theo.   ti   Tæng   gi¸m  c  ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo chÞu  ®è Ng h ph v ng     tr¸chnhiÖm   íc   tr   Nhµ   íctrong viÖc  n    qu¶n  ývµ  ö  ông  èn.M äi  l  s d v  tæn  ÊtthiÕu  ôt vèn  th   h  trong  tõng tr ng  îp sÏxö  ýtheo quy  nh  ña  µ   íc.   ê h     l    ®Þ c Nh n Ng ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo  Þu  ù  h ph v ng   ch s qu¶n  ý kiÓm     ña    ¬  l  tra c c¸c c quan  µichÝnh  t  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn         chøc n¨ng huy  ng, qu¶n  ý,cho  ®é   l  vay  èn  i víi   é    nh  Ìo. v ®è     h gia®× ngh c¸c 1.4.Nguyªn  ¾c  ö  ông  èn  µ  µi   t sd v v t  s¶n: ­Toµn  é  è  èn  µ  µis¶n  ña  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo ph¶i® îc   b s v v t  c Ng h ph v ng        sö  ông  d theo  ng  ®ó Quy Õt  nh  è  ®Þ s 525/TTg  µy  th¸ng 8  ng 31    n¨m 1995  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ.Ng ©n  µng  t  ph   h kh«ng  îcsö  ông  èn  µo  Öc  ªndoanh  ® d v v vi li   li   Õt  íim äi  ×nh  ªnk d   h thøc,®Ç u      t mua     Çn, kinh doanh  èi®o¸i,chøng  cæ ph     h    kho¸n trongnícvµ  µiníc.       ngo  
  3. 3 2. Qu¶n  ýtµichÝnh    l    "Thu  Ëp      Ý"  i  íiNg ©n   µng  ôc  ô  nh ­ chiph ®è v   h ph v ngêinghÌo:   2.1.Thu  Ëp  ña  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo bao  å m:   nh c Ng h ph v ng     g ­Thu    Òn cho    l∙ti   i vay,thu l∙tiÒn göi.      i  ­ Thu  Ý, hoa  ång  Ò       ph   h v c¸c nghiÖp  ô  µm  Þch  ô  û    u    vl d v u th¸c®Ç t theo  c¸c dù    µitrî ã    ¸n t     chØ  nh  ña    chøc  c ®Þ c c¸c tæ  trong vµ  µiníc®èi víingêi   ngo           nghÌo. ­ C¸c kho¶n thu kh¸c trong  ¹t ®éng  ho   kinh doanh theo  Õ       ch ®é quy ®Þnh. 2.2.Chi phÝ  ¹t®éng  ña  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo:    ho   c Ng h ph v ng   a.Chi phÝ  ôc  ô     ph v kinh doanh    bao  å m: g ­ Chi tr¶l∙ tiÒn  öi cña    chøc         i g  c¸c tæ  kinh tÕ, tr¶l∙ huy  ng  ÕtkiÖm          i ®é ti   cña  ©n    µ    d c v l∙huy  ng  õc¸cnguån  i ®é t     kh¸c. ­ Chi  Ý       ph tr¶cho  ©n  µng  ng h n«ng  nghiÖp  Öt Nam:  Vi   Chi  Ý       ph tr¶cho Ng ©n   µng  h N«ng  nghiÖp  Öt Nam   îc x¸c ®Þnh    ¬  ë      Ý   ã  Vi   ®   trªnc s c¸c chiph c li   ªnquan  í  Öc  chøc  t ivi tæ  cho  vay  µ  v thu  î, phÇn   Òn ¬ng  n  ti l cho c¸n  é  b chuyªn tr¸chvµ      kiªm  Öm       Êp  ña  ©n  µng  nhi ë c¸cc c Ng h n«ng nghiÖp ¬ng    t øng víi  doanh  è  ¹t®éng  ¶m   Öm  s ho   ® nhi cho  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo.ViÖc  Ng h ph v ng     chi tr¶ phÝ      cho  ©n   µng  Ng h N«ng nghiÖp  Öt  Vi Nam   îc  ùc  Ön theo ® th hi   Quy Õt  nh   ña  ñ   Þch  éi ®ång  ®Þ c Ch t h  Qu¶n  Þ  ©n   µng  ôc  ô  êi tr Ng h ph v ng   nghÌo  sau    ∙  khi ® tho¶  Ën  íiChñ   Þch  éi  ng  thu v   t H ®å qu¶n  Þ  ©n   µng  tr Ng h N«ng  nghiÖp  ÖtNam   µ  ã    Õn  Vi   v c ý ki tham    ña  é  µichÝnh. giac B T   ­Tr¶    Òn vay  õnguån  èn  Ýn  ông  ®∙icña  µ   íc.   l∙ti   i t  vtd u    Nh n ­C¸c  ¹ chiphÝ    lo     i kh¸cvÒ     nghiÖp  ô  v kinh doanh    theo quy  nh  ña  µ     ®Þ c Nh níc. b.TiÒn ¬ng:   l ­  Chi  Òn ¬ng  µ  ô  Êp ¬ng  ti l v ph c l cho c¸n  é  éc  éi bé  ©n   µng  b thu n   Ng h phôc  ô  êinghÌo:c¬  Õ    ¬ng,phô  Êp... v ng     ch tr¶l   c  trong néibé  ©n  µng  ôc      Ng h ph vô  êi nghÌo do  éi  ng  ng     H ®å qu¶n  Þ Ng ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo quyÕt  tr   h ph v ng     ®Þnh    ¬  ë  n    Òn ¬ng  ∙  îcx©y  ùng  trªnc s ®¬ gi¸ti l ®®  d theo    c¸c th«ng  è  Òn ­ s ti l ¬ng  c¸c c¬  do    quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy c«ng  è  µ  íng  Én.  bvh d Kho¶n  tiÒn ¬ng  µy  îch¹ch    µo    Ý  l n ®  to¸nv chiph chung  ña  ©n   µng  ôc  ô  êi c Ng h ph v ng   nghÌo. ­ Chi  Òn ¬ng  µ  ô  Êp ¬ng  ti l v ph c l cho  c¸n  é  µ  ©n    éc  b v nh viªn thu trung   t©m   iÒu  µnh    ® h t¸cnghiÖp trung  ng  µ  ¬ v Trung  ©m   iÒu  µnh    t ® h t¸cnghiÖp  tØnh,thµnh  è,huyÖn  Þ      é  µ  ©n    ©n  µng    ph   th x∙:c¸n b v nh viªnNg h N«ng  nghiÖp  ViÖt Nam   µm  Öc    l vi kiªm  Ö m   µ  nhi v chuyªn tr¸chcho  ©n  µng  ôc  ô  êi     Ng h ph v ng   nghÌo  Ï ® îc Ng ©n   µng  s    h N«ng nghiÖp  Öt Nam    ¬ng, tr¶th ng, vµ    Vi   tr¶l     ë   c¸c kho¶n  ô  Êp  ph c kh¸c theo  Õ       ch ®é chung  ña  ©n   µng  c Ng h N«ng  nghiÖp  Öt Vi   Nam.  Kho¶n  µy  n kh«ng  îc h¹ch  ®  to¸n vµo    Ý   ña  ©n   µng  ôc  ô    chiph c Ng h ph v ngêinghÌo.   c.Chi phÝ     qu¶n  ýbao  å m: l  g ­ Chi tiÒn l ng,phô  Êp ¬ng  ña  éibé  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo     ¬   cl c n   Ng h ph v ng     (nªut¹ tiÕtb        trªn) i .
  4. 4 ­C¸c    kho¶n    Ò   chiv b¶o  Ó m     éi, tÕ,vÖ   hi x∙h   y    sinh. ­ Chi b¶o  é    ng  íi ÷ng  i t ng ® îctrang cÊp     h lao ®é v   nh ®è  î       b¶o  é    ng  h lao ®é theo ®Þnh    møc  quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n ­  Chi trang  ôc  ph giao  Þch  d cho c«ng chøc  ©n   µng  ôc  ô  êi Ng h ph v ng   nghÌo ¸p dông      ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc     nh c¸cNg h th m  doanh. ­Chi c«ng    Ý     t¸cph theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n ­ Chi  Êu    kh hao  ¬  c b¶n  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ theo quy  nh  µ   íc.­ Chi ®Þ Nh n       mua  c«ng  ô    ng  Çn  Õtcho  ¹t®éng  c lao®é c thi   ho   kinhdoanh.   ­ Chi  Ò   Êy  ê in Ên,  Ët liÖu  v gi t     v  v¨n phßng, vËn    chuyÓn  èc  Õp,    bx chi huÊn  Ön  luy nghiÖp  ô  ¾n   ¹n,chicíc phÝ   u  iÖn, th«ng    ªnl¹c,   v ng h    b®   tinli     chi nghiªncøu    khoa  äc,tuyªntruyÒn  h    qu¶ng c¸o. ­ Chi b¶o  ìng  µ  öa  ÷a  êng     d v s ch th xuyªn tµis¶n  è  nh,  öa  ÷a  Ö      c ®Þ s ch h thèng  b¶o  Ö,  v b¶o  qu¶n  kho  Òn.. (kh«ng  éc  ån  èn  Êu  ti .   