intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 43/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

84
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 43/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý lỗ phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm doanh nghiệp nhà nước chính thức chuyển thành công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 43/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t c ñ a   b é   t µ i   c h Ý n h   S è   4 3 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   2 0   t h ¸ n g   5   n ¨ m  2004 Híng dÉn xö lý lç ph¸t sinh tõ thêi ®iÓm x¸c ®Þnh  gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®Õn thêi ®iÓm doanh nghiÖp  nhµ níc chÝnh thøc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn   Thùc hiÖn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n   sè 280/VPCP­§MDN ngµy 15/01/2004 cña V¨n phßng ChÝnh phñ,   Bé Tµi chÝnh híng dÉn xö lý kho¶n lç kinh doanh ph¸t sinh   tõ  thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  ®Õn thêi  ®iÓm   chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn  ®èi víi doanh nghiÖp nhµ  n íc   thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ nh sau: I. §èi víi doanh nghiÖp ®ang thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ 1.  Gi¸m  ®èc  doanh  nghiÖp  nhµ   níc  vµ  Ban §æi  míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp (gäi t¾t lµ Ban §æi míi t¹i doanh   nghiÖp)   ph¶i   khÈn   tr¬ng   hoµn   thµnh   ph¬ng   ¸n   chuyÓn   ®æi  trong thêi h¹n tèi  ®a 6 th¸ng kÓ  tõ  ngµy  ®îc phª duyÖt  ph¬ng ¸n  cæ phÇn ho¸. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¬ng ¸n  cæ phÇn ho¸ (doanh nghiÖp cha  ®¨ng ký  kinh doanh chuyÓn  thµnh c«ng ty cæ phÇn) nÕu tõ  thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp ®Õn thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh quý hoÆc   n¨m doanh nghiÖp cã ph¸t sinh lç kinh doanh th×: Gi¸m ®èc   doanh   nghiÖp   vµ   Ban   ®æi   míi   t¹i   doanh   nghiÖp   ph¶i   x¸c  ®Þnh râ  nguyªn nh©n, tr¸ch nhiÖm tËp thÓ, c¸ nh©n; xö  lý  båi   thêng  vËt  chÊt   (nÕu   do   nguyªn  nh©n   chñ   quan),   ®ång   thêi phèi hîp víi c¬  quan tµi chÝnh, ng©n hµng th ¬ng m¹i  xem xÐt  ®iÒu kiÖn, lµm thñ  tôc xo¸ nî   ®äng thuÕ  vµ  c¸c  kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ  níc, l∙i vay ng©n hµng cha  thanh to¸n ®Ó xö lý kho¶n lç cßn l¹i (nÕu cã) nh  quy ®Þnh  t¹i Th«ng t  sè  85/2002/TT­BTC ngµy 26/9/2002 cña Bé  Tµi  chÝnh   vµ   Th«ng   t  sè   05/2003/TT­NHNN   ngµy   24/2/2003   cña  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. 