intTypePromotion=1

Thông tư 43/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
104
lượt xem
2
download

Thông tư 43/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 43/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 43/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  43/2000/TT­B T C   g µ y  23 th¸ng 5 n¨ m  2000  í ng  c n h d É n  c Ê p  b ï chªnh l Ö ch l∙i Ê t c h o  vay t Ý n d ô n g    su ® Ç u  t  c ñ a  h µ  n íc ® è i víi u ü  h ç  trî h¸t tri Ó n n  q  p C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 43/1999/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 29    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc; ph v t d ®Ç tph¸ttr   Nh n C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 50/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 08    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   ç  î   iÓn; ph v tæ  v ho   c Qu h tr  ph¸ttr   C¨n  Quy  Õ   cø  ch qu¶n  ýtµichÝnh  ü   ç  î l    Qu h tr  ph¸ttr Ón ban  µnh  Ìm    i   h k theo Quy Õt ®Þnh  sè  232/1999/Q§­TTg  ngµy 17/12/1999 cña Thñ  t ng  í ChÝnh  ñ; ph   § Ó   ü   ç  îph¸ttr Ón ®¶m   Qu h tr   i   b¶o  µn  èn  ho v trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn    tr th   tÝn  ông  u    d ®Ç ttheo  Õ   ¹ch cña  µ   íc,Bé  µichÝnh  íng dÉn  Öc  Êp   k ho   Nh n   T   h  vi c bï chªnh  Öch    Êt (sau  y   äit¾tlµcÊp  ï)®èi víi ü   ç  î   l l∙su   i ®© g       b     Qu h tr    iÓn  ph¸ttr nh sau:   I­ u y  ® Þ n h  c h u n g   Q 1/Ph¹m    Êp  ïcho  ü   ç  î   iÓnbao  å m:   vic b   Qu h tr  ph¸ttr   g Chªnh  Öch    Êtvµ  Ý  l l∙su   ph qu¶n  ý®èi víi   ù    i l       d ¸n cho  c¸c vay  õc¸cnguån  t    vèn  trongníc.   2/Møc  Êp  ï® îcx¸c®Þnh    ¬  ë    c b      trªnc s chªnh  Öch  ÷a l∙suÊthoµ  ng  l gi    i   ®å c¸c nguån  èn    v trong níc (bao  å m   c¸c nguån  èn     g c¶    v kh«ng  ph¶itr¶l∙   íil∙     iv     ) i suÊtcho    vay chØ  nh  µ  Çn  Ý  ®Þ v ph ph qu¶n  ý® îchëng. l    Quü   ç  î h tr    iÓn chØ  ph¸ttr   huy  ng    ån  èn  íil∙ suÊt cao  ®é c¸c ngu v v     i   trong  tr ng  îp ®∙  ö  ông  èi®a    ån  èn  ê h  sd t   c¸c ngu v kh«ng  ph¶itr¶l∙hoÆc        i huy  ng   ®é víi   ÊtthÊp.  