thu ngu v kh hao  öa  s ch÷a  ínvµ  ån  èn  ©y  ùng  ¬  l   ngu v x d c b¶n) theo  ùc tÕ      th   ph¸tsinh nhng    møc    chi phÝ  kh«ng  îtqu¸  v  10%   Ýnh    t trªntæng    Þ Tµi s¶n  è  nh  ×nh  ©n  gi¸tr     c ®Þ b qu n¨m. C¸c  kho¶n    Ý   chiph kh¸c nh  Õp    ti kh¸ch,héi häp, giao  Þch...        d   kho¶n  c¸c chiphÝ   µy    n ph¶ichi®óng  Õ   ,  ã    n,     ch ®é c ho¸ ®¬ chøng  õ hîp  t   ph¸p,chØ  îc   ®  quyÕt to¸ntheo thùc chihoÆc   nh          ®Þ møc    µ   íckhèng  Õ. chiNh n   ch 2.3.Qu¶n  ýtµichÝnh  i víi   Ëp  µ    Ý  ña  ©n  µng  ôc    l    ®è     nh v chiph c Ng thu h ph vô  êinghÌo. ng   ­ Ng ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo kh«ng  îc h¹ch    h ph v ng     ®  to¸n vµo    Ý   µ     chiph m ph¶idïng  ån  èn ¬ng    ngu v t øng    ®Ó trang tr¶i    theo  quy  nh  i víi   ®Þ ®è     kho¶n  c¸c sau: +  Òn  ¹tph¶inép  µo  ©n   Ti ph     v Ng s¸ch  µ   íc do    ¹m  Üa  ô    Nh n   viph ngh v thu nép  ©n  Ng s¸ch Nhµ   ícvµ  Õ         èng      Õ     n   ch ®é b¸o c¸o th kª ­ k to¸n.C¸c    kho¶n  Òn  ti ph¹tph¶itr¶kh¸ch  µng  Ò   ÷ng  Öth¹ivËt chÊt vµ         h v nh thi         c¸c kho¶n  Òn  ¹t ti ph   ph¶i tr¶ kh¸c  chñ     do  quan  ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo  ©y  vµ    Ng h ph v ng   g ra  c¸c kho¶n  Òn ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ti       h ch kh¸c. + C¸c kho¶n  Êt  m m¸t,tæn  Êt tµis¶n  µ   íc do  nh©n,  Ëp  Ó    th     Nh n   c¸  t th Ng ©n  µng  ôc  ô  êinghÌog©y  h ph v ng     ra. + C¸c kho¶n  mua   ¾ m   µis¶n  è  nh,  ©y  ùng  ¬  s t  c ®Þ xd c b¶n  éc  ån  thu ngu vèn  ©y  ùng  ¬  xd c b¶n. + C¸c kho¶n    nguån  èn  chi do  v kh¸c ®µi  ä  ï®¾ p   ñiro    th (b   r   trong kinh  doanh.. ) . +  C¸c kho¶n  Öth¹i® îcChÝnh  ñ  î Êp  thi       ph tr c hoÆc   îcbªn  ©y  Öth¹i  ®   g thi   , c¸cc«ng      tyb¶o  Ó m   åith ng. hi b  ê + C¸c kho¶n    chicho  chøc  tæ  §¶ng, ®oµn  Ó  µ  ng  ãp  ù nguyÖn     th v ®ã g t  kh¸c. Toµn  é    b c¸c kho¶n    chinªu    Õu  ã  trªnn c ph¸tsinh,Ng ©n   µng  ôc  ô      h ph v ngêi nghÌo ph¶isö  ông  ng  ån    ï ®¾ p;  êng  îp  Õu  ån  ï      d ®ó ngu ®Ó b   Tr h thi ngu b   ®¾ p   ×  th ph¶itÝnh  õtiÕp  µo  Çn  î nhuËn    ¹ Ng ©n   µng  înhuËn    tr   v ph l  i ®Ó l  i h (l   i sau    ∙  Ých lËp c¸cquü  ù  ÷) khi® tr       d tr .
  5. 5 Hµng n¨m  ïng  íiviÖc  ©y  ùng  Õ   ¹ch  µichÝnh  c v  xd k ho t  n¨m,  ©n   µng  Ng h phôc  ô  êinghÌocã  v ng     tr¸chnhiÖm  ©y  ùng    nh    xd c¸c®Þ møc      chitiªubao  å m: g Chi  öa  ÷a  ín,chi söa  ÷a  êng  s ch l     ch th xuyªn  µ  v mua   ¾ m   s c«ng  ô    c lao ®éng  trong h Ö   èng    ¬  ë    Õ     µichÝnh  µ   ícquy  nh  ï   th trªnc s c¸c ch ®é t   Nh n   ®Þ ph   hîp víi     cÇu  ¹t®éng  ña  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo göicho  é   µi yªu  ho   c Ng h ph v ng      BT  chÝnh. Sau    îc Bé   µi  Ýnh  Êp  Ën  Õ   ¹ch  µichÝnh  µ      khi ®   T ch ch thu k ho t  v c¸c ®Þnh  møc    chitrong n¨m, Ng ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo cã      h ph v ng     tr¸chnhiÖm   ùc   th   hiÖn  Öc      vi chitiªutheo  Õ     µ   ícquy  nh  µ  ch ®é Nh n   ®Þ v trong ph¹m    Õ   ¹ch   vik ho   còng      nh c¸cchØ    nh  tiªu®Þ møc  îcBé  µichÝnh  Êp  Ën.C¸c  ®  T  ch thu   kho¶n    chi kh¸c Ng ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo chñ  ng    vµo    h ph v ng     ®é c¨n cø  chØ    tiªutæng    chi phÝ  Õ   ¹ch n¨m  ∙  îcduyÖt    iÒu  µ    k ho   ®®  ®Ó ® ho c¸ckho¶n    chitheo  ùc tÕ  îp th   h   lý.Trêng  îp    îtkÕ   ¹ch,n Õu  nguyªn  ©n    h chiv   