2. Sau khi ®∙ xö lý nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 mµ vÉn cßn  lç   th×   Gi¸m   ®èc   doanh   nghiÖp   vµ   Ban   ®æi   míi   t¹i   doanh  nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt   ®Þnh cæ phÇn ho¸ ®Ó xem xÐt, xö lý nh sau: 2.1. Trêng hîp doanh nghiÖp cã  sè  lç  nhá  h¬n gi¸ trÞ   thùc tÕ  phÇn vèn nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp vµ  kh«ng thuéc  ®èi tîng Nhµ níc n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi: Thùc hiÖn ®iÒu  chØnh ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ trªn c¬ së ®iÒu chØnh gi¶m gi¸  trÞ  phÇn vèn cña Nhµ  níc dù  kiÕn gãp t¹i doanh nghiÖp t­ ¬ng   øng   víi   sè   lç  cßn  l¹i,   nÕu   kh«ng   ®ñ   th×     tiÕp  tôc  ®iÒu   chØnh   gi¶m   gi¸   trÞ   phÇn   vèn   Nhµ   níc   dïng   ®Ó   thùc 
  2. 2 hiÖn chÝnh s¸ch u  ®∙i vÒ  gi¸ b¸n cæ phÇn vµ  ph ¬ng ¸n b¸n  cæ phÇn u ®∙i. 2.2. Trêng hîp doanh nghiÖp cã  sè  lç  nhá  h¬n gi¸ trÞ   thùc tÕ  phÇn vèn Nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp nhng thuéc  ®èi  tîng Nhµ níc cÇn n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi: §iÒu chØnh ph­ ¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ theo híng  ®iÒu chØnh gi¶m quy m« vèn  ®iÒu lÖ  vµ  ph¬ng ¸n b¸n cæ phÇn u  ®∙i cho ngêi lao  ®éng,  ngêi s¶n xuÊt, cung cÊp nguyªn liÖu trªn c¬ së ®¶m b¶o tû  lÖ   cæ   phÇn   nhµ   níc   n¾m   gi÷   ®ñ   ®Ó   thùc   hiÖn   quyÒn   chi  phèi. 2.3.   Trêng   hîp   doanh   nghiÖp   cã   sè   lç   b»ng   hoÆc   lín   h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp th×  chuyÓn sang h×nh thøc s¾p xÕp kh¸c nh  giao, b¸n hoÆc ph¸  s¶n doanh nghiÖp. I I .   § è i   v í i   d o a n h   n g h i Ö p   ® ∙   c æ   p h Ç n   h o ¸   v µ   ® ¨ n g   k ý  kinh doanh theo LuËt doanh nghiÖp Sau khi cæ phÇn ho¸ vµ   ®¨ng ký  kinh doanh theo LuËt  Doanh nghiÖp, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n tµi  chÝnh t¹i thêi  ®iÓm  ®îc cÊp giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh   doanh  ®Ó  bµn giao cho c«ng ty cæ phÇn. NÕu cã  ph¸t sinh  lç tõ thêi ®iÓm ®Þnh gi¸ ®Õn thêi ®iÓm ®îc cÊp giÊy chøng  nhËn ®¨ng ký kinh doanh, Gi¸m ®èc doanh nghiÖp vµ Ban ®æi   míi t¹i doanh nghiÖp ph¶i x¸c  ®Þnh râ  nguyªn nh©n, tr¸ch  nhiÖm   tËp   thÓ,   c¸   nh©n,   b¸o   c¸o   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn  quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ ®Ó kiÓm tra, xö lý tr¸ch nhiÖm båi  thêng vËt chÊt (nÕu do nguyªn nh©n chñ  quan), sè  lç  cßn  l¹i (sau khi xö  lý  tr¸ch nhiÖm  båi thêng vËt chÊt)  cña  doanh nghiÖp ®îc xö lý nh sau: 1. §èi víi doanh nghiÖp kh«ng thuéc  ®èi tîng Nhµ  níc  cÇn n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi: 1.1. NÕu sè lç Ýt h¬n sè tiÒn thu tõ b¸n phÇn vèn nhµ   níc t¹i doanh nghiÖp,  ®îc Quü  hç  trî  s¾p xÕp vµ  cæ phÇn  ho¸ doanh nghiÖp nhµ  níc (Quü  s¾p xÕp doanh nghiÖp) hoµn  tr¶ mét phÇn sè tiÒn thu ®∙ nép quü ®Ó bï ®¾p. 1.2. NÕu sè  lç  lín h¬n sè  tiÒn thu tõ  b¸n phÇn vèn  nhµ  níc t¹i doanh  nghiÖp  nhng nhá  h¬n gi¸ trÞ  phÇn vèn  nhµ níc t¹i doanh nghiÖp ë thêi ®iÓm tríc khi cæ phÇn ho¸  th× : ­   §îc   Quü   s¾p   xÕp   doanh   nghiÖp   cÊp   l¹i   toµn   bé   sè  tiÒn thu tõ b¸n phÇn vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp. ­ Sè  lç  cßn l¹i (chªnh lÖch gi÷a sè  lç   ®Ò  nghÞ  xö  lý   víi sè  tiÒn  ®îc Quü  hoµn tr¶) doanh nghiÖp ph¶i b¸o c¸o  c¬   quan   quyÕt   ®Þnh   cæ   phÇn   ho¸   ®Ó   xem   xÐt,   quyÕt   ®Þnh  viÖc   ®iÒu   chØnh   gi¶m   phÇn   vèn   Nhµ   níc   gãp   t¹i   doanh 
  3. 3 nghiÖp vµ sè lîng cæ phÇn b¸n u ®∙i gi¶m gi¸ (nÕu vèn Nhµ  níc gãp t¹i c«ng ty cæ phÇn  Ýt h¬n sè  lç  cßn l¹i);  ®ång  thêi triÖu  tËp §¹i héi  ®ång cæ  ®«ng bÊt thêng   ®Ó  quyÕt  ®Þnh ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu bï   ®¾p sè  cæ phÇn Nhµ  níc  gi¶m hoÆc  ®iÒu chØnh quy m« vµ  c¬  cÊu vèn  ®iÒu lÖ, bÇu  l¹i Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ   ®iÒu chØnh giÊy chøng nhËn  ®¨ng  ký kinh doanh. 1.3. NÕu sè lç lín h¬n hoÆc b»ng gi¸ trÞ phÇn vèn nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp ë thêi ®iÓm tríc khi cæ phÇn ho¸: ­ §îc Quü s¾p xÕp doanh nghiÖp cÊp l¹i sè tiÒn ®∙ nép  do b¸n phÇn vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp; ­ §iÒu chØnh gi¶m hÕt phÇn vèn Nhµ  níc gãp t¹i doanh  nghiÖp   vµ   thu   håi   gi¸   trÞ   phÇn   vèn   Nhµ   níc   ®∙   dïng   ®Ó  thùc hiÖn u ®∙i gi¶m gi¸ vµ u ®∙i chËm tr¶ ®Ó gi¶m lç.  Trêng hîp  ®∙ gi¶m hÕt vèn Nhµ  níc tham gia nhng vÉn  cßn lç  th×  c«ng ty ph¶i triÖu tËp §¹i héi  ®ång cæ  ®«ng  bÊt thêng ®Ó th«ng b¸o vÒ thùc tr¹ng doanh nghiÖp vµ biÓu   quyÕt   c¸c   vÊn   ®Ò   liªn   quan   ®Õn   sù   tån   t¹i   cña   doanh   nghiÖp theo híng : + ChÊp nhËn kÕ thõa kho¶n lç cßn l¹i vµ tiÕp tôc ho¹t  ®éng; + Thùc hiÖn b¸n doanh nghiÖp víi ®iÒu kiÖn bªn mua kÕ   thõa nî vµ lç; + Tuyªn bè ph¸ s¶n c«ng ty, thanh lý tµi s¶n ®Ó thanh  to¸n   nî   cho   c¸c   chñ   nî   vµ  tr¶  l¹i  tiÒn   gãp   cho   c¸c   cæ  ®«ng. 2.   §èi   víi   doanh   nghiÖp   thuéc   ®èi   t îng   nhµ   níc   cÇn  n¾m gi÷  cæ phÇn chi phèi th×   ®îc sö  dông nguån Quü  s¾p  xÕp doanh nghiÖp ®Ó bï ®¾p, duy tr× tû lÖ phÇn vèn nhµ n ­ íc gãp trong c«ng ty cæ phÇn. III. Tr×nh tù vµ thñ tôc 1. §Ó  cã  c¨n cø kiÓm tra vµ  kÞp thêi xö  lý  lç, doanh   nghiÖp  ph¶i chñ   ®éng x©y dùng  ph¬ng  ¸n xö  lý  (theo quy  ®Þnh t¹i Môc I vµ Môc II cña Th«ng t nµy) vµ lËp hå s¬ ®Ò  nghÞ xö lý lç b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cæ   phÇn ho¸, Bé  Tµi chÝnh (®èi víi doanh nghiÖp trùc thuéc   c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c tæng c«ng  ty   nhµ   níc   cã   sè   lç   lµm   gi¶m   gi¸   trÞ   vèn   Nhµ   níc   t¹i  doanh nghiÖp tõ 500 triÖu ®ång trë lªn), tæng c«ng ty nhµ   níc (nÕu doanh nghiÖp lµ  thµnh viªn tæng c«ng ty) vµ  c¬  quan qu¶n lý quü s¾p xÕp doanh nghiÖp.