i l∙su   3/ ViÖc  Êp  ï ® îc thùc hiÖn    c b      theo  ¬ng  ph thøc  ¹m  Êp  µng  ý  tc h qu theo  kÕ   ¹ch  µ  ã  iÒu  ho vc® chØnh  theo  ×nh  ×nh  ùc  Ön  ña    ý  íc;sè  t h th hi c c¸c qu tr   cÊp  ïchÝnh  b  thøc c¶    n¨m  Ï® îcx¸c®Þnh  s      sau    Õt  óc n¨m  µichÝnh. khik th   t  Nguån  Êp  ï cho  ü   ç  îph¸ttr Ón ® îc bè  Ý trong dù  c b  Qu h tr    i     tr     to¸n Ng ©n     s¸ch Nhµ   íchµng    n  n¨m. 4/ Quü   ç  îph¸ttr Ón cã    h tr    i   tr¸ch nhiÖm   ©y  ùng  Õ   ¹ch,x¸c ®Þnh     x d k ho    nhu  Çu  Êp  ïvµ      é  µichÝnh  c c b   b¸o c¸o B T   theo ®óng    quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t  i tn II­ u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q 1/X ©y  ùng  Õ   ¹ch cÊp  ïchªnh  Öch    Êt.   d k ho   b  l l∙su i 1.1.Tr×nh  ùx©y  ùng  Õ   ¹ch.   t  d k ho
  2. ­ C¨n  kÕ   ¹ch  ©n  i  µ    cø  ho c ®è v huy  ng    ån  èn; c¨n  chñ  ­ ®é c¸c ngu v   cø  tr ¬ng  Ò   Ýn  ông  u    ña  µ   íc,Quü   ç  î   iÓnx©y  ùng  Õ   ¹ch  vtd ®Ç tc Nh n   h tr ph¸ttr   d k ho cÊp  ï cho  b  n¨m  Õ   ¹ch  öi Bé   µi chÝnh  µ  é   Õ   ¹ch  µ  u    èi k ho g  T  v B K ho v ®Ç t cu   th¸ng9  µng   h n¨m (theo m É u   è  KH­CB   nh  Ìm).   s 01­ ®Ý k ­ Trªn c¬  ë  Õ   ¹ch cÊp  ï cña  ü   ç  î     s k ho   b  Qu h tr    iÓn;c¨n cø  ñ  ¬ng  ph¸ttr     ch tr chung  Ò   u    v ®Ç t ph¸ttr Ón vµ  Ýn  ông  u    ña  µ   íc;c¨n  kh¶   i   t d ®Ç t c Nh n   cø  n¨ng  c©n  i  ©n  ®è ng s¸ch,Bé   µi chÝnh    nh   Õ   ¹ch  Êp  ï vµ    T  x¸c ®Þ k ho c b   tæng  îp  h trongdù    ©n    to¸nNg s¸ch Nhµ   íchµng    n  n¨m  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ. tr   t  ph ­ C¨n  kÕ   ¹ch  Êp  ï c¶    cø  ho c b   n¨m  îc bè  Ý trong kÕ   ¹ch    ©n   ®   tr     ho chiNg s¸ch Nhµ   íc;c¨n cø  µo  Õ   ¹ch c©n  i vµ    n     v k ho   ®è   huy  ng    ån  èn  ®é c¸cngu v trong   quý, Quü   ç  îph¸ttr Ón x©y  ùng  Õ   ¹ch  Êp  ï quý  öi Bé   µi chÝnh    h tr   i   d k ho c b  g  T  lµm  ¬  ë  ùc hiÖn  Êp  ï.  c s th   c b  1.2.Ph¬ng    ph¸p tÝnh  Õ   ¹ch cÊp  ï.   k ho   b Sè  Êp  ï c b  D   îcho    n  vay L∙i Êt  su   L∙i Êt  su   Tû  Ö  l trong n¨m  = b×nh  ©n  X b×nh  ©n  ­ b×nh  ©n  +   qu qu qu phÝ  kÕ   ¹ch ho theo kÕ     c¸cnguån    cho vay    c¸c qu¶n  ý l ho¹ch n¨m   vèn dù    ¸n       (1)  (2)         (3)          (4) (1)D   î cho    n  vay  ×nh  ©n  b qu theo  Õ   ¹ch  k ho n¨m  µ d  î cho  l  n  vay  i  íi ®è v   c¸c dù  sö  ông  ån  èn    ¸n  d ngu v trong níc vµ  îc tÝnh    ¬  ë  Õ   ¹ch      ®  trªnc s k ho cho vay, kÕ   ¹ch    ho thu  î  n trong n¨m  Õ   ¹ch, sè   nî  k ho  d cho vay  õ  t c¸c n¨m  íc tr   chuyÓn  sang.Kh«ng  Ýnh    îcho    t dn  vay  i víi ®è   : ­ C¸c  ù  do  ü   ç  îph¸t tr Ón  Ën  û  