ho   do  nh kh¸ch quan  ©n   µng    Ng h phôc  ô  êinghÌo ph¶icã  v ng       thuyÕt minh  ô  Ó  Ìm    c th k theo  Õt quy to¸n,n Õu      do nguyªn  ©n  ñ  nh ch quan  ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo  Ng h ph v ng   ph¶i bï  p     ®¾ b»ng  nguån  înhuËn    ¹ . l i ®Ó l i 3.Ngh Üa  ô  íi ©n    v v  Ng s¸ch Nhµ   íccña  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo:   n  Ng h ph v ng   ­§Ó     gi¶m    Ý, thùc hiÖn  ¹ l∙suÊtcho  chiph     h    i   vay  i víi êinghÌo vµ    ®è    ng     c¸c nghiÖp  ô  ªnquan  ùctiÕp tíviÖc  v li   tr      i cho vay    i,gi¶m  Ìo,Ng ©n  µng  xo¸®ã   ngh   h phôc  ô  êinghÌo ® îcmiÔn  Õ  îtøc,miÔn  ép  Òn thu vÒ   ö  ông  èn  v ng      thu l     i n ti     s d v Ng ©n  s¸ch  µ   íc,miÔn  ép  Õ   Nh n   n thu doanh  thu  ¹t ®éng  ho   kinh doanh  Ýn  t dông. Trêng  îp  ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo  ã  ¹t®éng    h Ng h ph v ng   c ho   kinh doanh  kh¸cth× ph¶ikª khainép  Õ          thu doanh   thu cho  õng ho¹t®éng. t   ­  ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo  Ng h ph v ng   ph¶i nép  y     µ  ng  ¹n  µo    ®Ç ®ñ v ®ó hv Ng ©n s¸ch Nhµ   ícc¸ckho¶n    n    sau  y: ®© +  tiÒn l∙vay  èn  Ýn  ông  ®∙icña  µ   íc(nÕu  ã). Tr¶     ivtd u    Nh n   c +  èn  Ýn  ông  n   ¹n ph¶ithanh    íi ©n  Vtd ®Õ h     to¸nv   Ng s¸ch Nhµ   íc.   n +  C¸c  kho¶n  ph¶inép    kh¸ctheo chÕ         ®é quy  nh. ®Þ Ng ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo kh«ng  îcsö  ông    h ph v ng     ® d c¸ckho¶n  ép  ©n   n Ng s¸ch Nhµ   ícvµo    ôc  ch    n  c¸cm ®Ý kh¸c. 4.Ph ©n  èilînhuËn  µ  Ých lËp c¸cquü:   ph    i v tr       ­Lîi     Ën  õho¹t®éng  Ýn  ông  ña  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo lµ nhu t     td c Ng h ph v ng      kho¶n  chªnh  Öch  ÷a thu nhËp  µ      Ý  l gi     v c¸cchiph cho  ¹t®éng  µy,cô  Ó: ho   n   th Lîi   Ën nhu cña  ©n Ng hµng  ôc  ph   =  Thu  Ëp    ­ nh       Chi phÝ  îp lý, îp lÖ   h     h ngêinghÌo   Lîi   Ën  ña  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo ® îcph©n  èitheo thø  ù nhu c Ng h ph v ng      ph     t  nh  sau: +  30%   Ých lËp quü  ù  ÷tµichÝnh    tr     d tr     ®Ò phßng  ñiro (trÝch quü  ù  ÷ r     d tr   ®Ò   phßng  ñiro thùc hiÖn  r     cho  n     ®Õ khib»ng 100%   èn  iÒu  Ö). v® l +  20%   Ých lËp quü  ù  ÷bæ   tr     d tr   sung  èn  iÒu  Ö. v® l
  6. 6 + 50%   î nhuËn  l i cßn  ¹ tr c h Õt  li í    ph¶idïng    ép  Òn  ¹tdo    ®Ó n ti ph   nguyªn   nh©n  ñ  ch quan  Õu  ã) sau    ö  ông    Ëp  quü  ña  ©n   µng: (n c  ®ã s d ®Ó l ba  c Ng h   quü ph¸ttr Ón kü  Ët,nghiÖp  ô; Quü   óc  î vµ  ü    i   thu   v  ph l   qu khen  ëng. Tû   Ö  i th  l trÝch lËp  Héi ®ång    do    qu¶n  Þ quy  nh.  