  4. 4 2. Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  xö  lý  lç  ph¸t sinh cña doanh nghiÖp  cæ phÇn ho¸ bao gåm: ­ C«ng v¨n  ®Ò  nghÞ  xö  lý  lç  cña doanh nghiÖp vµ  tæng  c«ng ty nhµ níc (nÕu doanh nghiÖp lµ thµnh viªn tæng c«ng   ty). ­ B¸o c¸o tµi chÝnh tõ thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®Õn  thêi  ®iÓm kÕt thóc quý  hoÆc n¨m cã  ph¸t sinh lç  (®èi víi  doanh   nghiÖp   ®ang   thùc   hiÖn   cæ   phÇn   ho¸).   B¸o   c¸o   tµi  chÝnh  tõ  thêi   ®iÓm   ®Þnh gi¸  ®Õn thêi  ®iÓm   ®îc cÊp giÊy  chøng  nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh  (®èi   víi   doanh   nghiÖp   ®∙   hoµn thµnh cæ phÇn ho¸). §èi víi doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ lµ  thµnh viªn tæng   c«ng ty th×  b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i cã   ý  kiÕn thÈm  ®Þnh  cña Tæng c«ng ty ­ Biªn b¶n x¸c  ®Þnh nguyªn nh©n lç, tr¸ch nhiÖm tËp   thÓ, c¸ nh©n vµ ph¬ng ¸n xö lý lç cña doanh nghiÖp. ­ QuyÕt ®Þnh c«ng bè gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸   vµ  QuyÕt  ®Þnh phª duyÖt ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ cña c¬  quan  cã thÈm quyÒn. ­ Hå s¬ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸. 3. Trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬,  c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   cæ   phÇn   ho¸   cã   tr¸ch  nhiÖm tæ chøc kiÓm tra, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n lç t¹i doanh   nghiÖp vµ  phèi hîp víi c¬  quan qu¶n lý  quü  s¾p xÕp doanh  nghiÖp   ®Ó   xö   lý   theo   chÕ   ®é   hiÖn   hµnh   vµ   quy   ®Þnh   t¹i  Th«ng t nµy.  §èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   lµ   thµnh   viªn   cña  tæng c«ng ty nhµ  níc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ th×  tæng c«ng  ty cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬ quan quyÕt ®Þnh cæ phÇn  ho¸ kiÓm tra vµ xö lý lç cña doanh nghiÖp thµnh viªn. §èi   víi   doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   cã   kho¶n   lç   ph¸t  sinh tõ  500 triÖu  ®ång trë  lªn th×  ph¶i cã   ý  kiÕn tho¶  thuËn b»ng v¨n b¶n cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh tríc khi xö  lý. 4. ViÖc sö  dông nguån Quü  s¾p xÕp doanh nghiÖp  ®Ó  xö  lý  c¸c kho¶n lç  ph¸t sinh tõ  thêi  ®iÓm  ®Þnh gi¸  ®Õn thêi  ®iÓm chÝnh thøc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn  ®èi víi c¸c  doanh nghiÖp nhµ níc cæ phÇn ho¸ ®îc thùc hiÖn nh  sau: 4.1. Doanh nghiÖp thuéc  ®èi tîng nép tiÒn thu tõ  b¸n  phÇn vèn nhµ  níc vÒ  Quü   nµo th×  Quü   ®ã  chÞu tr¸ch nhiÖm   phèi   hîp   víi   c¬   quan   quyÕt   ®Þnh   cæ   phÇn   ho¸   vµ   Bé   Tµi  chÝnh ®Ó xö lý theo c¸c quy ®Þnh trªn. 4.2. Trêng hîp Quü s¾p xÕp doanh nghiÖp c¸c Tæng c«ng  ty vµ  c¸c  ®Þa ph¬ng kh«ng cã   ®ñ  nguån  ®Ó  bï   ®¾p: Uû  ban  nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng vµ Héi ®ång 
  5. 5 qu¶n   trÞ   Tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   b¸o   c¸o   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh   ®Ó   thùc   hiÖn   ®iÒu   hoµ   Quü   nh  quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt  ®Þnh   sè   174/2002/Q§­TTg   ngµy   02/12/2002   cña   Thñ   tíng  ChÝnh phñ. IV. tæ chøc thùc hiÖn 1.   Th«ng   t  nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. 2.  C¬  quan  cã  thÈm  quyÒn  quyÕt  ®Þnh cæ  phÇn ho¸  cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬  quan tµi chÝnh doanh nghiÖp   vµ   c¬   quan   qu¶n   lý   quü   s¾p   xÕp   doanh   nghiÖp   híng   dÉn,  kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸   xö  lý  kho¶n lç  ph¸t sinh tõ  thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh  nghiÖp   ®Õn   thêi   ®iÓm   chuyÓn  sang   c«ng   ty   cæ  phÇn   theo quy ®Þnh cña  th«ng t nµy. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  v íng m¾c  ®Ò  nghÞ  ph¶n   ¸nh   kÞp   thêi   vÒ   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó   nghiªn   cøu,   gi¶i  quyÕt. 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2