d ¸n  Qu h tr    i nh u th¸c tõ    c¸c  chøc, c¸ tæ     nh©n. ­C¸c  ù    îcCh Ýnh  ñ    d ¸n ®   ph cho  Ðp    î. ph xo¸n (2)L∙isuÊt b×nh  ©n    ån  èn  µ l∙ suÊt tÝnh       qu c¸c ngu v l     i   theo  ¬ng  ph ph¸p  b×nh  ©n  qu gia quyÒn  ÷a  i Êt  gi l∙ su huy  ng  õng  ån  èn  íisè   c¸c   ®é t ngu v v   d   nguån  èn, kÓ   nguån  èn  v   c¶  v kh«ng  ph¶i tr¶ l∙ (kh«ng       i bao  å m   ån  èn  g ngu v vay  î,viÖn  î ícngoµicña  Ýnh  ñ  û  Öm   ü   ç  î n  tr    n   Ch ph u nhi Qu h tr    iÓn cho  ph¸ttr   vay  ¹trongníc). l  i   (3) L∙isuÊt  ×nh  ©n     b qu cho vay    ù  lµ l∙ suÊt  Ýnh  c¸c d ¸n    i   t theo  ¬ng  ph ph¸p b×nh  ©n    Òn  ÷a d  îtheo kÕ   ¹ch c¶    qu giaquy gi   n     ho   n¨m  µ    Êtcho    v l∙su   i vay ® îcÊn  nh    ®Þ cho  õng dù  t   ¸n. (4) Tû   Ö  Ý     l ph qu¶n  ý ® îc ¸p  ông  l    d theo Quy Õt  nh   ña  ñ   íng ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ. ph Trong 5 n¨m  ®Ç u  míi thµnh lËp, Ý  qu¶n lý ® îc x¸c ®Þnh  b»ng   ph   0,2%/th¸ng trªnsè    î cho      dn  vay theo  Õ   ¹ch  ña    ù  sö  ông  ån  k ho c c¸c d ¸n  d ngu vèn  Ýn  ông  td trongníc    2/Nguyªn  ¾c  ùc hiÖn  Êp  ï.   t th   cb ­ ViÖc  Êp  ï cho  ü   ç  îph¸ttr Ón ® îc thùc hiÖn    c b  Qu h tr   i       theo nguyªn  ¾c  t t¹m  Êp  µng  ý    ¬  ë  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Ò   ch qu trªnc s t h th   v huy  ng  µ  ©n  i ®é vc ®è   nguån  èn, tiÕn    v  ®é cho  vay  õng  ù  trong  ý. K Õt  óc  t d ¸n  qu   th n¨m  µichÝnh, t   
  3. c¨n  sè  Öu quyÕt  cø  li   to¸n ® îc Héi  ng     ®å qu¶n  ýQuü   ç  îph¸ttr Ón th«ng  l  h tr   i   qua,Bé  µichÝnh  Ïx¸c®Þnh  Ýnh    T  s    ch thøc sè    ph¶icÊp  ïcña  n¨m  µ  ùc   b  c¶  v th   hiÖn  iÒu  ® chØnh. ­  Öc  ¹m  Êp  ïhµng  ý  îcthùc hiÖn   Vi t c b   qu ®     theo nguyªn t¾c:     +  ý   C Êp  Qu I:  75%   Õ   ¹ch Quý  k ho   I. ± +  ý  :C Êp  Qu II    75%   Õ   ¹ch Quý      è  iÒu  k ho   II s ® chØnh  th¸ng®Ç u   3    n¨m. II ± s ® +  ý  IC Êp  Qu II   : 75%   Õ   ¹ch Quý  I   è  iÒu  k ho     chØnh  th¸ng®Ç u   6    n¨m. 75%   Õ   ¹ch  ý   ± sè  iÒu  +  ý     Êp   Qu IV: C k ho Qu IV  ® chØnh  th¸ng ®Ç u   9    n¨m.  3/Ph¬ng    ph¸p tÝnh  Êp  ï.   c b  Sè  Êp  c D   îcho  n  L∙i Êtb×nh   su   L∙i Êtcho   su   bï  ùc  th   vay  ×nh  b qu©n c¸c    vay      b/q c¸c Tû  Ö  l = qu©n    X nguån  èn  ­ + tÕ  c¸c v dù    ¸n   phÝ  (quý,  dù    ¸n (quý,n¨m)   (quý,n¨m)    qu¶n  ý l n¨m) (quý,n¨m)        (1)      (2)       (3)             (4) (1)D   îcho    n  vay  ×nh  ©n    ù    µtæng  è    îcho  b qu c¸cd ¸n l   s dn  vay  ña    ù  c c¸cd ¸n tÝnh    theo ph¬ng    ph¸p b×nh  ©n    qu th¸ng.Kh«ng  Ýnh    îcho    t dn  vay  i víi ®è   : ­ C¸c  ù  do  ü   ç  îph¸t tr Ón  Ën  û  d ¸n  Qu h tr    i nh u th¸c tõ    c¸c  chøc, c¸ tæ     nh©n. ­C¸c  ù    îcCh Ýnh  ñ    d ¸n ®   ph cho  Ðp    î. ph xo¸n (2)L∙i Êtb×nh  ©n    ån  èn  ùc tÕ  îctÝnh       su   qu c¸cngu v th   ®   nh sau: Tæng    ùc tr¶cho  Öc  l∙th     i vi huy  ng    ån  ®é c¸cngu L∙i Êtb×nh   su   vèn  qu©n C¸c  ån  ngu = (quý,n¨m)   vèn   (quý,n¨m)   Tæng  ån  èn  ùc tÕ  Ýnh  ngu v th   t theo ph¬ng    ph¸p  b×nh  ©n  qu th¸ng   ­Tæng  ån  èn  ùc tÕ  µtæng  è    ña  Êtc¶    ån  èn,kh«ng    ngu v th   l   s d c t   c¸cngu v   bao  å m   ån  èn  g ngu v vay  î,viÖn  î ícngoµicña  Ýnh  ñ  û  Ö m     n  tr    n   Ch ph u nhi cho Quü   ç  î   iÓncho  h tr  ph¸ttr   vay  ¹trong nícvµ    ån  èn  Ën  û    õc¸c l  i     c¸cngu v nh u th¸ct     tæ chøc,c¸nh©n.    (3)L∙i Êtcho     su   vay  ×nh  ©n    ù    îctÝnh    b qu c¸cd ¸n ®   nh sau: Tæng    ùc thu tõc¸cdù    l∙th         ¸n cho  i vay  L∙i Êtcho   su   (quý,n¨m)   vay  ×nh  b = qu©n    ù    c¸cd ¸n
  4. Tæng    îcho  dn  vay  ùc tÕ  Ýnh  th   t theo  (quý,n¨m)   ph¬ng  ph¸p b×nh  ©n    qu th¸ng  (4) Tû   Ö  Ý     l ph qu¶n  ý lµ tû lÖ  Ý   µ   ü   ç  îph¸ttr Ón ® îc hëng  l       ph m Qu h tr   i     tÝnh  theo thêikú  Êp  ï.     c b  Trong 5 n¨m  ®Ç u  míi thµnh lËp, Ý  qu¶n lý ® îc x¸c ®Þnh  b»ng   ph   0,2%/th¸ngtrªnsè    î cho      dn  vay  ùc tÕ  ña    ù    ö  ông  ån  èn  Ýn  th   c c¸c d ¸n s d ngu v t dông trong níc    4/Tr×nh  ùcÊp  ïchªnh  Öch    Êt.   t  b  l l∙su i 4.1.T¹m  Êp  ïhµng  ý.   c b  qu ­ Vµo  µy  th¸ng ®Ç u   ý,c¨n cø  è  Öu tæng  îp tõ c¸c chinh¸nh    ng 15    qu     s li   h        Quü,  ü   ç  î Qu h tr    iÓn lËp  Õ   ¹ch  Êp  ï quý  ph¸ttr   k ho c b  (theo m É u   è  TH­CB     s 03­ ®Ýnh  Ìm),kÌm  k   thuyÕtminh  öiBé  µichÝnh.   g  T  ­ C¨n  kÕ   ¹ch  Êp  ï ® îcbè  Ý trong kÕ   ¹ch chiNg ©n     cø  ho c b     tr     ho     s¸ch Nhµ     níc;trªnc¬  ë  Õ   ¹ch  Êp  ï quý  ña  ü   ç  îph¸ttr Ón,vµo  µy        s k ho c b  c Qu h tr   i   ng 25 th¸ng ®Ç u   µng  ý,Bé   µi chÝnh  ¹m  Êp  ï cho  ü   ç  î   h qu   T   t c b  Qu h tr    iÓn theo  ph¸ttr   quy  nh  ¹ ®iÓ m   ­M ôc    ña  ®Þ t i 2   IIc Th«ng   µy. tn ­§iÒu    chØnh  è  Êp  ïquý s c b  +  µo  µy  th¸ng ®Ç u   ý  V ng 15    qu sau, c¨n  sè  Öu    cø  li tæng  îp  õ c¸c chi h t      nh¸nh, Quü   ç  îph¸ttr Ón tÝnh  è    h tr   i   s ph¶i cÊp  ï thùc  Õ  ý  íc,sè    b  t qu tr   chªnh  lÖch  íi è  ∙  îct¹m  Êp  ïquý  íc(theo m É u   è  TH­CB   nh  Ìm),kÌm  v   ® ®   c b  s tr     s 04­ ®Ý k   theo thuyÕtminh  öiBé  µichÝnh.     