è   Ých tèi®a  µo  ü  tr   ®Þ S tr     v qu khen  ­ th ëng kh«ng  îtqu¸ 6  v     th¸ng l ng  ¬   ¬ c b¶n  ña  n  Þ. Sè   Ých tèi®a   µo  ü  c ®¬ v   tr     v qu phóc  î kh«ng  îtqu¸  th¸ng ¬ng  ¬  li  v  3  l c b¶n  ña  n   Þ   c ®¬ v (theo  quy  nh   ¹ ®Þ t i NghÞ   nh  ®Þ 197/CP  µy  12­ ng 31­ 1994  ña  Ýnh  ñ  íng dÉn    µnh  ét  c Ch ph h   thih m sè  iÓ m   ® trong  é  Ët Lao  ng). LîinhuËn  b lu   ®é    cßn  ¹  li sau    Ých  quü  khi tr ba  (nÕu  ã)® îcchuyÓn  µo  ü  ù  ÷bæ   c    v qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö. v® l ViÖc  ¹m  Ých quü  îcquy  nh    t tr   ®  ®Þ nh sau: Hµng  ý  qu sau      nh  îc kÕt  khix¸c ®Þ ®  qu¶  î nhuËn  ©n   µng  ôc  ô  l  i Ng h ph v ngêi nghÌo ® îc trÝch         ®ñ theo  û lÖ  t   quy  nh      ®Þ ®Ó bæ sung  èn  iÒu  Ö  µ  v® lv quü  ù  ÷tµichÝnh    d tr     ®Ò phßng  ñiro.Riªng 3  ü  r      qu chØ  îct¹m  Ých tèi®a   ®  tr     70%   è  înhuËn  s l  i cßn  ¹(sau khi®∙  õsè  Òn trÝch vµo  quü  ù  ÷trªn) l i     tr   ti     2  d tr   . K Õt  óc n¨m  µichÝnh.Sau    Õt to¸ntµichÝnh  th   t    khiquy       n¨m  ∙  îcBé  µi ®®  T  chÝnh  Ðt  Öt  ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo  íi ® îc chÝnh  x duy Ng h ph v ng   m    thøc  Ých tr   cho  quü. 3  C¸c  ü  Ých tõlînhuËn  îcsö  ông  qu tr       i ® d cho    ôc  ch: c¸cm ®Ý ­  ü   ù  ÷ bæ   Qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö: Quü   µy  ïng      v® l  nd ®Ó bæ sung  èn  v ®iÒu  Ö  µ  îclËp cho  n     lv®     ®Õ khib»ng  50%   èn  iÒu  Ö  ùc cã  ¹ thêi®iÓ m   v® l th   t i     trÝch lËp quü.    ­ Quü   ù  ÷ tµichÝnh      d tr     ®Ò phßng  ñiro:Dïng    ï ®¾ p   ÷ng    r    ®Ó b   nh tæn thÊt,thiÖth¹ivÒ   µis¶n        t  hoÆc   Þ   b thua  çtrong qu¸ tr×nh kinh doanh. ­ Quü   l            ph¸ttr Ón kü  Ët,nghiÖp  ô:Dïng    u    ë   éng  µ    iÓn nghiÖp    i   thu   v  ®Ó ®Ç tm r v ph¸ttr   vô, chuyªn    m«n   ü  Ët;® æi  íi trang  Õt bÞ   ç  î®µo   ¹o n©ng    k thu   m  thi   h tr  t  cao nghiÖp  ô  v cho    é, c«ng  ©n    c¸n b   nh viªntrong Ng ©n   µng  ôc  ô  êinghÌo,   h ph v ng     c¶ithiÖn ®iÒu  Ön,m«i  êng  µm  Öc..     ki   tr l vi . ­ Quü     khen  ëng: Dïng    ëng  èin¨m  th   ®Ó th cu   hoÆc   ëng  ú  th k cho  bé  c¸n  c«ng  ©n   nh viªn trong  ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo. Møc   ëng  Héi   Ng h ph v ng     th do    ®ång  qu¶n  Þ quyÕt  nh  tr   ®Þ theo    Þ   ña  ®Ò ngh c gi¸m  c  µ  ®è v c«ng  oµn    ® trªn c¬  ë  s n¨ng  Êt lµm  Öc  µ  µnh  Ých  su   vi v th t c«ng    ña  çi  bé, nh©n    t¸cc m c¸n    viªn trong®¬n  Þ.   v Thëng  t  Êt  ®é xu cho  ÷ng  nh©n,  Ëp  Ó  nh c¸  t th trong  n   Þ   ã  ÷ng  ®¬ v c nh s¸ng  Õn  íi,mang  ¹ hiÖu  ki m   l  i qu¶  kinh doanh.Møc  ëng  Tæng      th do  gi¸m  c    ®è ­ Gi¸m  c  Õt ®Þnh; ®è quy   Thëng cho  ÷ng    ©n  µ  n  Þ  µiph¹m    ©n  µng  ôc  ô  nh c¸nh v ®¬ v ngo   viNg h ph v ngêinghÌo cã      quan  Ö   îp ®ång  hh  kinh tÕ  ∙  µn  µnh  ètnh÷ng  iÒu  Ön    ® ho th t  ® ki cña  îp  ng,  ã  ng  ãp  Òu  h ®å c ®ã g nhi cho  ¹t®éng  ña  ©n   µng  ôc  ô  ho   c Ng h ph v ngêinghÌo..   . ­ Quü   óc  î  ïng    u    ©y  ùng    ph l iD: ®Ó ®Ç tx d hoÆc   öa  ÷a,bæ   s ch   sung  ãp  g vèn  ©y  ùng    xd c¸cc«ng  ×nh phóc  îc«ng  éng  ña  ©n  µng; tr   l  i c c Ng h Chi cho    ¹t®éng  óc  îc«ng  éng  ña  Ëp  Ó    é  ©n      c¸c ho   ph l   i c c t th c¸n b nh viªn trongNg ©n  µng,phóc  îx∙héi;   h   l    i G ãp  ét  Çn  èn    u    ©y  ùng    m ph v ®Ó ®Ç t x d c¸c c«ng  ×nh  óc  î chung  tr ph l  i trongngµnh.  
