intTypePromotion=1

Thông tư 42/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
84
lượt xem
2
download

Thông tư 42/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 42/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Điều 10, Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 42/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña T æ n g  côc tr n g  T æ n g  côc  ¶i q u a n   ë H sè 42/TC H Q­G S Q L  n g µ y 22  th¸ng 03 n¨ m  1997  íng d É n  thùc  Ö n  §iÒ u   h hi 10,  u y Õt ® Þ n h  sè  Q 28/TTg  g µy  13/01/1997 cña  h ñ   n T tíng C h Ý n h   h ñ   Ò  viÖc n h Ë p  k h È u  h µ n g  h o¸ p v P hi m Ë u  d Þ c h Hµng  ho¸ nhËp  khÈu    phi mËu   dÞch      ihµng  lµ c¸c lo¹  ho¸ kh«ng  nh»m   vµo môc ®Ých  kinh doanh        thu lînhuËn,bao  i   gåm  hµng      ho¸ díid¹ng quµ  biÕu  c¸ nh©n, hµng        ho¸ hµnh      lýc¸ nh©n  cña    c«ng  c¸n bé  nh©n    viªnchøc  c«ng  ®i  t¸c,  häc      tËp,lao ®éng, hµng    phôc  cho      nh©n    vô  c¸c c¸n bé  viªnngo¹igiao,c¸c      c¬ quan    ®¹idiÖn,c¸ctæ      chøc   nícngoµivµ    i     c¸clo¹ tµis¶n      dichuyÓn...   i   lo¹  c¸c hµng    ho¸ nµy    khinhËp  khÈu vÉn  ph¶itu©n        thñ c¸cquy  ®Þnh  cña Nhµ      nícvÒ qu¶n    lýhµng    ho¸ nhËp khÈu. Sau      æi  khitrao® thèng nhÊt víi Th¬ng        Bé  m¹i,Tæng  côc    H¶i quan  híng  dÉn  viÖc  nhËp  khÈu  hµng      ho¸ phimËu  dÞch  sau: nh  I. µ n g  lµ q u µ  bi Õ u  c¸ n h © n  H ­ §îcnhËp      khÈu    phimËu   dÞch   díid¹ng quµ  biÕu      lµvËt ®¬n    lÎtÝnh theo  ®¬n  tÝnh  vÞ  cña  danh  môc  hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  ViÖt Nam     (thÝ dô    mét  chiÕc, mét    ®«i,mét    bé.. ) . hoÆc   ®¬n   tÝnh  Tæng   vÞ  do  côc H¶i quan  quy  ®Þnh   (nÕu  cha  îc quy  ®   ®Þnh   trong danh  môc  hµng  ho¸ xuÊt  nhËp khÈu  ViÖt Nam)          víigi¸trÞ kh«ng    tr   qu¸ 20  iÖu ®ång/l«.Hµng    ph¶inép    thuÕ nhËp  khÈu, thuÕ      thu nhËp  theo LuËt ®Þnh. NÕu                 vîtqu¸ trÞ gi¸th× ngoµiviÖc    nép  thuÕ theo  quy  ®Þnh, sÏbÞ  ph¹thµnh      xö    chÝnh  phÇn    vîttheo NghÞ  ®Þnh  16/ CP   cña  ChÝnh  phñ. Côc    H¶i quan  ®Þa  ph¬ng    gi¶iquyÕt            thñ tôc ®èi víil«hµng  b»ng  hoÆc   vîtqu¸ 10%           trÞ gi¸theo quy ®Þnh  trªn.NÕu           trÞ gi¸vît10%   ph¶ib¸o    th×    c¸o Tæng  côc    H¶i quan. Tæng    côc    H¶i quan xem       xÐt gi¶iquyÕt  theo tõng  êng  tr hîp  thÓ  cô  nhng      trÞ gi¸cho nhËn kh«ng    vîtqu¸  100%       trÞ gi¸cho  phÐp  (20  tr   iÖu®ång). ­ C¸c  êng  tr hîp    lµ hµng    göi cho    chøc, c¬  c¸c tæ    quan  Nhµ    níc,doanh  nghiÖp  Nhµ    níc ViÖt Nam   ® îccoinh    th×      hµng  viÖn    trînh©n ®¹o cho kh«ng  vµ  îcqu¶n    ®   lýtheo quy    ®Þnh hiÖn hµnh  cña  TµichÝnh. Bé    II. h Ë p  k h È u  x e «t« c¸c lo¹i, e h ai b¸nh  N  x g ¾ n  m ¸ y Thùc  hiÖn  theo c¸cquy      ®Þnh    t¹ V¨n  i b¶n  343/KTTH  sè  ngµy 20/01/1996  cña  ChÝnh  phñ  c¸clo¹ xe  vÒ    i nhËp    khÈu ngoµi® êng    mËu   dÞch. 
  2. 2 III.M ét s è h × n h  thøc n h Ë p  k h È u   p hi m Ë u  d Þ c h  k h¸c: ­ Hµnh        lýc¸ nh©n: Thùc hiÖn theo    c¸c quy ®Þnh  i t¹ NghÞ ®Þnh 17/CP  ngµy  06/02/1995 cña ChÝnh  phñ  c¸c v¨n b¶n  vµ      híng dÉn    cña Tæng côc    H¶i quan. ­ Hµng    cña    quan    c¸cc¬  ®¹idiÖn ngo¹igiao,c¸ctæ        chøc  quèc  t¹ ViÖt tÕ   i   Nam  thùc hiÖn    theo NghÞ ®Þnh  73/CP ngµy 30/07/1994;c¸c ho¹t®éng        xuÊt   nhËp  cña    c¸c v¨n phßng    ®¹i diÖn kinh  cña    tÕ  níc ngoµi t¹    iViÖt  Nam   thùc  hiÖn theo NghÞ  ®Þnh  82/CP ngµy 02/08/1994  c¸c Th«ng   vµ    t híng dÉn  cña  c¸cNgµnh.   IV. æ  c h ø c thùc hi Ö n  T Th«ng   tnµy  hiÖu    tõ ngµy    cã  lùckÓ    ký,nh÷ng  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i v¨n b¶n    nµy ®Òu   b∙i bÞ   bá. Côc  ëng  tr Côc gi¸m    s¸tqu¶n    h¶iquan,Côc  ëng  lývÒ      tr Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  tr¸chnhiÖm  cã    híng dÉn  tæ    vµ  chøc thùc hiÖn.NÕu   víng     cã    m ¾c         Tæng  th× b¸o c¸o vÒ  côc    híng dÉn  ®Ó cã    chØ ®¹o. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2