g  T  + C¨n  kÕ   ¹ch  îcbè  Ý trong dù      ©n   cø  ho ®   tr     to¸nchiNg s¸ch Nhµ   íc,trªn   n   c¬  ë    Þ  Êp  ï cña  ü   ç  î s ®Ò ngh c b   Qu h tr    iÓn,Bé   µi chÝnh    nh  è  ph¸ttr   T   x¸c ®Þ s thùc ph¶icÊp  ïquý  íc:     b  tr a. N Õ u   è  ùc ph¶i cÊp  ï cña  ý  íc cao  ¬n  è  ∙  ¹m  Êp  ï,Bé    s th     b  qu tr   h s ® t c b  TµichÝnh  Êp      c bæ sung  Çn  ph cßn  Õu cïng víi è  ¹m  Êp  ïquý  thi       t c b  s sau. b. N Õ u   è  ùc ph¶icÊp  ï cña  ý  íc thÊp  ¬n  è  ∙  ¹m  Êp  ï,Bé    s th     b  qu tr   h s ® t c b  TµichÝnh  Ïtrõsè  ∙  Êp  ît µo  è  ¹m  Êp  ïquý    s    ® c v   v s t c b  sau. 4.2.§iÒu    chØnh  è  Êp  ïhµng  s c b  n¨m  theo quyÕt to¸nchÝnh       thøc. ­ K Õt  óc n¨m  µichÝnh, c¨n cø  è  Öu quyÕt    Ýnh    th   t      s li   to¸nch thøc ® îcHéi     ®ång  qu¶n  ýphª  Öt,Quü   ç  î l  duy   h tr    iÓn tÝnh    ¹ sè  ph¸ttr   to¸nl i ph¶icÊp  ï c¶      b  n¨m  (theo m É u   è  TH­CB   nh  Ìm),kÌm    s 02­ ®Ý k   thuyÕtminh  öiBé  µichÝnh.   g  T  ­ C¨n  kÕ   ¹ch  Êp  ï c¶    cø  ho c b   n¨m  îc bè  Ý trong Ng ©n   ®   tr     s¸ch Nhµ   íc;   n  c¨n cø  è  Öu quyÕt    µ  ×nh  ×nh  ¹t®éng  ùc tÕ    s li   to¸nv t h ho   th   trong n¨m  ña  ü     c Qu hç  î   iÓn,Bé  µichÝnh    nh  ¹ sè  Ýnh  tr ph¸ttr   T   x¸c ®Þ l   ch i thøc ph¶icÊp  ï c¶        b   n¨m cho  ü   ç  î   iÓnvµ  ùc hiÖn  iÒu  Qu h tr  ph¸ttr   th   ® chØnh.  ViÖc  iÒu  ® chØnh  è  Êp  ï theo  Õt    Ýnh  s c b  quy to¸nch thøc  îc thùc hiÖn  ®    nh  sau: +  Õ u   è  îccÊp  ï chÝnh  N s®  b  thøc c¶    n¨m  cao  ¬n  è  ∙  ¹m  Êp  ï trong h s ® t c b    n¨m (theo c¸c quý) th×  é   µi chÝnh  Ï cÊp         BT  s  bæ sung  Çn  ph cßn  Õu  thi trong   ph¹m    Õ   ¹ch  îc th«ng  vik ho ®  b¸o.Ph Çn    chªnh  Öch  îtgi÷a sè  Êp  ï chÝnh  l v    c b 
  5. thøc c¶    n¨m  µ  Õ   ¹ch ® îcth«ng  (nÕu  ã)sÏ® îcbè  Ýtrong kÕ   ¹ch v k ho     b¸o  c       tr     ho   cÊp  ïn¨m  b  sau.  +  Õ u   è  îc cÊp  ï  Ýnh  N s®  b ch thøc  n¨m  Êp  ¬n  è  ∙  ¹m  Êp  ï c¶  th h s®t c b  trong n¨m    (theo c¸c quý) th× phÇn        chªnh  Öch  îtsÏ® îcgi÷ l¹ ®Ó   Êp  ï cho  l v        i c b  quý   In¨m  Õp theo (tr ng  îp n¨m  Õp theo vÉn    ti    ê h  ti     ph¸tsinhviÖc  Êp  ï);   c b  hoÆc   ph¶inép  ¹ cho  ©n     l i Ng s¸ch Nhµ   íc(tr ng  îp n¨m  Õp    n ê h  ti theo  kh«ng    ph¸tsinh  viÖc  Êp  ï). cb