  7. 7 Nh÷ng  ñiro bÊt kh¶  r     kh¸ng    nh thiªntai  Þch  Önh, kh¸ch hµng   , d b     vay  èn  v gÆp   ñiro  r   trong  s¶n  Êt  xu kinh  doanh  kh«ng  cßn kh¶ n¨ng    î,ngêi bÞ  tr¶ n     chÕt,m Êt  Ých    t kh«ng  cßn  êithõa  Õ   ng   k theo  Ët®Þnh  µm  lu   l ¶nh  ëng  í kh¶  h t i n¨ng    åivèn  thu h   cho  vay  îcb﮾ p   ®    b»ng  ü  ù  ÷tµichÝnh    qu d tr     ®Ò phßng  ñi r  ro. 5.Xö  ýlçvµ  ñiro trong ho¹t®éng  ña  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo   l    r        c Ng h ph v ng   Ng ©n   µng  ôc  ô  êinghÌo ® îcNhµ   ícxem   Ðt tµitrî h ph v ng      n  x     trong haitr    ­ êng  îp sau: h  ­ K Õt    qu¶  ¹t®éng  ho   n¨m  Þ  çdo  ùc hiÖn    ù    b l   th   c¸cd ¸n cho  vay  íi   Êt v i l∙su   thÊp  theo quyÕt ®Þnh  ña  Ýnh  ñ.     c Ch ph ­ Rñi ro bÊt kh¶         kh¸ng  thiªntaib∙o lôtngêivay  do          kh«ng    îcnî,sau  tr¶®     khiNg ©n  µng  ∙  ö  ông  ü   ﮾ p   ñiro ®Ó   ïm µ   Én    h ®sd Qu b   r     b   v kh«ng  . ®ñ Trong    êng  îp  c¸c tr h trªn,Ng ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo    h ph v ng   ph¶i lµm      b¸o c¸o chitiÕtgi¶itr×nh nguyªn nh©n    ç  î µichÝnh  öicho  é   µi chÝnh           xin h tr    t g  BT  xem   Ðt,thÈm  nh    ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  ö  ý. x  ®Þ ®Ó tr   t  ph quy   xl 6. KhÊu    hao TSC§,    ©y  ùng  ¬  chix d c b¶n, mua   ¾ m   µ    s v qu¶n  ýtµis¶n  l    cè  nh ®Þ ­ V Ò   Êu    kh hao  µ  v qu¶n  ý tµis¶n  è  nh:  ©n   µng  ôc  ô  êi l    c ®Þ Ng h ph v ng   nghÌo c¨n cø  µo      v quy  nh  Ön  µnh    Ých khÊu  ®Þ hi h ®Ó tr   hao  ¬  c b¶n  µis¶n  è  t  c ®Þnh. ­ Nguån  èn    ©y  ùng  íi,c¶it¹o, Ön  iho¸ vµ    v ®Ó x d m    hi ®¹     mua  ¾ m   µis¶n  s t  cè  nh  ña  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo gå m: ®Þ c Ng h ph v ng     +  ét  Çn  ña  ån  èn  iÒu  Ö    ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt ban  M ph c ngu v ® l ®Ó x d csv    ®Ç u  (møc  ö  ông  èn  iÒu  Ö    ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt do  éi  ng  sd v® l ®Ó x d csv    H ®å qu¶n  ÞquyÕt ®Þnh  tr     theo quy  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc).   ®Þ c Th ®è Ng h Nh n +  ån  èn  õquü    iÓnkü  ËtnghiÖp  ô. Ngu v t   ph¸ttr   thu   v +  ån  èn  Êu  Ngu v kh hao  ¬  c b¶n  µis¶n  è  nh. t  c ®Þ + C¸c  ån  èn  ngu v kh¸c ( c¸c nguån  èn  Ön  î ña    chøc  èc  Õ       v vi tr  c c¸c tæ  qu t theo    ù  tµitrî   Ön  iho¸ ngµnh  ©n   µng  òng  îc coilµ vèn  c¸c d ¸n      ®Ó hi ®¹     Ng h c ®      Ng ©n s¸ch Nhµ   íc®Ó   u    ©y  ùng  ¬    n  ®Ç tx d c b¶n  cho  ©n  µng  ôc  ô  êi Ng h ph v ng   nghÌo). Ng ©n   µng  ôc  ô  êinghÌo chicho  ©y  ùng  ¬  h ph v ng      xd c b¶n, mua   ¾ m   µi   s t  s¶n  è  nh  c ®Þ chØ  trong ph¹m    ån  èn  ∙  ã.C¸c  µis¶n  óc  îchØ  îc   vingu v ® c   t  ph l   i ®  mua   ¾ m,  ©y  ùng  s x d b»ng  ü  óc  î vµ    ån  èn  qu ph l   c¸c ngu v mang   Ýnh  Êt i t ch   phóc  î . li 7.Ch Õ     Õ     ®é k to¸n, Óm    µichÝnh  µ  Õt to¸ntµi Ýnh  ki trat   v quy       ch 7.1.Ch Õ     Õ     ®é k to¸n,     Õt to¸n:   c¸o quy   b¸o Ng ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo cã  h ph v ng     tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  ë       th   m sæ s¸ch  kÕ   to¸n,ghichÐp     chøng  õ vµ  ùc hiÖn  ¹ch to¸n,quyÕt    µichÝnh  t   th   h    to¸nt   theo  ®óng  quy  nh   ña  µ   íc t¹  ®Þ c Nh n   iPh¸p  Önh  Õ   l K to¸n ­  èng  vµ        Th kª  c¸c quy ®Þnh  ña  é  µichÝnh.Ch Õ     Õ     ña  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo c BT    ®é k to¸nc Ng h ph v ng     do  ©n  µng  µ   ícquy  nh  Ng h Nh n   ®Þ sau    èng  Êt víi é  µichÝnh. khith nh     T   B