  6. III­t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n   Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõ ngµy  tn c hi l     01/01/2000.Trong    ×nh thùc hiÖn    qu¸ tr     n Õu  ã  íng m ¾ c     Þ  ü   ç  î   iÓnkÞp  êiph¶n    Ò   é  µi cv   ®Ò ngh Qu h tr ph¸ttr   th   ¸nh v B T   chÝnh    ®Ó xem  Ðt,gi¶i x     Õt. quy
  7. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA M É u  sè  B   01­KH­ Quü   ç  î   iÓn H tr  ph¸ttr CB K Õ  h o ¹ ch c Ê p  b ï c hªnh l Ö ch l∙i u Ê t   s c h o  v ay t Ý n d ô n g  ® Ç u  t c ñ a N h µ  n í c N¨m... . ..... . . .... §¬n  Þ:§ång v  STT ChØ   tiªu KH   îc Sè      Ýnh  ®  d KH t theo L∙i Êt    su Ghi  giao PP  ×nh  ©n    (%) b qu gia chó quyÒn 1 2 3 4 5 6 I Vèn  cho  vay 1 NSNN   Êp c Trong  :  èn  iÒu  Ö ®ã V ® l 2 Vèn  huy  ng  ®é (a) L∙i Êtb×nh  ©n  su   qu II Cho  vay    ù    c¸cd ¸n (b) 1 Nhã m   1 2 Nhã m   2 3 Nhã m   3 ... L∙i Êt cho vay b×nh   su qu©n II PhÝ   I cho  vay IV K Õ   ¹ch cÊp  ï ho   b              Ngµy... . . th¸ng.. . . . n¨m... . . . ..   Ng êilËp  Óu   bi Trëng  ban Tæng   gi¸m  c ®è (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) Ghi  ó: (a):Chi  Õttheo  õng  ã m   ån  èn  ã  ïng  ch     ti   t nh ngu v c c møc     Êt l∙ su   i huy  ng ®é              Õttheo tõng nhã m   ù    ã  ïng møc    Êtcho         (b):Chi ti       d ¸n c c   l∙su   i vay
  8. 8 M É u  sè  B   02­TH­ Quü   ç  î   iÓn H tr  ph¸ttr CB b¸o c¸o ® i Ò u  c h Ø n h  s è  c hªnh l Ö ch l∙i u Ê t   s p h ¶i c Ê p  b ï N¨m... . ..... . . .... §¬n  Þ:§ång v  STT ChØ   tiªu Sè  Öu li   Sè  Öu li   Sè    Ghi ®Ò   quyÕt theo c¸cb¸o  nghÞ  chó      to¸n c¸o quý   ®iÒu  chØnh 1 2 3 4 5 6 I D   îcho  n  vay    ù  c¸cd ¸n 1 Tæng    îcho  dn  vay  2 Tæng    îcho  dn  vay  ×nh  ©n b qu II D   îc¸cnguån  èn n    v 1 Tæng    î    ån  èn d n  c¸cngu v 2 Tæng  d  nî b×nh  qu©n  c¸c  nguån  èn v II Tæng     I l∙ ph¶i tr¶   i     cho  Öc    vi huy ®éng    ån  èn c¸cngu v IV Tæng   i ù  Õn  l∙ d ki thu  õ    t c¸c  ù  d ¸n cho    vay V L∙isuÊt  ×nh  ©n     b qu c¸c nguån  vèn VI L∙isuÊt cho      vay  ×nh  ©n    b qu c¸c dù ¸n VII Tû  Ö  Ý  l ph qu¶n  ý® îchëng l    VIII Chªnh  Öch  è  Êp  ï  ùc  Õ  l sc b th t víi è  ¹m  Êp  ï(kú tr c)   t c b   í   s IX Sè  ¹m  Êp  ïtrong Quý t c b    ± VIII I.2x  ­VI  VII)      =    (V   +    VIII Ngµy...  .th¸ng.. .n¨m... . . . . . . ..   Ng êilËp  Óu   bi Trëng  ban Tæng   gi¸m  c ®è (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn)
  9. 9 M É u  sè  B   03­TH­ Quü   ç  î   iÓn H tr  ph¸ttr CB K Õ  h o ¹ ch c Ê p  b ï c hªnh l Ö ch l∙i u Ê t   s c h o  v ay t Ý n d ô n g  ® Ç u  t c ñ a n h µ  n í c N¨m   . . ....... .. . ........ §¬n  Þ:§ång,tûlÖ  v      (%) STT ChØ   tiªu Sè  Öu Sè  Öu theo Sè ®Ò   Ghi li   li         quyÕt c¸cb¸o c¸o quý nghÞ  chó       to¸n ®iÒu  chØnh 1 2 3 4 5 6 I Sè  cÊp  bï n¨m  tr c chuyÓn    í sang II D   îcho  n  vay    ù  c¸cd ¸n 1 Tæng    îcho  dn  vay  ùc tÕ th   2 Tæng    îcho  dn  vay  ×nh  ©n b qu II D   îc¸cnguån  èn I n    v 1 Tæng    nî  ùc  Õ  d th t c¸c  ån ngu vèn 2 Tæng  d  nî b×nh  qu©n  c¸c   nguån  èn v IV Tæng     ùc tr¶cho  Öc    l∙ th     i vi huy ®éng    ån  èn c¸cngu v V Tæng   i ùc  l∙ th thu  õ    t c¸c  ù    d ¸n cho  vay VI L∙isuÊt b×nh  ©n    ån      qu c¸c ngu vèn VII L∙i Êtcho    su   vay  ×nh  ©n    b qu c¸c dù  ¸n VIIITû  Ö  Ý  l ph qu¶n  ý® îchëng l    IX Sè  Êp  ï cb IX  II   (VI­VII+  =  .2 x       VIII  ) Ngµy...  .th¸ng.. .n¨m... . . . . . . ..   Ng êilËp  Óu   bi Trëng  ban Tæng   gi¸m  c ®è (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn)
  10. 10 M É u  sè  B   04­TH­ Quü   ç  î   iÓn H tr  ph¸ttr CB B ¶ n g  x¸c ® Þ n h  c hªnh l Ö ch gi ÷ as è c Ê p  b ï th ù c t Õ   v íi è  t¹ m c Ê p  b ï trong q u ý  s Quý .. . ...n¨m .. . .... . . ..  .. . . ... §¬n  Þ:§ång,tûlÖ  v      (%) STT ChØ   tiªu Sè  ùc th   Ghi  tÕ chó 1 2 5 6 I D   îcho  n  vay    ù  c¸cd ¸n 1 Tæng    îcho  dn  vay  2 Tæng    îcho  dn  vay  ×nh  ©n b qu II D   îc¸cnguån  èn n    v 1 Tæng    îthùc tÕ    ån  èn dn    c¸cngu v 2 Tæng    îb×nh  ©n    ån  èn dn  qu c¸cngu v II Tæng    ùc tr¶cho  Öc  I l∙th     i vi huy  ng    ån  èn ®é c¸cngu v IV Tæng    ùc thu tõc¸cdù    l∙th         ¸n cho  i vay V L∙i Êtb×nh  ©n    ån  èn  su   qu c¸cngu v VI L∙i Êtcho   su   vay  ×nh  ©n    ù  b qu c¸cd ¸n VII Tû  Ö  Ý  l ph qu¶n  ý® îchëng l    VIIISè  Êp  ïthùc tÕ c b    VIII I.2x  ­VI +     =    (V     VII) IX Sè  ¹m  Êp  ïtrong Quý t c b    X Chªnh  Öch  ÷a  è  ùc  Õ  l gi s th t ph¶i cÊp  ï vµ  è  ¹m    b  s t cÊp  ï b Ngµy...  .th¸ng.. .n¨m... . . . . . . ..   Ng êilËp  Óu   bi Trëng  ban Tæng   gi¸m  c ®è (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2