  8. 8 Ng ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo thùc hiÖn  Õt  h ph v ng       quy to¸n tµichÝnh  µ  öi    vg  b¸o c¸o  ý, n¨m  Bé   µi chÝnh  qu   do  T   theo quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  Õ   l K to¸n ­    Thèng    µ  iÒu  Ö  chøc  Õ     µ   íc. kª v ® l tæ  k to¸nNh n Hµng  ý  Ë m   Êt 40  µy  qu ch nh   ng sau    Õt  óc quý  ©n  µng  ôc  ô  khik th   Ng h ph v ngêinghÌoph¶igöib¸o c¸o vÒ                 c¸cchØ    µichÝnh  tiªut   cho  é  µichÝnh  å m: BT  g ­B¶ng    tæng  Õt  µis¶n k t  ­B¸o      c¸o Thu  Ëp  nh ­Chi phÝ     ­Lîi     Ën nhu ­B¸o    ×nh  ×nh  èn  µ    c¸o t h v v b¶o  ån vèn. t  ­B¸o    ×nh  ×nh  Ých lËp vµ  ö  ông    ü.   c¸o t h tr     s d c¸cqu B¸o    Õt    c¸o quy to¸nn¨m  öiBé  µichÝnh  Ë m   Êt vµo  µy  th¸ng3  g  T  ch nh   ng 1    cña  n¨m  sau  å m: g ­B¸o      c¸o Thu  Ëp  nh ­Chi phÝ     ­Lîi     Ën nhu ­B¸o    ×nh  ×nh  èn  µ    c¸o t h v v b¶o  ån vèn. t  B¸o c¸o  ×nh  ×nh  Ých  Ëp  µ  ö  ông  ü  ù  ÷ vµ  ×nh  ×nh  ¹m  t h tr l vsd qu d tr   t h t trÝch 2  ü    qu trong n¨m.   ­B¸o    ×nh  ×nh  ép  ©n    c¸o t h n Ng s¸ch Nhµ   íc.   n ­B¶ng    Tæng  Õt  µis¶n. k t  B¸o  quyÕt  c¸o  to¸n ph¶icã      thuyÕt minh  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch    t h th   k ho thu    µichÝnh  chit   trong n¨m. Trêng  îp bÞ   çNg ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo     h   l  h ph v ng     thuyÕtminh  ô  Ó    c th nguyªn nh©n  µ    Þ  Ön    v ®Ò ngh bi ph¸p xö  ý.  l 7.2.C«ng    Óm    µichÝnh  µ  Ðt duyÖt quyÕt to¸n   t¸cki trat   vx      ­ C«ng    Óm     Õ     ña  é   µi chÝnh  i  íiNg ©n   µng  ôc    t¸cki trak to¸nc B T   ®è v   h ph vô  êi nghÌo ® îc thùc hiÖn  ng        ngay trong niªn ®é   µichÝnh      t  theo  õng  t chuyªn  ®Ò   ïhîp víi ph       quy  nh  ®Þ Ph¸p  Önh  Õ      èng  l K to¸n­Th kª. ­  ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo  Þu  ù  Óm     Ng h ph v ng   ch s ki tra,thanh    ña  ¬  tra c c quan  µichÝnh  t  theo  Ph¸p  Önh  l Thanh    µ    ¬  trav c¸cc quan kh¸ctheo    quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   ­ Bé   µi chÝnh  Ðt duyÖt  Õt      T  x  quy to¸nn¨m  ña  ©n   µng  ôc  ô  êi c Ng h ph v ng   nghÌo nh»m     nh  Ýnh  Ýnh    ña  è  Öu trong b¸o  quyÕt    x¸c ®Þ t ch x¸c c s li     c¸o  to¸n,   ®¸nh    Öu  gi¸hi qu¶  ö  ông, b¶o  ån  µ    iÓn vèn  µ   íc vµ  Öc  Êp  sd   t v ph¸ttr   Nh n   vi ch hµnh  û  ËttµichÝnh  ña  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo.Trªn c¬  ë  ,  ö  k lu     c Ng h ph v ng       s ®ã x lýc¸cvÊn    µi Ýnh     ®Ò t   ch theo luËtph¸p vµ       theo quy  nh  ¹ th«ng   µy,c«ng    ®Þ t  i tn   nhËn  Ò   Æt   vm ph¸p  ýnghÜa  ô  ép  ©n   l  v n Ng s¸ch Nhµ   íc vµ  Òn  î ® îc h­   n   quy l    i ëng  ña  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo.ViÖc  Ðt duyÖt  Õt    c Ng h ph v ng     x  quy to¸nn¨m  ph¶i  ® îctiÕn hµnh  µ  Õt  óc tr cngµy  3  ña      v k th   í   31­ c n¨m  sau. C«ng    Ðt duyÖt  Õt    t¸cx   quy to¸ncho  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo gå m   Ng h ph v ng     c¸cnéidung  ñ  Õu     ch y sau:
  9. 9 +  ®Þnh  Ýnh    è  Öu biÕn  ng  Ò   èn,t×nh  ×nh  X¸c  ch x¸cs li   ®é v v   h b¶o  ån vµ  t  ph¸ttr Ónvèn.  i   + X¸c  nh   Õt  ®Þ k qu¶  thu  Ëp  chi phÝ   lî nhuËn  µ  ©n  èi lî nh ­    ­  i   v ph ph    i nhuËn,nghÜa  ô  íi ©n    v v  Ng s¸ch Nhµ   íc.   n +  ö   ýc¸c vÊn    µichÝnh    X l    ®Ò t   ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh kiÓm     Õt        traquy   to¸n. ­  Öc  Óm     Õt  Vi ki tra quy to¸n ® îc thùc  Ön    ©n   µng  ôc  ô  êi    hi ë Ng h ph v ng   nghÌo cÊp    Trung  ng  µ  Óm     iÓn  ×nh    ét  è  ©n   µng  ôc  ô  ¬ v ki tra® h ë m s Ng h ph v ngêinghÌo tØnh,thµnh  è.C¨n  vµo          ph   cø  biªnb¶n  Óm    Õt  ki traquy to¸n,Bé  µi   T  chÝnh  ã    c v¨n b¶n  Öt quyÕt to¸nn¨m  duy      cho  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo. Ng h ph v ng   8.LËp  Õ   ¹ch tµi Ýnh   k ho     ch Ng ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo thùc hiÖn  h ph v ng       b¸o c¸o  Õ   ¹ch  k ho theo Ph¸p  lÖnh  Õ       èng    ña  µ   ícvµ  K to¸n­ Th kª c Nh n   theo  quy  nh  ô  Ó  ¹ Th«ng   è  ®Þ c th t i  ts 40­TC/VP  µy  9­ ng 8­ 1990  ña  é  µichÝnh. c BT  Hµng n¨m  µo  êi®iÓ m   v th   quy  nh  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo ph¶i ®Þ Ng h ph v ng       lËp  µ  öi cho  é   µi chÝnh    µiliÖu  Õ   ¹ch  ña  vg  BT  c¸c t   k ho c n¨m  Õp  ti theo    bao gå m: ­K Õ   ¹ch nguån  èn  µ  ö  ông  èn.   ho   v vsd v ­K Õ   ¹ch thu nhËp     Ý   înhuËn  ã thuyÕtminh    Õt)   ho     ­chiph ­l   i (c     chiti . ­K Õ   ¹ch hç  î õNSNN     ho   tr    t cho    ¹t®éng  c¸cho   cho  vay  ®∙i. u  ­K Õ   ¹ch ®Ç u    ©y  ùng  ¬    ho   tx d c b¶n. ­K Õ   ¹ch khÊu    ho   hao  µis¶n  è  nh. t  c ®Þ ­K Õ   ¹ch biªnchÕ, quü ¬ng.   ho       l Sau    Õ   ¹ch  µichÝnh  îc cÊp  ã  Èm   Òn  Öt  éi®ång  khik ho t  ®  c th quy duy (H   qu¶n  Þ Ng ©n   µng  ôc  ô  êinghÌo)Ng ©n   µng  ôc  ô  êinghÌo cã  tr   h ph v ng     h ph v ng     tr¸chnhiÖ m  öikÞp  êikÕ   ¹ch chÝnh    g  th   ho   thøc cho  é  µichÝnh.   BT  Ngµy  ®Õ n   th¸ng®Ç u   ña  ý  Õp theo  ©n  µng  ôc  ô  êi 10  15    c qu ti   Ng h ph v ng   nghÌo göiBé  µichÝnh         T  b¸o c¸o nhanh  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch cña  ý  t h th   k ho   qu tr ccho  é  µichÝnh. í  BT  B¸o    µichÝnh  c¸o t   n¨m bao  å m   c¸o thùc hiÖn  Õ   ¹ch tµichÝnh  ∙  g b¸o      k ho     ® ® îc duyÖt  Ìm    k theo  b¶ng tæng  Õt  µis¶n  ña  ©n   µng  ôc  ô  êi k t  c Ng h ph v ng   nghÌo. II     ITæ CHøC   ù C   Ö N . TH HI Ng ©n   µng  ôc  ô  êinghÌo chÞu  h ph v ng     tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   Öc    tr   lu   vi sö  ông  ã  Öu  d c hi qu¶  µis¶n,tiÒn vèn  ña  µ   íc,vèn  t      c Nh n   huy  ng  ña  ©n   ®é c nh d©n, b¶o  ån vµ    iÓnvèn  µ   íc.   t   ph¸ttr   Nh n Ng ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo cã  h ph v ng     tr¸chnhiÖm   iÓn khaihíng dÉn  ùc   tr       th   hiÖn  th«ng   µy. tn
  10. 10 Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  tn c hi l   t   th¸ngn¨m    1996.
Đồng bộ tài khoản